Didáctica de la geografía económica

122  12  Descargar (0)

Texto completo

(1)Didáctica de la geografía económica Nuria Borrell Felip. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intellectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) UNIVERSIDAD FACULTAD. DE. SECCIÓN. DE. FILOSOFÍA DE. D I D Á C T I C A. BARCELONA Y. LETRAS. PEDAGOGÍA. D E. L A. G E O G R A F Í A. E C O N O H I C A. TOMO. I. T. esis. por JOSÉ. Doctoral. dirigida. el CatedrStico FERNANDEZ. Dr.D,. HUERTA. Muria B o i r e l l. Felip.

(3) ÍNDICE. Introducción . 15 PARTE: La Geografía y su D i d á c t i c a . CAPITULO I :. Bosque.jo. sobre. l a Ciencia. Geográfica.. Concepto. 1. I m p o r t a n c i a da e s t a c i e n c i a. 4. Valor instructivo. 6. Valor. B. educativo. CAPITULO I I :. Didáctica. de l a. Geografía.. Principios. IB. Dificultades. 24. P r o b l e m á t i c a de su c o n t e n i d o. 29. Madurez d i s c e n t e. 34. Enseñanza d i f e r e n c i a l CAPITULO I I I :. p o r edades. 38. B a s e s p e d a g ó g i c a s de l a Pedagogía. Econó-. mica . El. concepto. de l a G e o g r a f í a. I m p o r t a n c i a de l a G e o g r a f í a. Económica. 56. Económica y de su ensañanza. 60. Valor i n s t r u c t i v a y educativo. 62. La G e o g r a f í a. 64. Económica y l a compcenosión i n t e r n a c i o n a l .. CAPITULO I V : Fundamentos d i d á c t i c o s de l a. Geografía. Económica. Selección Principios. d e l contenido. didáctico. 70. geográficos. 73. Principios psico-sociales. 75. Principios políticos. 78. P r i n c i p i o s económicos. Bl. La G e o g r a f í a. económica como s í n t e s i s de l o s. diferentes. factores. 83. CAPITULO V : Métodos p a r a l a enseñanza. qeooráfica.. Generalidades. 91. Métodos g e n e r a l e s. 94. Métodos e s p e c i a l e s. ¿. 96. Métodos e s p e c í f i c o s CAPITULO V I : R e c u r s o s i c o n o -. 101 didácticos.. Generalidades. 112. Constructivos. 115. Audiovisuales. 117. Máquinas de enseñar. 128. El. 144. a u l a de G e o g r a f í a.

(4) CAPITULO V I I : M o d e l o s. VErbo-did5cticos.. Modelos verbo-didáaticos. 151. E l Maestro. 154. El libro. como Modelo. como ayuda d i d á c t i c a. 171. Transmisión m a g i s t r a l y programada. 194. 2- PARTE: T e o r í a y Técnica de l a Enseñanza. Programada.. CAPITULO V I H : P r o b l e m a s m e t a d i d á c t i c o s ñanza. de l a E n s e -. roqrnmada.. C i e n c i a de l a C o n d u c t a. .. Las t e o r í a s c o n d u c t i s t a s que más han i n f l u i d o. 20?. en l a. Enseñanza Programada El aprendizaje. 213. como o b j e t o de e s t u d i o. e. investiga-. ción. 231. CAPITULO I X : Evolución de l a EnseíJanza Antecedentes. y precursores. Momento c r i t i c o Avance. Programada. 242. de l a Enseñanza P r o g r a m a d a :. Skinner .. 246. de l a Enseñanza P r o g r a m a d a. 256. CAPITULO X: Técnica de l a Enseñanza Programada. 25 6. Enseñanza P r o g r a m a d a .. 265. E l Programa. Características. como e s t r u c t u r a. 278. S i s t e m a s de programación CAPITULO X I : C u e s t i o n e s faicultades. 284 en t o r n o. de l a u t i l i d a d y d i -. de l a Enseñnnza. Programada.. P r o b l e m a s de i m p l a n t a c i ó n. 306. Objeciones. 311. Ventajas. 317. Áreas de e f i c a c i a. 322. 3§ PARTE: E l a b o r a c i ó n. de u n ' P r o g r a m a. de G e o g r a f í a. Económica.. CAPITULO X I I : Construcción d e l P r o g r a m a . Programación. 332. E t a p a s de l a Programación. 335. Sistemia REJEM. 33 8. E l a b o r a c i ó n de f i c h a s. 332. Ayudas e i n d i c a c i o n e s. 355. Densidad d e l programa. 359. CAPITULO X I I I :. Evaluación d e l. Programa.. Diseña y E t a p a s e x p e r i m e n t a l e s. 364. Plan de,Trabajo. 366. Primera fase. 367. Segunda f a s e. .. 376.

(5) Tercero fose:. 381. r Los alumnos a n t e l a Enseñanza Programada 49 PARTE: E s t u d i o c o m p a r a t i v o. 383. y Conclusiones.. CAPITULO X I V : E s t u d i o c o m p a r a t i v o. de Métodos de. Enseñanza de l a Geografía Ensayos experimentales. Económica.. de comparación de m é t o d o s . .. 393. P l a n de t r a b a j o. 395. Primera fase:. Ensayo r e d u c i d o. 395. Segunda f a s e :. Diseño c o m p l e t o. 405. L o s alumnos a n t e dos s i s t e m a s de enseñanza. ........ 413. CAPITULO X V : C o n c l u s i o n e s . Conclusiones experimentales. 418. Pro$pecci6n d i d á c t i c a. 420. Programa p r o p u e s t o :. Esquema y c a r a c t e r í s t i c a s TOMO. PROGRAMA, APÉNDICES Y BIBLIOGRAFÍA,. I I. ..... 425.

(6) I N T R O D U C C I Ó N.

(7) L a s c i e n c i a s de l a educación e x p l i c a n y l a p r á c t i c a p e dagótica d e s t a c a como t a r e a , p r i m o r d i a l d e l maestro l a de f a c i l i t a r e l aprendizaje po y e s f u e r z o ,. p a r a c o n s e g u i r con l a mázima economía de t i e m -. una instrucción más profunda y una educación más. completa. Es pues, misión de, l o s didactas i n v e s t i g a r que métodos de enseñanza r e s u l t a n más e f i c a c e s p a r a que e l e s c o l a r l l e v e a calDo con gusto e l a c t o de a p r e n d e r , y a l mismo tiempo. e l rendimiento. s e a máximo. Por lo tanto, trabajo. c r e í s e r í a de g r a n i m p o r t a n c i a d e d i c a r m i. so^bre l a Didáctica de a l g u n a mailieria de l o s planes; d©. estudioa Primarios, y Medios. C o n s i d e r a b a que e s t a a s i g n a t u r a debía p o s e e r un v a l o r. ins-. t r u c t i v o , una u t i l i d a d p r á c t i c a , p e r o a l a vez. un g r a n v a l o r. for-i. m a t i v o , p a r a e l d e s a r r o l l o t o t a l y armónico de l a p e r s o n a l i d a d del estudiante. Además; quería que t u v i e r a un f a c t o r de a c t u a l i d a d , que s i r v i e r a de p u e n t e entre: l a e s c u e l a y l a v i d a y que s u s h o r i zo n t e a. ftieran. amplios p a r a a b a r c a r tanto e l s a b e r humanístico. como e l c i e n t í f i c o y t é c n i c o , l a se comprende, pues., que en ésta e n c r u c i j a d a de. C i e n c i a s e n c o n t r a r a a l a Geografía que t a n t o e s t u d i a a l a l ' i e r r a como a l hombre que d e s c r i b e. fenómenos y b u s c a s u s causas., que l e i n t e r e s a. e l mundo f í s i c o y e l mundo humano, que se c e n t r a en e l p r e s e n t e , como r e s u l t a d o de u n pasado y preparación de un f u t u r o . P e r o l a Geografía e r a demasiado a l a Geografía económica^ que se l e s h a concedido. amplia, y por e l l o , me ceñí. GonsideiD que e s t a rama es. una de l a s. poca i m p o r t a n c i a en muchos p l a n e s : de e s -.

(8) t u d i o y que, dando por. c o n o c i d o s s u s conceptos b á s i c o s , h a. ocasionado no pocas c o n f u s i o n e s en l o s aluginos; y , s i n embargo,. estimo que es u n a de l a s ramas más i n t e r e s a n t e s y de mayor. a c t u a l i d a d de l a Geografía. S i n su c o n o c i m i e n t o es c a s i i m p o s i b l e l e e r un p e r i ó d i c o , e n t e n d e r l a s r e l a c i o n e s e n t r e p o l í t i c a n a c i o n a l o l o s movimientos E l objetivo. países,Ea. migratorios.. esencial del estu dio. de l a Geografía. econó-. m i c a de España, es comprender l a s i d e a s "hásicas a c e r c a d e l desa©'; r r o l l o de n u e s t r a s a c t i v i d a d e s : económicas en su i n t e r d e p e n d e n c i a y en su valoración en e l conjunto hispánico y en s u s r e l a c i o n e s con e l r e s t o. d e l mundo. Todo e l l o. sin olvidar,. en ningún momento,. e l p o r qué de c u a n t o s problemas atañen a t o d a l a problemática que se c o n s i d e r a . F i n a l i d a d e s , de e s t a Una v e z bosquejado. Tesis. e l tema, pensé en l o s alumnos y v i . que. ningún i n d i v i d u o es: exactamente i g u a l a o t r o ,. cada c u a l . t i e n e su. i n d i v i d u a l i d a d : p e c u l i a r . Siendo, pues,diferentes, t e l a s : mismas t a r e a s y a n t e e l mismo a p r e n d i z a j e. responderán a n de modo muy d i -. verso . P o r e l l o l o s nuevos s i s t e m a s de enseñanza t i e n d e n a l a s formas i n d i v i d u a l i z : a d a s : , a f i n de que c a d a alumno pueda r e a l i z a r el. aprendizaje. según sus p r o p i a s c a r a c t e r í s t i c a s de r i t m o , c a p a -. cidad, aspiraciones, trabajo. etCo i i s i se s i e n t e n máa r e s p o n s a b l e s de s u. y a l a vez l l e g a n a e s t a r máa c a p a c i t a d o s p a r a. resolver. l o s d i s t i n t o s problemas que se l e s p r e s e n t e n en l a v i d a c o m u n i t a ria. y social» ActuaLmente se p r e s e n t a como una superación y s i s t e m a t i z a -. ción de l o s s i s t e m a s i n d i v i d u a l i z a d o s , l a Enseñanza Programada. B a p r e n s a pedagógica de todo oL mundo se está preocupando de e s t a nueva t é c n i c a . Cada vez se: r e a l z a más s u e f i c a c i a. dentro. de l a i n s t r u c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , país donde nació y más se p r a c tica.. También l a ITrlSSCO p i e n s a a d o p t a r l a p a r a l a rápida. alfabe-.

(9) tisación y enseñanza en l o s países. subdesarrollados.. Un problejiia que a c t u a l m e n t e s e está t)lanteaxido , e s p e c i a l mente en l a Enseñanza K e d i a es e l d e l gran aumento d e l alumnado. S s t e c r e c e a un rlimo. superior a l d e l p r o f e s o r a d o. c^ue sse c a p a c i t a. para l a d o c e n c i a . S i en e l I i u P l a n de D e s a r r o l l o Económico y S o c i a l se espera a que l a mayoría. de l o s raucliacáios coEiprendidosm. e n t r e l o s 10 y l o s 1 4 arlos c u r s e n B a c M l l e r a t o e l e m e n t a l , l o s p r o f e s o r e s n e o e s i taran técnicas, a u x i l i a r e s , p a r a l a enseñanza, s i es que e l l o s q u i e r e n c o n s e r v a r s u misión de educadores y e l c o n t a c t o p e r s o n a l con cada uno de s u s aluíimos, físte. OS: o t r o de l o s , m o t i v o s , que van a conceder a l a Enseñan-. z a Programada, un l u g a r p r i v i l e g i a d o entre:- l o s s i s t e m a s d o c e n t e s . E s t e t i p o de enseñanza e s mucho m i s a c c e s i b l e tigación científica. que. a l a inves-. t r a d i c i o n a l » Yiendo como e l g r a n a v a n -. ce d e mucíias- c i e n c i a s s e debe en g r a n m e d i d a a l o s e x p e r i m e n t o s , pensemos en l a m e d i o i n a , f í s i c a , e t c » ;. podemos e s p e r a r que l a e x -. perimentación: tambi én. tendrá c o n s e c u e n c i a s p o s i t i v a s e n ' e l campo dé l a enseñanza. Con l a programación de l a Geografía eGo,nóraica p a r a alumnos de ;„ia de B a c h i l l e r a t o , i n t e n t o c o n t r i b u i r a l a a p l i c t e l ó n de- e s t e moderno sistem.a en n u e s t r o p a í s , y a que l o s r e s u l t a d o s m u e s t r a n que e s e f i c a z ; y ventajoso. p a r f l a formación de n u e s t r o s. S n l a ' i ' e s i s atendemos a l a Geografía,. escolares.. en g e n e r a l , y a l a. Geografía 0oo,nóraica en p a r t i c u l a r , desde e l punto de: v i s t a de s u Didáctica,. Continuamos con f a c e t a s de l a Enseñanza programada. y n o s centramos en l a e l a b o r a c i ó n - * un, programa de Geografía e c o .nómica y s u v a l i d a c i ó n , p a r a t e r m i n a r con un e s t u d i o. comparativo. e n t r e l a Enseñ^za í r o g r e a a d a y l a t r a d i c i o n a l y l a s c o n c l u s i o n e s correspondientes* En tomo a p a r t e f i g u r a n e l programa, l o s apéndices y l a bibliografía*.

(10) E s t e e s t a d i o l o i n i o i e , g r a c i a s a l a ayuda prestad» p o r l a Comisaría de Proteoción E s c o l a r q.ue me concedió una -Beca de I n i c i a c i ó n a l a I n v e s t i g a c i ó n y s e continuó dentro d e l P l a n de Investigación correspondiente. a l Fomento de I n v e s t i g a c i ó n de l a. Universidad, E n l a h o r a de l o s ^ r a d e c i m i m t o s q u i e r o h a c e r c o n s t a r m i reconocimiento. a l Dr»Fernández, H u e r t a , q u i e n con su entusiasmo. d i r i g i ó m i l a b o r y me animó a que me i n i c i a r a en e l. fascinante. campo de l a i n v e s t i g a c i ó n pedagógioa d© t i p o e x p e r i m e n t a l ; a l Dr« ¥ i l á T a l e n t í q u i e n me o r i e n t ó , informó y d i i i g i ó en todo l o r e f e r e n t e a l a c i e n c i a g e o g r á f i c a y sus últimos:- a v a n c e s ; a l equipo de compaleros M c e a o i a d o s y alumnos de l a Sección, que a d s c r i t o s a l Departamento de C i e n c i a s , E x p e r i m e n t a l e s y D i f e r e n c i a l e s de- l a Educación, t r a b a j em en Snsefíansa Programada e I n vestigación: Psicopedagógica, Muy e s p e c i a l es m i g r a t i t u d a l o s D i r e c t o r e s , Maestros j. Profesores,. alumnos de l a s i n s t i t a t ó o n e s d o c ^ ü e s que oon t a n t o. interés; acogieron- m i ensayo, preocupados en m e j o r a r l a s t é c n i c a s didácticas;. D i r e c t o r a d e l C o l e g i o Jesús María d© San G e r v a s i o ,. Raa.Madre j l r a c e l i j D i r e c t o r a d e l G-mpo I s c o l a r '*Hius y x a u l e t " , D a . A n t o n i a Solanes.; D i r e c t o r a de l a E s c u e l a B e t a n i a , D a . B o s a I P Omedes:; D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 'Snsefíanza, M e d i a " I n f a n t a I s a T ^ e l " , Don J u a n R e y e s Fernlndes» D i r e c t o r d e l C o l e g i D Jesús, María y José, P a d r e S a l v a d o r M a s s i p ; D i r e c t o r a d e l C o l e g i o S a g r a d a F a m i l i a , R d a . M M r e L o u r d e s íis^ D i r e c t o r d e l C o l e g i o Academia S a n t a E u l a l i a , Don /mdrés • Mañero y D i r e c t o r - d e l Grupo E s c o l a r C e r v a n t e s , Don i-afredo Saez - R i c o ..

(11) PRIMERA PARTE. G e o g r a f í a y su D i d á c t i c a.

(12) CAPITULO I. Bosquejo. sobre l a C i e n c i a. Geográfica.

(13) GONCEP-IO l a Geografía es una c i e n c i a q.ue nadie en l a a c t u a l i dad intentaría e l i m i n a r l a nx siq:uiera de itt enseñanza p r i m a r i a , ato dos l o a actores coinciden en h a l l a r l a áigna te ser i n c l u i d a en l o s cuestionarios y no como materia Gomplemem;aria sino como d i s c i p l i n a fundera.en.i;al lio,. (1). e incluso según m s recuerda Chica. y Re-. algunos «u-cores l a han ciuerido anplear como núcíleo b á -. sico en l o s sistemas cte ensefLanza concentrada. "lia. Geografía nos rodea de t a l modo, i^ue se puede i n -. d u i r eaitre l a s c i e n c i a s s o c i a l e s , i g u a l q.ue o t r o s l a incluyen en t r e l a s naturales", ( 2 ) » L a Geografía se h a l l a , pues, p o r encina de l a s diferencias existentes entre l a s Ciencias c u l t u r a l e s , -tO. tomar de todas e l l a s j. naturales y l a s. a l d a r l e s a todas. algo,des-. vanece l a apasición q.ue hay entre ambos grupos de c i e n c i a s y r e a l i z a en l a vida e s p i r i t u a l una acción etluilibradora. Es, se-. gún EOS recuerda lombardoRadice,"por su naturaleza una c i e n c i a de a>rre0.ación**,. t4); eatre múltiples aspectos de H i s t o r i a , l.Iine-. ralogía, (Química, F í s i c a , Bottánica, Zoología, iíntiopología,. etc.. Ea Geografía , según l a define e l " D i c t i o n a r y of Geographical lenas " de M i l i "es l a c i e n c i a de l a d i s t r i M c i ó n e i n terdependencia de fenómenos en.. l a s u p e r f i c i e de. lierra" ( 5 ) .. Su íntima relación con l a H i s t o r i a es de todos c o n o c i da, " L a H i s t o r i a y l a Geografía son l a s c i e n c i a s eseneiales de i n formación, S l l a s reagrupan a un c i e r t o n i v e l l o s conocimientos generales d e l hombre, tan-co l a s c i v i l i z a c i o n e s ; del tiempo actual como l a s del pasado'* (6),. L a Geografía es l a His-Goria en e l espa-. c i o , l o mismo que l a H i s t o r i a es. l a Geografía en e l tiempo" C7).. Pero su relación con l a s C i e n c i a s naturales y e l am"bien.

(14) t e f í s i c o no l o es menos, y a q.iie " e l medio f í s i c o e j e r c e una i n C n e n c i a t a n i m p o r t a n t e como c o m p r e n s i b l e sobre e l género de v i d a , e l comportamiento. y l a s concepcioües de- l o s l i o m b r e s . . I » a. misión de l a Geografía es: m a n i f e s t a r en q.ué'medida l a v i d a liumana h a s:ido m o d i f i c a d a p o r e l medio y e 1 medio p o r e l homlare" Martonne en e l p r e f a c i o. de s u. "Traite. (8).. de góogrephie phi-. s i q u e " ' n o s d i c e , c[uw l a Geografía moderna e s t u d i a ",1a. distriM-. Gión en l a s u p e r f i c i e d e l g l o b o , d e l o s fenómenos f í s i c o s ,. bioló-. g i c o s y humanos, l a s c a u s a s de e s t a distrilsución y l a s r e l a c i o n e s l o c a l e s de e s t o s fenómenos*^ C9)'o-. Oliene u n carácter' e s e n c i a l -. mente c i e n t í f i c o y f i l o s ó f i c o , pero también u n c a r á c t e t. descrip-. tivo y realista» Su ol^jeto no es, sólo, e l e s t u d i o d e l hombre, sino,también, de l a T i e r r a. j s a conjunto, p o r e H o. r a r lo-s: fenÓQienos; de l a s u p e r f i c i e. n o s hace- c o n s i d e -. d e l g l o b o desde- e l punto de.. v i s t a - de- l a t o t a l i d a d misma d e l gloTío. "'(10). •. Pero s i n o l v i d a r l a. fisonomía p.ropi^ de c a d a r é g i ó n i Q:Studiando p u e s , " l a s r e l a c i o n e s - , t a n i m p o r t a n t e s p a r a e l hombre que- e x i s t : e n e n t r e l o s elementos s i c o s i j lo.s. elementos. fí-. económicos y humanos y que confiermí a c a d a. región s u p e r s o n a l i d a d p a r t i c u l a r ". (11).. P e r o l a Geografía no e s s ó l o una c i e n c i a e s p e c u l a t i v a sino-, también , p r á c t i c a como nos: l o r e c u e r d a " l a d e f i n i c i ó n d e l canadiense. B r o u i l l e t t e , a l a f i r m a r que l a Geografía e s l a c i e n ^ . >. c i a de l a S i e r r a que e s t u d i a l o s fenómenos d e l medio, "bre puede- s a c a r bu. s u e t e n t o. cómo e l hom. de. l o s elementos n a t u r a l e s y cómo ha. i n v e n t a d o t é c n i c o s ' p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de- s u s n e c e s i d a d e s ciales». esen-. (12). E s , p u e s , u n a c i e n c i a de r e l a c i ó n p o r q u e ,. como d i s e Reed. " e n f o c a l a atenció-n solare l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s a c t i v i d a d e s h u manas y l o s f a c t o r e s. g a o g r á f i c o s o fo.ima de presentación que- p e r -. m i t e e l ecrpleo de p r i n c i p i o s ; de o r g a n i z a c i ó n p l e n o s de s i g n i f i c a -.

(15) l i a , Geografía se propone, d a r a c o n o c e r e l medio n a t u r a l en qxxe v i v e n l o s hombres, l a misma d i v e r s i d a d n a t u r a l de l o s s e r e H humanos;. B a acción d e l medio s o b r e l a v i d a humana j. l a s t r a n s f o m a c i o n e s q.ue l o s hcmhres hacen s u f r i r áL m e d i o .. O sea. l a d o b l e c o r r i e n t e hombre-medio y s u s múltiples c o n s e c u e n c i a s , KL p r o g r e s o en e l oonocimiento g e o g r á f i c o , t a n t o. para. e l i n v e s t i g a d o r como p a r a e l alumno, se r e a l i z a p o r una extensión, cada v e z más amplia de l a información y p o r un análisis:, cada más hondo, de l o s fenómenos.. vez.

(16) J^ECESIIHD JE _ IHPORT^JCIA En una época en q.ue l a s , d i s t a n c i a s están- d e s a p a r e o i e n do^ e n que l a s p e r s o n a s s i e n t e n e l deseo o l a n e c e s i d a d de v i a jar,. es; i r a p r e s c i n d i l D l e e l c o n o c i m i e n t o. d e l mundo en q.ue v i v i m o s ; .. E l t u r i s t a y e l . e m i g r a n t e aprenden g e o g r a f í a en e l l i b r o inmenso de l o s p a i s a j e s q.ue a p a r e c e n a n t e s u s o j o s » l i a t e l e v i s i ó n 7 e l c i ne nos t r a n s p o r t a n a o t r o s r i n c o n e s de l a t i e r r a » L o s p e r i ó d i c o s , l a r a d i o e i n c l u s o l a s c o n v e r s a c i o n e s nos. h a c e n i m a g i n a r l o s l u g a r e s de; l o s c u a l e s s e está h a b l a n d o .. pues " l o s e s t u d i o s geo-. g r á f i c o s c o n s t i t u y e n u n a n e c e s i d a d p a r a l a g e n t e de nues.tro t i e m po, s u i m p o r t a n c i a s e a c r e c i e n t a de día en día ". (14)». P e r o no b a s t a e s t e c o n o c i m i e n t o geográfico i n t u i t i v o . H a ce f a l t a que estemos c a p a c i t a d o s p a r a o b s e r v a r l o que s e nos p r e s e n t a , r e c o r d a r l o que. VQEOS,. r e l a a i o n a r i o con n u e s t r o s c o n o c i m i e n -. t o s y comprender sus causas y s u s c o n s e c u e n c i a s .. Es necesario. pre-. p a r a r a l a s jóvenes g e n e r a c i o n e s p a r a que s i e n t a n y v i v a n geográficamente». Además. * * e l e s p í r i t u geográfico, e s u n espírituí i n t e r n a -. c i o n a l abierto h a c i a l a s geografías v e c i n a s " ( 1 5 ) . S i leemos a t e n t a n e n t e e s t a s p a l a b r a s de R a b i n d r a n a t h T a gore'*. l a educación más a l t a e s l a que no s e l i m i t a a i n c u l c a m o s. conocimientos,. s i n o que pone n u e s t r a v i d a en armonía con todo l o ;. e x i s t e n t e " ^ {2.6):f comprendéranos q^ue l a m a t e r i a más i n d i c a d a p a r a enseñarnos a v i v i r sintónicamente con t o d o l o e x i s t e n t e. e s l a GeO-. graíía. l ' a n b i l n d e b a o s r e c o r d a r q.ue " g r a n número de p r e j u i c i o s que s e oponen & l a comprensión i n t e r n a c i o n a l s o n d e b i d o s p r e c i s a mente a l a i g n o r a n c i a de c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s con l a enseñanza de l u geografía*^. (17) .. S i e s t a c i e n c i a se enseñara de modo i n t e l i g e n t e y h o n e s t o , adecuado a l a m e n t a l i d a d d e l , alumno, t a n c o u p l e t a como: f u e r a.

(17) p o s i b l e p a r a üar- una iniagea d e l mundo en s u i n t e r d e p e n d e n c i a j l o s alumnos aprenderían- a comprender, respe'bar y amar a los. seres. liumanos de t o d o s l o a p a í s e s , r a z a s , c u l t u r a s y r e l i g i o n e s , ¥ i s t a s u n e c e s i d a d e i m p o r t a i c i a pasareiiDS a e s t u d i a r más d e t a l l a d a m e n t e s u s v a l o r e s i n s t r u c t i v o s y e d u c a t i v o s ..

(18) Yalor instructivo " Ito que salDemos. de g e o g r a f í a nos tícompafía constan^temen-. t e en n u e s t r a s , c o n v e r s a c i o n e s ,. l e c t u r a s , - . i f i a j es y r © a e x i o n e B » C l 8 > .. r o so puede s e r una p e r s o n a c u l t a s i n unos cono c i m i e n t o s. geográfi-. c o s , p o r e l l o e l . f i n último de s u enseñanza e s i n c u l c a r en e l a l u m no un e s p í r i t u geográfico q.ue a s n o n i c e con s u formación, g e n e r a l , lio.' ea s o l o s u f i n a l i d a d , como n o s d i r á S t e e r s l a concepción a n g l o s a j o n a ,. « e l s a b e r p o r saberj. siguiendo. s i n o e l saTjer p a -. r a o ^ r a r j t r a n s f o r m a r en "bien, de l a s comunidades Iiermanas. (19).. P o r l o t a n t o s u . v a l o r i n s t r u c t i v o será t e ó r i c o y p r á c t i co a l a v e z ». ^ s e ñ a r á a l siumno^,. a) una termiíaología l o c a l , n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , que l e p e r m i t a d e s c r i i s i r de manera p r e c i s a y a c e r t a d a todo l o q.ue l e it>de-a y comprender .todo euirnto se l e. esjlica.. b.) a t r a n s c r i b i r gráficament.e aquello- que h a v i s t o , do p o r l o t a n t o u n a m a i j e r i a que a s o c i a l a l i a s b i l i d a d manual a. s.ienla. r8£le,xión» cf a comprender i n t u i t i v a m e n t e l a comarca en que v i v e , l a p a t r i a j l a s r e l a c i o n e s , c o n l o s p.a£ses exferafíoa, al- á c o l a b o r a r e n l a preparación de xm ^ i a j a ,. excursión. o paseo, a) a s o l u c i o n a r ' i m p o r t a n t e s pK>l)lemas do a l g u n a a p r o f a s i o n e s , como l o s de. a g r i c u l t o r , c o m e r c i a n t e , lefofiista,. marino, c a r t e r o ,. te-. ato.. T ©1 c o n o e S n i a n t o t e ó r i c o , repar-eutirá posátivaaente e n e l quehacer práctico y p o r e l l o. "actualmente, l o s países o c c i a e n -. t a l e s se- h a n dado c u e n t a de- l a t r a s c e n d e n t . a l i m p o - r t a n c i a d e l c o n o c i m i e n t o g e o g r á f i c o de- s u t e r r i t o r i o p a r a e l d e s a r r o l l o -. su. economía y , a l f i n de. c u e n t a s , p a r a l a e l e v a c i ó n . d o l n i v e l , medio a© v i d a ae- s u s h a b i t a n t e s " m). * 2 o r © l i o no e s de-: extraüarncs.

(19) l a p o s t u r a de Üiricart a l conceder, máxima i m p o r t a n c i a. en l a enseñanza s u p e r i o r l a. a l a Geografía A p l i c a d a p a r a q.ue de las., a u -. l a s , universitariaa,r¡iás; q.ue p r o f e s o r e s de enseñanza m e d i a , s a l g a n p r á c t i c o s o e x p e r t o s en (geografía que puedan a s e s o r a r en t o d o s l o a p r o b l e m a s que se p r e s e n t e n de t i p o económico, urbanístico e incluso político. X e s que. l a Geografía e s una m a t e r i a de consideración. p o l i v a l e n t e . T i e n e r e l a c i ó n con t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a v i d a a n i m a l y c o n s i d e r a l a s - füerz.aa de l a i . n a t u r a l e z a , , s e c e n t r e finalmente,. en e l hombre, a l , que r o d e e c o n s u amhiente y l e p r e -. sione h a s t a q u e p e r s o n a l m e n t e l o g r e e l e q u i l i b r i o ' ^ (21),,.

(20) Valor. educativo. P e r o no e a sólo s u v a l o r i n s t r u c t i v o l o q.ue hace. intere-. s a n t e o ú t i l e s t a m a t e r i a , s i n o s u v a l o r e d u c a t i v o que e s inmenso. D e s a r r o l l a no sólo l a s f a c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s. sino,también,los. s e n t i m i e n t o s , modela l a s a c t i t u d e s y p r o p o r c i o n a una r i c a gama de v a l o re So " E d u c a r a b a s e de Geografía t a l h a de s e r . Hay que p e r s e g u i r o f r e c e r a l nifio un. c a u d a l de elementos p a r a que en s u a n b l e n t e n a t u r a l pueda comprender, p o r s í s ó l o , todo hecho. geográfico,. p a r a que a l c a n c e a l e e r en l a n a t u r a l e z a que l e r o d e a y , p o r e x tensión, s e a capaz de i m a g i n a r l o que no ve y l o que o i r á h a b l a r o l l e g a r á e s c r i t o a n t e sus o j o s en l i b r o s y P r e n s a ,. P e r o no sólo. se t r a t a de eso» Hay que c a p a c i t a r a l niño p a r a q u e , pueda i n t e r p r e t a r l o s hechos geográficos,. estén o no en s u ambiente, pero que. l l e g a n a é l a t r a v é s de u n a representación g r á f i c a . . , . E d u c a r a n tes- que i n s t r u i r " ( 2 2 ) . L a Geografía s e d i r i g e "a l a observación, será, p o r t a n t o , i n t u i t i v a y concreta;, a l a imaginación, será p i n t o r e s c a , a l r a z o n a m i e n t o , será d e m o s t r a t i v a ;. a l a memoria, será s o b r i a y p r e -. cis,a'^(2:3), y así podríamos, i r enumerando c u a l i d a d e s y c a r a c t e r í s ticaso-. F a v o r e c e a q u e l l a s d i ^ o s i c i o n e s " s i n l a s c u a l e s uno no puede s e r un verdadero. geógrafo: e l s o i t i m i e n t o. de l a c o m p l e j i -. dad, d e l mundo, l a a f i c i ó n a l a v i d a en p e r p e t u a evolución y , e n fin,. fijándonos p a r t i c u l a r m e n t e en l a g e o g r a f í a humana, e l s e n t i -. do proflindo) de l a u n i d a d humana*' (24.) » i a i a l i c e m o s aunque brevemente, l o s , p r i n c i p a l e s a s p e c t o s de s u v a l o r a). educativo,. L a observación : l a Geografía enseña a o b s e r v a r , a. d i s t i n g u i r l o e s e n c i a l de l o aceñden-fcal, a c e n t r a r s e s o b r e d e -.

(21) t e m i n a d o s aspectos, vos,. o f i j a r s e en fenómenos simultáneos,sucesi-. etc* C u l t i v a c i e r t o sentido r e a l i s t a f r e n t e a l a s cosas y e l. mundo;- q.ue n o s . l o d e a , Segfe.I^idal. de l a Blaclie- " e s t a enseñanzra debería s e r v i r. p a r a d e s p o j a r y a c l a r a r c i e r b a s i d e a s en e l e s p í r i t u de l o s n i f i o s | debería a s o c i a r s e a s u s i m p r e s i o n e s p r i m e r a s y d e s p e r t a r en e l l o s e l e s p í r i t u de observación'* (25),. ^•Ita.o'bservación e a ©1 antídoto de l a memoria l i b r e s c a y e l a l i m e n t o da una memoria i n t e l i g e n t e m e n t e bién h a c i e n d o una: l l a m a d a a l a imaginación. ejercitada.. Svoca tam( especialmente. de. l a imaginación-- representació-nl que s u p l e l a oliservación p o r l a des;cripció-n, l a. fetografía,. e l mapa, e t c . üa representación s e r e a -. li2¡Q- p o r analogía o p o r c o n t r a s t e con l o s hechos observados. direc-. tamente-i e s a n a c i e r t a d a s e de o l s e r v a c i ó n d i r i g i d a a l n i v e l de l o ausente"' (26},». S i n emhargo. ' ^ l a observación de l o s fenómenos n a t u r a l e - s e s siempre l a f u e n t e p r i m e r a y fundamental d e l c o n o c i m i e n t o geográfico-*-' 12?)-» "^-5 va. H. I«a nionioria; e s o t r a f a c u l t a d que e s t a enseñana-a c u l t i -. alunmo áébe . r e t e n e r un: vocaTs-ulario. y u n » lo.-caliz,ació-n. *'Ita. llamada a l a monorla e s i n e v i t a l ) l e. p u e s t o que- l a Geografía más e l e -. m e n t a l supone u n a n o m e n c l a t u r a l o c a l i z a d a . . . * s i l a i n t e l i g e n c i a no es l a m ^ o r i a , tampoco e l t r a b a j o " i n t e l e c t u a l e s posiTsle s i n e l apoyo de r e c u e r d o s p r e c i s o s * * ( 2 8 ) . • El. a p r e n d i z a j e puramente nrjmemotecnico,. que e r a e l común. no h a c e muchos afíos, cede a l paso a un e s t u d i o compren.^vo. y razo-. nado. D e l c u l t i v o de l a memoria r e t e n t i v a pasamos: a una memoria r a z o n a d o r a qu@ s a m.Tve d o l dato concrei» p a r a compararlo- con, l a n u e v a cuestión que s a l e p l a n t e a ,. te. cuerdos, gracias; a l a ; i n t e l i g e n c i a , sien^re necesita c u l t i v a r ligencia.. de u n c o n j u n t o de datos y r e dedace-, i n d u c e , e t c . P e r o que. l a memoria como, f i e l ayuda de s u i n t e -.

(22) o) I-a i n t e l i g e n c i a y e l r a z o n s m l e n t o : hace comptirar y c o n t e s t a r a l o s i n t e r r o g a n t e s. l a Geografía nosdel. 'ZcaSrno?, ?cuán-. do?, ?dónde2, ? p o r q.ué?. S i a l o s t r e s p r i m e r o s puede. contestar. muchas v e c e s l a memoria, e l último e s p r o p i o de l a i n t e l i g e n c i a , P e r o hay q.ue ens.efíar una Geografía r a z o n a d a . " S s ' p r e c i s o e v i t a r que l a l e c c i ó n s e a u n a s e c a n o m e n c l a t u r a , una s e r i e de nombres p r o p i o s q u e s a d i r i g e n essílusivcanent e a l a m e m o i i a . , . l o que e l niño no h a y a comprendido no podrá apio ve c h ^ & s u i n t e l i g e n c i a * * f 2 9 ) • Bebemos, t e n e r p r e s e n t e que no conseguimos ningún o b j e t i v o c u a n d o . l o s . al.uranos son capaces de r e p e t i r l a l e c c i ó n que han ¿prendido de memoria, s i n o cuando. tie-. nen, s u i n t e l i g e n c i a geográficamente fel,en d e s a r r o l l a d a p a r a comp r e n d e r l o s hechos de- l a Geografía, aun a q u e l l o s que no h a n aprén dido. ''Memas l a Geografía, p o r s.u p e r p e t u a evolución,. insta-. l a en l a mente d e l nifío l a i d e a de cambia e i n f l u e n c i a y c o l a b o r a e n l a comprensión de fenómenos h i s t ó r i c o s , a r t í s t i c o s e i n c l u so l i t e r a r i o s , , • ^Se debe e n f o c a r ,. e s t a c i e n c i a , • en una p e r s p e c t i v a d i -. námica;; e s ' d e c i r en u n c o n t o r n o donde: l o s probclemas a c t u a l e s. j. f u f a m s sm esponen, y en, l a medida de l o p o s i l í l e , s e e x p l i c a n p o r l a evolución que h a c o n d u c i d o a l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e " ( 3 0 ) . , d)' H. espíritu', r e l i g i o s o :. e l mundo e s l a g r a n ob,ra- d e .. D i o s . S u .contemplación n o s hace^ e l e v a m o s de l o s e f e c t o s ; a l a s causas*. a l g o que n o s habla^expresión m e n i s t a de l a s r e l a c i o -. n e s d e l hombre- con l a S i e r r a e n ciue h a b i t a , s i n o l v i d o . - • 6. mm-. deli de un: p r i n c i p i o s u p e r i o r de c o m s o l i d a d " , t 3 1 ) . **ün e s t u d i o activo, interesmtQ,. de l a v i d a tendrá q u e h a c e m o s a d m i r a r l a. ol¡ra d e l Cre,aaQr «CS'S),» A n t e l a b e l l e a a de u n l u g a r - , l a anoomía de u n p a i s a j e.

(23) l a p e r f e c c i ó n ele un fenómeno, e t c . no podemos más que a d m i r a r nos y l a admiración e s e l p r i m e r paso p a r a u n p r i n c i p i o e x p l i c a t i v o y remontarnos, a l C r e a d o r . " P o r l a contemplación d e l mecanismo asombroso de n u e s t r o mundo y de todo e l U n i v e r s o , que nos p r e s e n t a l a Geografía y l a Cosmografía, n o s elevamos a l c o n o c i m i e n t o y amor s i n l í m i t e s d e l Creador Supremo de t o d a s perfecciones. las. (35).. También podeiios jtiacer que l o s alumnos i n t u y a n a l g u n a s de l a s . c u a l i d a d e s : de D i o s que más s e r e f l e j a n. en s u o b r a t o m n i -. p o t e n c i a , bondad, amor, armonía,unidad en l a d i v e r s i d a d , e t c . '* '^:*Cu,ando l a Geografía alionda en e l e s t u d i o de estos.; p r o b l e m a s y e x p l i c a l a s l e y e s d e l a . l o c a l i z a c i ó n de l o s , d i s t i n t o s fenómenos sobre l a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e. c o n t r i b u y e en a l t o grado a darnos. a c o n o c e r l a ; suprema amonía que; p r e s i d e a l a s a c t i v i d a d e s d e l Cosaos". (34). "I»a Geografía. visiones generales;. es l a c i e n c i a de l a s grandes s í n t e s i s y. e s t e e s p r e c i s a m e n t e s u mayor a t r a c t i v o ,. y. pocas como e l l a pueden d a r , a q u i e n e s l a s e s t u d i e n , una v i s i ó n más armónica y completa de l a u n i d a d de l a creación. "(35).. e) E l p a t r i o t i s m o : t o d o s saboiios que l a Geografía. j la. H i s t o r i a " s o n i n s o s l a y a b l e s en l a formación d e l s e n t i m i e n t o y e l espíritu nacionales "^(36). E l e s t u d i o de e s t a c i e n c i a i n c l u s o en l o s alumnos más jóvenes, empezando p o r l a Geografía l o c a l " d e s a r r o l l o e n e l n i ño en forma p a u l a t i n a , l a c o n c i e n c i a de: f o i m a r p a r t e d e una c o munidad, l a que d a v i d a a un determinado p r e c i s a m e n t e e l suyo. núcleo d e poblacióm,. "(37)•. ,JO. a d q u i r i r - e s t a c o n c i e n c i a : de comunidad y a l c o n o c e r su p u e b l o , cora^irca, nación, hace a m a r l a de u n modo r e a l i s t a y a b i e r t o , p o r q u e es i m p o s i b l e amar l o que no s e c o n o c e . i U . comparar- s u país con e l c o n o c i m i e n t o. de l o s o t r o s p a í s e s l e p r o p o r o i o. n a u n a e s c a l a o b j e t i v a p a r a v a l o r a r y un g r a n deseo de t r a b a j a r. -.

(24) p a r a e n g r a n d e c e r su P a t r i a . P o r e l l o t o d a s l a s n a c i o n e s s e preocupan de q.ue sus ciudadanos adquieran unos c o n o c i m i e n t o s geográficos "básicos. l o l a m e n t a b l e ea que a l g u n o s m o d i f i q u e n l a r e a l i d a d en b e n e f i c i o de s u país, o en p e r j u i c i o de- o t r o s j e n t o n c e s ,. en l u g a r de d e -. s a r r o l l a r un p a t r i o t i s m o - sano y r e a l i s t a s i r v e p a r a fomentar unos n a c i o n a l i s m o s mal e n t e n d i d o s , una p a t r i o t e r í a hueca de fundament o s y una a g r e s i v i d a d o d e s p r e c i o. de- l o s . demás con t o d o s l o s m i -. t o s y p r e j u i c i o s p r o p i o s de una g u e r r a p s i c o l ó g i c a , pero no de l a enseñanza de una C i e n c i a , f). lia. compren,sión. i n t e r n a c i o m l ?. s i e l c o n t e n i d o do e s -. t a m a t e r i a en e l alumno "amplía l o s h o r i z o n t e s de s u e s p í r i t u , l o libera. de l o c a l i s m o s y l o p r o y e c t a h a c i a e l mundo e x t e r i o r. "(33),. e s t a es pues,, l a c i e n c i a máa adecuada p a r a h a c e r comprender l a s r e l a c i o n e s que unen l o s p u e b l o s d e l mundo e n t r e s í ,. especialmen-. t e en u n a época en que l o s v i a j e s pasan a s e r cada vez más rápidos y fáciles. (39).. Ita enseñansa de l a Geografía debo h a c e r comprender,. ade-. cuadamente a cada e d a d , l o s p r o b l e m a s m u n d i a l e s én sus j u s t a s pr£ p o r c i o n e s , e l afán de todos; p a r a c o n s e g u i r una v i d a giás d i g n a , e l p a p e l que é l y s.u p a í s , puede y debe r e a l i z a r , en l a s t a r e a s de todos l o s hombres y p u e b l o s p a r a c o n s e g u i r u n a v i d a más j u s t a y feliz,. y p a r a s o l u c i o n a r l o s problemas e s e n c i a l e s y v i t a l e s , e t c . ^' l a Geografía c o n t r i a u i r á de e s t e modo, 4 i n c u l c a r en. l o s jóvenes l a ú t i l nación de l a s o l i d a r i d a d que debe e x i s t i r e n t r e t o d o s l o s hombres y que l a Une seo l l a m a comprensión i n t e r n a cional "(40). 1, -. P a r a e l l o propone que l o s maestros, s e ocupen áet. D e s a r r o l l a r en l o s nlíios u n estado. de ánimo f a v o r a b l e. a. l a comprensión i n t e r n a c i o n a l , h a c e r l e s t o m a r c o n c i e n c i a de l o s l a s o s que unen t o d o s l o s p u e b l o s d e l mundo y h a c e r l e s a p t o s p a r a comprender l a s o l J l i g a c i o n e s que- impone l a s o l i d a r i d a d u n i v e r sal:.

(25) 2.-. Rebuscar i n i o m a c i o n e s concernientes a o t r o s países. y o t r o s p u e b l o s sobi'e: l a aportación de t o d a s l a s r a z a s , de t o das, l a s r e l i g i o n e s j de t o d a s l a s n a c i o n e s a l p a t r i m o n i o. cultu-. r a l de- l a l i u m a n i d a d ; . , . . e l d e s a r r o l l o d e l a cooperación i n t e r n a c i o n a l y l a n e c e s i d a d de f u n d a r una comunidad m u n d i a l ; l o s s u cesos a c t u a l e s y l o s problemas contemporáneos, etc.etc». acontecimientos'/. (41)» g). Además l a enseñanza de l a Geografía debe c o n t r i b u i r. a q.ue l o a aluimaos a d q u i e r a n " c i e r t a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s. tales. como l a t o l e r a n c i a , e l s e n t i d o de cooperación, e l r e s p e t o d e l prójimo y e l s e n t i d o de r e s p o n s a b i l i d a d " ( 4 2 ) ..

(26) Ghico R e l i o "Metodología y t é G n i c a s de l a ensefianza de l a • Geografía."Bordón".59 (2); TeTnánáez^ Eixerta". Bág.657.. l a Geografía m a t e r i a e s c o l a r muy n e c e s i - -. t a d a de e s t u d i o s m a d u r a t i y o s . '^Rev.Bsp.de P e dagogía'^ H 2 . 6 4 j p á g , 3 B 3 . ('3). S c h n a s s Enseñanza de la^ Geografía, de l a Histt^oria y M u o a . Pión c í v i c a . P a g , 2 0 , ,. (4). .. {'5)'. C i t a d o p o r C a l z e t t i Didáctica especial,pág>186. Citado por. Stamp ' " á G l o s a r y o f G e o g r a p l i i c a l ''. • l e m a , pag<,209 (ó) Maestracoi. l e Q o u r r i e r de l a Rechiircíie^ PedaR'ogique,,i|anvier, 1965,pág,95.. .. (;7l R e c l u s , C i t a d o p o r C a l a e t t i D i d á c t i c a e s p e c i a l P a g , 1 8 4 , (8}. IlL'IESGO• l ^ e n s e i g n a m e n t de l a G e o g r a p l i i e , pág, 9-10. ( ? l M a r t o n n e , l ' r a i t ó de G e o g r a p l i i e p l i i s i g u e . p á g . 2 4 , (IQlCIiolley.. Citado, p o r. Dubois. l a enseñanza de l a , I - I i s t o r i a y. l a Geografía p , 2 9 . ( l l X JTnesTO. l^enseignement. (12;). C i t a d o p o r Bsctuerra. (13)^ Raed ,. P s i c o l o g í a de l a s m a t e r i a s de enseñanza p r i m a r i a ^ p a g ,. ( 1 4 ) Ort;.ega. Metodología de l a , Geografía y de l a H i s t o r i a , p a g , 5 9 ,. (l,5)lfo.ttgier. l*enfant. (1.6).. de; l a GÓograpliie p . l O D i d á c t i c a de l a Geografía,p,10. gáograplie, pág. 1 3 0 ,. CitadO' e n , M a n u e l de l*Trneacp pou.r l.*ensei.gnement la. (17).- Une SCO, (18). Demengeoa lili «ii. I m. de. Gáographie,pag»l. E a n u e l de l a Geo.grapliie. pág, 5. Bu. r o l e de l a G e o g r a p h i e dans 1* enseignement, l a. ••MMIII'WJIiwiniiimi. Sáograpliie» p á g * 7 g) P i t a . (20) P l a n s. i m a l e s , Montevideo. 1 9 5 9 pág,270-271. ? H a d e s a p a r e c i d o l a Geografía d e l B a d i i l l e r a t o ? *^S1 C o r r e o Español»* S I P u e b l o ,Paseo de Bilbao**año 1957,.

(27) (21). Fernández H u e r t a . L a G-eOf^rafía; m a t e r i a muy n e c e s i t a d a de e s t u d i o s m o d u r a t i v o s . " R e v . E s p . d e Pedaso2Ía"n2 64» pág.,123. (22) S c h n a s s ,. Enseñanza de l a Geo.j^,rafía. Enseñanza de l a H i s t o r i a y Educación c í v i c a , pago 1 1 4 .. (23) C l i a r r i e r ,. Peda.^,op:ía v i v i d a , tomo I I pág. 5 8 .. (24) S o r r e. 1.a Geo.^rap]iie,pag.. (25) _ I i á a L de Xa_Blananj&. 4. L a Geop-:rafía en l a E s c u e l a P r i m a r i a . " L a. EnseiEanza de l a Geografía'* pág» 1 3 2 , (26')^ Pebesse e t Debes s e .. P l a c e de lTensei?,nement. géor;;rapiiique au. c o u r s du développament de l ^ e n f a n t (27) Bullp_n ^. V a l o r educativo. de. l o s e s t u d i o s. (28) P e b e s s e e t Debesse J l a c e de 1* enseignement. pág»35. ^eO:?,ráficos,pa;'^o50 geográgBiiq.ue au. c o u r s du déveXoppement de^ l^enfant,páp:o34 ( 2 9 ) Lavass_eur, L a enseñanza de l a Geografía en l a e s c u e l a p r i m a r i a , pág. 3 6. (30) S p p r c i i ,Il.lÍuljr2iRe^ IJanuel de l^Unesco p o u r 1* enseignerxient Geograplile,. de l a. págo2.. (31) D g n t i n _ C e r e ceda, GÓmo se enseña la. Geografía, pág «7 (32). BarreiTO,. ITovísimo método p a r a l a ; confección de mapas,pág.11.. (35)Cl]ico H e l i o , Uetodología, y t é c n i c a de l a enseñanz.a de l a Geografía. ^^^^ 2 ^ i £ ^ '. ^Bordón'S 3 9 págo. 6 ó 2 .. "í'aLor e d u c a t i v o de l o s e s t u d i o s. (35) Gasas T o r r e s ,. M a n u a l de Geografía ^j:energl,. geográficos,pago37, de i 0 . 1 i x , n o t a. d e l t r a d u c t o r pág, X I . (36). GMco^jr .^.Q,^,p-,9.^ Metodología y t é c n i c a s de l a enseflanza d a l a Geografía,. (37) V i l á Y a l e n t í. "Bordón" n £ . 3 9 pág.660.. F i n e s y medios d e l e s t u d i o de l a Geografía l o c t l. gn l a e s c u e l a " V i d a E s c o l a r ' ^ n £ . 2 7 p á g o 5 , (3^) ^.laps; 1 :. (39) B e n o i t .. L a a n t i g u a G e o g r a f í a . , , . " R e v . d e Educación" n£i.65, ^. M a n u e l de l.*ünesco p o u r l^enseignemeni? Geograpñie, pág. V ,. ^ pago77.. de l a.

(28) {¿yo) Sporcte Y l ' u l l p p e ^ . , LlanuBl de 1'Une acó. pago. ( 4 1 ) Unesco,. L^onaeif^nemen-b de l a Géo>ctrapliie,páfi:« 1 2 .. ( 4 2 ) ,Unesco,,. E^enseir^nement:. de l a Geor^rapliie ,pág:9l3..

(29) CAPITULO. D i d á c t i c a de l a. II. Geografía.

(30) I^IETODQIÍOGÍA. DIDAGgIGÁ. DE ItA. GEOGRAPÍA. Principios Recordemos,en p r i m e r l u g a r , l a d e f i n i c i ó n p r o p u e s t a a l I S Congreso I n t e r n a c i o n a l de Geografía q.ae d i c e : " e n cuanto rama de l a enseñanza,tiene p o r o b j e t o l a d e s c r i p c i ó n de l a s u p e r f i c i e terrestre. c o n s i d e r a d a en s u s d i f e r e n t e s. elementos. físicos y b i o -. l ó g i c o s , cuya combinación. y encadenaniento d e t e r m i n a n l a f i s o n o mía d e l globo'*. (1).. De e s t a d e f i n i c i ó n se desprenden y a a l g u n a s o r i e n t a c i o nes p a r a au enseñanz:a, pero fijémonos principalmente,según i n d i c a Cereceda, que " en l a enseñanza de l a Geografía e l maestro debe' tener presente. en t o d a e x p l i c a c i ó n l o s t r e s pun'iXDS c a p i t a l e s s i -. guientes: á) l a Geografía e s c i e n c i a v i v a y s i n t é t i c a . B) Ita Geografía e s ciencáa de r e l a c i ó n , y e l fenómeno geográfico, resultado. complejo. de e l e m e n t o s c o a c t u a n t e s y manco-. munados . C) l a Geografía l o c a l i z a liechos y fenómenos ( 2 ) . E s t u d i a d o s y a l a i m p o r t a n c i a e d u c a t i v a e i n s t r u c t i v a de éste materia y los. amplios o b j e t i v o s ñanza, debemos, p r e g u n t a r n i l s ;. que s e p r e t e n d e n c o n s u e n s e -. ?s.erá ésto f a c t i b l e ? ,. p i o s básicos deberá t e n e r p r e s e n t e e l maestro?,.. ?qué. ^ué princi©dificulta-. des p r i n c i p a l e s h a l l a r á e l alumno?, ?cuál deberá s e r e l. Vamos a i n t e n t a r c o n t e s t a r , interrogantes.. aunque b r e v a n e n t e , a. contenido?,. estos. Y así analizaremos en p r i m e r l u g a r algunos p r i n -. c i p i o s b á s i c o s que t o d o maestro debe t e n e r en cuanto áL enseñar. S i n p r e t e n d e r s e r e x h a u s t i v o s , podríamoa c i t a r , e n t r e e l l o s , , l o s p r i n c i p i o s d e l i n t e r é s , motivación, a c t i v i d a d , , r e a l i d a d , a c t u a l i d a d , comparación,, síntesis., e t c ..

(31) a) I n t e r é s t P a r a que todo a p r e n d i z a j e n e c e s a r i o que e l alumno esté i n t e r e s a d o. sea e f e c t i v o e s. en e l l o , que t e n g a l a s u -. f i c i e n t e motivación i n t r í n s e c a y e x t r í n s e c a , pero l a p r i m e r a es muclio más i n t e r e s a n t e . L a mejor motivación es que e l a l u m n i comprenda s u c o n t e nido en forma a c t i v a y en conexión con l o a fenómenos que l e. cir-. cundan y con l o s problemas que a f e c t a n a l grupo en que v i v e . E s importante,,por e j e m p l o ,. s a b e r queír'es'una c i u d a d ma-. n u f a c t u r e r a de algodón^ s i t u a r l a , pero es mutslio máa i m p o r t a n t e c o n o c e r ©1 v a l o r de l o s a r t í c u l o s de algodón p a r a l a comodidad d e l hombre, s a b e r dónde y cómo s e c u l t i v a e l algodón, cómo se h i l a y se c o n v i e r t e. en t e l a s , como se d i s t r i l i u y e en l a T i e r r a y hasta; qué. grado ea i m p r e s c i n d i b l e p a r a v e s t i r . o que s u s t i t u t i v o s pueden emplearse.. Una v e a e l alumno ha comprendido é s t o , s e i n t e r e s a r á p o r. s a b e r dónde están ubicados, l o s p r i n c i p a l e s t e l a r e s , p o i q u e posee y a un fondo,. de i n t e r é s con que puede r e l a c i o n a r semejante información,. y con r e f e r e n c i a. a l cual tiene. cierto. significado,. jeidemás. p a r a que una enseñanza s e a i n t e r e s a n t e debe s e r a c t i v a . E n una c l a s e a c t i v a n i s e d a , n i s e toma l a l e c c i ó n i l a l e c c i ó n se c o n s t r u y e e n t r e alumnos y p r o f e s o r . c i t a s i t u a c i o n e s nuevas, necesidades,. E s t e es q u i e n s u s -. e t c . E l alumno. interviene. prácticamente en l a e x p o s i c i ó n , en l a solución de p r o b l e m a s , obtención de m a t e r i a l e s i n f o r m a t i v o s ; gráficos,etc.etc.. en l a. en l a confección de mapas,. " L a c l a s e h a de t e n d e r a un d i á l o g o , a una c o n -. v e r s a c i ó n e n l a que t o d o s p a r b i c i p e n . A t r a v é s d e l diálogo b i e n orientado por e l profesor. s e puede g u i a r e l t r a b a j o de l o s alumnos". ( 3 1 . A l i o r a b i e n , u n a c l a s e a c t i v a exige mucho más d e l p r o f e s o r ,. que. una s i m p l e esqplicación o l e c t u r a de un l i b r o , porque en e l p r i m e r caso " l a preparación, l a e x p e r i e n c i a s o r juegan u n p a p e l f u n d a m e n t a l ". y. e l e n t u s i a s m o d e l profe©-. (4)o. Una l e c c i ó n no t e r m i n a cuando l o s alumnos y a saben l a s definiciones,. nombres,etesino. cuando s o n capaces de r e v i v i r. y.

(32) dar v i d a a l a a n o c i o n e s a p r e n d i d a s , a p l i c a r l e s en l a r e a l i d a d , r e c o n o c e r l a s en l o s mapas, f o t o g r a f í a s , e t c . P o r eU.o t o d a l e c c i ó n c o n s t a de n o c i o n e s a. a s i m i l a r y e j e r c i c i o s. a realisar.. También se debería, según i n d i c a Reed, a p r o v e c h a r l a s a c t i v i d a d e s l ú d i c a s de l o s niños ( 5 ) . S u afán c o l e c c i o n i s t a ( estampas, prodactos,,. f o t o g r a f í a s , e t c , ) ; s u deseo de a c t i v i d a d r e -. p r o d u c t o r a de c r o q u i s y r e l i e v e s de v i v i e n d a s ,. de. de comarcas, construyendo. tipos. vehículos de t r a n s p o r t e , h e r r a m i e n t a s , de t r a b a j o , e t c . R g a l i d a d : L a Geografía " a d q u i e r e s u verdadero. aspec-. t o y r e l i e v e cuando s e e s t u d i a en l a v i d a . . . L a Geografía " está hecha" y " s e h a c e " cada día sobre l a s u p e r f i c i e de l a t i e r r a " ( 6 ) . E s p o r l o t a n t o una c i e n c i a que " se preocupa esencialmente; de l o s fenómenos v i s i b l e s ; d e s c r i b e : l o a a s p e c t o s r e a l e s v i s i b l e s de l a s u perficie. de l a T i e r r a " (7) , P o r e l l o. debe b a s a r s e en l o s heciios c o n - ,. c r e t o a que e l alumno c o n o c e . L a s n o c i o n e s y p a l a b . r a s que emplee d e ben e v o c a r imágenes r e a l e s que haya v i s t o . P o r e l l o es t a n i m p o r t a n t e e l c o n o c i m i e n t o r e a l , l a i n t u i c i ó n s e n s i b l e de l o s . fenómenos.. S d i n a s s n o s r e c o m i e n d a que t r a temos s u c o n t e n i d o. en forma de cuadro ^ p a r t i c u l a r e s i n t u i t i v o s y. l l e n o s de v i d a , de- modo que podamos e x t r a e r de e l l o s . plásiJicamentc l o s hechos típicos.". {8).. C l o s i e r d i c e q u e " a p a r t . i r de l o c o n c r e t o , e l p r o f e s o r e n señará l a Geografía g e n e r a l y s o b r e t o d o l l e v a r á a l o a alumnos, a p e n s a r geográficamente " (9) *•. .. E s t e s e n t i d o de l o r e a l n o s a l e j a r á. de. l o s dos g r a n d e s. p e l i g r o s que encraña;. e l v e r b a l i a u o y l a abastracción» " I n c u r r e n l o s alumnos, en v e r b a l i s m o cuando r e t i e n e n p a lalsrras en l u g a r de imágenes c l a r e s ; y p r e c i s í s s ; ( 1 0 ) , De e l l o. se de-. duce l a n e c e s i d a d d e l c o n o c i m i e n t o d i r e c t o : de. l o s heclios g e o g r á f i coa ( e x c u r s i o n e s ; , v i s i t a s , e t c ). o i n d i r e c t a (mapas,fotos,etc.). « B l e s t u d i o de l a Geografía l o c a l , como n o s r e c u e r d a T i l a V o l e n t i " íspresent'á uno d e l o s mas. l e c i s i ^ o s ^ y. esfuerzos.

(33) c o n t r a e l memorlsmo y e l v e r b a l i s m o , y en f a v o r de una e s c u e l a a c tiva.... E l conocimiento de l a l o c a l i d a d r e p r e s e n t a p a r a e l niño. e l paso más l ó g i c o e i m p e r c e p t i b l e desde s u p r i m e r r e d u c i d o ambient e a l mundo e x t e r i o r . . . E l c o n t a c t o con l a r e a l i d a d a f í n a en e l n i ño l a observación, aumenta s u p o d e r de a n á l i s i s y l e dotB de unos c o n o c i m i e n t o s y un v o c a b u l a r i o p r e c i s o y v a r i a d o " , ( l l f Cuando en e l e s t u d i o geográfico n o s aléjanos d e l s u e l o "•directamente o b s e r v a b l e no puede ya ^ n o apoyarse en numerosos g r a bados y en d e s c r i p c i o n e s y n a r r a c i o n e s de v i a j e s , observación d i r e c t a. p r o d u c t o de l a. y que p o r c o n s i g u i e n t e , responden a l a r e a l i -. dad de l a s c o s a s , poseen e l v a l o r de e z p e r i e n c i a y son i n t u i t i v o s " (12). P o r e l l o l a enseñanza de e s t a m a t e r i a r e q u i e r e t a n t o mat e r i a l g a r a l o q u e no s e pueda o b s e r v a r directamente». Recordemos. como d i c e GaSaS T o r r e s que ** l a Geografía l i a de e n t r a r p o r l o s o j o s " o l a a b s t r a c c i ó n r c l segundo d e f e c t o de l o s a p u n t a d o s - es qued a m o s en l a g e n e r a l s i n d e s c e n d e r a d a t o s , c i f r a s y hechos. reales. c o n c r e t o s . T moviéndonos en e s t e p l a n o e s muy f á c i l i n c u r r i r en d e duccri.ones f a l s a s. " e l abtteso: de l a deducción, q u e nace de u n a f a l t a. de comprensión de l a c o m p l e j i d a d de l o s he d i o s g e o g r á f i c o s . . .. nos. conduce a e2plicacá.one-s s i m p l i s t a s y a f o r z a r l o s ; r a z o n a m i e n t o s " (14) y así l o s áLumnos pueden l l e g a r a c r e e r q u e sólo h a y una c£Lase de d e s i e r t o s ,. de p a i s a j e marí-timo, e t c . O t r a razón más p a r a a c u -. d i r a l c o n o c i m i e - n t o r e a l e i n t M t i i r o de l o que se e x p l i c a . c) A c t u a l i d a d ; E l o b j e t o de l a Geografía está e n c o n s t a n t e e v o l u c i ó n . E l mundo f í ^ c x » ; s e m o d i f i c a p o r m u l t i t u d de f a c t o r e s y e l mundo v i v o aún l o hace a u n riiano s u p e r i o r . De ahí nace e l g r a n v a l o r de enseñar a l niño e l s e n t i d o d e l cambio, l a e v o l u ción y e l p r o g r e s o . P e r o j u n t o a e s t a concepción dinámica no debemos o l v i d a r que e s t a m a t e r i a "debe p r e s e n t a r s e en l a e s c u e l a e l e m e n t a l y m e d i a , d e l mismo modo qu© e n l a s u p e r i o r , como u n a enseñanza a c t u a l " ( 1 5 ) ».

(34) porque " l a Geografía es c i e n c i a d e l p r e s e n t e ". (16).. E l l o implicará una p u e s t a a l día c o n s t a n t e de t o d o s l o s d a t o s p a r a a d a p t a r s e a l o s cambios f í s i c o s y humanos. E l m a t e r i a l debe r e n o v a r s e j así no p e r m i t e u s a r s i e m p r e l a s mismas fías,. e s t a d í s t i c a s , e t c . Pensemos,por ejemplo,. fotogra-. en e l mapa; p o l í -. t i c o de Á f r i c a . E l que s e a u n a enseñanza a c t u a l , no q u i e r e d e c i r que no pueda s e r e a t a b l e ,. s i n o que a l e x p l i c a r tengamos e n c u e n t a s i h a. habido m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s p a r a i n d i c a r l a s o señalar a que: época s e r e f i e r e. e l dato. concreto.. E l s e n t i d o de l o a c t u a l también n o s o b l i g a a i n t r o d u c i r en n u e s t r a enseñanz;a a q u e l l o s : hecáios g e o g r á f i c o s que l o a aLumnoa l e e n en l a p r e n s a , o b i e n oyen p o r l a r a d i o , d). televisión,etc.. l o c a l i z a c i ó n t E n todo hecho geográfico h a y que e s t u -. d i a r e l cómo, cuándo y dónde. No b a s t a con s a b e r cómo es u n a n a ción c u a l q u i e r a , e j . una montaña, u n p u e r t o , u n a c i u d a d , ert.Oo; s i e s t a imagen es l a a c t u a l o a h o r a s e está m o d i f i c a n d o en T:al s e n t i d o ( l a montaña puede t r a n s J o a b a r s e en u n a c a n t e r a , e l p u e r t o s e r abandona(i), l a c i u d a d i r c r e c i e n d o , e t c ) ; dónde e s t á , l o c a l i z a r L a en e l g l o b o ,. es n e c e s a r i o. saber. mspa.etc.. S i n l a r e f e r e n c i a (xmatante a l o s mapas s i n l a ayuda de l o c a l i z a r s i e m p r e y d e l i m i t a r l o a fenómenos, l a Geografía r e gional corre e l peligro. de t r a n s f o r m a r s e a b s t r a c t o , i r r e a l ^ ( 1 7 ) .. X e s t a d e l i m i t a c i ó n y l o c a l i z a c i ó n debe h a c e r s e " e n p r i m e r l u g a r , porque una de s u s t a r e a s e a c a r t o g r a f i a r e l mundo; en segundo l u g a r porque de e s t e a n á l i s i s de l a l o c a l i z a c i ó n de l o a hechos n a cen l o s p r o b l e m a s y l o s f a c t o r e s e z p l i c a t i v o s ". (18).. Una v e z c o n o c i d o s e l cómo, cuándo y dónde podemos p a s a r a comparar, s i n t e t i z a r y e x p l i c a r e l p o r qué de l o s ; h e c h o s . e) Comparación v s í n t e s i s : " l o d o fenómeno - xma montaña, -•. '. •. ">. f. un r í o , u n a c i u d a d , e t c , - no debe; s e r e s t u d i a d o solamente en s i mismo, como u n a p i e z a única y r a r a , s i n o como un elemento de u n.

(35) conjunto amónieo en e l niie todas., sus part:es se a c l a r a n y complementan mutuamente "(19).. l a atención de l o s alumnos no debe- c o n c e n t r a r s e en u n iieoiio) c o n c r e t o s i n o q u e debe compararse c o n o t m s : s e m e j a n t e s . por e j ^ p l o ,. Así,. en e l e s t u d i o r e g i o n a l " l a comparación p e r f i l a l a d e -. f i n i c i ó n de l a s r e g i o n e s , m a t i s a d e n t r o de u n a s e r i e . j p e r m i t e e s t a b l e c e r una c l a s i f i c a c i ó n , u n a t i p o l o g í a r e g i o n a l " 1203, E s t a comparacdón de r e g i o n e s puede r e a l i z a r l a e l niño p e queño que aun no s e a capas de • comprender t o d a l a i n t e r d e p e n d e n c i a y l a s í n t e s i s completa de l o s . e l e m e n t o s , JE^eiX) e s t e p r i m e r paso l e YEjí&acilitando l a f u t u r a e a p l i c a c i ó a c i e n t í f i c a y ' u n i t a r i a de l o s ' liedlos... '. -. Á medida que e l alumno' i?a d e s a r r o l l a n d o s u c a p a c i d a d de comprensión y s í n t e s i s e l maestro puede i r i n t r o d u c i e n d o l B en l a v e r d a d e r a Geografía c i e n t í f i i o a p a r a f^ití-liarisarse. con l a n a d ó a de c o m p l e j i d a d , e i n f l u e n c i a mutua e n t r e fenómenos. » l a o r i g i n e O - i d a d de l a enseñanza g e o g r á f i c a d e s c a n s s s o b r e el-• a n i l l é i s d e - l a s r e l a c i o n e s e n t r e los., fenómenos,,, l a s í a t e s i s ; g e o g r á f i c a a d q u i e r e todo s u v a l o r cuando r e v e l e l a i n t e r d e p e n d e n c i a entre, l o s : l i e d l o s n a t u r a l e s y l o a liechos humanos "C21><» S i n embargo e s t e t i p o de m s e ñ s i z a r e q u i e r e - u n a g r a n madures p o r p a r t e d e l alumno y se-gún Fernández I l u e r b a " l a v i s i ó n geográfica. con-sen-. tido- de u n i d a d e : ^ l i c a t i v a no e s p r o p i a de l a . e s c u e l a ; p r i m a r i a y t r o p i e z a c o n d i f i c u l t a d e s ; en l a. secundaria,'*C22).o.

(36) DifiGultades E f e c t i v a i i e n t a e x i s t a n d i f i c u l t a d e s p a r a q.ue e l niño c a p t e todo e l s i g n i f i c a d o j. contenido de e s t a m a t e i i a , p o r e l l o e s n e -. c e s a r i o una graduación en s u enseñanza de acuerdo con l a eirolución ^.entíiL d e l niño y s u grado de maduri.ez; e s p e c í f i c a . Examinemos a l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s d i f i c u l t a d e s QLUO presenta. El,^-,esp.acip.;, e l niño no conoce e l e s p a c i o . ; conoce l o s campos: que se. e x t i e n d e n a l r e d e d o r de s u p u e t l o o c i u d a d ,. conoce. asimismo a l g u n a s c a l l e s de s u . c i u d a d , pero no t i e n e u n a i d e a comp l e t a de e l l a , y en g e n e r a l l a s i t ú a de. forma 'bastfflite vaga en e l espacá-Oo El. e s p a c i o e s un concepto d i f í c i l q.ue, c o r r e s p o n d e. l u t a m e n t e c o n ¿La d e t i e m p o . E n un e s c o r z o r e l a c i o n a ! ' perfectamente. abso-. filosófico Kantiano se. p o r c o r r e s p o n d e r a l a s formas " a p r i o r i ". de l a i n t u i c i o n o S i n oabargo l a semejanza también l a podemos, e n contrar. c o n c e n t r a m o s en l o s momentos; m a d u r a t i v o s , t a n fundamen-. •feales en t o d a consideración didáctica*^(25). lú, niño l e r e s u l t a t a n d i f í c i l r e p r e s e n t a r s e l a d i s t a n c i a que nO;S. s e p a r a ; de ámérica como l a distSQ:.ci.a que, n o s s e p a r a de l o s íberoso ^ S i n embargo rápida j. e l s e n t i d o d e l e s p a c i o s e d e s a r r o l l a máa. fácilmente que e l d e l tiempo,- p o r q u e responde a una n e c e -. s i d a d más. inmediata'*» ( 2 4 ) . Ta que p a r a i r - de un l u g a r a o t r o debe r e c o r r e r un- es^pacio,. ampliando e s t a i d e a c o n c r e t a que- e l p o s e e , ' p o r q u e l a h a v i v i d o ,. y a t r a v é s de e s t a e x p e r i e n c i a p e r s o n a l , l l e g a a comprender l o que: es e l espacio» B.) l a representación. éel medio. f í s i c o y humano:. I»a G e o -. g r a f í a e x i g e una representación de t o d o s l o s p a i s a j e s que c o n s t i t u t ^ f ?.

(37) e l medio f í s i c o j l o s modos de v i d a de l o s 'hombres que l o s h a b i t a n . , iüiora b i e n , e l niño apenas conoce e l ambiente e n que v i v e . P o r e l l o se h a de empezar' p o r aquí. Luego mostrándoles d i b u j o s ,. fotografías,. e t c , y p o r medio de comparaciones y o p o s i c i o n e s lograreiMJS h a c e r l e s comprender l o s p a í s e s que no conoce. Cuando en un segundo paso r e p r e s e n t a o e s t u d i a l a s r e a l i d a d e s p o r medio de símbolos "debe t e n e r s e muy en c u e n t a que e l c h i c o no s e e n c u e n t r e con ningún símbolo d e l que no t e n g a n i n g u n a imagen m e n t a l de e l " (23) » L a Geografía debe e n s e S a r l e a c o n o c e r y comprender e l med i o en que v i v e , t a n t o. e n l o f í s i c o como en l o humano. Se c o i i s i d e r a. e s t a m a t e r i a como l a " c i e n c i a " - ' de l a organización d e l e s p a c i o . . . , E L p a i s a j e humano es. l a expresión v i s i b l e y g e o g r á f i c a de u n a c i v i l i z a c i ó n , de toda. s.u v i d a económica y s o c i a l , . . . , Ssbe análisis, de l a organizacá-ón d e l e ^ a a i o puede h a c e r s e en t o d o s l o s n i v e l e s de l a enseñanza p a r t i e n d o d e l p a i s a j e l o c a l , d e l e s t u d i o de sus. element o s , de SUS; t r a n s f o r m a c i o n e s r e c i e n t e s ". (26),. L a l e c t u r a de, Itos; mapats: los,m.apas son. o b s t r a c c i o n e s , u n s i s t e m a de: s i g n o s b a s t a n t e dejados, de l a r e a l i d a d . P a r a e l l o h a y que aprende:r a l e e r e i n t e r p r e t a r l o a mapas comO' e l nifio aprendió a l e e r e i n t e r p r e t a r l a s l e t r a s y l o a números. "KL- mapa d e . p o r s í p l a n t e a u n a s e r i e de p r o b l e m a s t é c n i cos j p;edagógicoa de v i t a l , irrberés. E n p r i m e r término h a y que l l e v a r a l ánimo doL e s c o l a r l a convicción de que e l mapa e s una r e p r e s e n t a c i ó n de t i p o c o n v e n c i o n a l , en l a q u e c a d a s i g n o , c a d a c o l o r o d e t a l l e t i e n e que s e r t r a d u c i d o . E s t o se^ cionsigue c o n l a l a b o r i n t e ligente. d e l M a e s t r o h a c i e n d o i r a l o s niños d e l t e r r e n o - e l m,apa y. v i c e v e r s a » p a r a e v i t a r - l a r u t i n a de l a a n o m e n c l a t u r a s ' * . ( 2 ? ) . G r a c i a s a l a oliservación y numerosos e j e r c i c i o s. sobre. e l t e r r e n o , l o a alumnos se i r á n f a m i l i a r i z a n d o en v e r l a c o r r e s pondencia entre l o a accidentes d e l suelo y l o s signos n a l e s que l o a r e p r e s e n t a n en e l ma-pa,.. convencio-.

(38) Y sólo después de esba enseílaiiz-a^ u e l manejo de l o s m a pas o e s f e r a s serán ú c i l e s . Xa que: " l a l i a b i l i d a d p a r » u t i l i z a r l o s mtipas y l a s e s f e r a s no se a d q u i e r e au'tx)máticamente en e l c u a r t o grado (unos 9 ó 10 años) | se debe aprender y a desde l o s p r i m e r o s grados y d e s a r r o l l a r l o l e n t a m e n t e , gradualmante y d e l i b e r a d a mente s i n qué ningún punto quede ajeno a e s t e a p r e n d i z a j e " (28). y. no pensemos que^ l o s t r e s a d j e t i v o s sean u n a p u r a r e d u n d a n c i a , s i no que i n d i c a n l a d i f i c u l t a d , d e l a p r e n d i z a j e y l a s c a r a c t e r í s t i c a s que debe t e n e r p a r a l o g r a r e E é x l o o . I n una; s e r i e de ea-Dudios r e a l i z a d o s en E s t a d o s U n i d o s (líowe, E s k r e i d g e , Tñomas) s e compiobó l a . d i f i c u l t a d o ineptituÉt de l o s e s c o l a r e s , h a s t a unos 1 2 afíos,. p a r a i n t e r p r e t a r mapas y. g r á f i c o s . , Po:dría p e n s a r s e que l a emergencia; de l a c a p a c i d a d i n t e r p r e t a t i v a fuese posuerior,. p e r o ,. como señala Fernández E u e r b a. " l a conclusión s e r í a i l e g í t i m a » , l o únic» que: podemos a f i r m a r es que c o a. l o s s i s t e m a s , o r d i n a r i o s de enseñanza s e produce u n f r a -. caso en l a l e c - b u r a de mapas y g r á f i c o s " (29)». Referente, s l a edad en que. a l . alumno e s capas i e i n t e r p r e t a r y l e e r mapas h a y muy d i f e r e n t e s o p i n i o n e s . l e i f y R u s . t i n a f i r m a n que e l t r a b a j o de a p r e n d e r a l e e r l o s mapas"es c a s i t a n i m p o r t a n t e y d i f í c i l a)mo a p r e n d e r l a l e c i t u r a . . . » no nos desentendamos d e l e s f u e r z o hacer». p s i c o l ó g i c o que debe:. ílo l o e x e c r e m o s tampoco;S=l S I niño d e l c u r s o p r e p a r a t o -. r i o e s muy capází de aprend.er a l e e r l " l 3 0 ) , Fleming, de s u a e^studioa. realiS:ados. s o b r e e l p a r t i c u l a r , c o n c l u y e d i c i e n d o que " s i n i m t r u c c i ó n d i r e c t a l o s alumnos de nueve a once años t i e n e n p o c a ap.titud- p a r a l e e r mapas, g r á f i c o s : y p.lanos;, pero p o s e e n l a madurez s u f i c i e n t e p a r a eíg.ro,vechar en l a enseñanza s i ésta se- r e a l i z a " ( 3 l f . D e l e s t u d i o de 2 h o r p C52) s e deduce que l o s alumnos de 11" grado que t u v i e r o n e s t a enseñansa s u p e r a r o n i n c l u s o a l o s d e l c o n t r o l de U I X I grado:* T p o r l o t a n t o a e s t a edad de 1 1 o 1 2 afíos.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...