EDUCACIÓ FÍSICA ESO I BATXILLERAT

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

EDUCACIÓ FÍSICA

ESO I BATXILLERAT

(2)
(3)

ESO Educació física 1r ... 2 Educación física 1º ... 3 Educació física 2n ... 4 Educación física 2º ... 5 Educació física 3r ... 6 Educación física 3º ... 7 Educació física 4t ... 8 Educación física 4º ... 9

Recursos para el profesorado ... 10

BATXILLERAT Educació física 1r ... 12

Educación física 1º ... 14

ESO

(4)

1r

ESO

ÍNDEX DE coNtiNguts

Presentació

1. Preparats per començar? 2. Actitud postural

3. Escalfant

4. Qualitats físiques bàsiques 5. Habilitats motrius

6. Joc o esport? 7. Domini corporal 8. Esports col·lectius 9. Ens expressem

10. Possibilitats en el medi natural 11. Interdisciplinarietat

EDUCACIó FíSICA 1r

Format: 21,5 x 28,5 cm impressió: quadricromia isBN: 978-84-8345-329-2

EDUCACIÓ

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

fitxes

1r

eso

EDUCACIÓ FÍSICA fitxes 1r eso ISBN 978-84-8345-329-2 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 2 9 2 1 r e so ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez GUIA DIDÀCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

es

o

EDUCACIÓ

FÍSICA

fitxes

EDUCACIÓ FÍSICAfitxes

eso GUIA DIDÀCTICA eso ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es · G U IA D ID À C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz i

(5)

ESO

1.º

Formato: 21,5 x 28,5 cm impresión: cuatricromía isBN: 978-84-8345-325-4 EDUCACIÓN FÍSICA 1.o eso ISBN 978-84-8345-325-4 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 2 5 4 1 .o e so ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

1

.o

eso

EDUCACIÓN FÍSICA fichas

1.o eso 1.o e

so

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz y

Remedios Velázquez

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es o ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s · G U ÍA D ID Á C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

EDUCACIÓN FÍSICAfichas

eso

GUÍA DIDÁCTICA

eso

Presentación

1. Preparados para empezar 2. Actitud postural

3. Calentando

4. Cualidades físicas básicas 5. Habilidades motrices 6. ¿Juego o deporte? 7. Dominio corporal 8. Deportes colectivos 9. Nos expresamos

10. Posibilidades en el medio natural 11. Interdisciplinariedad

EDUCACIóN FíSICA 1.º

ÍNDicE DE coNtENiDos

(6)

educació

física

2n

ÍNDEX DE coNtiNguts

Presentació

1. Preparats per començar? 2. No t’arrisquis

3. Hàbits alimentaris saludables 4. Millora la condició física 5. Habilitat en l’esport 6. Atletisme 7. Tinc un adversari 8. Esports d’invasió 9. El cos comunica 10. En marxa 11. Interdisciplinarietat

EDUCACIó FíSICA 2n

Format: 21,5 x 28,5 cm impressió: quadricromia isBN: 978-84-8345-330-8

EDUCACIÓ

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

fitxes

2

n

eso

EDUCACIÓ FÍSICA fitxes

2n eso ISBN 978-84-8345-330-8 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 3 0 8 2 n e so ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz i

Remedios Velázquez

GUIA DIDÀCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

es

o

EDUCACIÓ

FÍSICA

fitxes

EDUCACIÓ FÍSICAfitxes

eso GUIA DIDÀCTICA eso ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es · G U IA D ID À C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

ESO

(7)

ESO

2.º

Formato: 21,5 x 28,5 cm

impresión: cuatricromía

isBN: 978-84-8345-326-1

EDUCACIÓN FÍSICA fichas 2.o eso

ISBN 978-84-8345-326-1

9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 2 6 1

EDUCACIÓN

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

fichas

2

.o eso 2 .o e so ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz y

Remedios Velázquez

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es o ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s · G U ÍA D ID Á C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA fichas

EDUCACIÓN FÍSICAfichas

eso

GUÍA DIDÁCTICA

eso

Presentación

1. ¿Preparados para empezar? 2. No te arriesgues

3. Hábitos alimenticios saludables 4. Mejora la condición física 5. Habilidad en el deporte 6. Atletismo 7. Tengo un adversario 8. Deportes de invasión 9. El cuerpo comunica 10. En marcha 11. Interdisciplinariedad

EDUCACIóN FíSICA 2.º

ÍNDicE DE coNtENiDos

(8)

3r

ESO

ÍNDEX DE coNtiNguts Presentació 1. Escalfament 2. Hàbits saludables 3. Un equip visible 4. Un equip invisible

5. Qualitats físiques bàsiques: resistència i flexibilitat 6. Qualitats físiques bàsiques: força

7. Esports per a col·lectius minoritaris 8. Esports col·lectius 9. Balles? 10. Orientació 11. Interdisciplinarietat

EDUCACIó FíSICA 3r

Format: 21,5 x 28,5 cm impressió: quadricromia isBN: 978-84-8345-331-5

EDUCACIÓ

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

fitxes

3r

eso

EDUCACIÓ FÍSICA fitxes

3r eso ISBN 978-84-8345-331-5 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 3 1 5 3 r e so ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz i

Remedios Velázquez

GUIA DIDÀCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

es

o

EDUCACIÓ

FÍSICA fitxes

EDUCACIÓ FÍSICAfitxes

eso GUIA DIDÀCTICA eso ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es · G U IA D ID À C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

(9)

ESO

3.º

Formato: 21,5 x 28,5 cm

impresión: cuatricromía

isBN: 978-84-8345-327-8

EDUCACIÓN FÍSICA fichas

3.o eso ISBN 978-84-8345-327-8 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 2 7 8 3 .o e so ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

fichas

3.o

eso

EDUCACIÓN FÍSICA fichas

3.o eso 3.o e

so

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz y

Remedios Velázquez

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es o ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s · G U ÍA D ID Á C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA fichas

EDUCACIÓN FÍSICAfichas

eso GUÍA DIDÁCTICA eso Presentación 1. Calentamiento 2. Hábitos saludables 3. Un equipo visible 4. Un equipo invisible

5. Cualidades físicas básicas: resistencia y flexibilidad 6. Cualidades físicas básicas: fuerza

7. Deportes para colectivos minoritarios 8. Deportes colectivos 9. ¿Bailas? 10. Orientación 11. Interdisciplinariedad

EDUCACIóN FíSICA 3.º

ÍNDicE DE coNtENiDos

(10)

4t

ESO

ÍNDEX DE coNtiNguts

Presentació

1. Estem preparats? 2. Entrena la teva salut 3. Entrenament específic

4. Variables que influeixen en el rendiment 5. Esports de pista dividida

6. Esports col·lectius amb implement 7. Organització d’activitats

8. Recreació

9. Crear com a mitjà d’expressió 10. Esports en el medi natural 11. Interdisciplinarietat

EDUCACIó FíSICA 4t

Format: 21,5 x 28,5 cm impressió: quadricromia isBN: 978-84-8345-332-2

EDUCACIÓ

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

fitxes

EDUCACIÓ FÍSICA fitxes

4t eso ISBN 978-84-8345-332-2 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 3 2 2 4 t e so ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz i

Remedios Velázquez

GUIA DIDÀCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz i Remedios Velázquez

es

o

EDUCACIÓ

FÍSICA

fitxes

EDUCACIÓ FÍSICAfitxes

eso GUIA DIDÀCTICA eso ED U C A C IÓ F ÍS IC A f itx es · G U IA D ID À C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z i Remedios V elázquez ÍNDEX DE coNtiNguts

EDUCACIó FíSICA 4t

(11)

ESO

4.º

Formato: 21,5 x 28,5 cm

impresión: cuatricromía

isBN: 978-84-8345-328-5

EDUCACIÓN

FÍSICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

fichas

4

.o

eso EDUCACIÓN FÍSICA fichas

4.o eso ISBN 978-84-8345-328-5 9 7 8 8 4 8 3 4 5 3 2 8 5 4 .o e so ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

Sagrario del Valle, Paz Díaz y

Remedios Velázquez

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es o ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s · G U ÍA D ID Á C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

EDUCACIÓN FÍSICAfichas

eso GUÍA DIDÁCTICA eso Presentación 1. ¿Estamos preparados? 2. Entrena tu salud 3. Entrenamiento específico

4. Variables que influyen en el rendimiento 5. Deportes de cancha dividida

6. Deportes colectivos con implemento 7. Organización de actividades 8. Recreación

9. Creo como medio de expresión 10. Deportes en el medio natural 11. Interdisciplinariedad

EDUCACIóN FíSICA 4.º

ÍNDicE DE coNtENiDos

(12)

guía de la Eso para el profesorado

PROYECTO

1. Presentación del proyecto 2. Metodología de trabajo

PROgRAMACIONEs

Programación de materia 1. Objetivos generales de etapa 2. Competencias básicas

3. Objetivos generales de la materia de educación física

4. Relación de los objetivos generales de la etapa con los de la materia 5. Primer curso de la EsO

Relación de los objetivos generales de la materia con los objetivos generales para primero de la EsO y los contenidos

Relación de los bloques de contenidos

con las fichas diseñadas para primero de la EsO

Distribución de las fichas diseñadas para primero de la EsO por unidades didácticas

6. segundo curso de la EsO

Relación de los objetivos generales de la materia con los objetivos generales para segundo de la EsO y los contenidos

Relación de los bloques de contenidos

con las fichas diseñadas para segundo de la EsO

Distribución de las fichas diseñadas para segundo de la EsO por unidades didácticas

7. Tercer curso de la EsO

Relación de los objetivos generales de la materia

con los objetivos generales para tercero de la EsO y los contenidos Relación de los bloques de contenidos

ESO

Recursos para el profesorado

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es o ED U C A C IÓ N F ÍS IC A f ic ha s · G U ÍA D ID Á C TI C A Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

EDUCACIÓN FÍSICAfichas

eso

GUÍA DIDÁCTICA

eso

guía didáctica + cD

(13)

8. Cuarto curso de la EsO

Relación de los objetivos generales de la materia

con los objetivos generales para cuarto de la EsO y los contenidos Relación de los bloques de contenidos

con las fichas diseñadas para cuarto de la EsO

Distribución de las fichas diseñadas para cuarto de la EsO por unidades didácticas

EVALUACIONEs

Orientaciones para la evaluación ¿Cómo evaluar?

¿Cuándo evaluar?

Criterios y procedimientos de evaluación para 1.º de la EsO en función de los contenidos propuestos

Criterios y procedimientos de evaluación para 2.º de la EsO en función de los contenidos propuestos

Criterios y procedimientos de evaluación para 3.º de la EsO en función de los contenidos propuestos

Criterios y procedimientos de evaluación para 4.º de la EsO en función de los contenidos propuestos

OTROs RECURsOs

Atención a la diversidad Agenda del profesor Bibliografía

sOLUCIONARIO

1.º de la EsO 2.º de la EsO

Recursos para el profesorado

GUÍA DIDÁCTICA

Sagrario del Valle, Paz Díaz y Remedios Velázquez

es

o

C

A

C

N

F

ÍS

IC

A

f

ic

ha

s

·

G

U

ÍA

D

ID

Á

C

TI

C

A

Sagr ario del V all e, P az D ía z y Remedios V elázquez

EDUCACIÓN

FÍSICA

fichas

EDUCACIÓN FÍSICA

fichas

eso

GUÍA DIDÁCTICA

(14)

1r

BATXILLERAT

ÍNDEX DE coNtiNguts

Presentació

1. El cos humà

2. Activitat física i entrenament 3. Les activitats rítmicoexpressives 4. Les activitats físicoesportives

5. Activitats a la natura. Els esports d’aventura 6. Activitat física i salut

EDUCACIó físICA 1r

Format: 21,5 x 28,5 cm impressió: quadricromia isBN: 978-84-8345-336-0 M. Castells, C. Estarellas, H.Santamaría i M. Trullén

ÍNDEX DE coNtiNguts DEl cD DE l’alumNE

Esquemes de les unitats

EDUCACIÓ FÍSICA Recursos digitals per a l’alumne Matèria comuna

Material per a

(15)

GUIa DIDàCTICa

Matèria comuna

MANUEL CASTELLS, CARME ESTARELLAS, HELENA SANTAMARIA I MONTSERRAT TRULLÉN

9 7 8 8 4 8 3 4 5 1 7 2 4

EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA

GUIA DIDÀCTICA GUIA DIDÀCTICA ED U CA CI Ó F ÍS IC A M AN U EL C AS TE LL S, CAR ME ES TA REL LA S, H EL EN A SA NTA M AR IA I MO NTS ER RAT T RU LL ÉN Format: 25,8 x 31,5 cm impressió: 2 tintes isBN: 978-84-8345-172-4 Presentació

1. Presentació del projecte 2. Programacions Programació de matèria Programació d’aula 3. Orientacions i solucionaris 4. Avaluacions 5. Altres recursos CD DE RECURSOS DIGITaLS

Programacions de matèria i aula Guia didàctica

Esquemes de les unitats Unitats digitals Galeria d’imatges EDUCACIÓ FÍSICA Guia didàctica i recursos digitals per al professor Matèria comuna

(16)

1.º

BACHILLERATO

M. Castells, C. Estarellas, H.Santamaría y M. Trullén Formato: 21,5 × 28,5 cm impresión: 2 tintas isBN: 978-84-9804-440-9 eso GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA 3 .o e so

CANTEL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CANTEL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

3.o eso

David Fernández, Josep Huerto y Lola Rodríguez

C A N TE L L EN G U A C ASTELLANA Y LITERA TURA · G U ÍA D ID Á C TI C A David F

ernández, Josep Huerto y Lola Rodríguez

3

.o

Materiales para el alumn@

Presentación

1. El cuerpo humano

2. Actividad física y entrenamiento 3. Las actividades rítmicoexpresivas 4. Las actividades físicodeportivas

5. Actividades en la naturaleza. Los deportes de aventura 6. Actividad física y salud

Formato: 19,5 × 26 cm impresión: cuatricromía isBN: 978-84-8345335-3

EDUCACIón físICA 1.º

ÍNDicE DE coNtENiDos EDUCACIÓN FÍSICA Recursos digitales para el alumno Materia común

ÍNDicE DE coNtENiDos DEl cD DEl alumNo

(17)

Recursos para el profesorado

GUía DIDáCTICa Materia común M. CASTELLS, C. ESTARELLAS, H. SANTAMARIA Y M. TRULLÉN ED U CA CI Ó N F ÍS IC A GUÍA DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA GUÍA DIDÁCTICA ISBN 978-84-9804-503-1 9 7 8 8 4 9 8 0 4 5 0 3 1 EDUCACIÓN FÍSICA ? M. C AS TE LL S, C . E ST AR EL LA S, H. S AN TA MAR IA Y M . T RU LL ÉN Formato: 25,8 x 31,5 cm impresión: 2 tintas isBN: 978-84-8345-172-4 Presentación

1. Presentación del proyecto 2. Programaciones Programación de materia Programación de aula 3. Orientaciones y solucionarios 4. Evaluaciones 5. Otros recursos

CD DE RECURSOS PaRa EL PROFESORaDO

Programaciones de materia y aula Guía didáctica

Esquemas de las unidades Unidades digitales Galería de imágenes EDUCACIÓN FÍSICA Materia común Guia didáctica y recursos digitales para el profesor

(18)

ESO I BATXILLERAT

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :