I JORNADA DE TREBALL SOCIAL Treball social i salut: dilemes ètics EL DILEMA ÈTIC EN LA PRESSA DE DECISIONS EN TREBALL SOCIAL. Conchita Peña.

Texto completo

(1)

I JORNADA DE TREBALL SOCIAL

Treball social i salut: dilemes ètics

24 d

d 2011

24 de març de 2011

L’ÈTICA EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL:

L ÈTICA EN L ÀMBIT PROFESSIONAL:

“EL DILEMA ÈTIC EN LA PRESSA DE DECISIONS EN

TREBALL SOCIAL”.

C

hit P ñ

(2)

™ Exposició dels elements teòrics i conceptuals de

CONTEXTUALITZACIÓ

™ Exposició dels elements teòrics i conceptuals de

l’abordatge social dels maltractaments.

™

Definició dels principis bioètics i la seva priorització

en las decisions professionals.

™ ANÀLISI D’UN CAS PRÀCTIC DE MALTRACTAMENTS

A LA GENT GRAN, DES DE LA METODOLOGIA DE LA

,

BIOÈTICA.

(3)

DEFINICIÓ DE MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

“Acció única o repetida, o la manca de resposta

adequada que es produeix en qualsevol relació en que

adequada, que es produeix en qualsevol relació en que

hi hagi una expectativa de confiança i que provoca dany

o angoixa a una persona gran”·

o a go a a u a pe so a g a

(4)

TRES CONCEPTES

NEGLIGÈNCIA: omissió de funcions de manera intencionada o no,

i que pot tenir conseqüències negatives.

ABÚS: acció intencionada amb conseqüències negatives o no.

MALTRACTAMENT: acció intencionada amb la finalitat de

d

fí i

í

i

(5)

ENTORN EN EL QUE ES PRODUEIX

MEDI FAMILIAR

MEDI INSTITUCIONAL

MEDI FAMILIAR

Domicili InstitucióPersones amb obligació legal Persones que conviuen Persones amb obligació legal de donar atenció

MEDI SOCIAL O

ESTRUCTURAL

Administració

M d líti i l Manca de polítiques socials Impediments burocràtics

(6)

MT físic

TIPOLOGIA

MT psicològic

Obstinació terapèutica

Negligència, abandonament

Obstinació diagnòstica

Abús econòmic

MT. Institucional.

Abús sexual

V l

ió d d

t

MT. Estructural

MT Social

(7)

PRINCIPIS BIOÈTICS

BENEFICÈNCIA

L’acció professional té

l’obligació d’obtenir el major

l obligació d obtenir el major

benefici per a la persona.

CONFLICTE ÈTIC:

™ Es pot imposar no fer mal però no fer el bé

™ Mesurar el benefici / risc de l’acció

(8)

PRINCIPIS BIOÈTICS

No realització d’accions contraindicades i

promoció d’accions clarament indicades.

NO MALEFICÈNCIA

intencionalitat = maleficència

Contraindicació = maleficència

CONFLICTE ÈTIC.

™Valoració del benefici risc.

™Es el ppi més afectat

™Es el ppi. més afectat.

™MT institucional; obstinació diagnòstica, obstinació

terapèutica.

™E t

fli t

b l

i d’A t

i

(9)

PRINCIPIS BIOÈTICS

AUTONOMIA

L’objectiu protector de l’acció

professional ha de tenir en compte la decisió autònoma de la víctima.

AUTONOMIA

CONFLICTE ÈTIC:

™Situacions de no competència. ™Consentiment informat.

™Percepció subjectiva de la persona gran com a no MMTT, front a la

valoració objectiva dels professionals.

™C f ió d l it t “f ” d l b l it t

™Confusió de la capacitat per “fer” de la persona gran amb la capacitat

per “decidir”.

™En el MTI; poc respectat (infantilització, valoració sobre la qualitat de

vida sense conèixer els valors de la persona gran) vida sense conèixer els valors de la persona gran)

(10)

È

PRINCIPIS BIOÈTICS

I

l

id

ió i

t

l’

d

JUSTICIA

Igual consideració i respecta en l’ordre

social, igualtat d’oportunitats

.

CONFLICTE ÈTIC

™ Compromís moral de distribuir els recursos i l'accessibilitat de

manera equitativa.

™ MTI; decisions que el vulneren per criteris de financiació.; q p

™ Gran part dels MMTTGG, es produeixen per dèficits en

l'assignació de recursos.

™ Discriminació de la gent gran.

™ U i d t d it i b i dèfi it d

™ Us inadequat de recursos sanitaris per cobrir dèficits de

(11)

TIPUS DE TRACTAMENT

™ PROTECTOR: Es prima Beneficència per sobre de Autonomia.

Obli

ió d l

f

i

l d d

i

(

l fi iè

i ?)

Obligació dels professionals de denunciar. (maleficiència?)

™ REHABILITADOR: Autonomia + Beneficència

™ REHABILITADOR: Autonomia + Beneficència

Conflicte amb la no maleficencia.

™ SANCIONADOR: Judici moral.

Valoració de l'obligatorietat “moral” dels fills de cuidar dels

pares

pares.

(12)

C

A

A

S

S

P

R

R

À

C

T

T

II

C

(13)

Ó

.

PRESENTACIÓ DEL CAS I

SITUACIÓ SOCIO FAMILIAR

SITUACIÓ SOCIO FAMILIAR.

•Dona de 90 anys.

•Conviu en una vivenda de la seva propietat. •Descendent amb problemes d’alcoholisme •Descendent amb problemes d alcoholisme. •Manté amb ella una dependència econòmica •Absència de cap altre familiar de suport.

FACTORS DE RISC

ƒ Vulnerabilitat i fragilitat física , psíquica. ƒ Deteriorament de l’estat de salut general.

ƒ Relació emocional de dependència del cuidador ƒ Aïllament social

ƒ Comportament hostil cap els desconeguts ƒ Possible Síndrome de Diògenes

(14)

ABORDAGTE, ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ

ƒ Diagnòstic de NEGLIGÈNCIA

g

ƒ Abordatge REHABILITADOR

Dificultats

™ No acceptació de l’intervenció professional .

p

p

™ Por a l’institucionalització.

™ Relació d'afecte-dependència .

™ Valoració de la capacitat de decisió

™ Valoració de la capacitat de decisió.

(15)

M l fi è i

P

R

No intervenció Respecte Autonomía Maleficènciaper omissió

R

E

S

S

Vulnera la

S

A

Beneficència

D

E

Intervenció BeneficènciaRespecte No respecte l’Autonomia

D

E

C

Beneficència l Autonomia

C

I

S

S

Vulnera No Maleficència

S

I

O

N

MMTT Institucional

VALORACIÓ DEL BENEFICI/RISC

N

(16)

PRESENTACIÓ DEL CAS II

EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ

ƒ De la negligència al maltractament

ƒ Alteració mental

ƒ Alt nivell de dependència

ƒ Desarrelament traumàtic de l’entorn

ƒ Intervenció forces de seguretat

ƒ Intervenció forces de seguretat

ƒ Actuacions judicials

ƒ Contacte amb el medi hospitalari

AUTONOMIA

ƒ Fluctuació de la capacitat de decisió.

(17)

ABORDAGTE, ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ

ƒ Abordatge PROTECTOR I SANCIONADOR ƒ ÂMBIT SANITARI

ƒ ÂMBIT SOCIAL ƒ AMBIT JURÍDIC

Dificultats

™ Delimitació de competències entre els diferents àmbits. ™ Límits en l’abordatge social des del servei d’urgències.

™ Impediments legals i burocràtics per accedir a recursos de suport ™ Impediments legals i burocràtics per accedir a recursos de suport. ™ Manca de polítiques socials que donin respostes immediates a les

necessitats.

™ A tit d d i t d l f i l

™ Actituds edaistes dels professionals.

™ Utilització inadequada de recursos sanitaris. ™ Estructurals de les Institucions sanitàries.

(18)

Vulnera Autonomia

N

O

HOSPITAL

O

M

HOSPITAL Beneficència

A

L

E

E

F

I

Vulnera Justícia MT i i i l

I

C

È

V l B fi è i MT institucional SERVEIS SOCIALS

N

C

I

Autonomia Vulnera Beneficència SERVEIS SOCIALS

I

A

?

Autonomia Vulnera Justicia Vulnera Justicia

(19)

ELS PROFESSIONALS

VALORS/ACTITUDS

™ RESPECTE

™ CONSIDERACIÓ

™ CONSIDERACIÓ

™ RESPONSABILITAT

™ DILIGÈNCIA

™ DILIGÈNCIA

™ IMPLICACIÓ

™ FORMACIÓ

™ FORMACIÓ

(20)

CONSIDERACIONS

Els valors ètics i morals, malgrat tenir categoria de, g g subjectivitat, poden constituir un procés de reflexió objectiu sobre la pràctica professional dels TS.

Els casos socials requereixen dels professionals recolzament, no judici moral.

Necessita professionals formats i experts en la seva disciplina, però també amb habilitats de comunicació i formació en bioètica .

Els quatre Ppis. de la Bioètica, son una referència clara també pels Treballadors Socials, davant situacions d’alta complexitat que requereixen situacions d’alta complexitat, que requereixen decisions urgents i significatives en les vides de les persones.

(21)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :