• No se han encontrado resultados

GUIA PER A SOL·LICITAR AJUDES DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT SOCIAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GUIA PER A SOL·LICITAR AJUDES DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT SOCIAL"

Copied!
21
0
0

Texto completo

(1)

1

GUIA PER A SOL·LICITAR AJUDES DE FOMENT DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT SOCIAL

Instruccions per a emplenar les sol·licituds de les ajudes del Servei de Promoció de la DGPLGM per a associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats, xarxes universitàries i altres entitats sense ànim de lucre, entitats de l'exterior de la Comunitat Valenciana i per a les persones jurídiques, públiques i privades, que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social (<https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/associacions>), i presentar-les telemàticament.

Cal que la persona sol·licitant o l’entitat tinga en compte que:

1. Ha de disposar d’un certificat digital (preferiblement el de la persona representant o titular jurídica o el de l’entitat).

2. Ha d’haver llegit el procediment que s’estableix en la convocatòria (els apartats que parlen sobre sol·licitud, terminis i tramitació, i per a això, pot entrar en la Guia Prop de la GV o en la pàgina web de la DGPLGM i consultar la resolució de convocatòria:

<http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios> o

<https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/associacions>.

3. Ha de tindre preparada la documentació necessària, tant la que es facilite com a “impresos associats”: annex I i model de domiciliació bancària (si cal) emplenats i signats electrònicament per la persona que represente legalment l’entitat, com aquella que no es publica, però que es demana segons cada modalitat de la convocatòria (la podeu consultar en l’annex I de cada modalitat: apartat C. Documentació que cal adjuntar).

Annex I. Modalitat A

(2)

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L’ANNEX I SEGONS LES DIVERSES MODALITATS

I. MODALITAT A. Les associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització.

II. MODALITAT B. Universitats de la Comunitat Valenciana.

III. MODALITAT B.B. Xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia on participen almenys tres universitats públiques valencianes.

IV. MODALITAT C. Les entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana inscrits en el registre corresponent.

V. MODALITAT D. Les persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social.

Comproveu que empleneu l’annex I de la modalitat per la qual demaneu subvenció (està indicat en l’inici de l’annex I dalt de la capçalera), ja que cada modalitat té un “tipus de beneficiari i requisits” (article 2 de les bases); que si no els compliu, us exclourà de la convocatòria:

(3)

3

(4)
(5)

5

(6)
(7)

7

(8)

ANNEX I, apartat B. Programes pels quals sol·liciteu la subvenció

Si la modalitat per què demaneu subvenció té més d’un programa (totes excepte la D), ompliu en l’annex I les dades específiques dels programes pels quals sol·liciteu subvenció.

Recordeu el punt huité de la Resolució: període subvencionable.

Annex I, pressupost detallat dels programes pels quals sol·liciteu subvenció

Per a emplenar aquest apartat, tingueu en compte l’apartat seté de la Resolució: despeses subvencionables, ja que només són subvencionables les despeses que s’hi indiquen.

Sumeu les quantitats de la columna de l’import.

(9)

9 ANNEX I, apartat C. Criteris valorables quantificables

Molt important: empleneu els ítems dels programes pels quals sol·liciteu subvenció.

Els “criteris valorables quantificables” es corresponen amb l’apartat cinqué de la Resolució.

Aquest pas és important perquè són els criteris que donen els punts per a fer la valoració i el repartiment final.

Traslladeu-los a la pantalla informàtica de presentació de sol·licitud amb el mateix nom (consulteu la pàgina 19 de la guia).

(10)

L’annex I reserva espai on heu de consignar la informació imprescindible i necessària d’una memòria i del pressupost detallat. Si l’espai reservat en l’annex I no és suficient, annexeu a l’annex I un document extra amb informació relativa a aquests punts.

És molt important que la persona que represente legalment l’entitat signe l’annex I electrònicament.

Si necessiteu ajuda per a emplenar-lo, envieu un missatge al Servei de Promoció de la DGPLGM (<serveidepromocio@gva.es>) i us respondran tan aviat com siga possible. En L’assumpte del missatge: Associacions.

COM S’ACCEDEIX A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD?

La presentació telemàtica de la sol·licitud es fa en les condicions establides en la corresponent convocatòria. Enllaços per a accedir-hi:

a) Procediment habilitat per a la subvenció corresponent:

Modalitat A. Associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21502>.

Modalitat B: Universitats de la Comunitat Valenciana:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21505>.

Modalitat B.B: Xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia on participen almenys tres universitats públiques valencianes:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21506>.

Modalitat C. Entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=276>.

Modalitat D. Persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social:

<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21504>.

b) Pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

<https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/associacions>.

Entreu en Tramitar amb certificat.

Si teniu algun problema informàtic, envieu un missatge a l’adreça:

<generalitat_en_red@gva.es>.

(11)

11

(12)

Una vegada que us hàgeu identificat correctament amb el certificat digital de la persona representant o titular jurídica o de l’entitat, accedireu a una pantalla inicial, en la part superior de la qual figura el nom de l’ajuda o subvenció a sol·licitar.Heu de prémer en

“Nova tramitació” i podreu veure en diferents pestanyes els successius passos que heu de seguir:

1. Per a emplenar la sol·licitud general de subvenció.

2. Per a emplenar els criteris valorables quantificables.

(13)

13 L’assistent de tramitació us guia en els passos a realitzar.

1. HEU DE SABER

Observeu que en el punt 1 del pas 1, “Heu de saber”, hi ha un enllaç a la informació del gestor únic de continguts (GUC), que us informa de la tramitació per a la sol·licitud de subvenció de què es tracte.

Una vegada llegida aquesta informació bàsica es pot iniciar la tramitació prement el botó

“Començar” que hi ha al peu de la pàgina.

2. EMPLENAR

En aquest pas, es presenta la sol·licitud general per a emplenar-la.

(14)

FORMULARI GENERAL: COMÚ A TOTS ELS PROCEDIMENTS

La iconografia indica quins són els formularis obligatoris.

Una vegada emplenada tota la sol·licitud, premeu el botó “Valida” situat en la part inferior del formulari web de sol·licitud. També podeu cancel·lar la sol·licitud prement el botó “Cancel·la” o tornar a la pantalla anterior prement el botó “Torna al llistat”.

Per a passar d’una pantalla a la següent, cliqueu sobre el botó “Envia” en la vora superior dreta de cada pàgina.

FORMULARI 1: SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

L’apartat A, recull les dades de l’entitat sol·licitant. És important que empleneu correctament totes les dades.

Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries. Els camps que mostren una lupa permeten triar el valor d’una llista que es desplega en clicar damunt la lupa. Empleneu la casella de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).

(15)

15 En l’apartat B, es mostren les dades de qui presenta la sol·licitud. Aquestes dades s’obtenen del certificat o el sistema amb el qual s’haja accedit al tràmit i no poden ser modificades.

En l’apartat C, cal emplenar correctament les dades per a les notificacions telemàtiques perquè són les que utilitza l’Administració per a qualsevol acte de notificació.

En l’apartat D, heu d’indicar el lloc on realitzeu l’activitat.

En l’apartat E, és el número domiciliació bancària.

(16)

En l’apartat F, heu d’autoritzar, o no, l’òrgan gestor del procediment per a poder consultar les dades d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària, estatal i autonòmica. Tant si autoritzeu la consulta com si no, ho heu d’indicar a continuació. En cas que no ho autoritzeu, adjunteu els certificats corresponents.

En cas de rebre altres subvencions, empleneu l’apartat G, declaració d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat procedents d’altres departaments, administracions i entitats públiques o privades.

En l’apartat H, l’enviament de la sol·licitud comporta l’acceptació de les declaracions

(17)

17 En l’apartat I, de protecció de dades, llegiu la informació sobre aquesta i accepteu-ne les condicions.

En l’apartat J, apareix el nom de l’ajuda que es tramita per mitjà d’aquest formulari.

Comproveu que es tracta de l’ajuda que voleu sol·licitar, ja que la convocatòria d’ajudes al foment del valencià en l’àmbit social té cinc modalitats, cadascuna amb un tràmit específic:

Modalitat A: associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre.

Modalitat B: universitats.

Modalitat B.B: xarxes universitàries.

Modalitat C: entitats i centres de l’exterior.

Modalitat D: persones jurídiques que realitzen projectes singulars.

(18)

En l’últim apartat d’aquest formulari apareix el nom de l’organisme a què va dirigida la sol·licitud.

Una vegada empleneu i envieu la sol·licitud general, heu d’emplenar la pantalla dels

“criteris valorables quantificables”.

(19)

19 FORMULARI 2: CRITERIS VALORABLES QUANTIFICABLES

Cada modalitat d’aquesta convocatòria té un formulari propi de criteris valorables quantificables, que es corresponen amb els “criteris de valoració” de l’apartat cinqué de la Resolució, el qual conté una sèrie de files, cadascuna amb una qüestió que només pot ser de dues classes:

a) Qüestions a què cal respondre sí o no, o bé b) Qüestions que demanen una quantitat.

En el “títol” poseu el nom de l’entitat, excepte en la modalitat D, que heu de posar-hi el nom del projecte.

Molt important: empleneu tots els ítems dels programes per què sol·liciteu subvenció.

Si marqueu l’ítem de les “clàusules socials”, adjunteu en “Documentar” el document que les acredita.

FORMULARI 3: SELECCIÓ DE FORMULARIS

Aquesta pàgina dona accés als diferents annexos que formen part de la convocatòria de subvencions. Es tracta d’un model de document que s’ha de carregar en format PDF una vegada emplenat.

Aquests models de documents també els teniu en l’apartat “impresos associats”, diferents per a cada una de les modalitats en la pàgina web:

<https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/associacions>

(20)

3. DOCUMENTAR

Permet adjuntar la documentació que heu de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció (tant l’obligatòria com l’opcional, podeu consultar la pàgina 1 de la guia).

En la pantalla del pas 3, apareixen els formularis amb model normalitzat i, després, l’opció “Altres documents”: per a la resta de documentació a annexar a la sol·licitud.

Carregueu el model de domiciliació bancària, si cal, i l’annex I de la modalitat per la qual demaneu subvenció emplenats i firmats digitalment, “impresos associats”, en format PDF en l’aplicació. Els documents obligatoris a emplenar apareixen llistats en la pantalla.

A més, la pantalla també permet annexar aquella documentació que es detalla en la corresponent convocatòria, diferent de l’annex I i del model de domiciliació bancària, i necessària, que cal lliurar en el moment de la sol·licitud, podeu consultar el punt 3 de la pàgina 1 de la guia).

A cada document que annexeu, doneu-li un nom que l’identifique de manera clara, amb indicació de quin document es tracta.

En cas que siga necessari annexar arxius en què consten nombrosos documents, aquests es comprimisquen tipus “zip” o “rar”.

Important: els documents i l’annex I, els heu de presentar en format PDF i, si han d’anar signats, els ha de signar electrònicament la persona representant o titular jurídica perquè siguen vàlids a l’efecte de la tramitació telemàtica.

(21)

21 Una vegada hàgeu annexat tota la documentació requerida, segons la modalitat de què es tracte, cliqueu en el botó “continuar”, i s’obrirà el quart pas del tràmit.

4. REGISTRE I FINALITZACIÓ DEL TRÀMIT

Abans de registrar la sol·licitud, es mostra un resum de la informació proporcionada fins al moment i s’informa que es revise, ja que una vegada registrada no la podeu modificar.

Si és correcta, premeu el botó “Registra”, i després seleccioneu el certificat de signatura electrònica, signeu la tramitació de sol·licitud i aquesta es presentarà per via telemàtica.

En cas contrari, cliqueu en el botó “Torna al pas anterior”. Després de prémer el botó

“Registra”, s’obrirà el pas següent: “Guardar”.

5. GUARDAR

Mostra el justificant que conté el número de registre, la data i l’hora de registre, la identificació del sol·licitant, l’assumpte i la relació de la documentació presentada.

Guardeu el justificant.

Referencias

Documento similar

Internacional son una referencia para los profesionales y empresas de tecnología y comercio de frutas, hortalizas, flores y viveros en todo el mundo.. QCj es la revista

En ese sentido, señala Google ha abusado de su posición dominante en el mercado de búsquedas general al dar una ventaja ilegal a su propio servicio de

Estas instrucciones se refieren a la instalación de la base i-Size en el automóvil; para el mon- taje de las sillas de auto compatibles, consulte el manual de la silla de

a) Plantación de especies arbustivas con fruto como Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus sp., Sorbus sp., etc. tanto en los bordes de los caminos ya

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO DENOMINADO «LAS PARDAS» Y SUS INSTALACIONES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE SEDANO

Terminada la canción se ilumina la cueva con luz misteriosa, y aparece el espectro (en clásico traje gitano) de un antiguo amante de la heroína, acompañado por un motivo que se oye

PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA 2018/2019 PROVÍNCIA/PROVINCIA: VALÈNCIA VALENCIA /. MODALITAT/MODALIDAD: PFQB Ordinari /

PROVÍNCIA/PROVINCIA: CASTELLÓ CASTELLÓN / MODALITAT/MODALIDAD: PFQB Ordinari / PFCB