PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ UNITAT D ACTUACIÓ NÚMERO 66 DE LLEIDA. Ramón Godó Llimona, Arquitecte

25  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 66 DE LLEIDA

Ramón Godó Llimona, Arquitecte

Maig 2010

(2)

ÍNDEX

Memoria

1 Antecedents

1.1 Marc urbanístic i legal

1.2 Objecte i iniciativa del projecte reparcel.lació 1.3 Sistema d’actuació

2 Descripció de la unitat reparcel.lable 2.1 Descripció física

2.2 Estructura de la propietat 2.3 Situació urbanística

2.4 Edificabilitat i usos permesos

3 Relació d’interessats en el projecte i valoració dels drets afectats 3.1 Relació d’interessats titulars de drets reals

3.2 Administració actuant

3.3 Altres interessats en el projecte 3.4 Valoració dels drets afectats

4 Definició i adjudicació de les finques de resultat

4.1 Criteris de definició de les finques de resultat

4.2 Criteris de valoració de les finques de resultat i càlcul 10% de cessió a l’administració actuant

4.3 Criteris d’adjudicació de les finques de resultat 4.4 Cessions de sistemes

(3)

5 Justificació del compte de liquidació provisional

5.1 Conceptes que integren el compte de liquidació provisional 5.2 Afecció ales finques de resultat

5.3 Saldo provisional dels propietaris

Fitxes

Fitxes de les finques aportades

Fitxa gràfica i numèrica de les finques aportades

Descripció, titularitat i càrregues preexistents, segons certificat de domini i càrregues, de cadascuna de les finques integrades en la unitat d’actuació

Fitxes de les finques de resultat

Fitxa gràfica i numèrica de les finques de resultat

Descripció, titularitat, càrregues de procedència i de nova creació, de cadascuna de les finques de resultat

Plànols

U01 Fotografies, estat actual U02 Plá General de Lleida U03 Situació i emplaçament U04 Topográfic

U05 Parcel.lari Cadastral

U06 Cessions de sistemes al municipi U07 Finca inicial

U08 Finca resultant 1 U09 Finca resultant 2 U10 Finca resultant 3 U11 Finca resultant 4

U12 Superposició de Finques

(4)

Documents annexes

A1 Escrit del Servei Jurídic Municipal amb l’acord de la Junta de Govern Local, eximint de la constitució de la Junta de Compensació

A2 Certificat de qualificació Urbanística Municipal A3 Certificació cadastral Descriptiva i Gràfica A4 Informació registral de domini y càrregues

(5)

MEMÒRIA

1 ANTECEDENTS

1.1 Marc urbanístic i legal:

Aquest projecte de reparcel.lació es redacta per tal d’executar les determinacions del planejament en la unitat d’actuació 66, definida en el Pla General de LLeida 1995 – 2015, aprovat definitivament el seu darrer text refós per Resolució del Conseller de Política territorial i obres publiques de data 16-1-03, havent-se publicat l’anunci d’aprovació definitiva en el DOG num 3924 de data 14-7-03.

Aquest document compleix amb tot allò assenyalat amb la legislació urbanística vigent, quant a la gestió i execució del planejament, i molt especialment amb els articles118 al 128 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant DL 1/2005).

1.2 Objecte i iniciativa del projecte reparcel.lació

Segons s'estableix en l'article 118 del DL 1/2005, la reparcel.lació te per objecte repartir equitativament els beneficis i les carregues derivats de l'ordenació urbanística i regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació, d'acord amb el pla d'ordenació que s’executa.

El projecte es redacta per iniciativa dels propietaris de la única finca inclosa en l’àmbit, de comú acord entre L'Ajuntament de Lleida.

(6)

1.3 Sistema d’actuació

Segons determina el planejament, el sistema d’actuació per a l’execució de l’ordenació és el de compensació bàsica, d’acord amb les modalitats d’aquest sistema assenyalades en el DL 1/2005.

De conformitat amb l’article 124.2.a, tractant-se d’una unitat d’actuació amb propietari únic i d’acord amb el document emès pel Servei Jurídic d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida, es considera innecessari la constitució de la junta de compensació, sempre i quan el règim de propietat de “Comunitat en proindivís” es mantingui durant l’execució de les obres d’urbanització.

(7)

2 DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ

2.1 Descripció física:

La Unitat d’actuació 66, te forma trapezoidal, llinda a l’Orient amb el carrer Cots i Gaxán, per Ponent amb el camp del Institut pel carrer Narcís Monturiol, al Nord amb la carretera de Madrid, Avui Avinguda de l’Exercit, i al Migdia amb el fons de les edificacions que fan front amb el carrer Historiador J. Lladonosa. Té una superfície de 2.693,97 m2, segons recent amidament d’aixecament topogràfic, realitzat especialment per a la redacció d’aquest document i presentat davant de l'Ajuntament de Lleida, que s’adjunta al projecte. Aquesta superfície preval sobre la que consta en la fitxa de la Unitat d’actuació 66 del Pla General, coincident amb la de cadastre, que és de 2.746,55 m2, per tractar-se de la realitat física.

2.2 Estructura de la propietat:

Dins de la unitat d’actuació, hi ha una única finca de registre, assenyalada amb el número 6014 del Registre de la propietat número de Lleida, inscrita al foli 222, llibre 1650, tom 2503, titularitat de quatre propietaris en proindivís, d’acord amb els següents percentatges:

Una meitat indivisa: Enrique López Llorens Una sisena part indivisa: Maria José López Torras

Una sisena part indivisa: Maria del Carmen López Torras Una sisena part indivisa: Miguel López Torras

2.3 Situació urbanística:

El sòl inclòs dins de la unitat d’actuació 66, resta classificat pel planejament, d’acord amb la terminologia de la legislació vigent, de sòl urbà no consolidat. Dins dels límits de la unitat hi concorren les següents qualificacions, d’acord amb informe annex de

(8)

l’Ajuntament, la superfície de les quals ha estat ajustada d’acord amb la superfície total resultant de l’aixecament topogràfic :

Zona clau 2R (Eixample residencial): 1.702,37 m2 Sòl qualificat de sistema vial: 619,60 m2 Sòl qualificat de sistema zona verda: 372,00 m2

2.4 Edificabilitat i usos permesos:

L’aprofitament susceptible de titularitat privada, s’identifica amb els usos i l’edificabilitat de la zona 2R. El sostre de la mateixa, es determina d’acord amb els paràmetres reguladors de la fondària edificable, ocupació i número de plantes definits de forma gràfica i numèrica en els plànols normatius del Pla general de Lleida, segons els carrers als que dona front, i que són els que segueixen.

Avinguda Exercit: PF: 12m PB+8PP Carrer Narcís Monturiol: PF: 9m PB+4PP

Tenint en compte la configuració física del terreny, la normativa urbanística quant a separacions a veïns i ordenació, podem afrimar que:

Es pot aprofitar completament tota la superfície del terreny en planta baixa, com es comprova al plánol U13 1,2,3,4,5 als documents annexes. Una vegada aplicada la normativa urbanística que obliga a deixar una zona lliure de 8m. de distancia en façana a planta primera, respecte del edifici veí, I a partir d'aquest punt construir per sota de la linia definida per un plá amb angle de 45º que arrenca d'aquest punt.

La incidència es mínima a la planta altell, que no es comptabilitza com a superficie edificable i per tant al aprofitament. La planta baixa es construible i completament aprofitable fins a una alçada minima de 3m a la totalitat del area edficable

El sostre permés, aplicat tenint en compte el topografic real (document grafic anexe) es el seguent:

Sostre permès en planta baixa 1.702,37 m2 Sostre permès a planta pis

(9)

C.Narcis Monturiol 1.020,92 m2 Avinguda del Exercit 7.512,04 m2 TOTAL Sostre permès a plantes pis 8.502,96 m2

Total sostre permès 10.205,33 m2

L’ús prioritari és el d’habitatge plurifamiliar. En la normativa del planejament, no es defineix una densitat ni un nombre màxim d’habitatges, per la qual cosa es definirà segons resulti del compliment de la normativa d’habitabilitat d’aplicació

(10)

3 RELACIÓ D’INTERESSATS EN EL PROJECTE I VALORACIÓ DELS DRETS AFECTATS 3.1 Relació d’interessats amb drets reals:

Dins de l’àmbit, hi ha una sola finca de resultat de titularitat en proindivís dels següents interessats, que es relacionen:

Enrique López Llorens : Titular d’una meitat indivisa de la finca aportada

DNI: 37100027S

Adreça: C. Ganduxer 76 Barcelona 08021

Maria José López Torras : Titular d’una sisena part indivisa de la finca aportada

DNI: 37618968 F

Adreça: C.Via Augusta 164 4º 1ª

08006 Barcelona

Maria del Carmen López Torras: Titular d’una sisena part indivisa de la finca aportada

DNI: 37637694B

Adreça: C.Gonzalez Tablas 7, esc. A 1º 1ª

08034 Barcelona

Miguel López Torras : Titular d’una sisena part indivisa de la finca aportada

DNI: 37660177T

C.Doctor August Pi Sunyer 8, 6º 2ª 08034 Barcelona 3.2 Administració actuant:

L’Administració actuant és l’Ajuntament de Lleida amb domicili a Lleida (25007), Plaça de la Paeria nº 1. Com a tal, rebrà el 10% de l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues d’urbanització, així com el sòl on situar-lo, i els espais de domini públic definits en el planejament

(11)

3.3 Altres interessats en el projecte:

D’acord amb la informació del certificat de domini i càrregues emesa pel Registre de la Propietat, no hi han altres interessats titulars de càrregues que puguin gravar la finca de procedència. D’altra banda, tractant-se d’un solar vuit sense activitats, construccions o edificacions, i d’acord amb la informació facilitada per la propietat de la finca, no es suposen altres titulars de drets d’ocupació que hagin de ser relacionats com a interessats en el projecte.

3.4 Valoració drets afectats:

No havent titulars de drets d’ocupació, ni instal·lacions o edificacions preexistents incompatibles amb el planejament, no es fa necessari definir els criteris de valoració dels mateixos als efectes d’establir la indemnització.

(12)

4 DEFINICIÓ I AJUDICACIÓ DE LES FINQUES DE RESULTAT

4.1 Criteris de definició de les finques resultants

Les finques de resultat es defineixen donant compliment a les determinacions deL planejament i els criteris assenyalats en l’article 120 i següents del DL 1/2005. Així, es defineixen dues finques de resultat amb aprofitament lucratiu, de superfície i edificabilitat superior a les mínimes en compliment de normativa, per tal de ser adjudicades als propietaris de sòl i l’administració actuant. Quant al sòl qualificat de sistemes de domini públic de cessió obligatòria i gratuïta, es defineixen tantes finques com porcions de sòl contínues amb la mateixa qualificació, tot això d’acord amb el següent quadre resum:

Finca  qualificació  sup. Sòl sostre edificable Participació en càrregues

FR1  Clau 2R  1.462,37 9.184,80 100%

FR2  Clau 2R  240,00 1.020,53 0%

FR3  vial  619,60 0,00 0%

FR4  zona verda  372,00 0,00 0%

    2.693,97 10.205,33 100%

Per tal d’optimitzar l’aprofitament del subsòl, minimitzant a l’hora l’impacta en l’espai públic de les rampes d’accés, es crearan sobre les finques de resultat FR1 i FR2 les servituds necessàries per tal d’aconseguir un únic accés a les plantes sota rasant, que seran descrites a les fitxes corresponents de les finques de resultat per a la seva inscripció en el registre com a càrrega de nova creació.

4.2 Criteris de valoració de les finques de resultat i càlcul del 10% de cessió a l’administració actuant

Vist el caràcter homogeni dels usos del sostre, l’aprofitament del subsòl i llur localització, es considera que el valor de les finques és directament proporcional a la seva edificabilitat, establint-se per tant l’equivalència entre les unitats de sostre i les unitats de valor. Tenint en compte que no es produeixen diferències d’adjudicació entre els adjudicataris, no es fa necessari la seva monetarització.

(13)

De la mateixa manera, el 10% de l’aprofitament coincidirà amb el 10% del sostre total edificable de la unitat d’actuació. Essent el mateix de 10.205,33 m2, l’equivalent en sostre d’aquesta cessió serà de 1.020,53 m2st construïble, que coincidieix amb el de la finca definida amb el codi FR2.

4.3 Criteris d’adjudicació de les finques de resultat

Essent una reparcel·lació de propietat única en proindivís, i havent-se definit les finques amb aprofitament lucratiu de forma tal que l’una (FR1) concentra el 90% exacte del mateix i la segona el 10% de cessió preceptiva a l’administració actuant (FR2), s’adjudica la primera als titulars de la finca aportada amb les mateixes participacions que la finca aportada i la segona a l’administració actuant.

4.4 Cessions de sistemes

Tractant-se de sòl urbà no consolidat, en compliment de l’article del DL1/2005, els propietaris del sòl aportat restant obligats a la cesió gratuïta i lliure de càrregues dels espais de domini públic inclosos en la unitat d’actuació pel planejament. En aquest sentit, es defineixen les següents finques:

Finca  qualificació sup. Sòl

FR3  vial 619,60

FR4  zona verda 372,00

(14)

5 JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVSIONAL

5.1 Conceptes que integren el compte de liquidació provisional

Integren el compte de liquidació provisional, totes les despeses necessàries per executar les determinacions del planejament, entre elles, l’alliberament i preparació del sòl, les obres d’urbanització, honoraris dels diferents projectes i operacions jurídiques necessàries les despeses de gestió, tramitació i inscripció en el Registre de la propietat. En el moment de redactar aquest document per a la seva aprovació inicial, no es disposa de projecte d’urbanització que detalli aquestes quanties, per la qual cosa, amb caràcter d’avanç, s’apliquen els estàndards habituals per aquest tipus, fixant-se un mòdul d’urbanització, tant per vial com per zona verda, de 180 €/m2 incrementat en un 18% d’Iva. No es consideren despeses d’alliberament del sòl, per tractar-se d’una única finca buida sense ocupants, ni bens indemnitzables. Quant a la resta de despeses, també amb caràcter d’avanç, s’estimen equivalents a un 20% dels costos d’urbanització. La quantia total serà de segons el detall següent:

  Superfície  cost unitari Cost obra 18%IVA  Cost final

Vialitat:  619,60  180,00 111.528,00 20.075,04  131.603,04

Espais lliures:  372,00  180,00 66.960,00 12.052,80  79.012,80

        Total despeses urbanització:  210.615,84

        Altres despeses:  42.123,17

        TOTAL estimat:  252.739,01

5.2 Afecció a les finques de resultat

La finca de resultat FR1 respondrà de la totalitat de la càrrega d’urbanització, per ser la única adjudicada a titular privat, essent la resta de cessió obligatòria i gratuïta lliure de càrregues d’urbanització.

(15)

5.3 Saldo provisional dels propietaris

La quota corresponent es distribuirà entre els propietaris en funció del coeficient de copropietat dels mateixos. Vist que no hi ha quantitats a compensar ni excessos ni defectes d’adjudicació, la quantia final coincidirà amb la despesa total de 252.739,01€ distribuïda de la forma següent:

    Enrique López Llorens  1/2  126.369,50     Maria José López Torras  1/6  42.123,17     Maria del Carmen López Torras  1/6  42.123,17     Miguel López Torras  1/6  42.123,17         252.739,01 1.8 Cessió de Sistemes:

La superfície (FR 3 i FR 4 als planols) que es cedeix en concepte de Zona verda i Sistemes de vialitat, al Excm. Ajuntament de Lleida te el següent valors, d’acord amb l ‘informe municipal,

Cessio sistemes de vialitat = 619,60 m2 Cessio zona verda = 372,00 m2

TOTAL CESSIONS: 991,60 m2

1.9 Edificacions i d' altres elements a indemnitzar

La finca inicial está lilure d'edificacions i elements a indemnizar 1.10 Quantificació de les despeses d’urbanització

La previssio de costos d’urbanitzacio es mesura en base a preus estandar habituals i un percentatge del 15% en concepte de redaccio de projectes, gestio, despeses financieres, etc. A data d’avui es pot fixar aquest preu, inclós l’aquí esmentat 15% en 180,00 e/m2

Costos d’urbanitzacio:

Finca de Sistemes de cesió obligatoria 991,60 m2

x 180 euros/m2 = 178.488 euros

(16)

1.11 Aprofitament mitjá

Es reconeix al Excm. Ajuntament de Lleida l’adjudicació de la FINCA RESULTANT 2 en concepte de Liquidació Provisional, corresponént en concepte del 10% del Aprofitament Mitjá del Polígon

Caracteristiques morfologiques de la FINCA RESULTANT La parcela compleix els requerimets urbanistics

Front de parcela 23,71m > (mínim 12m)

Superficie de parcela 240m2 = (mínim 240m2)

Justifiació de que la parcela te assignat un 10% de sostre de plantes altes i plantes baixes

Cessió en planta baixa a l’ajuntament 10% del aprofitament total: Planta baixa total del poligon: 1.702,37 m2 > 10% = 170,23 m2 Cessio en planta pis a l'ajuntament 10% del aprofitament total

Total edificat en planta pis; 8.537,96 m2 > 10% = 853,79 m2 (repartits en 4 plantes de 213,44 m2)

Total sostre permes planta baixa + pis poligon = 1.020,53 m2

Total sostre parcela C 170,23 + 853,79 = 1,024,02 m2 = 10% aprofitament total de poligon

Criteri de cálcul, i valoració de la finca inicial

Els terrenys aportats pel propietari es valoren amb els preus unitaris seguents:

El valor de repercusio per l’any 2010 especificat en la darrera revisió corresponent a sols en primera fase sotmesos a proces reparcelatori, de les finques incloses en la UA66 es de 450,75 Euros m2

Quadre resum dels valor de sol inicials:

Propietari superficie preu unitarI total

(17)

FITXES FINQUES APORTADES FINCA APORTADA ÚNICA

Dades registrals:

Registre: Registre de la propietat de Lleida nº1 Volum: 2503

Llibre: 1650

Foli: 222

Número finca: 6.014 de Lleida Descripció segons la informació del registre:

RUSTICA: “Porcion de tierra sita en el termino de Lleida, partida de Gardeny, hoy calle Cots i Gayán, de una superficie actualmente de dos mil setecientos ochenta y siete metros cuadrados.

Linda: Por Oriente, con una calle Cots i Gayán; por Poniente, con el Campo Escolar a traves de la calle Josep Lladonosa; por el Norte, con la carretera de Madrid hoy Avenida del Ejército; y por mediodia, con el camino de Rufea, hoy calle Narcis Monturiol.

Referència cadastral: 1591305CG0091B 0001YZ Titularitat registral:

Don Enrique Lopez Llorens Carácter: Privativo

Titulo: Herencia y adjudicacion

Participacion: En el pleno dominio de una mitad indivisa Fecha escritura: En virtud de solicitud de fecha 24-12-1943 Sede Autoridad: Lleida

Inscripcion: 1ª de fecha 21-01-1944 Doña Maria José Lopez Torras DNI: 37618968F

Carácter: Privativo Título; Herencia

(18)

Participación: Pleno dominio de una sexta parte indivisa Fecha escritura; 04-04-2003

Autoridad: D. Juan Rubies Mallol Sede autoridad: Barcelona

Inscripccion: 2ª de fecha 08-08-2003 Doña Maria del Carmen Lopez Torras DNI: 37637694B

Carácter: Privativo Título; Herencia

Participación: Pleno dominio de una sexta parte indivisa Fecha escritura; 04-04-2003

Autoridad: D. Juan Rubies Mallol Sede autoridad: Barcelona

Inscripccion: 2ª de fecha 08-08-2003 Don Miguel Lopez Torras

DNI: 37660177T Carácter: Privativo Título; Herencia

Participación: Pleno dominio de una sexta parte indivisa Fecha escritura; 04-04-2003

Autoridad: D. Juan Rubies Mallol Sede autoridad: Barcelona

Inscripccion: 2ª de fecha 08-08-2003 Càrregues preexistents:

Afección:

EL pleno dominio de una mitad indivisa de la finca 6014 y 21 mas, quedaron

afectas durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 8 de Agosto

de dos miil tres, al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el impuesto

sobre sucesiones y donaciones, habiendo quedado liberadas de dicha afeccion

por la cantidad de cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco euros y

cinco centimos de euro, satisfechos por autoliquidación. Asi resulta de nota

extendida al margen de la inscripción 2ª de la indicada finca, al folio 222, del

tomo 2503 del Archivo, libro 1650

(19)

FITXES FINQUES RESULTANTS

FINCA RESULTANT 1 (FR1):

Descripció:

URBANA, finca resultant del projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació 66 de Lleida, assenyalada amb el codi FR1 de mil quatre-cents seixanta-dos amb trenta-set metres quadrats de superfície, situada en Avinguda del Exercit. Llinda al Nord en línia quebrada de 77,42 ml 6,00ml i 6,00m.l. amb la Avinguda del Exercit mitjançant FINCA RESULTANT 3 (FR3) que es cedeix al Ajuntament de Lleida per vialitat; al Sud amb el fons de les edificacions que fan front amb el carrer Historiador J. Lladonosa, en línia quebrada de 25,49ml, 4,04ml, 34,80ml, 0,76ml, i 5,44ml; i amb FINCA RESULTANT 2 (FR2) cedida a l'Ajuntament de Lleida en concepte de 10% d'aprofitament, en línia quebrada de 17,73 ml i 10,50 ml; a l’Orient amb el carrer Cots i Gaxán en línia de 6m; i per Ponent amb FINCA RESULTANT 3 (FR3) en linia de 18,96ml junt al carrer Narcís Monturiol,, que es cedeix al Ajuntament de Lleida per vialitat.

Constitueix el predi dominant d’una servitud d’accés de vehicles per la planta baixa que es constituirà a la finca de resultat FR2

Aprofitament urbanístic:

La finca esta qualificada de zona clau 2R (Eixample residencial)i te una edificabilitat de nou mil cent vuitanta-quatre amb vuitanta metres quadrats sobre rasant.

Adjudicació:

S’adjudica en proindivís per subrogació dels drets corresponents a la finca aportada única següent:

Dades registrals:

Registre: Registre de la propietat de Lleida nº1 Volum: 2503

Llibre: 1650

Foli: 222

(20)

RUSTICA: “Porcion de tierra sita en el termino de Lleida, partida de Gardeny, hoy calle Cots i Gayán, de una superficie actualmente de dos mil setecientos ochenta y siete metros cuadrados.

Linda: Por Oriente, con una calle Cots i Gayán; por Poniente, con el Campo Escolar a traves de la calle Josep Lladonosa; por el Norte, con la carretera de Madrid hoy Avenida del Ejército; y por mediodia, con el camino de Rufea, hoy calle Narcis Monturiol.

Referència cadastral: 1591305CG0091B 0001YZ

quant a una meitat indivisa al senyor Enrique López Llorens, quant a una sisena part indivisa a la senyora Maria José López Torras, quant a una sisena part indivisa a la senyora Maria del Carmen López Torras i quant a la restant sisena part indivisa al senyor Miguel López Torras.

Carregues de procedència:

Afección:

EL pleno dominio de una mitad indivisa de la finca 6014 y 21 mas, quedaron

afectas durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del dia 8 de Agosto

de dos miil tres, al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el impuesto

sobre sucesiones y donaciones, habiendo quedado liberadas de dicha afeccion

por la cantidad de cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco euros y

cinco centimos de euro, satisfechos por autoliquidación. Asi resulta de nota

extendida al margen de la inscripción 2ª de la indicada finca, al folio 222, del

tomo 2503 del Archivo, libro 1650

Per tantLa finca es troba lliure de càrregues per raó de la seva procedència

Carregues de nova creació:

Servitud recíproca de pas de vehicles entre aquesta finca i la finca de resultant 2 (FR2) en les plantes sota rasant, a traves d'una línia de 17,23ml. i 10,50ml. assenyalada en el plànol adjunt a la fitxa de la finca.

De conformitat amb l’article 154.2 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, aquesta finca resta afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació número 66 de Lleida, en la quantitat determinada provisionalment en 252.739,01 euros, distribuïda entre els copropietaris de la manera següent:

(21)

Enrique López Llorens  1/2  126.369,50 Maria José López Torras  1/6  42.123,17 Maria del Carmen López Torras  1/6  42.123,17 Miguel López Torras  1/6  42.123,17

Percentatge participació en càrregues:

La finca participa del 100% de les càrregues que es generin en execució de les determinacions del planejament.

(22)

FINCA RESULTANT 2 (FR2):

Descripció:

URBANA, finca resultant del projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació 66 de Lleida, assenyalada amb el codi FR2 de dos-cents quaranta metres quadrats de superfície, situada en Avinguda del Exercit. Llinda al Nord amb la FINCA RESULTANT 1 (FR1) del mateix projecte de reparcel.lació, adjudicada a Enrique López Llorens i altres en línia de 10,.50ml. ; al Sud amb el fons de les edificacions que fan front amb el carrer Historiador J. Lladonosa en linia de 1,50ml. i 5,93ml. i al xanfrá del carrer HIstoriador J.Lladonosa, a l’Orient amb la FINCA RESULTANT 3 (FR3) del mateix projecte de reparcel.lació, adjudicada a L'Excm. Ajuntement de Lleida 23,71ml. i per Ponent amb la FINCA RESULTANT 1 (FR1) del mateix projecte de reparcel.lació, adjudicada a Enrique López Llorens i altres en línia de 17,23 ml.

Aprofitament urbanístic:

La finca esta qualificada de zona clau 2R (Eixample residencial)i te una edificabilitat de mil vint amb cinquanta-tres metres quadrats sobre rasant.

Adjudicació:

S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA, en ple domini, a títol originari provinent de cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic total de l’actuació, dels propietaris de la Unitat d’Actuació 66 de Lleida..

Carregues de procedència:

(23)

Carregues de nova creació:

Es constitueix una servitud perpètua de pas de persones i vehicles en planta baixa de superfície 69,77 m2 localitzada al nort de la finca resultant, de 6,64ml a l'orient i 10,50ml. al seu front nord, de la que aquesta finca n’és predi servent a favor de la finca FR1, de manera que els titulars podran accedir a peu o amb vehicles a les plantes sota rasant del predi dominant a través de les rampes i de les zones d’accés i maniobra situades en el predi servent. La finca servent està obligada a permetre al constructor del predi dominant l’ocupació de sòl que sigui necessària per a la construcció de rampes i zones d’accés i maniobra que resultin de la llicència corresponent.

Servitud recíproca de pas de vehicles entre aquesta finca i la finca de resultat 2 (FR2) en les plantes sota rasant, en una línia de 17,73 ml al costat occidental i 10,50 ml al costat nord, assenyalada en el plànol adjunt a la fitxa de la finca.

Percentatge participació en càrregues:

La finca no participa en les càrregues d’urbanització, per tractar-se del sòl on s’ha de materialitzar la cessió obligatòria i gratuïta a l’Administració actuant, restant alliberat de les mateixes d’acord amb l’article 46 del text refós de la Llei d’urbanisme, segons el qual “L'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats”. La servitud recíproca de pas de vehicles a les plantes soterrani

(24)

FINCA RESULTANT 3 (FR3): Descripció:

URBANA, finca resultant del projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació 66 de Lleida, assenyalada amb el codi FR3 de sis-cents dinou amb seixanta metres quadrats de superfície, situada en Avinguda del Exercit. Llinda al Nord amb la FINCA RESULTANT 4 (FR4) que es cedeix al Ajuntament de Lleida per zona verda junt a la Avinguda del Exercit en linia de longitud 65,64ml.; Al Sud amb FINCA RESULTANT 1 (FR1) del mateix projecte de reparcel.lació, adjudicada a Enrique López Llorens i altres en linia quebrada de 77,42ml 6,00ml i 6,00m.l; a l’Orient amb el carrer Narcis Monturiol i a Ponent amb linia en arc de 18,19ml. amb el carrer COts i Gaxan

Aprofitament urbanístic:

La finca no te aprofitament urbanístic de caràcter lucratiu per tractar-se d’un sòl destinat a vialitat pública

Adjudicació:

S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA, a títol de cessió obligatòria i gratuïta, en compliment dels deures de cessió del sòl urbà no consolidat de la unitat d’actuació 66 de Lleida.

Carregues de nova creació:

Es cedeix lliure de càrregues i gravàmens.

Percentatge participació en càrregues:

La finca no participa en les càrregues d’urbanització, per tractar-se del sòl de cessió gratuïta i obligatòria. l

(25)

FINCA RESULTANT 4 (FR4): Descripció:

URBANA, finca resultant del projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació 66 de Lleida, assenyalada amb el codi FR4 de tres-cents setanta-dos metres quadrats de superfície, situada en Avinguda del Exercit. Llinda al Nord amb la Avinguda del Exercit en arc de longitud 69,73ml.; Al Sud amb FINCA RESULTANT 3 (FR3) que es cedeix al Ajuntament de Lleida per vialitat en línia de 65,64ml. a l’Orient amb FINCA RESULTANT 3 en linia de 2,29ml. adjudicada a l'Excm Ajuntament de Lleida per vialitat i a ponent amb linia de 1,18ml. amb FINCA RESULTANT 3 adjudicada a l’Ajuntament de Lleida per destinar-la a vialitat.

Aprofitament urbanístic:

La finca no te aprofitament urbanístic de caràcter lucratiu per tractar-se d’un sòl destinat a zona verda

Adjudicació:

S’adjudica a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA, a títol de cessió obligatòria i gratuïta, en compliment dels deures de cessió del sòl urbà no consolidat de la unitat d’actuació 66 de Lleida.

Carregues de nova creació:

Es cedeix lliure de càrregues i gravàmens.

Percentatge participació en càrregues:

La finca no participa en les càrregues d’urbanització, per tractar-se del sòl de cessió gratuïta i obligatòria. l

Figure

Updating...

References

Related subjects :