• No se han encontrado resultados

Gestió de Propostes de nous títols de Graduats en Educació Secundària LOMQE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gestió de Propostes de nous títols de Graduats en Educació Secundària LOMQE"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Gestió de Propostes de nous títols de Graduats en Educació Secundària LOMQE

(en castellano más adelante) Introducció

La publicació del Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, ha fet imprescindible, per a l'ESO, la modificació i ajust dels processos de càlcul de notes mitjanes i de tramitació de títols a ITACA.

A diferència dels títols de Graduats en Educació Secundària de cursos anteriors, en el títol haurà de constar la qualificació final d'Educació Secundària Obligatòria. Esta qualificació final de l'etapa serà la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cada una de les matèries cursades en Educació Secundària Obligatòria, expressada en una escala d'1 a 10 amb dos decimals, arredonida a la centèsima.

A semblança de batxillerat, per als cursos que finalitzen Educació Secundària Obligatòria, es procedirà al càlcul de dos valors de nota mitjana d'etapa:

1.- Nota mitjana d'etapa amb què l'alumnat participa en el procés d'admissió: és la que figura en els documents d'avaluació.

2.- Nota mitjana d'etapa amb què l'alumnat titula:és la que figura en la proposta de títol.

La diferència entre ambdós radica en que la nota mitjana d'etapa del títol inclou en el seu càlcul les qualificacions de Religió LOE que puga tindre l'alumne o alumna. Les qualificacions en Valors Ètics i Religió LOMQE computen en el càlcul de les dos notes mitjanes.

Centre / Menú Principal / Grup / Dades de Promoció Automàtica

(2)

1.- Després d'una avaluació final ordinària o extraordinària des d'esta pantalla es procedix a

“Inicialitzar promoció” (1).

2.- Al finalitzar el procés d'inicialitzar promoció es carrega, per a cada alumne i alumna, la decisió de proposta de títol (2) i el valor calculat de la nota mitjana d'etapa (3).

3.- Cal seleccionar el registre d'un dels alumnes i polsar sobre “Establir promoció/proposta de títol”

(4) per a accedir a la pantalla de “Canvi d'indicador de la proposta de títol”.

Canvi d'Indicador de Proposta de títol

1.- La decisió de proposta de títol calculada automàticament (1) pot es modificada pel centre. En eixe cas, en la taula inicial es marcarà en roig i haurà de revisar-se cada vegada que s'inicialitze promoció.

2.- En la pantalla de canvi d'indicador de proposta de títol hi ha quatre camps de nota mitjana:

(2) Camp no editable amb la nota mitjana de l'etapa per a admissió calculada automàticament.

(3) Camp editable amb la nota mitjana de l'etapa per a admissió calculada automàticament: pot modificar-se i, en eixe cas, en la taula inicial es marcarà en roig. Este valor és el que ha de figurar en tots els documents d'avaluació.

(4) Camp no editable amb la nota mitjana de l'etapa per a titulació calculada automàticament.

(5) Camp editable amb la nota mitjana de l'etapa per a titulació calculada automàticament: pot modificar-se. Este valor és el que ha de figurar en la sol·licitud de títol.

3.- El botó d'Imprimir (6) emet el Llistat de continguts utilitzats per al càlcul de la nota mitjana d'ESO de cada alumne. En este informe s'arrepleguen totes les qualificacions registrades de l'alumne al llarg de l'etapa.

(3)

Sol·licituds / Sol·licituds de títol

1.- L'opció de precarregar alumnat inclourà tot l'alumnat amb un “Sí” en la pantalla de dades de promoció automàtica.

2.- Per a tramitar les sol·licituds dels títols de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria es marcaran les següents opcions en els camps de Nivell (1) i Títol (2):

2.1.- Per a tractar les sol·licituds dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria de l'alumnat que haja finalitzat estudis en el curs 2016-2017, haurà de seleccionar, segons corresponga:

a) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - LOMQE (Des del curs 2016-2017, porta qualificació). codis 3001-00010400301

b) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - Formació Professional Bàsica - LOMQE (Des del curs 2016-2017, porta qualificació). codis 3004-00910400301

c) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - Formació Persones Adultes (Des del curs 2008-2009 fins al 2016-2017, NO porta qualificació). codis 3011-00010400101

2.2.- Per a tractar les sol·licituds dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria de l'alumnat que haja finalitzat estudis en cursos anteriors haurà de seleccionar, segons corresponga:

a) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - LOE (Des del curs 2009-2016). codis 3000- 00010400101

b) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - Formació Professional Bàsica (2016) (Només el curs 2015-2016). codis 3003-00910400101

(4)

c) Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria - Formació Persones Adultes (Des del curs 2008-2009 fins al 2016-2017). Codi 3011-00010400101

2.3.- Per a tractar les sol·licituds dels títols d'Educació Secundària de l'alumnat que haja finalitzat estudis anteriorment al curs 2007-2008, hauran d'utilitzar-se els codis que corresponguen a les ensenyances LOGSE:

a) Graduat/ada en Educació Secundària (Des de la seua implantació en el centre fins al curs 2007- 2008). codis 10-13000000060

b) Graduat/ada en Educació Secundària (Formació Persones Adultes) (des del curs 1999-2000 fins al curs 2007-2008). codis 11-13000000068

3.- Han de revisar-se tots els camps, en especial el nou camp associat a la qualificació (3) per a les propostes de títols de l'alumnat que haja finalitzat el curs 2016-2017 i la data FI d'estudis; esta no haurà de ser posterior a la data en què s'envie la proposta.

4.- Recorde enviar les propostes de títols diferenciades per Curs de finalització d'estudis, i per convocatòries, segons l'alumnat haja sigut proposat per a títol en la convocatòria ordinària o extraordinària.

5.- Recorde que per a tramitar la proposta del títol de Graduat ESO-FPB és necessari que PRÈVIAMENT s'haja tramitat el títol de Formació Professional Bàsica de l'alumne/a.

(5)

Gestión de Propuestas de nuevos Títulos de Graduados en Educación Secundaria LOMCE Introducción

La publicación del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, ha hecho imprescindible, para la ESO, la modificación y ajuste de los procesos de cálculo de notas medias y de tramitación de títulos en ITACA.

A diferencia de los títulos de Graduados en Educación Secundaria de cursos anteriores, en el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Esta calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

A semejanza de bachillerato, para los cursos que finalizan Educación Secundaria Obligatoria, se procederá al cálculo de dos valores de nota media de etapa:

1.- Nota media de etapa con la que el alumnado participa en el proceso de admisión: es la que figura en los documentos de evaluación.

2.- Nota media de etapa con la que el alumnado titula: es la que figura en la propuesta de título.

La diferencia entre ambas radica en que la nota media de etapa del título incluye en su cálculo las calificaciones de Religión LOE que pueda tener el alumno o alumna. Las calificaciones en Valores Éticos y Religión LOMCE computan en el cálculo de las dos notas medias.

Centro / Menú Principal / Grupo / Datos de Promoción Automática

(6)

1.- Tras una evaluación final ordinaria o extraordinaria desde esta pantalla se procede a “Inicializar promoción” (1).

2.- Al finalizar el proceso de inicializar promoción se carga, para cada alumno y alumna, la decisión de propuesta de título (2) y el valor calculado de la nota media de etapa (3).

3.- Seleccionando el registro de uno de los alumnos y pulsando sobre “Establecer promoción/propuesta de título” (4) se accede a la pantalla de “Cambio de indicador de la propuesta de título”.

Cambio de Indicador de Propuesta de Título

1.- La decisión de propuesta de título calculada automáticamente (1) puede se modificada por el centro. En ese caso, en la tabla inicial se marcará en rojo y deberá revisarse cada vez que se inicialice promoción.

2.- En la pantalla de cambio de indicador de propuesta de título existen cuatro campos de nota media:

(2) Campo no editable con la nota media de la etapa para admisión calculada automáticamente.

(3) Campo editable con la nota media de la etapa para admisión calculada automáticamente: puede modificarse y, en ese caso, en la tabla inicial se marcará en rojo. Este valor es el que debe figurar en todos los documentos de evaluación.

(4) Campo no editable con la nota media de la etapa para titulación calculada automáticamente.

(5) Campo editable con la nota media de la etapa para titulación calculada automáticamente: puede modificarse y, en ese caso, en la tabla inicial se marcará en rojo. Este valor es el que debe figurar en la solicitud de título.

(7)

3.- El botón de Imprimir (6) emite el Listado de contenidos utilizados para el cálculo de la nota media de ESO de cada alumno. En este informe se recogen todas las calificaciones registradas del alumno a lo largo de la etapa.

Solicitudes / Solicitudes de Título

1.- La opción de precargar alumnado incluirá a todo el alumnado con un “Sí” en la pantalla de datos de promoción automática.

2.- Para tramitar las solicitudes de los títulos de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria se marcarán las siguientes opciones en los campos de Nivel (1) y Título (2):

2.1.- Para tratar las solicitudes de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que haya finalizado estudios en el curso 2016-2017, deberá seleccionar, según corresponda:

a) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - LOMCE (Desde el curso 2016-2017, lleva calificación). Códigos 3001-00010400301

b) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - Formación Profesional Básica - LOMCE (Desde el curso 2016-2017, lleva calificación). Códigos 3004-00910400301

c) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - Formación Personas Adultas (Desde el curso 2008-2009 hasta el 2016-2017, NO lleva calificación). Códigos 3011-00010400101

2.2.- Para tratar las solicitudes de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que haya finalizado estudios en cursos anteriores deberá seleccionar, según corresponda:

(8)

a) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - LOE (Desde el curso 2009-2016). Códigos 3000-00010400101

b) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - Formación Profesional Básica (2016) (Sólo el curso 2015-2016). Códigos 3003-00910400101

c) Graduado/ada en Educación Secundaria Obligatoria - Formación Personas Adultas (Desde el curso 2008-2009 hasta el 2016-2017). Código 3011-00010400101

2.3.- Para tratar las solicitudes de los títulos de Educación Secundaria del alumnado que haya finalizado estudios anteriormente al curso 2007-2008, deberán utilizarse los códigos que correspondan a las enseñanzas LOGSE:

a) Graduado/ada en Educación Secundaria (Desde su implantación en el centro hasta el curso 2007- 2008). Códigos 10-13000000060

b) Graduado/ada en Educación Secundaria (Formación Personas Adultas) (desde el curso 1999- 2000 hasta el curso 2007-2008). Códigos 11-13000000068

3.- Deben revisarse todos los campos, en especial el nuevo campo asociado a la calificación (3) para las propuestas de títulos del alumnado que haya finalizado el curso 2016-2017 y la fecha FIN de estudios; esta no deberá ser posterior a la fecha en que se envíe la propuesta.

4.- Recuerde enviar las propuestas de títulos diferenciadas por CURSO de finalización de estudios, y por convocatorias, según el alumnado haya sido propuesto para título en la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

5.- Recuerde que para tramitar la propuesta del título de Graduado ESO-FPB es necesario que PREVIAMENTE se haya tramitado el título de Formación Profesional Básica del alumno/a.

Referencias

Documento similar

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Número i percentatge de queixes/reclamacions resoltes satisfactòriament respecte de les presentades pel professorat sobre els recursos i aliances del centre. Nombre total

JUAN COMENIUS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE BOÏL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RAMON LLULL. GREGORI MAYANS

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MONASTIL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANDREU

Además de aparecer en forma de volumen, las Memorias conocieron una primera difusión, a los tres meses de la muerte del autor, en las páginas de La Presse en forma de folletín,

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Después de una descripción muy rápida de la optimización así como los problemas en los sistemas de fabricación, se presenta la integración de dos herramientas existentes

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri