• No se han encontrado resultados

4.2. Termini de presentació de sol licituds. Es podran presentar sol licituds fins a les 14 hores del dia 31 de maig de 2016.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.2. Termini de presentació de sol licituds. Es podran presentar sol licituds fins a les 14 hores del dia 31 de maig de 2016."

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Annex I

Bases reguladores específiques de la Universitat de València de la convocatòria de 30 beques d'ajuda econòmica "Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades" a la mobilitat Iberoamericana per a estudiants de grau de la Universitat de València en universitats iberoamericanes per al curs 2016-2017. 1. Objecte

1.1. La present convocatòria té per objecte l'adjudicació de 30 beques d'ajuda econòmica a estudiants i estudiantes en el marc del Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”

1.2. La participació dels estudiants en la present convocatòria s'ajustarà al que es disposa en les presents Bases, en el Reglament de mobilitat de la Universitat de València. ACGUV 196/2013 de 30 d'octubre i en les Bases Generals del Programa “Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau Santander Universitats” convocatòria 2016/2017 establides pel Banc de Santander.

2. Requisits dels sol·licitants

2.1.- Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants i estudiantes matriculats en la Universitat de València en estudis oficials de Grau en el curs 2015/2016 que tinguen concedida una estada de mobilitat semestral per al curs 2016/2017, obtinguda a través del Programa Internacional de la Universitat de València (Resolució d'11 de novembre de 2015, del vicerector d’internacionalització i cooperació de la Universitat de València, per la que s'aprova la convocatòria del programa internacional de mobilitat de la universitat de valència per al curs acadèmic 2016/2017) en una universitat de les que figuren relacionades en la base tercera.

2.2. En el cas de no quedar estudiants elegibles segons el punt 2.1, seran elegibles els estudiants i estudiantes matriculats en la Universitat de València en estudis oficials de Grau en el curs 2015/2016 que tinguen concedida una estada de mobilitat per al curs 2016/2017, obtinguda a través del Programa Erasmus Estudis de la Universitat de València (Resolució d'11 de novembre de 2015, del vicerector d'internacionalització i cooperació de la Universitat de València, per la que s'aprova la convocatòria del programa de mobilitat d'estudiants per a estudis “Erasmus Estudis” de la universitat de valència per al curs acadèmic 2016/2017) en una universitat de les que figuren relacionades en la base tercera.

2.3 Els estudiants i les estudiantes que desitgen optar a aquesta beca han d'inscriure's obligatòriament, fins al dia 31 de maig de 2016, en la pàgina web www.becas-santander.com.

1.3. Els estudiants que resulten seleccionats han de realitzar un període de mobilitat entre l'1 de juliol de 2016 i el 31 d'agost de 2017, amb reconeixement acadèmic dels seus estudis. En qualsevol cas, l'inici del gaudi de les beques sempre haurà de ser abans del 31 de març de 2017.

1.4. Queden exclosos els i les estudiants que tinguen una estada de mobilitat obtinguda a través del Programa Internacional de la Universitat de València, de durada anual, llevat que renuncien prèviament a l'ajuda econòmica del Programa Internacional.

(2)

3. Universitats de destinació

Per a resultar beneficiaris d'una de les beques, l'estudiant o estudianta ha de tenir concedida i acceptada una mobilitat a una de les següents universitats:

República Argentina:

 Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)  Universidad de Buenos Aires (UBA)

 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)  Universidad de Mendoza

 FASTA

 Universidad Nacional de Córdoba  Universidad Nacional de San Luís

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Brasil:

 Universidade Federal de Paraíba (UFPB)  Universidade Federal de Alagoas (UFAL)  Universidade Federal de Santa Catarina

 Universidade Metodista de Sao Paulo (METODISTA)  Universidade Federal de Minas Gerais

 Universidade Federal do Rio de Janeiro

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)  Universidade Federal Fluminense (UFF)

Chile:

 Universidad Adolfo Ibáñez  Universidad Autónoma de Chile  Universidad Católica de Temuco  Universidad Central de Chile  Universidad de la Serena  Universidad de Talca  Universidad de Tarapacá  Universidad de Valparaíso

 Universidad del desarrollo de Chile  Universidad Mayor

Colombia:

 Pontificia Universidad Javeriana

 Universidad Autónoma de Bucaramanga  Universidad de Antioquia

 Universidad del Norte

 Universidad Externado de Colombia  Universidad ICESI

(3)

 Universidad Santo Tomás México:

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

 Universidad Autónoma de Nuevo León  Universidad Autónoma de San Luis Potosí  Universidad Autónoma de Tamaulipas

 Universidad Anáhuac de Xalapa (Red Anáhuac)  Universidad Autónoma del Estado de México  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  Universidad de Guadalajara

 Universidad de Guanajuato

 Universidad Iberoamericana Ciudad de México

 Universidad Panamericana de México (Campus Guadalajara)  Universidad Vasco de Quiroga

 Universidad Veracruzana Uruguay:

 Universidad de la República (Montevideo) Portugal:

 Facultade de Motricidade Humana – Universidade de Lisboa  Instituto Politécnico Castelo Branco

 Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)  Instituto Politécnico do Porto

 Instituto Politécnico de Tomar  Instituto Superior de Agronomia

 Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

 Universidade da Aveiro

 Universidade da Beira Interior  Universidade de Coimbra  Universidade de Évora  Universidade da Madeira  Universidade do Porto  Universidade dos Azores  Universidade Lusíada 4. Presentació de sol·licituds

4.1. Ús obligatori del model de sol·licitud. Qui desitge optar a aquesta beca ha de presentar la sol·licitud en el model de l'Annex II d'aquestes bases, en el Registre d'Entrada de la Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

(4)

4.2. Termini de presentació de sol·licituds. Es podran presentar sol·licituds fins a les 14 hores del dia 31 de maig de 2016.

4.3. La Universitat de València podrà, en qualsevol moment de la tramitació, requerir als interessats i interessades la presentació de la documentació que siga necessària per a la tramitació i resolució de la present convocatòria.

5. Condicions de la beca

5.1. La beca consisteix en una assignació econòmica de 3.000 euros. La beca no té per objecte cobrir necessàriament la totalitat de les despeses dels estudiants en l'estranger sinó ajudar a sufragar, total o parcialment, els costos de matrícula (si els hi haguera), desplaçament, manutenció, despeses de viatge i allotjament.

5.2. L'estudiant o estudianta que siga seleccionat per a gaudir d'una Beca haurà de contractar de manera obligatòria una assegurança especial amb la mateixa durada de la Beca, que inclourà la cobertura de: defunció i invalidesa per accident, assistència en repatriació de cos en cas de defunció per qualsevol causa i reemborsament de despeses mèdiques per accident del beneficiari de la Beca. Els estudiants hauran de contractar l'assegurança comercialitzada pel mateix Banc, a través de la companyia AXA Assegurances. En tot cas, l'import de la prima s'haurà de descomptar del pagament de la beca assignada a l'estudiant o estudianta.

5.3. Aquesta beca és incompatible amb l'ajuda econòmica que la Universitat de València concedeix als estudiants i estudiantes que són beneficiaris d'una beca de mobilitat del Programa Internacional de la Universitat de València, , per al curs 2016-2017. També és incompatible amb la percepció de l'ajuda de la Universitat de València, amb càrrec als fons propis, que la Universitat de València concedeix als estudiants i estudiantes beneficiaris d'una beca de mobilitat de curs complet Erasmus Estudis, per al curs 2016-2017, prevista per als mesos 6é, 7é, 8é i 9é. 6. Criteris de valoració i concessió de beques

6.1 Els estudiants i les estudiantes que tinguen adjudicada una mobilitat en una universitat iberoamericana del continent americà tenen preferència sobre els estudiants que tinguen adjudicada una mobilitat en una universitat portuguesa. 6.2 Els i les estudiants que complisquen els requisits establits en aquestes bases i tinguen destinació en una universitat iberoamericana del continent americà seran ordenats seguint els següents criteris:

6.2.1.- Les sol·licituds seran prioritzades d'acord amb la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2014/2015.

6.2.2.- Els i les estudiants que hagen sigut beneficiaris durant el curs 2014/2015 de la beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport se'ls sumarà un punt a la seua nota mitjana.

6.2.3.- En cas d'empat entre dues sol·licituds, tindrà prioritat l'estudiant que tinga major nombre de crèdits superats. Si l'empat persisteix, es prioritzarà d'acord amb el percentatge d'aprovats per convocatòria.

(5)

6.3 Els i les estudiants que complisquen els requisits establits en aquestes bases i tinguen destinació en una universitat portuguesa seran ordenats seguint els següents criteris:

6.3.1.- Les sol·licituds seran prioritzades d'acord amb la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2014/2015.

6.3.2.- Els i les estudiants que hagen sigut beneficiaris durant el curs 2014/2015 de la beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport se'ls sumarà un punt a la seua nota mitjana.

6.3.3.- En cas d'empat entre dues sol·licituds, tindrà prioritat l'estudiant que tinga major nombre de crèdits superats. Si l'empat persisteix, es prioritzarà d'acord amb el percentatge d'aprovats per convocatòria.

7. Ordenació del procediment

7.1. El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència competitiva, segons el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

7.2. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.

7.3. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta convocatòria (convocatòria, bases i annexos; notificacions; requeriments; esmena; ampliació de terminis; resolució; etc.) serà en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (http://www.uv.es/relint).

7.4. El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València resoldrà la present convocatòria de beques d'acord amb els criteris de valoració establits en aquestes bases i després d'haver comprovat el compliment dels requisits especificats en aquesta convocatòria.

7.5. Els candidats que, complint els requisits establits en aquesta convocatòria, no resulten adjudicataris en el procediment de concessió de les beques es constituiran en una llista de reserva degudament ordenada, per a substituir les inicialment aprovades.

7.6. La resolució de concessió es publicarà amb les puntuacions obtingudes, amb efectes de notificació, en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (http://www.uv.es/relint/), d'acord amb l'article 59.6 de la Llei 30/1992. El termini per resoldre el procediment i notificar-lo no podrà superar els sis mesos d'acord amb allò previst a l'article 25 de la llei 38/2003 General de Subvencions.

7.7 Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós

(6)

administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, explicats des de l'endemà de la seua publicació.

8. Règim de gaudi i justificació de les beques

8.1. Els beneficiaris i beneficiàries de les beques tindran les següents obligacions: 8.1.1. Formalitzar l'acceptació definitiva de la beca una vegada resolta la convocatòria mitjançant la presentació de l'imprés d'acceptació publicat com a annex III d'aquestes bases.

8.1.2. Acceptar la beca a través de la pàgina web becas-santander.com dins del termini previst en aquesta aplicació informàtica.

8.1.3. . Presentar una còpia de l'assegurança a què fa referència la base cinquena de la present convocatòria en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.

8.1.4. Incorporar-se al seu centre de destinació en la data establida.

8.1.5. Reintegrar en cas de renúncia total o parcial, absència temporal o disminució del període de beca els fons corresponents.

8.1.6. Emplenar i presentar qualssevol documents que, en relació amb la seua beca, li siguen requerits per la Universitat de València o per la universitat de destinació en els terminis que en cada cas s'assenyalen.

8.1.7. Al final de la seua estada, l'estudiant haurà de presentar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el certificat que acredite la seua estada en la universitat de destinació pel període de gaudi de la beca, així com una còpia del certificat acadèmic que acredite el nivell d'aprofitament acadèmic de la seua estada. 8.1.8. L'abonament de l'import de la beca es realitzarà per la Universitat de València mitjançant transferència bancària al compte obert a nom del beneficiari en una oficina del grup Banc Santander. L'ajuda s'abonarà en dos terminis:

• Un primer termini de 2.100 euros després de la presentació davant del Servei de Relacions Internacionals del Certificat d'incorporació (subscrit per la universitat d'acolliment) a través de l'aplicació Entreu segons allò previst per a les ajudes del Programa Internacionals de la Universitat de València.

• Un segon termini pel total de l'import pendent de pagament, previ descompte de l'import de l'assegurança, després de la presentació davant del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació del certificat acreditatiu d'haver realitzat l'estada amb la durada corresponent a través de l'aplicació Entreu segons allò previst per a les ajudes del Programa Internacionals de la Universitat de València.

(7)

L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost de l'exercici 2016, orgànica 4122509173, capítol IV, específica 20160002, sent l'import total a finançar de 90.000 euros.

(8)

10. Dret a la informació en la recollida de les dades de caràcter personal

10.1. Les dades personals dels candidats s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València amb les finalitats descrites en la present convocatòria. 10.2. L'acceptació d'aquestes bases implica el consentiment dels participants per a la cessió de les seues dades personals a Banc Santander, S. A. amb la finalitat de verificar la seua participació i seguiment del Programa i per a la incorporació al fitxer d'usuaris de les pàgines web d'Internet propietat de Banc Santander, S. A., que constitueixen el Portal de Becaris a les quals s'accedeix actualment des de Beques-Santander (www.becas-santander.com) per a la finalitat de la gestió i prestació dels serveis propis de la beca.

10.3. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podran exercir-se per escrit adjuntant document identificatiu davant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, Av. Menéndez Pelayo, 3, 46010 València, tot açò conforme a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Referencias

Documento similar

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

b) No tener nacionalidad colombiana. c) No estar residiendo, ni haber residido los últimos 6 meses anteriores a la postulación de la beca en territorio colombiano o haber

4.1- Cuando las fechas de entrega alumno, recogida centro y notificación estén cumplimentadas, al pulsar el botón ‘Guardar’, para guardar los

Beques de Medicina: Estudiants matriculats al grau en Medicina que compleixen els requisits econòmics i acadèmics que estableix la convocatòria. S’ofereixen dos tipus de

La determinación molecular es esencial para continuar optimizando el abordaje del cáncer de pulmón, por lo que es necesaria su inclusión en la cartera de servicios del Sistema

trañables para él: el campo, la vida del labriego, otra vez el tiempo, insinuando ahora una novedad: la distinción del tiempo pleno, el tiempo-vida, y el tiempo

Además de aparecer en forma de volumen, las Memorias conocieron una primera difusión, a los tres meses de la muerte del autor, en las páginas de La Presse en forma de folletín,

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Después de una descripción muy rápida de la optimización así como los problemas en los sistemas de fabricación, se presenta la integración de dos herramientas existentes

por unidad de tiempo (throughput) en estado estacionario de las transiciones.. de una red de Petri

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

Y en el caso específico del CEDH, valor orientativo mediado por la jurisprudencia del TEDH (6). El derecho a la inviolabilidad del domicilio que proclama el artículo 18.2 CE

Un cop superat el nombre mínim de crèdits exigits de la fase inicial dels estudis, en       finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics de    

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

● En el moment de la presentació dels projectes de segon any d’implementació, els centres podran escollir aquest projecte, carregant-se les seues dades, algunes de les quals caldrà

● Seguidament, la persona que té la representació legal del centre ha de fer declaració jurada d’aprovació de la presentació de la sol·licitud de participació en

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de