• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00027

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00027"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00027

NOM DE LA SÈRIE

Autorització d’instal—lació de salons recreatius i salons de joc SUPORT

− Paper.

− Informàtic: TIRANT (Tractament Integral de Recursos Autonòmics i Normalització Tributària).

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Subsecretaria / Servici del Joc FUNCIÓ

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives de pur entreteniment o de tipus 'A' i d’altres màquines o aparells de pur passatemps o recreació, com ara futbolins, billars, tenis de taula, pistes de birles o semblants i de salons de joc que compten amb màquines de premi de tipus 'B' de les definides en el reglament de màquines recreatives i d’atzar.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ Reial Decret de 6 d'octubre de 1888, disposant la publicació del Codi

Civil.

GACETA DE MADRID

282 08/10/1888

Reial Decret d'11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini d'entrada en vigor del Codi Civil.

GACETA DE MADRID

43 12/02/1889

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. BOE 311 29/12/1978

Reial Decret 1067/1981, de 24 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de Joc Mitjançant Bitllets.

DOGV 48 15/06/1981

Ordre de 13 de desembre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre suspensió temporal dels permisos d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.

DOGV 327 10/01/1986

Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiances en matèria de joc.

DOGV 365 18/04/1986

Correcció d'errades del Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiances en matèria de joc.

DOGV 397 27/06/1986

Decret 106/1986, de 19 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aproven les normes provisionals, que regulen alguns aspectes dels jocs d'atzar realitzats amb màquines o aparells automàtics.

DOGV 427 12/09/1986

Ordre de 5 de març de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la documentació de màquines recreatives i d'atzar.

DOGV 554 26/03/1987

(2)

Ordre de 3 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica el joc del bingo.

DOGV 565 10/04/1987

Llei 4/1988, de la Generalitat Valenciana, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 842 09/06/1988

Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l'estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 915 04/10/1988

Decret 89/1990, de 11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 1335 28/06/1990

Ordre de 6 de novembre de 1990, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, por la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 1431 27/11/1990

Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes reguladores sobre l'organització administrativa en matèria de joc.

DOGV 1519 11/04/1991

Ordre de 25 de febrer de 1992, del conseller d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglament del Joc del Bingo, aprovat pel Decret 89/1990, de 11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 1746 17/03/1992

Decret 75/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 2068 15/07/1993

Decret 76/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 2076 27/07/1993

Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 2077 28/07/1993

Reial Decret 1398/1993, de 4 de agosto, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

BOE 189 09/08/1993

Ordre de 13 de setembre de 1993, del conseller d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Decret 75/1993, de 28 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 2116 04/10/1993

Ordre de 20 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 2172 27/12/1993

Decret 215/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 2385 11/11/1994

Decret 149/1985, de 4 d'octubre, del Consell de la Generalitat, sobre regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de joc.

DOGV 297 21/10/1985

Ordre de 17 de febrer de 1997, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica la Norma D.2 de l'annex II del Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 2956 21/03/1997

(3)

Decret 53/1988, de 25 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es concedeix una subvenció a les empreses operadores de màquines recreatives afectades per les inundacions.

DOGV 823 12/05/1988

Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 3351 15/10/1998

Ordre de 10 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de l'autorització d'instal—lació i explotació d'un casino de joc en la Comunitat Valenciana.

DOGV 3392 14/12/1998

Ordre de 9 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 155/1998, de 29 de setembre.

DOGV 3396 18/12/1998

Decreto 192/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglamento de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 4153 30/05/2002

Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4260 30/05/2002

Correcció d'errades del Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglamento de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4266 07/06/2002

Decret 144/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la suspensió de noves autoritzacions d'explotació de màquines de tipus 'B' o recreatives amb premi, destinades a ser instal—lades en bars, cafeteries, restaurants, clubs, càmpings i anàlegs.

DOGV 4335 13/09/2003

Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglamento del Joc del Bingo.

DOGV 4468 27/03/2003

Correcció d'errades del Decret 25/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 4499 14/05/2003

Ordre de 19 de setembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova la modificació de l'annex, Catàleg de Jocs, del Decret 215/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglamento de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 4612 21/10/2003

Ordre de 2 de gener de 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex del Reglamento del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat.

DOGV 4662 02/01/2004

Ordre UBT/3424/2004, de 4 d'octubre, de modificació del Reglament del Joc del Bingo, aprovat por Ordre de 9 de gener de 1979.

BOE 25 25/10/2004

Ordre de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda DOGV 5064 04/08/2005

(4)

i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de l'autorització d'instal—lació i explotació d'un casino de joc en el municipi de Castelló de la Plana.

Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 5237 10/04/2006

Ordre de 15 de juny de 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex III del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 155/1998, de 29 de setembre, modificat pel Decret 192/2001, de 19 de desembre, del Govern.

DOGV 5284 20/06/2006

Decret 116/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 5321 09/08/2006

Ordre de 20 de desembre de 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'annex del Reglament del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat.

DOGV 5417 29/12/2006

Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, de 1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

DOGV 5238 11/04/2006

Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

DOGV 5343 11/09/2006

Lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

DOGV

Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOCV 5496 23/04/2007

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

Instància normalitzada model J12 per a salons recreatius i per a salons de joc.

Nota: la sol—licitud i la documentació annexa es presentarà per duplicat.

Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol—licitant per part de qui subscriga la sol—licitud.

Projecte bàsic de les obres i de les instal—lacions del local amb la següent informació mínima:

− Plànols de situació del local on es pretén instal—lar el saló, a escala 1/1000.

− Plànol de planta en la seua configuració actual.

− Plànol de secció i fatxada.

− Plànol de distribució prevista, amb les cotes i superfícies corresponents.

− Plànol d'electricitat, indicant situació dels punts de llum, llums d'emergència, endolls, etc.

− Plànol indicatiu de les mesures de seguretat (extintors, boques d'incendi, instal—lació d'extinció automàtica, compartimentació, etc.) de barreres arquitectòniques i vies d'evacuació (recorregut, mesures, etc.).

(5)

− Plànol amb els sistemes de ventilació existents i a instal—lar, en el seu cas.

− Memòria descriptiva del local en què es faran constar els càlculs i el compliment dels requisits establits.

Document públic que acredite la disponibilitat del local.

Certificació acreditativa què el local i les instal—lacions que es pretenen realitzar s'ajusten a la normativa de seguretat específica per a aquest tipus d'establiments.

Fotocòpia del DNI o del seu equivalent si es tractàs d'estrangers, inclosos els membres del Consell d'Administració, o dels administradors i partícips de la societat.

Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat i còpia dels Estatuts.

Certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre Expedició de Certificacions i Informes sobre Conducta Humana, del sol—licitant o, en el seu cas, dels administradors i partícips de la societat.

Memòria sobre l'experiència professional i els mitjans humans i tècnics amb què es compta per a l'exercici de l'activitat.

Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal (CIF) i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritats com a conseqüència de la constitució de la societat.

Declaració del sol—licitant o dels socis indicativa de la participació que tinguen en empreses relacionades amb el joc.

Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'IRPF i del Patrimoni del sol—licitant i de cadascun dels socis de la societat o declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis fóra persona jurídica.

Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil. Quan el sol—licitant siga una societat mercantil.

Abonament de la tassa parafiscal corresponent.

Informe de l'alcalde de la població afectada. Només per als servicis territorials.

Resolució. Pot contindre vàries notificacions.

Tota aquella documentació necessària per a l'autorització de les modificacions i renovacions, segons el reglament corresponent i resolucions, en el seu cas.

Sol—licitud de baixa. Pot sol—licitar-se la baixa.

Resolució. Pot contindre vàries notificacions.

Recursos. Pot contindre recurs i resolució.

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D'ACCÉS DISPOSICIÓ

(6)

Restringit Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(BOE núm. 298, de 14/12/1999).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (BOE núm. 17, de 19/01/2008).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. (BOE núm. 302, de 18/12/2003).

Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat Sancionadora. (BOE núm. 189, de 09/08/1993).

SÈRIES RELACIONADES

− Autorització i registre d’empreses operadores.

− Registre de salons recreatius i salons de joc.

− Autorització i registre d’instal—lació de bingos.

− Autorització i registre d'empreses de servicis.

− Autorització d’instal—lació i obertura de casinos.

− Registre de fabricants i d'importadors.

− Registre de comercials i distribuïdors.

− Homologació de màquines A.

− Homologació de màquines B.

− Homologació de màquines C.

− Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

− Homologació de material de jocs.

− Expedients de prohibits.

− Llistats de prohibits.

− Expedients sancionadors.

DICTAMEN

Eliminació total als cinc anys. Es conservarà un expedient de cada any i un exemplar de cada tipus de formulari que s’utilitze com a mostra de la sèrie documental.

RESOLUCIÓ

Resolució de 21 de juliol de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. (DOCV núm. 6.074, de 07/08/2009)

Referencias

Documento similar

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

- someterlas a consideración del Pleno. ---En-este ordericieideas, y considerando que elTnstituto tiene a~su-cargo la regulación, promoción y supervisión de las

Em giro amb espant i horror davant aquesta plaga lamentable de funcions contínues que no tenen derivada... Teorema

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento