L escolarització a la ciutat de Barcelona Curs

Texto completo

(1)

L’escolarització

a la ciutat

de Barcelona

Curs

2014-2015

(2)

L’escolarització

a la ciutat

de Barcelona

Curs 2014-2015

Recull estadístic. Juny de 2015

Edita: Consorci d’Educació de Barcelona D.L: B-15268-2013

(3)

Índex de continguts

Introducció ... 3

Síntesi de dades 2014-2015 ... 3

Capítol 1. Població en edat escolar ... 4

Taula 1. Població en edat escolar per districtes ... 4

Taula 2. Evolució de la població en edat escolar a Barcelona ... 5

Capítol 2. Recursos i oferta ... 6

Taula 3. Nombre de centres segons tipologia ... 6

Taula 4. Nombre de centres segons nivell d’ensenyament ... 7

Taula 5. Nombre de centres que ofereixen cada ensenyament ... 7

Taula 6. Professorat ... 8

Taula 7. Places i cobertura de la població ... 9

Taula 8. Nous centres i equipaments públics ... 9

Capítol 3. Escolarització ... 10

3.1. Alumnat ... 10

Taula 9. Alumnat en ensenyaments de règim general ... 10

Taula 10. Alumnat en ensenyaments de règim general, segons titularitat del centre ... 11

Taula 11. Alumnat segons tipus de centre i increment respecte del curs anterior ... 11

Taula 12. Alumnat en ensenyaments de règim general, per districtes ... 12

Taula 13. Distribució de l’alumnat segons la titularitat del centre ... 13

3.2. Processos d’accés ... 14

Taula 14. Oferta i demanda a la preinscripció. Centres públics i concertats ... 14

Taula 15. Preinscripció a les escoles bressol i llars públiques ... 14

Taula 16. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats ... 15

Taula 17. Preinscripció a P3. Evolució ... 15

Taula 18. Preinscripció a 1r d’ESO. Centres públics i concertats ... 16

Taula 19. Altes i baixes de matrícula durant el curs ... 16

Taula 20. Sol·licituds d’admissió durant el curs ... 17

Taula 21. Places vacants durant el curs ... 17

3.3. Alumnat estranger ... 18

Taula 22. Evolució de la taxa d’alumnat de nacionalitat estrangera ... 18

Taula 23. Alumnat de nacionalitat estrangera de 3 a 16 anys ... 19

Taula 24. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons grup de nacionalitat . 20 Taula 25. Alumnat de nacionalitat estrangera. Distribució segons districte del centre .... 20

(4)

3.4. Resultats acadèmics ... 23

Taula 29. Taxa de graduació a 4t d’ESO ... 23

Taula 30. Taxa d’èxit a 4t d’ESO ... 23

Taula 31. Avaluació de les competències bàsiques a 4t d’ESO (1) ... 24

Taula 32. Avaluació de les competències bàsiques a 4t d’ESO (2) ... 25

Capítol 4. Llista de centres per districtes ... 26

Districte de Ciutat Vella ... 26

Districte de l’Eixample ... 27

Districte de Sants-Montjuïc... 30

Districte de les Corts ... 33

Districte de Sarrià - Sant Gervasi ... 34

Districte de Gràcia ... 37

Districte d’Horta-Guinardó ... 39

Districte de Nou Barris ... 41

Districte de Sant Andreu ... 44

(5)

Introducció

Es presenta la vuitena edició del recull estadístic amb les dades de l’escolarització de la ciutat de Barcelona. Es pot consultar la sèrie completa al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www. edubcn.cat, apartat «El Consorci», secció «Documents de referència»).

Les dades procedeixen de fonts diverses: del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), del Consell Superior d’Avaluació del Sis-tema Educatiu i del Consorci d’Educació de Barcelona.

El primer capítol conté les dades de població en edat escolar, que defineixen el context demo-gràfic. En el segon capítol es presenten els recursos del sistema, el parc escolar, les places disponibles i els recursos humans. En el tercer capítol s’aborda l’escolarització, analitzant tant els alumnes matriculats per nivells d’ensenyament i territoris, com les dinàmiques del procés de preinscripció, l’impacte i la procedència de l’alumnat estranger o els resultats d’avaluació de l’ESO. Finalment, el quart capítol recull una relació dels centres públics i concertats de Barcelona, agrupats per districtes i ensenyaments.

Síntesi de dades 2014-2015

Població en edat escolar

de 0 a 17 anys . . . 237.933 de 3 anys . . . 13.954 Xarxa de centres total . . . 934 públics . . . 648 Alumnat escolaritzat

ensenyaments de règim general . . . 247.737 ensenyaments 3-16 anys . . . 175.467 en centres públics . . . 41,8% Processos d’accés

sol·licituds de preinscripció . . . 56.541 demanda atesa escoles bressol . . . .57,2% admesos a P3 en un centre demanat . . . .97,8% admesos a 1r ESO en un centre demanat . . . 95,6% Alumnat estranger

(6)

Capítol 1. Població en edat escolar

Taula 1. Població en edat escolar per districtes

0 anys 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys 8 anys Ciutat Vella 777 811 841 816 773 797 719 750 748 L’Eixample 1.978 2.087 2.008 1.996 1.973 1.987 1.941 1.891 1.894 Sans-Montjuïc 1.464 1.512 1.502 1.440 1.477 1.530 1.350 1.438 1.438 Les Corts 599 657 683 697 667 691 680 642 634 Sarrià-Sant Gervasi 1.299 1.461 1.448 1.548 1.535 1.466 1.549 1.643 1.535 Gràcia 989 1.081 1.052 995 970 1.058 914 935 941 Horta-Guinardó 1.313 1.396 1.327 1.386 1.408 1.441 1.431 1.365 1.411 Nou Barris 1.398 1.513 1.465 1.442 1.437 1.637 1.490 1.464 1.419 Sant Andreu 1.323 1.320 1.387 1.444 1.389 1.393 1.387 1.341 1.228 Sant Martí 2.066 2.188 2.259 2.190 2.114 2.270 2.157 2.225 2.154 13.206 14.026 13.972 13.954 13.743 14.370 13.618 13.694 13.402 9 anys 10 anys 11 anys 12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys Ciutat Vella 664 674 644 606 626 637 611 645 669 L’Eixample 1.911 1.821 1.825 1.767 1.852 1.863 1.845 1.825 1.806 Sans-Montjuïc 1.432 1.360 1.315 1.266 1.408 1.354 1.297 1.344 1.332 Les Corts 659 675 659 596 671 614 641 673 646 Sarrià-Sant Gervasi 1.594 1.689 1.581 1.529 1.563 1.532 1.469 1.516 1.454 Gràcia 948 916 905 832 828 792 779 785 818 Horta-Guinardó 1.382 1.292 1.380 1.380 1.312 1.351 1.294 1.326 1.295 Nou Barris 1.442 1.433 1.334 1.322 1.323 1.408 1.291 1.378 1.325 Sant Andreu 1.234 1.221 1.181 1.199 1.209 1.223 1.122 1.203 1.132 Sant Martí 2.133 1.963 1.917 1.888 1.984 1.879 1.765 1.917 1.767 13.379 13.044 12.741 12.385 12.776 12.653 12.114 12.612 12.244 Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística, dades oficials del gener del 2014, INE-Idescat.

(7)

Taula 2. Evolució de la població en edat escolar a Barcelona

39.270 36.964 70.782 48.61 2 26.554 39.547 37 .409 71 .283 48.321 25.654 41 .066 38.07 4 71 .1 15 48.636 25.203 41 .471 38.51 9 71 .91 0 48.547 25.381 41 .579 38.397 71 .893 48.1 79 24.842 42.0 12 39.666 72.843 48.677 24.757 42.41 2 40.350 73.71 9 48.245 25.257 43.037 40.988 75.042 48.408 25.579 43.026 41 .202 76.524 48.364 25.1 71 42.1 79 42.298 77 .843 49.21 0 24.971 40.791 42.1 95 78.81 2 50.021 24.575 41 .204 42.067 79.878 49.928 24.856 Gener

2003 Gener2004 Gener2005 Gener2006 Gener2007 Gener2008 Gener2009 Gener2010 Gener2011 Gener2012 Gener2013 Gener2014

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 222.182 222.214 224.094 225.828 224.890 227.955 229.983 233.054 234.287 236.051 236.394 237.933 0 a 2 anys 3 a 5 anys 6 a 11 anys 12 a 15 anys 16 a 17 anys 2001 ... 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 11.176 13.181 13.257 13.643 13.681 13.828 13.918 14.583 14.011 13.954 Evolució de la població de 3 anys, en edat d’incorporar-se a l’escola

Font: Dades oficials de població amb data 1 de gener de cada any. Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.

(8)

Capítol 2. Recursos i oferta

Taula 3. Nombre de centres segons tipologia

Centres públics

Escoles bressol i Llars 100

Escoles 164

Instituts Escola 3

Instituts 70

Educació Especial 8

Ensenyaments artístics i de música 13

Escoles Oficials d’Idiomes 6

Formació de persones adultes 27

Altres 9 Total 400

No

Centres privats Concertats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (Llars) 33* 154

Educació Infantil i Primària 27 2

Exclusius d’Educació Primària 1

Educació Infantil, Primària i Secundària 128 6 Educació Primària i Secundària 3

Exclusius d’Educació Secundària 28 35

Educació Especial 26

Ensenyaments artístics i de música 67

Ensenyaments esportius 1

Formació de persones adultes 11

Pla d’estudis estranger 9

Altres 2 1

Total 248 286

Total de centres sostinguts amb fons públics 648

Total de centres 934

(9)

Taula 4. Nombre de centres segons nivell d’ensenyament

100 237 63 33 187 28 154 43 89

0 a 3 anys infantil, primària i ensenyaments secundaris de règim general altres 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

públics (400 centres) concertats (248 centres) no concertats (286 centres)

Taula 5. Nombre de centres que ofereixen cada ensenyament

centres centres centres centres privats no total públics concertats concertats

Educació infantil. Primer cicle 319 100 219 Educació infantil. Segon cicle 356 170 161 25 Educació primària 342 172 161 9 Educació secundària obligatòria 222 71 139 12

Batxillerat 156 60 35 61

Cicles formatius de formació professional

específica de grau mitjà 70 22 27 21 Cicles formatius de formació professional

específica de grau superior 86 24 26 36 Cursos específics per a l’accés als cicles

formatius de formació professional 42 19 23 Curs de preparació de les proves per a l’accés a CFPS 1 1 Programes de Qualificació Professional Inicial 25 25 Programes de formació per a la transició a la vida adulta 6 2 4 Programes de Formació i Inserció 20 17 3 Educació especial 33 7 26

(10)

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 7 3 4 Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior 8 4 4 Formació per a les proves d’accés als cicles formatius

d’arts plàstiques i disseny 2 2

Art dramàtic 2 1 1

Conservació i restauració de béns culturals 1 1

Ensenyaments superiors de disseny 4 2 2 Ensenyaments d’idiomes 6 6

Ensenyaments esportius de grau mitjà 11 2 9 Ensenyaments esportius de grau superior 8 1 7 Educació d’adults. Llengua catalana 24 24

Educació d’adults. Llengua castellana 20 20 Educació d’adults. Llengua estrangera 24 24 Educació d’adults. Informàtica 24 24

Educació d’adults. Formació bàsica 22 15 7 Educació secundària obligatòria per a adults 29 14 15 Educació d’adults. Preparació per a les proves d’accés 36 21 15 Estudis estrangers. Sistema alemany 1 1 Estudis estrangers. Sistema italià 2 2 Estudis estrangers. Sistema francès 2 2 Estudis estrangers. Sistema britànic 2 2 Estudis estrangers. Sistema suís 1 Estudis estrangers. Sistema nord americà 1

Taula 6. Professorat

Personal docent dels centres gestionats pel Consorci d’Educació Escoles 3.519

Instituts escola 197 Instituts 3.353 Educació especial 144 Educació de persones adultes 224 Ensenyaments artístics 274 Escoles d0’idiomes 171 7.882

Professorat dels centres concertats amb pagament delegat al Consorci total 9.256

(11)

Taula 7. Places i cobertura de la població

Centres públics i concertats

Cobertura Places de la població

Educació infantil de primer cicle (de 0 a 2 anys) 11.553 28%

Educació infantil de segon cicle (de 3 a 5 anys) 40.707 97%

Educació primària (de 6 a 11 anys) 83.100 104%

Educació secundària obligatòria (de 12 a 15 anys) 56.194 113% Total d’ensenyaments bàsics (de 3 a 15 anys) 180.001 105%

Càlcul de les places:

En educació infantil de primer cicle, correspon a les places en centres públics més els alumnes matriculats en centres privats subvencionats.

En els ensenyaments bàsics, correspon a les places autoritzades.

Taula 8. Nous centres i equipaments públics

L’Escola Congrés-Indians es trasllada a l’antic edifici de l’Escola Rosa dels Vents, situat al carrer Açores, districte de Sant Andreu.

(12)

Capítol 3. Escolarització

3.1. Alumnat

Taula 9. Alumnat en ensenyaments de règim general

% sobre Alumnes Catalunya Escoles bressol i llars d’infants (0-3 anys) 17.165 21,4%

Educació infantil (3-6 anys) 40.012 17,2%

Educació primària (6-12 anys) 81.435 17,1% Educació secundària obligatòria (12-16 anys) 54.020 18,5% Total d’ensenyaments de 3-16 anys 175.467 17,5%

Batxillerat 22.074 25,1%

Formació professional de grau mitjà 11.871 19,4% Total d’ensenyaments secundaris (16-18 anys) 33.945 22,7% Formació professional de grau superior 18.926 33,0%

Educació especial 2.234 32,3%

(13)

Taula 10. Alumnat en ensenyaments de règim general, segons titularitat

del centre

Centres Centres Centres privats no

públics concertats concertats Total Escoles bressol i llars d’infants (0-3 anys) 8.080 0 9.085 17.165

Educació infantil (3-6 anys) 17.680 21.434 898 40.012 Educació primària (6-12 anys) 34.012 46.006 1.417 81.435 Educació secundària obligatòria (12-16 anys) 19.577 33.513 930 54.020 Total d’ensenyaments bàsics (3-16 anys) 71.269 100.953 3.245 175.467

Batxillerat 8.153 6.150 7.771 22.074 Formació professional de grau mitjà 5.987 4.540 1.344 11.871 Total d’ensenyaments secundaris (16-18 anys) 14.140 10.690 9.115 33.945 Formació professional de grau superior 9.504 6.686 2.736 18.926 Educació especial 451 1.776 7 2.234 Total Barcelona 103.444 120.105 24.188 247.737 41,8% 48,5% 9,8% 100,0%

Taula 11. Alumnat segons tipus de centre i increment respecte del curs anterior

escoles bressol

públiques centres públics 3-18 centres concertats 3-18 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 8.274 8.080 -194 93.016 95.364 +1.348 119.623 120.105 +487 2013-2014 2014-2015

(14)

Taula 12. Alumnat en ensenyaments de règim general, per districtes

Total

Inclou centres públics, concertats i privats no concertats

Ensenyaments de règim general Total Ensenyaments bàsics (3-16 anys) Total

Infantil Infantil FP grau FP grau Educació (0-3) (3-6) Primària ESO Batx. mitjà superior especial Ciutat vella 651 1.843 3.495 2.312 7.650 1.175 1.064 2.580 0 13.120 L’Eixample 2.463 5.241 11.243 7.313 23.797 4.034 1.993 5.155 69 37.511 Sants-Montjuïc 1.640 3.408 6.476 4.570 14.454 1.599 1.347 1.860 172 21.072 Les Corts 1.065 3.103 6.320 4.436 13.859 1.550 377 469 189 17.509 Sarrià - Sant Gervasi 2.355 6.021 13.127 10.093 29.241 5.580 893 1.533 454 40.056 Gràcia 1.158 2.938 5.729 2.871 11.538 988 240 917 160 15.001 Horta-Guinardó 1.796 4.187 8.907 5.750 18.844 1.915 1.473 1.327 712 26.067 Nou Barris 1.513 3.425 7.394 5.246 16.065 1.441 1.686 1.817 133 22.655 Sant Andreu 1.627 3.938 7.486 4.669 16.093 1.686 934 1.128 156 21.624 Sant Martí 2.897 5.908 11.258 6.760 23.926 2.106 1.864 2.140 126 33.059 Total Barcelona 17.165 40.012 81.435 54.020 175.467 22.074 11.871 18.926 2.234 247.737 Centres públics

Ensenyaments de règim general Total Ensenyaments bàsics (3-16 anys) Total

Infantil Infantil FP grau FP grau Educació (0-3) (3-6) Primària ESO Batx. mitjà superior especial Ciutat vella 473 1.071 1.929 1.121 4.121 505 381 1.437 6.917 L’Eixample 696 1.916 3.562 1.668 7.146 1.420 1.192 2.438 12.892 Sants-Montjuïc 873 1.921 3.605 2.599 8.125 797 795 1.399 11.989

Les Corts 317 895 1.768 1.081 3.744 521 114 213 4.909

Sarrià - Sant Gervasi 487 736 1.560 1.375 3.671 846 23 49 55 5.131

Gràcia 518 1.429 2.562 846 4.837 352 5.707 Horta-Guinardó 1.095 1.821 3.673 1.941 7.435 897 885 1.128 77 11.517 Nou Barris 1.061 2.002 4.293 3.105 9.400 932 1.391 1.345 133 14.262 Sant Andreu 901 2.155 3.926 1.793 7.874 457 69 9.301 Sant Martí 1.659 3.734 7.134 4.048 14.916 1.426 1.206 1.495 54 20.756 Altres municipis 63 63 Total Barcelona 8.080 17.680 34.012 19.577 71.269 8.153 5.987 9.504 451 103.444 Centres concertats

Ensenyaments de règim general Total Ensenyaments bàsics (3-16 anys) Total

Infantil Infantil FP grau FP grau Educació (0-3) (3-6) Primària ESO Batx. mitjà superior especial

Ciutat vella 772 1.566 1.191 3.529 655 683 1.143 6.010

L’Eixample 3.254 7.550 5.553 16.357 797 533 1.121 69 18.877 Sants-Montjuïc 1.430 2.871 1.971 6.272 753 336 136 172 7.669

Les Corts 1.732 3.569 2.875 8.176 285 202 256 189 9.108

Sarrià - Sant Gervasi 5.145 11.457 8.411 25.013 759 806 1.297 392 28.267

Gràcia 1.454 3.095 2.025 6.574 294 224 420 160 7.672 Horta-Guinardó 2.267 5.113 3.758 11.138 374 154 68 635 12.369 Nou Barris 1.423 3.101 2.141 6.665 455 295 472 7.887 Sant Andreu 1.783 3.560 2.876 8.219 1.134 899 1.128 87 11.467 Sant Martí 2.174 4.124 2.712 9.010 644 408 645 72 10.779 Total Barcelona 0 21.434 46.006 33.513 100.953 6.150 4.540 6.686 1.776 120.105

(15)

Taula 13. Distribució de l’alumnat segons la titularitat del centre

Ensenyaments bàsics (3-16 anys)

100% 0% 20% 40% 60% 80% total Barcelona Ciutat vella L’Eixample Sants-Montjuïc Les Corts Sarrià-Sant... Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

(16)

3.2. Processos d’accés

Taula 14. Oferta i demanda a la preinscripció. Centres públics i concertats

Places Sol·licituds Escoles bressol 4.343 7.175 Educació infantil 15.687 13.987 Educació primària 5.137 3.235

Educació secundària obligatòria 9.889 7.761 Total d’ensenyaments obligatoris 30.713 24.983

Batxillerats 4.761 3.939

Formació professional de grau mitjà 6.808 7.589 Formació professional de grau superior 9.591 12.154 Arts plàstiques i disseny de grau mitjà 149 92 Arts plàstiques i disseny de grau superior 811 609 Total d’ensenyaments postobligatoris 22.120 24.383

Total 57.176 56.541

Taula 15. Preinscripció a les escoles bressol i llars públiques

Demanda

Centres Places Demanda atesa

Ciutat vella 7 240 306 78,4%

Eixample 8 369 1.021 36,1%

Sants-Montjuïc 12 474 792 55,8%

Les Corts 4 163 350 46,6%

Sarrià - Sant Gervasi 6 249 481 50,7%

Gràcia 7 295 634 46,5% Horta-Guinardó 13 570 826 62,0% Nou Barris 14 612 694 76,5% Sant Andreu 10 469 767 60,2% Sant Martí 19 902 1.304 64,7% Total Barcelona 100 4.343 7.175 57,2%

(17)

Taula 16. Preinscripció a P3. Centres públics i concertats

Admesos al Admesos centre de en un primera centre Places Sol·licituds opció demanat

Ciutat Vella 651 604 88,4% 96,0%

l’Eixample 1.881 1.721 87,6% 97,2%

Sants-Montjuïc 1.305 1.117 91,5% 98,5%

Les Corts 800 778 95,9% 98,8%

Sarrià - Sant Gervasi 2.211 1.977 97,2% 99,3%

Gràcia 1047 987 89,5% 97,2% Horta-Guinardó 1.471 1.296 94,7% 98,8% Nou Barris 1.225 1.103 92,1% 98,0% Sant Andreu 1.329 1.277 88,6% 95,7% Sant Martí 2.135 1.939 91,9% 97,7% Total Barcelona 14.055 12.799 92,0% 97,8%

Taula 17. Preinscripció a P3. Evolució

11.764 12.319 12.631 12.686 12.690 13.206 12.722 12.549 12.515 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 740 634 513 433 364 437 230 241 278

(18)

Taula 18. Preinscripció a 1r d’ESO. Centres públics i concertats

Admesos al Admesos centre de en un primera centre Places Sol·licituds opció demanat

Ciutat Vella 308 252 92,0% 98,4%

l’Eixample 791 684 89,6% 95,9%

Sants-Montjuïc 783 745 92,5% 97,4%

Les Corts 498 476 87,6% 96,6%

Sarrià - Sant Gervasi 802 724 88,0% 91,3%

Gràcia 340 290 87,9% 95,9% Horta-Guinardó 630 557 87,4% 95,5% Nou Barris 772 712 84,7% 95,2% Sant Andreu 689 587 93,0% 97,6% Sant Martí 1.185 1.173 87,8% 95,1% Total Barcelona 6.798 6.200 88,8% 95,6%

Taula 19. Altes i baixes de matrícula durant el curs

Les dades corresponen al període entre l’inici de curs i el 4 de juny de 2015 Altes Baixes Increment net Educació infantil 3.011 2.133 878

Primària 4.152 3.471 681

Secundària obligatòria 3.728 2.789 939

(19)

Taula 20. Sol·licituds d’admissió durant el curs

Les dades corresponen al període entre l’inici de curs i el 4 de juny de 2015 Sol·licituds rebudes

Educació Educació Educació secundària

infantil primària obligatòria Total

A l’Oficina d’Escolarització 1.825 2.575 2.082 6.482 54 %

Als centres 1.582 1.845 2.162 5.589 46 %

Total 3.407 4.420 4.244 12.071

28 % 37 % 35 %

Sol·licituds rebudes, per tipus d’al·legació

Educació Educació Educació secundària

infantil primària obligatòria Total

Procedents de l’estranger 795 1.363 1.003 3.161 26 % Procedents d’Espanya 188 291 183 662 5 % Procedents de Catalunya 306 550 341 1.197 10 % Procedents de Barcelona1 363 566 204 1.133 9 % Circumstàncies excepcionals 219 276 514 1.009 8 % No escolaritzats2 379 18 36 433 4 % Altres 1.157 1.356 1.963 4.476 37 % Total 3.407 4.420 4.244 12.071

(1) Per canvi de residència entre districtes.

(2) Inclou també els casos en què es desconeix l’escolarització anterior de l’alumne. No és obligatòria l’escolarització fins a 1r curs d’educació primària. En el cas de l’ESO, respon a alumnes que es reincorporen al sistema després d’haver-lo deixat anteriorment.

Taula 21. Places vacants durant el curs

Amb data 4 de juny de 2015

Centres públics Centres concertats Total

Infantil Primària ESO Infantil Primària ESO Infantil Primària ESO Ciutat Vella 49 317 89 56 106 91 105 423 180 L’Eixample 7 74 24 242 385 564 249 459 588 Sants-Montjuïc 109 365 127 96 192 218 205 557 345 Les Corts 14 58 66 66 45 175 80 103 241 Sarrià - Sant Gervasi 9 53 11 496 808 708 505 861 719 Gràcia 62 164 6 86 130 189 148 294 195 Horta-Guinardó 158 325 61 114 183 365 272 508 426

(20)

3.3. Alumnat estranger

Taula 22. Evolució de la taxa d’alumnat de nacionalitat estrangera

Ensenyaments bàsics (de 3 a 16 anys)

2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 2014-15 12,1% 12,0% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,7% 12,5% 11,5% 10,9% 10,0% 9,1% 7,1% 4,9% 3,3% 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 21.192 20.995 21.032 20.957 21.210 20.837 21.579 21.058 19.225 18.006 16.607 15.085 11.690 8.061 5.331 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 %

alumnes de nacionalitat estrangera % sobre alumnat

2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 2014-15 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Barcelona Catalunya 13,6 % 13,9 % 14,1 % 14,2 % 14,6 % 15,1 % 14,3 % 13,1 % 11,9 % 10,2 % 8,7 % 6,3 % 4,3 % 2,9 % 12,1 % 12,0 % 12,1 % 12,2 % 12,3 % 12,2 % 12,7 % 12,5 % 11,5 % 10,9 % 10,0 % 9,1 % 7,1 % 4,9 % 3,3 %

(21)

Taula 23. Alumnat de nacionalitat estrangera de 3 a 16 anys

Ensenyaments bàsics (de 3 a 16 anys)

Distribució segons titularitat del centre Alumnat

estranger Total 21.192

Centres públics 15.400 72,7%

Centres privats 5.792 27,3%

Centres públics Centres privats Centres públics Centres privats

distribució de l’alumnat estranger distribució de tot l’alumnat 3-16

25,3 %

74,7 %

59,8 %

40,2 %

Percentatge sobre el total de l’alumnat

Alumnat Sobre total estranger alumnat

Total 21.192 12,1%

Centres públics 15.400 21,6%

Centres privats 5.792 5,6%

Distribució segons ensenyament

Alumnat Sobre total estranger alumnat Total Infantil 5.630 14,3% Primària 8.509 10,5% ESO 7.053 13,1% Centres públics Infantil 4.209 23,8% Primària 6.344 18,7% ESO 4.847 24,8% Centres privats Infantil 1.421 6,5% Primària 2.165 4,6%

(22)

Taula 24. Alumnat de nacionalitat estrangera.

Distribució segons grup de nacionalitat

Ensenyaments bàsics (de 3 a 16 anys)

Total Centres públics Centres privats

Alumnat % sobre Alumnat % sobre Alumnat % sobre estranger total estranger total estranger total Resta de la Unió Europea 2.810 13,3% 1.826 11,9% 984 17,0%

Resta d’Europa 1.419 6,7% 901 5,9% 518 8,9%

Magrib 2.028 9,6% 1.893 12,3% 135 2,3%

Resta d’Àfrica 447 2,1% 365 2,4% 82 1,4%

Amèrica del Nord 185 0,9% 86 0,6% 99 1,7%

Centre i Sud-amèrica 7.036 33,2% 5.213 33,9% 1.823 31,5% Àsia i Oceania 7.267 34,3% 5.116 33,2% 2.151 37,1% 21.192 100,0% 15.400 100,0% 5.792 100,0%

Taula 25. Alumnat de nacionalitat estrangera.

Distribució segons districte del centre

Ensenyaments bàsics (de 3 a 16 anys)

Total Centres públics Centres privats

Alumnat % sobre total Alumnat % sobre total Alumnat % sobre total

estranger alumnat estranger alumnat estranger alumnat

Ciutat Vella 3.081 40,3% 2.262 54,9% 819 23,2%

Eixample 2.594 10,9% 1.300 18,2% 1.294 7,8%

Sants-Montjuïc 2.879 20,4% 2.346 28,9% 533 8,9%

Les Corts 861 6,2% 393 10,5% 468 4,6%

Sarrià - Sant Gervasi 964 3,3% 348 9,5% 616 2,4%

Gràcia 952 8,3% 686 14,2% 266 4,0% Horta-Guinardó 1.850 9,8% 1.386 18,6% 464 4,1% Nou Barris 3.182 19,9% 2.610 27,8% 572 8,7% Sant Andreu 1.686 10,5% 1.370 17,4% 316 3,8% Sant Martí 3.143 13,2% 2.699 18,1% 444 5,0% Total Barcelona 21.192 12,1% 15.400 21,6% 5.792 5,6%

(23)

Taula 26. Alumnat de nacionalitat estrangera.

Distribució segons districte del centre i nacionalitat

Ensenyaments bàsics (de 3 a 16 anys) Resta de la Unió

Europea Resta d’Europa Magrib Resta d’Àfrica Ciutat Vella 278 9,9% 41 2,9% 390 19,2% 38 8,5% Eixample 418 14,9% 123 8,7% 103 5,1% 25 5,6% Sants-Montjuïc 230 8,2% 120 8,5% 306 15,1% 35 7,8% Les Corts 213 7,6% 135 9,5% 29 1,4% 17 3,8% Sarrià - Sant Gervasi 285 10,1% 129 9,1% 29 1,4% 27 6,0% Gràcia 231 8,2% 77 5,4% 60 3,0% 17 3,8% Horta-Guinardó 233 8,3% 172 12,1% 184 9,1% 37 8,3% Nou Barris 214 7,6% 255 18,0% 353 17,4% 153 34,2% Sant Andreu 150 5,3% 143 10,1% 227 11,2% 52 11,6% Sant Martí 558 19,9% 224 15,8% 347 17,1% 46 10,3% 2.810 100,0% 1.419 100,0% 2.028 100,0% 447 100,0%

Amèrica Centre i Àsia i del Nord Sud-amèrica Oceania Ciutat vella 14 7,6% 403 5,7% 1.917 26,4% Eixample 35 18,9% 801 11,4% 1.089 15,0% Sants-Montjuïc 10 5,4% 911 12,9% 1.267 17,4% Les Corts 22 11,9% 276 3,9% 169 2,3% Sarrià - Sant Gervasi 37 20,0% 277 3,9% 180 2,5% Gràcia 16 8,6% 290 4,1% 261 3,6% Horta-Guinardó 10 5,4% 883 12,5% 331 4,6% Nou Barris 9 4,9% 1.599 22,7% 599 8,2% Sant Andreu 6 3,2% 696 9,9% 412 5,7% Sant Martí 26 14,1% 900 12,8% 1.042 14,3% 185 100,0% 7.036 100,0% 7.267 100,0%

(24)

Taula 27. Concentració d’alumnat estranger (de 3 a 16 anys)

Nombre de centres segons el percentatge d’alumnat estranger

Fins al 5 % Fins al 10 % Fins al 20 % Fins al 30 % Centres públics 20 9% 38 17% 63 28% 33 14% Centres privats 101 56% 32 18% 26 14% 11 6% Total 121 30% 70 17% 89 22% 44 11%

Fins al 40 % Fins al 50 % Més del 50 % Total de centres

estudiats

Centres públics 31 14% 21 9% 22 10% 228 100% Centres privats 7 4% 1 1% 2 1% 180 100% Total 38 9% 22 5% 24 6% 408 100%

fins

a 5% a 10%fins a 20%fins a 30%fins a 40%fins a 50%fins de 50%més

60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

centres públics centres privats

Taula 28. Concentració d’alumnat estranger (de 3 a 16 anys) superior al 30 %

Nombre de centres amb un percentatge d’alumnat estranger superior al 30 % Centres públics 74 de 228 32%

Centres privats 10 de 180 6% 84 de 408 21%

Centres públics Centres privats

Ciutat vella 13 de 16 2 de 8

Eixample 3 de 17 4 de 31

Sants-Montjuïc 14 de 30 2 de 14

Les Corts 1 de 10 1 de 13

Sarrià - Sant Gervasi 1 de 10 1 de 37

Gràcia 2 de 17 -

Horta-Guinardó 7 de 28 -

Nou Barris 16 de 33 -

Sant Andreu 6 de 25 -

(25)

3.4. Resultats acadèmics

Taula 29. Taxa de graduació a 4t d’ESO

Alumnes que obtenen el graduat sobre alumnes avaluats

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 79,8 % 81,9 % 81,8 % 82,3 % 84,9 % 86,5 % 86 % Barcelona Catalunya 83,5 % 85,2 % 82,8 % 85,4 % 87,7 % 89,4 % 89,3 %

Font: Departament d’Ensenyament.

Taula 30. Taxa d’èxit a 4t d’ESO

La taxa d’èxit es representa com el percentatge d’alumnes que obtenen el graduat sobre el total d’alumnes matriculats 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 77,9 % 79,5 % 79,0 % 80,0 % 82,8 % 84,6 % Barcelona Catalunya 81,9 % 82,8 % 82,8 % 83,6 % 85,7 % 87,8 % 88,0 %

(26)

Taula 31. Avaluació de les competències bàsiques a 4t d’ESO (1)

Percentatge d’alumnat que supera les competències bàsiques

Llengua catalana Llengua castellana

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 84,1 % 89,0 % 89,8 % 88,9 % Barcelona Catalunya 88,3 % 91,5 % 92,6 % 90,7 % 85,9 % 88,7 % 90,1 % 86,4 % 91,0 % 91,8 % 91,9 % 90,3 % 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % Barcelona Catalunya

Matemàtiques Llengua anglesa

76,0 % 78,7 % 83,3 % 84,3 % 81,6 % 83,5 % 86,9 % 87,3 % 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % Barcelona Catalunya 76,3 % 79,8 % 80,0 % 81,0 % 84,5 % 87,2 % 86,9 % 86,9 % 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % Barcelona Catalunya

(27)

Taula 32. Avaluació de les competències bàsiques a 4t d’ESO (2)

Distribució de l’alumnat en els quatre nivells de competència Barcelona 13,1% 12,7% 9,7% 9,3% 15,3% 22,3% 12,7% 12,7% 30,9% 31,7% 44,0% 40,3% 40,7% 33,4% 33,7% 37,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Llengua anglesa Matemàtiques Llengua castellana Llengua catalana

nivell baix nivell mitjà baix nivell mitjà alt nivell alt

pCB4ESO 2015 Global Catalunya 19,0% 15,7% 13,6% 11,1% 18,8% 24,6% 16,7% 16,5% 30,7% 30,9% 43,7% 42,5% 31,5% 28,8% 26,0% 29,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Llengua anglesa Matemàtiques Llengua castellana Llengua catalana

nivell baix nivell mitjà baix nivell mitjà alt nivell alt

pCB4ESO 2015

(28)

Capítol 4. Llista de centres per districtes

Districte de Ciutat Vella

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Cadí . . . C Om, 11 EBM Canigó . . . C Àngels, 7 EBM Carabassa . . . C Carabassa, 8 bis EBM La Mar . . . C Andrea Dòria, 40 EBM Mont Tàber . . . C Santa Elena, 4 EBM Portal Nou . . . C Portal Nou, 2 EBM Puigmal . . . C Mònec, 2 Escoles

Escola Alexandre Galí . . . Pg Marítim de la Barceloneta, 11-13 Escola Baixeras . . . C Salvador Aulet, 1

Escola Castella . . . Pl Castella, 8

Escola Cervantes . . . C Sant Pere Més Baix, 31 Escola Collaso i Gil . . . C Sant Pau, 101

Escola Drassanes . . . C Nou de Sant Francesc, 9-13 Escola Mediterrània . . . Pg Marítim de la Barceloneta, 5-7 Escola Milà i Fontanals . . . C dels Àngels, 1

Escola Parc de la Ciutadella . . . Pg Circumval·lació, 5 Escola Pere Vila . . . Pg Lluís Companys, 18 Escola Rubén Darío . . . Rda Sant Pau, 38 Instituts

Institut Bonanova . . . Pg Circumval·lació, 8 Institut Joan Salvat i Papasseit . . . Pg Salvat Papasseit, 11 Institut Milà i Fontanals . . . Pl Josep M. Folch i Torres, 1 Institut Miquel Tarradell . . . C Àngels, 1 bis

Institut Mitjans Audiovisuals . . . Via Laietana, 48A Institut Narcís Monturiol . . . Pg Salvat Papasseit, 5 Institut Pau Claris . . . Pg Lluís Companys, 18 Institut Verdaguer . . . Pas Institut Escola, 1 Ensenyaments artístics i de música

EA Escola Massana . . . C Hospital, 56 Escoles Oficials d’Idiomes

EOI de Barcelona . . . Av Drassanes, 14 Formació de persones adultes

CFA Barceloneta . . . C Balboa, 11 2n CFA Barri Gòtic . . . Ptge Gutenberg, 6 CFA Francesc Layret . . . C Sant Pere Més Baix, 55 CFA Manuel Sacristán . . . Via Laietana, 16-18, 8è CFA Maria Rubies . . . Rbla Raval, 29-35, 1r pis

(29)

Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

LLIPR Bressol del Nen Jesús . . . C Montcada, 18

LLIPR Omicron . . . C Joaquim Costa, 44, baixos dreta Educació Infantil i Primària

Sagrada Família . . . C Avinyó, 20 Educació Infantil, Primària i Secundària

Escola Pia Sant Antoni . . . Rda Sant Pau, 72 La Salle Comtal . . . C Amadeu Vives, 6 Labouré . . . C Elisabets, 8-10

Sant Felip Neri . . . Pl Sant Felip Neri, 6 Sant Joan Baptista . . . C Balboa, 19 Vedruna Àngels . . . Pl Àngels, 3 Exclusius d’Educació Secundària

Centre d’Estudis Catalunya . . . C Jovellanos, 6 Centre d’Estudis Politècnics . . . Pl Urquinaona, 10 Cintra . . . C Riereta, 21

Escola Tècnico-Professional Xavier . . . Av Francesc Cambó, 12 La Salle Barceloneta . . . C Balboa, 18

Stucom . . . C Pelai, 8 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

LLIPR El Parc . . . C Roger de Flor, 3 Ensenyaments artístics i de música

EM del Palau . . . C Sant Pere Més Alt, 6 ED Joan Magriña . . . C Petritxol, 1

EM Juan Pedro Carrero . . . C del Carme, 15-17 local interior, 2a CSM Liceu . . . C Nou de la Rambla, 82-88

CPM Liceu . . . Pl Urquinaona, 11 EM Liceu . . . Pl Urquinaona, 11 EM Taller de Músics . . . C Requesens, 5

Districte de l’Eixample

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Barrufets . . . C Marina, 354 interior EBM Casa dels Nens . . . C Roger de Llúria, 132 EBM El Roure . . . C Comte d’Urgell, 145 EBM El Tren de Fort Pienc . . . Pl Fort Pienc, 5 EBM Els Tres Tombs . . . C Manso, 28 bis EBM La Fassina . . . C Nàpols, 244 EBM L’Arbret de l’Eixample . . . Av Roma, 102-104 EBM Londres . . . C Londres, 56-58

(30)

Escola de la Concepció . . . C Bruc, 102

Escola dels Encants . . . C Castillejos, 180-184 Escola Diputació . . . C Diputació, 112 Escola Els Llorers . . . C Aragó, 121 Escola Ferran Sunyer . . . C Viladomat, 2-8 Escola Fort Pienc . . . C Alí Bei, 75 Escola Fructuós Gelabert . . . C Sardenya, 368 Escola Joan Miró . . . C Diputació, 21 Escola Mallorca . . . C Londres, 64 Escola Ramon Llull . . . Av Diagonal, 275 Escola Tabor . . . C Cartagena, 231 Instituts

Institut Ernest Lluch . . . C Diputació, 15 Institut Escola del Treball . . . C Comte d’Urgell, 187 Institut Fort Pius . . . C Ausiàs Marc, 78 Institut Jaume Balmes . . . C Pau Claris, 121 Institut Lluïsa Cura . . . Rda Sant Antoni, 19 Institut Poeta Maragall . . . C Provença, 187 Ensenyaments artístics i de música

EA La Industrial . . . C Comte d’Urgell, 187, edifici 21 Conservatori de Grau Mitjà de Música . . . C Bruc, 110-112

EMM Eixample . . . C Sardenya, 368-378 Formació de persones adultes

CFA Can Batlló . . . C Comte d’Urgell, 187, edifici 20 CFA Jacint Verdaguer . . . C Entença, 155

CFA Palau de Mar . . . C Comte d’Urgell, 187, edifici 20 AFA Pere Calders . . . C Calàbria, 25

Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

Àgora . . . C Entença, 59

LLIPR Drac Màgic . . . C Consell de Cent, 435, baixos 1 L’Esclop-Passeig . . . Pg de Sant Joan, 29

LLIPR Sant Rafael . . . C Roger de Flor, 98

LLIPR Sol Solet . . . Gran Via Corts Catalanes, 741 Xerric-Xerrac . . . C Roger de Flor, 168

Educació Infantil i Primària

Griselda . . . C Parlament, 30 Sagrat Cor . . . C Aldana, 1 Sant Francesc d’Assís . . . Pl Universitat, 2 Sant Josep Oriol . . . C Villarroel, 85 Exclusius d’Educació Primària

Maria Auxiliadora . . . C Sepúlveda, 67-71 Educació Infantil, Primària i Secundària

Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona . . . C Mallorca, 349 Escolàpies Llúria-Barcelona . . . C Aragó, 302 Immaculada Concepció Barcelona . . . C València, 252 IPSE . . . C Casanova, 175 IPSI . . . C Comte Borrell, 243

La Merced . . . C Provença, 283 Lestonnac . . . C Pau Claris, 131

(31)

Mare de Déu del Roser . . . C Consell de Cent, 214 Mare del Diví Pastor . . . C Bailèn, 38

Marillac . . . C Sicília, 249 Maristes La Immaculada . . . C València, 370 Mireia . . . C Ausiàs Marc, 62

Sagrada Família . . . C Comte d’Urgell, 262 Sagrado Corazón . . . C Ribes, 65

Sagrat Cor-Diputació . . . C Diputació, 326 Salesià de Sant Josep . . . C Rocafort, 42 Sant Miquel . . . C Rosselló, 175 Santa Anna-Eixample . . . C Bailèn, 51 Shalom . . . Rbla Catalunya, 83 Urgell . . . C Comte d’Urgell, 133

Vedruna Immaculada . . . C Dos de Maig, 251 Educació Primària i Secundària

Casp - Sagrat Cor de Jesús . . . C Casp, 25 Exclusius d’Educació Secundària

AF Centre d’Estudis . . . C Fontanella, 19 Ceir - Arco Aragó . . . C Aragó, 135 Ceir - Arco Villarroel . . . C Villarroel, 5 Escola Pia de Nostra Senyora . . . C Diputació, 277 López Vicuña . . . C Consell de Cent, 397 Prat . . . C Roger de Llúria, 97 Educació Especial

Fàsia-Eixample . . . Ptge Domingo, 3 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

Apolo X . . . Av Paral·lel, 110 LLIPR Babet . . . C Aragó, 116 LLIPR Bambi Roig . . . C Tamarit, 191 Betlem . . . Av Mistral, 20

LLIPR Bon-Sol . . . C Aribau, 175, baixos LLIPR Canigó . . . C Diputació, 412 LLIPR Cel-Blau . . . C Consell de Cent, 203 Daysi . . . C València, 87-89

LLIPR El Cigronet . . . C Muntaner, 43 El Petit Rossinyol . . . C Viladomat, 86

El Timbalet . . . C Bailén, 108, baixos i entresol 2a El Vaixell . . . C Calàbria, 91

Esclop . . . Pg de Sant Joan, 31 LLIPR Grans Somnis . . . C Consell de Cent, 344 Hossanna . . . C Comte d’Urgell, 169

LLIPR I-Beth . . . C Aragó, 47 baixos La Baldufa . . . C Còrsega, 242 LLIPR Les Petites Marietes . . . C Rosselló, 34, baixos LLIPR Ninets . . . C València, 218-220 LLIPR Ninu . . . C Aribau, 154 LLIPR Pam i Pipa . . . C Rocafort, 242

(32)

Pins . . . C Entença, 188 Rosetó . . . C Mallorca, 337

LLIPR Sant Agustí . . . C Indústria, 93, baixos Tic-Tac . . . C Comte d’Urgell, 67

LLIPR Tic-Tac Gran Via . . . Gran Via de les Corts Catalanes, 499 LLIPR Tramvia Blau . . . Gran Via de les Corts Catalanes, 515 LLIPR Viladomat . . . C Viladomat, 51-53

LLIPR Xiulet . . . C Entença, 100 Educació Infantil, Primària i Secundària

Pérez Iborra . . . C Consell de Cent, 321 Exclusius d’Educació Secundària

Amec . . . C Casp, 130

Cazcarra . . . C Comte Borrell, 230 Eixample Clínic . . . C Provença, 216, 4t-1a ENTI-CF . . . C Diputació, 231 Eserp . . . C Girona, 24 Euroaula . . . C Aragó, 208-210

FEDA Formación Empresarial Dual Alemana - . . . C Provença, 535 dreta, baixos Formatic Barna . . . Pg de Gràcia, 71, pral

Francesc Pejoan . . . C Rosselló, 303

Granés . . . Ptge de la Concepció, 15 Granja-Escola Sinaí . . . C Indústria, 137-141 Ites-Ciape . . . C Bailèn, 36

Mediterrani . . . C Rocafort, 104 Miquel Griñó . . . C Tamarit, 151

Ramon y Cajal . . . C Rosselló, 303, planta baixa Ensenyaments artístics i de música

EM Accent . . . C Castillejos, 265, baixos EMD Artmusic . . . C Rocafort, 79

EM Aula de Música 7 . . . Av Diagonal, 327, 2n-1a EM Casp . . . C Roger de Llúria, 19 ED Dansa Emotion . . . C Calàbria, 253 EM de Barcelona . . . C Mallorca, 330

EMD Elisenda Tarragó . . . C Muntaner, 83 B, baixos 1a ESAD Eòlia . . . C Casp, 82-84

Escola Superior de Música de Catalunya . . . C Padilla, 155, Edifici L’Auditori ED Eulàlia Blasi . . . C Ali-Bei, 113, baixos

EM Luthier . . . C Balmes, 53 pral Formació de persones adultes

Aites . . . Av Paral·lel, 158 bis Gremial d’Electricitat i Fontaneria de Barcelona . . . . C Mallorca, 462

Prat, Centre d’adults . . . C Roger de Llúria, 95-97 Pla d’estudis estranger

Collège Ferdinand de Lesseps . . . Gran Via de les Corts Catalanes, 707 FEDA Formación Empresarial Dual Alemana . . . C Provença, 533-535, dreta baixos Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr. . . Ptge Méndez Vigo, 5-8

(33)

Districte de Sants-Montjuïc

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Bellmunt . . . C Font Florida, 93

EBM Collserola . . . C Mare de Déu del Port, 183 bis EBM El Cotxet . . . C Platí, 8

EBM El Fil . . . C Nicaragua, 45 EBM El Timbal . . . C Guitard, 23

EBM Forestier . . . C Segons Jocs Mediterranis, 2 EBM Guinbó . . . C Olzinelles, 73

LLI La Gavina . . . C Concòrdia, 68-74 EBM L’Esquirol . . . C Noguera Pallaresa, 32 EBM Nic . . . Pg Exposició, 1

EBM Niu d’Infants . . . C Pedrera del Mussol, 10-14 EBM Pau . . . C Muntadas, 1

Escoles

Escola Bàrkeno . . . C Cisell, 15 Escola Barrufet . . . Ptge Vapor Vell, 7 Escola Bosc de Montjuïc . . . Av Miramar, 11 Escola Cal Maiol . . . C Sagunt, 92-94

Escola Can Clos . . . C Pedrera del Mussol, 10-14 Escola Carles I . . . Pg Exposició, 1

Escola Cavall Bernat . . . Rbla Badal, 113 Escola El Polvorí . . . Camí del Polvorí, 8-10 Escola Enric Granados . . . Pg Zona Franca, 98

Escola Francesc Macià. . . Gran Via Corts Catalanes, 361-371 Escola Gayarre . . . C Gaiarre, 54

Escola Jaume I . . . C Melcior de Palau, 134-136 Escola La Muntanyeta . . . C Montfar, 24

Escola Lluís Vives . . . C Canalejas, 107 Escola Miquel Bleach . . . C Miquel Bleach, 24 Escola Mossèn Jacint Verdaguer . . . C Lleida, 32

Escola Pau Vila . . . C Font Florida, 95 Escola Pràctiques . . . C Melcior de Palau, 138 Escola Ramon Casas . . . C Platí, 6

Escola Seat . . . C Mecànica, 24 Escola Tres Pins . . . C Tres Pins, 28 Instituts

Secció d’Institut Bosc de Montjuïc . . . Av Miramar, 11 Institut Consell de Cent . . . C Carrera, 25 Institut Emperador Carles . . . C Enric Bargés, 9-13 Institut Joan Coromines . . . Ctra Bordeta, 39-41 Institut Lluís Domènech i Montaner . . . C Alumini, 48 Institut Lluís Vives . . . C Canalejas, 107 Institut Mare de Déu de la Mercè . . . C Motors, 122-130 Institut Montjuïc . . . C Cisell, 19

Institut Rubió i Tudurí . . . Av Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36 Institut XXV Olimpíada . . . C Dàlia, 2

(34)

Escoles Oficials d’Idiomes

EOI Barcelona V . . . C Comtes de Bell-lloc, 86 Formació de persones adultes

CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort . . . Pg Zona Franca, 56, 2n Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

LLIPR Els Gegants . . . Pg Zona Franca, 168 Jesús Maria . . . C Tamarit, 80

LLIPR Peter Pan . . . C Berlín, 26-32 Educació Infantil i Primària

Alfageme . . . Pg Zona Franca, 198 Garbiñe . . . C Física, 12

Lloret . . . C Sants, 99 Magòria . . . C Santa Dorotea, 5

Nostra Senyora del Carme . . . C Saleta, 10 Sant Pere Claver . . . C Vila i Vilà, 14 Sant Vicenç de Paül . . . C Hostafrancs, 13 Educació Infantil, Primària i Secundària

Anna Ravell . . . C Blasco de Garay, 52 Joan Pelegrí . . . C Consell de Cent, 14 Josep Tous . . . C Begur, 10

Montserrat . . . C Cros, 6-10 Proa . . . C Almeria, 57

Sant Francesc Xavier . . . C Bòbila, 26 Sant Medir . . . C Constitució, 15 Exclusius d’Educació Secundària

Oscus . . . C Violant d’Hongria, 39 Educació Especial

Aspace . . . C Tres Pins, 31-35 Ntra. Sra. de Montserrat . . . C Bronze, 18 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

LLIPR Acuarella . . . C Sant Fructuós, 46-48, baixos LLIPR Acuarella Melcior . . . C Melcior de Palau, 131, local 2 Ainna . . . C Riera de Tena, 44

LLIPR Cuc . . . C Sagunt, 113 LLIPR El Cau d’Hostafrancs . . . C Vilardell, 22

LLIPR El Gall i la Gallina . . . C Mare de Déu del Port, 353-357 El Nieró . . . Ctra de la Bordeta, 86, baixos LLIPR El Tricicle . . . C Jocs Florals, 128-136, baixos LLIPR Guinyol . . . C Ventura Plaja, 36

LLIPR La Pau . . . Gran Via de les Corts Catalanes, 262 LLIPR Mercabarna . . . C Transversal 14, 11

LLIPR Pumby . . . C Valladolid, 20 LLIPR Ratolinet . . . C Alcolea, 15-17 LLIPR Rialla . . . C Mata, 4-8 Santa Elena II . . . Av Madrid, 144 Xip-Xap . . . C Rector Triadó, 26 Xumets . . . C Energia, 10

(35)

Exclusius d’Educació Secundària

CEV, Centre de Comunicació, Imatge i So . . . C Alpens, 19 Colomer . . . C Leiva, 17-19

Escola d’aprenents SEAT . . . Pg Zona Franca, 53-55 Formapractic . . . C Sant Pere d’Abanto, 4-6 Forma’t . . . C Vilardell, 38

Ensenyaments artístics i de música

EM A Tempo Sants . . . C Comtes de Bell-lloc, 111 Cent.Sup.Música Jam Session . . . C Montfar, 16-18, baixos Centre Musical Diapasó . . . C Roger, 17-19

EM Diesi . . . C Tinent Flomestà, 6-8 EM Farré . . . C Santa Catalina, 33 EM Jam Session . . . C Sant Germà, 8

EM Tarantel·la . . . C Violant d’Hongria, 174, baixos Formació de persones adultes

Campus 25 . . . C Daoiz i Velarde, 2-6, baixos Centre de Formació FORMAPRACTIC . . . C Sant Pere d’Abantó, 4-6

CFIT,Centre de Formació i Investigacions . . . Gran Via de les Corts Catalanes, 144 Tecnològiques

Oscus . . . C Violant d’Hongria, 39

Districte de les Corts

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Bambi . . . C Vallespir, 196 EBM Can Bacardí . . . Trav Corts, 92 EBM Can Novell . . . C Evarist Arnús, 6 EBM Xiroi . . . C Francesc de Pedra, 1-3 Escoles

Escola Ausiàs March . . . Pl Comas, 9-10 Escola Barcelona . . . C Joan Güell, 126 Escola Duran i Bas . . . C Vallespir, 198 Escola Ítaca . . . C Numància, 140 Escola Lavínia . . . C Fígols, 20-24 Escola Les Corts . . . C Eugeni d’Ors, 2 Escola Pau Romeva . . . C Pisuerga, 1 Instituts

Institut Ausiàs March . . . Av Esplugues, 38 Institut Joan Boscà . . . Av Esplugues, 40

Institut Les Corts . . . Trav de les Corts, 131-159 Formació de persones adultes

AFA Les Corts . . . C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 Centres privats concertats

(36)

Sant Ramon Nonat . . . C Collblanc, 72 Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor . . . C Collblanc, 86 Santa Teresa de Lisieux . . . C Deu i Mata, 67 Solc . . . C Ardena, 36 Thau . . . Av Esplugues, 49 Exclusius d’Educació Secundària

Sant Francesc . . . C Taquígraf Serra, 7 Santíssima Trinitat . . . Av Esplugues, 62-70 Educació Especial

Esclat . . . C Guitard, 80-92, interior plaça Institut de Pedagogia Terapèutica Jeroni de . . . C Panamà, 18

Moragas

Paideia . . . C Panamà, 9 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

Didac . . . C Cardenal Reig, 14 Dracs . . . C Vallespir, 165 baixos

El Llapis . . . C Bordeus, 9 El Pomer . . . C Can Bruixa, 18 El Sol . . . C Numància, 91-93 Les Corts . . . Trav de les Corts, 223 Lua - Cascavell . . . C Taquígraf Garriga, 166 LLIPR Mafalda I . . . C Numància, 101-105

LLIPR Mickey Mouse . . . C Dolors Masferrer i Bosch, 24-30 Montserrat . . . Ptge de Xile, 13-15

LLIPR Niu de les Corts . . . C Numància, 135

LLIPR Niu de les Corts-II . . . C Taquígraf Garriga, 80-88 Santa Elena . . . C Sabino de Arana, 32-34 Tintín . . . Pl del Centre, 7-9

Educació Infantil, Primària i Secundària

Aula Escuela Europea . . . Av Mare de Déu de Lorda, 34-36 St. Peter’s School . . . C Eduard Toldrà, 18

Zurich . . . Av Pearson, 73 Exclusius d’Educació Secundària

Josep Pons . . . C Loreto, 42 Ensenyaments artístics i de música

EM A Tempo Les Corts . . . C Lluçà, 56, baixos Centre Aut Grau Superior APD Groc . . . C Deu i Mata, 11

ED Mercedes Ribera . . . Gran Via de Carles III, 57, 1r 1a Ensenyaments esportius

Cenafe . . . Av Diagonal, 695 Pla d’estudis estranger

(37)

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Can Canet . . . C Canet, 6-8

EBM Can Caralleu . . . C Major de Can Caralleu, 1 EBM El Putget . . . C Marmellà, 13

EBM El Tramvia Blau . . . Pl Alfonso Comín, 15 EBM La Puput . . . C Reis Catòlics, 37 EBM L’Oreneta . . . Pg de Santa Eulàlia, 18 Escoles

Escola Dolors Monserdà-Santapau . . . Av Vallvidrera, 9 Escola Els Xiprers . . . Camí del Salze, 13 Escola Nabí . . . C Reis Catòlics, 38 Escola Orlandai . . . C Domínguez i Miralles, 1 Escola Poeta Foix . . . C Balmes, 298

Escola Tàber . . . C dels Esports, 9 Instituts Escola

Institut Escola Costa i Llobera . . . C Capella de Can Caralleu, 3 Instituts

Institut Josep Serrat i Bonastre . . . C Marquès de Santa Ana, 4 Institut Menéndez y Pelayo . . . Via Augusta, 140

Institut Montserrat . . . C Copèrnic, 84 Educació Especial

CEE Municipal Vil·la Joana . . . C Major del Rectoret, 2 Ensenyaments artístics i de música

EMM Can Ponsic . . . Av J V Foix, 55 interior EASD Llotja . . . C Ciutat de Balaguer, 17 Escoles Oficials d’Idiomes

EOI Barcelona III . . . Av Príncep d’Astúries, 23-27 Formació de persones adultes

CFA Rius i Taulet . . . Av Príncep d’Astúries, 23-27 Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

Carles Riba . . . C Pomaret, 11

Casa Sagrada Família . . . C Sagrada Família, 15-17 Corazón de Jesús . . . C Immaculada, 19 LLIPR Santa Eulàlia . . . C Plantada, 1-5 Educació Infantil i Primària

Decroly . . . C Jesús i Maria, 4 Lys . . . C Puig-reig, 9 Nausica . . . C Muntaner, 309

(38)

Educació Infantil, Primària i Secundària

Augusta . . . C Rector Ubach, 60

Betània-Patmos . . . Av Mare de Déu de Lorda, 2 Canigó . . . C Císter, 23

Centre Educatiu Projecte . . . Av Tibidabo, 16 Escola Pia Balmes . . . C Balmes, 208 Escola Pia de Sarrià-Calassanç . . . C Immaculada, 25-35 Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia . . . C Lluís Muntadas, 3-7 Infant Jesús . . . C Avenir, 19

Jesús i Maria . . . Pg Sant Gervasi, 15 John Talabot . . . C Escoles Pies, 136 La Salle Bonanova . . . Pg Bonanova, 8 L’Horitzó . . . Pg Bonanova, 7 Lleó XIII . . . C Lleó XIII, 16 Madres Concepcionistas de la Enseñanza . . . C Torre, 19 Mare de Déu del Roser Les Planes . . . Av Rectoret, 22 Mary Ward . . . C Copèrnic, 55 Montserrat . . . Av Vallvidrera, 68

Padre Damián Sagrados Corazones . . . Av Vallvidrera, 10 Reial Monestir de Santa Isabel . . . C Vergós, 52

Sagrado Corazón . . . C Eduardo Conde, 17-23 Sagrat Cor-Sarrià . . . C Sagrat Cor, 25

Sant Gregori . . . C Carles Riba, 11-15

Sant Ignasi . . . C Carrasco i Formiguera, 32 Sant Marc de Sarrià . . . C Carrasco i Formiguera, 12 Santa Dorotea . . . Pg Sant Joan Bosco, 24 Santa Teresa - Ganduxer . . . C Ganduxer, 85

Sil . . . Av Tibidabo, 26-28 Exclusius d’Educació Secundària

Els Arcs . . . C Copèrnic, 34

Escola Professional Salesiana . . . Pg Sant Joan Bosco, 42

Súnion . . . Av de la República Argentina, 85-89 Educació Especial

Aspasim . . . C Mont d’Orsà, 24 Estimia . . . C Anglí, 50 Fàsia-Sarrià . . . C Iradier, 28 Guimbarda . . . C Lluçanès, 48 Guru . . . C Bisbe Català, 38 L’Alba . . . C Portolà, 6 Nadís . . . C Ràfols, 13-15 Pedralbes . . . C Can Móra, 7 Taiga . . . Av Vallvidrera, 71 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

LLIPR Balmespi . . . C Balmes, 252

LLIPR Blauet . . . Pl Sant Vicenç de Sarrià, 7 LLIPR Brusi . . . C Brusi, 39 local 61-66 Dintell . . . C Balmes, 251

EB privada Nemomarlin Turó Park . . . C Johann Sebastian Bach, 12 LLIPR El Camí Feliç Sant Gervasi . . . C Císter, 8

LLIPR Hamelín . . . C Borí i Fontestà, 23-25 LLIPR La Gavina . . . C Laforja, 19

La Gavina II . . . C Marc Aureli, 22-32 LLIPR L’Ocell de Paper . . . C Pàdua, 38-42

(39)

Mainada . . . C Comte Salvatierra, 8 LLIPR Menuts . . . C Saragossa, 125-131 Nins . . . C Marmellà, 29

Nins-Nena Cases . . . C Nena Cases, 36 LLIPR Nostra Senyora . . . C Iradier, 8

LLIPR Oikia . . . Pg Manuel Girona, 7 LLIPR Paupí . . . C Dalmàcia, 11 Peggy . . . C Marc Aureli, 18-20

LLIPR Piolets . . . C Musitu, 13 LLIPR Rialles . . . C Saragossa, 52 LLIPR Tagore . . . Via Augusta, 175 LLIPR Taviana . . . C Ballester, 53 Tirol . . . Av Tibidabo, 22 Turpark . . . C Mestre Nicolau, 21 Tuset . . . C Tuset, 13

Xenius . . . C Muntaner, 476 Educació Infantil i Primària

Santa Claus . . . C Lleó XIII, 12 Educació Infantil, Primària i Secundària

Santa Clara. . . C Pomaret, 20 Exclusius d’Educació Secundària

Casa del Roure . . . C Sant Pere Claver, 12-18 FERT . . . C Pomaret, 23

Institució Cultural del C.I.C. . . . Via Augusta, 205 Salesians Sant Àngel . . . C Rafael Batlle, 7

Thuya . . . C Sant Gervasi de Cassoles, 68 Ensenyaments artístics i de música

EM Amalia Navas Saenz . . . C Francesc Carbonel, 52, baixos ED Anna Maleras . . . C Tavern, 25, baixos

EM Berna . . . C Berna, 5-7, planta baixa ED Coco Comin . . . Pg Manuel Girona, 51 EM Diaula . . . C Ballester, 45 Escola Superior de Disseny Felicidad Duce - LCI . . . C Guillem Tell, 47 Barcelona

ED Isabel Porcar . . . C Escipió, 9-11 baixos EM La Salle Bonanova . . . Pg Bonanova, 8

EM Marshall . . . C Comte de Salvatierra, 10 EM Nostra Senyora de Lurdes . . . Via Augusta, 73

ED Pilar Domínguez . . . C Muntaner, 326, baixos

ED Rosita Mauri . . . C de la Granada del Penedès, 27 EM Sant Gervasi . . . C Folgueroles, 4

ED Studio Isadora . . . C Ciutat de Balaguer, 60 Trémolo, Formació Musical . . . C Vallirana, 79, baixos Virtèlia . . . C Vallmajor, 9-11

ED Yisbell . . . Via Augusta, 319, baixos Pla d’estudis estranger

Benjamin Franklin Internacional School . . . C Martorell i Peña, 9 Escuela Suiza . . . C Alfons XII, 99

(40)

Districte de Gràcia

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Caspolino . . . C Neptú, 12 EBM Enxaneta . . . C Jaén, 22-26 EBM Galatea . . . Av Vallcarca, 229 EBM Gràcia . . . C Maignon, 2

EBM La Fontana . . . C Gran de Gràcia, 123 EBM Sant Medir . . . C Santa Rosa, 7 Escoles

Escola Baldiri Reixac . . . C Olot, 1-13 Recinte Parc Güell Escola Josep Maria de Sagarra . . . Pg Vall d’Hebron, 64

Escola Josep Maria Jujol . . . C de la Riera de Sant Miquel, 39-45 Escola La Farigola de Vallcarca . . . C Sant Camil, 31

Escola La Sedeta . . . C Indústria, 67 Escola l’Univers . . . C Siracusa, 39-51 Escola Montseny . . . C Torrent del Remei, 2-10 Escola Pare Poveda . . . Av Vallcarca, 220

Escola Patronat Domènech . . . C Gràcia, 7 Escola Pau Casals-Gràcia . . . C Providència, 134 Escola Reina Violant . . . C Trilla, 18-20 Escola Rius i Taulet . . . Pl Lesseps, 19 Escola Sagrada Família . . . C Sardenya, 343 Escola Turó del Cargol . . . Av Coll del Portell, 56 Instituts

Institut La Sedeta . . . C Indústria, 67

Institut Secretari Coloma . . . C Secretari Coloma, 15-25 Institut Vila de Gràcia . . . C de la Riera de Sant Miquel, 58 Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

LLIPR Nexe . . . C Escorial, 169 Educació Infantil i Primària

Reina Elisenda . . . C Olot, 18 Educació Infantil, Primària i Secundària

Claret . . . C Sant Antoni Maria Claret, 49 Gravi . . . Av Vallcarca, 258

Jesuïtes Gràcia - Kostka . . . Riera Can Toda, 29-31 La Salle Gràcia . . . Pl Nord, 14

Mare de Déu del Coll . . . C Santuari, 28 Patufet . . . C Encarnació, 22 Sadako . . . C Collserola, 42

Sant Josep . . . C Montseny, 31 Sant Josep-Teresianes . . . C Nàpols, 359

Vedruna-Gràcia . . . C Gran de Gràcia, 234-236 Exclusius d’Educació Secundària

Solc Nou . . . Av Vallcarca, 165 Villar . . . C Sant Salvador, 29

(41)

Educació Especial

Lexia . . . C Gomis, 102 Vida Montserrat . . . C Siracusa, 53 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

Barbabum . . . C Ramón y Cajal, 132 LLIPR Drac Xic . . . Pg Alió, 38

El Cau . . . C Argentona, 17 LLIPR Kasperle . . . C Gran de Gràcia, 97 La Quitxalla de Gràcia . . . C Ramón y Cajal, 82 Linus . . . C Repartidor, 7

LLIPR Milton . . . C Bailèn, 212-214 Ratolí . . . C Sicília, 380 Regina . . . Pl del Nord, 6 Tabalet . . . C Providència, 119 Trencapins . . . C Topazi, 22 Educació Infantil i Primària

Inglés . . . C Gustavo Adolfo Becquer, 50 Exclusius d’Educació Secundària

Arts i Tècniques de la Moda . . . Pg de Gràcia, 114, pral

Estudis Financers . . . C Gran de Gràcia, 171-175, baixos Eurofitness Edu . . . C Perill, 16

Fundació Pere Tarrés . . . C Carolines, 10

Roger de Llúria . . . C Mare de Déu del Coll, 40 Ensenyaments artístics i de música

EM Allegretto . . . C Pi i Margal, 23-25 Centre Autoritzat de Grau Mitja i Superior d’APD . . . C Torrent de les flors, 68-70 Elisava

EM de Gràcia . . . C Sant Lluís, 9, baixos EM de l’Orfeó Gracienc . . . C Astúries, 83

EM Dmúsica, Espais de Formació . . . C Roger de Flor, 291 Escola Superior de Disseny IED . . . C Biada, 11

EM Joan Llongueras . . . C de Sèneca, 22 EM Kostka . . . Riera Can Toda, 29-31 ED Maxime d’Harroche . . . C Sicília, 402-404 EM Musics’son . . . C del Sol, 8 EM Sant Josep . . . C Grassot, 92-96 Formació de persones adultes

Acis . . . C de Molist, 17 Blancafort . . . C Bonavista, 30

Escola d’adults ACIDH . . . C Siracusa, 53

Districte d’Horta-Guinardó

(42)

EBM L’Arquet . . . C Jorge Manrique, 12 EBM L’Harmonia . . . C Harmonia, 37 EBM Llar d’Infants . . . C Rectoria, 31 EBM Marina . . . C Marina, 347 EBM Montserrat . . . C Gènova, 2 bis EBM Sant Genís . . . C Natzaret, 83 EBM Tres Turons . . . C Descans, 8 EBM Tris-Tras . . . C Llobregós, 109 EBM Valldaura . . . Pg Valldaura, 18 interior EBM Xarlot . . . C Pantà de Tremp, 66 Escoles

Escola Àngels Garriga . . . C Gallecs, 22

Escola Arc Iris . . . C Arc de Sant Martí, 78 Escola Baloo . . . C Harmonia, 37

Escola Coves d’en Cimany . . . C Coves d’en Cimany, 42-54 Escola del Mar . . . C Gènova, 12

Escola El Carmel . . . C Llobregós, 154 Escola Els Pins . . . Pg Vall d’Hebron, 181 Escola Estel-Guinardó . . . C Telègraf, 58

Escola Font d’en Fargas . . . Pg Font d’en Fargas, 65 Escola Heura . . . C Can Pujolet, 5

Escola Jovellanos . . . C Sardenya, 420 Escola Mare de Déu de Montserrat . . . C Natzaret, 83-85 Escola Mare Nostrum . . . Pg Valldaura, 12 Escola Mas Casanovas . . . C Mas Casanovas, 55 Escola Parc del Guinardó . . . C Garriga i Roca, 13

Escola Pau Casals . . . Av Cardenal Vidal Barraquer, 46 Escola Pit-Roig . . . C Aguilar, 4

Escola Taxonera . . . C Farnés, 60-72 Escola Torrent de Can Carabassa . . . C Llobregós, 17-23 Escola Torrent d’en Melis . . . C Varsòvia, 161 Escola Tresfonts . . . Rbla Volart, 88 Instituts

Institut Anna Gironella de Mundet . . . Pg Vall d’Hebron, 171 Institut Ferran Tallada . . . C Gran Vista, 54 Institut Francisco de Goya . . . C Garriga i Roca, 15

Institut Joan Brossa . . . Av Mare de Déu de Montserrat, 78 Institut Narcís Monturiol . . . C Harmonia, 1B

Institut Príncep de Girona . . . Trav Gràcia, 357 Institut Vall d’Hebron . . . Pg Vall d’Hebron, 93-95 Educació Especial

CEE Folch i Camarasa . . . C Ventura Rodríguez, 16 CEE La Ginesta . . . Pg Vall d’Hebron, 171-181 Escoles Oficials d’Idiomes

EOI Barcelona VI-Guinardó . . . Av Mare de Déu de Montserrat, 78 EOI Barcelona-Vall d’Hebron . . . Av Jordà, 18

Formació de persones adultes

CFA El Carmel . . . C Farnés, 54

(43)

Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

LLIPR El Petit Príncep Blau . . . Av Frederic Rahola, 46 LLIPR L’Acis . . . C Miquel dels Sants Oliver, 4 LLIPR Madre Teresa . . . C Llobet i Vall-llosera, 14 LLIPR Marquès Calimero . . . C Marqués de Foronda, 35 Sant Marc . . . C Pere Sala, 3

Educació Infantil, Primària i Secundària

Abat Oliba-Spínola . . . Av Mare de Déu de Montserrat, 86 Acis-Artur Martorell . . . Pl Can Baró, 3

Castro de la Peña . . . Rbla Volart, 79b-81 FEDAC-Horta . . . C Campoamor, 49 Guinardó . . . C Doctor Valls, 22

Immaculada Concepció . . . C Granollers, 28 La Salle Horta . . . C Doctor Letamendi, 63 Pàlcam . . . C Rosalía de Castro, 32 Piaget . . . C Llobregós, 194

Providencia del Corazón de Jesús . . . C Scala Dei, 1 Regina Carmeli . . . C Eduard Toda, 37 Roig Tesalia . . . C Marina, 331-333 Sagrada Família-Horta . . . C Peris i Mencheta, 26 Sant Joan Bosco . . . Pg Vall d’Hebron, 258 Santa Teresa de Jesús . . . C Llobregós, 130 Virolai . . . C Ceuta, 16 Educació Especial

Carrilet . . . C Campoamor, 5 Fundació EIR-el Niu . . . C Ramiro de Maeztu, 12 Gavina . . . C Josep Serrano, 59

Mare de Déu de Montserrat . . . C Varsòvia, 162 Nen Déu . . . Rda Guinardó, 224

Rel . . . C Montserrat de Casanovas, 44 Sant Genís dels Agudells . . . C Saldes, 3

Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

Ada . . . C Dante Alighieri, 55 Chiqui Tin . . . Rda Guinardó, 65 baixos LLIPR El Pollet de la Llar . . . C França, 2

LLIPR Flor de Neu . . . C Besos, 21 Flors de Maig . . . Rbla Volart, 79 bis LLIPR Gaudí-Guinardó . . . C Castillejos, 365 L’Airet . . . C Oblit, 52

LLIPR L’Hortet . . . C Mare de Déu dels Àngels, 3-5 LLIPR Petits L’Heura . . . Trav de Gràcia, 314

Solcar . . . C Agudells, 2

Sonnegg . . . C Santa Joana d’Arc, 37 LLIPR Tibi . . . C Natzaret, 66

Titelles . . . C Montserrat de Casanovas, 210 Waldorf Steiner . . . C Ciències, 65

(44)

Educació Infantil, Primària i Secundària

Princesa Margarita . . . Pg Font d’En Fargues, 15-17 Exclusius d’Educació Secundària

CETT . . . Av Can Marcet, 36-38 Vitae de Barcelona . . . C Sinaí, 7-13

Ensenyaments artístics i de música

Centre Aut Grau Sup APD Art Floral de . . . Ctra de Sant Cugat, 114 Can Soler EM Pausa . . . C Alt de Pedrel, 60

EM Tri-Tò . . . Rda del Guinardó, 243, baixos

Districte de Nou Barris

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM Aqüeducte . . . C Perafita, 48 EBM Can Dragó . . . Av Rio de Janeiro, 16 EBM Ciutat de Mallorca . . . C Deià, 12

EBM Colometa . . . Av Meridiana, 573 EBM El Torrent . . . C Alcàntara, 22

EBM El Vent . . . C Miguel Hernández, 20 EBM La Muntanya . . . C Sant Feliu de Codines, 4 LLI L’Airet . . . C Pedrosa, 19

EBM L’Argimon . . . C Artesania, 37 EBM Nenes i Nens . . . C Ignasi Agustí, 4 EBM Pla de Fornells . . . C Nou Barris, 12 EBM Ralet . . . C Joaquim Valls, 10 EBM Trinitat Nova . . . C de la Fosca, 12 EBM Turó . . . C Aneto, 15 Escoles

Escola Àgora . . . C Marne, 2

Escola Aiguamarina . . . C Casals i Cuberó, 241 Escola Antaviana . . . C Nou Barris, 12 Escola Calderón de la Barca . . . C Nil, 27-29 Escola Ciutat Comtal . . . C Pujalt, 6-8 Escola El Turó . . . C Peñalara, 19-55 Escola Elisenda de Montcada . . . C Vallcivera, 1 Escola Ferrer i Guàrdia . . . C Pedraforca, 5 Escola Marinada . . . Rbla Caçador, 17 Escola Mercè Rodoreda . . . C Vesuvi, 35 Escola Mestre Morera . . . C Perafita, 48

Escola Palma de Mallorca . . . Pg Ciutat de Mallorca, 31 Escola Prosperitat . . . C Molí, 57

Escola Sant Jordi . . . C Pedrosa, 16 Escola Sant Josep Oriol . . . C Aiguablava, 121 Escola Santiago Rusiñol . . . Pg Valldaura, 261 Escola Splai . . . C Maladeta, 75-77 Escola Tibidabo . . . C Joaquim Valls, 10 Escola Timbaler del Bruc . . . C Arnau d’Oms, 4 Escola Tomàs Moro . . . C Miguel Hernández, 11 Escola Víctor Català . . . C Font de Canyelles, 35

(45)

Instituts Escola

Institut Escola Art Oriol Martorell . . . C Artesania, 39-41 Institut Escola Turó de Roquetes . . . C Alcántara, 22 Instituts

Institut Barcelona-Congrés . . . C Baró d’Esponellà, 1-15 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona . . . C Pintor Alsamora, 3-5 Institut Flos i Calcat . . . Av Rio de Janeiro, 92 Institut Galileo Galilei . . . C Molí, 57

Institut Josep Pla . . . C Vall d’Ordesa, 24 Institut La Guineueta . . . C Artesania, 47-55 Institut Manuel Carrasco i Formiguera . . . C Santa Fe, 2

Institut Pablo Ruiz Picasso . . . C Sant Feliu de Codines, 1 Institut Roger de Flor . . . C Pedrosa, 2

Institut Sant Andreu . . . C Badosa, 10

Institut Valldemossa . . . C Pintor Alsamora, 7-9 Educació Especial

CEE Josep Pla . . . Pg Fabra i Puig, 406-408 CEE Sant Joan de la Creu . . . Av Rasos de Peguera, 234 Ensenyaments artístics i de música

ESCRBC de Catalunya . . . C Aiguablava, 109-113 EMM de Nou Barris . . . Av Rio de Janeiro, 11 EASD Deià . . . C Deià, 28

Formació de persones adultes

CFA Canyelles . . . C Juan Ramón Jiménez, 14 AFA Ciutat Meridiana . . . C Perafita, 1-3

CFA Freire . . . Via Favència, 254 CFA Madrid . . . C Peñalara, 19-55 CFA Prosperitat . . . C Joaquim Valls, 82 Centres privats concertats

Exclusius d’Educació Infantil (inclou llars subvencionades)

LLIPR El Tren Groc . . . C Teresa de Cofrents, 15 La Lluna . . . C Borgonya, 6-8

Magnòlia . . . C Emili Roca, 52-58 LLIPR Molina Blau . . . Pg Valldaura, 166

LLIPR Petit Aloma . . . C Torrent de Can Piquer, 21 LLIPR Quitxalla . . . Pg Valldaura, 204

Educació Infantil i Primària

Grey . . . Pg Valldaura, 208 Prínceps 23 d’Abril . . . C Artesania, 46 Educació Infantil, Primària i Secundària

Aloma . . . C Torrent de can Piquer, 2 Amor de Dios . . . C Travau, 52-60

Closa . . . C Emili Roca, 22 Cor de Maria-Sabastida . . . C Sabastida, 12 Escola Pia-Luz Casanova . . . C Almansa, 52-54

(46)

Mare Alfonsa Cavín . . . Av Rasos de Peguera, 57 bis Sant Ferran . . . C Joan Riera, 46

Sant Lluís . . . C Aritjols, 12-14 Valldaura . . . C Santa Engràcia, 110 Educació Primària i Secundària

Camí II . . . C Vèlia, 28 Exclusius d’Educació Secundària

Bemen 3 . . . C Cartellà, 48 Centre Català Comercial . . . C Escòcia, 130 Molina . . . C Lorena, 61-63 Santapau-Pifma . . . C Alella, 51 Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

Alfa . . . Ptge Esperança, 7 LLIPR Els Patufets . . . C Nil, 28-30 Kuky’s . . . C Garrigó, 1-3

Districte de Sant Andreu

Centres públics Escoles bressol i Llars

EBM El Caminet del Besòs . . . C Quito, 2 LLI El Mar . . . C Castellbell, 1-3 EBM El Palomar . . . C Malats, 45 EBM El Parc de la Pegaso . . . C Portugal, 60 EBM El Tren . . . C Palafrugell, 4

EBM Els Patufets de Navas . . . C Navas de Tolosa, 312 EBM Icària . . . C Costa Rica, 22 EBM La Filadora . . . C Parellada, 23

EBM Les Quatre Torres . . . C Augusto César Sandino, 9 EBM Manigua . . . C Garcilaso, 232

Escoles

Escola Baró de Viver . . . C Tucumán, 1 Escola Bernat de Boïl . . . Pg Mollerussa, 1 Escola Can Fabra . . . C Segre, 34-56 Escola Congrés-Indians . . . C Açores, 1-3 Escola Doctor Ferran i Clua . . . C Manigua, 25-39 Escola El Sagrer . . . C Costa Rica, 26 Escola Emili Juncadella . . . C Juan de Garay, 12 Escola Eulàlia Bota. . . C Fernando Pessoa, 59 Escola Ignasi Iglésias . . . Pg Torras i Bages, 108 Escola La Maquinista . . . C Sao Paulo, 1-9 Escola L’Estel . . . C Felip II, 54 Escola Mestre Enric Gibert i Camins . . . C Irlanda, 15 Escola Octavio Paz . . . C Mallorca, 657 Escola Pegaso . . . C Dublín, 5-15 Escola Pompeu Fabra . . . C Olesa, 19 Escola Ramon Berenguer III . . . Via Bàrcino, 90

Escola Ramón y Cajal . . . C Mare de Déu de Lorda, 25 Escola Sant Pere Nolasc . . . C Guardiola i Feliu, 9 Escola Turó Blau . . . C Gran de Sant Andreu, 2

(47)

Instituts

Secció d’Institut Cristòfol Colom . . . C Mollerussa, 71 Institut Doctor Puigvert . . . Pg Santa Coloma, 46 Institut Joan Fuster . . . Pl Ferran Reyes, 2 Secció d’Institut Josep Comas i Solà . . . C Palafrugell, 3 Institut L’Alzina. . . Ptge Salvador Riera, 2 Institut Príncep de Viana. . . C Torroella de Montgrí, 6-18 Educació Especial

CEE Pont de Dragó . . . C Sagrera, 179 Ensenyaments artístics i de música

EMM de Sant Andreu . . . C Segadors, 2 Formació de persones adultes

AFA Bon Pastor . . . C Mollerussa, 5-21 CFA Pegaso . . . C Segadors, 2, 2n CFA Trinitat Vella . . . C Madriguera, 38-42 Centres privats concertats

Educació Infantil i Primària

Joan Roca 1953 . . . Av Meridiana, 237 Laia . . . C Neopàtria, 74-76

Mare de Déu de la Soledat . . . C Segre, 35 Educació Infantil, Primària i Secundària

Arrels . . . C Cardenal Tedeschini, 76-80 Bon Pastor . . . C Sant Adrià, 134

FEDAC-Sant Andreu . . . C Ramon Batlle, 39 Jesús Maria . . . Av Meridiana, 392 Jesús, Maria i Josep . . . C Sant Sebastià, 55 L’Esperança . . . C Quito, 25-37

Mare de Déu dels Àngels . . . C Sagrera, 68 Ramon Llull . . . C Biscaia, 439 Sagrada Família . . . C Arquímedes, 60 Santísima Trinidad . . . C Mare Déu Lorda, 3-5 Exclusius d’Educació Secundària

Comercial Català . . . Via Bàrcino, 32

La Salle Congrés . . . C Cardenal Tedeschini, 50 Monlau . . . C Monlau, 6

Roca . . . Av Meridiana, 263 Educació Especial

Sants Innocents . . . C Cardenal Tedeschini, 29 bis Centres privats

Exclusius d’Educació Infantil

LLIPR Annia . . . C Joan de Garay, 1-3 LLIPR Blau Cel . . . C Nadal, 40 baixos

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...