• No se han encontrado resultados

PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA"

Copied!
19
0
0

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

FINANCES I

1. Dades descriptives de l’assignatura Nom de l’assignatura: ​Finances I

Curs acadèmic: ​2018-2019 Curs: ​2n

Trimestre​: 3r

Titulació / Estudis: ​Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura:​ 42226

Nombre de crèdits: ​6

Nombre total d’hores de dedicació: ​150 Llengua de docència: ​castellà

Professorat: ​Oscar Elvira Horari:

GRUP 1:

Dilluns, 16:15 – 17:45 Dimecres, 14:30 – 16:00 Seminaris: Grups 101, 102, 103

(2)

102: Divendres, 14:30 – 15:25 103: Divendres, 15:30 – 16:25 101: Divendres, 16:30 – 17:25 GRUP 2:

Dilluns, 14:30 – 16:00 Dimecres, 16.15 – 17:45 Seminaris: Grups 201, 202, 203 202: Divendres, 18:00 – 18:55 203: Divendres, 19:00 – 19:55 201: Divendres, 20:00 – 20:55

TUTORIES: DIVENDRES, 13:30 - 14:30

2. Presentació de l’assignatura

Moltes empreses tenen problemes financers que les porten a un concurs de creditors (antigament suspensió de pagaments) i després a una fallida. El coneixement de les finances és necessari perquè els directius puguin anticipar-se a futurs problemes.

(3)

Com s’ha vist en assignatures anteriors, la comptabilitat ofereix informació de l’empresa, tant a nivell patrimonial (balanç de situació) com econòmic (compte de resultats), que és necessària i està subjecta a una normativa comptable (NPGC). Les empreses estan obligades a presentar aquesta informació financera que pugui ser analitzada per un tercer (banc, inversor o bé Hisenda). A nivell intern, generen informació de costos necessària per prendre decisions estratègiques i de preus. Amb tota aquesta informació s’han d’elaborar diagnòstics.

En aquest sentit, en el primer tema es revisaran els conceptes bàsics de la comptabilitat. Cal dominar el llenguatge comptable per comprendre i considerar els fluxos de caixa i per valorar projectes i empreses.

A continuació es presentaran les ràtios principals que es fan servir per conèixer la salut de l’empresa a nivell de liquiditat (capacitat per fer front als pagaments), endeutament (independència financera), rotació (eficiència a l’hora d’utilitzar els recursos) i rendibilitat. Amb aquesta anàlisi ja es poden prendre decisions d’inversió i de finançament i és aquí on apareixen les finances en una empresa.

A l’hora d’invertir es tindran en compte la rendibilitat, la liquiditat i el risc; i a l’hora de finançar-se, paràmetres com ara el cost del capital, el termini i la capacitat de devolució.

Durant molts anys s’ha pensat que l’objectiu financer d’una empresa era guanyar diners i incrementar com més millor els beneficis per acció. Aquest pensament ha evolucionat cap a la següent meta: maximitzar la riquesa de l’accionista.

Una manera de créixer és invertint en projectes d’inversió rendibles. En aquesta assignatura s’oferiran els principals mètodes per prendre decisions de selecció d’inversions quan no hi ha incertesa i, posteriorment, amb incertesa. Es repassaran conceptes com el VAN, la TIR i també la relació risc i rendibilitat per arribar a la fórmula CAPM i la determinació del cost mitjà del capital (WACC en anglès).

Finalment, es repassaran els principals mètodes de valoració d’actius i d’empreses.

En aquest curs es mostrarà de què tracten les finances i, per fer-ho, serà fonamental l’aplicació del conjunt de les competències adquirides prèviament en l’assignatura de Matemàtiques i comptabilitat, en la qual s’iniciava l’estudiant en l’adquisició de mètodes de treball que són especialment adequats i útils per formalitzar situacions que admeten un tractament formal.

El curs requereix un treball de lectura, comprensió i síntesi de materials previ a les sessions magistrals, imprescindible per poder-les aprofitar. A partir d’aquest treball autònom guiat i de les classes magistrals, es proposaran un conjunt d’activitats (qüestions i exercicis analítics) que es treballaran, tant individualment com en grup, a les sessions amb format de seminaris, encaminades a garantir l’assoliment dels continguts i del perfil competencial que s’estableix per a l’assignatura.

(4)

3. Competències a treballar en l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.4. Capacitat per afrontar i resoldre problemes.

Genèriques sistèmiques ​G.S.5. Capacitat d’autoaprenentatge.

Per a l’aplicabilitat

G.A.2. ​Capacitat per aplicar criteris quantitatius i aspectes qualitatius en la presa de decisions.

Competències específiques

Disciplinàries

E.D.10. Introduir els conceptes bàsics i les tècniques d’anàlisi financera i la seva aplicació a les transaccions internacionals.

Professionals

E.P.1. Capacitat per entendre les decisions dels agents econòmics i la seva interacció als mercats.

E.P.2. Capacitat per a l’anàlisi d’indicadors econòmics i de mercat en la presa de decisions de l’organització.

E.P.23. Capacitat per aplicar i ampliar el raonament abstracte.

E.P.24. Desenvolupar la capacitat de síntesi.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la ​comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a ​l’aplicació de coneixements al treball diari en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per ​reunir i interpretar dades​ rellevants que permetin emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per ​comunicar-se i transmetre informació​ (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

i. Competències per ​desenvolupar activitats d’aprenentatge​ de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre aquelles que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques, aquelles que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

(5)

Competència bàsica: ​comprensió de coneixements Competències generals G.A.2

Competències específiques​ I.D.10, I.P.1

Competència bàsica: ​aplicació de coneixements Competències específiques I.P.23

Competència bàsica: ​reunir i interpretar dades Competències específiques​ I.P.2, I.P.24

Competència bàsica: ​desenvolupar activitats d’aprenentatge Competències generals​ G.I.4, G.S.5

Competències que defineixen el perfil professional

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’estudiant en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacionals:

- capacitar l’estudiant per a la seva adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’estudiant per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

Competències generals G.I.4 Resultats d’aprenentatge

Entendre i relacionar les estratègies financeres i el funcionament de l’empresa.

Valorar l’impacte econòmic i financer de diferents operacions i projectes empresarials.

(6)

4. Continguts

El curs vol reflectir la importància de les finances per a les empreses. Es comença presentant els estats financers, que són la matèria primera per a l’anàlisi econòmica financera de l’empresa, i l’objectiu dels quals és analitzar-ne la liquiditat, l’endeutament, la rotació i la rendibilitat. Es planteja la importància del valor temporal dels diners, introduint els conceptes clau de matemàtiques financeres. A continuació es presenten les finances en l’economia de l’empresa basades en decisions d’inversió i finançament. Seguidament es realitza una anàlisi, una valoració i una selecció de projectes reals i financers. Es presenten, així mateix, estratègies de diversificació de risc dins d’una cartera, amb estratègies d’inversió i selecció d’actius. I per acabat, es presenten els principals models de valoració d’actius.

TEMES

1. Introducció

1.1. Objectiu financer de l’empresa 1.2. Inversió i finançament

1.3. Conceptes previs: informació comptable 1.3.1. Balanç

1.3.2. Compte de resultats 1.3.3. Estat de fluxos d’efectiu

2. Anàlisi d’estats financers 2.1. Anàlisi financera 2.1.1. Liquiditat 2.1.2. Endeutament 2.1.3. Rotació 2.1.4. Rendibilitat

2.2. Estructura del capital 2.2.1. Fons propis

2.2.2. Deute

2.3. Cost del capital

2.4. Productes de finançament

3. Valor temporal dels diners. Introducció a la matemàtica financera

(7)

3.1. Conceptes bàsics 3.1.1. Capital financer 3.1.2. Equivalència 3.1.3. Operació financera

3.2. Tipus d’interès, rendibilitat i cost d’oportunitat 3.3. Capitalitzar i actualitzar

3.4. Règim financer d’interès simple i compost 3.5. Valoració de rendes

3.5.1. Valor actual 3.5.2. Valor futur

4. Estratègies d’inversió i selecció d’inversions 4.1. Concepte d’inversió

4.2. Tipus d’inversió 4.3. El cost del capital

4.4. Mètodes de selecció d’inversions en projectes sense incertesa 4.4.1. ​Cash flow net

4.4.2. ​Payback 4.4.3. VAN 4.4.4. TIR 4.4.5. TAE

5. Teoria de carteres 5.1. Risc i rendibilitat

5.1.1. Rendibilitat esperada d’una cartera 5.1.2. Volatilitat d’una cartera

5.1.3. El concepte de diversificació 5.2. Teoria de carteres

5.2.1. Carteres eficients i frontera eficient

5.2.2. Assignació de la cartera òptima. Model de Markowitz 5.2.3. Risc sistemàtic i específic

5.2.4. CAPM

6. Models de valoració d’actius negociables 6.1. Classes de valor

(8)

6.1.1. Valor comptable 6.1.2. Valor de liquidació 6.1.3. Valor de mercat 6.1.4. Valor intrínsec

6.2. Mètode de descompte de ​cash flows 6.3. Valoració de rendes perpètues 5. Avaluació

Convocatòria en curs

La qualificació del curs es fonamentarà en diverses activitats d’avaluació contínua i en un examen final que valoraran el grau d’assoliment de les diferents competències treballades durant el curs.

Elements d’avaluació Període

temporal Tipus

d’avaluació Agent d’avaluació Tipus

d’activitats Agrupament Pes (%) Obl Opt Docent Auto

av Co

av Indiv Grup

(#) Tests Moodle de

continguts i assistència

Previ a cada seminari de setmana PARELL

X X Conceptual

i de seguiment de l’assignatura

X 15 %

Resolució i lliurament de qüestions

d’avaluació i exercicis – Presentació de les qüestions d’avaluació (es necessita un mínim de 4 punts)

Previ a cada sessió de seminari – En cada sessió de seminari

X X Aplicació X X

10 %

Examen parcial Dimarts 19 de

maig X X Síntesi X 15 %

Treball de valoració Dimarts 19 de

juny X X Aplicació X 10 %

Examen final (es necessita un mínim de 3 punts)

Setmana

d’exàmens X X Síntesi X 50 %

(9)

La realització de l’examen final és condició necessària per poder obtenir una qualificació quantitativa del curs. En cas de no assistir a l’examen final, l’estudiant obtindrà la qualificació de “No presentat”.

Convocatòria extraordinària

L’avaluació del curs es fonamentarà en dues qualificacions:

Avaluació contínua: ​tests Moodle, resolució

i lliurament de qüestions d’avaluació i d’exercicis 35 %

En aquest epígraf es mantindran les qualificacions obtingudes regularment al llarg de la convocatòria de curs.

Examen final​: 65 %

La realització de l’examen final és condició necessària per poder obtenir una qualificació quantitativa del curs. En cas de no assistir a l’examen final, l’estudiant obtindrà la qualificació de “No presentat”.

Tant en convocatòria en curs com en convocatòria extraordinària, i amb l’objectiu de garantir l’assoliment de totes a cadascuna de les competències de l’assignatura, per superar el curs caldrà obtenir un mínim de 3 punts en l’examen final i un mínim de 5 punts en els elements d’avaluació contínua. En cas de no aconseguir alguna de les qualificacions mínimes, la qualificació del curs serà la que correspongui a la qualificació mínima.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge:

GI4 GA2 EP1 EP2 EP23 EP24 Resultats d’aprenentatg e

Tests Moodle de continguts i

assistència X X X

Lliurament i presentació de

qüestions i exercicis X X X X X X

Treball de valoració X X X X X X X

Exàmens parcials X X X X X X X

Examen final X X X X X X X

(10)

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret de recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en funció de la gravetat de la infracció.

6. Bibliografia i recursos didàctics Bibliografia bàsica

AMAT, O. ​Análisis de empresas, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

BRUN, X.; ELVIRA, O. i PUIG, X. ​Matemàtica financera i estadística bàsica ​, Col·lecció de Manuals d’Assessorament financer, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

BRUN, X.; ELVIRA, O. i PUIG, X. ​Mercat de renda variable i mercat de divises ​, Col·lecció de Manuals d’Assessorament financer, Profit Editorial, Barcelona, 2008.

Bibliografia complementària

BREALEY, R. i MYERS, S. ​Fundamentos de financiación empresarial, 7a ed., McGraw Hill, 2003.

RODRIGUEZ, A.​ ​Matemática de la financiación y de la inversión, Barcelona, 1995.

TERCEÑO, A.​ ​et al. ​Matemática financiera​, Ediciones Pirámide, Madrid, 1997.

Recursos didàctics

• Transparències en PowerPoint per a cada sessió, vinculades a l’espai docent de l’assignatura a Aul@-ESCI (plataforma Moodle).

• Gràfics il·lustratius amb dades generades en Excel, vinculats a l’espai docent de l’assignatura a Aul@-ESCI.

• Qüestionaris d’avaluació d’elecció múltiple vinculats a l’espai docent de l’assignatura a Aul@-ESCI, amb avaluació immediata.

(11)

• Llistes de qüestions i d’exercicis vinculats a l’espai docent de l’assignatura a Aul@-ESCI.

7. Metodologia Classes magistrals

D’acord amb la programació establerta en la secció 8, els estudiants hauran de preparar prèviament els continguts especificats en el material de referència i repassar els continguts de les classes de teoria. A les classes magistrals es treballaran diferents aspectes que cobreixen els continguts i les competències pròpies de l’assignatura.

Classes de seminari

Els estudiants de cada grup de seminaris s’organitzaran en subgrups de 4 estudiants cadascun.

A partir de les sessions magistrals, es proposarà la realització d’un conjunt d’activitats (aplicacions i problemes) amb caràcter grupal i individual que seran presentats, discutits i resolts en l’entorn dels seminaris.

Addicionalment, els continguts seran avaluats cada dos/tres setmanes (és a dir, a l’inici dels seminaris 3, 4, 6 i 8) mitjançant la plataforma Moodle.

Els problemes i els exercicis proposats s’hauran de resoldre i lliurar individualment i el professor els resoldrà a la classe. Les aplicacions i qüestions plantejades hauran de ser resoltes i lliurades.

Els casos a lliurar s’hauran de lliurar el dia abans de cada sessió de Seminari mitjançant un document de treball a la plataforma Moodle que analitzi i resolgui les diferents qüestions i aplicacions plantejades per a aquest seminari. Els estudiants hauran de preparar aquestes qüestions per poder ser presentades i discutides en els seminaris.

(12)

PRESENCIAL (A l’AULA) DIRIGIT

(FORA DE L’AULA) AUTÒNOM Professor:

- Exposició del professor - Resolució d’exercicis - Discussió de les qüestionis Estudiant:

- Resolució dels qüestionaris

d’autoavaluació en els seminaris

- Discussió i presentació de les qüestions i exercicis - Exàmens parcials

- Examen final

Professor:

- Preparació de qüestionaris d’autoavaluació

- Preparació de qüestions i exercicis per resoldre en els seminaris

- Preparació de qüestions i exercicis complementaris Estudiant:

- Resolució de les

qüestions (en grup) i dels exercicis (individualment) a analitzar en els

seminaris

Estudiant:

- Lectura i preparació prèvia de les classes de teoria a través del llibre de referència o del material subministrat

- Estudi personal - Preparació dels

exàmens, organització de les notes i del material - Preparació de les qüestions i dels exercicis complementaris

- Resolució d’exercicis individualment

Per a una bona organització del treball i un correcte seguiment de l’assignatura, es recomana als alumnes una dedicació segons la programació de les activitats del curs.

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis):

3 h de magistralitat i 1 h de seminari

2) Programació d’activitats en el pla d’estudis:

(13)

Activitat prèvia

T Activitat a

classe

T Activitat posterior

T

Setmana 1

1 Sessió 1 Dijous 28 març

Llegir article de Xavier Puig i Gemma Cid

0:30 Presentació de l’assignatura 1.1. Objectiu financer de l’empresa

1.2. Inversió i finançament 1.3. Conceptes previs:

informació comptable

Cas: Industrial Rubí

1:30 Estudi i

comprensió dels conceptes presentats.

Lectura

complementària 2

“Anàlisi Estats financers”

1:30

2 Sessió 2 divendres 29 març

Lectura LC 1 Introducció

1:30 1.4. Anàlisi financera Ràtios principals Liquiditat, endeutament i rotació

1:30 Estudi i

comprensió dels conceptes presentats

1:30

(14)

Setmana 2

3 Sessió 3 Dilluns 1 abril

Lectura LC2 Preparació individual del cas N&M

1:30 Anàlisi de rendibilitat ROI i ROE Palanquejament financer

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

4 Sessió 4 Dimecres 3 abril

Lectura LC 2 1:30 Anàlisi del fons de maniobra:

cicle de

maduració i cicle de caixa

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

5 Seminari 1

Divendres 5 abril

Preparació individual del cas ES1

1 Correcció del cas pràctic Diagnòstic i proposta de solucions financeres: Cas Hotel Catalunya Anclatge de conceptes

0:55 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

Setmana 3

6 Sessió 5 Dilluns 8 abril

Lectura LC2 1:30 Resolució cas pràctic

Autofinanciació i creixement Anàlisi sectorial Cas: Bodegues Alella

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

(15)

7 Sessió 6 Dimecres 10 abril

Lectura LC1 1:30 1.7. Productes de financiació

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

8 Seminari 2

Divendres 12 abril

Preparació individual de les qüestions del cas ES2 Estudi dels continguts setmanes 1-4

1:30 Completar qüestionari Moodle. CM1 Resolució cas Anclatge de conceptes

0:55 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

Setmana 4

9 Sessió 7 Dimecres 24 abril

Lectura LC1 1:30 Com es

financien las empreses?

Estructura del capital

Cost del capital (WACC)

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

10 Seminari 3

Divendres 26 abril

Preparació treballs grupal de productes financers.

Seminari ES3

1:30 Presentació oral del treball en

grup de

productes financers

0:55 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

(16)

Setmana 5

11 Sessió 8 Dilluns 29 abril

Lectura LC3 1:30 2. Valor temporal dels diners

2.1. Conceptes

bàsics de

matemàtica financera 2.3. Capitalitzar i actualitzar 2.4. Règims financers

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats. . Treball individual dels exercicis complementaris Actualització i Capitalització

2:30

12 Seminari 4

Divendres 3 maig

Preparació cas ES 4 Salut y Bellesa

1:30 Resolució cas Salut i Bellesa

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

Setmana 6

13 Sessió 9 Dilluns 6 maig

Exercicis

complementaris de capitalització i actualització

1:30 2.5. Valoració de rendes.

Renta model Valor actual i valor futur Rendes diferides, anticipades i perpètues

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats.

Treball individual dels exercicis complementaris de rendes

2:30

(17)

14 Sessió 10

Dimecres 8 maig

Exercicis

complementaris de capitalització i actualització

1:30 2.5. Valoració de rendes.

Renta model Valor actual i valor futur Rendes diferides, anticipades i perpètues

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats.

Treball individual dels exercicis complementaris de rendes

2:30

15 Seminari 5

Divendres 10 maig

Preparació individual d’exercicis ES5

Entrega

individual dels exercicis de Seminari de valoració de capitalització i actualització, i rendes

Treball individual de conceptes presentats.

Setmana 7

16 Sessió 11

Dilluns 13 maig

Lectura LC3 1:30 3.1. Concepte de inversió 3.2. Classes de inversió

3.3. Cost del capital

3.4. Mètodes estàtics

d’avaluació

1:30 Treball individual

de treball

presentat

1:30

(18)

3.5. Mètodes dinàmics: VAN i TIR

EXAMEN PARCIAL

Dimarts 14 maig

Preparació examen parcial

4:30 EXAMEN PARCIAL

2

17 Sessió 12

Dimecres 15 maig

Lectura LC4 Aplicació mètodes

d’avaluació de inversions

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

18 Seminari 6

Divendres 17 maig

Estudi dels continguts setmana 6 de valor temporal dels diners Tema 2.

1:30 Completar qüestionari Moodle. CM2 Correcció examen parcial

0:55 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

Setmana 8

19 Sessió 13

Dilluns 20 maig

Lectura LC4 1:30 Mètodes

dinàmics: TIR y TAE

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió de los conceptes presentats

1:30

20 Sessió 14

Dimecres 22 maig

Lectura LC4 1:30 Exemples pràctics de TAE

1:30 Anàlisi, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

(19)

21 Seminari 7

Divendres 24 maig

Preparació individual del cas ES6

Estudi dels continguts setmanes 7-8

1:30 Complementar qüestionari Moodle CM3 Resolució caso pràctic

0:55 Trabajo

individual de los exercicis

proposats i

resolts (exercicis complementaris)

1:30

Setmana 9

22 Sessió 15

Dilluns 27 maig

Exercicis

complementaris de VAN, TIR y TAE

1:30 Introducció als mercats

financers

1:30 Anàlisis, estudi i comprensió dels conceptes presentats

1:30

23 Sessió 16

Dimecres 29 maig

Lectura LC5 1:30 Risc i

rentabilitat CAPM Cost

d’oportunitat de l’accionista ​(Ke)

1:30 Anàlisi, estudio y comprensió de los conceptes presentats

1:30

24 Seminari 8

Divendres 31 maig

Preparació individual del caso ES8

1:30 Resolució cas pràctic

Conceptes bàsics para avaluar una inversió

0:55 Treball individual dels exercicis

proposats i

resolts (exercicis complementaris)

2:30

Referencias

Documento similar

4 A partir d´ahora el denominarem en conjunt: sistema sociojurídic.. Segons factors legals. En aquest sentit important detectar punts de trobada o no entre la llei

• “Artista per descobrir”, les paraules clau que el definixen: art, emoció, expressió, transformació, entorn, interacció, introspecció, llibertat... • “Avions de

Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

Jovn ava fora m s, le du d'un Cheval qui mâche & fecoue (on mors dans fa bouche pouri amuf Jour dela puw<, fe dit du Cheval qui remue louveras la queue comme un chien

Para ello, en la primera parte se cons- truyen indicadores que incorporan las variables específicas de calidad e inocuidad, así como también algunas de los otros temas

f«cettfk d*l desenvolupament d* la cort general, ecpecialaent aab la satisfácele d«l« greuges i la legislació aprovada. Se'n farà «1 tractaaent d«* d'un doble vessant: priseraient,

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

Como ya se ha mencionado al citar las características principales de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo preferencial con un tipo de interés