• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00166

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00166"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00166

NOM DE LA SÈRIE

Expedients de suport a accions realitzades per ens locals en estructures comercials

SUPORT

- Paper

- Informàtic: GUSTAVO (dins de l’entorn MASTÍN) ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació / Direcció General de Comerç i Consum / Servici de Promoció del Comerç i Artesania / A partir de 2012 es tramiten pels servicis territorials de Comerç i Consum d’Alacant, Castelló i València

FUNCIÓ

Atorgar subvencions als ens locals per a la realització d’accions que milloren la posició competitiva de les pimes ubicades en les infraestructures comercials municipals. Inclou actuacions en mercats fixos o de venda no sedentària, en carrers amb alta densitat comercial i estudis previs que definisquen les actuacions a realitzar en estos equipaments comercials o àrees urbanes, ja siguen consolidades o en entorns rurals.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ Orde 9/2012, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Economia, Indústria i

Comerç, per la qual es regulen les ajudes a ens locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2012

DOCV 6762 26/4/12

Orde 16/2011, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes a ens locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2011

DOCV 6500 12/4/11

Orde 14/2010, de 6 d’abril, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes a ens locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2010

DOCV 6241 8/4/10

Orde 10/2010, de 25 de març, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes per al Pla de Competitivitat de la Comunitat Valenciana en matèria de qualitat, per a l’exercici 2010

DOCV 6235 29/3/10

Orde de 29 de juny de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes a entitats locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2009

DOCV 6047 1/7/09

Orde de 28 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes per a la gestió integral del comerç urbà i el foment de la cooperació comercial per a l’exercici 2008

DOCV 5701 12/2/08

Orde de 28 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes relatives al

DOCV 5679 14/1/08

(2)

Programa de Promoció de la Qualitat en el Comerç per a l’exercici 2008

Orde de 23 de maig de 2007 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes per a la Gestió Integral del Comerç Urbà per a l’exercici 2007

DOCV 5536 18/6/07

Orde de 29 de desembre de 2006, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes relatives al Programa de Promoció de la Qualitat en el Comerç per a l’exercici 2007

DOGV 5427 12/1/07

Orde de 29 de desembre de 2004, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior per a l’exercici 2005

DOGV 4920 10/1/05

Orde de 4 de desembre de 2003, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior per a l’exercici 2004

DOGV 4650 15/12/03

Orde de 14 de novembre de 2002, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior per a l’exercici 2003

DOGV 4384 22/11/02

Orde de 18 de novembre de 2001, de la Conselleria d’Innovació i Competitivitat, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior per a l’exercici 2002

DOGV 4157 28/12/01

Orde de 21 de desembre de 2000, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior per a l’exercici 2001

DOGV 3906 28/12/00

Orde de 22 de desembre de 1999, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 2000

DOGV 3655 29/12/99

Orde de 12 de novembre de 1998, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 1999

DOGV 3377 20/11/98

Orde de 30 de desembre de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial

DOGV 3161 14/1/98

Orde de 24 de gener de 1997, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial

DOGV 2921 3/2/97

Orde d’1 de març de 1996, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial

DOGV 2705 8/3/96

Orde de 28 de febrer de 1994, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regulen les ajudes al sector de la distribució en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 2230 18/3/94

Resolució de 5 de novembre de 1991, del director general de Comerç, per la qual es modifica i establix el termini de presentació de sol—licituds, en aplicació de l’Orde de 30 de novembre de 1987, del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

DOGV 1672 27/11/91

Orde de 30 de setembre de 1987, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es concedixen ajudes a les corporacions locals a fi de fomentar diverses accions conjuntes

DOGV 682 16/10/87

Orde de 30 de novembre de 1987, per la qual es regulen les ajudes al sector de la distribució en matèria de reforma d’estructures comercials

DOGV 723 15/12/87

(3)

Decret 150/1983, de 21 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’establix el règim d’ajudes a les corporacions locals per a la construcció i modernització d’equipaments comercials de caràcter social

DOGV 133 1/12/83

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

BOE 285 27/11/92

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions BOE 276 18,/11/03

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

BOE 167 14/7/98

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

BOE 176 25/706

Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana

DOCV 1588 17/7/91

Llei 8/1986, de 29 de desembre, de la Generalitat, d’Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials

DOGV 497 31/12/86

Decret Llei 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l’impuls de l’activitat comercial i l’eliminació de càrregues administratives

DOCV 6814 9/7/12

Reglament (CE) NÚM. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen les normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s’establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió

DOTZE L371/1 27/12/06

Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, pel qual s’establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999

DOTZE L 210 31/7/06

Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999

DOTZE L210/1 31/7/06

Reglament (CE) núm. 1783/1999 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 1999, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional.

DOTZE L213/1 13/8/99

Reglament (CE) núm. 1261/1999 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de juny de 1999, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional.

DOTZE L161/43 26/6/99

Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s’establixen disposicions generals sobre els Fons Estructurals.

DOTZE L161/1 26/6/99

Reglament (CEE) núm. 2083/93 del Consell, de 20 de juliol de 1993, que modifica el Reglament (CEE) núm. 4254/88, pel qual s’aproven disposicions d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 2052/88, quant al Fons Europeu de Desenrotllament Regional

DOTZE L193 31/7/93

Reglament (CEE) núm. 2082/93 del Consell de 20 de juliol de 1993 que modifica el Reglament (CEE) núm. 4253/88 pel qual s’aproven disposicions d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 2052/88, en el relatiu, d’una banda, a la coordinació de les intervencions dels Fons estructurals i, d’una altra, d’estes amb les del Banc Europeu d’Inversions i amb les dels altres instruments financers existents

DOTZE L193 31/7/93

Reglament (CEE) núm. 2081/93 del Consell de 20 de juliol de 1993 pel que es modifica el Reglament (CEE) núm. 2052/88 relatiu a les

DOTZE L193 31/7/93

(4)

uncions dels fons amb finalitat estructural i a la seua eficàcia, així com a la coordinació entre si de les seues intervencions, amb les del Banc Europeu d’Inversions i amb les dels altres instruments financers existents

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

 Sol—licitud general i annex corresponent

 Documentació identificativa del sol—licitant i, si és el cas, del representant legal (NIF/NIE i, si és el cas, poders del representant legal)

 Declaració responsable de no ser deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions

 Declaració responsable de les fonts de finançament del projecte

 Memòria de l’actuació i pressupostos detallats

 Projecte tècnic, si és el cas

 Programa d’actuació que garantisca la realització de l’actuació en el mateix exercici

 Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat.

 Dades de domiciliació bancària i certificat bancari.

 Documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l’expedient.

 Informe proposta

 Resolució de l’expedient i notificació

 Notificació que la subvenció es nodrix de fons europeus

 Compte justificatiu amb acreditació documental de la realització de l’actuació i acreditació del seu pagament

 Declaració de fons amb què s’ha finançat l’actuació

 Proposta de pagament (certificat i resolució)

 Sol—licitud i resolució de pròrroga, si és el cas

 Notificació de la resolució de la fase de pagament

 Requeriments d’esmena de la documentació presentada o de documentació addicional

- No tots els expedients tenen tota la documentació en funció de l’ajuda sol—licitada i l’actuació plantejada. Així mateix, pot haver-hi expedients que hagen finalitzat per desistiment o renúncia expressa del titular, per caducitat en el termini per a esmenar o resolts per incompliment dels requisits fixats en la convocatòria o en la resolució de concessió, o bé denegats, pels motius que en cada cas s’expressa en la resolució.

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS DISPOSICIÓ

Lliure - Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

SÈRIES RELACIONADES

- Actes i convocatòries, per orde de procediment, de la Comissió de Suports a la Comercialització

(5)

DICTAMEN

Eliminació total als quatre anys des que s’haja declarat el tancament definitiu del corresponent programa operatiu (normativa europea fons FEDER).

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció general competent en matèria de comerç i, si és el cas, pel servici territorial, com a testimoni de la sèrie documental.

RESOLUCIÓ

Resolució de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. (DOCV núm. 7214, de 14/02/2014)

Referencias

Documento similar

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

(1886-1887) encajarían bien en una antología de textos históricos. Sólo que para él la literatura es la que debe influir en la historia y no a la inversa, pues la verdad litera- ria

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la

que aquesta no és només la història d’una mare i d’un fill, sinó una història feta de moltes més ferides i histò-. ries, i que hem volgut explicar mitjançant la paraula, el