• No se han encontrado resultados

PLE ORDINARI 19 de juny de 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLE ORDINARI 19 de juny de 2017"

Copied!
21
0
0

Texto completo

(1)

PLE ORDINARI 19 de juny de 2017

A l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, essent les 20h del dia 19 de juny de 2017, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió ordinària, prèvia convocatòria a l’efecte, amb les assistències i absències dels membres ressenyats a continuació.

Assistents:

Alcalde: Joan Martí i Bonmatí (ERC)

Regidors:

Sylvia Dinorah Barragán i Sacco (CUP) Manel Barroso i Adame (ERC)

Anna Camps i Reñé (ERC)

Gemma Cantal i Avellaneda (CIU) Carme Dilmé i Burjats (ERC) Teresa García i Recasens (MES) Manel Jubany i Jofré (ERC) David Julià i Boada (CIU) Carina Planiol i Canaleta (CIU) Ricard Pujol i Iglesias (ERC) Susagna Riera i Anglada (CIU) Carles Roca i Pou (CIU)

Manel Roqueta i Casalprim (PSC) Jordi Josep Sitjà i Güetas (ERC) Marta Sarquella i Bassols (CIU) Jordi Solà i Carós (CIU)

Secretària accidental: Marta Valls i Bermudo.

Interventora: Esperança Colom i Canal.

El senyor alcalde explica que per problemes amb la xarxa d'internet no es pot retransmetre el Ple en directe, malgrat aquest fet, es grava i s'emetrà en diferit.

1.- Aprovació acta sessió anterior.

Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de 15 de maig de 2017.

(2)

2.- Adjudicació del contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners.

Atès que el Ple municipal de data 20 de març de 2017 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques relatiu al contracte de gestió del servei d’aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners.

Atès que durant el termini concedit, únicament l’empresa Giropark, SAU va presentar la plica per participar a la licitació.

Atès que el dia 8 de maig de 2017, la Mesa de contractació va acordar que l’oferta presentada per l’empresa Giropark, SAU complia amb els requisits especificats en el plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques aprovats en Ple el 20 de març de 2017 i va assolir 37 punts.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 15 de maig de 2017, en exercici de la delegació conferida per l’Ajuntament en Ple el 20 de març de 2017, es va requerir a l’empresa Giropark, SAU, la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents i requisits a què es fa referència a la seva declaració de responsable, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; de disposar, efectivament, dels mitjans que s’hagués compromès dedicar o adscriure a l’execució del contracte; i la constitució de la garantia definitiva prevista a les bases de la convocatòria

Atès que en data 26 de maig de 2017, l’empresa Giropark, SAU ha presentat tota la documentació requerida per poder adjudicar el contracte i ha formalitzat la garantia definitiva corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte per un import de 6.000,00€.

El senyor Roqueta manifesta que votarà a favor de la proposta.

La senyora Barragán diu que votarà en contra perquè considera que pels interessos de vuit comerços del carrer Moragas s'estan vulnerant els drets dels veïns i veïnes de la zona que no disposen d'aparcament.

El senyor Roca recorda que en la votació del mes de març, en relació a l'aprovació de l'expedient, varen votar en contra però entén que l'adjudicació del contracte es fa segons la normativa legal. Per tant, s'abstindran en aquest punt perquè pugui tirar endavant.

(3)

El senyor alcalde recorda que el debat sobre l'oportunitat o no de tenir zones blaves es va tenir en el seu moment i que es tracta de l'explotació de les limitacions horàries de tot el municipi.

Vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa.

En virtut del que disposa l’article 151.4 i la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’Ajuntament en Ple, pel resultat de nou vots a favor (ERC, MES i PSC), set abstencions (CIU) i un vot en contra (CUP), acorda:

1r. Adjudicar el contracte de gestió del servei d’aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners, mitjançant procediment obert, a l’empresa Giropark, SAU.

2n. El contracte s’executarà amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques i d’acord amb l’oferta presentada en el procediment obert, pel que fa al cànon i la proposició tècnica.

3r. Requerir a l’adjudicatària per tal que, dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar del següent a la data de notificació d’aquesta resolució, comparegui davant l’Ajuntament per tal de formalitzar el corresponent contracte administratiu.

4t. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i publicar l’acord al Perfil de contractant de l’Ajuntament.

3.- Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament per a oficines d'atenció al ciutadà (OAC).

El senyor alcalde presenta la següent proposta:

"Atès que a la planta baixa de l’Ajuntament, actualment hi ha ubicat el registre d’entrada, el padró municipal i l’oficina de recursos humans.

Atès que des de l’equip de govern es considera necessari reformar i modernitzar la planta baixa de l’Ajuntament per ubicar-hi les oficines d’atenció al ciutadà (OAC).

Atès que els Serveis Tècnics Municipals han redactat un projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l’Ajuntament per oficines atenció al ciutadà (OAC), per un import de 95.190,77€ (IVA inclòs).

Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

(4)

Catalunya, regula el procediment per a la tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries i la competència per a la seva aprovació i publicació.

Atès que en el pressupost municipal vigent no existeix la consignació total del cost del projecte i, per tant, la competència per a la seva aprovació és del Ple municipal d’acord amb l’article 52.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

1r. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l’Ajuntament per oficines atenció al ciutadà (OAC)”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de contracte de 95.190,77€ (IVA inclòs).

2n. Procedir a l'exposició pública del projecte pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis inserits al BOP, al tauler d'anuncis i a la web d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya."

El senyor Roqueta manifesta que el cost de les obres és excessiu i que votaran en contra.

La senyora Barragán també considera excessiu el cost de les obres però creu que s'hauria de millorar l'atenció al ciutadà, per exemple amb l'ampliació de l'horari.

El senyor Roca diu que és necessària una reforma d'aquest espai perquè s'ha d'atendre en millors condicions, no només amb l'espai sinó també amb el servei, encara que són conscients que l'ampliació de l'horari és complicat.

Exposa que, per a la realització de determinats serveis, com són els pagaments, a vegades és complicat perquè únicament hi ha una persona que realitza aquesta tasca. Per tot això, considera que s'ha de millorar el servei que es presta però que l'execució d'aquestes obres no és prioritària.

El senyor alcalde manifesta que aquesta inversió no és caprici d'embelliment sinó per millorar aquest servei, més persones en un servei, més horaris i tenir un espai adequat per poder atendre als ciutadans. Per tant, exposa que si no s'aprova aquest projecte, el servei es continuarà prestant de la mateixa manera.

El senyor Roca reconeix que l'espai es pot adequar millor però que això no varia en la prestació del servei. Per tot això, no està d'acord amb què el servei es continuï prestant de la mateixa manera perquè no s'aprovi el projecte.

Considera que el servei no és bo i és l'equip de govern qui ha de millorar aquest servei.

(5)

El senyor alcalde exposa que s'ha de millorar el pagament a l'Ajuntament independentment de l'espai. Explica que, es refereix a un servei integral que es dóna al ciutadà. A diferència del servei que es presta actualment, aquest servei es prestaria en un únic espai acollidor, en un equipament on tots els treballadors estan en contacte i el ciutadà de manera habitual no ha d'estar viatjant per les diferents dependències. Considera que l'import de les obres sigui excessiu és opinable. Explica que, si s'observa el projecte i el servei que es donaria al ciutadà, considera que la inversió és interessant.

Finalment demana als diferents grups municipals que s'abstinguin per no aparcar aquest projecte.

Seguidament, pel resultat de vuit vots a favor (ERC i MES) i nou vots en contra (CIU, PSC i CUP), s’acorda rebutjar la proposta d’aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l’Ajuntament per oficines d’atenció al ciutadà (OAC), redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de contracte de 95.190,77€.

4.- Modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

Atès que el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), en data 20 d’abril de 2017, va acordar aprovar la realització de les actuacions necessàries per a la modificació dels Estatuts del Consorci per a la seva adaptació a les recomanacions indicades en l’informe de control financer de la Intervenció de la Generalitat.

Atès que l’esmentat informe de la Intervenció recomana que la titularitat dels títols de transport quedi recollida de forma expressa als Estatuts, de manera que la modificació proposada és la següent:

“Article 22. Règim economicofinancer i patrimoni

22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:

a) (...)

h) Els ingressos per la venda de títols integrats.

(...)

22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les administracions consorciades.”.

Atès que les modificacions proposades s’ajusten a la legalitat vigent.

(6)

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que la modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

Atès que l’article 313.2 del mateix Reglament preveu que els acords per aprovar i modificar els Estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta dels membres de la corporació.

Vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, aprovada pel Consell d’Administració del Consorci en data 20 d’abril de 2017.

2n. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, per al seu coneixement i efectes escaients.

5.- Modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost municipal vigent.

El senyor alcalde explica que es va voler aprovar un Reglament General de subvencions per a aquesta anualitat però no s'ha arribat a temps per aprovar el Pla estratègic de subvencions i les bases específiques per a l'atorgament d'aquestes subvencions. Per tant, s'aproven de manera nominativa les diferents subvencions per donar compliment a la publicitat de les mateixes.

Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la corporació, és insuficient i no ampliable, i davant la possibilitat de donar de baixa altres partides sense pertorbar l’efectivicat dels serveis.

Vista la Memòria d’Alcaldia de 7 de juny de 2017 i l’informe d'Intervenció de 7 de juny de 2017.

Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa en data 12 de juny de 2017.

Atesa la legislació aplicable :

- Articles 179 i 180 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Article 40 i 41 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es

(7)

desenvolupa el capítol primer del títol sisè del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària.

- Bases d’execució del pressupost vigent.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable.

El senyor Roqueta manifesta que votarà a favor.

La senyora Barragán diu que entén que es contemplen totes les subvencions pendents per concedir i considera que s'han de modificar els 17.600,00 euros de la partida de reformes de l'OAC.

L'alcalde exposa que no s'ha de modificar, que únicament no serà d'aplicació.

Manifesta que, si posteriorment s'aprova un projecte, ja es disposarà de la partida.

La senyora Barragán manifesta que també votarà a favor.

El senyor Roca manifesta que també votaran a favor.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2017 amb el següent detall:

(8)

2n. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant l’esmentat termini, no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

6.- Proposta del grup municipal de CIU, per incorporar un espai a la web per als diferents grups polítics municipals.

El senyor Roca presenta la següent proposta:

"Ja fa un any que aquest grup va proposar d’incorporar a la seu electrònica de la web municipal totes les mocions debatudes al Ple municipal.

La moció inicial fixava un termini de tres mesos per a la implantació de la millora, però es va modificar a sis mesos, a proposta de l’equip de govern.

(9)

Tot i que la moció es va aprovar per unanimitat d’aquest Ple, aquesta no s’ha portat a terme, igual com altres mocions proposades per aquest grup i aprovades per aquest plenari.

Tenint en compte que la web ha de ser un portal de transparència d’aquest Ajuntament, i que encara no s’ha executat l’acord aprovat pel Ple del dia 17 de maig de 2016."

El senyor Roqueta manifesta que votarà a favor.

La senyora Barragán manifesta que votarà a favor perquè molta de la feina que es fa des d'aquest Ple no arriba als ciutadans.

La senyora Dilmé explica que, d'acord amb la Llei de transparència, l'Ajuntament ha d'incorporar en el portal web o la seu electrònica tota la documentació que vagi dirigida al ciutadà de la manera clara, precisa... La mateixa llei regula el portal de transparència que incorpora les actes, acords de totes les mocions amb els seus corresponents vots... Per tant, considera que la documentació sol·licitada s'inclou en el portal de transparència. Recorda que, a més, es sol·licitava la incorporació de les mocions presentades per cada grup, els corresponents vot... Per tot això, en la pàgina web de l'Ajuntament s'ha incorporat un apartat que informa qui ha presentat l'acord, el nom de l'acord, els vots... i un enllaç que et redirigeix a l'acta del Ple en què es va aprovar. Per tant, considera que queda resolta la petició sol·licitada pel grup de convergència.

En relació a la incorporació d'un apartat pels diferents grups municipals, explica que des del govern obert i transparència hi ha els enllaços dels diferents grups municipals cap a la pàgina web dels diferents partits municipals.

Continua dient que, d'acord amb l'article 170.2 del Decret legislatiu 2/2003, 28 abril, el Ple de l'Ajuntament ha d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús dels mitjans d'informació i difusió municipal. Per tant, emplaça no només a la creació d'aquest reglament sinó a la constitució d'una comissió sectorial per treballar aquesta norma.

Finalment, manifesta que el vot del seu grup serà favorable.

El senyor Roca informa que l'enllaç incorporat a la pagina web no informa sobre l'estat d'execució de les mocions. Reconeix que la llei no els obligava a la incorporació de la documentació però que s'ha de complir l'acord del Ple aprovat. Finalment, manifesta que no entén el vot favorable a la moció.

El senyor alcalde explica que en relació a la moció presentada el maig del 2016, s'ha incorporat la documentació seguint les directrius de Secretaria.

Respecte al seguiment de les mocions, explica que no es poden realitzar de manera permanent en el temps.

El senyor Solà pregunta si el problema és jurídic o tècnic. Considera que s'havia d'haver valorat en el moment d'aprovació de la moció.

(10)

El senyor Roca insisteix que hi ha un acord del Ple que no s'està complint.

Exposa que el secretari informi sobre la viabilitat de la moció.

El senyor alcalde explica que, des de Secretaria s'ha informat que aquesta és la informació que s'ha de publicar en el portal de transparència perquè és complicat fer un seguiment exacte de l'estat de cada moció. Diu que la informació que, actualment, es pot facilitar per qüestions tècniques i jurídiques és aquesta però que es podrà ampliar.

Finalment, manifesta que es votarà a favor d'aquesta moció però que per dur-la a terme és preceptiva l'aprovació d'un reglament.

La senyora Barragán diu que s'ha de fer un reglament senzill i fàcil d'entendre.

A més, insisteix que no es tardi anys a redactar-lo.

La senyora Dilmé diu que s'ha de regular perquè ho estableix la llei.

La senyora Barragán exposa que en el Ple de setembre es pugui aprovar un ROM.

Vist que aquest assumpte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:

Incorporar un espai per a cadascun dels grups polítics, on aquests puguin informar al ciutadà de la seva activitat al consistori.

7.- Informe de l’alcaldia.

Abans d’informar sobre els decrets i sobre les activitats que ha portat a terme des del darrer Ple ordinari, el senyor alcalde vol fer esment dels següents temes:

- Cultura:

o Exposició de fotografia “Mamis”, de Rebeca Garcia. La mostra es va inaugurar el divendres 2 de juny, i pretén a través d’aquest projecte fotogràfic reivindicatiu demostrar que 16 setmanes de baixa per maternitat són insuficients per tenir cura dels fills.

o Inauguració de l’exposició “Petits Artistes”, d’obres realitzades pels alumnes de les tres escoles de Santa Coloma de Farners (Sant Salvador d’Horta, Castell de Farners, La Salle) que assisteixen al taller d’arts impartit per Gemma Negre, així com alumnes d’escoles d’arts de Vilobí i Sant Dalmai. L’exposició hi serà fins el proper 2 de juliol.

(11)

o Recordar la tercera sessió del Circuit Estable de Cinema Català “Cicle Gaudí”, amb la projecció el proper diumenge 25 de juny del film “El Guardián invisible”. S’ha hagut de canviar la data inicialment prevista de tercer dissabte de cada mes ja que en aquesta data l’Auditori ja estava compromès pel concert de Quimi Portet.

Seguidament, el senyor alcalde dóna compte dels decrets que ha dictat, des del 751/2017, de 16 de maig de 2017, fins al 950/2017, de 19 de juny de 2017.

A continuació informa de les següents actuacions i assistències a actes protocol·laris o de treball:

- A la Diada del Soci de la Llar de Jubilats de Santa Coloma de Farners, el 26 de maig.

- A la presentació del tercer títol de la col·lecció “Biblioteca Farnesenca”, a l’Arxiu Comarcal de la Selva, el 26 de maig.

- A la fase provincial dels Jocs Florals, celebrat a l’Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners, el dissabte 27 de maig.

- A la trobada d’ex-alumnes i professors de l’Acadèmia, el mateix dia 27 de maig.

- A l’Aplec de Farners, el diumenge 28 de maig.

- Amb el vicepresident de la Federació Catalana de Criquet, senyor Sahgir Mukhtar, el dia 1 de juny.

- A l’acte “Apadrinem Escultures”, amb els alumnes de 3r curs de les tres escoles de Santa Coloma de Farners i Els Amics de la UNESCO, que varen apadrinar l’escultura “El temps, la avida i la memòria” de Josep Ma Fontanet, el dia 2 de juny.

- Amb el director del Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona, senyor Pere Saló, el dia 6 de juny.

- Al Consell d’Alcaldes de la Selva, reunits el dia 8 de juny.

- A la cloenda del curs de l’Escola d’Adults de Santa Coloma de Farners, el mateix dia 8 de juny.

- A l’acte de presentació a Amer del precepte del 844 concedit pel rei Carles El Calb al Monestir de Sant Medir i Sant Genís, que després esdevindria Santa Maria d’Amer. Es tracta d’una còpia de l’original, en forma de pergamí del segle XII, i que passa a ser el document més antic custodiat a l’Arxiu Comarcal de la Selva. L’acte va tenir lloc el passat 9 de juny, presidit per l’Honorable Conseller de Cultura, senyor Santi Vila.

- A la Festa homenatge a la gent gran de Santa Coloma de Farners, el diumenge 11 de juny.

- Al Consell Escolar Municipal, el passat dimarts 13 de juny.

- Al sopar festa final de curs de l’Escola Sant Salvador d’Horta, organitzat per l’AMPA, el 16 de juny.

La senyora Garcia:

“Informar que el dimarts 13 de juny es va reunir el CE Municipal. En el primer punt de l’ordre del dia que era el Calendari Escolar del proper curs es va

(12)

comunicar els dos dies de festa local que seran el 22 de setembre, Festa Major, i 3 d’abril el dimarts de Pasqua Festa dels Cantaires. Es van escollir els 3 dies de lliure disposició que realitzaran els centres escolars del municipi, per unanimitat es va decidir que serien: el dijous 7 de desembre, el divendres 9 de febrer i el dilluns 30 d’abril. Es va mirar que n’hi hagués un per trimestre i procurar que fossin en dies diferents, tal com havia demanat, en un altre Consell Escolar, l’INS.

Es va parlar de la valoració de les classes de reforç i de les activitats realitzades, per el CRP amb col·laboració de l’Ajuntament. Es va acordar continuar realitzant-les. El CRP va agrair la disponibilitat del consistori a l’hora d’atendre les seves demandes.

Es va informar de les activitats d’estiu, l’Ajuntament ofereix l’ajuda en els deures d’estiu per als alumnes de 6è que no assoleixen les competències bàsiques, durant el mes de juliol es realitzaran els treballs preparats pels caps d’estudi de la zona, a l’Escola d’ Adults.

També es va informar que 18 alumnes de primària, podran assistir al Casal d’Estiu que organitza l’AMPA dels Castell, de forma gratuïta, 9 alumnes el juliol i 9 l’agost. Seran els centres, conjuntament amb Serveis Socials, qui decidiran els 6 alumnes de la seva escola que podran gaudir d’aquesta ajuda. També en el taller musical serà 1 per centre que hi podrà assistir de manera gratuïta.

Es va dir que hi haurien ajudes per a poder assistir a activitats esportives de futbol, bàsquet, rítmica i patinatge.

Es va explicar que hi havia hagut 410 sol·licituds d’ajudes per beques de llibres i material escolar, es va informar que ara la comissió està efectuant la baremació i que a finals de juliol, està previst poder enviar als centres els llistat d’alumnes que se’ls concedeix l’ajuda per així, al setembre, a l’anar a buscar els llibres, es pugui realitzar el descompte a les famílies.

En el torn d’informació es va donar a conèixer com estan les negociacions per a la construcció de l’escola d’Educació Especial.

Es va explicar que, el dia 20, a Girona hi ha una trobada de tècnics per concretar temes de la Ciutat Educadora.

En el torn obert de paraules, des de l’INS se’ns va informar que havien valorat el funcionament de la jornada intensiva, tant els professors com les famílies ho valoraven molt positivament i ens varen comunicar que el proper curs continuarien amb el mateix horari. L’escola SSH va fer saber que el proper curs disposaria d’una USEE i que estaven contents de poder disposar d’aquest servei.

Dir que en cap moment, durant la reunió del Consell Escolar Municipal, es va parlar de la tanca de la vorera de davant de la Llar Miraculosa, com havia indicat la regidora de la CUP debatent un punt anterior.

Informar que aquest dilluns hi ha hagut l’ultima sessió de l’Apadrinament Digital 1x1 que tant els padrins, alumnes d’ESO, com els apadrinats, gent gran del municipi, estaven molt satisfets de l’experiència i amb ganes de continuar el curs vinent.

I, per últim, que vaig assistir a la valoració dels Serveis Comunitaris que han realitzat els alumnes durant el curs i que també ho valoren molt positivament:

(13)

Projecte Faig Salle i diversos projectes INS entre d’altres l’Apadrinament Digital 1x1.”

El senyor Pujol:

“Informar que el passat 24 de juny vàrem fer la reunió retorn amb els veïns del carrer del Prat un cop executades les obres de reurbanització.

Van assistir uns 30 veïns, que ens varen expressar la seva satisfacció tant per com havia estat executada l’obra com pel seu resultat. Com a punts de millora hi hauria les reixes de les col·lectores que fan soroll i la situació de les pilones que dificulten les entrades dels vehicles en els garatges.

Informar que el nivell d’aigua dels pous ha baixat d’una forma important. Per assegurar el subministrament d’aigua apta per al consum, hem enviat a l’ACA la petició perquè tramiti l’autorització d’obertura de la comporta del sifó de la canonada que porta l’aigua del Pasteral per quan tinguem la necessitat.”

La senyora Camps:

“Gent gran

- Participació en les tres festes cloenda del projecte de Càritas “Apadrina un avi” on alumnes dels nostres centres han compartit moments amb els avis de les tres Residències Geriàtriques.

- Festa “Homenatge a la gent gran”. Agraïm la participació de la Coral de la Llar de Jubilats.

- Reunió del Consell Rector de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

Farners Solidari

- Creació d’un Facebook del grup.

- Dissabte 10 de juny a les 10:45 h van donar el programa 'Tot un món' a TV3 on va sortir la Iman Dahman parlant de religió musulmana i terrorisme.

La Iman és una companya de Farners Solidari.

- Es va decidir dibuixar més murals per continuar sensibilitzant a la ciutadania a favor de la Pau. El proper que es vol pintar serà al camp de futbol (pendent de confirmar amb el president del club) i ho farà la comunitat musulmana que viu a Santa Coloma de Farners, dirigida per l'associació Iqrae.

Pla acollida municipal

- Tenim un parell de pressuposts per triar l’empresa que ens vindrà a instal·lar l’aplicació del Pla d’Acollida Municipal. S'ha escollit l'opció més barata 304,92€. El podrem instal·lar pel mes de juliol per poder introduir totes les dades d'acollida d'aquest any 2017.

Comunitari

- Aquest any no es farà “Patis Oberts“ per canvi de normatives més estrictes que ens arriben de Joventut. Es distribuiran els nens i nenes entre els diferents casals. Es va enviar un mail als professionals i serveis perquè poguessin informar a les famílies que no es feien els patis aquest any.

L'alternativa que estem treballant amb la tècnica d'educació, SSSS, Pediatria és oferir una ajuda d'urgència social a aquells nens i joves que

(14)

necessiten una activitat d'esport durant l'estiu que compleixin barem social, econòmic o de salut.

- Presentació del Servei d’Acollida Municipal i Servei Jurídic en la Llei d’estrangeria als /les alumnes del Català I i II i Bàsic.

- Dins del projecte “Eduquem Junts” , s’han fet uns tallers d’alimentació i prevenció de malalties juntament amb Pediatria de SCF al CME.

- Cloenda Projecte Rossinyol al CME.

- Reunió de treball de la taula de mutilació femenina i matrimonis forçats de SCF.

- Visita d’escolars als centres de culte de SCF.

Habitatge

- En primer lloc comentar que els sis pisos socials estan adjudicats.

- Es va nomenar nou coordinador del consell sectorial segons acta de la sessió plenària del 27 de juliol de 2015.

Nomenament és de 6 mesos i per tant, rotatiu. Consensuem els següents períodes: juny-novembre 2017: CUP, desembre 2017-maig 2018: MES, juny-novembre 2018: PSOE, desembre 2018-maig 2019: PDCat.

- Es van nomenar els nous representants polítics i d'entitats en la mesa tècnica, segons acord en sessió plenària de 19 de setembre de 2016 on s'aprova la creació de la mesa tècnica i les seves funcions i característiques.

La mesa tècnica està composada per:

- Un tècnic pertanyent a la regidoria d'acció social i habitatge - Un tècnic pertanyent a l'EBASP

- Un tècnic pertanyent als serveis generals de l'Ajuntament

- Dos regidors de l'ajuntament, pertanyents a grups municipals diferents - Dos representants d'associacions o entitats que tinguin per objecte accions relacionades amb la finalitat de la mesa.

Els regidors i representants d'associacions o entitats es renovaran cada 6 mesos amb la única funció d'observadors.

Quedant de la següent forma per al període juny-novembre 2017:

Regidors: Teresa Garcia (MES) i Anna Camps (ERC).

Entitats: atès que tan sols hi ha tres entitats que estiguin treballant en temes relacionats amb l'habitatge i la pobresa energètica acordem que n'hi haurà una que repetirà.

Per tant, en el període juny-novembre 2017:

Càritas i PAH: s'incorporen les següents persones, Sra. Verónica Garcia de Càritas, Sr. Faisal Árabe de la PAH a la Mesa Tècnica.

- Establiment de circuïts d'actuació per a les situacions donades en el pis d'emergència social.

S'exposa la situació que s'ha derivat arrel de la finalització de la concessió de l'ajut d'emergència social i la negativa a lliurar les claus i abandonar l'habitatge per part d'un dels dos ocupants. Per tant, aquest recurs es troba en una situació d'ocupació irregular.

S'han fet gestions per buscar una alternativa i buscar vies per a millorar.

(15)

- Finalització dels contractes amb les famílies/persones dels 6 habitatges d'inclusió social i sol·licituds a la mesa d'emergència de Catalunya

- Seguiment dels habitatges d'inclusió social i del pis d'emergència social.

- Els punts d'assessorament energètic: què són i com podem impulsar-los a la comarca.

Varis

- En aquests moments s’està treballant en el Projecte “Pla Intern d’Igualtat”

Les Roques de l’Aigua

- S'ha coordinat amb l'Àrea de Joventut que el projecte de les Rondes de carrer (fer prevenció en medi obert) s'inclourà en el Pla Local de Joventut.

- S'ha participat a la Jornada de prevenció sobre drogues als centres de secundària al Palau de la Generalitat de Catalunya amb la presència de la consellera d'Ensenyament i el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.”

El senyor Jubany:

“- Programa Integrals de la Fundació Gentis

Des del 5 d’abril i fins al 31 de desembre d’aquest any, la Fundació Gentis realitza un programa d’Integrals al Cercle Jove. Aquest projecte, d’acord amb els Programes de Garantia Juvenil pretén orientar i acompanyar els joves per a la seva inserció sociolaboral i/o retorn al Sistema Educatiu.

Al programa hi participen 16 joves d’entre 16 i 29 anys i les sessions es desenvolupen al Cercle Jove de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h. Des que es va iniciar i gràcies a l’orientació que se’ls ha donat, nou d’aquests joves ja han trobat feina o realitzen cursos de formació.

- Sorteig públic per a la provisió de les places per a la Brigada Jove 2017

El dijous 8 de juny a les set de la tarda, va tenir lloc al Cercle Jove el sorteig públic per la provisió de 19 places per a la Brigada Jove d’aquest estiu. Dels 117 candidats que es van presentar, se’n van escollir 19 (14 pel juliol i 5 per l’agost).

- Reunions de Turisme

Des de l’equip de govern ens agradaria potenciar el turisme al municipi i donar suport a les iniciatives i projectes dels emprenedors locals. És per aquest motiu, que hem convocat dues reunions:

La primera amb el sector turístic de Santa Coloma (allotjaments, comerç i activitats econòmiques vinculades al turisme), que tindrà lloc el dimarts 27 de juny del 2017 a les 18.00 h al Centre - Eix de Negoci.

La segona amb els propietaris que tenen terrenys a les zones freqüentades per esportistes, per parlar sobre les oportunitats que ofereix el turisme esportiu.

Tindrà lloc el divendres 30 de juny del 2017 a les 18.00 h al Centre - Eix de Negoci.”

El senyor Sitjà:

“Esports

- 28/05/17, lliurament de premis a la Cursa del Pa amb Tomàquet i a la Lliga Selvatika, organitzada per Fast Competition. 572 participants.

(16)

- 02/06/17, reunió amb el senyor josep morell, president del Club Natació Farners.

- 11/06/17, assistència al Festival final de curs del Club Rítmica Farners, assistència al Torneig de Futbol Base organitzat pel Centre d'Esports Farners, lliurament de premis al Torneig solidari de pàdel i torneig de Tennis organitzat pel Catalunya Tennis Resort.

- 18/06/17, assistència al Festival final de curs del Club Patinatge Farners.

- Recordar que des del 26 de juny fins al 21 de juliol al Poliesportiu Els Saioners, Campionat de Futbol Sala, organitzat pel Consell Esportiu de la Selva.

- Diumenge , 9 de juliol, MULLA'T per l'Esclerosi, a la Piscina Municipal de La Nòria.

- Diumenge, 9 de juliol, Caminada i Pedalada solidària amb l'Oncolliga.

Organitzada pel Club Ciclista Farners.

- Dissabte, dia 22 de juliol, 12è Torneig 3X3 basquet solidari amb banc d'aliments. Zona esportiva de Can Malladó. Organitzat per ACB.

Salut

- Recordar que el divendres dia 30 de juny, donació de sang, al Cercle Jove, de 16 a 21 h.

Medi Natural

- Del dia 7 al 9 de juny, Exposició "El Vehicle Elèctric", davant de l'Ajuntament. També tindran llocs 2 tallers d'estalvi energètic adreçats a infants durant el Casal Municipal. Tots aquests actes commemoren la Setmana de l'Energia (del 19 al 25 de juny).

- Finalment, el Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya ha detectat un focus de foc bacterià (erwinia amylovora) en una finca de pereres de la nostra ciutat. La plaga afecta una superfície de 14.30 hectàrees. S'estan seguint les mesures establertes al protocol del Departament d'Agricultura, arrencant i incinerant tots els arbres malalts.”

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

El senyor Roqueta diu que li ha arribat que va haver un problema amb els inflables durant la festa de l'escola del Castell de Farners.

La senyora Garcia respon que durant la festa de l'escola hi havien inflables i que en un moment determinat, per falta de potència d'electricitat, es varen desinflar. Posteriorment, es varen desendollar i varen tornar a funcionar correctament. Afegeix que disposaven de tots els permisos atès que l'AMPA ho havia demanat a l'Ajuntament.

La senyora Barragán, respecte al tema de l'aigua, pregunta quan s'han fet els últims anàlisis de la qualitat de l'aigua de l'aqüífer, en concret al de la riera.

El senyor Pujol respon que els controls a la xarxa són mensuals. Respecte la riera no ho pot concretar però que els realitza l'empresa Aigües Colomenques.

(17)

L'alcalde explica que l'aigua de la xarxa prové de l'aqüífer i que l'analítica es realitza una vegada s'ha extret.

El senyor Sitjà informa que els controls de l'aigua de l'aqüífer de la riera es realitzen des d'on neix la riera i aquests els realitza l'ACA.

La senyora Barragán pregunta si aquests controls estan a la pàgina web de l'empresa Aigües Colomenques.

El senyor Pujol manifesta que s'ho ha de mirar.

La senyora Barragán exposa que es podrà respondre en el proper Ple. Recorda que en el Ple del mes d'abril es va aprovar el Reglament d'estalvi d'aigua i que en un termini de 3 mesos es tindria informació de l'equip tècnic.

L'alcalde especifica que en la moció no especificava el termini de 3 mesos, sinó que es va dir amb la major celeritat possible. Que s'està treballant i en el proper Ple s'informarà en quin estat està.

La senyora Barragán informa que tenen queixes constants sobre els talls en el subministrament d'aigua o la falta de pressió a Santa Coloma Residencial.

L’alcalde explica que les dificultats en la pressió són les mateixes i els problemes amb els talls en el subministraments són derivats de les avaries que estadísticament es produeixen en la xarxa.

La senyora Barragán exposa que sempre passa a Santa Coloma Residencial.

Manifesta que creia que la xarxa d'aigua seria més nova i que hi hauria menys problemes que al centre del poble i en tenen més.

El senyor Pujol explica que és una xarxa antiga i a vegades els diàmetres no estan ben condicionats. Recorda que l'any passat es va canviar la xarxa de clavegueram del carrer Premià perquè no tenia pressió.

La senyora Barragán pregunta si hi ha pendent d'altres actuacions similars.

El senyor Pujol informa que no hi ha previst cap actuació del mateix nivell que les executades en el carrer Premià.

La senyora Barragán pregunta com està el porta a porta.

El senyor Pujol explica que s'està treballant el conveni del Consell Comarcal tant des del punt de vista econòmic com legislatiu, demanant-se diferents informes i que en breu estarà enllestit.

La senyora Barragán exposa que es treballa des de l'equip de govern, sense el Consell Sectorial. Considera que primer s'hauria de tenir clar si tothom vol fer la cessió de la gestió al Consell Comarcal.

El senyor Pujol informa que una vegada solucionats els temes econòmics i jurídics del conveni es portarà al Ple per discutir la cessió de la gestió.

La senyora Barragán diu que en el Consell Sectorial semblava que no hi havia cap inconvenient ni jurídic ni econòmic per fer la cessió i que li ha sorprès que no hagués passat pel Ple. Recorda que s'està a la meitat de la legislatura, que és una aposta important i que no hi haurà temps per acabar-ho. Pregunta si s'haurà de renovar l'actual contracte.

El senyor Pujol informa que el contracte estableix que fins que no s'ha adjudicat un nou contracte l'empresa ha de continuar prestant el servei.

(18)

La senyora Barragán comenta que no s'ha parlat dels pressupostos participatius i pregunta si en el proper Ple s’informarà d'alguna novetat.

La senyora Dilme explica que s'està treballant en els pressupostos participatius, encara que no es sap si serà en el proper Ple.

La senyora Barragán diu que els vint-i-cinc arbres plantats a la plaça d'Artur Prat, a Can Malladó, no estan prou regats.

El senyor Barroso informa que es reguen entre tres i quatre vegades a la setmana.

La senyora Barragán exposa que tenen una queixa sobre la gran quantitat de gats que hi ha a Can Malladó. Pregunta si hi ha alguna menjadora de la protectora de gats.

El senyor Barroso informa que no els hi ha arribat cap queixa i que a Can Malladó hi viu la senyora Margarita.

El senyor Sitjà explica que no hi ha cap colònia autoritzada per l'Ajuntament a Can Malladó.

La senyora Barragán pregunta les colònies autoritzades per l'Ajuntament.

El senyor Sitjà informa que hi ha colònies a la carretera Castanyet, a la carretera del Balneari i també hi ha permís per instal·lar-ne una tercera darrera del Magma. Explica que per instal·lar una colònia és necessària la col·laboració dels propietaris dels terrenys i de l'Associació dels amics dels gats colomencs.

La senyora Barragán comenta que durant el Consell Escolar de la Miraculosa es va demanar la instal·lació d'una tanca. Explica que alguns cotxes baixen molt ràpid i la barana evitaria que els nens travessessin la carretera. Explica que li han dit que la resposta que van rebre de l'Ajuntament és que no tenen prous diners per fer aquesta tanca.

El senyor Barroso explica que va tenir una reunió amb l'AMPA i que li van demanar una ampliació de la tanca. Informa que els va respondre que des de l'Ajuntament s'estudiaria i que s'intentarà construir l'ampliació de la tanca.

La senyora Garcia exposa que és una demanda que es fa, a l'igual que moltes altres que fan els centres escolars. Afegeix que aquesta petició no es va parlar en el Consell Escolar.

La senyora Barragán informa que s'ha demanat la construcció d'un aparcament especial pels pares dels alumnes de la Miraculosa.

El senyor Barroso explica que això s'haurà de decidir amb la nova empresa que gestioni la zona blava. Afegeix que s'haurà de veure la seva viabilitat atès que és una cosa específica per a ells. A més, s'ha de tenir en compte que després ens ho poden demanar a qualsevol altre lloc del poble i que es disposa d'una mitja hora gratuïta.

La senyora Barragán insisteix que aquest aparcament únicament seria per unes hores en concret.

L'alcalde especifica que aquests horaris són les nou, les dotze, les tres i les cinc de la tarda.

(19)

La senyora Riera especifica que després ho demanaran les altres escoles.

La senyora Barragán exposa que es tracta d'una escola bressol.

El senyor Roca exposa que el seu grup també va rebre la petició relacionada amb la Llar d'Infants de la Miraculosa. Exposa que hi ha peticions que poden esperar més que d'altres. El que demana és que si la resposta ha de ser que no, per raons tècniques o d'altres qüestions, que la resposta sigui ràpida. Però que si la resposta és afirmativa, que la barana s'instal·li el més aviat possible perquè aquests temes són molt sensibles. Afegeix que la resposta ha estat molt ràpida però que quedi clar si s'ha d'instal·lar o no la barana.

El senyor Roca recorda que en el carrer del Prat es va demanar la instal·lació de papereres.

El senyor Pujol exposa que amb el tècnic de medi ambient s'està estudiant quina seria la paperera adequada. Afegeix que es volen instal·lar les mínimes perquè la col·locació de papereres no significa neteja. Informa que disposen d'un estudi sobre ciutats sense papereres i s'estan plantejant quin model es vol seguir.

El senyor Roca exposa que si en els carrers de Santa Coloma de Farners o en els nous carrers es vol implantar un nou model que es comenti.

El senyor Roca exposa que hi ha un contracte amb l'empresa Sport Assistance per a la gestió de la piscina d'estiu, per un import de 17.987,00 euros. Recorda que, l'any passat, va haver-hi un contracte similar pel mateix import. Pregunta si això no és un encadenament de contractes, i si no s'hauria de fer un procediment per a la seva contractació.

El senyor Sitjà manifesta que segueixen les directrius dels tècnics municipals.

Afegeix que aquest any s'han demanat diferents pressupostos i que finalment ha quedat la mateixa empresa que hi havia.

El senyor Roca explica que el bar del camp de futbol esta cedit al Centre d'Esports Farners i que li ha arribat que s'està estudiant una nova gestió del bar. Exposa que li han preguntat com es tramitarà aquesta nova gestió i si estarà oberta la participació. A més, recorda que aquest conveni per a la gestió del bar anava lligat amb a unes contraprestacions en el camp de futbol i la piscina.

El senyor Sitjà exposa que el senyor Roca coneix els diferents aspectes del conveni perquè es va signar abans que entressin ells en el govern i que no s'ha canviat cap punt. Afegeix que la gestió del local del Farners la porta el Farners, els quals escollien la persona encarregada de portar el local. Explica que s'han assabentat que la persona que ho gestionava ho deixa, i les empreses que volen participar s'han de posar en contacte amb el Farners.

Explica que, l'equip de govern vol que es resolgui perquè hi pugui tenir accés més gent, encara que no els havia arribat l'interès de diferents persones per participar-hi. Informa que el Centre d’Esports Farners ja disposa d'una persona per gestionar aquest servei durant el mes d'estiu.

(20)

El senyor Roca, en relació a la plataforma per consultar documents, exposa que no hi ha l'opció de busca d'expedients només per nom. La regidora Carina va fer la consulta i encara no ha rebut cap resposta.

El senyor Roca manifesta que, ara que el teatre Catalunya està tancat, moltes escoles i entitats utilitzen l'Auditori per a la realització d’actuacions. Informa que algunes entitats han tingut problemes en la venda d’entrades, no han pogut vendre les entrades dins de l'Auditori perquè la persona encarregada del centre va manifestar que si es feia la venda dintre de l’Auditori els diners s’haurien d’ingressar a l'Ajuntament. Entenen que aquests diners haurien d'anar a l'entitat, pregunta si es pot respondre ara, si realment es així i si es pot solucionar.

L'alcalde diu que ara no li pot respondre i que li digui de quina entitat es tracta.

El senyor Roca diu que ja li comentarà de quina entitat es tracta perquè ara no ho recorda però que han estat dues o tres entitats.

L'alcalde exposa que, aquest any, s'han recaptat els diners de Creu Roja i s'han transferit a l'entitat.

El senyor Roca diu que deu ser aquest cas.

L'alcalde exposa que no entén el problema perquè ha funcionat correctament.

La senyora Camps exposa que Creu Roja els hi va demanar fer-ho d’aquesta manera. Els diners del concert es van ingressar a l’Ajuntament i posteriorment es van transferir a Creu Roja.

El senyor Roca exposa que amb la Performance de la Salle va haver-hi problemes perquè uns pares li van comentar que van haver de posar la taula al carrer. Per aquest motiu, volen saber el funcionament de l’Auditori per poder informar a les persones.

L'alcalde manifesta que esbrinarà què va ocórrer per poder donar una solució.

Afegeix que, en algunes ocasions l'Ajuntament desconeix determinades situacions, com pot ser la venda d'entrades, en el moment de fer les autoritzacions.

Respecte al tema dels nous pous, el senyor Roca recorda que la seva execució es va aprovar però que encara no s’ha efectuat. Informa que, l'any passat, els plataners de la riera dels Frares van començar a desfullar a finals de juliol principis d'agost, en canvi, aquest any ja han començat a perdre les fulles. Per tant, exposa que s'hauria de començar estudiar si és o no necessari començar a deixar anar aigua. Afegeix que, amb la pèrdua de les fulles i si posteriorment hi ha pluges, es podria embussar tota la xarxa de clavegueram.

El senyor Pujol destaca que no es tracta del preu de l'aigua sinó que és un bé escàs i, per tant, s'ha de ser solidari amb tothom. Informa que, s'estan fent els controls i que els pous disposen de telemetries. Afegeix que ja s’ha parlat amb l'ACA per a què prepari la descàrrega. Actualment, hi ha entre dos i tres metres en els pous, per tant, es disposa de cert marge de temps. Recorda que des que es realitza la descàrrega fins que s'arriba als pous passen entre quatre o cinc dies.

(21)

En relació a la sol·licitud d'un informe sobre les possibles solucions per donar sortida al Polígon Mas Llorenç dirigit al Parc Científic de la UdG, el senyor Roca sol·licita informació sobre aquest dictamen o si ja es disposa d'aquest document.

L'alcalde explica que el no lliurament del Polígon en el moment que tocava, ha comportat problemes a les empreses per instal·lar-se. Per això, s'han plantejat quins mecanismes hi ha per poder forçar una actuació a la Junta de Compensació del Polígon. Per tant, es va demanar un dictamen al departament de dret administratiu de la UdG, el qual ja es disposa, on s'apunten diferents opcions. Manifesta que no hi ha cap inconvenient per compartir aquest dictamen.

El senyor Roca pregunta si aquest document apunta per un o dos canvis per donar una sortida més ràpida i eficient.

L'alcalde explica que s’informa dels incompliments dels propietaris i unes possibilitats amb riscos, complexitats per forçar l'acabament. Comenta que són diferents propostes que, entre les millors opcions possibles, la solució proposada s'allarga amb anys de complexa gestió administrativa i jurídica per forçar una situació.

El senyor Roca diu que l'Ajuntament encapçali una gestió per davant de la Junta de Compensació.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió en el lloc i data al començament indicats, quan són les 22.10h. Dono fe.

Referencias

Documento similar

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

2.- Aunque, para elaborar un comentario completo, debemos formular varias preguntas, en los ejercicios pedagógicos es preferible que reduzcamos, sobre todo al principio,

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

No había pasado un día desde mi solemne entrada cuando, para que el recuerdo me sirviera de advertencia, alguien se encargó de decirme que sobre aquellas losas habían rodado

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

[r]