• No se han encontrado resultados

D acord amb la proposta elevada per la Comissió avaluadora, constituïda d acord amb la base 8 de l Ordre esmentada.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D acord amb la proposta elevada per la Comissió avaluadora, constituïda d acord amb la base 8 de l Ordre esmentada."

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ DE 25 DE JULIOL DE 2012, PER LA QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS DE CATALUNYA QUE IMPARTEIXEN EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS O COMPLEMENTÀRIES EN LLENGUA ESTRANGERA PER A L’ANY 2012

Per Ordre ENS/101/2012, de 19 de març, es van aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats de Catalunya que imparteixen educació primària per realitzar activitats extraescolars o complementàries en llengua estrangera, i s’obria convocatòria pública per a l’any 2012 (DOGC núm. 6114, de 24 d’abril de 2012).

D’acord amb la proposta elevada per la Comissió avaluadora, constituïda d’acord amb la base 8 de l’Ordre esmentada.

Fent ús de la delegació per resoldre la convocatòria, de conformitat amb l’article 6 de l’Ordre esmentada.

Resolc:

Primer.- Atorgar als centres educatius que es relacionen a l’Annex 1 d’aquesta resolució els ajuts que s’hi detallen en cada cas, per un import total màxim de 489.839,00 euros, dels quals 324.560,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/226003700/4240/0072, per als centres de titularitat del Departament d'Ensenyament, 145.779,00 euros a càrrec de la partida pressupostària D/482000100/4240/0072, per als centres privats concertats i 19.500,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/460000100/4240/0072 per als centres de titularitat municipal. Les tres partides corresponen al centre gestor EN07 del pressupost 2012.

Segon.- Ordenar el lliurament del 90% de les quantitats totals atorgades, d’acord amb l’article 10 de l’Ordre ENS/101/2012, de 19 de març. El 10% restant es tramitarà un cop presentada la justificació prevista a la convocatòria.

Tercer.- Denegar les sol·licituds dels centres docents que es relacionen a l’Annex 2 d’aquesta resolució, per les causes que en cada cas s’indiquen.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs

contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a

comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i

117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

(2)

Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 25 de juliol de 2012 El secretari de Polítiques Educatives

Lluís Font i Espinós

(3)

ANNEX 1. CENTRES AMB PROJECTES SELECCIONATS Centres de titularitat del Departament d'Ensenyament

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import ESC La Forja - ZER Alt

Lluçanès Q5855924F 08000086 Alpens Anglès Modalitat B Mitjà 4.680,00 €

ESC Joaquim Ruyra Q5855157C 08002927 Barcelona Anglès Modalitat B Superior 5.400,00 € ESC Catalònia Q5855206H 08035441 Barcelona Anglès Modalitat B Superior 6.070,00 € ESC Cambrils Q4300167F 43008547 Cambrils Anglès Modalitat A Mitjà 6.500,00 € ESC Cambrils Q4300167F 43008547 Cambrils Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € ESC Doctor Robert Q6755043D 17000779 Camprodon Francès Modalitat B Superior 5.331,00 € ESC Doctor Robert Q6755043D 17000779 Camprodon Francès Modalitat B Mitjà 5.331,00 € ESC Doctor Robert Q6755043D 17000779 Camprodon Francès Modalitat B Inicial 5.331,00 € ESC Mil·lenari Q5856352I 08045598 Cardedeu Anglès Modalitat A Mitjà 6.500,00 € ESC Mil·lenari Q5856352I 08045598 Cardedeu Anglès Modalitat A Superior 6.500,00 € ESC Mil·lenari Q5856352I 08045598 Cardedeu Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € ESC Benviure S0800115H 08062742 Castellbisbal Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Benviure S0800115H 08062742 Castellbisbal Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € ESC Benviure S0800115H 08062742 Castellbisbal Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € ESC La Popa - ZER El

Moianès Llevant Q5856001B 08015831 Castellcir Anglès Modalitat B Inicial 5.400,00 € ESC Jacint Verdaguer Q5855870A 08015961 Castelldefels Anglès Modalitat B Inicial 3.225,00 € ESC Jacint Verdaguer Q5855870A 08015961 Castelldefels Anglès Modalitat B Mitjà 3.225,00 € ESC Jacint Verdaguer Q5855870A 08015961 Castelldefels Anglès Modalitat B Superior 3.225,00 € ESC de Collsuspina - ZER

El Moianès Llevant Q0801470F 08065482 Collsuspina Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Sant Miquel Q5856339F 08042299 Cornellà de

Llobregat Anglès Modalitat B Superior 3.600,00 € ESC Mare de Déu de

l'Esperança - ZER La Parellada

Q9355162J 43001115 Figuerola del

Camp Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 €

ESC Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Q9355162J 43001115 Figuerola del

Camp Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € ESC Ponent Q5856218B 08041647 Granollers Anglès Modalitat B Inicial 5.676,00 € ESC Ponent Q5856218B 08041647 Granollers Anglès Modalitat B Mitjà 5.676,00 €

(4)

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import

ESC Ponent Q5856218B 08041647 Granollers Anglès Modalitat B Superior 5.676,00 € ESC Pare Ramon

Castelltort i Miralda Q5855696J 08019642 Igualada Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Pau Claris Q7555164H 25005533 La Seu d'Urgell Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € ESC La Valira S2500261I 25009368 La Seu d'Urgell Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Països Catalans S2500257G 25009071 Lleida Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € ESC Lola Anglada Q0801047B 08053601 Martorell Anglès Modalitat B Mitjà 2.146,00 € ESC Els Agols - ZER

Urgellet Q7555103F 25003299 Montferrer i

Castellbò Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € ESC Terra Nostra Q5855886G 08022495 Olost Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Carrilet Q1700177G 17006782 Palafrugell Anglès Modalitat A Superior 6.500,00 € ESC Carrilet Q1700177G 17006782 Palafrugell Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € ESC Carrilet Q1700177G 17006782 Palafrugell Anglès Modalitat A Mitjà 6.500,00 € ESC Lluçanès Q5855868E 08023207 Prats de

Lluçanès Anglès Modalitat A Inicial 3.870,00 € ESC Jaume Vicens i Vives Q6755117F 17004451 Roses Francès Modalitat A Superior 6.500,00 € ESC 25 de Setembre Q5855637D 08032348 Rubí Anglès Modalitat B Superior 5.712,00 € ESC 25 de Setembre Q5855637D 08032348 Rubí Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € ESC Cifuentes Q5855084I 08023955 Sabadell Anglès Modalitat B Inicial 2.880,00 €

ESC Salou S4300058G 43009451 Salou Anglès Modalitat B Mitjà 3.240,00 €

ESC Salou S4300058G 43009451 Salou Anglès Modalitat B Superior 3.240,00 €

ESC Vora Mar Q4300222I 43010153 Salou Anglès Modalitat A Superior 3.600,00 € ESC Vora Mar Q4300222I 43010153 Salou Anglès Modalitat A Inicial 3.600,00 €

ESC Vora Mar Q4300222I 43010153 Salou Anglès Modalitat A Mitjà 3.600,00 €

ESC Salou S4300058G 43009451 Salou Anglès Modalitat B Inicial 3.780,00 €

ESC El Gegant del Rec S1700043A 17008298 Salt Anglès Modalitat B Inicial 1.404,00 € ESC La Monjoia Q5855806E 08025320 Sant Bartomeu

del Grau Anglès Modalitat B Inicial 2.770,00 € ESC La Monjoia Q5855806E 08025320 Sant Bartomeu

del Grau Anglès Modalitat A Mitjà 3.150,00 € ESC Roser Capdevila Q0801796D 08071147 Sant Joan

Despí Anglès Modalitat A Superior 6.500,00 € ESC Sant Pau Q5855118E 08027225 Sant Pol de

Mar Anglès Modalitat B Inicial 5.760,00 €

(5)

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import ESC Sant Pau Q5855118E 08027225 Sant Pol de

Mar Anglès Modalitat B Mitjà 5.760,00 €

ESC Segimon Comas Q0868039I 08027249 Sant Quirze de

Besora Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € ESC Les Basseroles Q5856108E 08041714 Seva Anglès Modalitat A Inicial 1.170,00 € ESC El Miracle Q9355034A 43003720 Tarragona Anglès Modalitat B Superior 6.265,00 € ESC El Miracle Q9355034A 43003720 Tarragona Anglès Modalitat B Inicial 6.265,00 € ESC El Miracle Q9355034A 43003720 Tarragona Anglès Modalitat B Mitjà 6.265,00 € ESC Serra de Miralles Q0801531E 08062869 Tordera Anglès Modalitat B Inicial 5.025,00 € ESC de Ventalló - ZER

Tramuntana Q6755132E 17004049 Ventalló Anglès Modalitat B Inicial 4.500,00 € ESC Salvador Espriu Q6755211G 17004906 Vidreres Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € ESC Els Valentins - ZER

Tramuntana Q6755220H 17004220 Vilamacolum Anglès Modalitat B Mitjà 4.320,00 € ESC Vaixell Burriac Q0801045F 08041696 Vilassar de Mar Anglès Modalitat A Mitjà 1.690,00 € ESC Vaixell Burriac Q0801045F 08041696 Vilassar de Mar Anglès Modalitat B Superior 4.202,00 € 324.560,00 €

Centres de titularitat municipal

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import Escola Escola del Mar

(Consorci d'Educació de Barcelona)

P5801921G 08010146 Barcelona Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 €

Escola Escola del Mar (Consorci d'Educació de Barcelona)

P5801921G 08010146 Barcelona Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € Escola Escola del Mar

(Consorci d'Educació de Barcelona)

P5801921G 08010146 Barcelona Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 €

TOTAL 19.500,00 €

(6)

Centres privats concertats

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import Arrels-Esperança (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231901 08000921 Badalona Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € Arrels-Esperança (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231901 08000921 Badalona Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € Arrels-Esperança (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231901 08000921 Badalona Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € Arrels-Blanquerna (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231902 08001133 Badalona Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € Arrels-Blanquerna (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231902 08001133 Badalona Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € Arrels-Blanquerna (Fundació

Priv. Ensenyament i Família) 6231231902 08001133 Badalona Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € Montseny-Poblenou (Ctre.

d'Estudis Montseny, SCCL) F08799256 08035076 Barcelona Anglès Modalitat B Inicial 4.569,00 € Montseny-Poblenou (Ctre.

d'Estudis Montseny, SCCL) F08799256 08035076 Barcelona Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 € Montseny-Poblenou (Ctre.

d'Estudis Montseny, SCCL) F08799256 08035076 Barcelona Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € Vedruna-Berga (Fund. Priv.

Educ. Vedruna-Barcelona) G62894043 08014656 Berga Anglès Modalitat B Mitjà 3.500,00 € Mare de Déu del Roser

(Fund.Ed.Priv.Dominiques Anunciata Pare C)

6505834918 25001771 Guissona Anglès Modalitat B Mitjà 5.250,00 € Mare de Déu del Roser

(Fund.Ed.Priv.Dominiques Anunciata Pare C)

6505834918 25001771 Guissona Anglès Modalitat B Inicial 5.250,00 € Mare de Déu del Roser

(Fund.Ed.Priv.Dominiques Anunciata Pare C)

6505834918 25001771 Guissona Anglès Modalitat B Superior 5.250,00 €

Joan XXIII (Fundació Joan

XXIII) G58777889 08018871 L'Hospitalet

de Llobregat Anglès Modalitat A Superior 6.500,00 € Maristes Montserrat

(Maristes, Gns.) 0800096J19 25002313 Lleida Anglès Modalitat B Inicial 6.500,00 € Maristes Montserrat

(Maristes, Gns.) 0800096J19 25002313 Lleida Anglès Modalitat B Mitjà 6.500,00 € Maristes Montserrat

(Maristes, Gns.) 0800096J19 25002313 Lleida Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 €

(7)

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Import Mirasan (Coop. Col.legi

Mirasan de Lleida, SCCL) F25033457 25005697 Lleida Anglès Modalitat B Superior 6.500,00 €

Mollet (Acad. Mollet, SL) B61315149 08021557 Mollet del

Vallès Anglès Modalitat A Superior 2.600,00 € Mollet (Acad. Mollet, SL) B61315149 08021557 Mollet del

Vallès Anglès Modalitat A Mitjà 3.000,00 € Mollet (Acad. Mollet, SL) B61315149 08021557 Mollet del

Vallès Anglès Modalitat A Inicial 3.400,00 € Sant Martí (Parròquia de

Puig-Reig) R0800234G 08023384 Puig-reig Anglès Modalitat B Inicial 3.000,00 € Sant Martí (Parròquia de

Puig-Reig) R0800234G 08023384 Puig-reig Anglès Modalitat B Mitjà 3.000,00 € Sant Martí (Parròquia de

Puig-Reig) R0800234G 08023384 Puig-reig Anglès Modalitat B Superior 3.000,00 € Arrels I (Fund. Priv. Esc. M.

de Déu Claustre S.) 2529323401 25004279 Solsona Anglès Modalitat A Inicial 6.500,00 € Arrels I (Fund. Priv. Esc. M.

de Déu Claustre S.) 2529323401 25004279 Solsona Anglès Modalitat A Mitjà 6.500,00 € Escorial (Fund. Priv.

Educativa Vedruna- Barcelona)

R0800803I 08030947 Vic Anglès Modalitat B Inicial 6.460,00 €

145.779,00 €

Barcelona, 25 de juliol de 2012 El secretari de Polítiques Educatives

Lluís Font i Espinós

(8)

ANNEX 2. CENTRES AMB PROJECTES DENEGATS Centres de titularitat del Departament d'Ensenyament

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Causes d’exclusió ESC Mestre Morera Q5855821D 08002897 Barcelona Anglès Modalitat B Mitjà Activitats dins

horari escolar ESC Mestre Morera Q5855821D 08002897 Barcelona Anglès Modalitat B Superior Activitats dins horari escolar ESC Pont de l'Arcada Q5855454D 08022379 Olesa de Bonesvalls Anglès Modalitat B Superior Sol·licitud no

tramitada ESC Pont de l'Arcada Q5855454D 08022379 Olesa de

Bonesvalls Anglès Modalitat B Mitjà Sol·licitud no tramitada ESC Pont de l'Arcada Q5855454D 08022379 Olesa de

Bonesvalls Anglès Modalitat B Inicial Sol·licitud no tramitada ESC La Vitxeta Q4300190H 43010505 Reus Anglès Modalitat B Inicial

Proposta a realitzar amb posterioritat a 31/08/2012 ESC La Vitxeta Q4300190H 43010505 Reus Anglès Modalitat B Mitjà

Proposta a realitzar amb posterioritat a 31/08/2012 ESC La Vitxeta Q4300190H 43010505 Reus Anglès Modalitat B Superior

Proposta a realitzar amb posterioritat a 31/08/2012 ESC Pérez Sala Q5855871I 08026749 Vilassar de

Mar Anglès Modalitat B Superior

Nombre d'alumnes inferior a 12 ESC Pérez Sala Q5855871I 08026749 Vilassar de

Mar Anglès Modalitat B Mitjà

Nombre d'alumnes inferior a 12 ESC Pérez Sala Q5855871I 08026749 Vilassar de

Mar Anglès Modalitat B Inicial

Nombre d'alumnes inferior a 12

Centres de titularitat municipal

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Causes d’exclusió Escola Els Pins Q0801191H 08041911 Barcelona Anglès Modalitat B Inicial Activitats dins

horari escolar Escola Els Pins Q0801191H 08041911 Barcelona Anglès Modalitat B Superior Activitats dins horari escolar Escola Els Pins Q0801191H 08041911 Barcelona Anglès Modalitat B Mitjà Activitats dins horari escolar

(9)

Centres privats concertats

Nom centre NIF Codi

centre Localitat Llengua Modalitat Cicle Causes d’exclusió La Vall (Inst.

Familiar de Educación, SA)

0817793304 08024731 Sabadell Anglès Modalitat A Inicial Sol·licitud fora de termini

La Vall (Inst.

Familiar de Educación, SA)

0817793304 08024731 Sabadell Anglès Modalitat B Superior Sol·licitud fora de termini

Sant Josep (Assoc.

Pares de Família S.

Hilari Sacalm)

G17054057 17003446 Sant Hilari

Sacalm Anglès Modalitat B Inicial Activitats dins horari escolar Sant Josep (Assoc.

Pares de Família S.

Hilari Sacalm)

G17054057 17003446 Sant Hilari

Sacalm Anglès Modalitat B Superior Activitats dins horari escolar Sant Josep (Assoc.

Pares de Família S.

Hilari Sacalm)

G17054057 17003446 Sant Hilari

Sacalm Anglès Modalitat B Mitjà Activitats dins horari escolar

Barcelona, 25 de juliol de 2012 El secretari de Polítiques Educatives

Lluís Font i Espinós

Referencias

Documento similar

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Esta U.D.A. de Podología nace con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de contribuir a la integración de conocimiento, actitudes y habilidades en la formación de

De la Salud de la Universidad de Málaga y comienza el primer curso de Grado en Podología, el cual ofrece una formación generalista y profesionalizadora que contempla

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..