Gaseta municipal de Barcelona. Any 073, núm. 03 (30 gen. 1986)

Texto completo

(1)

GASETA

MUNICIPAL

SUMARI

Consell Plenari

Acords sessió 27-XII-1985 50

Comissió de Govern

Acta sessió 18-XII-1985 53

Acords sessió 15-1-1986 59

Disposicions Generals

Acords delsòrgans degovern:

Projecte detransferèncianúm.9als Consells Muni¬ cipals de Districteenmatèria de gestió delsCen¬

tresCívics 62

Cartipàs:

NomenamentComissionat de l'Alcaldia per al Pla

d'Actuació ala Ciutat Vella 72

Nomenament responsable, amb rang de Tinent

d'Alcalde, de la Ponència per al Desenvolupa¬ mentEconòmic i Social de laCiutat 72

AcceptaciórenúnciadelDirector de Serveis de Tea¬ trei Nomenament Directora deServeis de Música

i ArtsEscèniques 72

ConsellsMunicipals deDistricte

Districte 5.Sarrià-Sant Gervasi.Acords

sessió 17-XII-1985 73

Personal

Circulars de SecretariaGeneral:

Nomenaments 74

Anuncis

Edicte 75

Anuncis publicats enel BOP dels dies 11 al 22 de

generde 1986 75

Ajuntament

de

Barcelona

(2)

CONSELL

PLENARI

Acords

Sessió celebrada el dia 27 de desembre de 1985.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici

Quedarassabentat, constituïtenJunta General de la S.P.M. "AnellaOlímpica de Montjuïc, S. A.", del decret de l'Alcaldia de 16 de desembre de 1985,que designa

l'IHm. Sr. Regidor amb rang de Tinent d'Alcalde, Ra¬

monTrias i Fargas, membre del Consell d'Administra¬ ció de l'esmentadaSocietat;iratificar aquesta designa¬

ció.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia de 17 de desembre de 1985, que nomenen: President de

l'Òrgan

Especial de Gestió Front Marítim del Poblenou,

l'IHm. Sr. Primer Tinent d'Alcalde Jordi Parpal i Marfà, ConsellerDelegat el Sr. Ramon Boixadós i Martí; i Vo¬ cals els ll·lms. Srs. Jordi Bonet i Agustí, Josep Antoni

Garcia i España, Josep M. Pujadas i Porta, Mercè Sala

i Schnorkowski, Joan Torres i Carol, GermàVidal i

Re-bull, Josep Miquel Abad i Silvestre, Joan Nietoi Coma-juncosa, i Joan Saura i Laporta, i els Srs. Joan Laporta

i Argelich, Leopold Rodés i Castañé, i Josep M. Vegara

i Carrió.

Quedar assabentat del decret del'Alcaldia, de 13 de desembre de 1985, que nomenaels membresquehan d'integrar la Comissió Tècnica de Manteniment i Mi¬ llora de l'Eixample.

Quedar assabentat i ratificar el decret de l'Alcaldia,

d'11 de desembre de 1985, que crea un Consell As¬

sessor del'Alcaldia, i de la Comissió de Governper as¬ sistir tots aquells projectes i iniciatives municipals en¬ caminadesafomentar i incentivar la creació de llocs de

treball, la resposta a l'atur i l'autoocupació; i nomena les persones que l'integren.

Quedar assabentat i ratificar elssegüents convenis amb: a) la Corporació Metropolitanaper ala venda dè

patrimoni (conveni-marc);b) la Generalitat, la Corpora¬

ció Metropolitana i Catalana de Gas i Electricitat, S. A. per a l'aprofitament del gas produït per l'abocadorde

Garraf; c) els Municipis metropolitans, la Corporació Metropolitana i el Consorci d'Informació i Documenta¬ ció de Catalunya per al'actuació conjunta en la realit¬ zació del Padró d'habitants de 1986; i d) la Universitat

Politècnica per a l'execució d'aquarel·les sobre deter¬

minats espais ciutadans.

Quedar assabentat i ratificar el decret de l'Alcaldia,

de 19 de desembre de1985, que encomana ala Dipu¬

tació deBarcelona, de formainterina, el cobramenten

període voluntari de la resta de la imposició municipal fins elmoment de concertar demaneradefinitiva i mit¬

jançant els oportuns acords, la forma de gestió proce¬

dent; i facultar la Tinència d'Alcaldia de Financesper convenir amb l'esmentada Diputació el premi de

co-brança i normativa aplicable.

Quedar assabentat de nohaver-sepresentatcap re¬ clamació durant el reglamentari període d'informació

pública contra la modificació de l'art. 804 de les Orde¬

nances municipals, que aprovà el Consell Plenari l'1

d'octubre de 1985, en el sentit d'augmentar la multa pecuniària de 500a 1.000 ptes.en els transports muni¬ cipals desuperfície;i,enconseqüència,aprovardefini¬

tivament l'esmentada modificació.

Quedar assabentat denohaver-sepresentatcap re¬ clamació durant el reglamentari període d'informació

pública contra l'Ordenança municipal de Cementiris aprovada pel Consell Plenari el 29 d'octubre de 1985;

i, en conseqüència, tenir-la per aprovada definitiva¬

ment.

Ordre

del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar els acordsadoptatsperla Comissió de Go¬

vern ensessió de 18 de desembre de 1985, pelsquals

s'aproven:

a) Inicialment, el Pla especial per al'ampliació

del

Parc del Putget, desenvolupament d'un equipament

esportiu públic i la construcció del CentreMeteorològic

deCatalunya.

b) Inicialment, el Pla especial de reforma

interior

del barri del Baró de Viver.

c) Mesuresper a la protecció del paisatgeurbà.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1. Sol·licitar del Comitè Olímpic

Internacional,

l'atorgament de la celebració dels Jocs delaXXVOlim¬

piada moderna per al'any 1992, ala ciutat de

Barcelo¬

na.

2. Aprovar, d'acord amb la Carta Olímpica, la

de¬

(3)

i

transparència, la

ciutat de Barcelona i el

seu

Consell

Plenari Municipal, al

futur de l'Olimpisme i

a

la celebra¬

ciódelsJocs de 1992.

PRIMERA

TINÈNCIA

D'ALCALDIA

Ampliarla contracta

de prestació dels serveis de

ne¬ teja i

conservació de la

xarxa

de clavegueram de la

Ciutat,subministramentde personal i materials, icons¬ trucció,en elseucas,d'instal·lacionsper ala prestació

dels esmentats serveis, adjudicada a "Fomento de

Obras y

Construcciones, S. A.",

per

acord del Consell

Plenari de 9de junyde1970, i quefinalitza el 31 de de¬ sembrede 1985, finsl'adjudicació i postaen marxade

lanova contracta, de la qual va ésser aprovat el plec

decondicionsperacord del Consell Plenari d'1 d'octu¬

brede 1985.

Resoldre les reclamacionspresentadesdurant la in¬

formaciópública contrael Pressupost de 1986; i apro¬

var definitivament l'esmentat Pressupost i les seves Basesd'Execució.

SEGONATINÈNCIAD'ALCALDIA

1. Augmentar el capital social de la societat "Ini¬

ciatives, S. A." Iniciatives Municipals Empresarials,

Societat Privada Municipal, en la quantitat de

400.000.000 de pessetes, posant en circulació 4.000

accions ordinàries i nominatives de 100.000 pessetes

de valor nominal, núms. 301 al 4.300, ambdós inclu¬

sius.

2. Modificar, quan les esmentades accions siguin

subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Bar¬

celona, l'article cinquè dels Estatuts socials, el qual quedarà redactat com segueix.

"Articlecinquè. -El capital social és de430.000.000 de pessetes, representat per 4.300 accions nominati¬

ves de 100.000 pessetes, completament subscrites i intransferibles a persona diferent del seu únic titular

l'Ajuntament de Barcelona."

3. Facultar el Secretari del Conselld'Administració,

pertalque, amb el vist i plau del President, certifiqui la

subscripció i desemborsament de les esmentades ac¬

cions; i ambdós indistintament, per a la signatura de

l'escripturaadient.

4. Habilitar lesconsignacionspertinentsenel Pres¬

supost Ordinari de 1986, per a l'efectivitat de l'am¬

pliació de capital esmentada en els anteriors acords.

(Els tres primers punts s'acorden pel Consell Ple¬

nari, amb la doble funció

d'Òrgan

suprem de l'Ajun¬

tament i de Junta General Extraordinària de la So¬

cietat.)

Atendre provisionalment la prestació del servei de

subministrament d'aigua en alta procedent del riu Ter

aaquestMunicipi,

mentre no es constitueixi la Manco¬

munitatprevistaperacord del Consell Plenari de 23 de

juliol de 1985, i si cal, el corresponent òrgan de gestió

indirecta mitjançant la "Societat de Gestió Metropoli¬

tana d'Abastament d'Aigua, Societat Anònima" (en

anagramna

SOGEMASA),

la qualpodrà portaraterme !agestiói explotació de l'esmentat servei

una vegada

shagi transferitla titularitat de les obres i instal·lacions

delproveiríient

d'aiguaprocedent del riu Ter al conjunt

demunicipisinteressats.

TERCERATINÈNCIA D'ALCALDIA

Aprovar el plec de condicions i documentació com¬

plementària de la concessió de la gestió i

explotació

del Camp Municipal de Futbol Turó de la Peira situât al Parc Turó de la Peira; i sotmetre'la informació pública

durant 30 dies d'acord amb allò que disposa l'article

121 del Reglament de Serveis de les Corporacions lo¬

cals, i enel casde no produir-se reclamacions, convo¬

car concurs per a la sevaadjudicació.

Aprovar el plec de condicions i documentació com¬

plementària de la concessió de la gestió i explotació del Camp Municipal de Futbol Vallbona situat al carrer

Cristià, núm. 20; i sotmetre'la informació pública du¬

rant 30 dies d'acord amb allò quedisposa l'article 121

del Reglament de Serveis de les Corporacions locals, i

en elcasdenoproduir-se reclamacions,convocar con¬ cursper a laseva adjudicació.

Aprovar el plec de condicions i documentaciócom¬

plementària de la concessió de la gestió i explotació del Camp Municipal de Futbol Besonense, situat al carrer Luis Borrassà, núm. 21; i sotmetre'la informació pú¬

blica durant 30 dies d'acord amb allò quedisposa l'arti¬

cle 121 del Reglament de Serveis delesCorporacions locals, i en el cas de no produir-se reclamacions, con¬

vocar concurs per a la sevaadjudicació.

Aprovar el plec de condicions i documentació com¬

plementària de la concessió de la gestió i explotació del Camp Municipal de Futbol La Satàlia situat al carrer

Margarit, núm.67, PobleSec; i sotmetre'lainformació

pública durant 30 dies d'acord amb allò que disposa

l'article 121 del Reglament de Serveis de les Corpora¬

cionslocals, ien elcasde noproduir-se reclamacions,

convocar concursper a la sevaadjudicació.

Aprovar el plec de condicions i documentació com¬

plementàriade la concessió de la gestió i explotació del

Camp Municipal de Futbol Ibèria, situat al carrerde la

Mare de Déu del Port, núm. 191; i sotmetre'lainforma¬ ciópública durant 30dies d'acord amb allòquedisposa l'article 121 del Reglament de Serveis de les Corpora¬ cionslocals, i en elcasde no produir-se reclamacions,

convocar concursper ala sevaadjudicació.

Aprovar el plec de condicions i

documentació

com¬

plementària de laconcessió de la

gestió

i

explotació del

Camp Municipal de Futbol Julià de

Campmany, situat

a Cantera Safont (Montjuïc); i sotmetre'l a

informació

pública durant 30 dies

d'acord amb allò

que

disposa

l'article 121 del Reglamentde Serveis de les

Corpora¬

cions locals, i enel casdenoproduir-se reclamacions,

convocarconcurs per a laseva

adjudicació.

Aprovarel plec de

condicions i

documentació

com¬

plementària de la concessió

de la

gestió

i

explotació del

CampMunicipal de Futbol

Polígon

Canyelles, situat als

carrersd'Alta deRoquetes, i Camí de

Can Rius; i

sot¬

metre'l a informació pública durant 30

dies d'acord

amb allò que disposa l'article 121

del Reglament

de

Serveis de les Corporacions locals, i en

el

cas

de

no produir-se reclamacions, convocar concurs per a

la

seva adjudicació.

Adjudicar al Club

Natació Sant

Andreu,

en

virtut

de concurs, la concessió de la gestió i explotació de

la Piscina Municipal de Sant Andreu,

situada

al

car¬

rer Onze de Setembre, de Santa Coloma, per un pe¬ ríode de 10 anys, la

prestació social

anyal especifi¬

cada en la proposta i

compliment de totes

les altres

condicions del plec; i requerir a

l'entitat

adjudicatària

(4)

Dipo-sitaría de Fons la garantia definitiva de 75.000 pes¬

setes.

Adjudicar al Club de Natació Sant Andreu, en virtut

deconcurs, la concessióde la gestió i explotació de la

Piscina Municipal Ignasi Iglesias situada al passeig

Torres i Bages, núm. 108, per un període de 10 anys, la prestació social anyal especificada en la proposta i

compliment de totes les altres condicions del plec; i re¬

querir a l'entitat adjudicatària perquè en el termini de

deu dies constitueixi a la Dipositaria de Fons lagaran¬ tia definitiva de 75.000 pessetes.

Adjudicara la Unió Atlètica d'Horta,en virtut decon¬

curs, la concessió de la gestió i explotació del Camp Municipal de Futbol d'Horta, situat ai carrerFeliu i Co¬ dina, núm. 35, per un període de 10anys, la prestació

social anyal especificada en la proposta i compliment detotesles altres condicions del plec; i requeriral'en¬ titat adjudicatària perquè en el termini de deu dies constitueixi a la Dipositaria de Fons la garantia defini¬ tiva de 50.000pessetes.

Adjudicar a la Unió Esportiva Sant Andreu en virtut

de concurs, la concessió de la gestió i explotació del Camp Municipal de Futbol Sant Andreu, situat al carrer SantaColoma, núm. 39, per un període de 10anys,la prestació social anyal especificada en la proposta i

compliment de totes les altres condicions del plec; i re¬

querira l'entitat adjudicatària perquè en el termini de

deu dies constitueixia la Dipositaria de Fons la garan¬ tia definitiva de 75.000 pessetes.

Adjudicar a la Unió Esportiva d'Horta, en virtut de

concurs, la concessió de lagestió i explotació del Com¬ plex Esportiu Municipal d'Horta, situat alcarrer Feliu i Codina, núm.35, per un període de 10anys,la presta¬

ció social anyal especificada en la proposta i compli¬

ment detotesles altres condicions delplec; i requerira l'entitat adjudicatària perquè en el termini de deu dies constitueixi a la Dipositaria de Fons la garantia defini¬ tiva de 100.000 pessetes.

Adjudicar al Club Esportiu Júpiter, en virtut de con¬ curs, la concessió de la gestió i explotació del Camp

Municipal de Futbol Júpiter, situat alcarrerde l'Agricul¬ tura, núm. 238, per un període de 10anys,la prestació

social anyal especificada en la proposta i compliment de totes les altres condicions del plec; i requeriral'en¬

titat adjudicatària perquè en el termini de deu dies constitueixi a la Dipositaria de Fons la garantia defini¬ tiva de 50.000pessetes.

Adjudicar al Futbol Club Martinenc, en virtut decon¬

curs,ia concessió de lagestió i explotació delComplex

Esportiu del Guinardó, situatal'avinguda MaredeDéu

de Montserrat, núm. 140, per un període de 10anys,la

prestació social anyal especificada en la proposta i

compliment de totes lesaltres condicionsdel plec;ire¬ querira l'entitat adjudicatària perquè en el terminide deu dies constitueixi ala Dipositaria de Fonslagaran¬ tia definitiva de 75.000pessetes.

Adjudicar a la Cultural Deportiva Carmelo, en virtut de concurs, la concessió de la gestió i explotació del

Complex Esportiu Municipal Muntanya del Carmel, si¬

tuata la carretera del Carmel, s/n., per un períodede

10 anys, la prestació social anyal especificada en la

propostaicompliment detotesles altrescondicionsdel piec;i requeriral'entitat adjudicatària perquèen elter¬

minide deu dies constitueixi ala Dipositaria de Fonsla

garantia definitiva de 50.000 pessetes.

Adjudicarala Federació Catalanade Pilota,envirtut de concurs, la concessió de la gestió i explotació del Frontó Municipal Pere II de Montcada, situatal carrer Pere II de Montcada, per un període de 10 anys, la

prestació social anyal especificada en la proposta i compliment detotes les altres condicionsdel plec; ire¬

querir a l'entitat adjudicatària perquè en el termini de deu dies constitueixi a la Dipositaria de Fons lagaran¬ tia definitiva de 50.000pessetes.

Mocions

Iniciarexpedient, de conformitat al convenide 25de generde 1985, signat entre aquestAjuntament i la Cia.

mercantil "Publicaciones Periódicas y Artes Gráficas, S.A.L.", per a la concessió de l'ús i utilització de la

marca i capçalera "Diario de Barcelona", de propietat

municipal.

Sol·licitudsa l'Administració competenten cadacas, de compensacions econòmiques corresponents a la

recaptació de l'impost sobre el valor afegit, del Ferro¬

carril Metropolità, estimada per a 1986 en 392 milions de pessetes, així comdeTransportsde Barcelona,es¬ timadaen 398 milions depessetes, especificant les ta¬ rifes a aplicar per una i altra Companyia, en cas que

(5)

COMISSIÓ

DE GOVERN

Acta de la sessió del 18 de desembre de 1985,

aprovada

el 15

de

gener

de 1986.

AlSaló delQuixot de la Casa de la Ciutat de Barcelo¬

na, el divuit de desembre de mil nou-cents

vuitanta-cinc, esreuneix la Comissió de Govern, sotala presi¬

dència de l'Excm. Sr.Alcalde, Pasqual Maragall i Mira,

hi concorren els llims. Srs. Tinents d'Alcalde, Jordi Parpal i Marfà, Joaquim de Nadal i Caparà i Raimon

Martínez i Fraile, l'Il-lm. Sr. Regidor amb rangde Tinent

d'Alcalde, Pau Cernuda i Barrios, i els ll·lms. Srs. Regi¬

dors, Guerau Ruiz i Pena, M. Aurèlia Capmany i

Far-nés, Josep Maria Serra i Martí, Joan Clos i Matheu,

Enric Truñó i Lagares, Joan Torres i Carol, Juan José

Ferreiro i Suárez i Albert Batlle i Bastardas, assistits per l'Il-lm. Sr. Secretari General, JordiBaulies i Cortal,

quecertifica.

Excusen la sevaassistència les ll·lmes. Sres. Eulàlia Vintró i Castells i Francesca Masgoret i Llardent.

Oberta la sessió perla Presidència,alesonzehores,

és llegida i aprovada l'acta de la sessió anterior, cele¬ brada el 4 de desembre de 1985.

En eldespatx d'ofici la Comissió de Govern acorda: Quedar assabentada del decret del'Alcaldia, d'11de desembre de 1985, que crea un Consell Assessor de

l'Alcaldia i de la Comissió de Govern per assistir tots aquells projectes i iniciatives municipals encaminades

afomentar i incentivar la creació de llocs detreball, la

resposta al'atur i l'autoocupació; i nomena les perso¬

nesque l'integren.

El Sr. Alcalde comenta breument els objectius del Consell Assessor i comunica que la seva composició

seràcompletada ambunrepresentantde lesempreses

municipals en la persona del Director General de

Transportsde Barcelona, S.A. i Ferrocarril Metropolità

deBarcelona, S. A., Sr. Joan Molina.

Quedar assabentada dels decrets de l'Alcaldia, de

17 dedesembre de 1985, que nomenen: President de

l'Òrgan

Especialde Gestió del Front Marítimdel Poble¬

nou, l'Il-lm. Sr. Primer Tinent d'Alcalde, Jordi Parpal i

Marfà;

Conseller-Delegat

el Sr. Ramon Boixadós i

Malé; i Vocalsdel Consell d'Administraciód'aquest

Òr¬

gan especial,els ll·lms. Srs. JordiBonet iAgustí, Josep Antoni Garcia i España, Josep M. Pujadas i Porta, Mercè Sala i Schnorkowski, Joan Torres i Carol, Germà Vidal i Rebull, Josep Miquel Abad i Silvestre, Joan Nieto i Comajuncosa, Joan Saura i Laporta, i els Srs. Joan Laportai Argelich, Leopold Rodés i Castañé i

Josep

M.

Vegarai Carrió.

Aprovarlesoperacions de crèdit detresoreria acurt termini amb: "Banco Urquijo Unión, S. A." per 1.000 milions de pessetes amb venciment a un any; Banca

Mas Sardàper400milions depessetesamb venciment

a un any; Caixade Barcelona per

500 milions de pes¬ setes amb venciment als sis mesos renovables persis

mesos més; i Banca Catalana per

1.500 milions de

pessetes dividit en dos trams de 750 milions cadaun,

al tipus d'interès Mibor més 0,50 % anual el primer

tram i al tipus fix del 14 % anual al segon tram, amb venciment a un any; i segons les restants condicions

que figurenals documents adjunts.

Quedar assabentada i ratificar el decret del'Alcaldia,

de 5de desembre de 1985, que requereix el Sr. Josep

Cobo i Montorio perquè entregui a la Dipositaria de Fons els valors i documentació en poderseu ambmo¬

tiu delcessamentde la funció derecaptador per manca de constitució de lafiança revisada.

Quedar assabentada i ratificar els decrets de l'Alcal¬

dia, de 5, 7, 8,13, 22 i 28 de novembre i 6 de desembre de 1985,queautoritzen despesesperprestació de ser¬ vies en lesquanties ques'indiquen; i de 13 i 15 de no¬

vembre, sobre cessió d'ús gratuït d'un terreny per a

seu d'Anella Olímpica, S. A., i sobre adjudicació de la

contracta d'obres d'enderroc definques expropiades i treballscomplementaris.

Sol·licitar del "Banco de Crédito Local de España",

les quantitats de 28.231.735 ptes., 8.700.014 ptes. i 2.587.028 ptes., a compte del contracte de préstec

núm. 12.936,peratendre el pagament de certificacions

d'obres que s'indiquen amb càrrec al Pressupost d'In¬

versions de 1984.

Sol·licitar del "Banco de Crédito Local deEspaña", la

quantitat de 3.484.631 ptes., acomptedel contracte de

préstec núm. 12.936peratendre el pagament de certi¬

ficacions d'obres, amb càrrec al Pressupost d'Inver¬ sions de 1984.

INFORMES

Del'Alcaldia, sobre la proposta per a l'articulacióde la rehabilitació d'habitatges a Barcelona.

El Sr. Alcalde posa de relleu el significat de la pro¬

posta de rehabilitació d'habitatges a Barcelona, se¬

gons l'informepreparatpel Patronat Municipal de l'Ha¬

bitatge.

A tal efecte, entra al Saló de Sessions, el Regidor President de l'esmentat Patronat, l'Il-lm. Sr. Germà Vi¬

dal i Rebull, el qual explicadetalladament el document

repartit tot assenyalantque és fruit de la col·laboració

entre la Primera Tinènciad'Alcaldia, la Corporació Me¬ tropolitana de Barcelona i el Patronat. Subratlla els

punts principals de lacampanyad'estímulala rehabili¬

tació atres nivells: edificis privats, edificis municipals i

edificis de les diverses Administracions públiques. Centra la seva exposició sobre el primer, informant de

les seves característiques essencials basades en el

suportjurídic i econòmic de la normativa del

Ministeri

d'Obres Públiques i Urbanisme ide la Generalitat

així

com de la Municipal sobre façanes, desgravacions i subvencionsjuntamentamb les iniciatives de la

Corpo¬

ració Metropolitana iun5 % afons perdutque

aportarà

el Patronat. Considera bàsiques les deu Oficines d'es¬

(6)

Municipals, aixícom els àmbits de delimitació, inicial¬

mentprevistos per a Sants, Sant Andreu i Sarrià, que

s'ampliena la resta de la Ciutat.

S'obre un àmpli debat i torn d'observacions en el qual el Sr. Cernuda apunta la incidència sobre el Dis¬

tricte de la Ciutat Vella; i el Sr. Parpal resum l'informe

del qual la Comissió n'acorda quedar assabentadaen el sentit ques'ha elaboratun bon document de baseen

el qualcaldrà perfilar, ambmésdetall,l'estudid'actua¬

ció, les formes de gestió i el finançament.

De la Tinència d'Alcaldia de Finances, sobre:

-El Conveni-marc entre l'Ajuntament i laCorpora¬

cióMetropolitana de Barcelona,per a la venda de patri¬ moni.

- El

projecte de normes d'ordenació de les despe¬

sesi lasevacomptabilitat.

De la Regidoríade Serveis i Empreses Municipals, sobre:

-Les activitats de les empresesi institucions muni¬ cipals durant el segon trimestre de 1985.

-El conveni per al'aprofitament del gasde l'aboca¬

dor de Garraf.

- El

projecte de replantejament de la vigilànciaals

parcsde laCiutat.

Quant a aquest darrer tema, exposat i fonamentat

pelSr. Serra i Martí,el Sr. Ruiz i Penaexpressaelseu

puntde vista en el sentit que els agents hauran d'ac¬

tuar sense defenses personals durant un període de

provade sis mesos per tal de donar temps a l'estudi,

que podria ésser presentat a finals de gener, per a la

creació d'un cos auxiliar de la Guàrdia Urbana que es

faci càrrec de la vigilància dels parcs, museus i diver¬

sosserveismunicipals ala via pública.

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia s'acorda:

COMISSIÓ DEDESCENTRALITZACIÓ

I PARTICIPACIÓCIUTADANA

Aprovar el Projecte de transferència als Consells Municipals de Districte de les funcions relatives a les

llicències o autoritzacions d'ocupació de la via públi¬

ca, per a l'ús comú especial, i per a les activitats que

enel dit Projecte s'hi ressenyen, ia la liquidació de les

taxesque se'n devenguin perraód'aquelles; Projecte

elaborat per la Direcció de Serveis d'Organització i

Serveis Generals, informat pels

Òrgans

auxiliars afec¬

tats i per la Comissió de Descentralització municipal i

Participació Ciutadana, en reunió del 5 de novembre de 1985; i

Transferir als Consells Municipals de Districte, per a

l'aplicació de l'esmentat Projecte, les funcionsenume¬

radesenel seuepígraf 1 i que estranscriu enel docu¬

mentadjunt, les qualsseranexercides pelsesmentats

Consells mitjançant els respectius

Òrgans

de governi

auxiliars, amb les limitacionsassenyaladesen els epí¬ grafs 2 i 10 de l'esmentat Projecte.

El Sr. Martínez i Fraile manifesta que els respon¬ sables de Descentralització i de Relacions Ciutadanes han modificat el primitiu projecte en quant fa referèn¬ cia a les fires, mostres i activitats a la via pública que afecten atota la Ciutat, segons el document que

s'adjunta, modificat únicament en l'apartat d) amb la

novaredacció de la qual esdóna compte i obté lacon¬ formitat.

S'aprova perunanimitat.

Direcció de Serveis de Centres Cívics

Revisar els preus per a les consumicions als bars-cafeteries dels Centres Cívics; i fixar els nous preus d'acord amb lapropostaannexaal present document.

Declarar vàlida la concurrència d'ofertes realitzada,

encompliment de l'acord de la Comissió deGovern,de

13 de novembre de 1985, per a l'adjudicació de les obres de rehabilitació del Centre Cívic de Can Déu(2a.

fase) i, enconseqüència, adjudicare I contractea

Agro-man, Empresa Constructora, S. A. (CIF

A-28019206;

CNAE 501)perla quantitat de 28.090.000 ptes.] aplicar

la despesa amb càrrec a la part. 641.790.001

(01.06)

delPressupost d'Inversions de 1985segonsdecretde

l'Alcaldia, de 4 dejuliol de 1985; i requerir l'adjudicatà¬

ria per tal que en el termini dels deu dies següentsa

aquellenquè rebi la notificació, acrediti haverconstituït la garantia definitiva de 440.900 ptes.; i comparegui el

seulegalrepresentantel dia i l'horaque seli indiquiper

aformalitzar el contracte.

Declarar vàlida la concurrència d'ofertes realitzada,

encompliment de l'acord de la Comissió de Govern,de

13 de novembre de 1985, per a l'adjudicació de les

obres de rehabilitació del Centre Cívic Casa Elizalde

(1a. fase) i, en conseqüència, adjudicare I contractea

F. Closa Alegret, S. A. (CIF A-08586323; CNAE 501)

perla quantitat de 25.425.000 ptes.; aplicar ladespesa

quant a 15.000.000 de ptes. amb càrrec a la part.

641.790.00.3 (01-06) del Pressupost d'Inversions de

1985, segons decret de l'Alcaldia, de 18 de juny de 1985, mentrequela resta de 10.425.000 ptes., seràsa¬ tisfeta amb càrrec al Pressupost de 1986; i requerir

l'adjudicatari pertalque en el termini dels deu diesse¬

güentsaaquellen què rebi la notificació, acrediti haver

constituït lagarantia definitiva de 414.250 ptes.; i com¬

paregui el seu legal representant el dia i l'horaque se li indiquiper aformalitzar el contracte.

PRIMERATINÈNCIA D'ALCALDIA

Negociat de Planejament

Aprovar inicialment el Pla especial formulatperl'Ins¬

titut Metereològic Nacional per a l'ampliació del Parc

del Putget, desenvolupament d'un equipament espor¬

tiu públic i construcció del Centre Metereològicde Ca¬

talunya; sotmetre 'la informació pública peltermini d'un

mes; i, enelsupòsitque no esformulin al·legacions, te¬

nir-lo per aprovat provisionalment i elevar-lo a la Cor¬

poració Metropolitana de Barcelonaper al tràmit de

la

sevaaprovació definitiva.

El Sr. Parpal esclareix els punts quemotivaren que la passada sessió el dictamen quedés sobre la taula;

i

assenyala que únicament cal completar la

gestió

per part de

l'Àrea

de Sanitat pertramitar la cessió de

llits

en els Hospitals barceloninsque substitueixi el

primitiu

projecte de construcció de l'Hospital de Colònies

Es¬

trangeres.

S'aprovaper unanimitat.

Aprovar inicialment el Pla especial de reforma inte¬

rior del barri del Baró de Viver, formulat pel

Patronat

Municipal de l'Habitatge endesenvolupament

dels

cri¬

teris, objectius i solucions generals deplanejament

sot¬

mesos a prèvia informació pública per acord de

7

de

setembre de 1984, i aprovats peracord de 8 de

febrer

(7)

d'un mes; i, en

el

supòsit

que no es

formulin al·lega¬

cions, tenir-lo per

aprovat

provisionalment i elevar-lo

a

la

Corporació

Metropolitana de Barcelona

per

al tràmit

de la sevaaprovació

definitiva.

El Sr.Batlledemanaques'interessi de la

Corporació

Metropolitana una

certa

celeritat

en

el tràmit d'aprova¬

ció definitiva per evitar que aquesta

sigui posterior

a

l'expiració

del termini de

suspensió de llicències.

Negociatd'Expropiacions i Desnonaments

Declararsobrantdevia pública, de conformitat amb

elProjecteaprovat en

19 d'octubre de 1941, la

parcel·la

de 15 m2 d'extensió procedent del passeig de la Mare

de Déu del Coll,que confronta al nord amb l'esmentat

passeig, a

l'oest,

amb el

carrer

de la Baixada de

Sola-nell, al sud amb finca propietat

del sol·licitant i

a

l'est,

amb la finca núm. 70delpasseig de la Mare deDéu del

Coll,tot això als efectes que procedeixin i a

l'especial

de que pugui

inscriure's

com a

domini

del Municipi

en

el Registrede la Propietat;

i adjudicar

l'esmentada

par¬

cel·laal Sr. Josep Mateo i Sánchez, propietari confron¬

tant, per el preu d'1.162.005 ptes.

completament

lliure

dedespesesper al'Ajuntament, incloses

les de prèvia

inscripció a favor del mateix i amb les condicionsque

s'assenyalen en l'annex núm. 1.

Declararvàlida laconcurrència d'ofertes realitzada,

en compliment del decret de l'Alcaldia, de 4

d'octubre

de 1985 per a l'adjudicació de les obres d'enderroc de

finques expropiades i treballs complementaris per un

import total de 20.000.000 de ptes.,ambuna baixa del

55% sobre els preus unitaris i,en conseqüència, adju¬ dicar el contracte a "Derribos Calderón, S. A. (CIF A-08894354); aplicar la despesa amb càrrec a la part. 622.641, actuació 01 del Pressupost d'Inversions de

1985;i requerirl'adjudicatària perquèenel termini dels

deu diessegüents al de la data de notificació d'aquest

decret, presenti el document acreditatiu d'haverconsti¬

tuït la garantia definitiva per un import de 470.000

ptes.; i comparegui el seu legal representant el dia i

l'hora que se li indiqui per a la formalització del con¬ tracte.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets de

lesfinques afectades de vialper al traç del'alternativa

al passeig de la Bonanovaen el tram necessari per a l'oberturadelcarrerde Bosch i Alsinaentreelcarrerde Teodor Roviralta i l'avinguda del Tibidabo; i iniciarex¬

pedients individualitzats per a la determinació de

l'apreuament de les finques incloses en l'esmentada

relació.

Iniciara l'emparad'allò que disposen els arts. 134 i

concordants de la Llei sobreRègimdelSòl i Ordenació

Urbana, l'adquisició, pel sistema d'expropiació, dels

béns i drets corresponents a la finca núms. 76-78 de

l'avinguda

Icària, propietat dels hereus del Sr. Carles

Casadesi deCodol, afectadade vial i renovació del'ús

existent; formular relació de propietaris amb descrip¬

ció de béns i drets afectats; sotmetre-la a informació pública durant el termini de quinze dies i, en cas que

no es presentinreclamacions,

aprovarl'esmentadare¬ lació.

Adquirir lliure de càrregues, gravàmens i ocupants

pelpreu de275.000.000 deptes., les finquesnúms. 11

al 21 delcarrer de Joan d'Austria i la situadaa

lacon¬

fluència del carrerde Wad-Ras i Carretera del Bisbe, així com l'edificació existent a les mateixes (segons

superfície i descripció de límits detallats a l'annex

núm. 1), propietat de "Naves Ardi, S. A." (CIF

A-08-835782); aplicar la despesa amb càrrec a la part.

611.641, act.003 delPressupost d'Inversionsde 1985;

pagar a la propietat, un copjustificats el domini i lliber¬

tat de càrregues de les finques; i formalitzar l'esmen¬ tada transmisió en escriptura pública, conforme ales

condiciones que s'acompanyen al text del present

acordcom a annexnúm. 2.

El Sr. Parpal dóna compteque aquest dictamencor¬

respon aunade les operacions d'adquisició i expropia¬

ció definquesper a possibilitar el desenvolupamentur¬ banístic delafaçana marítima del Poblenouqueserà fi¬

nançatconjuntament amb la Corporació Metropolitana i gestionatper

l'Òrgan

especial municipal, suaracreat.

Unitat de Projectes Urbans

Declarar vàlida la concurrència d'ofertes, realitzada

en compliment del decret de l'Alcaldia, de 27 de juny

de 1985, per a l'adjudicació de les obres d'ordenació del carrerdeJosep Garí (eixviariSarrià-Sant Gervasi)

i, en conseqüència, adjudicareI contracte al'empresa

"Cubiertas y Mzov, S. A." (CIF A-08001851; CNAE

507) per la quantitat de 54.370.377 ptes.; aplicar la

despesa, quant a 33.201.785 ptes., amb càrrec a la

part. 633 64200 4 (0501) del Pressupost d'Inversions

de 1985 segons l'esmentat decret de 27 de juny de

1985 (Centre Cost: 057-00) i pel que fa a la resta de

21.168.592 ptes., serà satisfeta amb càrrec al Pressu¬

postde 1986; i requerirl'adjudicatàriapertalque enel termini dels deu diessegüentsa aquell en què rebi la notificaciód'aquesta resolució acrediti haver constituït

la garantiadefinitiva de 703.704ptes.; i

comparegui el

seulegal representantel dia i l'horaque seli indiqui per

formalitzar el contracte.

Negociatd'Obres Públiques

AprovaréI Plec de condicions

relatiu

a

la

"Renovació

dels sistemes d'encès automàtic en les instal·lacions d'enllumenat públic de Barcelona (1a. fase); l'import

del qual ascendeix a 60.298.256 ptes.;

autoritzar la

despesa amb càrrecalapart.659 11 530

03/01 1/8 del

Pressupost d'Inversions de 1985;

declarar

l'excepció

licitatòria al'empara de l'art.37,2de la Llei

de Contrac¬

tes del'Estat, d'aplicació segonsel disposaten

l'art.

5

C. a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,

reguladora de

les

Bases del Règim Local, i contractardirectament

l'exe¬

cució del dit Projecte mitjançant la corresponentcon¬

currència d'ofertes entre contractistes de reconeguda solvència, donada la urgènciaque requereix la

qualitat

de les esmentades obres.

Prorrogarla contractade

conservació d'enllumenat

públic de la 3a. demarcació, de la

qual

és adjudicatària

"Instalaciones y Montajes Eléctricos y

Saneamiento,

S. A."(CIF A-28010478),per

acord de la

Comissió Mu¬

nicipal Permanentde 4 de

novembre de

1982,

per un

períodede sismesosfins al 31

de

juliol de 1986.

Negociat de Transports i Circulació

(8)

control i regulació del trànsita la

ciutat de

Barcelona,

acordada el 27 denovembre de 1985, en la que cons¬

tenels preus que seran

d'aplicació

per

la contracta

es¬

mentada, adjudicadaperacord de la

Comissió Munici¬

pal Permanentel 20 de

maig de 1985,

conjuntament i

solidàriament a "Mantenimientos y Montajes Indus¬

triales, S. A." (CIF A-08432338),

"Control Tráfico,

S. A." (CIF A-08512782),

"Experiencias

Industriales,

S. A." (CIFA-28014272),

"Regulación

Automática

Via-ria, S. A." (CIF A-08522955)

"Sociedad Ibérica de

Construcciones Eléctricas, S. A." (CIF A-28002335) i

"Sistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones,

S. A." (CIFA-28048502),senseque aquestspreus

im¬

pliquin augmentdel cost

global del projecte.

SEGONATINÈNCIA D'ALCALDIA

Àreade Règim Interior i Protecció Ciutadana

Aprovar les instruccions per a la

tramitació d'as¬

sumptes de la Comissió de Govern,

i la

constitució

i

funcionament de la Comissió Tècnica d'Administració. El Sr. Ruiz i Pena exposa detingudament la norma¬ tiva de funcionament de la Comissió de Govern, i els objectius iformes operatives de la nova

Comissió Tèc¬

nica d'Administració, als efectes de posar-les en pràc¬ ticaa partir del primerde genervinent. El Sr. Alcalde

subratlla la normativapresentada i, als efectes d'estu¬ diar pragmàticament el seu desenvolupament, mani¬ festa que, enprincipi, seràatítol d'assaig i obertaales

observacions quesiguin procedents.

Negociat dels Serveis Tècnics Generals

Declarar admesos a la segona part de la licitació

subtitulada "Oferta Econòmica" per a l'adjudicació de

la contracta de conservació ordinària i programada

dels edificis administratius i medi ambient, per un im¬ portde 60.000.000 de pessetes, als licitadors presen¬

tats: "ArturLópez Morales" i "ObrasyServiciosHispଠnia"; anunciaren el ButlletíOficial de la Província, els

admesos esmentats anteriorment sense que existeixi

capexcepció; i senyalarla data de lacelebració delse¬

gon període del concurs-subhasta subtitulat "Oferta

econòmica", el quart dia hàbil a partir de la publicació

enel Butlletí Oficial de la Província des de les 9hores,

al qual acte esdonaran percitats tots els licitadors.

Negociat de Pressupostos i Comptes

Aprovar el reconeixement de crèditper un import to¬

tal de 50.262.151.437 ptes., incloses en el dèficit real de l'Ajuntamenta31 de desembre de 1982, el qual im¬

port,en aplicació d'allòquedisposa la Llei 24/1983, de

21 dedesembre, vaésser acceptatperl'Auditoria rea¬ litzada perla Intervenció General de l'Administració de

l'Estat.

Negociatde Radicació i Llicència d'Obertura

Reconèixer a favor del Sr. Javier Santos i Rillo

(DNI núm. 40.961.957), de conformitat amb allò que preveu l'art. 11è. d), corresponenta l'Ordenança fiscal

núm.31, l'exempció del pagamentde l'arbitride Llicèn¬

cia d'oberturad'establiments,perraódel local situatal

carrerde Galileo núm. 277.

Reconèixera favor del Sr. Joan Escuriola i Soriano

(DNI núm. 37.430.050), de conformitat amb allò que

preveul'art. 11è. d), corresponent a

l'Ordenança

fiscal

núm.31, l'exempció del pagamentde l'arbitride Llicèn¬

cia d'oberturad'establiments,per raódel local situatal

carrerde Girona núm. 162, baixos.

Reconèixerafavor de Fugal, Stat. Coope. C. Ltda.

amb (CIF núm. F-08865263) l'exempció de l'arbitri de Llicència d'obertura d'establiments, de conformitat amballò que preveul'art. 11è. e), de l'Ordenançafiscal núm. 11; i la de l'arbitri sobre la Radicació limitada a

l'exercici econòmic de 1984, segons s'establiaal'arti¬

cle 7è. deL'Ordenança fiscal núm. 18. Tot aixòperraó

del local situat alcarrerdeBolivia, núm. 208, baixos.

Reconèixera favor de la SocietatCooperativa Aba¬

cus,amb (CIF núm. F-08226714) l'exempció del'arbitri

de Llicència d'oberturad'establiments, de conformitat amb allò que preveu l'art.11è. e), de l'Ordenança fiscal

núm. 11, i la de l'arbitri sobre la Radicació limitada a

l'exercici econòmic de 1984. Totaixò per raó del local

situatal carrerde Badajoz, núm. 160.

Negociat de Taxes de la Via Pública

Denegar lapetició de la Tresoreria General de la Se¬

guretat Social d'exempció de la taxaperaprofitament

especial de la via pública en concepte d'utilització de

vorerespel gual ubicat en el carrerd'Aragó núm. 273,

per no tenir l'aprofitamentenqüestiócapde lescarac¬

terístiques assenyaladesen l'art. 6 de l'Ordenança fis¬ cal núm. 1, de conformitat amb l'art. 439de la Llei de Règim Local.

Denegar la petició de l'Institut Català de la Salut,

d'exempció de la taxa peraprofitament especial de la viapúblicaenconceptedereservapermanentalcarrer de Numància núm. 23, per no tenir l'aprofitament en

qüestió cap de les característiques assenyalades en l'art. 6 de l'Ordenança fiscal núm. 1, de conformitat

amb l'art. 439 de la Llei de Règim Local.

Unitat de Patrimoni

Adjudicarala Sra. Amèlia Rami i Lloret,com a

resul¬

tatde la concurrència d'ofertescelebrada, lagestió

del

servei debarquesa remdel'estany del Parc de

l'Espa¬

nyaIndustrial, inaugurat recentment, per un

termini

de

cinc anys,cànon anual d'1.110.000 ptes.,tarifa de

100

ptes.per personacada mitja hora, i amb

subjecció

a

les

condicions del document annex que s'aproven,

entre

les que hi figuren les prescripcions tècniques que

tin¬

dran les embarcacions d'acord amb l'informedelsSer¬

veis de Parcs i Jardins i deProjectes Urbans;

declarar

l'excepció licitatòria prevista en l'art. 117-1-3

del

Reial

Decret 3046/1977, de 6 d'octubre, atesa la

urgència

per posar enfuncionament el servei esmentat;ireque¬

rirl'adjudicatària afi que constitueixi, en el

termini

de

quinze dies ien la Caixa Municipal, lagarantia

definiti¬

va, d'import 171.000 ptes., i concorri a lasignatura

del

contracteel dia i enel lloc que se li assenyali.

Donar de baixa del Cos de Bombers, el

vehicle

bomba "MagirusDeutz" B-20, matrícula

B-326.500, de

(9)

Bombers de

Guatemala, accedint

a

la petició formu¬

ladapel

Cónsul

d'aquella República,

com a

reconeixe¬

mentde la valuosa tascadels

Serveis d'Extinció d'In¬

cendisd'arreu del

món,

a

fi de palesar,

un cop

més, la

presència de la ciutat

de Barcelona

a

Hispanoamèrica.

Negociat de Neteja

Acceptarla

quantitat

de 60.321.755

ptes.,

com a

im¬

port que

haurà de retornar "Tractament

i Eliminació

de

Residus,S. A. (TERSA)"a l'Ajuntament de Barcelona,

enconceptede part

del valor assignat

al

material de

re¬

canvicedital'esmentada societaten compliment d'allò

que preveu

l'art. 23

del Conveni de regulació

econò¬

mica dela

prestació

del

servei, ratificat

per

acord de

la

ComissióMunicipal Permanent, del dia 28 demarç

de

1983; i aprovarel termini de 10 anys per

la

devolució

de l'esmentada quantitat, a raó de 6.032.175 ptes., cada any.

El Sr. Serra i Martí detalla les característiques més

significatives del

dictamen,

especialment

quant

a

la

partdel valor

del

material de recanvi cedit

a

Tersa,

a re¬

tornaren deu anys, que erala

diferència

del valor

total

fixaten 95 milionsde pessetes, imputable a Tersa.

TERCERATINÈNCIA D'ALCALDIA Subunitat de Planificació Educativa

Denegar la sol·licitud plantejada per "Dragados y

Construcciones, S. A.", adjudicatària delcontracte de

construcció del Col·legi Públic Aragó-Escultor

Clape-rós,deque esconsideri com adatad'inici de les obres

abans esmentades aquella en què siguin retirats per FECSA els cables d'alta tensió existents als carrers

d'Aragó-Escultor Claperós, perquantles obres esde¬

senvolupensenseinterrupciódesdel seuinici iperha¬

verestat formulada després de la finalització del ter¬ mini d'inici previst en el Plec de condicions generals aprovatperl'acord de l'AjuntamentPle de27d'abril de

1960 i constitutiu de la "Llei del contracte" per

establir-ho així l'art. 2n.b) del Plec decondicions particularsre¬

gulador de l'esmentatcontracte.

Negociat d'Esports

Eximir del pagamentde les corresponentstarifesper

alautilitzaciódel VelòdromMunicipal d'Hortadurant el dia 18 de maig d'enguany, de 18 a 24 hores, a ('"Es¬ cola de GaitasedanzasSaudade",perreunir elsrequi¬ sits establertsen la base 7 de les tarifes perla utilitza¬

ció de les instal·lacions municipals esportives durant 1985.

Justificadala urgènciaen la formareglamentària, es presenten les següents mocions:

Primera. - DelSegon Tinent d'Alcalde:

Aprovarel Plec de condicions per ala regulació de la

gestió de l'úsprivatiu dels béns de dominipúblic adju¬ dicatsal'Associacióde la Premsa deBarcelona, desti¬

natsa l'explotacióde quioscs

per a lavenda de diaris,

revistes, llibres i publicacions en general, l'emplaça¬

ment i dimensions dels quals figuren

en el document

adjunt (annexnúm. 1).

Segona.

-DelSegon Tinent d'Alcalde:

Aprovar la incorporació al Pressupost de 1986 dels

remanents de crèdit de despeses i ingressos en el Pressupost d'Inversions de 1986; autoritzar la Inter¬

venciómunicipal perajustar les quantitats definitives; i donar-necompte al Consell Plenari per alasevaratifi¬ cació.

Tercera.-Del Primer Tinent d'Alcalde:

Declarar subvencionables les següents actuacions realitzades pels particulars, afi i aefecte de potenciar

la millora iqualitat del paisatge urbà, i de fomentar l'ús delsjardins privats:

1. Enjardinament d'espais d'ús privat i la seva obertura alpúblic.

1.1. Els espais situats a l'interior d'illes tancades,

com són els patis interiors de l'Eixample, o els jardins existents a l'interior d'illes que, tenint una superfície

mínima de 400 m2,s'enjardinin iesfacin accesibles a l'ús públic, mitjançantgalerieso passatgesde caràcter

públic o semipúblic que garanteixin les condicions

d'accés, gaudiran d'una subvenció que podrà arribar

fins al 20 % delpressupost presentatenlasol·licitud de la prèvia i preceptiva llicència, sense que el cost mitjà

perlesobresderealització superi les 15.000ptes. m2.

1.2. Els espais que poden teniraccés directe des de la via pública dels quals s'eliminen les tanquesopa¬

ques, gaudiran d'una subvencióque

podrà

arribar

fins

el 20 % del pressupost presentaten la sol·licitud de la

prèvia i preceptiva llicència, sense que el cost mitjà

d'aquestes obres i les d'urbanització superin un preu

global de 10.000 ptes. m2.

Quanaquests espais, demés esfacin accessiblesa l'ús públicen horaris acordats amb l'Ajuntament,gau¬ diran d'una subvenció anyal que podrà arribar fins al

20 % de la contribució territorial urbana de lafinca.

2. Façanes.

2.1. Façanesala via pública.

Les façanes que siguin objecte de

restauració,

ne¬

tejao agençamentperpart

del

seus

propietaris, gaudi¬

rande lessegüentsexempcions i

subvencions:

a) Exempció del pagament de drets

de

llicència

d'obres perla neteja.

b) Exempció de lestaxes

d'ocupació de la via

pú¬

blica, amb ponts voladissos, bastides o prestatges

col·locats per al'execució d'aquest tipus

d'obres.

c) Subvenció en

funció del

grau

de

dificultat tècnica

de la restauracióo neteja i del grau de qualitat

assolit

enla mateixa. Aaquests efectes el sistema

de subven¬

cionss'establirà perl'Ajuntament, en la

Campanya

en

laqual, amb

independència de les

actuacions d'inicia¬

tiva privada també

subvencionables,

es

potenciarà

aquesttipus d'intervencionsen

determinats sectors

de

la Ciutat.

Aquestes subvencions no seran

d'aplicació

quan s'opti, perpartdel

propietari,

per

l'explotació publicità¬

ria de les lones deprotecció de les obres.

2.2. Façanes corresponents a les parets

mitgeres.

Les parets mitgeres,

consolidades

com a

façanes

i

les mitgeres pròpiament

dites,

que

siguin objecte de

restauració o agençament, seran

subvencionades

d'acord amb el procedimentque

l'Ajuntament

establirà

a aquests efectes.

En ambdues situacions, aquestasubvenció es

farà

per una sola vegada iencap cas

serà

superior

a

l'im¬

portanyal dels arbitrisque

els

propietaris

de les finques

paguen sobre la propietat.

No

és

compatible aquesta

(10)

3. Adequació de

tendais,

marquesines

i elements

decoratiusvisibles de lavia pública.

Els esmentats elements, situats en edificis catalo¬

gats, zones

protegides

i vies importants

i

que,

malgrat

disposar de

llicència

municipal, siguin

adaptats

a

la

normativavigent,gaudiran d'una

bonificació

que

podrà

arribar finsal 20 % del costde lainstal·lació.

Aaquestesefectes

s'entendrà

per

cost

de

la instal·la¬

cióel quès'estableixi

d'acord amb

el barem

que es

de¬

terminien el procediment.

Facultar laComissió de Governperquè estableixi les

previsions

específiques

de procediment

per

fixar

què

s'entén percostos, a aquests

efectes,

en

les

diferents

activitatssubvencionables.

Instrumentar, amb caràctergeneral, el següent pro¬ cediment per a l'efectivitat de les

presents

subven¬

cions:

1. Podran sol·licitarsubvencionspercoadjuvar ala

protecció del paisatge

urbà

i

la utilització del verd urbà

elspropietarisúnicso en

règim de

propietat horitzontal,

1 en el punt tercer,

també els

arrendataris

que

realitzin

en els seusimmobles algunade les

actuacions abans

esmentades.

2. Lessubvencionsseranatorgadesperl'Alcaldia.

3. El pagament de les

subvencions

es

farà efectiu

uncopcomprovada, pels

Serveis

tècnics municipals, la

correctaexecució de les obres.

4. Lessol·licitudsd'aquestessubvencions s'hauran de presentar abans del dia 15 de març

de

cada

any. Les que es presentin després d'aquesta

data

es

faran

efectivesl'any següent.

Aplicar aquestes subvencions a

la

part.

483.06-03/

02 del Pressupost Municipal de 1986, corresponent a les aportacions per a la

protecció del paisatge i

verd

urbà.

Modificar l'acord del Consell Plenari de data 11 de desembre, en relació als beneficis fiscals sobre

la quota de l'arbitri de radicació,

salvant les errades

de forma i deixant-lo redactat en els següents ter¬

mes:

A) Atorgar els següents beneficis

fiscals sobre la

quotadel'arbitri de

radicació:

1. Quanesprodueixil'adequacióales disposicions

de l'Ordenança municipal sobre Instal·lacions i activi¬

tats publicitàries, dels rètols situats a edificis catalo¬

gats, zones protegides i vies importants,

el subjecte

passiu gaudirà d'una bonificacióenla quotaque

podrà

arribar fins a unaquantitat equivalental 48 % del cost

real de l'adequació, acumulant un 1 % percada mes

que s'avanci els quatre anys establerts com a

termini

d'adaptació a l'Ordenança.

Si hi ha requeriment exprésde l'Administració per¬

què es realitzi l'adequació dels rètols indicats, ala bo¬

nificació anterior s'hi podrà acumularun3 % percada

mesque s'avancials sis mesosprevistosenel requeri¬

ment.

A aquests efectess'entendrà percost real del rètol elquè s'estableixi d'acord amb el baremque esdeter¬ minienel procediment.

L'ampliació d'aquesta bonificació, independentment

de lasevaquantia,

comportarà l'exempció de les

taxes

per ocupació de la via

pública i

per

llicència

d'obres,

encara que s'hauran de demanar

les

corresponents

autoritzacions.

2. Quan els barsi establimentssimilarsmillorin les

sevescondicionsambientalshigiènico-sanitàries, gau¬ diran d'exempció total o parcial en

la

quota durantels

tres exercicis fiscals següents fins una quantitat acu¬ muladaequivalent, com amàxim,

al

50

% del

cost real

de les millores.

Aquestes millores estaran exemptes

de la

taxaper llicència d'obres, encara que s'haurà de demanar la corresponentautorització.

Aaquestsefectes

s'entendrà

percost

del rètol

el què s'estableixi d'acord amb el barem que esdetermini en

el procediment.

Facultar la Comissióde Govern perquè estableixi el

procediment per a

l'efectivitat dels

presents

beneficis

fiscals.

B) Facultar l'Alcaldia

perquè,

encas

de robatori, in¬

cendi, inundació oqualsevol tipus de catàstrofe,ator¬

guiels beneficis

fiscals adients

per

tal de disminuir

els

danys patits.

S'aprova la moció precedent i

s'acorda, també,

do-nar-ne compteal Consell Plenari per ala seva

ratifica¬

ció.

En el capítolde precs ipregunteses

plantegen les

següentsqüestions:

Ei Sr. Alcalde posa en coneixement dels Regidors

que el dossier de la

Candidatura

Olímpica,

que

figura

a l'ordre del dia de la properasessió del

Consell Plena¬

ri, podrà ésser consultat,

amb caràcter estrictament

re¬

servati confidencial, alaseude l'OficinaOlímpica.

ElSr. Batlle exposalaseva

preocupació pel fet

que,

a partir del dia primer de gener,

la

Companyia de

Transports reabsorvirà al seu

personal

menor

de 52

anys, que actualment presta

els

seus

serveis

en

els

Districtes,fetque pot produir el tancament, permanca

de personal, d'algunscentres de

caràcter

social; i de¬

manadel Regidor de Règim Interiormesures per aso¬

lucionar aquests problemes. El Sr. Ruiz

i Pena

con¬

testaquecaldriaestudiar urgentment si la

resolució de

la Companyia potésser ajornada i,

més

a

fons,

deter¬

minarsi és realmentnecessària peralsCentres

Cívics

i d'altres institucions, la permanència d'aquest perso¬

nal no qualificat que, en el seu dia

s'incorporà als

es¬

mentats Centres ambcaràctercomplementari.

Finalment, elSr. Clos informaperescrit del

problema

de la contaminació que, per causes

atmosfèriques

es

produeix actualment sobre el centrede

Barcelona, tot

explicant-ne les causes principals que

són

l'acció de

l'anticicló, la mancade vents dominants i l'alta

grada¬

ció de N02, produït pels vehicles

automòbils,

i

anun¬

ciant, que, en cas de persistir aquesta

situació, s'ha

previst que l'Ajuntament o la Junta

d'Emergència

adoptin mesures enèrgiques percombatre la

pol·lució

atmosfèrica.

No havent-hi més assumptes per tractar,

la

Presi¬

dència aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...