• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00028

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00028"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00028

NOM DE LA SÈRIE

Registre de salons recreatius i salons de joc SUPORT

− Paper.

− Informàtic: TIRANT (Tractament Integral de Recursos Autonòmics i Normalització Tributària).

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Subsecretaria / Servici del Joc FUNCIÓ

Registrar l’obertura de salons recreatius i de jocs com a establiments autoritzats exclusivament per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives de pur entreteniment o tipus 'A' i d’altres màquines o aparells de pur passatemps o recreació, com ara futbolins, billars, tenis de taula, pistes de birles o semblants i de salons de joc que compten amb màquines de premi de tipus B de les definides en el reglament de màquines recreatives i d’atzar.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ Reial Decret de 6 d'octubre de 1888, disposant la publicació del Codi

Civil.

GACETA DE MADRID

282 08/10/1888

Reial Decret d'11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini d'entrada en vigor del Codi Civil.

GACETA DE MADRID

43 12/02/1889

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. BOE 311 29/12/1978

Reial Decret 1067/1981, de 24 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de Joc Mitjançant Bitllets.

DOGV 48 15/06/1981

Ordre de 13 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre suspensió temporal dels permisos d'explotació de màquines recreatives i d'Atzar.

DOGV 327 10/01/1986

Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiances en matèria de joc.

DOGV 365 18/04/1986

Correcció d'errades al Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiance en matèria de joc.

DOGV 397 27/06/1986

Decret 106/1986, de 19 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les normes provisionals que regulen alguns aspectes dels jocs d'atzar realitzats amb màquines o aparells automàtics.

DOGV 427 12/09/1986

Ordre de 5 de març de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la documentació de màquines recreatives i d'atzar.

DOGV 554 26/03/1987

(2)

Ordre de 3 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica el joc del bingo.

DOGV 565 10/04/1987

Llei 4/1988, de la Generalitat Valenciana, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 842 09/06/1988

Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 915 04/10/1988

Decret 89/1990, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 1335 28/06/1990

Ordre de 6 de novembre de 1990, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 1431 27/11/1990

Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes reguladores sobre l'organització administrativa en matèria de joc.

DOGV 1519 11/04/1991

Ordre de 25 de febrer de 1992, del conseller d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Decret 89/1990, de 11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 1746 17/03/1992

Decret 75/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglamento del Joc del Bingo.

DOGV 2068 15/07/1993

Decret 76/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 2076 27/07/1993

Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 2077 28/07/1993

Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

BOE 189 09/08/1993

Ordre de 13 de setembre de 1993, del conseller d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglamento del Joc del Bingo, aprovat per Decret 75/1993, de 28 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 2116 04/10/1993

Ordre de 20 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglamento de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 2172 27/12/1993

Decret 215/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 2385 11/11/1994

Decret 149/1985, de 4 d'octubre, del Consell de la Generalitat, sobre regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de joc.

DOGV 297 21/10/1985

Ordre de 17 de febrer de 1997, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica la Norma D.2 de l'annex II del Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 2956 21/03/1997

Decret 53/1988, de 25 d'abril, del Consell de la Generalitat DOGV 823 12/05/1988

(3)

Valenciana, pel qual es concedeix una subvenció a les empreses operadores de màquines recreatives afectades per les inundacions.

Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Governo Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 3351 15/10/1998

Ordre de 10 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de l'autorització d'instal—lació i explotació d'un casino de joc en la Comunitat Valenciana.

DOGV 3392 14/12/1998

Ordre de 9 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 3396 18/12/1998

Decret 192/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 4153 21/12/2001

Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4260 30/05/2002

Correcció d'errades del Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4266 07/06/2002

Decreto 144/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la suspensió de noves autoritzacions d'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, destinades a ser instal—lades en bars, cafeteries, restaurants, clubs, càmpings i anàlegs.

DOGV 4335 13/09/2003

Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 4468 27/03/2003

Correcció d'errades del Decret 25/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 4499 14/05/2003

Ordre de 19 de setembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova la modificació de l'annex, Catàleg de Jocs, del Decret 215/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 4612 21/10/2003

Ordre de 2 de gener de 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex del Reglament del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat.

DOGV 4662 02/01/2004

Ordre UBT/3424/2004, de 4 d'octubre, de modificació del Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Ordre de 9 de gener de 1979.

DOGV 5064 25/10/2004

Ordre de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda DOGV 5064 04/08/2005

(4)

i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de l'autorització d'instal—lació i explotació d'un casino de joc en el municipi de Castelló de la Plana.

Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 5237 10/04/2006

Ordre de 15 de juny de 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex III del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar aprovat pel Decret 155/1998, de 29 de setembre, modificat pel Decret 192/2001, de 19 de desembre, del Govern.

DOGV 5284 20/06/2006

Decret 116/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 5321 09/08/2006

Ordre de 20 de desembre de 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex del Reglament del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat.

DOGV 5417 29/12/2006

Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, de 1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

DOCV 5238 11/04/2006

Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOCV 5343 11/09/2006

Lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

DOCV

Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOCV 5496 23/04/2007

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

Llistat de salons recreatius i salons de joc.

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D'ACCÉS DISPOSICIÓ

Restringit Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(BOE núm. 298, de 14/12/1999).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (BOE núm. 17, de 19/01/2008).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. (BOE núm. 302, de 18/12/2003).

Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora. (BOE núm. 189, de 09/08/1993) .

SÈRIES RELACIONADES

− Autorització i registre d’empreses operadores.

(5)

− Autorització d’instal—lació de salons recreatius i salons de joc.

− Autorització i registre d’instal—lació de bingos.

− Autorització i registre d'empreses de servicis.

− Autorització d’instal—lació i obertura de casinos.

− Registre de fabricants i d'importadors.

− Registre de comercials i distribuïdors.

− Homologació de màquines A.

− Homologació de màquines B.

− Homologació de màquines C.

− Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

− Homologació de material de jocs.

− Expedients de prohibits.

− Llistats de prohibits.

− Expedients sancionadors.

DICTAMEN

Conservació permanent de la documentació original. S’eliminaran les còpies que puguen haver-hi en els diferents servicis de l’administració.

RESOLUCIÓ

Resolució de 21 de juliol de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. (DOCV núm. 6,074, de 07/08/2009)

Referencias

Documento similar

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.. GACETA

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la

fXÁÍxeúq de San Bernardo, Viendo, puef, alii ios tolda- dos dé lefu Chiiño 5 que en aquel habito de Monges afsi le feTuiájComecó a pefar quji tuefie el fin de 'entrambos