La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

Texto completo

(1)La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC Biblioteca de la UOC Octubre de 2009.

(2) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(3) La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat fundada l’any 1994, sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'engegar una oferta pròpia d'ensenyament universitari no presencial en català. La docència s’inicià el 1995. Algunes dades (semestre set.09 – feb.10) •31.949 estudiants a les titulacions homologades en català (LRU+Grau+Màsters) •6.390 estudiants a les titulacions homologades en castellà (LRU+Grau+Màsters) •200 professors/es propis als Estudis •2.346 docents col·laboradors a les aules del Campus virtual •924 assignatures al campus en català •752 assignatures al campus en castellà.

(4) Un element central en el model d’ensenyament-aprenentatge a la UOC és el Campus Virtual, un entorn virtual d’aprenentatge que permet als estudiants fer el seguiment del seu procés d’aprenentatge de manera completament virtual i de manera asíncrona (excepte en el moment final de l’avaluació). El Campus Virtual és l’espai virtual de relació i de comunicació de la comunitat universitària, sense limitacions de temps ni d’espai, que integra tots els serveis i recursos que faciliten a l’estudiant el seu procés d’aprenentatge. Aquesta plataforma virtual d’aprenentatge, el Campus Virtual, ha tingut diverses modificacions i actualitzacions des d’aleshores, fins arribar a la versió actual, la 5.0., creada amb software lliure, i en català, en castellà i en anglès..

(5)

(6) La Biblioteca de la UOC Directora: Adoració Pérez Director tècnic: Pep Torn La Biblioteca s’organitza en tres equips: Espai Virtual (5 persones) Recursos Documentals (8 persones) Serveis de Biblioteca (9 persones) 25 persones contractades + 7 col·laboradors/es i... una ràtio de 1.534 estudiants x bibliotecari*.

(7) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(8) Una característica destacable de la Biblioteca de la UOC, a banda del fet de trobar-se integrada en un entorn virtual d’aprenentatge, el Campus Virtual, és la seva presència a totes les aules de la Universitat. De fet, ambdues característiques van lligades. És el fet d’estar integrada al Campus Virtual el que permet a la Biblioteca tenir presència a totes les aules. Una cosa no seria possible sense l’altra..

(9) Les aules del Campus Virtual són l’espai on es desenvolupa íntegrament la docència, és a dir, són l’únic espai de relació i de comunicació entre els estudiants i el consultor/a, i integren tots els elements i recursos que els estudiants necessiten per fer un correcte seguiment de l’assignatura. Per això, la gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC que es fa des de la biblioteca és un element clau perquè, a través d’aquest procés, la biblioteca esdevingui un element realment facilitador de l’aprenentatge i la docència, i situa la biblioteca com un element central en el model d’aprenentatge de la UOC..

(10) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(11) Quan diem que la Biblioteca és present a totes les aules de la UOC, parlem dels recursos (fonts d’informació, documents electrònics i altres eines de suport) així com els accessos directes a serveis de la Biblioteca que es poden trobar a l’apartat de Materials i fonts de les aules dels diferents estudis del Campus Virtual. Es tracta d’enllaços a la Biblioteca (bases de dades, revistes electròniques, etc.), o bé a documents finals (capítols, articles, textos legislatius, etc.)..

(12) La gestió d’aquests recursos documentals de l’aula es fa de manera compartida entre els professorat i la Biblioteca de la Universitat. La responsabilitat dels continguts que trobem com a “recursos de l’aula” i de l’actualització d’aquests recau en el professor/a responsable de l’assignatura que és qui decideix quins recursos electrònics han de tenir les aules de les seves assignatures i comunica a la Biblioteca aquests recursos i les possibles actualitzacions i/o modificacions que cal fer-hi..

(13) La gestió dels recursos documentals a l’aula és compartida entre els professors i la BUOC: Professorat. Biblioteca. ƒ Responsable dels continguts: selecció, actualització i modificació dels recursos documentals. ƒ Responsable de la implementació: cerca (bbdd, PI, SOD...), catalogació, comprovació URL,... ƒ Enllaços propis: bbdd, revistes electròniques, BR....

(14) DOCUMENT o RECURS gratuït disponible a Internet. Es comprova que no hi ha problema amb drets d’autor (*). ARTICLE o LLIBRE disponible a Base de dades a text complet de la Biblioteca. Es comprova si que aquest recurs doc. Ja s’utilitza en alguna altra assignatura. ARTICLE o LLIBRE disponible en una base de dades referencial de la Biblioteca o revista en paper Es disposa d’una còpia del doc.. Sí No. LLIBRES, VÍDEOS, CONFERÈNCIES (parts o capítols). Biblioteca ho actualitza a l’aula. Es gestionen els drets d’autor (*) Es demana al Servei d’Obtenció de Documents (SOD) de la Biblioteca.

(15) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(16) Vista estudiant.

(17) Fonts d’informació. Treballs/pràctiques. Eines de suport.

(18) Els recursos documentals que trobem a les aules i que es gestionen des de la BUOC, s’organitzen en dos subapartats diferents: Fonts d’informació:Són recursos bàsics per poder fer un correcte seguiment de l’assignatura i superar-la. Solen ser documents electrònics (articles, capítols, resums, guies d’estudi, etc.), textos legals, o enllaços a recursos i fonts d’informació. Eines de suport:Són recursos complementaris o de suport per al seguiment de l’assignatura. Solen ser programari, manuals, models de PACs / pràctiques / exàmens / PV de semestres anteriors, casos pràctics, fe d’errades, etc..

(19) Treballs d’estudiants i exàmens Des del punt de vista de la docència.... Des del punt de vista de la Biblioteca.... Manera d’avaluar els progressos dels estudiants. Oportunitat perquè els usuaris utilitzin els nostres recursos i serveis. Des del punt de vista dels estudiants... Biblioteca = Ajut per a fer les seves PAC/PEC, TFC/PFC... i per a superar els exàmens.

(20) Responsables dels recursos de les aules Gestió de l’acció docent / Recursos d’aprenentatge. Biblioteca – Adquisicions. Biblioteca – Serveis. Biblioteca – Recursos doc. a l’aula.

(21) Productes a mida.

(22) Ex. de producte a mida per als estudis de Dret i de Ciències empresarials utilitzem una eina a mida de La Ley, en acabar el semestre s’envia un missatge als professors per tal que ens comuniquin si cal afegir i/o suprimir normes i s’actualitzen les normes existents..

(23) Vista professor.

(24) Disseny de l’aula Professors – Recursos de l’aula, possibilitats: ƒOcultar o mostrar carpetes i recursos als estudiants (es veuen només a les aules dels consultors), així com modificar el nom de les carpetes ƒModificar l’ordre de les carpetes i dels recursos.

(25) Com sol·licita el professor que es pengin recursos a l’aula?.

(26) 1. 3. 2. 4.

(27) Ex. de registre d’un recurs disponible a l’aula en el nostre gestor de continguts.

(28) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(29) Recursos d’informació a l’aula.

(30) 1r semestre 2008-09. 2n semestre 2008-09. 866. 900. 900. 800. 795. 800. 676. 686. 600. 700. 504. 500. 603. 602. 600. 474. 500. 506. 400. 400. 310. 300. 404. 300. 200. 287. 200. 116. Modificades. Amb R aula. Amb BR. Assignatures. Castellà. Semestre 2008-1 Assignatures Castellà 686 Català 866 Total 1552. Amb BR. Semestre 2008-2 Assignatures Castellà 602 Català 795 Total 1397. Amb BR. 310 504 814 287 474 761. 88. 0. Amb R aula. 45,10% 58,10%. 506 676 1182. Modificades. 73,76% 78%. Amb R aula. 47,60% 59,60%. 404 603 1007. 79 116 195. 11,50% 13,27%. Modificades. 67,10% 75,80%. 88 115 203. Català Castellà. Modificades. Català. 79. Amb R aula. 0. 115. 100. Amb BR. 100. Assignatures. 700. 14,61% 14,46%.

(31) 1. La UOC i la Biblioteca de la UOC 2. Les aules virtuals 3. La Biblioteca a l’aula virtual 4. La perspectiva de l’usuari 5. Les dades reals 6. Conclusions.

(32) Punts febles ƒ En algunes assignatures el professor/a responsable no facilita cap contingut, i per tal que els apartats de l’aula no quedin buits, des de la Biblioteca afegim una selecció de recursos (enllaç al Cercador de revistes electròniques i enllaç al Cercador de bases de dades per àmbit temàtic/categoria). Aquesta manca de continguts fa que la valoració dels estudiants dels Recursos de l’aula, tot i ser positiva, sigui el menys valorat dels “Recursos d’ensenyament i aprenentatge”..

(33) Punts febles ƒ Pot ser que les aules d’una assignatura tinguin continguts en els apartats “Fonts d’informació” i “Eines de suport” però que aquests no s’hagin revisat i/o actualitzat des de fa uns quants semestres, perquè s’han anat copiant d’un semestre al semestre següent. ƒ Les incidències amb el programari estan distribuïdes entre 3 dels departaments tecnològics. ƒ No tots els indicadors que podem extreure són fiables ni es generen automàticament..

(34) Factors clau d’èxit A nivell tecnològic ƒ Automatització dels processos - Cada semestre dupliquem l’arbre d’assignatures del semestre anterior - Rebem un correu electrònic cada cop que els professors sol·liciten una modificació. ƒ Tasques de manteniment de les aules, detecció dels: - Enllaços trencats - Duplicats i recursos orfes - Recursos amb els drets caducats.

(35) Factors clau d’èxit A nivell tecnològic. ƒ Personalització i solucions a mida en funció de les necessitats (ex. La Ley): la instal·lació d’un programa no és suficient. ƒ Aspectes tècnics per a la personalització i l’ús d’estàndards - La utilització de XML i XSL facilita la personalització de la presentació - Multiidioma (català, castellà i anglès) a tots els nivells: formularis, webs... - Ús dels estàndards IMS-Metadata i SCORM d’e-learning que permeten l’intercanvi d’informació electrònica i faciliten la migració de sistema (ex. SCORM permetria importar des del nostre web a Moodle)..

(36) Factors clau d’èxit A nivell organitzatiu ƒ Formació del professorat (sessions informatives, documentació i ajudes contextuals) ƒ Manuals de procediment detallats ƒ Col·laboració docent/bibliotecari ƒ Comunicació fluïda amb el professorat - periòdica: enviament de recordatoris abans del inici de semestre als professors - senzilla: s’utilitza la mateixa aplicació que per a la majoria d’incidències i sol·licituds a altres departaments de la universitat (F6). ƒ Personal dedicat a les aules per donar un servei eficient i ràpid.

(37) Factors clau d’èxit A nivell de comunicació ƒ “La presència de la Biblioteca a les aules és una porta oberta que dóna accés a recursos propis i a recursos remots, de manera immediata i en qualsevol moment (de manera ininterrompuda).”. ƒ Recursos de valor afegit per als estudiants (PAC, exàmens de semestres anteriors...) ƒ Ubiqüitat de la Biblioteca: els usuaris poden treballar alhora en les aules i la Biblioteca (finestra nova)..

(38) Factors clau d’èxit Acomplir la legalitat vigent ƒ en matèria de propietat intel·lectual i drets d’autor i compensacions econòmiques: – Les bases de dades i recursos electrònics contractats se subscriuen amb un tipus de llicència que ens autoritza a utilitzar aquests recursos a les aules – Hi ha un grup de l’àrea de Recursos d’aprenentatge dedicat a gestionar les autoritzacions amb CEDRO o directament amb els autors.

(39) A. Bibliografia ƒ Cabré, Anna; Nández, Gemma; Ribot, Isidre; Russo, Patricia (2002, 1823 novembre). “Las estanterías virtuales: un nuevo espacio en el aula”. A: III Jornadas de Bibliotecas Digitales. Comunicació. El Escorial: Red de Investigación en Bibliotecas Digitales y Recuperación de Información en Textos. <http://biblioteca.uoc.edu/cgi-bin/pass/biblio.pl?ID=12826>. ƒ Domínguez, María Isabel (2005). "La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: docentes y bibliotecarios, aprendamos juntos porque trabajamos juntos". RED. Revista de Educación a Distancia, número monográfico II. <http://www.um.es/ead/red/M4/dominguez9.pdf>. ƒ Pérez Alarcón, Adoració (26-28 noviembre 2001). “La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual: la Biblioteca Virtual de la UOC”. A: II Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación. Salamanca: Universidad de Salamanca. <http://biblioteca.uoc.edu/cgibin/pass/biblio.pl?ID=12836>. ƒ Rovira, Anna (2007, juny). "Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 18. <http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18rovir1.htm>..

(40) Moltes gràcies per la vostra atenció! Albert Cervera Farré acervera@uoc.edu Cristina Vaquer Suñer mvaquer@uoc.edu Recursos de l’aula raula@uoc.edu Aquest document està subjecte a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>.

(41)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...