• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00163

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00163"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00163

NOM DE LA SÈRIE

Expedients de subvencions destinades a la promoció de fires comercials SUPORT

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació / Direcció General de Comerç i Consum / Servici de Promoció del Comerç i Artesania / A partir de 2012 els tramiten els servicis territorials de Comerç i Consum d’Alacant, Castelló i València.

FUNCIÓ

Atorgament de subvencions destinades a atendre els gastos derivats de les accions de promoció de fires comercials.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ Llei 8/1986, de 29 de desembre, d’ordenació del comerç i

superfícies comercials DOGV 497 31/12/1986

Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la

Comunitat Valenciana DOCV 6488 25/03/211

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

BOE 276 18/11/2003

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions BOE 176 25/07/2006

Decret 40/1998, de 31 març, del Govern Valencià, sobre fires

comercials de la Comunitat Valenciana DOGV 3220 08/04/1998

Directrius comunitàries sobre ajudes d’estat a les xicotetes i

mitjanes empreses, punt 3.2 DOCE C213 19/08/1992

Comunicació de la Comissió 96/C 68/06 DOCE 68 06/03/1996

REGLAMENT (CE) núm. 69/2001, de la Comissió, de 12 de gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis

DOCE L10/30 13/01/2001

Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del

Tractat a les ajudes de minimis DOCE L379/5 28/12/2006

Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la

Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei DOGV 1588 17/07/1991

(2)

d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana

Reial Decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment per a la Concessió de Subvencions

Públiques BOE 312 30/12/1993

Decret Llei 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l’impuls de l’activitat comercial i l’eliminació de

càrregues administratives DOCV 6814 9/7/2012

Orde de 30 de desembre de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria

de modernització del comerç interior i promoció comercial DOGV 3161 14/01/1998 Orde de 12 de novembre de 1998, de la Conselleria d’Ocupació,

Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria de modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 1999

DOGV 3377 20/11/1998

ORDE de 22 de desembre de 1999, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria modernització del comerç interior i promoció comercial per a l’exercici 2000

DOGV 3655 29/12/1999

ORDE de 21 de desembre de 2000, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes en matèria d’internacionalització i promoció comercial per a l’exercici 2001

DOGV 3906 28/12/2000

ORDE de 21 de desembre de 2001, de la Conselleria d’Innovació i Competitivitat, per la qual es regulen les ajudes en matèria d’internacionalització i promoció comercial per a l’exercici 2002

DOGV 4157 28/12/2001

ORDE de 15 de novembre de 2002, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia, per la qual es regulen les ajudes en matèria d’internacionalització i promoció comercial per a l’exercici 2003

DOGV 4384 22/11/2002

Orde de 4 de desembre de 2003, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es regulen les ajudes en matèria

del comerç interior per a l’exercici 2004 DOGV 4650 15/12/2005

Orde de 29 de desembre de 2004, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes en

matèria del comerç interior per a l’exercici 2005 DOGV 4920 10/01/2005 Orde de 30 de desembre de 2005, de la Conselleria d’Empresa,

Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes en

matèria del comerç interior per a l’exercici 2006 DOGV 4548 01/02/2006 Orde de 27 d’abril de 2007, de la Conselleria d’Empresa,

Universitat i Ciència, per la qual es regulen les ajudes relatives DOGV 5519 24/05/2007

(3)

al Programa de Foment de la Cooperació Empresarial en el Comerç per a l’exercici 2007

Orde de 28 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes per a la gestió integral del comerç urbà i el foment de la cooperació comercial per a l’exercici 2008

DOGV 5701 12/02/2008

Orde de 29 de juny de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes per al Pla de Competitivitat del Comerç Urbà i la Cooperació Comercial per a l’exercici 2009

DOGV 6047 01/07/2009

Orde de 29 de juny de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es regulen les ajudes a entitats locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2009

DOGV 6047 01/07/2009

Orde 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per la qual es regulen les ajudes per al Pla de Competitivitat del Comerç Urbà i la Cooperació Comercial per a l’exercici 2010

DOGV 6195 29/01/2010

Orde 14/2010 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per la qual es regulen les ajudes a entitats locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2010

DOGV 6241 08/04/2010

Orde 16/2011 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per la qual es regulen les ajudes a entitats locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2011

DOCV 6500 12/04/2011

Orde 26/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per la qual es regulen les ajudes per al Pla

de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2011 DOCV 6450 01/02/2011 Orde 9/2012, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Economia,

Indústria i Comerç, per la qual es regulen les ajudes a ens locals per a les actuacions derivades de l’aplicació del Pla de Competitivitat del Comerç Urbà per a l’exercici 2012.

DOCV 6762 26/04/2012

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

- Sol·licitud general i annex en imprés normalitzat.

- Autorització expressa a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç perquè esta comprove les dades d’identitat del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal.

- En cas de societats la inscripció en el Registre Mercantil de les quals siga obligatòria:

Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat.

- La documentació que ha de formar part de l’expedient pot variar en

(4)

- En cas de societats la inscripció en el Registre Mercantil de les quals no siga obligatòria: Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat, fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’entitat o de la que continga l’articulat complet dels seus estatuts vigents i fotocòpia del poder de representació.

- Memòria descriptiva de l’actuació per a la qual se sol·licita l’ajuda amb els pressupostos detallats per partides.

- Dades de domiciliació bancària segons el model.

- Acreditació que el sol·licitant de la subvenció es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en l’exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l’import, l’organisme, la data de concessió, el règim d’ajudes en què s’empara i l’objectiu de l’ajuda i els costos subvencionats, o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

- Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la LGS, no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions, complix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment.

- Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d’estar-ne exempt.

- Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l’expedient.

- Si és el cas, requeriment d’esmena de documentació.

- Resolució de concessió de l’ajuda (o de denegació, si és el cas).

- Si és el cas, resolució d’incidències posteriors a la resolució de concessió.

- Memòria de les activitats realitzades justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels resultats obtinguts.

- Relació de justificants amb detall de les actuacions realitzades recolzades per esta subvenció i amb indicació de cada un dels gastos incorreguts, amb identificació del creditor i del document, el seu import i la data d’emissió, segons el model.

- Declaració responsable detallada sobre l’import, la procedència i l’aplicació dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos amb què, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

- Les factures i la resta de justificants dels gastos realitzats.

- Quan l’import del gasto subvencionable supere la quantia de 18.000 euros en el supòsit de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, justificació d’haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors.

- Certificats de comprovació i aprovació dels justificants i de la proposta de pagament, la minoració o la revocació de la subvenció concedida, si és el cas.

la corresponent norma de la convocatòria. S’ha expressat, en este apartat, la documentació bàsica que ha de formar part dels expedients per a l’acreditació dels requisits establits en cada convocatòria d’ajudes. Així mateix, pot haver-hi expedients que hagen finalitzat per desistiment o renúncia expressa del titular, per caducitat en el termini per a esmenar o resolt per incompliment dels requisits fixats en la convocatòria o en la resolució de concessió, o bé denegats pels motius que en cada cas s’expressa en la resolució.

(5)

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS DISPOSICIÓ

Accés lliure - Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

SÈRIES RELACIONADES

- Actes i convocatòries, per orde de procediment, de la Comissió de Suports a la Comercialització - Expedients de subvencions per a la promoció comercial de productes valencians

DICTAMEN

Eliminació total al cap de deu anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda (normativa europea sobre minimis).

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitats per la direcció general competent en matèria de comerç i, si és el cas, pel servici territorial, com a testimoni de la sèrie documental.

RESOLUCIÓ

Resolució de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius (DOCV núm. 7214, de 14/02/2014).

Referencias

Documento similar

Aquest procediment es fa per a l’autorització i el registre dels establiments sanitaris en què té competència la D. d’Ordenació,

Proporcionar informació sobre l'activitat industrial en el territori de la Comunitat Valenciana que siga necessària per a l'exercici de les

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives

Registrar l’obertura de salons recreatius i de jocs com a establiments autoritzats exclusivament per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives de pur

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.. GACETA

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la