COL LECTIUS ESPECIALS (PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA)

Download (0)

Full text

(1)

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS

PROGRAMA DE CURS

DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL Operari de neteja viària

ESPECIFICACIONS TECNICODOCENTS I ESTRUCTURACIÓ DE CONTINGUTS

CURS: OPERARI DE NETEJA VIÀRIA FAMÍLIA: SERVEIS A LA COMUNITAT TIPUS: OCUPACIONAL ESPECÍFIC

CODI: SPTR04DCP

(2)

INFORME MOTIVAT SOBRE LES NECESSITATS DE FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT FORMATIVA NETEJA VIÀRIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, EN RELACIÓ AL MERCAT DE TREBALL

En l'actualitat la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica en l'empresa ordinària presenta una problemàtica que precisa d'una atenció especial que pugui establir mecanismes adequats amb la finalitat de pal·liar i superar les dificultats amb les quals es troba.

La formació professional ocupacional juga un paper important per obrir el ventall professional i és també una oportunitat per augmentar les possibilitats laborals del col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica i/o trastorns mentals.

Cal considerar i incorporar en el fitxer d'accions formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM) noves especialitats que responguin, d'una banda a les necessitats del mercat laboral i per un altre siguin ocupacions susceptibles de ser realitzades per aquest col·lectiu en concret.

En aquest sentit es proposa l'especialitat formativa de Neteja viària per incloure-la en el Fitxer d'Especialitats del Servei Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM).

El lloc de treball de neteja de la via pública és una demanda del mercat actual i el seu desenvolupament no comporta una gran complexitat.

Perquè la persona amb discapacitat aconsegueixi realitzar les tasques d'aquest lloc de treball amb el nivell de qualitat i seguretat que es precisa, cal tenir en compte les diverses limitacions que aquest col·lectiu pot presentar:

- Dificultats per mantenir l'atenció, comprendre i recordar normes de funcionament

- Falta d'autonomia personal i hàbits de treball - Un aprenentatge amb un ritme més lent

- Falta d'assertivitat i problemes per treballar en equip

Sobre la base d'aquestes dificultats s'ha establert una programació que posa mecanismes d'ajuda i suport amb la finalitat de:

• Capacitar en l'ofici a través d'una formació eminentment pràctica, amb breus explicacions teòriques que facilitin la comprensió de l'activitat a realitzar

• Adequar els continguts i la seva temporalització a un ritme d'aprenentatge més lent

• Atendre les dificultats que presenta el treball en equip i formar en ell àmbit de les relacions personals

• Treballar el reforçament o l'adquisició d'hàbits de treball, autonomia personal i responsabilitat laboral.

• Realitzar un seguiment individual que permeti superar les dificultats que cada persona pugui presentar per a aconseguir el nivell de capacitació laboral que requereix el mercat de treball. D'aquesta manera, aquest programa i aquesta certificació formativa possibilita adquirir les competències que exigeix el perfil del treballador de neteja viària a persones amb discapacitat psíquica i els permet integrar-se laboralment en la nostra societat, ocupant un lloc de treball necessari i amb demanda al

(3)

DADES GENERALS DEL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL : SERVEIS A LA COMUNITAT SP ÀREA PROFESSIONAL : NETEJA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: OPERARI DE NETEJA VIÀRIA

3. CODI: SPTR04DCP

4. TIPUS DE CURS : OCUPACIÓ

5. OBJECTIU GENERAL

Aprenentatge dels coneixements i habilitats necessàries per realitzar la neteja i manteniment de carrers i espais exteriors, amb el nivell de qualitat i seguretat que exigeix el mercat laboral actual.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les característiques del col·lectiu, es considera necessari dotar al curs amb dos professionals:

- un professor especialista

- un monitor de suport de pràctiques

- un tutor

6.1. Nivell acadèmic

- Professor especialista

Titulació universitària o, si no n'hi ha, capacitació professional equivalent en l'ocupació relacionada amb el curs

- Monitor de suport

Titulació tècnica o capacitació professional equivalent en l'ocupació relacionada amb el curs

- Tutor

Titulació universitària de psicòleg 6.2 Experiència professional

Hauran de tenir 3 anys com a mínim d'experiència laboral en el seu àmbit corresponent

6.3 Nivell pedagògic

Caldrà tenir experiència docent, com a mínim de 2 anys 7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1 Nivell acadèmic o de coneixements generals:

No es precisa cap acreditació acadèmica, atès que ens referim a persones amb discapacitat

7.2 Nivell professional o tècnic

No es precisa experiència professional prèvia ni coneixements tècnics específics

7.3 Condicions físiques

Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal desenvolupament del treball de neteja viària

8. NOMBRE D'ALUMNES 12 alumnes

(4)

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS 1. Coneixement de l'entorn de treball 2. Orientació en el plànol

3. Tipus de neteja

4. Desenvolupament de la neteja viària 5. Treballs complementaris

10. DURADA

Pràctiques...112 hores Continguts teòrics ...44 hores Avaluacions...10 hores Total...166 hores 11. INSTAL·LACIONS

Aula de classes teòriques:

• Superfície : L'aula haurà de tenir un mínim de 30 m 2 per a grups de 15 alumnes (2m 2 per alumne)

• Mobiliari: l'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 12 alumnes, a més dels elements auxiliars: pissarra, prestatgeria.

Altres instal·lacions:

• Un espai mínim de 50 m 2 per a secretaria, despatxos de direcció, sala de reunions i activitats de coordinació

• Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat del centre

• El centre haurà de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat exigides per la legislació vigent i disposar de llicència municipal d'obertura com centre de formació.

• Les pràctiques es realitzen en zona urbana : carrers, avingudes, places i espais oberts públics.

12. EQUIP I MATERIAL 12.1 Equip

• Una camioneta 12.2 Eines i utillatge

• 4 carros de transport del material i de l'equip • 12 escombres grans

• 12 escombres petites • 12 cabassos

12.3 Material de consum

• 12 uniformes complets: anorac, armilla reflectant, jersei, pantalons, sabates reforçades.

• 12 parells de guants • Bosses d'escombraries 12.4 Material didàctic • Plànols de recorregut

• Documentació sobre normativa de seguretat laboral específica • Fotocòpies

• Bolígrafs

• Carpetes

• Vídeos sobre seguretat i prevenció de riscos

• Equip audiovisual format per un reproductor de vídeo domèstic amb monitor.

(5)

12.5 Elements de protecció

En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i salut laboral i s'observaran les normes legals sobre això.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

13. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I CONEIXEMENT DE L'ENTORN LABORAL 13.1 Objectiu del mòdul

Introduir a l'alumne en l'àmbit dels treballs de neteja viària al mercat laboral i de les característiques generals que presenta.

13.2 Durada del mòdul 10 hores

13.3 Continguts formatius del mòdul A) Continguts teòrics

• Aspectes generals sobre la neteja viària • Observació el que necessita ser netejat • L'empresa de neteja: els seus objectius B) Continguts pràctics

• Pautes bàsiques que s'ha de tenir en compte en la neteja viària • Identificació dels espais a netejar

C) Continguts actitudinals

• Relació amb professors i companys • Assistència i puntualitat

• Ordre

• Cura de l'aspecte personal • Responsabilitat

• Atenció

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II ORIENTACIÓ EN EL PLÀNOL 14.1 Objectiu del mòdul

Aconseguir que l'alumne interpreti un full de ruta amb els seus carrers i el recorregut a realitzar sobre el full, per després poder portar-lo a terme en la pràctica.

14.2 Durada del mòdul 20 hores

14.3 Continguts formatius del mòdul A) Continguts teòrics

• L'orientació espaial aplicada sobre el paper • La lectura d'un plànol

• El significat del full de ruta B) Continguts pràctics

• Executar en la via pública el full de ruta treballada en classe • Errors més freqüents en la interpretació del plànol

(6)

C) Continguts actitudinals

• Relació amb professors i companys • Assistència i puntualitat

• Ordre

• Cura de l'aspecte personal • Responsabilitat

• Atenció i concentració a la feina 15. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TIPUS DE NETEJA

15.1 Objectiu del mòdul

Conèixer les diferents classes d'actuacions que poden realitzar-se segons els diferents entorns i les característiques específiques de cadascun d'ells

15.2 Durada del mòdul 26 hores

15.3 Continguts formatius del mòdul A) Continguts teòrics

• Identificar la diversitat dels espais a netejar • Analitzar les tasques que han de realitzar-se

• Les característiques de la neteja a les zones urbanes poblades

• Els espais públics : factors principals de risc que s'han de tenir en compte

B) Continguts pràctics

• Dur a terme la neteja de grans espais segons les pautes establertes • Dur a terme la neteja en zones de carrers estrets i congestionades • Practicar el comportament correcte a seguir davant les persones amb les quals s'interacciona al netejar als carrers.

• Seguir les normes de seguretat i prevenció d'accidents en relació amb el trànsit urbà.

• Seguir les normes de seguretat amb relació a la recollida de deixalles en papereres i altres llocs.

C) Continguts actitudinals

• Relació amb professors i companys • Assistència i puntualitat

• Ordre

• Cura de l'aspecte personal • Responsabilitat

• Atenció i concentració a la feina

• Seguiment d'ordres: acceptació dels canvis, instruccions i crítiques • Autocontrol i autonomia a la feina

16. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

DESENVOLUPAMENT DE LA NETEJA VIÀRIA 16.1 Objectiu del mòdul

Realitzar la neteja viària seguint els procediments establerts i les màximes condicions de seguretat i higiene a la feina, fins a arribar a aconseguir un ritme de treball adequat

(7)

16.3 Continguts formatius del mòdul A) Continguts teòrics

• Plànol de treball: seqüenciació de les tasques i temps de realització • Valorar i reconèixer la importància del treball en equip

• Determinar les normes de seguretat a seguir en la neteja viària

• Explicar les pautes bàsiques del nivell de qualitat en la neteja viària

• Descriure la mecanització del treball i el ritme • Ordenar i emmagatzemar els instruments de treball • Cuidar i mantenir el vestidor de treball

B) Continguts pràctics

• Aprendre les habilitats necessàries per realitzar els diferents processos i procediments que requereix la feina diària

• Aplicar les normes de seguretat i prevenció d'accidents a la feina • Repetir els processos fins a aconseguir la seva mecanització

• Augmentar el ritme d'actuació fins a aconseguir un ritme productiu • Recollir amb l'ordre i l'organització establerta els útils i equips

de treball

C) Continguts actitudinals • Assistència i puntualitat • Cura de l'aspecte personal • Responsabilitat

• Atenció i concentració a la feina • Relació amb professors i companys

• Seguiment d'ordres: acceptació de les instruccions • Resistència a la rutina

• Iniciativa i motivació

• Treball en equip i cooperació • Ritme i constància a la feina • Autocontrol i autonomia

• Satisfacció del treball bé realitzat 17. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

TREBALLS COMPLEMENTARIS 17.1 Objectiu del mòdul

Conèixer i resoldre adequadament la recollida de materials diversos 17.2 Durada del mòdul

20 hores

17.3 Continguts formatius del mòdul A) Continguts teòrics

• Explicar la recollida de residus voluminosos • Descriure la recollida de mànegues

• Conèixer les normes de seguretat i prevenció en funció dels útils a recollir

B) Continguts pràctics

• Recollir materials de diferent índole • Ajudar a la recollida de mànegues

• Aplicar les mesures de seguretat i prevenció en funció dels útils a recollir

C) Continguts actitudinals • Assistència i puntualitat

(8)

• Responsabilitat

• Atenció i concentració a la feina • Iniciativa i motivació

• Autocontrol i autonomia

• Treball en equip i cooperació • Ritme i constància a la feina

(9)

VALORACIÓ ESTIMADA DEL COST DE FORMACIÓ (Per a 12 alumnes)

A. COST DE PROFESSORAT

3,65 X 166hores X 12 alumnes = 7270,80 Euros B. VALORACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 1,97 X 166hores X 12 alumnes = 3924,24 Euros TOTAL: 11195.04 Euros

MÒDUL A

Professorat...5270.80 Tutor...1800 Preparació, seguiment i control de l'activitat docent... ……..200 Total...7270.80

MÒDUL B

Mitjans i materials didàctics... 500 Amortitzacions d'instal·lacions, equips i útils... ... 1000 Mant, instal·lacions i equips formatius....………... Despeses generals:

Personal directiu……… 700 Lloguer d'instal·lacions i maquinària………. 1000 Preparació i gestió de cursos (no docent)…...… 400 Diversos: ... 324.24 Total... 3924.24 TOTAL MÒDUL A I B... 11195.04

Figure

Updating...

References