Falles Josefines

73  Download (0)

Full text

(1)

e

A R L E S SALVADOH

F P. LL t; b

J

o

~ ~ F 1 N E S

(2)

D'antic at ve, ma terra, la cangé

i tots ls anys et mostros com antany;

sempre has posat la teua ambicié

afer cr6mi.r els sfmbols de l' engany •.

Oh Terra d'on sóc eixiti Entre música i rialles

mostres el seny i ~l sentit.

Tena p~r les falles forta obsessié parque d 1 cor d 1 Pobl sén afanYi

guspir~ i flama i foe d'aquell tió

~U6 crema i anihila i no fa dany.

Poble de foguera al pit!

~ntr6 músic~ i rialles

mostres el sehy i 1 sentit.

ts

pia i clara aquella visió

que tens d l'home que et posa el parany

i que et predica la remissió

mentre et desabna i augmenta son guany.

~ntre músicm i rialles mostres el seny 1 el sentit.

Ah poble meu cansat de dar pardó i de cremar els sfmbols de l'engany;

tot pralpitRnt de calda il"lusió

has fet

Ya

F~lla Gran de l'averany.

~lm i cendra un món d'oblit.

~ntre m~sica i riall~s

mostres el seny i el sentit.

Al llibre ELOGI de la VAG~NCIA COuLECClú ESPIGA

1937

V~lencia

(3)

-l~ f~-­

~!HA, (

~C\~(

X\~q ~

-

~~.

- -

~-

-

.

EIrC- ~

1

}-~

.

F~l.

J-/

~

lo' - -.

S't.

~¡..-

~~~

~

~

1

~

~

f1,.t(\..-\

/y'~~-~l-_ ...

(~~~

f JL: c.J: te{ f~~r i (tJ- 'r

{'(Z{)

(4)

, J

,..

o

~Me~, F68UflRA _.-"'''''''':''-~,'''~"~.~

" Vindra la nit i amb cUt, la plantada ael carafal 'eme ;té els ninots c1avats

__ 1~ qU:€1 han

de

s-er desp,és tan admirats _llavi amb Fmrís- per tota una gentada!

Vindra la nit de música i h:111~da 'en que el jovent té els peus agils i alc.ts

. :i en que la jc'!!t enjoia, extasiats, te1s ulls curulls de febra enverinada.

V,indr.a la nit semblant altres d'al1tany i el carafal s'era un manoll de J.h.1tn.s,

Jlengües de foc, que pugen com l'arany.

Amor, així -geontil, ca.rnal, et~rna­

Vi'us i te mous, t'encens i te consums

~ ets per ai fnón foguera que enllUl{rna.

~""_~~ ~~g~~§ §~LV~p~\ . ,.¡

(5)

j<MA~ h ,

.. ' A- c{~ h {;W. (CcA~~t4

A~ ~ ~~l-'rt¡f,~~'tút.

-~ S&vV\~ H - ~G1 t:r~ ~~q

~ ~ t""t~'Fi~,' ~~~, '

,ti~VVa-{, ~ Nlt-~ k lfOVV\ ~t;;_

, . ~ ~~t" rw;~0, ~'" -'l'~f;;; ,

. ;";~$ \9~~., 4>~ 'tt>~~ ~ ~ ~~.~-

"0<. cu(

CA?VVv.vv

~VV\-~ ~ /VI'~

, ~ ?, , vwv M

U1', fA

~....R I~"

1-

lw~1;. . .

V V,

;¡,..olA

....e í"'-'"'" r r ffv~ .ue

'1

~~~ <..

. ~~ ~t~

í

~ « U---V1~ ~~

,

lcv1

4

dA.- ~

I

f~ otv{ ,Bú'Y\ ~~~

, t tZ/V;' ~'~I r ~ e", id~,

~"'1 d.ut N~ ~if r

€-o

~o<'-"<&..

Al ~ r~I.N~U, h.-t~' L~.

" J

¡fe f~~[,- i ~.¿I-"of.i 1"t4~

(6)

PODres ninots j)lan'~a~s dJ¡m~:'~,l1t la falla (~L1C ;:1-0 te~,i1.1 .:..:r;'el1 i us falta cer,

c.~~t; cstzu farcits de ct~'ft~~S prq.~s i d,~ pa.ll,í1 iot fe11tt un'ge~t Í1u.1l1a ele jqia (} g:)f.

'\lCl::U al !ná!l nO;11·és l)~r i·~r d:dla, per SC2.,~4I1ir el v>:i qne ':10 .rnor. ,

1 to.~s elS a.r...Y5 gUa.I1ty{:1l gJ.!i.tn~ Dat-:1!la pe~"(g¡~ fht"¡,nlor fc~ cscla.t c.:v~:; U:ia flo'r,"

P;)br'~,;s i1!;n:,t!s! Son fins de 13, ir'J¡~a

1 g.l e rafal est:;·u p~r a alc'gria . tl'n~la Cíutat que I'i1.t ,to.t: ~~e;J].i._ ct1~n'ít I

G!c1l·{a!111.i':111t el fOl: ''1;15 ~liliibaf.l,;lna-t...-:.

le, fla.m:a ardc:1t ~puny:i.l gro<: CSc¡¡;,-¡ata-

liS va <eren1unt i t1S du_ al.YDsrrc R~s~í.

5~~ ~ ,'0 11"",,; e., F~,

~----

7 P e~A./"J cv!- / F.e;t

'r,q 4 7

5~~ 'v\~

ei~~~

~ ~

C4\r

~ fcvvCvJM

~ €.C1. rt/\t"

cC..<

(~ (~.

(7)
(8)

... _,._ .. __ .. • __ . . . _"' ...- ...~ : w• • - -

Sant Josep, varafiorida, cLu en les rnans un raig de sol quan la festaés ben -guarnida.

de llorer ¡de bunyol.

En la dansa de la falla hem d"encendre els nostres cürs;

qui la mira i no la balla no sabd. deIs sens tresors.

Valenciana, ·galana,

tens els uUs plens de dol~or;

el'esta clansa ciutadaha vas gojant tata l:amor.

Sant Josep, vara.florida, mes ele mar~, goigodel meuCOl',

és el sol de nostrá vi.&

la Ciu.tat que és terra el'or.

CARLES SALVADOR

El Sol, la Falla i la L1una

1

El Sol es-guarda la ~lla i la resseca· ardorós tot preparant la batalla que fmid. amb la .rialla del fiameig ardent iros.

II L'harmonia de la nit esta enguatada de Lluna que devalla i ha guarnit la Falla que s'ha adorm¡, . amb nna patina bruna.

s. o.

S. O. SALVAlJOR OrlENl:iA

(9)

Si na me fas uns bunyoís cada dia al calfetí,

si~la Comissiá no anime

j me la enduc cap allí, ni seria bon fallero hivaldriá un garrofí.

Ai, Pepeta, no t'enfades, perque et veig i no te veig;

quan les falles siguen cendra tomarael nostre festeig.

SALVADOR ORENGA Si no accmpanye falleres peJ.s carrers de la eiutat i els atril& no ,pose en orcLl1e per tocar daI1t-l'e1lltaulat.

¡a falla és seglUlr que falla ...

i se crema el veinat.

manifesser

~ . "'--..__-~-s

ter);!

del

f~·-t.-I. J:Jt

J

Caneó

,

~-

.... __ /

,

Ni t'enfades ni em malmires perque et veig i no te veig ara que ,en el temps deo falles nostre Amor ¡la té festeig.

Si jo no contraote els .mi"rsics, . si jc· no busque el "Hibret"

i si el castell jo no ajuste i me'l p1a:nte fort ¡ dret, ni menge, ni dore tranquiL ni reopire satisfet.

Si no estic en la plamada c:aven tor', els cabirons;

1es bano eretes rÍo a'rriGen

o....

~ gúamir tots els balcons si a rep<lirtir~les no em pose ptijant i baixant graons.

'---- ..

_-~-

(10)

Bunyolera graciosa

Bun¡yolera graóosa

que a l'ombra del verd llorer 'p;ess'igues la blanca pasta que fregix 1'0Ji rcent, no me neglues la mirada -ta miraela¡ somrient-, puix que el dia de les falles jo, senSe tu no sóc res.

Bunyolera graciosa que a la vora deJ feguer els bunyols amb la varetal fas redc'11 s C0111 un anell, deIs sucre que els vas posant a'l11b eJ teu somrís plaent el6na-me'n una miqueta, pLjix ,ense tu no sóc res.

Bunyolera graciosa que a la porta del carrer perfumes el cafetí, la pla<;a, J'aine i el cel, posa un quilo ele bunyols d1eixos daurats que vals fent, puix que el dia ele les falles sense bunY'Qlls... 110 sóc res.

CARLES SALVADOR

Dibuix ele Tcre.seta. Pascual.

(11)

-;.. {~ PLt~1- ~ F~ - ~

~ ~ Il..<~~ dt ~ ~

-~~~ 1'r('~~-

~ ~c. /1'"~1

~.a ~f ~ CA[lAf-~

df .fA. r

c6l

~t/.

-kr'(A eJ! t¿~~

r~

cJlvVVYt

~d!e '~f-u~)

~ ~ ~ r

4€

11;Y~~t4 oJ ~~/¡tvv~ /1{~?1-

¡'

~f -u r /Vr~~tCi

<

~~~~~~.

F ~ de r w ~ ~'tv~;

UVV~~ícXt ~ ~ ~~

~0r/t~

Ft;;.. ~ ~'cV:1 ~~ q~

.

&¿E {,&vC\-~

~ ~~i: vcJe,utw

J!~~--' ~0d:t ~ Ú'V1f~

r < I 1'1,' ~

Fc/ /Ja.-~

f'

~cf ~~

i

~ .¿; C--<.t7e:t (

v&vv

1.0

t

c;,' 1

~ ~ ~ CiflA?~~~e .

~

L

v...uv1

~

of (.e-t

--cvr

-e--t

~'I-

~ ~a ~--1-"/'f:.ú"J'q

(12)

CARLES SALVADOR

~ ~ C4\A.-¿'~~

c4 ~ ~ ~k~ett f~

r

~ ~

--Q'

~vvVL·~~

.k r~'" "í"'~ ~

~~~ d..t ~ r~ /1t~~ f

te rW rk( FW1tw

p~", /,,¡ r~l- , \ 9 6" {

>.-~

(13)

L'OFI<E~A

DUOl els rams les faelrines falleres teLes jaiases, batant -los els corso Van1' a la Mare ele Déu, rialb-es, porten-Ji l'Gses, clavells i al tres flors_

(¿Qui ens va aCLfsar el'haver fet xavacana esta festassa ele flames i fu'l11?

¿Qui va oblielar que en ser valenciana

~ra una festa c1'éLt110r i ele llum?)

És de la pla<;a al -bell mig 011 l'ofrena tél el seu esclat elelitós i on -s'omplena l'ar;inra. el co'r i 'la fe ele claror.

(Qne Sa:l'1l Josep en sa {esta ele falles vol que a la Verge. am,b qui féu esponsalles, porten somriures i flors el'alta Amor.)

CARLES SAL VADOR

D,huix:

de LIClr~n~

(14)

Pluja i més p[uja. Baneleres barraeles p[oren rojors i grogors remullades amb llagrimetes el'un p[or massa solt.

lalles les

en

Sobre l'as.falt e[s ninots ele la falla tenen rialles que semblen inyors i pels cartons i les te10es devalla tot un mostrari ele ti[s ele colors.

Plou dia i nit i ploUl'a, per les traces.

N{¡vols i boires al cel agrisat.

Passa [a gent pels carrers i les places sota el paraigües lluent i mul1at.

Festa aigualicla, [es falles sens flama són, més que joia i somrís, veus ·el'un drama tragicament concebut i resolt.

CARLES SALVADüR Dibuix de V. Sanz Castellano

.:'lIllIlIllIllIUIIIIIIIIIIIIUllllllllllllrllllllllllllltllIlIlIllIUlllIlI!!JIIIIIJLllIIlIIlIlIIllllIIlIlIlIIlllllII1IIIIIIIII.lIIIIIIIIIIIJ!lIIIIII,I""fl"lIIl11ll11[l""III"III[lllll"lIIl11r~".IIlIIlIIfllllllll"lII[ll1II1111111lrlllJI"

(15)

LES FALLES El foe, el fum, les tlalllfJs, la llum •••,

•• • Les purnes un 'Ir 1

s' n pugen al e81 (vel d'OI', de gaudis

d 1 cor).

La testa, quan mol.}

ja llesta, somriu de goig.

A sota

hi ha, roig,

ut

de flames •••iU i a dalt, molt alt,

1 goig

neIs ela.ms •••

• •• ••• ••• •••

EIs foes, i els llume, i traques, perfume •••

1 al cor,

COI' "Irell, la llama no mor.

CAALES SAíNA.ooR

(16)

En AJaGUlt, cen:yiela ele pal111eres, vora el somrís blavenc ele brisa i mar, satíric seny. joiés, ha fet plantar {'humor putl¡xent i net de les fogueres .

.'\Is caelafalcs hi ha goigs, sals marineres.

caricatur,v ¡mofa i riure ciar Ji aquell clesig fecunel d'invc-!ucrar, áls alls' de tots, les burles ¡les veres..

eins ele la. l1UIn del sol tan crua, i Hva el fogueril instint acre ix i aviva

¡'.,!.Vís o el crit i el clam predicador.

1 elins la nit i al bes, que c1uíx i ablama (luan el:-; llinols sén pnrnes i són flama, ['humor roellt es torna .fhl111, claror ...

CAnLEs SAL\· ...\'OOR

f~cJ- ' fet-

l q

¡;

3

r~

=- -I

i

,¡.

I

I

(17)

Sobre el gris asfaIt, les falles:

fus1"E( cartó, bOIUrrt.balles, . i aquell. sarcasme que riu".

Per'lJaire va, rondinaire,.

rocell que fa de peraire ~

i

estov~.

llaná en el

~t'üx{ VV 11-- ~

CARLES SALVAD;R

I~

,

t¿mavetaf

.

"

, - Inici de Primaveres, esclat de riurés i flors, musicfuetes c'.'lnQoneres, escalf . de fla;n~;' i cors

i els roigs i els. grocs de Sen yeres..

-sang bullen! i caliut,.d'ors- tremolant per les senderes del cel blau llunya deIs plors.

) • •, ••• -L

I

; . . - - - - . - -'---~

(18)

- - - C e ; : >

, 0'vW\.{,.e,~

-e

I

0'IM.1

i~(; ~VWll- 01. \.NVl C'Nv'~ICe~ .!Wl()h\)-e\1- ~

º-c>---

':)~t\. .tW\~~1 ~

eh

~~~ M 1'l4-¡'-

(19)

50W\ ~ ~ 1U1M;tt~ ~

A r

1-vv

~ f,.;c

1)U'l41

/V~

"

t ~t.~ s~~~~

¡ te ~ ~ Pevv~ .~-

i ¡u-vr

dA.

ifM.u' ~ 8&

~ ~ y~ ~t\ c-U{

¿ti!

r d.1N~. r1.k7 etvf ~

~~WJ/~m"

ÚI\N'

~ rt. dt~, ,

,~~, ~t<J. ,¿¿~ " '

. /}-V'NVV

~N'l rj;1I'M~. .

.~ /V~.,~t« ~ .

~~~~í~.W~ ,

; .~W(;\ ~ ~ ::v4

¡(¡

~

.

~.~~l-e.., ~ ~ ,

y ~~ i ~ V\r1.A~

(A.f\AA ~ lf~ ~ ~~~

.

. _ _ . " , .. ". "'\ - - - ... p . '

(20)

Can<;:ó de'

/1

endemá de falles

Tant si val fer bona cara com embu\ts o mitjos plors;

l'aigua. encara raja clara i és al gerro el pom de fIors.

Tant si va: fer bona- cara com posar dol en e:s cors quan soIs queden l'esialles

de les falles.

Ja han llevat les banderetes die fines tres i balcons;

s'han cremat les fustes dretes i agranat '~endra i t:ons.

Ja han llevat les banderets's i ep:grames deIs '~antons i soIs queden les contalles

de les falks.

La cassalla ja no pica, ni s'ensueren e:.s bunyo:s;

el petarj ja no rep:ica fent csglais o deseonso:s.

L," ·~assalla ja no pica pero tens el xic que 'vols i han u fet ·.es '.-"posaib3

·:.e ~es fall~s.

De la mUSlca i la·'~raca \ ja no queda ni el re\ó; S5

00'1'0 al COI' dlUs una· taca

oue t'ha fet 'a il.lus:Ó.

De. la música i h traca t'enreeordes a muntó per qué Amor trau revifallc., -;al. pepeta!- die les falles.

CARLES SALVADOR

(21)
(22)

,

~~

i

'.I\AAt-vci¡ iiv~c,

cR.L

~~~ I

Cw~~~",1- ~ ~~ ~

fA

~

;« ~~ ~ ~--b:, ~dN~ iNvt~t~,

e wvle¡ ~ cvtv ~

(23)

- -

(24)

A PILAR IBAN~Z ~ARTIN 1 ~ELLADO

FALLERA MAJOR 1951

Su1J:..1'

El cel que és blau et dira l'aleLria d'aquesta terra tan plena de flors;

el sol que és d'or mostrara la follia

d& l'entusiasme que hi ha en nostres corso

La blava mar i la núvola blanca

• resplandiran com lluernes de llum

i en els jardins s'omplira cada branca d'amorosides canQons de perfu~.

Q,ue aquesta festa de falles litle esclata per ta beutat entre flams escarlata

~eixe en ta falda sa joia fuillor.

Un dolQ somrís fet de gran simpatia que te recorde tot l'any, cada dma, que tu has estat sa Fallera ~ajor.

Carles ::iALVA,Uurt

Ciutat,mar'i,lY~l f"~·W ,,-le.. t4c~~

I

117(

(25)

¡

'iI

l

I . i

_.

-.

/

..'0

Reina de festes de llum i colors, entre les fiors, els perfums i les sedes, entre el S0771.ríS i els vocables sonors que 110 és possible adq1!'irir amb.'nu:m,edes.

Re"ina als salons, als jardins i als carrerB on és etern el marí del be!! d'¡a'

·en' que el tragí ch. tada mostra enters tots els esguards que el blau cel endolcio..

En el Reialme 'de fiors on fulgures vítols rebras de les mil criatures .que et s'acarrossen amb goig al'costat.

1de tot pit fiamejant alegríes -¡oh, tú. Fallera Major!- estos diea

~urt la lloanéa a la teua beutat.

Caries SalvaJor

I

"

(26)

A

{~ F~t.e" ~

L!r"Y

I q1;1 ~

e;

lMWV\~

tU{

C~ I~'- vat1l; (~)/~Z~tp"4~

) :vvt:V ~ t.A~' ~ V/ ~~

6Ú- V\AA-'J

rL.

¡Ii

;'b,,-M~ ~ ~ ~ ~etNt..

~~

t-:..t

~ y~~ *

d ( ' ¿ ' A

tvr;

(...v1.t\A ~ ~ ~ l' rJ{~ IJ e;v""- •

J~~ ~ ~4 r~ ¡,(/~,'''t

&.t.

t

IV'

H~ t--t . d e.e-e ...en

rwrrf fA ~Ao- 4.\ ya

<-A '...

t ~

rM tm. ~"'"' ~ W

.A

;r

~ d ~ c.. v".{,..vv

't

k

J.A,

t.. ¿

~~ d.<v-r.,...

d 'lo< .,e- A4"...,t...

~~ r~ h , '" ; ti~...u- tv. /W1I'~r

VI.

J~ f";~"1

ú!\M. l.M" ~ ~t¿

1..(.

rl'.&1~C\

. ~ J.< ~ ~ eti. cV.~~.¿M.

~ 1t:t;30

~

tl

¡~ ~l

rv \

.1

(27)

- ¡el

{

(28)

,A t. F~~ l/V1v lq~t¡

\ j."k lM

.wltt

~_ e '~~.-r~,' Ca-, "W-1O"'.

. :-

$~J.- ~

V

vvU<. l;U..v C< J-, ~ ,~u..e

de

~Ae-t&-,

_«(Xv\-~/H~ ~ ¿~ ~ f-

G\fV"'\-

~ ~t~ te-f,- ~ /YifYJ~ ~~

~ ~ <l/~ifVMA:>IY ~ ~ ~ mr>-t1t'W.

V vvtk \tW

C(.

M b~ ce (

li.-1

tv~

~~~-~~h rv\b1~ d'~,

~ ~ t-, ~ ~ vt". t oC< 'Votn-u&.,

J

~~Q..,r~~<4~.

V~ v.w

Ce.

t.>-JJ ~~~ ~q,

\ ~ ."..,{. u-l

WlM N.¿...

Ir- ~ olM.4,

C.N\AA

~ ~C\ d..c.t

WV'¡

tv ~ ~ ,

_ l~~ ~ ~.l~k~~~

t-~ v:t.. w-v, ~t. ~ ; ~(

Wv.A

~ ~/~ ett ~~ ~~ .. -

C~ )hlvV\.~

~~'-~.~-hn---~

'-f:-~'----

(29)

LA FALLA MODERNA

J~ la falla es prefabrica i hi ha almacens de cartons.

Vols una xica bonica

vestint falda o pantalons2

.

Vols un burro i un gitano

o unes' 'girls" pr nint el banyi.

Vol s un jagant

ca

Vol s un nane . que té melons d~ tot l'any ,

D mana, qu arQ les falles no t nen el cam{ estret.

Tot ho fa P p Borumballes;

no cal ja 1 "pensat i fet".

L'inganiós ja dóna penaj esta de sobra 1 talent i es tira l'art a l'esqu na el fall r incompotent.

CARLES SALVAiJOh

Puplicada dos anys després d 1 seu traspas en il COET ~9t~

amb altres d ls autors A. Send{n Galiana, Vicent Caro Adam, Edu art Escalanto, Paco Sanz 1 Gonzalo Cantó. Encap~alad s amb 1 tI tol 'IO r V 11 de la Literatura Fallera' '. ~~Q~.~-Q==h~.~.~=

p~alie&áa=&a&e=~

S.=S.-:i:= :¡:

Fracment final de Els Angelets en l'Explicació i Relació de la falla amb lema Pensat i Fet?, deIs carrers de Castelló, Se_

gorb i General San ~art{n, any 19~3. Llibret escrit per CarIes Salvacior·

(30)

A aria del Rosar Violant Ferrandis Luna i Alvarez de

To1 ~ d o

J

Félll (.

v-

~ M

d

ju. ---l..

"j?

2.

Hi ha un toe encéa,perennement en tlama, que té els tione

a~$

cors valenciana ;

el seu tlameig llurs animes

.w...

abIsma

i l~luminant-les fa que siBuen grans.

Hi ha un altre toe als ulls que l'aire intlama

·1 té el caliu als llavis i a les mans ; quan és ben vlu la rossa mel reclama per a endolcir les penes dels humans.

1 un tercer toe, qua en ales es desclosa - rosa de mar9,revol que no reposa - material,joiós,de r1ure ti •••

D'aquestos tocs,koser,sou la Fallera plena de seny,quan naix la Primavera

i el cel ás blau i res no hl ha mesqu{.

CARLES SALVADOR

,

/

- - - - ---~--- ---~

(31)
(32)

N 1 ~ O 1 S de

e

A

R

N i

o

S 3

o

S Al bon amic Hieard Vecina

~!has demanat,bona amiga Pepet8,

que vaja amb tll passejant pels carrers

per~ué vols vore la festa cOilipleta

~ue ha sabut fer l'esperit deIs fRllers.

Gonforme. Anem. 1 est~ clar que no es tracta a'anar mirant molta o pocs carafals

'sL..no als ninots ¡ue presenten l'exacta, la ~ sencer~uns ' mals.

----'~. ~

Ja estan plantats els ninots de les falles pero és be! cert 1u6 hi ha uns altres ninots amb draps al cor i al cervell borumballes als ~uals el món deu portar a carxots.

Ac! tenim eixa valla doneta

':iUt:l va 11u1 nt eOIl un gros el i am ant

' ...>.1 tP

el jovenet que ara porta a.la ~rlta

i que no ás altre -lu6 l'ú~ltim,,\1lIlAP.nt.

;

Tenim alla el senyoret de l'O;iva noble de sanb i molt rie cavaller.

~ue estalviant,fins ho fa en la saliva i no despán,ni Jer erro,un dinero

'1'alilbé tenim el ve! estraperli ste

~U6 fa pocs anys era un xic illort de faro

i s'ha tornat gran senyor i rendiste perque ha venllt,fora llei,fil d'aram.

Tenim Be! la deIs minsos ropatees, la senyoreta 5ubtil,mig perpal,

~ue tant retoca i refa eIs ma~uilla~ges

~ue té una car~ ú'antic Carnaval.

(33)

... :. • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • •

Salvadbr CarIes

1 más alla el vocaliste La Murta

que 'lna tri nxera ha estrenat color bei x que per les cames li para un poc curta

i per l'esquena s'eixampla,li- creix.

1 es veuen tanta de ninots de la falla per toL arreu i a tothora pa~sar

que sense dubte tot és faramalla d'ossos i carn que es ~odria cremar •

Així ja veus,bona amiga ~epeta, si pots -_:luedar des d' av

di

s~t(sfeta d'havar trobat pels c'trers.:uns ni!1O~s que s' han guan.Jiat l' e -, oreUi velleta1

~ ),>

o al lnenJ-S un joc de~, t;)aí-atlio i carx:~ts.

- 4 -

(/Cv~/!f~~

~-v-~~ eroJ-

0.-"

"U F~OII

(34)

~

- Xl -

1

c¡;-

LA FALLA NO MOR

El toc, el fum, les tlames, la llum ...

Les pumes un vel s' en pugen al cel que és'ola!a, que és 0,(

i gaudls del cur ...

La festa.

quan mOr ja llesta, somriu de goig puix, roig, hi ha un riu de flams i el goig deIs clams ...

Els feJcs i els llums i traques, perfums ...

Quin goig al cor!

La falla no mur!

CARLES SALVADOR

(35)

J'af1/UJt

t.

A l'amic Manuel García Esmit Si tu vals fer-me felig

porta'm a vare les falles;

vullc viure un dia castís dins l'embolic de ses malles.

Porta'm, Pepet; fa bon sol i fa aire de Primavera.

l'er a tastar el bunyol

avui fa un temps de pri"'Ytera.

Els ninots 'dels en~ts

són tan satíri.cs o mes

(1ue els ninots dels anys passats i que ara ja no són res.

Hi ha músiques i alegria, hi ha traques i banderetes...

A nem, que un dia és un dia

I hem de fer festes completes.

Explica'm, tu, que vol dir eixe grup i eixa figura.

¿Dius que aixó és l' Amor d'ahir i ago en la vida futura?

¿I dius que allo que més val és l' Amor tal com avui

puix que en el temps actual és quan tu me vals a mi?

Ai, Pepet, no expliques' més perque el teu cor ja trau flames.

Anem, que tinc interés

d'efJtirar-me un poc les cames.

(36)

LA LLUNA lUU ...

En la Ciutat,)a nit de San Joscp,

hi ha el fort .

so

x:oU'del poble que es bel1uga

j dd~; masclets,l'estrépit. inarrnflllic i Clllarg sonar d~ tanta i tanta músi¡~~.l.

. Les falles ·son, alhóra, radianls i e15 gallarets tremólen joquinosos

~om el jovent que estrena sa alegria,

com els bunyols que en l'oli es LOrnCtl ~ro~~sos.

A rnitjá n,ít ciutat es pega (oc i creix i creix en al tes· flamerades ; el'cel,' tot rOig,. 's'omplena de guspires els· cilltadans amb goig reben les bl'ases.

Lalluna riu de la fredor estant

'per la Ciutat' que amb foc tremola i ,'¡uga, iot fent festei'gs guarnits ele coloraincs ,.que el [oc encén ¡ s61s un moment duren ..

• • • • • • • • •

.

• • • • • • • • • • • • • • • o• •

La lluna riu al cel toda redona;

'la ,¡¡una 1'iu, ¡. riu com una boja,

..

CJI.RLES

Poema nublicat a Li\. VOZ WI.\.LL~~RA., '3-ny 1956, número 6

,

ValEmci:::t L'8d'tor i director Wrancesc Ca abui& Albert ving~é ~ cqsa dema_

nant poe ia per inclol¡re-la en 'article necrolo ic. Se n'endu~ué

m's, inedita i manuscrita que no ha tornat ni es~a recuperada com aque t poe1"1a Lll LLUN!\ T{IU de llibre "Celestial! anunciat per Carle::.:

Salvador i no yrublicat fluest títol. No sé si en falten o no <ie ver sos al present poem?

Sof'a, filla de 'autor

(37)

,'---

I !

f

r"

l'

' \

per ~RANCESCCALAJlUlü ALBERT

, CarIes Salvador Gimeno, finisim i dolíe,ntpoeta, viva espresió de no:;- , ira bella i dólc:;a llengua, lins de~xá per á sempr~'el ja passat més de joliol,deixant UIia valiosa e insup~raple óbra cultural., , '

,Al editar de, nou este any 'nóstra publicació, ~o p;dem ~blidaral

mestre, al amic i fervcirós' alenatdór de nóstres entussia:;mes editorials;

,éll, sempre c~mpreru3iu,estímúl per á tot 'lo qUe tingués sentit i con~

terigut ~e valendanfa, ens 'tenia gran estima, estima que, ni

segut

ni será,'nmy-oblidada. .

.. No preteném \fer un' .estlldl en estes lín,ies d~l.ploiat CarIes Sal- . vador, -de;la rlqu'ísima i copiosa Habor deixada pel mestre; sóls' re-

·cardarIo, i més recordarlo en estes festes falleres, on tanta. i tanta "

valios'~fonsempre la seua coLlabOraci?: II, en este reeort íntimametl.

sentit.en lo més profon de nóstres corst,donem .á llum una bellísim i fina -eo~ fotes les d'ell--eomposició poética, inédita, escullid del seu llibre manuscrit 'de yersos, i no publicat, titulat Celeitia: '

LA LLUNA RIU". ' En la Ciutat 'la nit de San Josep,

hi ha el fort soJ:oli del poble que es bell uga i deIs' mascletS,l'estrépit .inarmónic

:~ él ll~rgsonar de tan~a i tanta músita.

" . Les falles son, alhóra, radiants i els gallarets tremólen joquinosos:

~om el jovent que estÍ:ena. sa alegría,

toro -els bunyols :qu'é en l''Óli'e,S turnen trossüs, A initjá nit dutat es p'ega foe

. i creix i cre'ix e'n al tes' flamerades ;

..~rcel, 'tot roig" s'ompiena de guspires i els<cia'tadanS amb goig' ~eben les brá~es,

J

La

lluna' riu de la fredor estant

pér-l~ Ciutat que amb foe tremola.i Juga, tot fent festei'gs guarnits' de coloraines que el foc encén i s6lsun moÍnent duren.

... ., , ., .

La liuna riu al cei toda redona;, .la l11una tiu, i riu' com una boja,

... " '...\

'Qué patent ,nóstr-e cartnyo al' «Mestre de Benassa1», com tot5' li. ; díen .:....encá que n~iqué'en 10 popular i vlencianísim barri del Cal''' , me-, amb la publicaciq déstos versos seus, i al insems de les fláme,¡ ..

jos-efines, i mirant al cel, al cel blau que tant bé canta en spns poe- mes, fem aplegar una oradó per el seu etern descanc;;: iCarles

San,,<l'

dor.' no te oblidem!

"

(38)

LA YO?,

FALL~

RA ,

.1v~ 6 ¡ A",~ l~t;"b

(39)

::- -r~ fiN1Acwvr

a

,r ~

A

C~'X~ ~

J4~ U~ ~~ 1-o/\/W'r~J ~+et4~~Cql

t\/Yct

r d u..-e

~ ~ceve

;

N'VtA?-0t ~

vAl\NWV ~ ~ Pra /VV~t 1 ~

~

lMA<t

~ ~&a. <4 Ca &.-~.

f'€l'r

..e (~~ Gk .ea ~

lPCi

f~co.- - ~ ~

V eti.a

lM.N

r'1

¡¡-...

tr,Q,,,

4Wv< 1 (;.,,""'"

I tOv'VV"tá-

c..

3

aAÁ.t

~ }o1ef

l/lNI,

Il'Lt~. ~

~ ~ ~{.e,uc~t-

«

c~t ~C/\'Cl

1 tcvucq,

(40)

1\! i ~ ~ e Fo e

J~J'L 9J'-~

4LT-&/lIo/l//

~~ /l/T.

I

1IIIIIIIIrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111 Alta nit. Al carrer, negre d'alfalt, ['abandonada falla al lloc nadiu.

'- Ni admiradors, ni música, ni llums.

SoIs, els ninots polsosos. Alta nit.

Alta nito Mut, 'el barri en el desc~

BalcO'i'rs i portes, closos pels ve'tns.

Les banderetes dormen, pengen Uises.

Fins el v'en.tet no passa per allí.

Ar:a la falla té un v,el d'agonía, i en sa tristor no gosa fer respiro EIs bastidors, damunt l'arena seca, soporten malenc~nics coloríns.

1 les figures riuen amargad,es d'aquell posat que fan de maniquís, i es mofen de la Vida, perque saben quín ha de ser el seu próxim destí.

CarIes SALVADOR.

11I1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111I111IIIIIIIIII!

(41)

-

~~~~~~~.

~t ~~,~!?."~~:~~~.~~,,.~~~,.!.~mpl,,~ ...

......

... .. .. .. .. ..

-

. .

..,.

.•

,....,.

1~

a

Si me vols o no me vols

~

~

vols que et convid,e a bunyols.

~

~ Si te v,eig pel demMí

r

amb el cabell ja lluent

t

disposada a vindre amb mi ~~

a vore falles corrent

r

i me dius que tant me vols i amb eJs ulls ,em fas l'aleta ...

ja te veig vindre, P,epeta;

a

vols que et convide a bunyols. ~

~ Si a l'ombra d,el carafals

r

d

de la falla, entre la gent ~

~ m'invites impacient

r

t

a ballar un fox o un vals ~ i la dansa amb mi pesols

entre arisca i satisf,eta ...

a

ja te veig vindre, Fepeta; ~

~ vols que et convid·e a bunyol s.

r

r t

Si a l'ho.ra de la "crem~" ~

U.

i havent parlat molt d'amor sentixes la roentor

~ q

dins del COI' i em prens la ma ~

~ i me demane.s tan soIs

e

d

que et diga una parauleta... ~

~ ~ ja te veig vindre, ·P.epeta;

e

S t

vols que et convide a bunyols. ~ Si me vols o no me vols

no sé, .ni hdUP8@-m'inquieta. ~

~~;...,r'"P'e~Ij'¡·m'Peetveig vindre, Pepeta, jo no et convide a bunyols.

i

CARLES SAL VADOR ~

. ~ ~ ~ ~ ~

.

(42)

2.-

-~---

(43)

"'"*

ttAC(

}.~. ¿cf. t(,lNJ~ eL t()~ (~ M {haLo

vcvUhv4

lA. ..

"1 rn

I ~;.

3

~

_ _

",1- -t,.~l---' r¡;;: ~ l-

otc

F~ {).I 4eu D

~ ~ lNLM tul f~ JI(lv\V~ v~vn1

eLCi')(w\..L

i

tJ~

dÁy

~

WJ.¿-J

r ~

f' (NV

~)-~.­

5;.d..¡ ~ r f..-<.,l ~ r~ ~jXHI

, ~'IA-\tjA~ c.ltvv .f¿l j~~~1- -'

~ ti .~1C\\-- w~\( \A~ t~ t~ ~M~lKt

~

/jcJJ>ri

í

CA A.\...

d,-

i

t l tVINY tvd ~te, ..

~1 R

I1?tNt-

v-t~~W\c I \,L-l . ~ ( f....e

-.¿

eL

í '!V.l{,

i

rre ~tl ¡¡.,t"," ~r """ -C.u.U."""C{.-.

- f!

W

M.<>

~ <4 ~

jo

t..., ( tú, R"" e

,k-J

~fil.'v.&-5

th\.vo

1Cl-,-.\~~

l \:

~

Cvy

~y 'v\b ~\t'\

/

~

\---.

~1 4('~A.~

\, lA ,..., - 4.J. ~~ -lCA.

t,k\/l!A¿L

C'N/- d ( l-/~(,)f (

e

lfV1A

~ o~~ t~

, /

~w ~

-.

\AA.AA ~ 1

11A-N ~ ~ . ~ ~

~

. ClJVv- &.t Jy, ~ 1Mh·~ e...~P:aIWA-

Lu.v

I

~ .~ w~ &x. /V..!.~~

. . ~ 1 ~ ".{

G1rV

~ ~ flJk.

(.:~.:'j}T[~~¡~.:i;'j;) r\

f r

/)~

\(~~~=~~·7'o'

o

L f)V'Í' ~ 0tX

,.,. } ..,--:-,

~

..". 0-. ",,",,-- <"

~

..::....-.---~

(44)

_ A -éA,~Gc lv<~_ .

Iv t

Ct

WII.?1tY {'I,/kú 1~'efttq. ~yrt {cuv.oR.f.D.j

~ ~ ~uJ. i ~ MM(1~ €'d¡OM' eW. 'foA- cwCM ~ ~Ú-, " -4 P.P.~

A

ll'

oC;

r:- e:; .t-tt: ihf" ~~ vL~e:J~.c;

~ '1'~MAÑ3~ \ ~ ~ "t"tí ~ ~,.

¿t~t.' ~ ~ t CA ~J¡ ~ÚIL

\J-M~tM r ~~ r;~e.-o-L

\

~

CA...

\-().~.

<Vl

~ ~"'"" <4- {,...¡.~'i1

CAf\M """"

t1'&-7 r d. ( ~, ~ -t:

M/I.

~ + at

<, r ~ ~ ~ ~~1:e¡~1a<

-tM\At. U-r ~ 't"eA~.' H bte.:ut¿1q;, .

~ <4 ~tA i

11'"

W", . i fwtNlMi"1"'· .

[4IV<t ~ t..

I

~;;

('

~r&.~

I

~~ta~ ~!- ~ ~c. ~ J..A.o. ,

~ ~

eNeA-

ve- ~ ~~e- ~~.

. .r-.1liA(¿y ~0·5;- ~

/r J 7 ~'1- c€¿ F

lfC-

r'"' Mi co./---'

(45)
(46)

DEL CtL A L~b FALL~ti

~8ta és Alzira, aenyores, del món l~ terra millor.

Un angel t des dol e 1

va baixar en un rev~l

a la t rra per trob~r

un a poqu s diversions.

Va visit~r molts pa!soa i quan ae{ f u paró

va vorfit que n sta t rra plantaven uns e rts ninots n uns eadafals ~rt{atics

fets de tales i llistonal que.cr maven moltes traqu s i bonies cast lIs de roc/;

qu les músiqu s tocaven

molts passosdobles d 18 bona;

qu el tabal i la dolQaina festejaven a muntó;

qu les banderes llu1en per earrers i carrerons;

que tota persona duia l'alegria dins d.l eorj

qu en l'aire haviab un p rfum de llor&r i de bun:lolSj

que tantes i tantes coses

i totes d'allo millor

f ,la la gent d'esta terra manifestant el seu goig al ~ant patró deIs fusters

i només p.l seu honor, qu girant~s cap a dalt

i amb V6U pI na d'emoció

va dir ala angels d 1 eel

i als Sants i Sant.-.s i tot:, --...

-Cavallers, sta es Alzira, la millor torra del món.lll

CARLE S SAL"ADOR

PUblic~~.

al

LLIBR~T

d. la

F~LLA

d ls carrers uro Ferran-

~eis

~atolics • Alzira. Any 1943

(47)

Clogi de la r¡¡~lla valencian~

Un elogi de la Falla

:valenciana

~

fer

/\J-\./~.t6

en la Uengua dels meus aV'is rnolt viés dolfa que la mel.

Vare;¡

na'

er xkoteta

a la pla<;a o,al carrer ; e1s velns van fe::¡tejar-te amb banderes i masc1ets;

uns bunyoh t'alimentareI).

i et tantaren uns versets que després. e§ transforma.ren en ,lo que fs avui el Llibret, en la llengua dels me~ts avis molt rrtés dolfa ,que la rnel.

"

I

II I I

-:----~ Vares naixer rent-te artística

t{

'ya..

v\x¡~Ov L. . i lill 8f16;2 sorprenent;

~ / l'humorisme i la ironía

~ te van preI).dre plenamellt ; els UillotS' vl,da et ,donaren i gran bma al mateix temps ; la Ciutat vullgué honorar-te

premiant el"bon Llibr~t en' la llengu,a déls m?us avis molt rtVés dolfa lJue la mel.

rE"t's ...

Falla varrenciana,

r:-:-::-~nífic

monument;

~ ~e~s gran nom dins de ta Ca~a

i ets famosa a l'estranger;

t'acompa;lyen i et fañ festa les músiques. i els castells i de llu.ny vénen a vore't i a escoltax el parlar teu en la llengua dels meus a'vis molt més dolfa ,que la mel.

(48)

Ton parlar és mon parlar i el teu goig és el goig meu ; en el món no hi ha eap festa amb més grans i on5 festeigs i ~ el;poble entusiasma i €-s euforie plenament

<:ar la FaIfa és Pí-imavem .i és honor aSan t Josep

en la lleng1,~a dels meus avis malt més dalr;a que la mel.

Un elogi de les falles vine a fer en el Llibret en la llengua dels meus avis que és r.J'l-és 'dolfa gue la meZ., . I

,

11 í lru~ d{ ~ rcvei-a

k

~~cCt}-

\

(49)

A MA~l LlU~ ~O~PO UIL

{

S~t-

Fallera Ma.Jor de 1 F'alla P.

e

udll10,Ctln-t Vi e nt

&k.

fr

~ Iqf)1

Ets 1 simbol

& t u

vlndre

Fallera ~ .Jor ct'esta Falla

~entl1 de l'Honor 1 A18&riaj

costat,o la teu5 peua, oom vassall l'Am01,per honrar-t ,voldri •

V'ne a ena~tlr esta lesl 1 lter~

alIlb 'e1,_ taua ulln Jll.é~ ~,onics (1'.1e JOf:. ,-,ola . ~mb s"bundC";l'l,l1.:H'@,(J !", b~ll~r,'

nu~ ~rixp a} rítle tou d~la c~r ~ 'l~.

í-.8\)1.'.. r·n.

,

1':'>1 ,erlllt;'lS Ur¡S, ~ltr6:"> ccrE c.. ..é ..I.m :er· 'U ~. ¡;:n' t.ot OE1'::':, O(('onf fta d.e l'an'"'.,·· S, sbd'tls i 21t.c'es ('... 0"8.

~-oro é~ del ce" l! jc: ,;uv~nll,

~~ teu :"('mrÚ'.1~'iurJ ,lla¡ 'o t\.~5 en n'1.011&

(~;:.t PS ;·re0, el ~o ,~~t'1 .Llum ..401!l~.J Gil,

l~vJ~:

CAf\lfS SALVA[)O{\

rlY~~ f/Y~vti det lxc-Wl. A~V\M~O\.ltvl~}

(.{ Ovt - r ~G\,~

(50)

PRESENTACIÓ DE LA FALLERA MAJO~ DE LA FALLA

P. CAUDILLO .... C. DE: SAN'!' Vll';J:.,N'l' 1 DE LA SEUA <.;01(1' DlhiOMOR

~n la festa d les falles que és d'alegria 1 de foe

l~ Oomissió vos presenta un formós pomall de flors:

estas xiques tan boniques que llutxen més ~ue el sol.

Contempleu-l~si Qi~ueu-me si jo tine o no raó

puix si Val~ncia té fama de tindre boniqu s flors ho diuen per les fadrines que en la mira tenen foe i en als llavis tenen mel

i un gran carinyo en el cor per a la festa más gran

que s'ha inventat en el món:

la nostra festa de falles, la de traques 1 bunyols, la festa que el món admira per l'alegria qu mou.

Vixea la nostra Fallera

i li seua Cort d'~onor.

(51)

~~t/~~~~~¡'~

r l'~w~ ~ r ~1~

¡ Mo.

~ ~A ~~~

lr'k

~ e-1tÚJ.-

Nl

'wCw>~

e.t,

'r'1

i

W4~ 04.et<,...:.J fe" b-~,

4-e..JW(

~O~I }?Ú-t -4 (~}"r-.

r ~'M'lM. VV~ ~ fo.-Ut-t i

M'4 /(

",i

q

~

C4JiAM

~"',

MI

¿ti¡ ~ ~A.LW11 ~('-1

r4ZJ

~ -tP~ ~ M-~.ijj<l' ~ tl

-fA

{¡la

i

r.P'" e..i~f~~ ~d.t ~:--

~~

IP

AWY~

J'Vt

¿e~ t:u ~ ~

I

~

{ r n

tu-, ~~b¡ fr'~ b d

Mc.f.t,."b7 I

~

&1

~c-vvvt.M~, W~--h11.M.4t ¿~t~

J

ltn. ll-lr1~~ ~

I¡?\NV iflrI

~ LW1'~ trt:tir

J

~r l1.u.~

fMM.<A,

~<k ·'vvo1It.Jt.o.

J.e ~~ AM/l.i""~ :u,r V\f~ A~

.

-

(52)

\.;

~

/W7

j!wv

c;

p

c..

¡fv~

H ..

-I."l-/ ¿., /'

eP...e

~ F

t:t f,.tvy4 L

~1 ú-irrr

<

f Gn-I- el' ~ ~ t4 f/k.w. :1-(

Cje

Ce!--

e¡;3

- ( t ' -

( ~ V~ d-<- ~ ~f iMv. JI-

+ ()

I . nr'

~L-V) v~ ~ ~lAA.. ~J-J'

{ ( ~~ ctVL-t- ~ Yj~V1.~~¡- i pN( 't,C-¡ ;VV~ ~'ta ~t?t -'t~' r .

.)~ ~ A~

1/VV

t~ 0d;vvJ /

~ ~Ji> ~tJ

¡

/vO H.~

~ el"

\PI

c""'"

/J-VYCc

eN

l ~ ~ pJL.., -v«k:;.

;4 ~ F~4 V4~

i..fYV~~ ~\

F(v¡.

...

'., .

(53)

- - -- --

F~~

I

Cifl.\ ~ ~ y~(

er·/)

~

.d..

d.A.~ el. I~ A/\11I'

~. tM ~. ~ It'u~~

t4.t~. ~h ~ ceJ. ~,

1 ~1a ~~ r~ ~ d {~z'q.

r

A

L,~a Fe~aJ

cl

-1..-WJ

4

CA.(V ~ ~'~

4 ~t-a

¡/VI' ~e-vct·.

(54)

C\ ../j

~~t ~~C\ y~

=:.

~C\. 4 fA F~ :;

f-eN

~ety~_ (~J., ~dN~ ~ coY

_

~

I

f1-V.J

.eA

~ cét ~~ r -G.r-r -

~ ~t-V<í\~ >o'-t- ~. ~~uv

~ ,"M/IXN' 1-- '-"" e

e;,.

(\rV /- ce ' H ~rrY

r ~ <4. ~

lZ-VII'<\

~¡;Wi~e.v,

(55)

- 0 - ...--.- o -

_0_

9

k

¿~ ~-c=z~ ~ f

p.

N\M~

j IA\'\. I\.A.-V'~ ~

lPl..

~VC

(~ .v-

ve

~¿ ~~ ~J

rt:<..

~ d. X~ r A i~lM ""'~

ft ~e,l-- L ~

T~~ ~ x~WA:4l?~

'() -t"

0-; 4.;

~~

, \¡NvI/ \..eA- ~ o eevz;tl>~

(,4~ \ ~~~t;

I

~m-iL; -~. 3

~

el.-¡

1A.~~~ ~ ~~~

fe-' {~c..:~ I )/YlI<V7~ .

- > D -

t", t~t"'~, r;o~ ~(lA-.~,

~t< t" ve. l('l,r h ¡ ~ ~-€;

1) (

~~

eh

o.M

Ovv'

LV)

i

oJ.. tv

a-vv .

Ve 1$", tÚ-7v';'~a ~,~f- /)'

i

p-'L

a

f Hlllrr.{ .

(56)

Figure

Updating...

References

Related subjects :