• No se han encontrado resultados

Sembra: quadern escolar. Nº2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Sembra: quadern escolar. Nº2"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

· " ,

....

'.

QUADERN ESCOLAR

i

,

36

JULIOL

(2)
(3)

... '.' .

LES FESTES o E S ANT

J

O A N

o E

M,OR

6

':?' :

¡

Estem tots els xiquets molt contents per que venen

~ ~

I~s

festes de Sant Joan, ma mare fa madalenes 1

S ~_

follets per a les festes i mentre ella els fa, 10 IU-

) .. ~

g~e

amb els meus companys per la plaça•.

... ~f.

Anirem als bous, vorem les cucanyes, les partides

... r.l"~ 0: -:._,

de pilota

i

al caf¿ vorem com ballen les xíques ~

"~, ,~~ ' 1

toca el piano de maneta.

8 a r r i d

o"or:

.l

(4)

~

F E S T A S

El domingo antes de San Juan se casó mi herma- no y nos dive'rtimos m\Jcho.

Yo no bajé el miércoles a la Ermita, porque esta- bo cansado de jugar.

El jueves jugamos y fuim:>3 a esperar los toros, al dia siguiente, fué el primer dia de toros, torearon

pero al final huyeron las reses.

....

El sóbado segundo dia da toros, por la mañana al entrar:os a la plaza huyeron todos y por la tar de una vaca cogió a uno, y nosotros por la noche

jugamos mucho.

También el domingo y el lunes hicieron toros, fue- ron los últimos dias, torearon y cogieron a otro.

A fi

~g

è

p b f f a r ' é ' s

(5)

F E S T ~ S A

M O oR

Els dos díes de Sant Joan jugàrem els amics i su-

b~~;t~ren

la plaça; havía molta gent, per la tar- cfe vingueren els bous, al dia següent feren els ca rafals amb carros i fustes, més tard torejaren

¡

per /<;1 tarde altra vegada.

AI dia següent pel matí me' n vaig anar amb mon par~a replegar alfals..

D~sprès vinguèrem a "eure el bous però fugiren

(6)

tots els qua portaven, al dí:l se3üant rüm':>é fugi- ren tres o quatre vegades

j U:1:¡

d' eHes se' nana ren correns i pararen al corral de Gil i tota la gem anava al da-rHe c'eis beus i cada vegada se'n anaven més lluny per que tota la gent els

pegava.

Al día següent feren l'entra:b q Jan estava la gent cor.nint i dei,_ rè ;

~orejaren.

La gant feia

nino~s

a.n') pa· ] i (,)] va:la

i

u"c vaca els tenía por.

Els dos darrers díes un home es vestí tot d'alfals

i

s'assegué al mig la plaça amb una cadira, la va ca s'arrimava poc a poc, li donava l'alfals i no la volía, li pegà una trompada i el tirà en terra, desprès es g;tà en un canyís damunt de dos cadi- res, la vaca li tenía por, li donava alfals i al fí va

caure

Havia molta gant, els bous eren molt valents i a les 'laques els posaven en el cap uns papers.

J O S E P

BARREDA REIG

i

(7)

LAS FIESTAS

DE

SAN

J

U A N

Las fiestas de San Juan h:m

sid~

lar:3as i bonitas.

El miércoles estulle yo con mi padre ayudóndole a segar trigo hasta medio día y por la tarde fuí a

lugar.

A' otro día por la mañana fuí a la Ermita, que los hombres subastaban los carafales, y por la tarde

también b:J;é que h:lc'an cine son:ro.

Por la mañana del viernes estaban los toros en el barranco pastando, hicieron el apartado, nos di·

vertimos mucho y por la k.1rde los corrieron.

(8)

También bajé el sóbad-o a la prueba

y

por la tar- de a los toros, después de :os toros todos los ni- ños ¡ban detras de los du!z'::lineros qua tocaban

muy bien.

El

domingo por'a mañana ru~ a S€g Jr trigo y a . recoger patatas, por la tarde tam 'Jién a los toros;

un hombre estaba arriba de una silla rodado de hierba y el toro se la comía y por último le pegó

una trompada.

El

lunes último dia de toros aquel hombre se ech ó arriba de un cañizo como si fuera una cama y no

I

~ hacía nada

y

por él

cc

gió a un tore ro bueno

y

déSFU;5 a él

Todo el martes estuve reg ::mdo con mi padre y lIevé a aFec nt.:H las ovejas.

v e e n

t

e

B a r r a c h n a

(9)

••

o

S T R E S

F

E S 'T E - S

les nostres festes són molt divertides( els hòmens jvguen a piloto.

Unes vegades uns diuen que una pilota és falta i altres que no, i estan disputan un rato' Altres vegades vénen uns hò:nens al café que par

. Ien i fan jocs de mans.

A.

les festes de Sant Joan fan bous i tots els maso' vers baixen a veure'ls.

El Senyor Mestre ens ha dit qu~ els bous no són bonics per que poden agafar a U.l h,om~ i matar-

lo.

Fa quatre o cinc anys, quan no fe~en bous, llavors ensen¡en castells de focs qua era més bonic que

ara.

A d

r à H e r r e r o

(10)

L o

Q U E M A S N O S H A

G U S T A D O I D I V E

R

T I D O

D E L

A

S

...

I

E S T

A

S

r

,-

Lo que mas me ha gustad~y divertido de las fies- tas era cuan~o el que tocaba el piano recogíÇJ.

", '

la basura de los toros, entoiïces soltaban ófro y

é.l

_corría y yo~me reía mucho.

~ F. Barreda

Lo mejor las madalenas que ha hecho mi tía.

J.

Herrero Yo me divertí mu;ho el domingo con un hombre que estaba bo.rracho

y

bailaba, otro tocaba la gui

tarro.

S. L1ansola ,'Ae ha gustado mucho el pollo que mató mi ma-

dre y lo hizo con tomate.

V. Andreu

(11)

L~ que mas me ha divert;do, fué saber que mi madre había muerto un conejo.

J.

Barrachina Un hombre de Borriol me hizo reir mucho cuando

me pre,juntó: A cuca, que h )Cen Hestas ?

F.

Pe ïarrocha El primer día de fieitas matomos Ul borreg\Jito

que me ha gustado mucho.

A. Pallarés Me reí mucho cuendo un chiquillo ceyó dento de

una balsa.

F. Pallarés lo que mas me ha gustado fué una chuleta i

y dos mada/enes que me comí.

v.

Forés

Matamos un pollo i nos to comimos con arroz.

V. Tomós Me gustó mucho ver el tea tro que hacian en el

trinquete de mi tío.

J.

Beire

(12)

B U E

VER A O

ViVA LA REPÚBLICAl

(13)

"

(14)

.tf

, ,

) ,

.>

)

Referencias

Documento similar

Aquest procés s’ha vist incentivat en els més dinàmics (els intensius) per les millores socioeconòmiques, que han repercutit en tots els aspectes, fins i tot en una

El públic normalment és gent molt propera a nosaltres, familiars, per altra banda gent intestada per l’art, encara que hi ha molta gent a la localitat que es pot queixar

'Hay una carretera y por las mañanas, cuando vamos.a ,la escuelaJ baj(] el a~t~ correo, que va de Vistabella aCas,telió'n',y (:u~~do salimos ·por·. I~

ti a'mor~ar, después pa~,9 'Enrique el Saurí que iba a casa mi abuelo afeitar- Ao y yo me fuí con él, después con mi tio nos m.. 1 ar- chamos a nadar a la.b:llsa

Nosotros como aun áram'os' pequeñitos y no so ,r bíamos::hablar c~mo alH, cuando veíamos a un niñ6 -fra'cés &lt;:orrH:uTIos' a~esconderno.; en casa... Todos lo.s dios- íbamos a

Ara, un cop descoberta, se'ls proporciona el següent sobre (número 1) amb les instruccions d'aquesta activitat (vegeu l’annex 2).. Els passos que cal seguir per a realitzar

El fet de posar en contacte gent amb els mateixos interessos però d’un camp tant ampli hauria de suscitar una interacció fàcil i viable, i això, alhora, servir d’estímul per a

Per de- terminar quins blogs havien estat els més rellevants durant la campanya de promoció llançada per SM, seleccionàrem aquells situats per sobre de la mitjana en els indicadors