Contribución al reconocimiento de la hiperfunción plaquetaria en clínica

34 

Texto completo

(1)Contribución al reconocimiento de la hiperfunción plaquetaria en clínica Miguel Ingelmo Morin. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)

(3) 156 o. lu ÜJ h- ZJ Z) -J n. < s: > o u H-. o» r-« <-4 t• r·^. •JvO <\!. •. O cr» vO líA r•. Ó. r-í. O rw-t. r• o. o» o rg m »Ü 0 1 #. i-í CO «n •o; o t-- m m o lí\ CM t-i • • • O f\S fM t 1 1. lo 13 U.. Hc: tjj OO fX Di • O Ui o «rt O •. C-. vCJ O c^ ao «s • CD. o o vl>. 0% üC O «o ÍA. ». •. (M en. (M. O ^ (M. .-1 a; •. «. • ^. r-(. fM <r. (\i o m. O <íí. in rxj ÍM «. ac-. o (A •. o>> f\i. uO UJ cr < Ui <; O LO. o LU rH O'i lu ü. D:: U- in O UJ & Ui o CL U 10 IJ irj. o. f.A ^. a: r-t » rH. C V i. «. h- > a: - ; U) o tj.. > ír-i tt m ÙX Ci t; U. Q O c <— t o <-i <. >. H- t 1/5 C:.. o o. ct. O «. 1. -. a ra f<i r-i. «. O. O' a, t-i CM «. O. f'r-' \ lA O •. íTi. S·T',. vO o. f\i vO. <i. *. x.. rin. »--í •. o. CJ f\. fr. ü-. vM. r<\ "•O. ». o. vi CJ tt; a Cy « C-.. o •. o. G' <t •<r. o «. o. CM O CM 4 rr\î « O O. r-í. v O. r-í. a 0. 1. <-<. <t •-í f-i í\¡ m o. (Z. in m. o Ü-. S M «. Ci 1. rm ¡Ti fry «. o. <i. •. rS m. \Î3 <r . tn a.. À.?.. «. 'Il t m. r~i. O rX ïv rn » o. <. UJ _i cc • < »-. o <. >. r-t u\. o. «. r(M. o vO a:. •. O. f\¡. ». o. ITN r-< r- O r- OJ vC* o «. c.. o o r-t. vn. m <í-. O .O , o • * o o o «'. VÍ5. ac r-. CM. a-. r-«. r-i. •. O. en O t-t m o • a; F-, i~< Q 2: Li > vC (1 Ui rH í. <t lu iy. &•. t~. a lu u Ce:. U:i. t2!. O u ÜJ Cl. 1_J ••. t". >. li. O. O t/> Ci U. UJ II, fe: CiCi L ¿j II. O. tr\ f\! C» C\j a. iM CA lA «"V r- o tA « m O a. ín O f" a> »ÍJ r\i in tA 'X X o f\! Í. o.: ra. r i r-4. i-' c5 lij. lA. lli. ir> rr o o • o. < -i. a: e; UJ í>' I.L 1/1 O Ü-: LU t>' i; i t/) Cí tú". r'i r-. o X ¡\í Û0 r-- ií-\ r-l tA vO • m cc o fA o. ífl íf) UJ. a- <í r- tn oc; « « « • m C M f—í CM rrsj ri O a: l 1 1 .-1 •Jj. f<f m vO * <M. <t. -S. flO l-J ii.. o a: O ù-: Cr ÜJ. lO > .J et. o io >. Uo liJ 1/ a:. 3 C: <J). • G. l1/5. c; o t/} u; iT) Ci 11-, c; D-, Ui o e, lu O" O G L. a; _j a. rij i- 0 _>. >. a •-« 1- > 1- lu <. Cl. -j io.

(4) Q UJ liJ h- z> D -J a > < o. lA «-i rH «n c» • r-t 1. O r-. m m o m. O t. m til oc (\i i. tM X m 30 «. i. o iíV ct.. O m . J. ?. lA O» •. O. !. CV lA , Ift m r- <t m • O f-í. UJ _J. t-< £C in. <. >. u.. m. en. UL. íi: tij OO o KJ LC •. llJ O Iii • D; d t- IL lO O tz ¿r o üJ s to Vi vi kÜi Ii. iv Ii. o tu UJ O KU *-*. >0 to. o rer» I01 03 « • O C\i f-«. o in V0 m S Ch i. tn vO oc. vO « (N) 1. •J r iri o -a • fVj. f-í. C'' r-A. OC. r-t m. •. .1 ir> en O • o r-í. i -J r-. t\i !i(. >-(. m r ÍM 4•. oo .-4 1. r• tn. lí\ (\¡ «. (f%. CM 1. •. ii-í. ifs cj í'r. CM' if\ •. iTi •33 O O (M. «. 1. »s'ï t-t » «n. vü O». G^ tí* « <\i. i/) UJ z a: <c < UJ 13 i C in. O'. aj. c. M 10 t./) il.: a'. o tu n; UJ I. «. CO. z. o. <c. >. > it fc. o u. X. <. Û <. ¿I" ^. <. A. r-. • O 1. z Ci o et 5I. o. >. rri. m o Iii t-» •. o í. rr». tM. o; r-a w. 4-. o i. o. ». í. r*-. lA. (O fM. rsj. #. «. o. o A. O. <r. fM O •. O 1. tn ra vG O fM. LL. «. U;. d:. O. O. •. 1- Ui o. to o. </) o Œ: O O tM fn « « O O. <t. o. ¿. o. «. o. f\! r-4 • O CM. r-. «. O. w. o. ^. C\i ». O. rtin li\ m. slut o »0. ti ». Cíj i. e-4. O. f<t «. O. O z:. UJ. CÜ <1 • O c- í:-. < >. .«ft. •ro o m O. . r- • fM o «o o r-« se. «. O. *. o. tA r~ o. o • o. •-I O «M » Ü O O *. O. O r-t «n o • G. r·^. m -Û <t. o 9 o. O -t. O r-. «v rf-M • O. vS. ir-.. Hl-. r-. a. O U^ t/3 lA >X O ÜJ rir <r- o 90 S '. o a en i/) lA Oi^ í\i i r-l >. « 0'-. •. a ¿z UJ. fx. UJ .O. 1. rí-l. i~. O. UJ u ú: lü • Z'. «—!. >. u. c i/) i/). ít. <. íij c: 0' o tili^ ou Ô. i... o. <L cc >. crt. li.. <. u. u. o c. o c. c.. u.. o u. u o: O. UJ o: c. O. Ct. tj-. I--. o:. ••J> C-J íiJ L J. _J. <. (M. ttlí ÍV. i.C\ m ¡r-.. m O. «. c;. ¿Í: <. ft •. (M O O. rX *. •43 Q-. M xT r-l. o. f-i r<f o at ce O. -Î CG <!•• O œ o-» vß o. ÜJ a -. i-. 3. ;. Ix. » Cj. ty>. if.. CC. Cj. fM. a:. < M. O Ul t-") !/; ii^ í/) C IJj CJ. Cr.. L· O ÍV Ü. ;. o. a. >: o. tr -J u. tt. <- ií.. h- o Z) sil H-. _J. O »-< C 1— Ü: -»> 1-- U; <• O.

(5) 173 o K - Z3 G. < -0 5; > X O •0 U i0 tjj liJ. #. fv- u_ ¡^ O o a: í;r • UJ O LU • e; Û I- u. U) o. o Ui w u I/) UJ u_ a' i¡_, o tx^ UJ o a w. (M 80 »0 0 IM • vO «M. r-« 0» lA OC en • 0. en fM vO 0» fM •. •i x 0^ 0. í\i b vO vD • 0. r-l rsj r0» • 0 1. m (A 0 0 .-C vO. 0 ao 0 CO <1• in fM. m 0 ft ¿ex 0 0 CO o. r- CO tn m CO 0 • • • CO 0 0 I-l rH. 00 lA hc^ r• vO. ox m fM CO rH xO CM t-< rH 0 CO (M CM 0 rH • • • OX <!- CM 1 1 fM 1. •. •. •. fM CD lA .1 00 — C^ OL vC • fM 1 *. •. •. r-l. QO. •. (Sí 0 çn • 0 1. 0 ir\ 0 • C\J 1. '. m i\í lA 0 -í • ra i. UJ 3 _J < > U-. au. 0 CO 00 lA •. to UJ œ < c lu 3 s. O tO. QD CO to X • lA 1 Oy. zr o h<. >-. to. UJ > a: 'a X o u. a 0 £V <. 1Û < Z •"-> < > t- UJ. 0 ac r0 •. 0. 00 r00 0 • 0 ;. ^ 0 0 oc ÛC= T-t 00 fM CO 0 • • 0 0. 0 0 »0 •. 0. VÛ 0 to • 0. CO. fM lA vO 0 • 0. <t 0 ÛC 00 0 • 0 ;. ro ox vO 0 • 0 1. OC 0 ^. fM. 0 • 0. CM r-« t-H 0 CM >i rCM f-i • 0 0 *. rlA. r-l •. 0 1. t-i <t t-4. i-i. •. 0. lA «-4 Ox rH CM •. 0 1. ttA lA CO • 0. QD cc m. 0 >i fxj 0 fM • lA CO. 0 fM a> CM CO • 0. <. , ly. fM 0 / r-l «-4 0 • • 0 O'. 0 »0 OC r-l « 0. m 0 0 • 0. r-l 0 fM xO 0 • 0. 0 0 r-t CO c « 0. ti- 2r. < >. CM vO. m. <5. UJ A 0. 0 U. •. fXi ci HCL UJ U. lu. <n. <. r-*. Cl. fM. UJ 1T. .. <1.. <. ÜT lij a li o. cc. oc r-<. UJ L~. U^I. U) UJ U. 0 C. c. Q-. C. D: U.;. H-. *. 3 3 3. 0 H-. m. en vO o r~l O <r cc o^ «-1 • «tn. m ro rH o o — •« l/) I-O UJ Oí o UJ o t~i o; U- U) CO fo UJ oo UJ or cc rH 5: c a • => 3 10 o fpt t^ Oí 10 to ac o fM ^ O» UU uJ z< O to o liJ üj fC LU liJ oc o <t O Oí f\J > CJ ULu U_ Û u_ 0 o CO to > o ¿í — O <J. U) o V) tO <í l:^ ü: Uj O K UJ tt. 0. ü,. c U, D.. o. Uj O & O t/). tA C o» r-• o c\¡ ru\ cc. oc.. CM. UJ W) O' Ui. o: <í >. »—». OC fM rr-t • 0 h-. U-i £C • < - c. 1—1 lA vO 0 • 0. »0 vO vO ^ fM « lA CM. tA rg. z 0. »A. QD ro 00. _J U< ¿í o 3 —. tij < d: > 1 li < e. cn. < c.

(6) 159 Ci ÜJ U.1 t- Z) vO r3 _J m CL < o 51 > t-C r~l t~i O O m' • KJ tO O 1. \0 CM >»•. f-i O • 0 1. ®. yO. ro • o. o o • o. t-f. o. 00 c:) • o. CM. o. ro • o. rsj O. »0. lu. «. _J. O »—«aiI—• in o (/) t-, m IÜ U. çf, et Ll O tu rM • UJ o o: u O l·-. ce <t. r-». vX3 CO. en m. CM CM. xO. m. • O. O. en. o». lf>. C^ O O. ro. o • o. «. O 1. t-l rv». (h r-t CM • CM. en. »0. •. •. o. xO. -4-. t-l. r-i. O. r-i. CM • 00. r-l. fM. r-. r-l. vO o o « o. «n. m m en o • o. en O* CM O» « o. en. 00 tn ro • o. rCM. LTV • o. o o. z o. en. t-l S. UJ X. <. -J CO t u. •i. >. Ce X o u. vO t-4 o o • o. «-I CM. <r. en o • o i. -tf. o o. t. O O • O 1. o>. en lA. CM. O • o 1. en t-C vÛ r—t O • O 1. 00 CM lA. t-l C3 •. O i. CM fM r-. ce: o. en. CM. o eo o < 00 ÎÎ: — O • < > 1 - UJ o ùi < t~. if} a. o 00 .-1. vO O en • O. fM m «. o. vT O (£. 00 O • o. CM rH t-l O CM CM 1-1 « • O o. iM <r r-l t-l CM •. O. <. bJ. o o • o. >:. -4-. o vO. CM. »0 •-t • o. CC. t-(. •. f~-i •. O. lA r-. ro o • o. t-l. o. CM. O. o. t-l en. O o • • O - o. r-l lA. O o. • o. <t. ac lA r^ tn. lA rtn <v « o. o. lA iA. en • o. 00 CA CM O CM • CM. CM. QC vO Ov tA. ac. CM t-l. : 1•. < _J. ÜJ a o. en. •. •. O. O z: UJ Q Z. UJ _» •. —e ù: Z c >. CM. P;. iA. ^0. a> •. vC. lA. OC. a. lu u a: UJ. UJ. a.. u. n. r-«. ce <. >. u. o LO to. U-I Uu UJ Ui a: Oi: a. U-. Q. u. o. UJ. >. Iii <t H-. tO LiJ UO G:. m <. t-e m o o. Ö iO Q. o 4A fr-. tA. u. CO t-l en o UJ CM œ Oí -if m 00 Ci ^ < • • 3 3 lO O CM en CC CO. UJ u. •. o. \. a o. ^. m o mm CO ce • • Vf ^. in. o en o. CM. to UJ Q: O. • r. liJ. CO. CO tiJ et < < ÜJ 3 O 10. »—«. z. CM. CD. U-. cc. t- >-. o t—. < >. CM. •. lies: UJ O o ce. u Cf • <r UJ c> I—1 lu vO • K 03 ÍM Q • 1- u. W O . «M. o. ZJ. Iz. liJ tl _J. O o: fv. <t.. XO e\i r-l. O z:. o n:. <. >. UO u.i u a: zy. a. m. o —. t/) lO U i l/) c; u, O OL ei. a- LU Œ. o. »— >•. o -J u^ m c H- C 3 t—« UJ o :. m. O — t tO. <. C-'. UJ o. OC CM.

(7) 160 o. ijj liJ »- 3 Z3 O. < > O U h-. OJ vü X ro» m O. tM O» m o. O» rt-« i-i ro JtM m >O /'-' O • m I m «M o O 1 1. 50 CM Oy m O. VÛ CM cn • o. o CJ^ CM en t" • r-t. UJ r) j. ; í. >. u.. «. LL. K ai o O CC KJ oc « Ui o tu • Oí a t- u. tn o hz o uj W> u 1/} Ui liIL o lu UJ o. 1«, r^ O» rg ftM • • 00 O €M. o o •-I CM o* m O. <1 o» fM. en Ov ií\ <30 • OD CM. •. O. o» ro F-t m m. o en lA 00 O • CM •H. vO Oy h>o •t « r-. Ui UJ <. z. D: U. CM ac en r-í • r-l. <. ^. Ov O^ Qy O • O. (\l. <M og 00. r-t O tn CM. m CM <£} en. •. «. Ifl i. Ñlr-t. lA O f\J rm t~t. •. o. CM. CM a^ lA <r <f •. 00 rtn o m •. i. lA (M r-l <r Ov • CM r-l. Z" 0 t/3 (/) Ui. <. UJ 3 0 10. f- o> en en yo CM CM • • OD 0 en CM Qy ac. K. UJ. oc. u- 10 0 0 UJ r- rvj US CE. r- rX oc »0 5: < • • =) Z) «/) 0 tA rH 0 en K w 4A >Î 0 IL. oc Qy UJ u z 0 <t c/) O UJ U,i tr UJ UJ oc 0 CL tX fM < r-« 0 IJ > CU. z. o a> oo tn. 1" >-. OD. cv. UJ > o: Û: X. in o. in O •. •. o. o i. •. O. o. < = CNÍ r-i _J «O r- O. o u. •. «O »ß. O* rin ro. »0. »0 en m r-. in o. o. o i. o. •. •. m m. c^ o o • o. Ov. r-i r-l • O CX3 lA r-i CM ÍM vO 0 vO CM vO • « • ' oc 0 OD CM CM m o-.. z Q ß;. O. -•-i: tc¡ < z. < •VI. o. o. t-4. o. o. o. OD cc • O. rg tr,. OD 00 O. •. •. «. >. 1-- UJ o «/> O. œ. O. •. •. o. o. •. CM CM <M • O. r-O sí r• r~t u-\ ^ r- 1-4. 00 vD. r-t. tX). CM. • O. •. O. aci. c-. m. r-. :>: ;. •¡t. o «o OG. •. m. f~ ro o • • O o. r-l O rsj «o G • o. o o .-1. m sO. en o o « • O o. X. •. Íii Û>. to UJ. >. <í. O'. •. UJ a. 2:. •. c. f-l. ÍX!. ir<. yC. X. L: 0. tii 0. Y E. <. z 0 t<5. •-i a;. _J. 0. yj. <. ft. 0. ü.. u_ 0. u. Ce. 0. U-(. 0. lij' Of ÜJ ÍX. U G- ÜJ o: • tiJ h _J Hes • 3 t~ m. CD rv! t-t. «/). <. C<1 en. O. C. ï-i. •. vO tM. <M. UJ <. t-. ». <t. lA • rcn Oy lA 0. U-. >. tM. 0. 0. • LO. Z 0 r~ {NJ t^- xO o r-l o r-l « « o O. 0 «. •. •. UJ. i-í < : 1::. U-. Uj Û. cc. u Û: 0 U). z 0 z — 0 s / ) <-« U). lu 1/5 a, uj c; 01 Ui Ci or lu a: 0 h- 5; 0 UJ ty. _J u. a; < z H- 0 <r 3 — cû »- c < or —' t- >' f- lit • <. 0.

(8) 161. o f- 3 tn 3 _l 0 CL < X X > îo0 U t- ; • j r~t u. K Ul O o tt u Q; • ! m iti 0 ! C£ UJ i m • a: 1 <r Q ; 00 1- UL • w 0 0 t-i z.. 00. 0. l-t. m h0 1. x: c^ c-l m 0 • • 10. m m « 0 1. m ÍM 00 m • 0 en. en 0 CM l'in • m C\J. «. 00 <t. i .. m OD 0 en ^0 « vO 0. 0 tr\ lA •. ov en. r-i. m 0 m 0 #. 0. a o. Oven «n vn • 0 1. CM un m en t-l en t\i m 00 vO • • m -3m <r. 0 0. en rr-l 1-4 • rvi. lU 3 _J. (X> cy> CNJ Cv tn •. fSl. 10 UJ. c: < < UJ 3 s; O t/). z.. o Iii. u r^ r-i ÜU_ j rsj tu iCO 0 • oc u t—t r-i t-l. to O) Lu DL 0 UJ. o 1- > C Ui a: > ß: 0 M. m 1 0 et: > : m 0 • X 0. vO f\i CI e N á OD 9. 0. CXI rsi t-H Ov •. CM 0 0 •. (NJ. i-i. CM OC m <r i-< 00 CM 0 t-« 0. a. •. *. 0 i. .. viae. t-H tM 1. e n e n. e n < M. INJ <f • CO. 0. t-l. œ 0. CM 00 0. m. t-i. 0. 0. r0. — t1. •. m. «. •. 0. 0 i. 0. 0. *. 0. 0. t-l f\j. Q. oi fvl. m oc. Ov t-l m rt--. CB c^ lA OV. 1. •. 1. O l/J (/) LiJ d: 0 ÜJ o: UJ 1. 0. lA. r-. UJ u i.:. •. 0. <1-. Q 0 o;. C HQ <t. 0 O C cc. 0 •. <. 1- U J0 , to Q. 2:. m r-. m. s.. UJ. 0. »0. r-i 04. o'. 0 œ. e n. e n. oc 0. •. «. CM r-l r-l C3 Cvi vf r<f ÍM. 0. 0. CD. 0. 0. m. m. •. 0. C M. •. 0. 0. 0 vO O C t-l. lA rr0 0. •. •. 0. 0. i-t. lA. •. «. •. 0. 0. vO. m. 0. C M » S 0 « O'. en. <S-. 0. c. •. ». 0. 0. C O i < C:. CM CD. u_. •. •. •. Ch. 0. 0. lA 0 r-l. U}. 0. r\i. ff",. ir.. vC. cc. IX. 0. «. UJ 1— <1 X. >. O. 3 <L. i/j t-i 0. t f <3, 11. <. *. tt. 1—. m. <. (/). »-«. ii;. >. 0. 3 UJ. CM. &. 0. 0. a.. iiJ U. fM CM r-l. tt-. 0 U. 0. »—. lu u cr ÜJ 1—. C M. CM accg. lo. m. liJ Û s: UJ Q1J,¡ O.. Q. O D O. Uj. hCM. 2: 0 f™t 1—. 00 C M rvl1 — J c =0. >. UJ l u LU UJ a', a 0 U-. <. 0 0. tH. en. '. •-i c. <XI irv f-. en. en. 0. «-I. 0 0. r'l. r—t 0:. »-«. -0 i-i r-i m. 0 0. vO. t-l r-l r-i ÎM. 0. t-l r-1. 0 to 0. <. vO oc lA. oc t\j cg ro rvj <\j m oc r-t m • rvi oc O o^. O fNJ U- CO tn o 00 r^ O UJ m ro Di s: 3 <3 m• • m fNJ to o C\i cc l/> t\j r^ oc r- o cj en o vC .-i -í t-l m in. Cí O. aci. •. 0 t. 0. 00 en o «n CM. < >. z. lu 3 IX i-t l3 . 3. S ' ". 0:. •. <. • rc. tt.. 3. Uj'. 0 LO. o. oO 1/1 lij' CO. CL Ü.! Ü Cf. Lu VJ et tu Œ fO —. O UJ er tíj < iï H- C 3. en «<. «. 0. m. h- > h<t a. c.

(9) 162 o. iij ijj ^ ,1- 3 Z) _l Q. >< O U I-. l-t. CM O» m. O. 1. a: tu oo tr u m • UJ o. UJ m o: a t- K. to o. o UJ CO U t/) UJ UDr UO UJ UJ o a: u. m. CM Qk 'Alo en. Ox tn o» oo • r-«. f-«. ao in fV a> •. o 1. m • ^ «o fM. t\i • • o .. •. 1. O» o o» 00 «o en r• en fM .. •. «Û f-. 00 •. o 1. m OD m m •. o» JV.. r-l •. »0 fM. O. r-l <1-. «-I ifi in •. O. •. •. o 1. o 1. «. 00 rsi 4O. o «n o r«n <n 00 OD • • CM. rÍM o» tM •. • »0. ÜJ. tv. < >. r-* 1. O r-. I—<. m — í (3 or. rr- m OD tM m O 1 •. lu z< ir < UJ i> 2l o. CM m in •4<» t-i o in • o O f-« 1. m »0 tn r-l O 1. 00 fM o o o. eo CM ta o • o. >-» •. •. z o»—4 to CO UJ o: o UJ Oí UJ I 1tr o UUJ u z <c •-HI û:. «n CM fM r-l O CM »A r• O en 1 1 •. z a. H- > _i 1/) UJ > Û: oc X o w <. z Q O a: •-< < 1Q < H> <t > ijj to Û. w. o r- ' CM CM ín ; yû o ; .-« O o , CM • O O O 1 1 •. O SO OG O m O. •. ;. O vO œ o fM o» m en • « o . o. •. -3" o 00 ÍK O • o. m lA lA o • o. CM fM ^ fSI • O. (^. r-l O ^. r-< • O. oo lA en o o • Cr. r-l rH t-l CM O •. »A <r o o • o 1. CM en •-I 4A • r-l r-4. trlA lA en • o. vO r-l <r r-l r00 sO 00 CSi • • ce o 1. o CM 00 lA <f • r-l t-l. < >. u. O to t to > _J ¿1 <t. UJ O m ro o • o. z UJ s:. <. lU •J CD '- c <r < -. >. m ^ fM o «C vO r^ r-t OD o ' <-« o « O ,O o •. •. r-l O <M «O O • o. o o f-l en o • o. — r1 ® lA CM I^ O « • O o z. •. r-t. lA. lA. <2 •. I--. oc. Uj O s-r UJ ,, CL UJ o. r«M lA Ot • O 1. CM CM. <. _J lu o u — t O- Ui U.Í u Û. ex. IJJ i• r) s:. <. 1to UJ u. o e. o o:. •. ü O 1-« <t tr >. o Ui u D: 3 O ü). tt. :. o^ o. O» CNJ. m en t-i i-i. CM CM CM tA lA en oo a • lA <t r-l lA CM rr-l lA r-i. >. O to o Ul UJ UJ lU 0; tt' o a. UJ Q UO. <. UJ. Ci HÜí. u. to o UJ D: 5: < 3 3 eo O tO. -í m. c M o» »-I o rCN vü r-l •. OD O CM CC r-l fM r-l. O 2Í —O t/¡ iO tO. UJ m et u^ o Û. UJ O a uj O' O 1- 2-: o UJ O:' -J Uœ <l 2 h- o 3 •-< tD 1<t > UJ < o. i— .c f-.

(10) a. ÜJ ÜJ »- 3 3 _J a < 2-: > o u. »-. ao (\) 3C o m • i o. ü_ o: üj o o LC • ÜJ O : a: Ü.1 o • o; «-I en o • h- Ü. U) O fM z z o ÜJ 1/5 U (/) tu tiúí u. o ÜJ ÜJ O. cc u. rM OC oc • en. t-i r-- 00 f-• o 1. CA O 3D <M • f-í. m 00 1 O^ ONir, ^ tM^' r-i m • O O i. *. «M O lA OD • O. t-l >o CO o ^Û • r-. íA o (A m • ^0. t-4. OC O o vO vO vO en CM O* o r-« OD <-i • • « r-l ao 1. (h <t CO o •. ÍA 1. m tA »-I r-l lA • vO (M. r-l O <M r• o. rq ro si• o i. jv en Í'V vO «M. lA OC OD > OD • en r-l. CM CM O »-I • r-t r-t. r-t ^ O cc • VÛ. lA 1—1 OC O Ov »0 CM •d • • O <t t-t 1. CM f\i ro t-H. ÜJ 3 _J. ®. I - >-. V. ct > tí; X. o. < »< •. <.. lA. o •. o. Oi. efc. •. o. t-«. •a-. O. O ««. o. 0. 1. o. «o. OD. «o o c^ en. 00 00. r-l. o. en. CM. •. >. I-- l i j. 1/3. «-I. o. Ù. —. c ;i. en O. o. • O. o. O. en. o vO. í-í o O• • c;) 0 1. < f 1 CM t-l O OD : CM « 5 ^ vT CM O • « O : O. lA ro • o. O. tO ÜJ Ct; o ÜJ ir üi X. CO w-i. CM «O <M. lA vO O • 0 1. r-. *. O. Ü-. W. vC en. \0. lA •. tn. !A. en » c. tr.. O ro en o. r-. -X!. CM. CM O. r-l. f\i ». • QG CM. cc. <. >. O. en • «o. ü-. ü.:. S'. • O. »Û r-l. -o ac. r-l. • O. œ (Si i-. en o. -ií. <t. O. r-l. •. •. r-l. O. o o. CM. r-4. o. o o. « O. r-l lA. lA. r-. • o. «. o. o. o. c;. — P. < >. a; o r• r—1 en. « O. iLi _J. <. lA. lO. •. HZ. H-. UJ a. ÜJ. U a UJ. z. O. ÜJ. cv. en. X. O.. p-. 1--. ü; O. cv.. 2. <t <i. 1-<c. J.„. _J liJ. Ui. >. ÜO. ÜO. a. ÜJ. -J 3. CK. <. •. o U). cc. r-í. fM r-<. Ü-. Z. W) lf¡ U} ÜJ a. • <. o lu £>: _J a o. lu. U.. o CM. -- o. z o. <. u. OC-. z o. >. r—». o. lU ÜJ o:. O. <3,. o. ÜJ Û. _J. z c rCM. rCM O o-. «. •. 1—. lA. CM f-^ m OC. •. o. w *. m yO. ÜJ ÜJ d;. o. CNJ. CM. rrC; O. rvO O. % O. XD. QC. UJ. 2:. en O. ÜJ. *. <. e3. to. 03 lA lA œ ur\ ü^ <í O O rH »0 lA. to Q. r-. « O. to. O. O. r-l r-l CM. a. to o Üi Di ^ < 3 3. cr O. CM •. r-l. <t. oc ac rH O tn o^ ra tn• CM • O ra o o o^ >í). (—*. •. w-i r-l. to ÜJ Oí. z< < ÜJ 3 O to. >. z o <. <. r-l o o. U. Cf-. 3. O ta. ÍÍJ o; O t--. lO. u. ü. lu Ct. 5 O. U J £ï; „ J íi_. o_. <.. z. f- o 3 a:-. »-. <. o; •. > ^. f<. UJ o. <. c I—.

(11) a. UJ.ijJ »- 3. vf> QÜ. ZD _1. «H. CL ><. vi). o. u »-. •. 0. Cvl r-<. a\ CO m. 0. 0. ^. u.. tto 0 ' 2: 2: O UJ to KJ CO LU U. CL U. 0 UJ Ui 0 ir u. \. • 0. OD vO. (A CJ. 0 • 0. r-l. 1/. 1. 1. CM. 0 in to 0 rH • 0. 03 ^ 00 tn. #. r-l ;. Utr lii o Q K U fM CC m UJ 0 ^0 UJ . vO • Oí 0. ca • r-« -T 0 0. r\J • vO ce rf\ 0. «-4. CM. 0 • 0. a. f\i rvi uv • 0. 0 •. 0. en 0» o lí\ rCO o • 0 tM. r\j o c^ \0 tM. UJ _J <. m. o. > u.. •Q en ren 0 m <1- CM 0 0 0 • • • 0 0 0 ao '•. ^. l/> UJ 2: < o: < UJ. o. fM 0 0 -d" K—* 0 œ • r-» 0 P • Í '' 0 jO. ocî f— ir\ CM 0 m 0. vO r-• 0 p • 0 1. ,-f 0 CM 0 • 0 1. m oc tn a vC <i <10 0 • • 0 0 1. to. œ M rn 0 • 0 1. O to lü <r o UJ Oí. u. tO 0 ÜJ. o. U i. <. _l tó UJ > 0: a X 0 u. ra CM rH 0 X' QD vD P 0 • • 0 0. m 0 r-i 0 OQ CM VÎ" 0 0 0 • • 0 P 1. rCM 00 O^ m 0 lA CM ac 0 0 0 • » • 0 0 0 i. H-. <y> m CC C^ 0 • 0 1. 0: O lilu r-. I. 0 0 G; »i, <t 1- ^ 0 < s: — < > t- UJ « û. 0 œ oc p « p. vû 0 OD vO rH 0 CM o> en • • 0 0. 0 ac 00 0 • 0. CM r-4 CM vT CM • 0. r-l r-C 0 r-i t~i r-( CM • • 0 0. fm tn m • 0. CM m o. 0 t-i. •. 0. sf co 0 0 CM « 0. rH. rfM 0 r-l. •. 0. o. 2 O ir <t UJ. 0 0 m 0. CM 0 vO vO (X, r-l • P , 0. r-l r-l •. m f~ r0 0 » P. 1-1 0 CM vO 0 • P. UJ a. tsi. m. < >. u. 0 f) I—I to c. ¿I <. <£î 0^ 0 » 0. < -J. 5: O to ü liJ UJ tu LU G: tt: 0 UÜJ a u0. Ui cc C: O I-CL lu U. liJ Û 2: UJ a ÜJ Q. -svz-. u. iij Q. LU. DC. UJ. D. CM. y6. O )_ 1/3. vo m ^ o o r-4 o. o. •. •. 0 0. oc fM 0 en m vO 0 f\J • « 0 CM. ^C·. rH. 0. >. U-, 0 Ui u c 3 0 to. 0 CA en r-t. e r-«. ao o fM !x: r-! ra. 0. <. t/) U; liC O 0' O Dr ß. 3. Wl 0 to. fr-*. 0 r-( CC 0 m CM r-C 1 <t • Oj 0 T~t • ' • • 01 0 ZT. -J <. <t cr.. < Z ). _J. tu. Cr <. Q:. I. m la. 0 iO UJ to Ce L U 0 a: UJ et UJ c 0L r C iL. a -J u c:; < 0 — t D'i 5— 0 iD: f-- > UJ < n U) U). (-.

(12) 165. o ÜJ LLJ tXJ 3 _J o. < >;: > . »0 en o • U K.-1. f\J if> vO Cl rCM • • o r-«. 00 O o» t\l m r-l *. r- in < t-H Os (M vt O en O ao • m OJ o. OJ <M 00 m o • t-i. r-l r= -d" m O • o. ÜJ _J. s. <. >. U. tz ha o o Ct KJ Cü ». UJ o üi • £C Q H-. li. WO. o vD »0 o> r• rg. O» O fM m • en. <r o On O. • Cvl. o rg rg ^ • rg rH. i -í m 00 €-4 vO • -í. OD O og O m m vO. O rt-l o : t-i ÍM rg • • m en Ui z a < < UJ 3 s:: O to. Z. O Ul h-t íO u l/) »—I LU U. CC Uo lü UJ o cc u. r-. <í lA CC Ch « o t\¡. r-. fM m • rt-t. vO o ^. o •. m. rg O o. m • vO »-I. n o. vO VÍJ m. o. -í. •—1 •. o. •. 00. o. <í o m • m 1. vO O en 1. to LU o: 13 UJ Di UJ I. •—I. i. _J U) tu > fc: _ a X \ o V. <3 a> oc. 00. cv QC. cg. o. O. »n rg <M vD >ï <\í O <M • • o O. <r cn rg O • O 1. o vO Ch rg « O. 00 Ch o o o • 0 1. t-. «A ac Cf» r-í « O 1. a: o. fc <-< -C I -. Û < >' t- Iii 40 o. O œ ac o • o. ••. o. ac cg sn « O. v0 vO O en • o. o OD OCo • o. rví rg rg « o. r-l. O «. o. r-4. <t. t-» r-l rg • o. <L. Uj. rr-. c> o• o. CS!. «c. <1o vD (x:. O. m ro o« o f--. o cv o o. o o. o o. r-l tn o ^ o « o. in 0^ Ov OC. rr-tn «n «. o o o C*^. o. CM. <} •. r-. CO V0 vO r-3- • rcg tn m • « CM o r-H. ÛD • < -- c ce <. f\i. f-. ec rvi <1-. — tI rg a. •. •. O. a. .-1 ra OD tn » lí'i ' rg lA O OC mO vD ffl en rg p;^ OC •. ^. r-t. •o OC e\) a: <2, • .-t O VÛ. >:. o 1—« ÜJ olu cr liJ LU <t C Ci O U> UJ u_ o Uo o U) irt. Z O fC. ct 1— ü' r:. U.' £1. in ra" O. se/.. ./{¡^. OC o r-l. 'X ÍNJ. r-t. »—«. <. #—*. _J. •. <. Lu u\. t/) o UJ cr 5: < 3 3 W) O i/). tu. u_ UJ u. \ o o. •. o rg u^. «/). *. o <. yO. <}•. o. 00. o OC «o OD en rg h-. hCL. UJ C-'. Cí LU. t—. ÜJ CK cy: O u ai -j o. t-j. •. 2 — t O Lii UO o: O O' Q: Ui •. C. to. <-. i?:. <. •ü. a. cr. c >. ü., O lu. U fí 3 O. U). Ó z —o t/> »-• l/ ) li") UJ U} cr. til O o; Ui o fï lij ÍX. o o ÜJ V£ _J ou < -J o T .Û O <l Cl' u: c,.

(13) 166. L·l L i UJ t- 3 3 -J a. c. S > o. U 1-. r-f. (M O O. o • r-l. <r -ií. vO O • o. o CNJ. ' rs: oc ji ® OGi • o f • I-«. «G O í\J. C\l. O. o. 0. en. •. •. 1. o. f^. <x¡. «o. Ov. o. 0 1. 0 1. •. LU 3 _a. •. <. o. > U-. OJ. en. U••r. üj. o o üi U a: • ac UJ t!) o Ui • a: m Q \0 « 1- u. to o fSJ in. CVi 00 oc m •. tn rlA Cvl • rg 1-4. vO O «. m. f\j .-1 O O. 1-4 vD if». r-«. vO txj. •. •. en O vO CM rvj • • r-* en <M 1-1. m o. tn lij or z: < < LU 3 O to. o Ui. to u t/) UJ u. ÍX Li. O UJ ÜJ o ir u. r-i VÛ O • ÍM tn. h-. CM o vC Ov o • . • en o CM. OD ro vO • . 1-« O t-«. in o f\¡ 0< en ... •. o 1. o cc O' vO o • CM <x. 1-t o r-! víy O •. I-l. Cvl 1. o. en .x O» • CM. o to to ÜJ er o I. t-( 1. UJ o; UJ X. o 1- >< _J tO UJ >. o: (X. X o u. en en. 0\. ro •. o. en m en. o. o. en oc. v O O. CM OD lA CM rH. #. •. •. o. Q. O. O m v M O C ; C ^0 en. CM O. en. •. •. o i. o. m. 1-4. o o o. o. r-4. o I. O 1. •. J-. '(Y.. •. u. CM. t<u < < Vy û z: »-• < > UJ to a. a. o o , OD 00 i~« oc CM en o •. •. o. o. xO vO O Ov m • o. -í Ci GO OD O « O. CM i-t CM <f CM •. O. t-H O r 1-1 • o. i-t 1-4 CM « o ^ ^. rm tn en. m. O. i~4. O. en. vÍ* • O «û. o CM. O. en. o. <. r-4 •. •. o. O. o. lA. <t. UJ X. UJ -J iß < • —> o Ûr" z: >. o o • c. <t. CM O vO xO t-4 t» r-l • • O ü. lA rro o • o. O O o CM 1-4 05 O o • » O. i-H tn vO o o *. OD CM 1-4 « O. m. .-1 o rCM. <. _J liJ. O. CL. ir O. 0. 1-4 CTl. fa. UJ u ÜJ. Uí Q ILI Ci • vD UJ CM •-4 n tt-. T-i. «M. en. -d. lA. vO. r-. a. lO. o. ÜJ. >. LL. tr. x. <. CO. C5. 3 3. tO. O U) Û liJ Lü UJÜJ or o:. u UJ ri. 1_) 3. •. O — t CO. m. \ 0. e n. o. oc en. en 1-4. •. •. e n. •. o CO. ef>. r<3. r-. oc o. CM at rH CM. (.5 UJ Ci U-. o. to. to Jj <í.. o z: ^o u) CO »/). c. Uj. <. tO UJ u. o o: O 0: O. ÜJ. ^ CM. lí^ 00 v O o. >. tu m r-. ex. Ov CM (M. O <. en. Ü-. O • - «iUJ. r — Î O. Oo Di. O fM 00 O» m tn <\J r-l <1- ce • • r- cj en rCM lA 00 tM. Oí. <. >. Ü_ o u., u ct 3 O lO. to. O û: Uj o a: ÜJ cr O t- s. C U¡ í>_ ^ Íl_ œ <- z K- O 3 — CO »--. «t C:: •--< > (- UJ <i: o. 3 <í tC.

(14) 167. o LiJ IJJ h- 3 3 _J. a < s: > o u. ••Ü. x;. O. O. r-i. •. o • o. vO h1. LA. 1. O. O ~ VÛ • tvj. 1. (T. • vG o ' »0. • «-<. r\j (M VO CNJ J <r «. 1. ¡r/ •o i. o. <r o <r CO. r<j o v£i. •. •. 1. O. S'ï. f<t. UJ _J c>. lA • O. CO (A t-. •. U_ K LU OO cy u cr • üj O UJ • oc. m (M <t' lA QD. a 1-. Ul.. «» O. •. 'S-. o CO «M en CO • •-I. o <í rH rH • r-(. vO. lA O. « vT. íA. r—1. rv r• «H. lA O). r-t. fO <1-. • .. CNJ. t-<. tn lA vf C>. • r-4. «3 O t\). o CJ • r-(. If) in Z. Ù1. <. o UJ WU 10 UJ u_ cc u^ o lü UJ o cr u. ac lA ro fM -cr • 00 i. Ov rlA CO i(\ Cvl X • • r-) rvj 1 1. en tA r»o • lA 1. lA «M O. OJ •. O 1. <v I—!. 0» vO • lA 1. tA lA r<r CO •. rac O cVÛ m O. o. t—t íf). to UJ. QC a. UJ. a:. o 1- >< _i to Ui > aD: X O u. UJ X. o» CM Cv lA •. O 1. CC O» t-i • o 1. CA rCO oc ÍM • O i. vO o CL. O • O 1. O r- lA CM vO o fM o m m O O 1. O fM OC VÛ O • o. fM CO. cc o u.. a o o. *-< < »-. o < Vü ií < > »- UJ \i. If) a. o sC cc xO o 00 r-t O 00 , CM o^ ro o « « • o o' o. o Oü oc. o • o. CM »H O Ai fM m • O o. u <. r-t r-t. CM • O. ac VÎ- r-t CM OD CM r-í O). f-m IT» CO o. O. I-l. •. •. a:. O. < >. O. o t-l. iL. O in. vD ». O. O. 1. <f •. .. ^ z. o. f<M o vC o r-f CC ^ • o r-»• « o O o. lA r-o o• o. r-í O tM ^ O« o. <. m. ct 51 < 3 3 CO O i/). lA <f »0 lA lA • C•f^ O o <r lA iA lA {M. O I/O Û U J UJ U i UJ Dr : D l. a;. O u^. o. fM. u.. o u^ o. >. XJ^ CM. d.. r--. '. <. -j. hi/). UJ. c u,.. 1. s é^^.. y f. Cï <í. íl) <J). to Ui Ü OC.. Ui DUJ tt. O UJ. a:. _ ÙL. u ' t:. o . O. u_ o. ;. u. C u. c; tij • . -1 2 h-' O 3 — CE .t-« < f •->' H> i- UJ o. u. tt. O — i O ' UJ IX ÍX. ÜJ UJ u a Cr^ r-t • UJ ¡_ Ci zr 3. to. C-:. «. O. •. r. o. o iü --« o li). >. UJ. UJ. ,. •. «iL c.. ^. <t. 1- ». 00 fM -t t-i • o hz Lü O. liJ. IC • < . .. c C. o r-t o lA r-i vD tn <t o O « « o O. UJ. fr*-«. <•. m. O. . to. «. u. h-. 2: < lU. o o>. U- to. UJ. •. O lA. \O. <. lU 3 X O to. VÛ lA O O^ r- fM »o m m» CM • r- C-« vO «NJ. UJ. c. 3 O. w. S.. OC..

(15) o ÜJ »- UJ o £X < s: > o u t-. J» . tv lA ao CO-- en O vO tn m • >cí IM o • • • 0 1. vO Í\J «Ô in tn • tH. ¡n vC tv o • 0 1. fn r• r-l. f-1 00 cv CM • «-I 1. rH <r Lf\ O o • I-l. lU IJ _J u.. ü_. CK UJ O o ct u UJ o lu. • a: o. lito o. CM VÖ. < >. ^. •. en. CM. o o». f«n. • oc r-t o> m « CO. CM. en. CM ». <n. r-t. •. en. xO o r-l • tn. O o. 00 •. en I—«. lA. r•. m. fsi o m «. o». l/>. r-t. U.'. z. cc. < <. UJ. o «LU «. tO u m t/> »-< CM Ui U-, <r c: l l o UJ CM « tii o cr u O. O. O œ CT> m (\¡ r-H m. i-t. CM. -. o ÍA <n •. sO o ^. en •. t-i CM. O Q- •Vi m <M ÍM O 1. O. r-. t\i 01. o •. u\. •. 9. I—i. i. i. r-t. •. m. r-t. r^j. O. O CM er». t/) lu > cr i-l • DC X O O u. O CM ac. O. m. o o CG CM rr> <. o> Ov Pi. .-i o. •. «. •. O. O. o. •. o. f. X oc rH • O. »o. »-<. lA CM. r-« 0 *. o. £t < «t l·Û SÍ: < > »- ÜJ u> O. o. atoo. o. œ. r-t. CM. Cl • • o " O o. «£). O o» en •. o. <1-. o. cc Oü o «. o. e\t. r-l CM. o Ui o:. o; O U-. rH. UJ u. «. 1. vf. •í. O. r-(. •. o. CM. in. CM. u'» en. •. •. O. o. r-i. CM •. rH. «-(. o. <t. 4-. o\. a:; œ m CM. vO • O rH. m. O. rH O CM. e<-i • O. o: 0^ > œ. <r. <t UJ. «. CJ. I-i •. O. VÎo vO oc — If » c„>. m r-1 O t^ CM o o^ o • • c- C.!. O. o en O « c.. m vO <r o « o. oc CM r<f. rH. OC iT. CM. r-í «. •. O. L. -••i. UJ Û z UJ CL U.I O. .. a: c • Cr ; <. r-1. rv. rf. in. cc. J'û. oc CM. U_ lO o u. cr. <. r) 3 to C to. CM m. •. m 00 rH. — i Q, UJ U tt: UJ »—. t. o 1- 1< íf) —J UJ ÜJ 0: UO, C) O U D: c UJ f: 0: a. U,: • tQ i:> U). <. o\ O o l-t ec oc vC. CM «. m. •. en. CA o tn CM CM CM rvi. cv <r • o.. a: O ^L CM. o i/) n Ui k. u; UJ Q. cr u_ ÜJ o Ü. o. >. t-. rfM »0. <. CM vO u. O • <«> rH U) 10 Llí. in rf^ o o. •4-. LO UJ. <. o. o. r-H. cr. ro o. f-H. •. o to. O 1—t t/¡. X (_ t< >. «-I en o en. QC O CM ex. rH CM r-H. o o 1<i_ 4 <r • tt'. >. O U.J. u O:. o. O. yi » « ÜJ t/). w a u. o: O a: UJ Û; O > O Ui D: -j Ufl! H- Ó n 0j <r 0' « t- > UJ < o UJ. o f-.

(16) FiSHGKH PBÍCSBO:. Ti'OS AISI.A'C€S,. Se aislaron los efectoa de cada una de las eiifeTíaeds.de.'i, enti-e ollas sepa— ranxlo además el efecto de las diferentes concentraciones de ADP y la .rncabación S no del PE? con dipiridarnol^ A'olicamos la förmila:. P. « 1. X 13 /g . d . ^ T ^ 1- d. ^ Y^ -f 3. Donde Zi se considera O si no hay enfermedad i J 1 si la hay#. ... Y^ es el efecto de la concentración de ADP considerado como O si ésta es de 1,25 Kí^í y de 1 si es de 0,67 nlví. Yg es el efecto del dipiiddaiool considerado O si no lo hay y 1 si el lohay. EstiídJ.ado el • efecto sobre cada uno de los paráxietros en, ],a3 diferentes gráficas de las distintas enfermedades, concentración, áe ÁDP .y efecto 6 no del dipiridattiol, vernos que?. « El efecto sobre a l f a os prácticamente nulo, existincdc alguno wnquc m y l i g e r p en l a concentración de ADP y eb la adición ¿el dipiridamol, Taníbiefi aumenta BU v a l o r aunque raiy ligeramente, en el caso de los anovalatorios. ^ Sobre A los"efectos encontrados han sido los siguientes! la ateropatía cüábfítica hace aumentar á (cuyo valor medio es de 72,572) en 17^61 ^ con u n error estadístico menor de 10^« La diabetes hace au,mentai' en 3.. 38 con im error del 2Qß» La art eri o es el ero si s la hace. menor. aamentar en 17»96 c m un error menor del. 1 X 100« 000, I ä s enfèrmedades heiBatolôgicas la ausentan en 14-49 con un error menor de un 16^, Las mfermedades infecciosas la hacen aumentar en 3« 39 pero c o n u n error- estadístico de u n 44ß» ádeüás ;,QOn un. EL cáncer la hacen Taxíér. error estadístico mayor del. en 12.01 con -úï; error maior del. nuy-pocdj ipero. El cor pulmonale hace disminuir. Los anovulaterios casi no presentan efectos. (0,33) y con un error e s t a d í s t i c o superior al 90^» - La.s d i f e r e n t e s concentraciones de ADP (1^25 â 0,6T), el paso de una a o t r a hacc disr.ànuir l a A 0b 27.39» siendo su error e s t a d í s t i c o prácticamente nulo, - La adición del dipiridamol hace igualmente áisminuir l a A en 34-75 Pon im error también praôticamente nulo..

(17) 170. l a coraprolíaciSn e s t a d í s t i c a de e s t o s datos,. es altamente sig-nifi cati^'a.,. con UIÎ v a l o r áe P de 37,33 J una T de 13^54 con 394 gra,dos de lidsei-Litd. - Sobre m i a log efector, enconirados lia« s.i do ïog oi .r^j j catesí rdsndo ira media normal d© 244sl2 vemos qje l a a r t e r i o p a t í a d i a o é t l c a l a hace a-ifK^rxtax' en 90.05 con un e r r o r mënor ciol. La d i a t e t e s aunerta «i 14, /j5 con -ur; e r r o r. íiifmor de 40^, La a r t e r i o e s o l e r o s i f auíterita en 55s95 cwi. cttot. i^ñnor ae. 1. s:. 100,,000» l a s enfei'Bicdades hematolögicas en 2í5,5l cari un e r r o r del 6OI. I^is eíifornedades i n f e c c i o s a s l a a f e c t a n poco supers.or al. M- cáncer la. ( 3 . 3 0 ). hace diBralmíir. c o r. un e r r o r estadííctico además. en 4,50 pero iípalwente c m. un. e r r o r estadístico superior al 90/t EL cor íMlmcnale la hace disr.dniíir en 68.47 con un error.inferior. a 4 x. 1«000». Los anovulatorios la riarnentaii en 1ii«22 gOn. un error menor del 3C^L La diferente conc entrad Ók de ÂDP y la adición del dipiridamol, la disminuyen repectivamente en 93.69 j 91.57 arr/bas con un error es-. tadístico prâcticaraentemlo. (1 x 1,000,000). TamIdSi en este oaso la cornproLacifí estadÍGtica es aldíainente sií-aificativa^. - rSl efeciio sobre C es el si;ja:>(jnte: (siendo ¡si v a l o r podio de - 2 4 . 1 6 ) , l a a r t e r i o p a t í g , difibêtics l e dii-mmaye en 10«0d con un e r r o r e s t a d í s t i c o ;¡'enor del en. , La âia"betes. en 2.85 con un. e r r o r roenor del S'p,. I ä. a r t o r i o e t ? o í ero s i. s. 8.36 con voi e r r o r de 1 x 1,000,000, Las enfermedades hernatolögioas en 7.91. coÉ un e r r o r nnenor del IClfo^ Las enforiüeaadeB i n f e c c i o s a s en 2» 35 con lin e r r o r menor del 3C^>» ® cáncer S© hace auiaentar en 0,5 pero con un e r r o r e s t a d í s t i c o del. El. cor pjlraonale l a auracnta ta,mDÍè! en 4.68 conun e r r o r menor del 5 x. 1,000, Los anoTulatorios l e disminuyen en 0,51 con un e r r o r e s t a d í s t i c o del 7 4 ^ Lá d i f e r e n t e concentración de IDP y l a adición de dipiridarnoly l e hacen aumentai* en 10®4ß y 13.66 respectiTainente con un e r r o r e s t a d í s t i c o prácticamente nulo. También para todos e s t o s datos l a coraprolaación estadística dâ v a l o r e s altamente significativos (í' = 37» 3308}, - El efecto so"bre jarona es como sigue.la arteidopatía diabètica le aÄiraenta. un 6 , 4 5 con un error estadístico del 56^, La diabetes le disnánuye e n O , I 8 con un error del 98^, La arterioesolerosis le awmenta. en 14,49 con un e r r o r esta-. dístico prácticamente nulo. Las enferaiedades hermtolôgicas aumentan en 3.27 c o n xin error estadístico de J&fo, Las enfermedades infecciosas le disminuyen C3n 2.93 don iin error del. M. cáncer le di-sminuye en 6 , 1 4 con un e x m ± menor del 30^?,. EL c o r p u l m o n a l e l e d i s m i n u y e igualmente en 1 8 , 4 5 c o n un error menor do 5 x 100.. Los a n o v u l a t o r i o s aumentan un 4 , 6 8 con un error isonor del I 4 x 100, Íbr tíltimo l a c o n c e n t r a c i ó n de IDP. 6 0 . 6 7 ) j l a a d i c i ó n de dipiridamol la afectan.

(18) i i. d e forma contddereble haciendo dlsraintiir xmo. 20»22 y otro en 23-49 an'oos coa. un e r r o r eetadíétioo menor de 1 x 1«0CX).000, El v j û o r morta o ùc c&mi-A do, í\ie ds 6 2 5 p . Tara etjtoo datos de ¿Ten/ia. 3a GcreproDación estaifstica f u e -taffèiSn rsij ficativa.. signi-.

(19) 187. Ci. Ui UJ t- 7) a < > o U hÜO" UJ O o t. li. tt IJJ O UJ a c¿ Û H- ÜtO o n. •A C0> a> o • r-l. .V i-H a en o «. A^. «X t. V en m , lA O m lA -t <tm vO r-4. ac tn • oo n O^ vfNO <f- lA tn « • » (Ni O o 1. O. o ^ fM •. O. O rtsj m • CO. r-t t. fM lA lA «O C4 « rr-l 1. Ui en. tM OD vO • if\. o f-í. o vivo tA rM. •. •. o r-l. en 00 rrg. <r rlA o» o. OD ÍNI r4-. •. •. fn t-t o vO • lA. rtA »0 • <r. <1m o VÛ lA <M Ai O O • • m (Si. AJ r<M O • tM. to. UJ 0:. o rVÎ- tM r--. vO. < <. L„ j). M o U1. .c, t—« \ CO U. tf). OD <1-. tO — UJ U- 00 a- u. t-i ií e; UJ o • . Ui o. I. a; w. o». vO o oc tn. ' -ílCvj vO lA o o> VÛ 0^ m. 00. <t. tn. •. •. •. •. en. r-. -a-.. en. r-í. Oy. lA lA. <1o> 1-1 o. «. O. «. tNJ r-i 1. O vO. r-l v: *. O. r-l. OC. t\J o^. hvO o tA. »o—€ Lf) lO UJ a o. r•. •. -T CM tn 1 1. ÜJ. rt. lU ; I — i a. O »- >. < -. -. i. ". >. ^ ct r ^ tt X o u. b D < O <l z <• > 1- L,: to C ; *. ctlA rr> O • O. <1. f\ i ó. i•. O. o oc •4O • o. cc -4fN4 tn » o. f\3 O CM ra fM o • • O o. o ch o o • o. 1-1 m T-i íA O • O. r-í lA CJ OO • o 1. tn -4- : tM tn lA — . 1 C\J f\j o ¡A <r t^J o t M CC- r-l , ff; o r-l tM C M »-I en « « « • • C' ' o O c.» • O ,. Oí t-( o m O 1. en \i> vü Ci •m O. vO vO. r-t lí\ •. O 1. en Pi C' <t • o. e\j rví^ lA « O 1. <. <i. t«') r os <t. <t » o 1<1. -a. O. o VÛ CM VÛ riTi • • CM o r-. *. í rr r- <3, o h- IL • ON O r-i y) lO > li. 1-. Ü- to O Uj O' <t r) I> líí Cv ti. Ö tO Û ÜJ Uj iLi UJ Oí CK e) Ulu Q u. o. < u;. t\! G. c: m c.. ce ü» a:r-i •. c;. 1 1 <\i C-J ti 1r- r-l O « c. o *. o yD lA tn t;; • O. lA en •. í,. I-I. te o • C;. <r tj tn r—í • c:.>. tn O. o. i. o vO fo. r-t CJ. 0«. o »-. lu. l·CL LlJ. Li. C.. & <. «. in. X. C-. O. < >. a: o. ÜJ. U. r-i. Ci. erecToj;. A / s /A:hos. -. UJ D,. O.. O u. «. •. «. 1-4 h<t. O. s . ^. ( á ). úi tjj h- .. UJ .1. a.. i—i 1.0 u. Uo. tr <1 >. O UJ. c D. o-ü.. «. r-( üv. tn. rvj tM en en Cs) tvC OG o tA r-l in e if. <M • t- O s-i •4- ^ O m lA •4r-a vO O-t O' -T •X tn. O«. <. O. r- 1-1 fV. o. UJ u. «. U. O u) t/1 l;J 1/1 Iii a; Lo: D:: Vi. O U; t'Ef¡. d:. O. *. o ÜJ. m. • _>. O. 3. hUl. >. f- U,' o. ^. o^.

(20) -. 1. \. 1. X. '. o. l!.J. iLi. 1 -. TJ. 3. ..í. (V. c ^. h-. í9. i-t. ^. 'f;. O. fvi. lA. Cí^. x.. O». r-4. .íí. •. «. •. o. r-. O". OJ. tn. <. i-. VJ. •. N. sr-. .Cl. O. .. o. '. m. fM. o. s m. • O. O i. r H. ir\ m. Ö. o. («1. t h. rs¡. •ja. <M. '. O. ifï. ». • O. 1. t u. lA. 1. «. „ j. (T- • l. ••. ;. (\i. o. >. Il. r\¡. íi- ÜJ OO í. Vy. • iO ui liJ c- • tn L: : ( > • tr m m Q •c « IiW) c UI o. ü-. t-/ W) ! i; L- Utv Iii rv'" >. Ci-«. <1. IS> ' o Ca'. (<i o iX •. cn r-4. rtfl. (h in. ro. ¡n Í.A ft I.. ry o. i> <». O. O »/j « r4 «M. •m. -t C3. o. •X. m CM. a;: m en. fA t> ir-i ï" r-. «. f-. CM. i\f. -t. , j. œ tx; O -t. (M. vO o If,. •a. m. o. o. #. n. ÎÂ;. rfXJ. 1. O. o <r. ». c*. u'} f: <i Ij-J .J i.i tO. (M (*-). \Q. U) í-/) L: . CK. i'). ir\ ». ii. Ul. ï-j. 1. 0 1. L,. U). i;,. C•J. :: ) C:. li.' j , >. l'i.. -J tfi-. IX-. Úi. X. 1.-1 Cj « o. •l'a ff« tA O fv; -JCi . «-4 tn Í ! rO fi O m 'A m ö O 1. •. rc<-. o -4" i\i tM o •m » O o 1. C3 --t. f\i rviiO-' C<i o Ci 1 1. •. ^. •t. «. •<f rf'i O ce C.j ro 1*. r<.i c^ (M fM. la OC:. (,n fM r-1 fXi. SÍJ «1. a,. ÍÍ:. ®. Qr,. • -v ' i - J ^ r. > - < <\. v) i- O <í. O. in. rM Cl vt. m. rt. o. -. i'v •X. CM il \ c> f"- c; • <.i t.l ttxi p- -••ci" in £< i #. î"'. vu ... j. <j % «. iX, í.í"\ <t. !. ». < :. ».... O. CJ T-i ». c:;. X •X r~l m O. f-l rg rf^ r-f m O. tV 1-1 •. o\ tr. uc:. m C. <}. ir-. t;. ' m C.. O ;r. -T a.. CM O li'S i-" rH A t ft C; C!. r-4. Cl. o. ». .i ü;. O. < .. O f":¡ ü,_¡ Í' U- CJ •4Ovi 0: r-t iX. <'X O . : i-r. Cj u„ r-'t a. tfi Li.j f\! t;-. (M u \ r-* U. O G'' m 'S S c,> Cî o; Ci <r í\¡. f) Cj. s: •. ï I c. V yr—t w» r-- O <f •-.iir-i C\i i o. r-;. u . • vf.. í,. <M {>. O'·.. O f<. UI. (y C-: a. u lu -J o,. H-. <. HO) l'.i ü.. O c Cl U,. — •i 00. u. u'¡ U) Iii in D. UO Ù: U. LJ !>•: (.,;;. a.. O llj u t c tO _J. UJ Q.. V C. u. L'í-. —1. LL. <'.. 1 -O. _J. <c. fr— H" il''-H. ,„ <í r. h- > ti' <r Cl.

(21) >. > 1. N. a. ÜJ lü t- '} _J> _J G. < X > O KJ i-. H ^^ 4 tK en r-i m ií-V vO x; t-^i m O r" < O <T. t\j «; CM >Xj. r«1. #. 1. <. 1. 1. IfH !> O a r^ í. iM r-rt: ». o. V ^. b" ÍM ifí o. •. r.i. m. tí. i. fO , »o. Ln o r-i <1r*- o M. O 1-1. UJ. •. m. 3 _J. CT>. •a;-. Cß 0%. t-t. ij-. ü.. rín. I -., lu o O Ci.. kj. Ui o Í,'J ^ cc c-.. t/j o. (ïl tn. 1> r^j j>.. »-». •O. tt VA. vO ín ••3. lO. rs} ¡\i u.. iC.. OA o. •dr-. ». ta''. a. fM. <t. X O o M ( o fM. O. 4a r-1. yO r-i Q% O t~ «. O. í> « o V) II.. Ù. Î" ^ t/ i U") Iii e <1 o lij ú-'i t; Tr.. u. G. I. o .• t. ^ .J Ui X. Ü. r- ä mÍ' r> * (••). f-i 1. rr-». í vS fM. i-Vi. is í. i. ¡V. <x> O. » «. ÍA. . ;. #. Í;r 1 ^. ^. •. o 1. ,. «M r». «. .. i. .. v.S rN. í> ^ í\t c > c ; <-1 1 i > M. . #. V- í rff^ i o — í# i'i t j.. A •m í» -m i5 ! Î i <• >. #. '. fi-'i ' rV <• fí »•1 ». f t • í. C) 'J á á M. i; ij). ,-. c. , m r•vi' >-0 m Ï en ir" ( «r-J. (V C3 • ai « Cí o. C\J •r-1 in. fi C; ín <c (.. ?>. H. l- ti. ^. l\I o. «. «. a t\¡ (n Cí *. C<"1 m rvi O 'C m <9 O. ^. r\¡. w -••ij lA o t\i <X o f~-í •r-« • «1 O O O. ITs. Ot. ^. #. C^i « O. r-. C-'l. r-. ¡%. oi. 0, «. CJ. «. c,-. lu tJ. i:J Il i Ü 1. ¡ X íf'' O li. li.'. O {V -i v; U). ic o- (,> i.;'» í\j IV a .-t C' fií- r-l in il",. 0. tj <./; ü b.. ü.: Ü i. . e> ü.. L., C) u... t. CJ. <1. i. rj <<ä. ». o. f! r-1 a. C'C) Cs C) r-. <. ;>. w lA li. O t/;. r>j rH o c; •. U. —i Ct". a; t. «. Cvi ír«. O. fvj T-Í. C:. c. • c;. tí\ ir í. ». la rci '. «. C.. c^ ir^ (X -3" C c. *. rsj O» «. O. CG r-i lA. çr, O. r-i <t. <t. O. c. «. «. •. r>. a.. r.j. «. •i. ¡A. O. r-. •X. a. c:. «"s <1CrIS"* f—í j. c. -í. FT. <C SÒ '. kJ. h. x.. ...i Ò — Í« J_J UJ G-. *. í-¿I'Iii •O -Sil û. I.. <J). M. L. <1 Üj ïi-.. O». U) 1.1). ^. rö>. (..> í'l -r rj i'r- >.ù íxl C"! t-4 iCi. t(.1. L... -Cl ' L; • f- '. ù: C U. II.. a. <. i, ÍW) Ui Li.. O C" C-;. Ce li LLJ. O .?• ,-... C <1 — .1 o. «V >. ü. G U.: fï Zi C </J. í W). U.: 05 a L.J (ó D. cr. Ui G: C) 1- ?" c til fe. „.i u. C.I <;. z. i-- O Hi S— -• d i r-. <0. CJ. hm. U. O.

(22) «so A Vj % r^ • <t OC. >í 3 3 _J o ÍA C. <1 «M ro o %o O» ^ > tn 1-1 t-i.- o O O o »0 cn lA o • U i— • • • « o O lA o O 1 1 o lil tlJ. ti. n «-». o. V CD o. -íxO o ao. r-. «. «. tn. •. •. O O. •-I 1. ro. M m o œ. CM <XJ roc <t vi- CM ae r-i • • cn. o !. 4 r-l ra O. LÜ. O. «n • r-l •f-4. I). :. o. <>. o. iXy vO <M. IL (T lij. o o a. u C- m en (M UJ o . fV lU rH f\i • £ V O Û r^i t- LL. • « iO O m o r-l *. \. O. 00. üC O rsi en Oj •. •. ÍM. íA O t-i a> m •. •. o. m. o» r-l 00. O. O O. o • rj. o •. cv. m lu a: <. lO ^ lU liX ß u. > 13 tu k UJ O. vO m CJ tn <1•. tX U. t-H a rH • O 1. m o o en. «. -íf r-i. OD • — r1 rH rCvJ • ra. <r <n vO Ov O en . tn rH m • 04 O 1 1. rH CC' iTi m <t • OC rH 1. X cv tn vO CC t\l ou r>j «o fvj • « o rg 1. CO ÜJ c: O Ui. •. en fNi 1. a:. o. to ci o u. >. X. rH. lA ^ 0 0 • •0. CPt\¡. 0 0 • 0. tM e<i tp.. rH » 0. en (M 0 •0 <\J 0 ij 0 « « 0 0. 1. -í M 0 0 tt 0. t. en rvi »0 rH « 0. rin 0 • 0. vO t«-> a.. ' lA • ü'« <I. m. 0. 1. 0; 0 ii. LLJ. m. 0. JIC.'... 1. *. QO a. < o -í. t. >. UJ. l·c; c¡. tt <M r H O <1C\í O rH tn • • O o •4-. en • 4 f f , t\j ÍM O CC O t<í « H • « O O. vC. o^ ÍM. t\i • O. tn tM. rH Iii OC,. •H. rH. <M. «. •. O. tí •O. O. m • o. tn tn o. •. *. 0. m r-l 0 en vO. eri 0^ 0. rtn et CC in t\i xO *. »ü rH vi> « 0. r<Jtn 0 0 e\j. cv rH 0 •H 0 • c. <. ü.. >. X o» a rH tH. «. c. rH rrr-l • C-.. fM rH C/ r-l t. •. 0 »0 r-H UT •IT» • ^OC tn 0-1 0 0 0 * m • 0 C» 0. <t. a,. tv r H 0> m •en . rH • 0. tn 0 tn. ITs OC t\i. •. <. C-J. iTi. X. >. e Fee. TO. /§/s 4a >. -J. liJ C-'. C'. r-4. CL a. m. 0. U.. fír Z'-. <£. •. •. li.. - c. CJ 1-. X. « 0. 0. UJ. ty. <. z> 3. to C t/). o Ui Lu l.J D-' D. ti» L., 0 iL 0. O ¿r iij tt o. ~ s. S ~. G:. <. >. 0 t/) to. >. (M. UJ. a. <. 0 ren •H a.. tn tv. f-- CP, œ in CJ et • • vO m <1 ~ t ex. C\ä et % f»í fNi 0 víí t\ä tH r-'i r«\i. í / ) Cj. k. <.. lu t/). (M r-< f\l. iO. cr-. LU X >. t^J c^ a lA kO vo tn . « ® uc. r -. CO. ¿T O. OD O. (M M. o. LU. to u. ^. ro en < f-. t~ a UJ QlJ.1 1—1. yj IX. — i1 f3. <. <. 0 »—4 <i.. »—«. Ít/). c. IJ_ ' c 0: 0 fi Lu. 0 U0. 3. «. 0 ,. ft-. 0 in. 0 -1 rH Cl tn. tn. O ii: o l/i OJ' o') lljU) LÏ:Ll. D c; a. tu n: 0 0 ü-j li-. íï; c. i:' 0 < 3 í— m hC < i í Cr. — LJ <s G l·-. »—«.

(23) 176. ï^t.."* pTOceeo consta de dos p a r t e a i I n t e r a c c i é n de pai'âœetros l i i t f d i c o s y l o s de agrcgaci&i plaq.'.t-ir.ria. ¡'i. t®íienác en caenta el faotor etifernedad, ütil?.aaraoa l a f ô r p o l a s. .. K « Ç alfa^. + l^L 4- ^. '. ' '. '. ^. Ih donde L era l í p i d o s t o t a l e s , Y correnpsnd© en l a s t a b l a s a l número 16. rê (|ue a f e c t a n îiuy poco l a s varf-aciones de I f p i d o s t o t a l e s y con urivi Di^ï i i f i c a c i ô i i no Iweaa. I^iiiimeni'! '"j hî::o rjvr ..oc. -tros ^Beta llpocTOteinas ( l 6 ) , c o l e s t e r i r . ?. (17) y triglir^f.rido," ( l r ) . Los r e s u l t a d o s indican (fie l a Beta l i p o p r o t e i j i a s T e r l a n pooo los ycxt'ViOtros de a g r e g a o i f e y con poca slgiifioaoiôn eataüstloa (TsO,59).. a i » ©labargo, lau v a r i a d ores de col e s t e r i n a aiaaitan a i ^ i f î o a t i v a m e n t o l o s ^ â m e t r o s de. in ( î do 2,71 J F de 1|,T 0011 12 y 109 gcanoM de T. "bertad} y l o s t r i f j l . i c S r i d o n ,. OT. d l f î u i u y e l a Bt3rc,3aoife s i g j i i f i c a t i v a -. iiente ( f - 2,67 con F cly 14,7 y Hî y I09 gcañoa de l i l - o r t a d ) . B , - A p a r a d o e l f a c t o r ettferaedsä. v í k j í s. ci:anto i n f l n f a n l o s paráiset-pos l i S i ^ ;. d l cos en l a 5,gre(;;acx6:i, Con rejipecto ^ l a c l i poprot ei :iar> ®i««ilan l a s i g n i f i c a t i v o s (T de 1 , 2 con P. iáxiraa con v a l o r e a. o m 5 y II6 gradee do l i b e r t a d ) . Menos. a»n<fie se modifica d:i.rjcreta!ssnte l a velocidad de agr^aci^ri, l a s v a r i a o l < » e a d@ c o l e s t e r o l mnien1;an l a afftegaßlön. rjáxiina laáa E i ( 7 i i f i c a -. tivanente con T de 3,3 y F de 26,1 ccii 5 y I I 6 ^ a d o s do li"bertad. La velooiñad do agregación l a modifican menos que l a s Beta l i p i p r o t e i n a s pero s i ß n i f i c a t i vo e s t a d i s t í c a m e n t e ,. ^. SL aumento de t r i ¿ l i c 5 r i d o s , disrdnuye l a ogiregación œàxiina con val.ores nijy ; s i g n i f i c a t i v o s (T 3»3 con P de 26,1 con 5> y I16 grados de l i T j e r t a d ) . La v e l o oddad de agregsci<Sn tarabi&t l a disndnxiye siendo s i ^ i f i c a t i v o e s t a d i s t i c a n s e n te, S<$lo adjuntamos l o s d a t o s de A y Gamma pero l a Beta t e n í a v a l o r e s c o r r e l s r tivos.. d. í.

(24) 192. o UJ Lj h- z> Z> -J Q. < >. > O U I-. ON r-a• o. li_ CC LL) o o Ce u ir • •4ÜJ ly • f-H UJ • ÍJ1. û • H- lu to o vû. a. •4m rH r-l •. 1in O vû r-' •. r-l. o m r-l O o *. •. (NJ m <f. Cl i\i m. Jt,. r-i. cg. m. O. • »-I. lA r-i PT Ov î\i. -t o ca o On • O. 1. î. •. •. o = m' o 1. 1.. »t lA to vO. lij. r-H. IJL. vC oc c<\ • tí'». lî\. oc vioo o • tvj. r•4m tn tM •. Ov vO r-i tM CM • »0 .. 00 r- <n (V. f-CM o • • vû. .-t 0C> vO CO fM • ro. o (M vO r00 o CM o • • o. U) lu < D <-:. h ^. C. ou.. to u t/) «-t UJ Uf>. UO Uj u.i o D: u. <r. ro CO a. « «M. vO en a: • r-l. fvj. vC • r - t oc o m vC' Lf\ o r-1 rr-^ CM • • • • i-H t-i rg CM (N «i vO (\i vû rOv!. os lA O tA O » i.n. U). œ ro m • CM Cl. tn v0 O vO. m m. CM. c lO to UJ a-: o. vO. t-4 t~<. O • o. lu cr.. 1. h!. X. O. »-. •-•M. H- > <c _ J <0 a, > c: fi. X O u. 0'>. cr» r. CM tî-i. fVJ c> CJ •. C. 1. O • Ci. ». O. a: T-1 vC O •. c J Í. vti Jv... "vt.. vO C-,. «;. fvl. Ci Íí'í t j. o t. c; i. •. •. O. »-4. vO .-f f en « O i. vO œ vû r—4. • o =. CM. 01 0. -s: c;;. h. U). O. «ü r-i <í-. <.. h. <. G:. >. f- u. i/; o. •. CJ. c^ t\i o U-. r-(. «. •. C-'. O. r\i l»'!. c; n • c.;. tx: (V. <"\:. ffM « C:. UC.. yU r<> vû CM •. O. (j CM v£j <Î' ». O. lA r-. QÜ. (A •4• O. u. i/> 0 Uj a .3 Uî 'i. vC. UJ. •. i. <1. CK. CO Cv en tî» <J« o. C,. c-i CM CM. CM. r-i vO m Cf^ a:. <x vO. 0. m. CM. o. •. u"\. a. •. r-i rg. o. CM • r—Í f'!. •. o IX'"» r\i. •<. llO U) »1. U) 0 lu u.i lu Ci. a. CJ L>,. U, n u. 0. > U.. <t <X-. •. Ci. »—{. <s: O <}•. m <t. < U: 5". CM rr. r-t. f^ m O. cf'r. œ c> rv; CM O. i—i. •. «. o. <3 t>; O. C.,. <3Ci. r-4 • r-. G-. O. II:. CJ; «. C.'. c. w c;. *. C. CM oc •4» O. a.. o^ f-tn r-l. m o». •. •. 9. ce o. O Ifi. O'. a:. O» f-. ai. <. •. C C. 7 .. >. û. <s-. vi;. h. a.. o. c. Ll,' C U. O.. U0. Cr CD. Q. UJ U. Uf. LJ. g:. h u. _J. a <x. <3; -j UJ. CM a <r. ^ o: Iii cvj ,-4 (h- ». Vi. D: 0. ü.—J ^. 0; OC. •—4 «. 3. 0 ,. Wi. r-J vÜ o vf o r-4 <r (M *. ». Vf;. (M <! vO <î O. CJ œ oc 0 m r-. r-4 0 c m • m Pi Cïv ÍM 1vjj CM tH. y 0. O <. t). m t" vO vû in » r-t (M. m. u. c; Ll.. U fi rj c i/). Cî tn trH viî r-<. c\ c;c\ vC c « f.. v,'. vt r--. c»r-. iC 0 ¿; c U) l/> U.; y) D: UJ cy D U-' cr UJ c 0 h. Ct! _t Ü/. a. <-. H- 0 ffj < t» D" — f UJ C\. <:. H C.

(25) 178. n. lU Lú — t Z). <t <S' . t-. Z} (X <. lA OJ • O. >:. >. o. u h-. rtM <3vO tn « rg. K o tJ^ tn i .-i 9 • O o. o t-i c-t OC• 0 1. rcn. cc ¡Xi cn o r• « rM o. r- OI o^ .-í CNJ 00 = vO 1- if\ « • vO f • 1. VÛ m m lA. Ui. •. O. n:. eg. < > Ll. O. LL·. D; lu ofc o o íx. • r lu O ro UJ vO • c; . OI CJ • ÜlO O. «n X tt. H. Oi o <r <f a rH. viJ vO • OC. O rvt •. r-. o 00 vO ü^ vO « OC. QG rm (M • r-. co CK • en. X OC ON viae O CM O o • • CT o. m. ÜJ. (X, <. c UJ z> a. O IJJ u. vC. to h; IL c- IL liJ li. C' Cí. L; X N. G^ «. 1. .rc^í o lA. Lfl O fM tM O m *. fj m CM' • C) O OI f\l o • « vO i 1 ^. r\j o ro vO •. tM Î. co. G «. lA. m o> c^ c•a• 00 1. G^ OL or. •. m C\i. CJ •. o. en U'i u\ o « o 1. oc. r-< OC' o-r-H • O. (h. a. oc t- ) o • o 1. o o o • o 1. •-1 <r 1-» o • a O 1. X rv rr^j f\i • Cv i. o <2 CJ « O. en o c-.. ii... •. o 1. t-. en CM vî « O 1. 0-. C) ytu. rtn o r—ï • eu tn tn Iii. Ci CJ l í D — h< O •í... <í. t• 1/) O. OLO r^. OC, o-' ÍM <í> '• O iíí <t • m o. O r-t. •. O. fV! <T. O o « o. X a: r- .vO CM ro ry CSJ • « O o. OJ VÍJ vC «. o. m ro,. «. o. en en «. o. f\i a, ra a; r-«o. CM rvj •í • CJ lA r\(. vO CM f'i it o o-« lA o. <í vj" I'. r-i #. c.. f\i a p'i c. *. a; u^ r\i c:. « c.. <t t', t—i • C.Í. 'i. a C.: m c.. r c.> 0 tí. Ü-o vO ' a" •jCT -í • • O o. r0'). T-í. m. O 01. o. •. m. CC o. rH-. IJ.. _J <n": • C c <. ;. UJ Ci. vi;. r-. ix:. <. <X.. «-•(. *. T-i. {\1 CM vT CM * ij. o tX)' r\j to f—i t/J. U ^ LO. G !i; (y <. I/) O. if). ü D. U;. c ¡. 1—i. lA. o. >. s. r. (s;. CL iLi O fi' U; 12.. -J l;J o; f: O U ti.l O.. — t* 1— -J :. "S}. <. l/) Llj li. O C. o ß a a. «. c «/5. í'Vi 'X o. vO OL t\i O» • C-I Cí. i:\. O 11.. o f. CJ. O »-0 «Ts LU ÜJ l u Uj o; a, 15 ü. LJ O liO. ffi. O <t. vfj. , cz. ÜJ T. o H- > C _J lO Li. ;> i' f X t. U. D Cl. ^o l/¡ UJ ÜJ. vC o. o ra vO -4a o o C^l rH • • r--. o I-. 01 vC r-i. O >-< Cj U) ÍJi t/) D U, u; fi {>. llJ. O. c Lj.,. C' u. c. L¡ -j li. 1.1,.. cc <í > • c z> Û J >-< t-< CJ f-- > h- L: <• n.

(26) o. I:.! L ." Z> _J. fJL < >. o. U 1-. <û. if\. CM .-1 lí\ eu f-l·l •r. o •. O. •. INJ. <!. t-í. r-. f-4 m O. cn er». C-k CM •d-. m •{\Í. «. o. vO CO vû. r- v-l tX\ o en lA vO lA {M «n a. • en o 1. Xs. O r-í ». vO 1. CM O o • 0. 1. CO O o rrH »r» r-c • CNJ o. <í-. 00'. LU (M (n. -J. o m TM 1. fM u.. Li.. or. UJ OO o. u a: • UJ o • ct: (NT o ^0 — t ii_ • </) o. O. r-i. r-(. O. œ <\i. •. •. QO. t<v. f-t. tn. -cf vO. m. lA «. o. «H o o • CO i-i o. •. «. O. Oí. t\l. rfNÍ •4vO. OD Ñi m vO •. cr>. ro •4«. 00 , M. o. O O». CM. o. 00. fM. o. o. <1-í. «. •. •. O. o. o. o. l/) UJ TÍ:. —^. < <. hNO lA OC r - t. m. L(. o L,: >S) U uy • - « ÜJ Ua L... Uí LíJ. lU O. a . o-. Ü to. r-t. O. t-l f\l CM • vO. <Jc>. a) (M oc. O. «. • GC C\J. Nß. CM. On ON ao •. <1vO rf) lA •. lA NTJ vO O ON ^ lA O vO CO » « CN i ÍM 1. r-( O lA. r«. -3. OvI 1. m. r-« m c^. r-l. rH. lf\. OC r> t.) «. <r ft. r•. v,>. vO, •4r-« T-t « O I. I 1 ! 1. «-•. c-4 *. O. 1. <. >. -i li, Cl o. X c. i ' l. vC ON r- PI <r CM C> / CJ r-( M « c> Cj. X ON UN t<i f> m O. U. CM C<1 cil IN> vL.' C«! c> O « B c> O 1 1. Ifí ND f\i PN! « c; 1. O r<i VÍJ CJ c O i. vc; IM íC«» Cl... «. Cj. 1. O <r rot tA cv. 1. r- lA <4* <t . CJ- O f- vO r-l T-i • • O o. t/>. li) UJ a; UJ. ;. o--. (X.. i. m Oi C3 s O' I. 1 s a. c. < !--. \í. G. <. G^. <;. Vü '-I. r\. T'ü. <3 r-K rCÍI <r. >. •. •. » - (í ^ 1/3 r ,. O. CJ. r-1 Cf... m. a í~ r-1 *. a tV) m •. C ). o. in La. ÍX... f\í. II \. <¡-. <M. •. O. fM. r-. O O. pfi o CJ tA. CNJ «. •. O. Ci. »0 CvJ. vfl. <f. o. o. o>. lA lí-í C\i. Ifí Ci>. •. «. O. o. C\i. •. r-. ir: < to, •. VÛ. !r. r-. sc. CM « ON CM Cl •4-. <t. u. •a •. ÏÏ.. <¡c. CJ. UTi c\. •. •. o. c-. r{<1 o. •. CJ. -í. r-«. r-. in. OT. «-<. 1- í • O. O •. r\. c:• o. en. in ctf). CA u-.. Cj a. r-i. «. «. •. o. O. C.-. <r. in. co. (M «. r-t. r-4 OLIA « PI ft c\< •. ex.. rsj «. CM. t-l r-l. •'. Qx 1a^-^ 2' 'O O ' !u y s: • ; l!J : c rv z. <r. ^. ¡ I xU i i. t x. <. m. o. ". (-•. a. c-. o. t-i. v". . r-S. rr-<. •. l l J. œ t-(. c:> •. o. o. Ij. '. r.;. «-'I. ,,. •. •. IfN CN lA CI. ON. •. CNJ t n. ^. O. - t t. i. r-l. 6 «/) LíJ. UJ. UJ. Uj. Oí. or U-. o Li CS. CNJ ON < - 1. O r-l. rH. CM t-í. O. CM. < <. I -. •. ra CC lA <Í. C C. vi'-. -J • <3. o • <t. vñ^ tM IT». CNJ O Ñí. \. •. o. 0 01. ¿. ffi • • < • • t-. O f l·L- rvi. in. •. O co. Oi en. O. UJ u <Í. X. NO ON LH. í T l. i. m. •. 0-.. X. <. r> U) o. o. «-i. ÍM. U. l O O Ui (V. a :. ! :. fiN On lA. o. «. OJ ON CJ CO -4-. O. a) X t -. CM. _J llJ D: o I: O o uU UJ. -J ~J. t_!. <c •—«. í-" : K» ^ Ui , LL. fe o cC o er O' ù; ULi-' J U S. O;. ^. «. Ci tf). ce. <. iL ^^ l,. u c>: Z: i,') Q. O. o. u-, Uï. Uí in a, Ui oa l¡j o O: liJ t\. c;-. •o ,.j liú.. <£ i'. O. <. 3 : « H CO f— c <f O > H- lli «f o.

(27) 180. Û Sij m tz> _J o. •< s: > O" U. CK . tn ac m CTi r\¡ m •4-. «M • O. O ». fM. t\j o - (f vO X vfj m # S '-•o o' O o a>. '. o en r-. O ro IM ai O. &. CM . í. , • c<-| t\í m PI •m r- , 00 oy j-. m « O <t -• m 1 1 •. aj O vO o (M : o <r y • f~! r-i 1. ¡jj .J. ao. •vO CC. r-. ti.. ßf yj O o tt u• lu O lij k- • oc Û I- IL. f) o. o L.,: u ™ i« IL ex. Ulü o u. VÍJ r-» en. -aro. CC o vO m vT CC tM O <x • • • • «-1 ra f-i •-I ^. O* , UO Oi r-l f\J r-t c-l. &N o tt-s , tM O vO en M » • f^j ÍM r~l í-i. >o vO. o <r C) -3«. to. >-. <r. •LO. ÜG O. c.X O u. OJ CM O in o m O. ao. vO O" lí* o « o <. O irv <f. r•. >-i. vO t-f. oc • o. CM -a". o OC;. vO. -í. f<% m. CC,. tn. o. ». ÑT. o vT en • O. X. ¡A t-f O •. 1. iiJ o:. ft. ». f-í. rr-t fM O-y (Y-S • tJ. t/) iLi rr-. ui. K. 1<t. OI CA. m ra r<1o • lA. O • o. a o. Ca. <. í-Q < Z C > »- Iii WQ. o o» (M Oc. m. c^ rc.> Í'VJ. t-l r-. t—i. O. •. o. fM *. Cí. 1. •X. Ct o. C£ «-I« o. m f v». <r tt. ;-. <}. ta. rvj. o. H.. O. 1. m à> OG Cl. tj » o i. If!. a; sirs! * O. CM CM ro CM «. o 1. (M tA en «n ra o. m vO ro • o CM i. o ^. a.. ^. o • o. CM. O C). OJ. C'> rx¡ • O. 1. p) o o lii» o. vO tfí a; o ^ o o CM « O O CM *. vO vO. o oc. Cl. lO 10 UJ fr UJ Oí UJ X H-. e. O i. 1. ao aj. <r. O. <M • en. C'l i. \0. •. o. m. O. u\ a.. o » o. U'i O r-. ft". Ci. r-o o. iUJ u ' zr. i. vO. CM m <1o» íM * fi o. 1-1 vt c:> o». Ui. CC <. f:. <. OD rCM « O • C, J. •4•-H r-! m r-H « c. iTl. »O C). ft. O. o t> *. <t ff! -O en • O. O O' If-». o OD r-<. «. «. o. -í tn o o t\i •. vO. ir> •. en fM. O 00 OD CM O. o o» m li'i fM. •. ,. a. (M. r-. t-i. m. (NJ rv> icr > c^a r^j vO .0-. íje « o O CM. tv. t<i. <3. iíi. r-. q;. t.. o. ví;. or. r--t. CX3 CM •4-. »A. <i CC. o c^ 0^ t-l Pl • a m ir» t•ÑJ o. o. UJ. i. •. UJ IjJ r\3 Ga: a: o u^ L¡ t j a. C.) r-H. C. »—«. œ IM m o ce » ot Uj o lü O. o. u) a. t/j >•. m. CM Ch a:. CM « CM f-í r-J. •. O. u'X. r-. UJ. o c O liJ u a: lu h-. Of. o. tJ-") IJJ G, O. i/j iLl UO. O' <. ÍY. LL.. O:-. O D. D Ui _J 3. <:>. bj ¿1 «t.. C o o m CM « C:. c; tO. l/> o Ii.. a <c iO ' c U). l·-. »0 tn oc o» o • c-. O. : j. I—i. CL. O « O. <. CM Ñivo en Ov r-f C» OT;. Û' ir¡. Ü3 l/) ll. t':. O. C'l O. b ü. tl.l u. Ci'. :j. O m. u . c.. li. J g:. ^. o. HZ) OJ H <t_ 0r. >. Uj «t. O. o ff. a rm o:.. si Cí'.

(28) I H a VJ ¡J -é 1-- _) -j CL ><. I. o. u h-. I. -t. 161. T-i. r-i O. t-rtM. «. •. yi) i. cf\. 00 1. so ^ ÖV u?rj la CvJ ao «. *. r-i. »0 m ra • m 1. Ui _J >. ll. u. ex: uj. oo a: U ce • ¡3 Ui o Ui • (X Q I 1- b^ i-O Ü. f-4 »û rvj r-«. <. c:> rI—1 o «. •-i w-i t" xO •. M. vO fM. vQ m Ov vO , vO tn o o. O <t o» rfVj • o. «. *. if) lü ct ü). «. «. to U to ^ u. -<5 oU.Í Ui o ÍX »«h I. »—«. LU. a i. u. -i m vO m o m f\} m. 1. O o. f^ cn o • (n 1. lA tn tn <3ca • o. ro o «. o. uO. 2:. O. fcn CM .-1 • o 1. — io 1 w tQ e> ÜJ. t—t. h. >. <¡. -J Uj ßa :. t n. >. X,. O. u. o (M a. «. o 1. o '. lA viî. o li"» « o 1. vO. I. vO CM «A. •. O. o. ••0. ,-(.. <1-. O^ O. fM. A O. >. 1. •4 m. m. «. m. ÍX,'.. <r. f... G C fM. u». •. •. • <ü. 1 r-H ' c> M ft.. œ. o in If.. ÍM O^. «. «. o^. «. (t-). ra.. a: ^ ce ex:o f-(M r- m s t-( o f\j *. ofs-.. <v <T {'•J s {V. <iIM CT) o--. •X. m. *. '. f u. p'" I'.:. c:.. m. c. «. C. O T-l. vT;. r r. *. or. r-i. I: r. • • u;. rj. 1. f. <. O) C ü). r-i. r-t. m. m. V-'i. (U. C.:'. <t ü: •. > U.. o. O Î-«.» i'-i 11. j LiJ ir; LL ¿.i ij^ o u>. L:,. cl. n. vC5 i-t. OJ ri. i f ). 1/5 „J <1 <t. O -, C). f~ (/) U.1 11, O (•L O. ! :. c. .i t.. »J .... lij. S". ^. >. íj_ O Uj O o . to. U ). I—. U ). U ). u i. y }. L'J. Cl.. £>, Ui LJ et; Ui O: S.. t"; Ui u^ (Ci < i. 1o —> 0» l·C.I. h -. a. ( A ). i. C j. ». f1 1— lO. t. -. • 1. a :. i.-.l. t-.. h. O M ! -. <r _i üi ft c. o i. *. o .. Í. c;. >•. V. c. L,3. •. 111. ;. o. e> vfj X' r- r-HI cc r- ( > if\ m C«"". Cl • -3' 0-> u \ ren t A o-». Uj. VM. L.. OC:. ^Û U I. rr.. <c. >. u.. ir: LJ a.. Ui i: I-O. O. tu «••s C> o Ä. cu". n O. il. iO. c-.. «. Û O C: d <r 1o O <c, o^ -t—t m at c > 1— t! ' O o"; O. ü:.. O·'. C>1. vO. UJ. ». h ó. S. ;_> o. ijj. o. r^ PS en O vo r• • '00 t ^ o vO .-1 ^ rvl t-i. h -. <. cy^. C.

(29) gjBTTO. e í t ^ b í i , a c i ( b í nmsrn. :de viAmwrns. y. v:. 2: „ -. ^. CCW AGHEG'iCIOK^. La, fÔriHila a p l i o a d a fue la, siguientes. 3.)5nd® l^sigiiifica wlmero de plaquetas (con. si deradas b u s variaciones de 10 en, 10) y Ag la adhesividad« Voliriendo a sstudiai» el efecto de estos datol·í sobre cada uno dG los paräroG-* tros, vemos que el efecto del número de plaqp^etas so"bre todos IOB parámetros es prácticamente m í o ,. pero con un valor esta.dístico niiy poco si¿9iifi cativo.. La aáhesividttd influye sobre la A haciendo aumentar en 38.'>1 con un error raenoi del 1 5: 100. SolDre la teta hace aumentar ifjja3.!iiente en 57.32, Sobre la C iirice disminuir en lé.72 y solsre la gamaa hace ajinentar en 49.88» ToiOB estos datos tienen igualmente «na comproljaci6n estadística altamente si gsi fi oati va<>.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (34 pages)