• No se han encontrado resultados

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

Rev. 1 FP-PC-01 Pàgina 1 de 5 FINALITAT DEL PROCÉS: Seguiment acadèmic i personal

dels nostres alumnes per a aconseguir la seua formació integral del mode més individualitzat possible en cooperació amb les famílies.

1. INTRODUCCIÓ

Client del procés: Alumnes i famílies.

Àmbit d’aplicació: Totes les etapes del centre.

Documentació/registres de referència (entrades): Ideari del Centro, Projecte Educatiu de Centre, requisits legals i reglamentaris, Programació General Anual, Memòria final (propostes de millora).

Funcions implicades: Director, Cap d’Estudi, Coordinadores de Cicle, Caps de Departament, Tutors, Professors, Secretaria, Gabinet Psicopedagògic, Professor de P.T. Logopeda, Orientador, INNOVA i COCOPE.

Registres/documents generats (eixides): Programacions anuals, Programacions Unitats didàctiques (incluint programacions ACIs), actes de reunió, quadern/registres del professor (plataforma), actes d’avaluació, informes individualitzats i memòria final.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS. REQUISITS

A. DIAGRAMA DE BLOCS DEL PROCÉS ACCIÓ DOCENT:

(2)

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

Rev. 1 FP-PC-01 Pàgina 2 de 5 FINALITAT DEL PROCÉS: Seguiment acadèmic i personal

dels nostres alumnes per a aconseguir la seua formació integral del mode més individualitzat possible en cooperació amb les famílies.

B. REQUISITS:

(1) Programació pedagògica: Les programacions pedagògiques consten d'una programació didàctica anual i unes unitats didàctiques (ANNEX UDI-1, primària). Ambdues es realitzen per cursos, en les etapes d'Infantil i Primària i pels departaments en ESO, i es revisaran anualment i quan existisca algun canvi en la legislació vigent. La programació didàctica es realitza cada any en el mes de setembre tenint en compte el resultat del curs anterior (memòria final), així com les directrius marcades per la legislació i els resultats de l'avaluació inicial. Les unitats didàctiques es realitzaran a l’inici de cada trimestre i seran avaluades al finalitzar cada unitat (en el diari d'aula) i al final del mateix, en la pròpia programació. Totes les programacions pedagògiques es conservaran en format digital, seran entregades als coordinadors de nivell en les etapes d’Infantil i Primària, i als Caps de Departament en E. Secundària, els quals, al seu torn, les entregaran a Cap d'Estudis.

Elements de les programacions didàctiques. Les programacions didàctiques en Educació Primària i Secundària, hauran de contindre, almenys, els següents apartats:

1. Introducció.

a) Justificació de la programació.

b) Contextualització.

2. Objectius de l’etapa vinculats amb l’àrea.

3. Competències.

4. Continguts.

5. Unitats didàctiques.

a) Organització de les unitats didàctiques.

b) Distribució temporal de las unitats didàctiques.

6. Metodologia. Orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.

b) Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries.

7. Avaluació de l’alumnat.

a) Criteris d’avaluació.

b) Instruments d’avaluació.

c) Criteris de qualificació.

d) Activitats de reforç i ampliació.

8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu o amb necessitats de compensació educativa.

9. Elements transversals

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació.

c) Emprenedoria.

d) Educació cívica i constitucional.

10. Avaluació de la pràctica docent e indicadors d’èxit.

En Secundària, a l’inici de curs, s’informarà als alumnes dels diferents criteris de qualificació i promoció des de les distintes assignatures.

(3)

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

Rev. 1 FP-PC-01 Pàgina 3 de 5 FINALITAT DEL PROCÉS: Seguiment acadèmic i personal

dels nostres alumnes per a aconseguir la seua formació integral del mode més individualitzat possible en cooperació amb les famílies.

El contingut de las unitats didàctiques haurà de ser el següent:

a) Organització de les unitats didàctiques:

Les unitats didàctiques (Annex 1) del col·legi Ave Maria de Penya-Roja contindran com a mínim els següents apartats:

*Temporalització.

*Continguts.

*Competències clau / bàsiques.

*Criteris d’avaluació.

*Estàndards d’aprenentatge.

*Instruments d’avaluació.

*Tasques a realitzar.

*Atenció a la diversitat.

*Recursos materials i humans.

*Autoavaluació i propostes de millora.

Seguiment i revisió de las Programacions: el professor de l’àrea/matèria realitza el seguiment de la programació d’aula durant el curs, deixant constància en la Programació d'aula. Amb una periodicitat trimestral, els professors realitzaran una avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit, incorporant els resultats a la programació.

(2) Coordinació:

La coordinació es realitza en reunions de nivell i departament. La primera reunió de coordinació es realitzarà amb anterioritat a les reunions informatives de l'inici de curs, i es tindran en compte els següents aspectes, segons siga procedent:

Objectius mínims Continguts mínims Criteris d’avaluació Instruments d’avaluació Criteris de qualificació

Al principi del curs, en ESO, els Departaments realitzen el Pla Específic de recuperació en les diferents àries/matèries i cursos, per a aquells alumnes que promocionen amb matèries pendents, incloent les activitats que han de realitzar els alumnes i les dates de revisió del treball.

Al principi de curs els claustres d'etapa, amb l'assessorament del Gabinet Psicopedagògic, i/o el Departament d'Orientació de l'ESO, determinaran els alumnes què, per complir alguns dels criteris establerts en el "Pla d'Atenció a la Diversitat", hauran d'assistir durant el curs a les accions de reforç/desdoblament.

La resta de reunions de coordinació - Equip Directiu, Claustre, Reunions d'Etapes, COCOPE; juntes d'avaluació, equips de nivell, Departaments, Gabinet Psicopedagògic i Tutor/ Orientadora i Tutors d’ESO, Comissió de pastoral i equips de treball de pastoral - es duran a terme segons la planificació de reunions a l'inici de cada curs.

En totes les etapes educatives del centre, el tutor, juntament amb els professors especialistes, coordinarà l’acció educativa del seu grup.

(3) Acció educativa a l’aula:

L’avaluació del treball realitzat a l’aula s’arreplega en el quadern del professor.

Control de l’aula: Diàriament, els professors controlen l’assistència dels alumnes introduint les faltes e incidències en la plataforma educativa. A primària i infantil els professors poden recolzar el treball d’aula amb el “diari d’aula”

per a fer un seguiment de les tasques diàries. (Annex 2)

Les faltes de disciplina lleus són introduïdes en la plataforma com a incidències. Si la família no té accés a la plataforma, aquestes han de ser comunicades, a més, per mitjà de l'agenda escolar. En funció del nombre de faltes d'assistència sense justificar, s'actuarà d'acord al RRI

(4)

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

Rev. 1 FP-PC-01 Pàgina 4 de 5 FINALITAT DEL PROCÉS: Seguiment acadèmic i personal

dels nostres alumnes per a aconseguir la seua formació integral del mode més individualitzat possible en cooperació amb les famílies.

En el cas de faltes disciplina s'actuarà d'acord amb el que estableix el Pla de Convivència del Centre. Serà funció del tutor notificar qualsevol informació a la família.

A totes les etapes del centre els professors duran a terme els protocols d’organització i seguiment del funcionament de l’etapa corresponent (Annexos 10.X -PROT)

(4) Activitats complementàries:

L'organització de les activitats complementàries recau sobre els Departaments, en l’etapa de Secundària, i en cada nivell en les etapes d’Infantil i Primària. Les mateixes han d'estar aprovades per l'Equip Directiu (Annex 4.1) i recollides a la PGA (Annex 5). És requisit indispensable, per a l'assistència dels alumnes, l'autorització per part de les famílies. Esta autorització és arxivada pel professor responsable de l'activitat durant el curs corresponent a la realització de la visita. (Annex 6). En cas d'autorització per mitjà de plataforma no és necessària l'autorització en paper.

El tutor/professor responsable de l’eixida ha de notificar al Cap d’Estudis els alumnes que no assisteixen a la mateixa, mitjançant (Annex 7).

Una vegada realitzada l’activitat, el professor responsable de la mateixa realitza una memòria d’avaluació amb la finalitat de verificar el grau d’acompliment dels objectius establerts (Annex 4.2). Aquesta memòria s’entrega al Cap de Departament o nivell què, tanmateix, la farà arribar al Cap d’Estudis.

En acabar el curs es procedeix a la revisió de les activitats complementàries per nivell/Departaments. El resultat es reflecteix a la memòria final de curs.

(5) Avaluació acadèmica:

Durant el primer mes del curs, els professors realitzen una avaluació inicial de la matèria que imparteixen als alumnes. L’anàlisi dels resultats es tindrà en compte per a la programació del curs.

L’avaluació dels alumnes és realitzada atenent als criteris i instruments d’avaluació definits, per àrees, en la programació didàctica. Els instruments d’avaluació són coneguts pels alumnes i les famílies.

Els resultats dels alumnes són arreplegats al llarg del curs al quadern del professor, al registre de qualificacions i a altres documents vigents segons marca la llei. En les juntes d’avaluació, en acabar les mateixes, els coordinadors de nivell en Primària i el coordinador i/o la Secretària del centre en Secundària alçaran acta i la guardaran en format informàtic (Annex 3).

En la junta d’avaluació de Secundària, cada professor entregarà al tutor, en un document o mitjançant la plataforma, les notes, incidències i observacions de cada alumne de tot el curs.

3. INDICADORS D’EFICÀCIA

INDICADORS EFICÀCIA /

SATISFACCIÓ SEGMENTACIÓ INSTRUMENT FREQÜÈNCIA

DE MESURA RESPONSABLE ANÀLISI DE DADES

% d’alumnes amb menys de 3 suspensos

Por nivells (Primària i Secundària)

Actes d’avaluació

Trimestral (Primària 1,2,3,4,5,6 i final de cicle bianual) (Secundària 1,2,3,4 final i extraordinària)

Tutor Equip Directiu, Reunions de coordinació, Reunions de nivell.

% d’alumnes que promocionen amb tot superat.

Per cicles i nivells Actes

d’avaluació E Primària final de cicle (bianual) ESO Juny i Setembre (anual)

Tutor Equip Directiu,

Reunions de

coordinació,

Reunions de

nivell.

(5)

FITXA DEL PROCÉS: ACCIÓ DOCENT

Rev. 1 FP-PC-01 Pàgina 5 de 5 FINALITAT DEL PROCÉS: Seguiment acadèmic i personal

dels nostres alumnes per a aconseguir la seua formació integral del mode més individualitzat possible en cooperació amb les famílies.

% d’alumnes que abandonen el centro sense obtindré el graduat.

Educació Secundària Obligatòria

Número d’alumnes que abandonen el centre respecte al total de 2º,3º i 4º d’ESO

Anual Cap d’Estudis Equip Directiu.

Grau de satisfacció dels alumnes amb l’acció docent

Etapa Enquesta de

satisfacció d’alumnes

Anual Grup Gestor de

Qualitat Grup Gestor de Qualitat, Equip Directiu, Claustre de Professors

4. ANNEXES Annex 1: UDI base

Annex 2.1: Model Diari D’aula (infantil).

Annex 2.2: Model Diari D’aula (Primària).

Annex 3: Acta de reunió.

Annex 4.1: Proposta d’activitat.

Annex 4.2: Memòria d’activitats- eixides escolars.

Annex 5: Relació d’activitats-viatges.

Annex 6: Autorització d’eixides.

Annex 7: Notificació d’eixida (CEIP-CES).

5. CONTROL DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT

Revisió Data Descripció modificació

0 1-09-2015 Edició inicial

1 13-07-2016 Edició per a incorporar els protocols d’organització de les etapes.

ELABORAT PER:

Cap d’Estudis

REVISAT PER:

Equip Directiu

APROVAT PER:

Equip Directiu

DATA: 04-09-2015 DATA: 07-09-2015 DATA: 07-09-2015

Referencias

Documento similar

Un dels exemples on es mostra és l’acte de jubilació que li fa el poble, on l’alcalde li agraeix la seua tasca, els alumnes i els pares l’aplaudeixen i on la seua vida com a

Pensem que la lectura de textos amb contingut científic de diferents fonts té un paper fonamental en l’aprenentatge de les ciències, no només per millorar la comprensió

En el cas dels nostres col·laboradors, sobta la freqüència amb què els enquestats fan referència a la seua formació universitària com a motiu per escollir l’exercici

TASCA 1. Esbrinar a quin tema pertanyen els musicogrames que apareixen en la fitxa. Escriure el nom dels instruments que sonen amb més protagonisme en cada tema.4 TASCA 3.

Así, antes de adoptar una medida de salvaguardia, la Comisión tenía una reunión con los representantes del Estado cuyas productos iban a ser sometidos a la medida y ofrecía

En un estudi realitzat amb més de 2.500 alumnes, es va observar que entre els adolescents de famílies de classe soci- al més baixa, més d’un 80% no consumia cap peça de fruita

- Enquestes als agents participants (mestres, alumnes i famílies): aquestes ens serviran per comprovar el grau de satisfacció dels agents participants durant el

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied