artitures G-7/D G-7/D F/C G-7/D F/E F/E G-7/D G-7/D A-7 C7(4-3) F/C G-7/D A-7 Material complementari del cd: Cançons per aprendre 0-3 anys vol.

16  Download (0)

Full text

(1)

F





Tot



so

-

 

na,

tot

so

G-7/D



na

-C7

 

per

so

F



ta i

-

per



da

munt

G-7/D

-C7

a



dre

F



ta

-F/E

 

i es

que

G-7/D



-rre

-F/C

 

dar

re

B?



-

-

re i

G9

 

da van

-

t

C7

 

Tot



so

F



na,

- 

tot

so

G-7/D



na

-C7

 

no ens

hem

F



de per

 

-

dre

res

G-7/D

C7

si es

tem

F



-

ben

F/E

 

Fine



tents

G-7/D

 

pot

F/C

ser

-

tot

B?



ho es

col

C7(4-3)

 

-

ta

-

rem

F

-

So

El

F

nen

pa

-

quan

les

o

el

ne

A-7

-

la

el

Bb

plu

ras

ja

pall

-i el

de

tro

dent

s

F



els

les

F

o

mon

cells

ge

-van

tes

-a

en

A-7

bere

bu

nar

llir

-i

i

G9

piu

to

le

-Material complementari del cd:

Cançons per aprendre

0-3 anys vol. I

partitures

(2)



Tat

Lletra: Eulàlia Canal Música: Dàmaris Gelabert

 

 

On On és és

C

  

el la nen, ne na

 

-que a que ra riu

- no el

 

i veig, riu

 

Di a gue'm so

G7

- on ta el

 

-és, llit

 

on o

s'ha a dins ma

 

l'em - gat. but?

- 

On Di ets, gue'm

C

- 

on on ets, ets,

 

si es que pot t'he

 

sa per ber? dut.

- 

Si SI no et no et tro tro

G7

  

bo, bo, -- plo fa

 

ra ré el

-

ré. ruc.

C



I riu

C



que

 

riu

 

so ta el



- 

coi xí.

- 

que treu

G7

  

un peu



i

 

surt

 

un dit.



I

 

riu

C

 

que riu

 

so ta el



- 

coi xí.

- 

Tat,

G7

  

ja sóc

 

a

quí!

C

-

Tat,

G7

  

ja sóc

 

a

quí!

C

-

(3)



La cullera presumida

Música: Àlex Martínez





La La La

C

cu cu cu lle lle lle

C^

 

-ra ra ra -pre pre pre

C7

 

su su su -mi mi mi

F/C



-da da da

 

-es et molts

F

pas sa re se lu gals

D-7

 

-ja amb da amb du -un a ca

E7

 

re le da -gal. gri di

A-7

 

-- a. a.

-Mi ra

- -

la,

Bb

ja s'a cos

 

-

  

ta, ésper a tu,

D7

 

perfer te- gran.

G7sus

    

G7

Fa Ver La ri du frui -ne re te

C

 

-tes, tes, ta, -fa ver la ri du frui -ne re te

A- A- A- A-

-tes tes ta -ve co ja

  

-

niu, rreu, ve,

D-7

ve co ja niu, rreu. ve

G7

 

-fa Ver la ri du frui -ne re te

C

 

-tes, tes, ta, -fa ver la ri du frui -ne re te

A-7

   

-tes, tes, ta -si us si us que plau, plau, ve,

Bb/Eb

   

Ab^

que



Copyright © Tot Sona Records S.L.

tinc

D-7

mol ta- ga

C/E

  

na i - no em puc

F

  

a guan- tar.

C/G

   

- Fa Ver La ri du frui -ne re te

F/A

 

-tes, tes, ta, -fa ver la ri du frui -ne re te

G7sus

   

-tes tes ta -ve co ja niu. rreu. ve.

C

   

(4)

-

Cloc-cloc

Copyright © Tot Sona Records S.L.

Lletra: Maribel Gutiérrez Música: Dàmaris Gelabert

Cloc cloc,

C



-

cloc cloc



-

en a si a Toc quest t'a quest

-és un ca gra ca -ca va da va -vall llet molt llet

  

- 

Cloc cloc,



-

cloc



-

cloc



que no i es va a pa no tà



-munt ra vols can -- maii a pa sa -vall. quiet. rar. det.

G7

  

- 

Cloc



- cloc,



cloc



- cloc



vol i ar re ja

-

ser el ri cor s'es teu ba el da tà -a pri li a en pa -mic mer Toc rant

  

- 

cloc cloc,



-

cloc cloc



-

si si què és ja tu dius el vol



dius que en que des que vols tu can -"sí". més. vols. sar.

C

   

(5)

-

El bany

Música: Dàmaris Gelabert

Ai

C

gua,

- ai

- gua,

ai

D/C

gua i

- sa

bó.

C



- Ai

G

gua,

- ai

Eb^/G

gua,

- ai

G

gua i

- sa

bó.



-

Ai

A-

gua,

- ai

C/G

gua,

- ai

F

gua i

- sa

C/E

- pas

se

Bb

- gen

- con

tents

F

- pelteu cos

E7

  

pe

ti

- tet.

A-

-

D7



El l'es

cap que

F



-i na i -les la



o pan re xe

G/F

  

-lles, ta

-el el

coll cul

F



i i les les



ai ca xe me

G/F

  

-lles, tes,

-els els

Copyright © Tot Sona Records S.L.

bra peus

C/G



ços fins - i les



les pun mans tetes

A7

  

-

ai ai que que bé bé

D-7

  

que que

s'hi es s'hi es

G7

tà! tà!

C6



-

(6)



A gatejar

Copyright © Tot Sona Records S.L.

Lletra: Maribel Gutiérrez i Dàmaris Gelabert Música: Dàmaris Gelabert

  

Si I vols si

Db

ju tu gar vols

 

- com po un dem

 

-ga ju tet gar

 

-a a nem fer

Ab

 

- a de terra, gos,

 

pre a pa fer

 

- ra't de - bé: gat.

 

bra Si ços fas

Db

 

- i de cames gos,

 

hem Guau,

 







d'ai guau, xe guau, - car guau.

 

- veu Si ràs fas

Ab

 

- que de "di gat

 

ver" - és miau, ga miau,

  

te miau, - jar. miau.

Db

  

-

U na- mà,

  

l'al tra mà

  



ai xe- quem,

Ab

  

- ga

D

te - gem;

Db

  

- a ra un- peu,

  

l'al tre- peu,

  

en da- vant,

Ab

  

- ga

D

te - jant.

Db

  

(7)

-

Cinc Fillets

Música: Àlex Martínez

Copyright © Tot Sona Records S.L.



Cinc Cinc Quan

D

fi fi el

llets llets gran

-té té a

la la bra

E-7

-ma ma ça el

-ne ne xic,

-ta, ta,

-cinc cinc els

D

fi fi mit

llets llets jans

-molt que que

di fan den

E-7

-ver ai al

- tits. xí: mig

-



Un,

D

dos,

tres,

qua

tre i

- cinc,

del

més

gran

al

més

E-7

pe

tit.

D

(8)

-

Rotet

Música: Dàmaris GelabertLletra: Dàmaris Gelabert

El

C



meu nen

 

s'ho ha

men

jat

- tot

G

i a



ga - fat

 

- en

tre els

- meus

bra

C

ços,

-

suaus



co



-

pets

li

do

na

- ré

G

- i es

pe - -ra rem

  

- el Se nyor

  

- Ro

tet.

C

- Vi Vi

ne, ne,

-

vi vi

ne, ne,

-

vi vi ne ne -Ro Ro

  

-

tet tet

F6

men pots

tre sor

- pi tir,

-co, la

- 

pi pan

G7

co a xa es -l'es tà

  

-que ple

- na. na.

-Vi Vi

C

ne, ne,

- 

vi vi

ne, ne,

- 

Copyright © Tot Sona Records S.L.

vi vi ne ne -Ro Ro

  

tet, tet

F6

-que fes

des so

can roll

G7

-si el com

- meu tu

be saps

bè. fer.

C

-

(9)



Tinc pipi

Música: Dàmaris Gelabert



Des Ja es

Bb

prés tà, -de ja ha

  

men sor

jar tit

Eb

-o en oi!

les que

F7



mi fà llors cil,

 

-es tot to a

Bb

  

- nes dins,

- amb quan



la pas pan si u



-xa na es -ple to

Eb

  

-na, na,

-

si si

Gb/E

 

no no tes tes



-pes pes si si

F7

  

-go go

-lles lles.

-

Tinc

pi

Bb



pi,

-

tinc



ca



ca,

- co rro,- co

 

rro - que

 

s'es

 

Copyright © Tot Sona Records S.L.







ca

Bb7

pa.

- Tinc



ca



ca,

-

tinc



pís

Eb

  

l'o ri- nal

F7

  

- ja ésa quí!.

Bb

  

-

(10)



Lletra: Dàmaris Gelabert Música: Dàmaris Gelabert

Rodolant, rodolant

Copyright © Tot Sona Records S.L.

Com Com

C



u u nana



-- crocro queque

  

-- tata

-- arar

F/C



re re -- bosbos



-- --sasa dede

  

-- ta,ta,

-- fa elfa el

Bb/C



meu meunennen



pe can tanttit

  

-

vol vol

F-6/C



tes tes -- capcap



a a quí.llà.

  

-

Ro do- lant,

C

  

- ro do

  

- -lant, ro do- lant,

F6

  

- 

el meu nen

G7

  

ca da

- -

di



a es - fa



més gran.

C

  

Ro do

  

- - lant, ro do

  

- - lant, ro do

- -

-

lant,

F6



 

el meu nen

G7

  

ca da- di

  

a es - fa



més gran.

C

  

 

(11)



Les parts de la cara

Lletra: Maribel Gutiérrez i Dàmaris Gelabert Música: Dàmaris Gelabert



On On On On són

Bb

són és és les

els el la o

ulls? nas? boca? relles?

-a a a a

quí, quí, quí, quí,

Eb/Bb

-a a a a

quí. quí. quí. quí.



-On On On On són

Bb

són és és les

els el la o

ulls? nas? boca? relles?

-a a a a

quí. quí. quí. quí.

F7



-

Que Que Que Que



ma ma ma ma

Eb

cos co ca ques

-que que que que

són és és són

Bb/D

els el la les o

ulls nas bo re

C-7

-del del ca lles

-meu meu del del

nen! nen!. nen!. nen!.

G7

Que Que Que Que

Copyright © Tot Sona Records S.L.



ma ma ma ma

Eb

cos co ca ques

-que que que que

són! és! és! són

Bb/D

Els Jo Jo Les

a l'a l'a a

C-7

ca ca ca ca -ri ri ri ri

F7

  

-cia cia cia cia

-ré. ré. ré. ré.

Bb



-

(12)



Lletra: Maribel Gutiérrez i Dàmaris Gelabert Música: Dàmaris Gelabert

Tris tras





En La

A

Ber Mer nat cè

 

-vol vol ca ca

G^/A

 

mi mi -nar nar

  

-D

i pas s'ar se -ra jar

D- D-

-pa a i a - la nar a -mot la xi pla

D^

   

- lla, ça,

 

-E7sus

a a

A

les ga -por fa

 

-tes da

- -







i del

G^/A

cor seu ti pa

 

- nes re

- - -

D

cau i de com cul prar un

C

 

-i a bon ra tros - ron de di pa.

D

    

- na.

-E7sus

Ell Mi

A

re ra, -cu surt

 

- la a

- -







o la

G^/A

a ter van ras

 

-ça sa,

-D

 

va vol del ta -pa gats,

D- D- D-

re tes - fins a tos -la i ma plan

D^

   

re, tes.

E7sus

 

-del Guai

A

so ta, -fà pu

A/G#

 

- cap ja a -a la

G/A

 

la ca tau di

F#+7

 

-la, ra

- - -





B-7

cor i re, re - cor llis

 

-re ca i -que no s'em s'es ba pan

E7sus

    

-la. ta.

-E7

Tris

A

tras

- tris

A/G#

tras

- u

A/G

na - pas

 

sa,

- -

Copyright © Tot Sona Records S.L.



du

D/F#

es - pas

 

ses. - Tris

A/F

  

tras

A/E

- tris

A/F

tras

F#7sus

-F#7

i co men

B-7

 

- -ça aca mi- nar.

F/Bb

    

(13)

-

Un, dos

Música: Àlex Martínez





Un,

dos

un,

dos,

  

dos u llets

 

- tinc a

 

la ca

 

ra - un,

  

dos,

un,

dos,

  



1.







perveu re

 

- tot el

 

que pas

  

sa

-  

2.





pas

sa

-

  

Un,

dos

un,

dos,

  





Copyright © Tot Sona Records S.L.





i quan a

 

rri - ba

 

- la son

  

es tan quen

 

- i fan

 

non non

  

(14)



Lletra: Maribel Gutiérrez i Dàmaris Gelabert Música: Dàmaris Gelabert

Si, No

 

Sí,

No,no,sí, no,sí,

C

 

mo mo vemvem



-- elel capcap

F6

  

sí,

no,no,sí, no,sí,

G7

 

a alsmuntdos



i a cos tatsvall

C

  

-- no,sí, no,sí, no,sí,

 

mo mo vemvem



-- elel ditdit

F6

  

sí, no,no,sí,

 

sí, no,

G7

que quedidi

 

ver ver -- tit!tit!

C

  

-

Sí, No,

C

 

sí, no,

 

ja ho ja hosésé ferfer

G7

  

 

sí, no,

 

sí, no,

 

Copyright © Tot Sona Records S.L.

ja ho ja hosésé dirdir

C

  

 

sí, no,

 

sí, no,

 

ja ho ja hosésé ferfer

G7

  

sí, no,

 

sí, no,

 

ja ho ja hosésé dirdir

C

   

(15)



Rentarse les mans

Música: Dàmaris Gelabert

  

És A ho l'ho

C



ra ra -de de

 

di men nar, jar,

Bb/C

  

-les mans sem

F/C



hem pre hem -de de

 

ren can tar. tar

C

  

-

Amb que amb

C

sa sa bó bó

 

-i i ai ai

Bb/C

  

gua gua -ben les

 

ne mans

D-7

tes hem - que de

G7

 

da ren - ran. tar.

C

  

-

Mi

C

ra, - mi

 

ra, - que

Bb/C

 

ne te

 

- -tes; mi

C

 

ra, - mi

 

ra, - les

Bb

 

ma ne

 

- -tes.

 

Copyright © Tot Sona Records S.L.

Mi

C

ra, - mi

 

ra, - que

Bb/C

 

ne te

 

- -tes; mi

D-7

 

ra, - mi

G7

 

ra - les,

C

  

- mi

D-7

ra, - mi

G7

 

ra - les.

C

  

-

(16)



El sol i la lluna

Lletra: Eulàlia Canal Música: Àlex Martínez

 

El

sol

C

ja

surt

Bb/D

i

dorm

C/E

la

llu

F

na.

- -

O

bre

C/G

- bé els

ulls,

D/G



els o cells

C/G

  

- ja

ju

D/G

guen.

- -

El

sol

C

és

el

di

Bb/D

a

- que es

cal

C/E

- fa i

-

bri

F

lla.

-

F/A

na

- co

lors

C/G

- a

to

F#Ø



tes - les

 

flors.

G7sus



G7

 

De

di

F

a

- tot

rut

C

lla



- la gent

D

 

bai

xa i

- pu

G

ja



- la fei

F

 

na

- l'es

co

C

- la



- a déu

Bb

 

- siau

- i

ho

Eb/G



la.

G



- 

El

sol

F

es

pon

C/E

re

re els

Bb/C

- tu

-Copyright © Tot Sona Records S.L.

rons,

F

de

groc

G/F

i

roig

F^

la

llum

Dd/F

es

fon.

Eb/G



G



Figure

Updating...

References

Related subjects :