• No se han encontrado resultados

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, modalitat del contracte i funcions del lloc de treball

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRIMERA. Objecte de la convocatòria, modalitat del contracte i funcions del lloc de treball"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, GRUP C2 DE TITULACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU (SISENA BORSA)

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, modalitat del contracte i funcions del lloc de treball

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, categoria professional auxiliars administratius/administratives, grup de classificació C2.

Les qualificacions obtingudes en aquest concurs-oposició determinaran l’ordre per a la contractació, si escau i d’acord amb la normativa vigent, que puguin ser necessaris per a cobrir les necessitats que es produeixin. (borsa de treball)

Són funcions del lloc de treball, entre d’altres, les següents: tasques d’atenció al públic, realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documents, mecanografiats o similars;

incorporació dels documents als expedients així com el seu arxiu i registre, comprovació i realització d’operacions simples i repetitives, utilització de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica i en general, repartiment de correspondència i gestió documental a través dels programes informàtics habilitats a l’efecte, realització d’activitats administratives elementals d’acord a instruccions rebudes o normes existents.

En general, qualsevol altra tasca afina a la categoria del lloc i semblant a les anteriorment descrites, que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i resulti necessària per raons del servei.

SEGONA. Condicions d’admissió dels aspirants

Per poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

c) Tenir divuit anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

1

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

JOAN CARLES LACUEVA COLL (1 de 1) Secretari Data Signatura: 21/09/2021 HASH: 5a7bfd70197d9c6718738bebbdc54d52

(2)

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per al treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupa el personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

e) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de la plaça convocada.

f) Tenir la titulació de graduat/ada en ESO, graduat/ada escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-la a la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/lles que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent.

g) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de la llengua castellana, mitjançant els certificats següents:

- Certificat que acrediti que s’ha cursat cursos reglats a l’Estat Espanyol o a països on la parla oficial o cooficial sigui la castellana.

- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles d’idiomes.

En cas de no acreditar-lo, hauran de realitzar la prova corresponent.

h) Llengua catalana: els/les aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català C1 o equivalent, amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-ho, hauran de realitzar la prova corresponent.

i) Tenir el carnet de conduir classe B.

j) Estar en possessió de la titulació ACTIC nivell bàsic. En cas de no disposar-lo es farà l’oportuna prova. Per més informació podeu consultar el lloc web: http://actic.gencat.cat.

k) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció 2

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(3)

que preveu l’art. 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

TERCERA. Forma i termini de presentació d’instàncies

Les sol·licituds, requerides per participar en les proves d’accés corresponents i en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran a la Sra. presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i es presentaran preferentment de forma telemàtica. També davant el Registre d’Entrada d’aquesta entitat o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Degut a la urgència en cobrir les vacants, el termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de la del dia següent a la publicació al tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general primera, les quals s'hauran d'acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu.

Les bases íntegres també s’exposaran al tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103040003

A la sol·licitud s’adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI o, si s’escau, passaport.

- Fotocòpia del carnet de conduir classe B.

- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició degudament autenticats.

- Currículum vitae de l’aspirant, degudament indexat per poder valorar els mèrits en la fase de concurs.

- Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració en la fase de concurs (informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies, certificats d’empresa...) En el cas de serveis prestats en aquest Consell Comarcal, només cal al·legar-ho (la comprovació es realitzarà d’ofici) degudament

autenticats. 3

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(4)

- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) (en el cas de que no s’aporti en aquest moment haurà de fer-se la corresponent prova de nivell).

- Certificat de la titulació ACTIC nivell bàsic (en cas de no disposar-lo es farà l’oportuna prova).

QUARTA. Admissió d’aspirants

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència dictarà resolució en el termini de 5 dies tot aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal, s’assenyalarà un termini de 3 dies hàbils per a l’esmena. En la mateixa publicació es farà constar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de realitzar totes les proves. Igualment en la mateixa resolució es farà constar la designació nominal del tribunal. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. La Presidència podrà decidir, d’acord amb el nombre d’aspirants presentats, que la publicació es faci de manera edictal.

Les al·legacions/esmenes presentades es resoldran en el termini de 5 dies des de la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

CINQUENA. Tribunal qualificador

Els òrgans de selecció seran col·legiats i la composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. Igualment la composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i aquesta no es podrà ostentar en representació o per compte de ningú.

El nombre de membres del Tribunal no serà inferior a tres.

El Tribunal qualificador estarà constituït per: 4

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(5)

- President.

- Dos vocals i un d’ells efectuarà les funcions de secretari.

Els membres del tribunal seran nomenats en la mateixa resolució que aprovi la llista provisional d’admesos i exclosos.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves.

En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixements de català exigit per a cada plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, l'òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la Corporació, nomenarà una persona per tal que assessori el tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot. Així mateix, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.

Els membres del tribunal (i el personal tècnic de suport, si escau) meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixin per raó del servei, d'acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de tres dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, un dels quals farà les funcions de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal Qualificador computant-se com un únic vot.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

5

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(6)

En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

SISENA. Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

Els sistemes de selecció de les persones aspirants és el concurs-oposició, que consistirà en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels aspirants i s’efectuarà assignant a cadascun d’ells/elles els punts que li puguin correspondre de conformitat amb el barem següent:

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció dels aspirants constarà de les fases següents:

- Oposició.

- Concurs.

FASE D’OPOSICIÓ 1. Llengua castellana

Només els/les aspirants que no compleixin els requisits establerts en la Base 2a g), en relació al coneixement de llengua castellana.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment i fins al moment de la seva realització, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior, B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

2. Llengua catalana 6

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(7)

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, d’acord amb el model que serà facilitat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per poder continuar amb el procés de selecció.

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència de llengua catalana o superior de la Junta Permanent de Català o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

3. Nivell actic

Exercici de caràcter eliminatori i obligatori. Supòsit pràctic de caràcter informàtic per als aspirants que no acreditin coneixements informàtics. (ACTIC)

4. Prova test

Consistirà en la realització d’una prova de capacitat i aptitud eliminatòria i obligatòria per als aspirants, mitjançant la realització d’un test de 50 preguntes relacionades amb els temes que formen part del temari del concurs oposició. La forma de la puntuació de la prova serà la següent:

0,6 punts per resposta correcta, -0,20 per resposta incorrecta i 0 punts sense resposta o resposta anul·lada.

El temps màxim per a la realització d’aquesta prova és de 60 minuts. Aquest exercici es valorarà sobre 30 punts i se n’ha d’obtenir un mínim de 15 punts per a superar-la.

Es convocarà els aspirants en crida única, amb exclusió de l’oposició d’aquells que no compareguin, llevat causa de força major degudament acreditada i lliurement apreciada pel Tribunal.

En qualsevol moment el Tribunal pot requerir als opositors perquè acreditin la seva identitat.

Els/les candidats/es han de disposar del DNI o, en el seu defecte, passaport o carnet de conduir.

El contingut del programa de selecció serà el següent: 7

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(8)

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

3. Les fonts del Dret. La Llei. Disposicions normatives: Decret Llei i Decret Legislatiu. El Reglament.

4. El Poder Judicial. Regulació. Principis generals. El Consell General del Poder Judicial.

L’organització judicial espanyola. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya.

5. L’Administració de les Comunitats Autònomes. Constitució de les Comunitats Autònomes.

Vies d’accés a l’autonomia. Els Estatuts d’autonomia. Organització institucional de les Comunitats Autònomes. Competències. El control sobre l’activitat de les Comunitats Autònomes. Convenis entre les Comunitats Autònomes.

6. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. La Constitució Europea. Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Fonts: els tractats; els reglaments; les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Tipologia de les competències. Els procediments de reforma.

8. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, atribucions i funcions.

9. L’administració Local. Ens que l’integren l’administració local. La Llei de bases del règim local i El Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya. Competències municipals.

10. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals.

Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants.

L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

8

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(9)

11. Òrgans de govern municipals. L’alcalde. El Ple: composició i funcions. La Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde. Òrgans complementaris. Els grups polítics. El Consell Obert. Altres règims especials.

12. Règim de sessions i acords municipals. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicacions dels acords. El Registre de documents.

13. La comarca. Règim jurídic. Funcions, competències i organització.

14. L’organització administrativa. Principis: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, delegació i advocació. Els principis de l’organització administrativa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

15. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament:

concepte i classes de reglaments. L’òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

16. Atenció al públic: Acollida i informació a l’administrat. La informació administrativa. Els serveis d’informació administrativa. Relacions de l’administració amb els administrats. El ciutadà com a client i destinatari dels serveis i prestacions públiques.

17. La comarca de la Ribera d’Ebre. Situació, àmbit geogràfic i municipis. Actes festius, etnològics i altres actes d’interès cultural i social.

5. Prova pràctica

El Tribunal podrà efectuar una prova pràctica i també eliminatòria a determinar per aquest relativa a les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria per determinar les habilitats pràctiques dels aspirants. La durada d’aquest exercici serà determinada pel Tribunal.

Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 10 punts, i se n’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per superar-los.

FASE DE CONCURS

Als aspirants que superin l’oposició se’ls valorarà, fins a un màxim de 8 punts, en la fase de concurs els mèrits que al·leguin:

9

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(10)

Mèrits computables a) Formació

- Cursets o seminaris relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball, sempre i quan aquests cursos s’hagin desenvolupat en els 5 anys anteriors a la convocatòria. Fins a un màxim de 2 punts:

_ Si no consta la seva durada o és inferior a les 10 hores, 0'05 punts.

_ Si la seva durada està entre 10 i 20 hores, 0'10 punts.

_ Si la seva durada està entre 20 i 40 hores, 0'20 punts.

_ Si la seva durada està entre 40 i 60 hores, 0'30 punts.

_ Si la seva durada està entre 60 i 100 hores, 0'40 punts.

_ Si la seva durada és superior a 100 hores, 0'50 punts.

b) Experiència

Pel desenvolupament de treballs professionals relacionats amb les funcions del lloc a cobrir i definides en aquestes bases, fins a un màxim de 3 punts:

- Per cada mes treballat en lloc similar en un Consell Comarcal: 0,05 punts - Per cada mes treballat en lloc similar en ajuntaments: 0,04 punts.

- Per cada mes treballat en lloc similar en la resta d’administracions públiques: 0,03 punts.

- Per cada mes treballat en lloc similar en el sector privat: 0,02 punts.

Entrevista personal

Consistirà en mantenir un diàleg per part del Tribunal Qualificador amb els/les aspirants per tal d’avaluar l’adequació dels mateixos a les característiques del lloc de treball, amb un màxim de 3 punts.

SETENA. Qualificació

La qualificació final serà la suma dels punts obtinguts en la fase d’oposició i l’obtinguda en la fase de concurs. Els/les candidats/candidates amb major puntuació seran els/les escollits/escollides per a la seva contractació.

VUITENA. Relació d’aprovats

10

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

(11)

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal proposarà el nomenament dels aspirants que hagin superat les proves i faran pública la relació d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal.

NOVENA. Funcionament de la borsa de treball

Totes les persones que superin el procés de selecció seran incloses en una borsa de treball per a les futures contractacions que resultin necessàries pel manteniment del servei públic del Consell Comarcal, ordenades segons la puntuació obtinguda per a ser cridades, sens perjudici del que es disposi en la normativa vigent sobre la contractació temporal a les administracions públiques.

El Consell intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, sms, etc.

Entre cada intent hauran de passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de un dia hàbil, aquesta passaria a ocupar el darrer lloc de la borsa de treball i el Consell iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa. Tots els intents de comunicació per part del Consell quedaran registrats a l’expedient pertinent.

Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada pel Consell aquest li atorgaria un període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renuncia a la proposta laboral.

La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les vacants que es presentin, s’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada.

Es consideren causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, entre d’altres. També tenir un contracte de treball temporal vigent de durada inferior a la vigència de la borsa per mantenir la seva permanència. Aquestes situacions s’hauran de justificar documentalment. Si renuncies una vegada per tenir un altre lloc de treball temporal, passarà al final de la borsa.

Aquelles persones que renunciïn a la proposta per alguna causa diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran eliminades de la borsa.

Si el responsable del servei on es trobi la persona integrant de la borsa prèviament assignada emet un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en 11

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/ 1 de 12

(12)

donarà trasllat a la Secretaria General, i s’articularà el procediment contradictori corresponent, el qual podrà comportar la seva baixa a la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

DESENA. Incidències

Aquestes bases i la seva convocatòria es poden impugnar de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs de reposició en el termini d’un mes davant la Junta de Govern Local, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu, a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

12

erificació: https://riberaebre.eadministracio.cat/

Referencias

Documento similar

b) Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració convocarà les persones candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic, oral o escrita, relacionat amb

Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements de suficiència de la llengua catalana (nivell C). Restaran exempts de realitzar aquest exercici les persones que

 Es realitzarà una prova teòrico-pràctica per avaluar els coneixements previs sobre la feina a desenvolupar. Aquesta prova puntuarà fins a 5 punts i exclourà del

Aquesta normativa de centre s'aprova per a la definició, realització, tutorització, avaluació i qualificació dels Treballs de Fi de Grau (TFG) que s'estableixen en

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat

Restaran exemptes d’acreditar els coneixements de llengua catalana en aquest procés selectiu les persones aspirants que hagin participat en un procés selectiu per accedir

A) Prova de coneixements de la llengua catalana. Les persones candidates que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit i les persones que hagin participat en

Per a la realització d’aquesta prova les persones aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions