GUIA SOL LICITUD PROGRAMA D ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

G S 02 20 12 O I8 00 01

GUIA D’AJUT A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I LA MEMÒRIA Agost 2012 v1.0

GUIA SOL·LICITUD

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I

ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

2012

(2)

2 G S 02 20 12 O I8 00 01

(3)

3 G S 02 20 12 O I8 00 01 ÍNDEX 1. Introducció ... 1

2. Instruccions per a la presentació de sol·licitud ... 1

2.1. La documentació no s’enquadernarà en cap cas ... 1

2.2. Agilitzar els tràmits ... 2

3. Emplenar la sol·licitud ... 2

3.1. Pestanya “Sol·licitud” ... 2

3.1.1. Dades de l’entitat sol·licitant ... 2

3.1.2. Representant legal de l’entitat sol·licitant ... 4

3.1.3. Responsable de la gestió del programa ... 5

3.1.4. Documentació que s’adjunta ... 5

3.1.5. Declaracions responsables... ... ...6

3.1.6. SOL·LICITO ... 8

3.2. Pestanya “Annex punt d’actuació” ... 9

3.2.1. Per a les entitats amb més d’un punt d’actuació ... 9

3.2.2. Dades relatives al punt d’actuació ... 10

3.2.3. Instal·lacions obligatòries relatives al punt d’actuació ... 11

3.2.4. Instal·lacions i recursos addicionals ... 12

3.3. Pestanya “Declaració Llei 5-2008” ... 12

4. Memòria ... 12

4.1. Per a les entitats que hagin col·laborat l’any 2011 en el programa Itineraris personals d’inserció ... 13

4.2. Per a les entitats que no hagin col·laborat l’any 2011 en el programa Itineraris personals d’inserció ... 13

5. CD Material tècnic del programa ... 13

(4)

4 G S 02 20 12 O I8 00 01

(5)

1 G S 02 20 12 O I8 00 01 1. Introducció

L’objectiu de la present Guia és orientar a les entitats sol·licitants del programa en l’emplenament i la presentació de la sol·licitud de forma correcta.

Abans de fer la sol·licitud, llegiu detingudament l'Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, per tal que valoreu la capacitat de l’entitat en l'execució del programa (infraestructures i recursos) tenint en compte que s'ha adequat el programa a les necessitats de les persones a qui va destinat.

2. Instruccions per a la presentació de sol·licituds 2.1. La documentació no s’enquadernarà en cap cas

Tota la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, inclosa la mateixa sol·licitud, s’ha de presentar per registre de forma ordenada i sistemàtica, sense grapes, espirals, clips o anelles.

Exemples de presentació:

 Sobre o carpeta 1 - Sol·licitud:

o Sol·licitud – Consta de quatre pàgines.

o Còpia sol·licitud – (Heu de tenir en compte que el segell de registre d’entrada ha de constar en la sol·licitud. Per tant, heu de portar dues còpies: una que us quedareu vosaltres i la que es quedarà el registre.)

o No s’ha de portar cap carta ni ofici per a la presentació de la sol·licitud.

 Sobre o carpeta 2 – Annexos punts d’actuació: o Annex/os punt/s d’actuació del programa

 Sobre o carpeta 3 – Documentació acreditativa:

 Còpia poders notarials (degudament compulsada).  Declaració Llei 5-2008.

 Còpia escriptura pública de constitució (degudament compulsada).

 Full de domiciliació bancària que podeu trobar a la web del Departament d'Economia i Coneixement, a l'apartat de "Serveis i Tràmits", desplegable "Models i

Formularis", subapartat "Tresoreria i Pagaments"

doc_92922561_1.pdf

o Aquesta documentació es pot substituir pel document

“G146NOP-034 Declaració de documentació ja

presentada” que trobareu a l’apartat d’impresos de la web del Departament d’Empresa i Ocupació.

Entitat sol·licitant 1 - Sol·licitud programa orientació Entitat sol·licitant 2 – Annexos punts d’actuació programa orientació 3 – Documentació acreditativa programa orientació Entitat sol·licitant

(6)

2 G S 02 20 12 O I8 00 01

 Sobre o carpeta 4 – Acreditació locals:

o Acreditació de disponibilitat immediata del/s local/s de cada punt d’actuació sol·licitat (contracte/s de lloguer, escriptures de propietat o documents de cessió del/s espai/s).

 Sobre o carpeta 5 – Memòria del programa i CD / USB Material tècnic:

o Memòria.

o CD/USB – Material tècnic per a la persona usuària. o CD/USB – Material tècnic per a la persona tècnica.

2.2. Agilitzar els tràmits

Per tal d'agilitzar els tràmits cal que envieu la sol·licitud correctament emplenada amb el mateix format, sense modificacions ni signatura, a l'adreça de correu electrònic orienta.soc@gencat.cat, tenint en compte que en cap cas substitueix la presentació en paper per registre, tal com s'especifica a l'article 7 de l'Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació.

3. Emplenar la sol·licitud

És necessari que utilitzeu el formulari original normalitzat en format Excel, ja que està formulat i dissenyat expressament per a l’agilització i eficàcia del procés de resolució de les subvencions, i que està disponible a:

- web de l’Oficina Virtual de Tràmits http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT. - web del Servei d’Ocupació de Catalunya, dins l’apartat d’Ajuts i Subvencions

http://www.oficinadetreball.cat .

- web del Departament d’Empresa i Ocupació, dins l’apartat d’impresos

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio (codi G146NOP-051).

3.1. Pestanya “Sol·licitud”

Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades durant el desenvolupament del programa, s’haurà de comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya

3.1.1 Dades de l’entitat sol·licitant Casella “Nom de l’entitat”:

Cal especificar el nom sencer de l’entitat

Entitat sol·licitant 4 – Acreditació disponibilitat locals programa orientació Entitat sol·licitant 5 – Memòria i material tècnic programa orientació

(7)

3 G S 02 20 12 O I8 00 01 Correcte:

FUNDACIÓ AVUI MATEIX

Incorrecte: FAVUI

Casella “Tipus d’entitat”:

És un camp desplegable; cal que trieu el tipus d’entitat. Exemple:

ESAL

Casella “CIF”:

Cal especificar el CIF de l’empresa i no separar els números amb punts. Correcte:

B40536325 Incorrecte:

B-40.536.325

Casella “Adreça”:

Cal especificar el nom del carrer o plaça i el número de la seu central de l’entitat. (La resolució és notificarà en aquesta adreça.)

Exemple:

Carrer de Llull, 297-307, baixos

Casella “Codi postal”:

Cal especificar el codi postal de la seu central de l’entitat. Exemple:

08019

Casella “Població”:

(8)

4 G S 02 20 12 O I8 00 01

Quan premeu el botó dret del ratolí, quedarà el nom de la població que heu triat.

Les caselles “Comarca” i “Demarcació” són també camps desplegables; cal que trieu la comarca i la demarcació de l’empresa, amb el mateix procediment que heu utilitzat amb el desplegable de “Població”. En el cas de la “Demarcació”, si sol·liciteu més d’un punt d’actuació i aquests pertanyen a demarcacions diferents, marcareu “Pluriprovincial”.

Caselles “Telèfon 1”, “Telèfon 2” i “Fax”:

Cal especificar els telèfons i el fax de la seu central de l’entitat.

Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades en el desenvolupament del programa, s’haurà de comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya

3.1.2 Representant legal de l’entitat sol·licitant Casella “Nom i cognoms”:

Cal especificar el nom i cognoms de la persona que signa la sol·licitud. Exemple

Josep Bonet i Mata

Casella “Càrrec representant legal”:

Cal especificar el càrrec dins de l’entitat de la persona que signa la sol·licitud. Exemple:

Gerent

Casella “NIF representant legal”:

Cal especificar el NIF de la persona que signa la sol·licitud i no separar els números amb punts. Correcte:

40536325B Incorrecte:

40.536.325-B

Caselles “Telèfon 1”, “Telèfon 2” i “Fax”:

Cal especificar els telèfons i el fax on trobar la persona que signa la sol·licitud. Casella “Correu electrònic”

(9)

5 G S 02 20 12 O I8 00 01

Cal especificar l’adreça de correu electrònic, amb la qual l’Administració pugui contactar amb la persona que signa la sol·licitud.

Exemple:

josep.bonet@hotmail.com

Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades en el desenvolupament del programa, s’haurà de comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya

3.1.3 Responsable de gestió del programa Casella “Nom i cognoms”:

Cal especificar el nom i cognoms de la persona responsable de la gestió del programa. L’Administració contactarà amb aquesta persona sempre que es tracti de qüestions tècniques o possibles incidències que es produeixin.

Exemple

Maria Comerç i Just

Caselles “Telèfon 1”, “Telèfon 2” i “Fax”:

Cal especificar els telèfons i el fax on trobar la persona responsable de la gestió del programa. Casella “Correu electrònic”:

Cal especificar l’adreça de correu electrònic amb la qual l’Administració pugui contactar amb la persona responsable de la gestió del programa.

Exemple:

maria.comerç@hotmail.com

Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades en el desenvolupament del programa, s’haurà de comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.

3.1.4 Documentació que s'adjunta

Per tal de fer la comprovació necessària sobre la documentació que l’empresa presenta annexada a la sol·licitud, cal marcar les caselles corresponents.

Cal presentar adjunt a la sol·licitud:

Còpia compulsada del poder suficient en dret que acrediti les facultats de representació dels/de les signataris/àries de la sol·licitud per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant. (Podeu presentar original i fotocòpia i se us retornarà l’original que prèviament s’haurà contrastat amb la fotocòpia que aporteu. L’Administració no farà una fotocòpia de l’original en cap cas.)

Declaració i indicació de les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe a treballadors/ores. (Trobareu aquest full en el formulari original normalitzat en format Excel pestanya “Decl. Llei 5-2008”)

(10)

6 G S 02 20 12 O I8 00 01

Còpia compulsada de l'escriptura pública de constitució i dels estatuts on consti que les entitats sol·licitants disposen de personalitat jurídica. (Podeu presentar original i fotocòpia, se us retornarà l’original que prèviament s’haurà contrastat amb la fotocòpia que aporteu. L’Administració no farà una fotocòpia de l’original en cap cas.)

Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament d'Economia i Coneixement disponible a l'adreça d'Internet: http://dti.gencat.cat/impresos (Aquest document ha de ser l’original i s’ha de presentar amb el segell de l’entitat bancària on vulgueu que us ingressin la subvenció. En cas d’aprovar la vostra sol·licitud, s’ingressarà en el compte on especifiqueu la quantitat que us atorguem.)

Annex/os sol·licitud punts d’actuació del programa (S’han de presentar tants annexos com punts d’actuació sol·liciteu, encara que només sol·liciteu un punt d’actuació. - Trobareu aquest full en el formulari original normalitzat en format Excel pestanya “Annex sol·licitud punts actuació”.)

Acreditació de disponibilitat immediata del/s local/s en el/s que se sol·licita fer les actuacions, mitjançant còpia compulsada de la propietat del/s local/s o bé de l'arrendament, o acord de disponibilitat signat pel/per la propietari/ària en el supòsit d'atorgament de subvenció. (Podeu presentar original i fotocòpia; se us retornarà l’original que prèviament s’haurà contrastat amb la fotocòpia que aporteu. L’Administració no farà una fotocòpia de l’original en cap cas.)

Memòria del programa (d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4 d’aquesta Guia).

CD/USB Material tècnic del programa (d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 5 d’aquesta Guia).

Declaració de documentació ja presentada G146NOP-034. (Podeu substituir la documentació esmentada per aquest document, excepte la memòria del programa i els CD/USB del material tècnic.)

Altres documents. (En el cas que vulgueu aportar altra documentació que, tot i no ser obligatòria per a la concessió de la subvenció sigui adient per a la seva aprovació, haureu d’especificar cada un dels documents lliurats.)

3.1.5 Declaracions responsables

Heu de comprovar que la vostra entitat reuneix tots els requisits demanats per a l’atorgament de la subvenció. Al signar, us feu responsables de complir-los.

La signatura de la sol·licitud implica que el Servei d’Ocupació de Catalunya podrà fer les comprovacions necessàries en relació amb el compliment de les obligacions.

Les declaracions que consten a l’imprès de sol·licitud són:

Actuant en nom i representació de l'empresa sol·licitant i sota la meva responsabilitat, DECLARO:

1. Que l’entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Que l’entitat compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(11)

7 G S 02 20 12 O I8 00 01

No ha sol·licitat cap subvenció o ajut pel mateix concepte que pugui concórrer amb el que estableixen les normatives reguladores.

Ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte: Concepte d'ajut o

subvenció Quantia

Administració o entitat

concedent Any Situ

ac ió ac tu al 1 El finançament és2: Total o

parcial Directe o indirecte

TOTAL

1 Situació actual: pendent, aprovada, etc.

2 Respecte a la subvenció sol·licitada, el finançament de l'ajut pendent o aprovat pot ser total o parcial, directe o

indirecte.

4. Que l'entitat, en el cas que tingui cinquanta treballadors/ores o més, dóna ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb disminució sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplica les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració de les persones disminuïdes, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

5. Que l’entitat farà servir mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe als seus centres de treball, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que modifica el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 6. Que l’entitat es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la

Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat.

7. Que l’entitat no ha rebut cap sanció en resolució ferma en els últims tres anys per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones discapacitades o molt greu en matèria de relacions laborals o en els últims cinc anys en matèria de prevenció de riscos laborals de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

8. Que l'entitat disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

9. Que l'entitat compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, l’empresa adopta mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 25 treballadors/ores, declaració conforme aquestes han d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones.

10. Que l'entitat compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició establerts als articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

(12)

8 G S 02 20 12 O I8 00 01 3.1.6 SOL·LICITUD SOL·LICITO

La concessió d'una subvenció a l'entitat que represento per un import màxim de... euros, per dur a terme el programa, d'acord amb el càlcul pressupostari següent:

Càlcul automàtic: és la suma de l'import sol·licitat per cada un dels conceptes subvencionables. Aquest import és la subvenció màxima que sol·liciteu; comproveu que sigui correcte. Si no esteu conformes amb aquesta xifra, donat que no podeu modificar el contingut de la casella, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, que en el cas que no hi esteu d’acord, us facilitarà un nou formulari. No intenteu modificar les caselles blocades.

Càlcul pressupostari total subvenció

TOTAL

Nombre punts actuació 1

Nombre persones tècniques 1,00

Import persones tècniques 33.826,72 €

Nombre personal de suport 0,33

Import personal de suport 7.892,91 €

Import personal coordinació 3.382,67 €

Import tècnic/a mòdul alfabetització 3.382,67 €

Import prospector/a 5.074,01 €

Import despeses generals 10.429,91 €

Import total 63.988,89 €

Només cal que empleneu les caselles de color gris; en la resta, els càlculs són automàtics: En la casella “Nombre de punts d’actuació”, indicareu el nombre de punts d’actuació en els quals sol·liciteu actuar. Per cada punt d’actuació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud un “Annex punt d’actuació” de tal manera que el nombre que poseu en aquesta casella ha de coincidir amb el nombre d’annexos presentats.

En la casella “Nombre de persones tècniques”, indicareu la suma de les caselles “Nre. de persones tècniques per aquest punt d'actuació” de cada un dels formularis “Annex punt d’actuació” que sol·liciteu. La signatura de la sol·licitud implica l’autorització al Servei d'Ocupació de Catalunya per tal que pugui fer les comprovacions oportunes de les dades relatives a estar al corrent de les obligacions amb la

Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, DNI i NIF, dades de domicili, finalitats i ànim de lucre de les entitats sol·licitants, càrrecs corresponents de l’òrgan de govern i altra documentació que sigui necessària. Les entitats que tinguin negociada amb les administracions una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, hauran d’aportar documentació acreditativa d’aquestes circumstàncies.

(13)

9 G S 02 20 12 O I8 00 01

3.2. Pestanya “Annex punt d'actuació”

Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades durant el desenvolupament del programa, s’haurà de comunicar per escrit al Servei d’Ocupació de Catalunya

3.2.1 Per a les entitats amb més d'un punt d'actuació, per a cada nou punt d'actuació, cal que efectueu un duplicat d'aquest full clicant damunt la pestanya “Annex punt d’actuació” amb el botó dret del ratolí

seleccioneu l'opció Desplaça o copia

posteriorment, seleccioneu Annex punt d’actuació marqueu l'opció Crea una còpia,

i, cliqueu el botó D’acord

us apareixerà un quadre amb un missatge, cliqueu el botó “Sí”

Heu creat una nova pestanya per a un nou punt d’actuació, no canvieu el nom que surt automàticament

3.2.2 Dades relatives al punt d’actuació Casella “Nom de l’entitat”:

Quan s’omple la casella “Nom de l’entitat” en el formulari “Sol·licitud”, automàticament queda emplenada aquesta casella.

(14)

10 G S 02 20 12 O I8 00 01 Casella “Adreça”:

Cal especificar el nom del carrer o plaça i el número del punt d’actuació que esteu sol·licitant. (El document d’acreditació de disponibilitat immediata del local, que adjunteu a la sol·licitud, ha de correspondre a aquesta adreça.)

Exemple:

Carrer de Llull, 297-307, baixos

Casella “Població”:

És un camp desplegable; cal que trieu la població del punt d’actuació que esteu sol·licitant.

Quan premeu el botó dret del ratolí, quedarà el nom de la població que heu triat.

La casella “Comarca” també és un camp desplegable; cal que trieu la comarca del punt d’actuació que esteu sol·licitant, amb el mateix procediment que heu utilitzat amb el desplegable de “Població”.

Casella “Codi postal”:

Cal especificar el codi postal del punt d’actuació que esteu sol·licitant. Exemple:

08019

Caselles “Telèfon 1”, “Telèfon 2” i “Fax”:

Cal especificar els telèfons i el fax del punt d’actuació que esteu sol·licitant. Casella “Persona de contacte”:

Cal especificar el nom i cognoms de la persona de contacte corresponent al punt d’actuació que esteu sol·licitant.

Exemple

Joan López Garrido

Casella “Correu electrònic”:

Cal especificar l’adreça de correu electrònic amb la qual l’Administració pugui contactar amb la persona de contacte corresponent al punt d’actuació que esteu sol·licitant.

Exemple:

joan.lopez@hotmail.com

(15)

11 G S 02 20 12 O I8 00 01

Cal especificar el nombre de persones tècniques que sol·liciteu per aquest punt d’actuació. (Tingueu en compte que la suma d’aquestes caselles de tots els punts d’actuació que sol·liciteu, determina l’import de la subvenció.)

3.2.3 Instal·lacions obligatòries relatives al punt d’actuació Casella “Nre. de despatxos individuals a disposició del programa”:

Cal especificar el nombre de despatxos individuals en aquest punt d’actuació. (Per a les actuacions individuals, l’entitat ha de disposar com a mínim d’un despatx amb una superfície mínima de 5 m2, tenint

en compte les condicions de privacitat, condicionament i seguretat que s’exigeixen)

Casella “Nre. de sales d’ordinadors per a persones participants”:

Cal especificar el nombre de sales d’ordinadors per a persones participants en aquest punt d’actuació (Sala d’ordinadors. Les entitats podran utilitzar la/les sala/es per a les actuacions grupals com a aula informàtica sempre que disposin en aquest/s espai/s d’un mínim de 5 ordinadors a disposició de les persones que participen en el programa.)

Casella “Nre. de sales grupals a disposició del programa”:

Cal especificar el nombre de sales grupals en aquest punt d’actuació. (Mínim per al desenvolupament de les accions grupals “una sala per una persona tècnica, dues sales per dues o més persones tècniques”. L’espai mínim d’aquesta/es sala/es ha de ser de 20 m2, tenint en compte les condicions de

condicionament i seguretat que s’exigeixen.)

Casella “Nre. d’ordinadors amb connexió a Internet per a persones participants”:

Cal especificar el nombre d’ordinadors per sala, dels quals disposa aquest punt d’actuació (mínim 5 ordinadors per aula informàtica).

Casella “Compromís de disposar de... ordinadors amb accés a Internet per a ús exclusiu de les persones participants”:

Marcareu aquesta casella en el cas que el punt d’actuació no disposi del nombre mínim d’ordinadors en el moment de la sol·licitud, però es compromet a disposar d’un nombre determinat (que s’ha d’indicar), en el cas que sigui aprovat.

Casella “Disposició de connexió a les aplicacions informàtiques per a la gestió del programa”:

Marcareu aquesta casella en el cas que disposeu o esteu en disposició d’aconseguir els recursos tècnics necessaris per a la connexió a la xarxa telemàtica per a la gestió del programa.

- Disposar d’un ample de banda suficient per poder suportar l’aplicació, per a la qual cosa no s’ha d’utilitzar una connexió en línia telefònica, sinó una amb més capacitat: ADSL, cable, etc.

- Internet Explorer v7.

- La resolució mínima de la pantalla suportada ha de ser de 1280 x 1024. - Lector de documents PDF Adobe Acrobat 7.0 o superior.

- Màquina virtual Java 1.5 o superior. - Navegador Mozilla Firefox.

- El personal tècnic del punt d’actuació ha de tenir una adreça de correu electrònic única, pròpia o diferenciada per a cadascun d’ells, amb domini de l’entitat sol·licitant.

(16)

12 G S 02 20 12 O I8 00 01

3.2.4 Instal·lacions i recursos addicionals

Cal marcar els recursos dels que disposa el punt d’actuació en el moment de la sol·licitud, i hauran d’estar a disposició durant l’execució del programa.

3.3. Pestanya “Declaració Llei 5-2008”

Declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe

(Declaració obligatòria per a les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, d’acord amb l’article 92.7 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.) Quan s’omplen les dades en el formulari “Sol·licitud”, automàticament queden emplenades en aquesta declaració.

Només cal que marqueu quines mesures declareu que s’apliquen en la vostra entitat, i afegiu, si s’escau, altres mesures a què es compromet l’empresa.

4. Memòria

Com la resta de documentació, no s’ha d’enquadernar en cap cas.

S’ha de precedir d’un índex on s’indiqui la ubicació dels punts especificats. La informació addicional que l’entitat consideri oportuna adjuntar s’ha de presentar al final de la memòria en format d’annex. La memòria ha d’incloure com a mínim el següent:

4.1. Per a les entitats que hagin col·laborat l’any 2011 en el programa Itineraris personals d’inserció (màxim 10 pàgines):

- Característiques i justificació de la necessitat d’atenció a les persones desocupades en procés de recerca de feina.

- Innovacions en aspectes metodològics, en els recursos i materials que s’utilitzin i/o en aspectes organitzatius.

- Previsió del nombre d’empreses amb les quals existeix o es preveu establir col·laboració.

- Previsió dels convenis de pràctiques no laborals que es realitzaran amb les persones participants en el programa.

4.2. Per a les entitats que no hagin col·laborat l’any 2011 en el programa Itineraris personals d’inserció (màxim 20 pàgines):

- Característiques i justificació de la necessitat d’atenció de les persones desocupades en procés de recerca de feina.

- Descripció de les peculiaritats i característiques metodològiques dels itineraris en funció dels perfils de les persones participants.

(17)

13 G S 02 20 12 O I8 00 01

- Innovacions en aspectes metodològics, en els recursos i materials que s’utilitzin i/o en aspectes organitzatius.

- Experiència acreditada de l’entitat en l’execució de programes d’orientació i/o acompanyament a la inserció.

- Descripció dels aspectes organitzatius i de funcionament de l’entitat.

- Previsió del nombre d’empreses amb les quals existeix o es preveu establir col·laboració.

- Previsió dels convenis de pràctiques no laborals que es realitzaran amb els i les participants en el programa.

5. CD/USB Material tècnic del programa

Aquest/s CD/USB ha/n de contenir el material que l’entitat utilitzarà en el desenvolupament del programa, diferenciant el material que utilitzarà el personal tècnic de l’entitat del que es distribuirà i treballarà amb les persones usuàries.

L’entitat ha de tenir en compte les noves especificitats del programa que s’ha adequat a les necessitats de les persones a qui va destinat i és diferent als anys anteriors.

El material destinat a les persones usuàries del programa, abans de fer-lo servir i/o distribuir, s’haurà de normalitzar d’acord amb les indicacions de l’annex 3 de l’Ordre - Procediments de gestió de les accions d’orientació i acompanyament a la inserció.

6. Presentació de sol·licituds

L’imprès de sol·licitud que s’ha de presentar segons model normalitzat i que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina Virtual de Tràmits, a l’apartat d’Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya i a l’apartat d’impresos de la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (codi G146NOP-051), es presentarà, degudament emplenat, als registres d’entrada del Servei d’Ocupació de Catalunya ubicats en les següents adreces:

- Carrer de Llull, 297-307 - 08019 Barcelona - Plaça de Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona - Carrer del General Britos, 3 – 25007 Lleida - Carrer de Pompeu Fabra, 1 - 43004 Tarragona - Carrer de la Rosa, 9 – 43500 Tortosa

També es podrà presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per tal d'agilitzar els tràmits cal que envieu també la sol·licitud correctament emplenada amb el mateix format (EXCEL), sense modificacions ni signatura, a l'adreça de correu orienta.soc@gencat.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :