d Estudis Autonòmics

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Institut

d’Estudis Autonòmics Palau Centelles

Bda. de Sant Miquel, 8 08002 Barcelona + 34 93 3429800 iea.ri@gencat.net

Les principals qüestions a destacar d’aquest número 3 del BEA són la convocatòria de beques de l’Institut, oberta fins el 10 de febrer i que inclou noves modalitats com ara la dirigida a finançar una recerca en equip amb un màxim de 60.000 euros, l’aparició del número 1 de la

Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, o la publicació de la convocatòria

del Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet, dotat amb 24.000 euros i

destinat a obres inèdites sobre autonomia política i federalisme, el termini de presentació de les quals s’estén fins el 15 de setembre. De totes aquestes qüestions, i de la resta de l’activitat de l’Institut, podreu trobar més informació a la nostra web (www.gencat.net/iea). En la mateixa web podreu trobar sistematitzada en una sèrie de gràfics l’activitat legislativa de les comunitats autònomes durant l’any 2005, complementant així el llistat de lleis que inclou habitualment aquest Butlletí. Esperem un cop més que la informació que us enviem us resulti d’utilitat, i us animem a fer-nos arribar els vostres suggeriments.

Notícies de l’Institut

Seminari sobre “La cooperació intergovernamental als estats compostos”

El dia 20 de gener s’ha celebrat a l’Institut un seminari amb la finalitat d’estudiar els principals mecanismes d’articulació de les relacions intergovernamentals en el federalisme contemporani i en particular al Canadà, Suïssa, Alemanya i Espanya. Experts dels diversos països han analitzat les institucions a través de les quals es desenvoluparan aquestes relacions, els problemes existents i les seves tècniques de solució.

Altres seminaris celebrats a l’Institut

Durant l’últim trimestre del 2005 van tenir lloc tres seminaris a l’IEA: “Territori i autonomia” (3 d’octubre), “Aspectes jurídics i econòmics de la immigració a Catalunya” (16 de novembre) i, més recentment, el dedicat a “Crisi i perspectives del procés de

constitucionalització de la Unió Europea” (20 de desembre).

S’ha publicat el primer número de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, l’índex de la qual es pot consultar a la pàgina web de la REAF, dins de la de l’Institut. Els investigadors

interessats en enviar originals a la revista poden fer-ho per correu electrònic a l’adreça: reaf@gencat.net.

S’ha publicat al DOGC la convocatòria de beques per a l’any 2006. Hi ha quatre modalitats de beques:

a) Beques per fer estades de recerca a l’estranger, durant un màxim de 9 mesos i amb una

dotació de 1.500 euros mensuals.

b) Una beca per realitzar un treball en equip, dotada amb un màxim de 60.000 euros.

c) Beques per realitzar treballs individuals de recerca, dotades amb un màxim de 6.000 o

3.000 euros, en funció de si la persona sol·licitant està o no en possessió del títol de doctor/a.

Butlletí

d’Estudis Autonòmics

(BEA)

.: gener 2006

Generalitat de Catalunya

Departament de Relacions Institucionals i Participació

Revista d’Estudis Autonòmics i Federals

(2)

d) Beques per finançar l’estada de professorat estranger en grups de recerca d’universitats

catalanes, els quals també hauran de fer un treball d’investigació. La dotació serà d’un màxim de 9.000 euros.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de febrer de 2006. La convocatòria i els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’apartat “Activitats de Recerca” de la pàgina web de l’Institut. Per obtenir informació addicional, les persones interessades poden dirigir-se a la Sra. Elisabeth Vidal, a l’adreça: evidalma@gencat.net.

També s’ha publicat al DOGC la primera convocatòria del Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet. S’hi poden presentar obres científiques, originals i inèdites, l’objecte de les quals podrà ser qualsevol aspecte directament relacionat amb l’autonomia política i el federalisme. La dotació del premi és de 24.000 euros. Els treballs, d’un màxim de 450 pàgines, podran ser presentats en català, castellà, anglès, francès, italià o alemany. El termini de presentació finalitzarà el 15 de setembre de 2006.

El text de la convocatòria es pot consultar a l’apartat “Activitats de Recerca” de la pàgina web de l’Institut. Per obtenir informació addicional, les persones interessades poden dirigir-se a la Sra. Elisabeth Vidal, a l’adreça: evidalma@gencat.net.

Darreres publicacions de l’IEA

El reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre la actividad económica

Manuel Carrasco

Col·lecció “Estudios Autonómicos y Federales”, núm. 1

Las regiones con competencias legislativas

Fernando Domínguez

Col·lecció “Estudios Autonómicos y Federales”, núm. 2

El Síndic de Greuges. Síndico de Agravios de Cataluña

Enric R. Bartlett

Col·lecció “Estudios Autonómicos y Federales”, núm. 3

Vint-i-cinc anys de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: balanç i perspectives

AA.VV.

Col·lecció “Institut d’Estudis Autonòmics”, núm. 43

La suspensión de las leyes autonómicas en los procesos constitucionales

Seminari, Barcelona 22 d’octubre de 2004

Col·lecció “Institut d’Estudis Autonòmics”, núm. 44

L’ús de les llengües autonòmiques cooficials a la Unió Europea

Anna M. Pla

El Clip, núm. 33

Els processos de reforma estatutària a Itàlia

Enriqueta Expósito

El Clip, núm. 34

Publicacions

I Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet

de l’Institut d’Estudis Autonòmics per a

estudis sobre autonomia política

(3)

Properes publicacions de l’IEA

Les balances fiscals: concepte, mètode i aplicacions

Núria Bosch, Marta Espasa

El Clip, núm. 35

Territorio y autonomía. El alcance territorial de las competencias autonómicas

AA.VV.

Col·lecció “Institut d’Estudis Autonòmics”, núm. 45

Informes

L’Àrea de Desenvolupament Autonòmic ha elaborat diferents notes i informes de seguiment i avaluació de les iniciatives legislatives estatals que tenen incidència en les competències de la Generalitat en el període octubre-desembre 2005. Entre els quals destaquem els següents:

Informe sobre l’esborrany d’Avantprojecte de llei de reforma de la legislació estatal sobre sòl i valoracions

Informe sobre l’Avantprojecte de llei general de l’audiovisual

Nota-comentari al “Llibre Blanc per a la Reforma del Govern Local”

Nota sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional

Activitats

Així mateix, continua realitzant la tasca d’assessorament i suport en matèria de reforma estatutària, desenvolupament autonòmic i millora de l’autogovern.

Reformes institucionals

Esmenes presentades al Congrés a la proposta de reforma de l’Estatut de autonomia de la Comunitat Valenciana.

Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Legislació autonòmica recent

■ Andalusia

Llei 13/2005, d’11 de novembre, de mesures per a l’habitatge protegit i el sòl.

Llei 14/2005, de 22 de novembre, per la qual s’autoritza l’alienació del bé immoble conegut com “La Casa de las Conchas”, de Salamanca.

Llei 15/2005, de 22 de desembre, d’artesania d’Andalusia.

Llei 16/2005, de 28 de desembre, del pressupost de la Comunitat Autònoma d’Andalusia per a l’any 2006.

■ Aragó

Llei 7/2005, de 4 d’octubre, d’horaris comercials i obertura els festius.

Desenvolupament autonòmic

(4)

Llei 8/2005, de 10 d’octubre, de creació, per segregació, del Col·legi Professional de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix d’Aragó.

Llei 9/2005, de 10 d’octubre, de creació del Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials d’Aragó.

Llei 10/2005, d’11 de novembre, de vies pecuàries d’Aragó.

Llei 11/2005, de 28 de desembre, reguladora dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Llei 12/2005, de 30 de desembre, de pressupostos de la Comunitat Autònoma d’Aragó per a l’any 2006.

Llei 13/2005, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives en matèria de tributs cedits i tributs propis de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

■ Astúries

Llei 4/2005, de 28 d’octubre, de salari social bàsic.

Llei 5/2005, de 16 de desembre, del Procurador General.

Llei 6/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals per al 2006.

Llei 7/2005, de 29 de desembre, de mesures pressupostàries, administratives i tributàries d’acompanyament als pressupostos generals per al 2006.

■ Canàries

Llei 5/2005, d’11 de novembre, d’integració del Consell Insular de La Palma en el règim previst en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

Llei 6/2005, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 9/2002, de 21 d’octubre, d’indemnitzacions a les persones excloses dels beneficis establerts en la disposició addicional divuitena dels pressupostos generals de l’Estat per als exercicis de 1990 i 1992.

Llei 7/2005, de 2 de desembre, de concessió d’un crèdit extraordinari, per import de set milions cinquanta-nou mil quatre-cents vuit (7.059.408) euros, i d’un suplement de crèdit per import de dos-cents trenta-un milions quatre-cents noranta-vuit mil cinc-cents tres

(231.498.503) euros als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Canàries per al 2005.

Llei 8/2005, de 21 de desembre, de modificació de la Llei 11/1997, de 2 de desembre, de regulació del sector elèctric canari.

Llei 9/2005, de 27 de desembre, de pressupostos generales de la Comunitat Autònoma de Canàries per al 2006.

■ Cantàbria

Llei 3/2005, de 6 de juliol, per la qual es modifica la Llei de Cantàbria 1/1985, de 25 de març, de comunitats càntabres establertes fora de Cantàbria.

Llei 4/2005, de 5 d’octubre, d’estadística de Cantàbria.

Llei 5/2005, de 26 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Cantàbria per a l’any 2006.

Llei 6/2005 de 26 de desembre, de mesures administratives i fiscals per a la Comunitat Autònoma de Cantàbria per a l’any 2006.

(5)

■ Castella - la Manxa

Llei 8/2005, d’1 d’agost, de concessió d’un crèdit extraordinari per import de 23.120.000 euros per finançar mesures urgents per pal·liar els danys produïts en el sector agrari per la sequera i altres adversitats climàtiques.

Llei 9/2005, de 6 d’octubre, de creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de Castella - la Manxa.

Llei 10/2005, de 15 de desembre, d’horaris comercials de Castella - la Manxa.

Llei 11/2005, de 15 de desembre, de l’Estatut del consumidor.

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de modificació del Decret legislatiu 1/2004, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació del territori i de l’activitat urbanística de Castella - la Manxa.

Llei 13/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Junta de Comunitats de Castella - la Manxa per al 2006.

Llei 14/2005, de 29 de desembre, d’ordenació del transport de persones per carretera a Castella - la Manxa.

Llei 15/05, de 29 de desembre, de creació de l’Instituto de Promoción Turística de Castella - la Manxa.

Llei 16/05, de 29 de desembre, de l’impost sobre determinades activitats que incideixen en el medi ambient i del tipus autonòmic de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.

Llei 17/05, de 29 de desembre, de mesures en matèria de tributs cedits.

■ Castella i Lleó

Llei 10/2005, d’11 d’octubre, de creació del Consell de Col·legis Professionals d’Administradors de Finques de Castella i Lleó.

Llei 11/2005, de 24 de novembre, de modificació global de la Llei 14/1990, de 28 de novembre, de concentració parcel·lària de la Comunitat de Castella i Lleó. (Continua al Suplement nº 1)

Llei 12/2005, de 27 de desembre, reguladora de l’Estatut dels expresidents de la Junta de Castella i Lleó. (Continua al Suplement nº 1)

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Llei 14/2005, de 27 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat de Castella i Lleó per al 2006.

■ Catalunya

Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem).

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Llei 14/2005, de 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els alts càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris i els procediments per avaluar la idoneïtat.

Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.

Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

(6)

Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.

Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya.

Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006.

Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

■ Extremadura

Llei 5/2005, de 27 de desembre, de pressupostos generales de la Comunitat Autònoma d’Extremadura per al 2006.

Llei 6/2005, de 27 de desembre, de mesures per a l’assistència i atenció a les víctimes del terrorisme i de creació del Centre Extremeny d’Estudis per la Pau.

Llei 7/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 5/2002, de 23 de maig, de protecció dels animals a Extremadura.

Llei 8/2005, de 27 de desembre, de reforma de tributs propis de la Comunitat Autònoma d’Extremadura.

Llei 9/2005, de 27 de desembre, de reforma en matèria de tributs cedits.

■ Galícia

Llei 6/2005, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/1993, de 16 d’abril, de parceries i arrendaments rústics històrics de Galícia.

Llei 7/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Galícia per a l’any 2006.

■ Illes Balears

Llei 11/2005, de 7 de desembre, de mesures específiques i tributàries per a les Illes d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme y turisme.

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2006.

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

■ La Rioja

Llei 9/2005, de 30 de setembre, reguladora del document d’instruccions prèvies en l’àmbit de la sanitat.

Llei 10/2005, de 30 de setembre, per la qual es modifica parcialment la Llei 6/1997, de 18 de juliol, reguladora del Consell Econòmic i Social de La Rioja.

Llei 11/2005, de 19 d’octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

Llei 12/2005, de 16 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de La Rioja per a l’any 2006.

(7)

Llei 14/2005, de 23 de desembre, per a l’aprovació i autorització del Conveni de col·laboració entre el Govern de La Rioja i la Junta de Castella i Lleó en matèria d’extinció d’incendis forestals.

Llei 15/2005, de 23 de desembre, per a l’aprovació i autorització del Conveni de col·laboració entre el Govern de La Rioja i la Junta de Castella i Lleó per a la planificació i execució d’obres de carreteres d’interès d’ambdues comunitats.

■ Madrid

Llei 4/2005, de 14 de desembre, de la Agencia Regional per a la Immigració i la Cooperació.

Llei 5/2005, de 20 de desembre, integral contra la violència de gènere de la Comunitat de Madrid.

Llei 6/2005, de 23 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat de Madrid per al 2006.

Llei 7/2005, de 23 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Llei 8/2005, de 26 de desembre, de protecció i foment de l’arbrat urbà de la Comunitat de Madrid.

■ Múrcia

Llei 7/2005, de 18 de novembre, de subvencions de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Llei 9/2005, de 29 de desembre, de mesures tributàries en matèria de tributs propis i tributs cedits per a l’any 2006.

Llei 10/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Regió de Múrcia per a l’exercici 2006.

■ Navarra

Llei foral 10/2005, de 9 de novembre, d’ordenació de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Llei foral 11/2005, de 9 de novembre, de subvencions.

Llei foral 12/2005, de 22 de novembre, de construcció i explotació de les infraestructures d’interès general de la zona regable del Canal de Navarra.

Llei foral 13/2005, de 22 de novembre, de concessió de dos suplements de crèdit, per un import global de 2.242.127 euros, per finançar les necessitats pressupostàries sorgides en el Departament de Benestar Social, Esport i Joventut.

Llei foral 14/2005, de 22 de novembre, del patrimoni cultural de Navarra.

Llei foral 15/2005, de 5 de desembre, de promoció, atenció i protecció a l’infància i l’adolescència.

Llei foral 16/2005, de 5 de desembre, d’ordenació vitivinícola.

Llei foral 17/2005, de 22 de desembre, de caça i pesca de Navarra.

Llei foral 18/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de Navarra per a l’exercici de l’any 2006.

Llei foral 19/2005, de 29 de desembre, de modificació de diversos impostos i altres mesures tributàries.

(8)

Llei foral 20/2005, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei foral 2/1995, de 10 de març, d’hisendes locals de Navarra, i s’actualitzen las tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques.

■ País Basc

Llei 5/2005, de 29 de desembre, per la qual s’aproven els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma d’Euskadi per a l’exercici 2006.

■ València

Llei 5/2005, de 4 d’agost, de reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Llei 6/2005, de 18 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d’horaris comercials de la Comunitat Valenciana.

Llei 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

Llei 8/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana.

Llei 9/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana.

Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’assistència jurídica a la Generalitat.

Llei 11/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres tributs cedits, en relació amb l’establiment dels tipus de gravamen autonòmics de l’impost sobre les vendes minoristes de determinats

hidrocarburs.

Llei 12/2005, de 22 de desembre, de la Generalitat, per la qual s’estableix

l’aplicació al municipi de Castelló de la Plana el règim d’organizació dels municipis de gran població.

Llei 13/2005, de 22 de desembre, de la Generalitat, del Misteri d’Elx.

Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa, i d’organizació de la Generalitat.

Llei 15/2005, de 26 de desembre, de la Generalitat, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2006.

Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana.

Legislació autonòmica de l’any 2005

Legislació autonòmica de l’any 2005 sistematitzada per àmbits temàtics i comunitats autònomes.

Jurisprudència constitucional recent d’interès autonòmic

Sentència 212/2005, de 21 de juliol de 2005. Conflicte positiu de competència 4215/1996. Promogut pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya davant l’Ordre del Ministeri

d’Educació i Cultura, per la qual es concedeixen ajudes d’educació especial per al curs 1996-1997.

Decisió: 1. Estimar parcialment el conflicte positiu de competència núm. 4215/1996 interposat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya contra l’Ordre del Ministeri d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 1996 per la qual es convoquen ajudes d’educació especial per al curs 1996-1997, declarant que vulneren las competències de la Generalitat de Catalunya els articles cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, catorzè, quinzè i la disposició final tercera d’aquesta Ordre. 2. Desestimar la resta del conflicte.

(9)

Hi ha un vot particular del magistrat Guillermo Jiménez Sánchez, i un altre del magistrat Vicente Conde Martín de Hijas al qual s’adhereixen els magistrats Roberto García-Calvo y Montiel i Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

Sentència 252/2005, d’11 d’octubre de 2005. Qüestió d’inconstitucionalitat 950/1998.

Promoguda per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Basc en relació amb la disposició transitòria tercera, apartats 4 i 7, de la Llei del Parlament basc 2/1993, de 19 de febrer, de cossos docents.

Decisió: desestimar la qüestió d’inconstitucionalitat.

Sentència 253/2005, d’11 d’octubre de 2005. Conflicte positiu de competència 3783/1998. Promogut pel Govern de la Nació davant el Decret del Govern basc 63/1998, de 31 de març, pel qual s’aprova l’acord amb les organitzacions sindicals sobre modernització en la prestació del servei públic de la justícia i la seva repercussió en les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de justícia.

Decisió: 1. Declarar que les competències controvertides contingudes en el capítol XIII, títol III i, per connexió, l’annex IV, del citat acord amb les organitzacions sindicals, no vulneren les competències de l’Estat, si s’interpreten d’acord amb el que indica el fonament jurídic 14. 2. Desestimar la resta del conflicte.

Hi ha un vot particular del magistrat Roberto García-Calvo y Montiel.

■ Itàlia

Text de la Llei de reforma constitucional que va aprovar el Senat el 16 de novembre i que afecta, entre altres qüestions, el sistema regional italià.

■ Canadà

Eleccions generals. 23 de gener de 2006. Accés a més informació a la web oficial.

Comparative Federalism

Michael Burguess. Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd., 2005

Constitutional Origins, Structure, and Change in Federal Countries (Global Dialogue on

Federalism Series)

John Kincaid, G. Alan Tarr. McGill-Queen’s University Press, 2005

El Estado autonómico: integración, solidaridad y diversidad

AA.VV. Madrid: INAP/Colex, 2005

Federalism in America: An Encyclopedia

Joseph R. Marbach, Ellis Katz, Troy E. Smith. Greenwood Press, 2005

Financiación Autonómica: problemas constitucionales y legales

Juan Calvo Vérgez. Madrid: Civitas, 2005

La justicia ante la reforma de los Estatutos de Autonomía

L. Aguiar de Luque, A. Prego de Oliver, J. A. Xiol Ríos. Madrid: Aranzadi, 2005

Novetats d’interès en altres

estats compostos

(10)

La Reforma Constitucional. XXVI Jornadas de Estudio de los Servicios Jurídicos de la Abogacía del Estado

Madrid: Ministerio de Justicia, 2005

Le fédéralisme dans tous ses États. Gouvernance, identité et méthodologie / The States and moods of Federalism. Governance, Identity and Methodology

Jean-François Gaudreault-DesBiens, Fabien Gélinas. Canadà: Ed. Yvon Blais / Bruylant / Forum of Fédérations, 2005

Multinational Federalism and Value Pluralism: The Spanish Case

Ferran Requejo. Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd., 2005

Reforma constitucional y reformas estatutarias

Luis Ortega. Madrid: Cívitas, 2005

Territory, Democracy and Justice: Federalism and Regionalism in Western Democracies

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :