• No se han encontrado resultados

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2020"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2020

Identificació de la sessió Núm. JGL2020000016 Caràcter: Sessió Ordinària Data: 7 de juliol de 2020 Hora d’inici: 18:00 h Hora de fi: 19:00 h Lloc: sala de juntes

ASSISTENTS Alcalde

Sr. Xavier Codina Casas Tinents d’alcalde

Sr. Agustí Comas Guitó, 1r Tinent Alcalde

Sr. Antoni Puiggròs Colldeforn , 2n Tinent Alcalde Sr. Josep Illa Antich, 3r Tinent Alcalde

Sra. Laura Tarradellas Font, 4t Tinent Alcalde

Regidors requerits per l’alcaldia (amb veu i sense vot) - a l’empar de l’article 113.3 R.O.F. (Rd 2568/86)

Sra. Núria Martínez Amat Sra. Roser Llobera Polo Sr. Albert Espinalt Romero S’excusa l’assistència Secretària actal

M Roser Espinalt Castellana

A la casa Consistorial de la vila de Santpedor, a les 18:30 del dia 7 de juliol de 2020, es reuneixen sota la presència de l’Alcalde Xavier Codina Casas, prèvia convocatòria a l’efecte, les persones anotades anteriorment, a l’objecte de portar a terme la sessió de la Junta de Govern Local núm. JGL2020000016, amb caràcter Ordinari.

Oberta la sessió, es passa a conèixer els assumptes que figuren a l’ordre del dia de la convocatòria, resolent-se per UNANIMITAT llevat que es digui el contrari.

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.- S’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta JGL2020000015 corresponent a la sessió del dia 30 de juny de 2020.

(2)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

2.- PROPOSTES:

2.1.- PROPOSTA APROVACIÓ AUTORITZACIÓ RESERVA ESTACIONAMENT PERSONES MOBILITAT REDUIDA (X2020001357)

En data 25.06.2020 (RE E2020003856), la Sra. M.B. va sol·licitar una reserva d’espai per estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Edison, 11.

L’article 5 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, estableix que, a fi i efecte de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, els ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit han de possibilitar la reserva de places d’aparcament, en els llocs on es comprovi que és necessari per a les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball. Aquesta reserva es farà per mitjà de senyals de trànsit complementades amb un disc addicional i grafiat horitzontal, que reprodueixin el mateix símbol d’accessibilitat que figura a la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.

La regulació especial d’estacionament sol·licitada s’estableix en favor de les persones titulars de targetes acreditatives de la discapacitat expedides per l’organisme competent.

La Policia Local ha emès Informe posant de manifest que no s’observa cap impediment per les característiques de la via per tal de facilitar la corresponent reserva de plaça pública, indicant la ubicació concreta que ha de tenir la plaça sol·licitada, per raons de mobilitat.

La competència per a la resolució d’aquest procediment correspon a l’Alcalde en aplicació de l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora d eles bases del règim local, i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per resolució 354/2019.

Pels fets i fonaments esmentats, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Estimar la sol·licitud de M.B. i establir la reserva d’una plaça d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Edison, davant el número 11, d’acord amb els criteris de mobilitat a la plaça més propera davant el pas adaptat de vianants.

Les persones que en facin ús hauran de col·locar la targeta d’aparcament de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de l’esmentada targeta acreditativa de la discapacitat. La plaça tindrà caràcter de reserva pública i en

(3)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

podran gaudir els titulars de targetes de discapacitats físics i d’altres persones d’atenció preferent.

Segon: Demanar als serveis Tècnics municipals que duguin a terme la senyalització adient de la plaça esmentada en el punt primer d’aquest acord.

Tercer: Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar-lo als serveis tècnics perquè procedeixin al seu compliment.

2.2.- PROPOSTA APROVACIÓ ACORD INCOACIÓ DENÚNCIES TRÀNSIT 20020561 (X2020001453)

Mitjançant denúncies formulades pels agents denunciants que s’indiquen en la relació annexa número 20020561 de les conductes que així mateix es detallen, les quals poden ser constitutives d’infracció administrativa als preceptes de la Llei de seguretat viària (LSV) desenvolupada per RD legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial Reglament general de circulació (RGC), o Ordenança municipal de circulació (OM).

Les infraccions denunciades, i sense perjudici d’allò que resulti de la instrucció dels expedients, poden comportar, a més de la sanció pecuniària, la detracció de punts que s’expressen en l'esmentada relació annexa.

Vist el que disposa l’article 14 del RD 320/1994 i resta de normativa concordant, i vista la proposta de l’instructor dels d’expedients es proposa que la Junta de Govern Local ACORDI:

Primer.- Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació annexa número 20020561.

Segon.- Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades per tal que en el termini de 20 dies al·leguin el que creguin convenient, amb aportació o proposició de les proves que estimin adients en la seva defensa.

(4)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

2.3.- PROPOSTA APROVACIÓ ACORD DESESTIMANT AL·LEGACIONS DENÚNCIA 15584 (X2020000706)

En data 06.03.2020, registre d’entrada E2020001799, en F.A.M. ha presentat al·legacions a la incoació de l’expedient sancionador en matèria de trànsit a la denúncia que es va interposar el dia 09.02.2020 amb butlleta 15584 per infringir a les normes de circulació, “Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant perill per a altres usuaris”.

L’agent amb TIP 539 en relació al plec de descàrrecs informa el següent:

“..Que el Sr. A. va estacionar el vehicle on està prohibit estacionar en tot el carrer. A més a més hi havia el carrer reservat als carros de cavalls per la festivitat dels 3 Tombs.

..Que el vehicle esmentat obstaculitzava el pas per a la cavalcada de cavalls i no es va poder iniciar la marxa per aquest carrer fins a la retirada del vehicle.

..Que la denúncia fou formulada pel que diu l’art. 91.1.8 del Reglament General de circulació: “Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant perill per a altres usuaris”.

..Que havent llegit el que diu la persona denunciada, no hi ha defecte de forma.

.. L’agent que subscriu creu haver actuat conforme prescriu la Llei, per la qual cosa es ratifica en la denúncia formulada.”

Vist els antecedents anteriors i la proposta de l’instructor de l’expedient sancionador en matèria de trànsit, i atès que l’òrgan competent correspon a l’alcaldia, si bé té delegada questa atribució a la Junta de Govern Local en virtut del decret de delegació 359/2019, de data 26 de juny es proposa que S’ACORDI:

PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades en relació a l’expedient sancionador 15584 en base als antecedents exposats.

SEGON: Notificar aquests acords i sancionar a l’infractor per un import de dos-cents euros (200,00€) sense punts a detreure i amb indicació dels recursos que contra la mateixa pot interposar.

(5)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

2.4.- PROPOSTA APROVACIÓ AUTORITZACIÓ OVP (X2020001451)

Vista la sol·licitud d’ocupació de via pública exp. X2020001451, al carrer Dr. Vila, i en aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 11.1 article 6; reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i vist l’informe del cap de la policia local.

La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en aplicació de l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i s’ha delegat a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia núm. 359/2019.

Pels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- APROVAR l’ocupació de via pública exp. X2020001451, al carrer Dr. Vila, segons les ordenances fiscals vigents per un import de vint-i-quatre euros amb dinou cèntims (24,19€)

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat així com els terminis de pagament i els recursos que hi pot interposar.

2.5.- PROPOSTA APROVACIO CONTRACTE SUBMINIST. SENYALITZACIÓ NOVA MIRADOR DE MONTSERRAT (X2020001452)

L’àrea de Via Pública i Manteniment Brigada ha emès informe de necessitat i conveniència de la contractació del subministrament de 84 senyals de trànsit en alumini, abraçadores, suports i pals d’acer galvanitzat per la nova senyalització del Mirador de Montserrat

La millor oferta presentada és la de SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL per valor de 6.989,18€ (IVA inclòs) pel subministrament de 84 senyals de trànsit en alumini, abraçadores, suports i pals d’acer galvanitzat per la nova senyalització del Mirador de Montserrat.

La codificació corresponent de la nomenclatura és la següent: “CPV 34992000-7”, d’acord al Reglament 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2008 que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i Consell.

(6)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

Atès que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostària 41.1532.22199, per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.

Atès que s’ha emès l’informe-proposta de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, l’alcalde adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa, i sol·licitarà la incorporació de la factura que farà de document contractual.

Consideracions legals

Són d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La competència per resoldre l’expedient correspon a l’alcalde de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia 2019/000354 de data 26 de juny de 2019, publicada al BOPB el 5/7/2019.

Pels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació menor del subministrament de 84 senyals de trànsit en alumini, abraçadores, suports i pals d’acer galvanitzat per la nova senyalització del Mirador de Montserrat.

SEGON. Adjudicar el present contracte a SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL amb CIF B62175575, pel preu total 6.989,18€ desglossat en 5.776,18€ de principal i 1.213,00€ d’IVA (21%).

TERCER. Aprovar la despesa corresponent al present subministrament, amb càrrec a la partida 41.1532.22199 del pressupost vigent.

QUART. El subministrament es realitzarà en el termini d’un mes, a partir de la notificació de la present adjudicació.

(7)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

CINQUÈ. Una vegada subministrat l’objecte, s’emetrà la corresponent factura que haurà d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

SISÈ. Trametre la informació del contracte al registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.

SETÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de l’acord.

2.6.- PROPOSTA JGL APROVACIÓ CONVENI (X2020001433)

Per unanimitat dels assistents s’adopta deixar la proposta sobre la taula.

2.7.- PROPOSTA PER L'APROVACIÓ DE PROPOSTA DE PAGAMENT (X2020001462)

Antecedents

Els serveis econòmics han elaborat la relació de propostes de pagament que es relaciona.

Referència Partida Proveïdor Descripció Import

X2020001445 13.920.22699 39312836V

DESPESES COL.LEGIALS LLETRADA GENER-JUNY 2020

896,10 €

Les propostes de pagament han estat conformades pels tècnics responsables de cada centre gestor i fiscalitzades per la intervenció municipal.

Consideracions legals

(8)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’Alcalde conforme el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia núm.2019-354 de 26/06/2019, publicada al BOP de 5/7/2019.

Pels fets i fonaments exposats, el Regidor Delegat d’Hisenda i Contractació Pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD:

PRIMER: APROVAR les propostes relacionades als antecedents, per un import total vuit-cents noranta-sis euros amb deu cèntims d’euro (896,10€).

SEGON: RECONÈIXER les obligacions i ordenar els pagaments corresponents, traslladant el present acord a la Tresoreria municipal per tal que doni compliment a l’ordre].

2.8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTE SUBMINIST. RENOVACIÓ EQUIPS INFORMATICS (X2020001454)

Antecedents

L’àrea de Serveis Informàtics ha emès informe de necessitat i conveniència de la contractació del subministrament de 3 ordinadors sobretaula, Acer Veriton X2660G per actualització d’equips informàtics de l’Ajuntament.

La millor oferta presentada és la de FERRER MORA I VILA, SL per valor de 1.869,45€ (IVA inclòs) pel subministrament de 3 ordinadors sobretaula, Acer Veriton X2660G per actualització d’equips informàtics de l’Ajuntament.

La codificació corresponent de la nomenclatura és la següent: “CPV 30213300-8”, d’acord al Reglament 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2008 que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i Consell.

Atès que existeix crèdit adequat, suficient i disponible a l’aplicació pressupostària 13.920.22002, per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.

Atès que s’ha emès l’informe-proposta de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

(9)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, l’alcalde adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa, i sol·licitarà la incorporació de la factura que farà de document contractual.

Consideracions legals

Són d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La competència per resoldre l’expedient correspon a l’alcalde de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia 2019/000354 de data 26 de juny de 2019, publicada al BOPB el 5/7/2019.

Pels fets i fonaments exposats, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació menor del subministrament de 3 ordinadors sobretaula, Acer Veriton X2660G per actualització d’equips informàtics de l’Ajuntament.

SEGON. Adjudicar el present contracte a FERRER MORA I VILA, SL amb CIF B65846263, pel preu total de 1.869,45€ desglossat en 1.545,00€ de principal i 324,45€

d’IVA (21%).

TERCER. Aprovar la despesa corresponent al present subministrament, amb càrrec a la partida 13.920.22002del pressupost vigent.

QUART. El subministrament es realitzarà en el termini de 3 mesos, a partir de la notificació de la present adjudicació.

CINQUÈ. Una vegada subministrat l’objecte, s’emetrà la corresponent factura que haurà d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

(10)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

SISÈ. Trametre la informació del contracte al registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.

SETÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de l’acord.

2.9.- PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 111/2020 DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DE BAGES PER LA VENTA LLIBRES (X2020001332)

Antecedents

S’ha rebut en data 11 de juny de 2020, registre d’entrada E2020003337, la liquidació núm. 111/2020 de l’Ajuntament de Castellnou de Bages, corresponent al subministrament de d’onze llibres “batecs” destinats a la Biblioteca municipal de Santpedor.

Consideracions legals

La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’Alcalde conforme el que disposa l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia núm.2019-354 de 26/06/2019, publicada al BOP de 5/7/2019.

Pels fets i fonaments exposats, el Regidor Delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,

ACORD:

PRIMER: APROVAR la despesa i ordenar el pagament de la liquidació econòmica núm. 111/2020 de l’Ajuntament de Castellnou de Bages corresponent al subministrament d’onze llibres “batecs” per un import total de cent seixanta-cinc euros (165,00 euros) amb càrrec a la partida pressupostària 51.3321.22001.

2.10.- PROP_JGL ACORD DESESTIMACIÓ AMPLIACIÓ SAD (X2020001216) S’ha formulat sol·licitud per part de ***0069** sobre Ampliació del servei SAD

(11)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

El protocol de Serveis d’Atenció Domiciliària a l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials de la comarca del Bages és el document base i l’eina per a la millora i l’optimització de les prestacions d’aquest servei en cadascun dels municipis (aprovat per JGL 26/4/11 exp.

2011/161).

En l’Ordenança Fiscal núm. 22 es recull la Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

S’ha emès valoració tècnica amb proposta d’intervenció individual efectuada per la tècnica referent en base la cartera de serveis d’atenció domiciliària.

La competència per resoldre aquest procediment correspon a l’Alcalde, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret 354/2019, de 26 de juny de 2019, publicat al BOP 5-7-19).

Pels fets i fonaments exposats, com a Regidora d’Acció Social, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.- DESESTIMAR l’ampliació d’hores al Serveis d’Atenció Domiciliària que presta l’Ajuntament de Santpedor:

Data registre entrada

DNI Núm. exp. Servei sol·licitat

Criteris assignació

de servei

Hores mes

Copagament de 7€/hora

Valoració assignació de

servei

09/06/2020 ***0069** X2020001216 AMPLIACIÓ HORES SERVEI ATENCIÓ PERSONAL

A 16h/mes

GRAU 1

PENDENT REVISIÓ DE DP

MATRIMONI MAJOR DE 80 ANYS QUE VIU

SOL

8H - Es DESESTIMA

ampliació hores servei atenció personal per part de la família en trucada telefònica del 25/06/2020.

Es prefereix optar pel servei de relació amb l’entorn.

(12)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat ACTUALMENT

8H/MES SERVEI AT.PERSONAL

Es mantenen les 8h/mes del servei d’atenció personal.

SEGON.- INFORMAR a la persona usuària que per qualsevol consulta, revisió i/o modificació del servei caldrà dirigir-se al professional referent.

TERCER.- INFORMAR a la persona usuària que:

 El servei d’atenció personal són actuacions dirigides a l’atenció personal de la persona usuària.

 L’empresa prestadora del servei és ACCENT SOCIAL SL.

 La unitat de mesura del servei d’atenció personal, a efectes d’assignació i facturació, és: - L’hora professional d’atenció, entenent per aquest concepte una hora efectiva, és a dir, 60 minuts, repartits de la següent manera: 50 minuts de servei i 10 minuts de desplaçament entre domicilis.

 El servei sempre es realitzarà en presència de la persona usuària.

QUART.- INFORMAR a la persona usuària que caldrà trucar a l’empresa ACCENT SOCIAL SL, mitjançant el número de telèfon gratuït facilitat, de les visites mèdiques, les absències del domicili, les defuncions, els ingressos temporals o definitius a centres sanitaris, els reinicis de serveis, etc. per evitar rebuts inadequats a la persona usuària o pagament per serveis no prestats i garantir una prestació adequada del servei.

CINQUÈ.- EMPLENAR i SIGNAR el document de prestació del servei abans de l’inici de la prestació d’aquest, si s ‘escau.

SISÈ.- INFORMAR als usuaris/àries que:

 En els casos de copagament del servei, la persona usuària adquireix el compromís de pagament.

 Els rebuts que s’emetran, són a més vençut; és a dir, que es cobren al mes següent d’haver gaudit del servei.

 Malgrat es comuniqui la baixa d’un servei, no pot cancel·lar el número de compte.

 En cas d’impagament, si no es resolgués aquesta incidència, es podria procedir a donar de baixa el servei i/o facturar-li en els següents rebuts la totalitat del deute.

(13)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

 Els pagaments de les taxes es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, que emplenarà l’interessat a les oficines municipals.

 Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

VUITÈ.- TRASLLADAR el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament per a la liquidació de la taxa, en aquells casos de copagament.

2.11.- PROP_JGL ACORD APROVACIÓ SERVEI DEL ENTORN (X2020001472) S’ha formulat sol·licitud per part de ***0069** sobre SAD – servei relació amb l’entorn El protocol de Serveis d’Atenció Domiciliària a l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials de la comarca del Bages és el document base i l’eina per a la millora i l’optimització de les prestacions d’aquest servei en cadascun dels municipis (aprovat per JGL 26/4/11 exp.

2011/161).

En l’Ordenança Fiscal núm. 22 es recull la Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

S’ha emès valoració tècnica amb proposta d’intervenció individual efectuada per la tècnica referent en base la cartera de serveis d’atenció domiciliària.

La competència per resoldre aquest procediment correspon a l’Alcalde, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret 354/2019, de 26 de juny de 2019, publicat al BOP 5-7-19).

Pels fets i fonaments exposats, com a Regidora d’Acció Social, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.- APROVAR l’accés als Serveis d’Atenció Domiciliària que presta l’Ajuntament de Santpedor:

(14)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat Data registre

entrada

DNI Núm. exp. Servei sol·licitat

Criteris assignació

de servei

Hores mes

Copagament de 7€/hora

Valoració assignació de

servei

01/07/2020 ***0069** X2020001472 SERVEI DE RELACIÓ

AMB L’ENTORN

GRAU 1

PENDENT REVISIÓ DE DP

MATRIMONI MAJOR DE 80 ANYS QUE VIU

SOL

8H SI FAVORABLE

SEGON.- INFORMAR a la persona usuària que per qualsevol consulta, revisió i/o modificació del servei caldrà dirigir-se al professional referent.

TERCER.- INFORMAR a la persona usuària que:

 El servei de relació amb l’entorn és un servei de suport social destinat a mantenir l’autonomia i la comunicació i la relació amb l’entorn de les persones.

 L’hora professional del servei d’ajut a domicili, entenent per aquest concepte una hora efectiva, és a dir, 60 minuts, repartits de la següent manera: 50’ de servei i 10’

de desplaçament entre domicilis

 Els serveis sempre es realitzaran en presència de la persona usuària.

QUART.- INFORMAR a la persona usuària que caldrà trucar a l’empresa ACCENT SOCIAL SL, mitjançant el número de telèfon gratuït facilitat, de les visites mèdiques, les absències del domicili, les defuncions, els ingressos temporals o definitius a centres sanitaris, els reinicis de serveis, etc. per evitar rebuts inadequats a la persona usuària o pagament per serveis no prestats i garantir una prestació adequada del servei.

CINQUÈ.- EMPLENAR i SIGNAR el document de prestació del servei abans de l’inici de la prestació d’aquest, si s ‘escau.

SISÈ.- INFORMAR als usuaris/àries que:

 En els casos de copagament del servei, la persona usuària adquireix el compromís de pagament.

(15)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

 Els rebuts que s’emetran, són a més vençut; és a dir, que es cobren al mes següent d’haver gaudit del servei.

 Malgrat es comuniqui la baixa d’un servei, no pot cancel·lar el número de compte.

 En cas d’impagament, si no es resolgués aquesta incidència, es podria procedir a donar de baixa el servei i/o facturar-li en els següents rebuts la totalitat del deute.

 Els pagaments de les taxes es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, que emplenarà l’interessat a les oficines municipals.

 Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

VUITÈ.- TRASLLADAR el present acord als serveis econòmics de l’Ajuntament per a la liquidació de la taxa, en aquells casos de copagament.

2.12.- PROPOSTA APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRES C/PEP VENTURA, 18 (X2020001122)

Antecedents

La Sra. Maria Isabel Fuentes ha sol·licitat segons registre d’entrada E2020003004, de data 27/05/2020 Llicència urbanística d’obres de construcció d’una piscina a l’adreça carrer Pep Ventura 18, i amb referència cadastral 3770533 DG0237 S0001TL, d’acord amb la documentació presentada.

Els Serveis Tècnics i Jurídics Municipals han informat favorablement la concessió de la llicència.

LEGISLACIÓ APLICABLE

1.- Els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

2.- El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

3.- Els articles 71 i següents i 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

4.- En quan a la liquidació tributària veure l’article 8 de l’Ordenança Fiscal,

número 5 així com l’article 6.1 epígraf 3 de l’Ordenança Fiscal, número 9.

(16)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

5.- La competència per a la resolució d'aquest expedient correspon a l'alcalde, en aplicació de l’art. 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i s’ha delegat a la Junta de Govern Local, per Resolució d’Alcaldia, número 2019/000354, publicada al BOPB de 5-7-19.

Per tot el que s’ha exposat, com a regidor d’urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent,

ACORD:

PRIMER.- Concedir a Maria Isabel Fuentes Llicència urbanística d’obres de construcció d’una piscina a l’adreça carrer Pep Ventura 18, i amb referència cadastral 3770533 DG0237 S0001TL, segons projecte signat pels arquitectes Javier Vázquez Rios i Andres Benages Leon (col·legiats 13834 i 13754 respectivament) visat en data 27/05/2020.

La validesa d’aquesta llicència queda condicionada al compliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals següents:

-Les obres que es presenten en la sol·licitud, s’adeqüen a les condicions urbanístiques i d'edificació que es regulen al POUM. Són obres de construcció d’una piscina en un solar en la zona amb clau 2a, eixample en illa tancada, residencial entre mitgeres. La seva disposició separada 1,50 m. dels llindars és conforme a la normativa.

-El pressupost de les obres es de 6284,25 €.

-D’acord amb el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les runes i altres residus de la construcció, es tractaran amb un gestor autoritzat.

-Si s’ocupa la via pública per a realitzar els treballs, caldrà sol·licitar la corresponent autorització a la Policia Local.

SEGON.- Establir un termini de 6 mesos per a la finalització de les obres, havent-se d’iniciar aquestes dins del primer mes des de la seva notificació.

TERCER.- Aprovar la liquidació tributària que es relaciona tot seguit:

(17)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

Ordenança Fiscal nº 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4%) (pressupost de 6284,25)

251,37€

Ordenança Fiscal nº 9 Taxa llicència obra menor 149,00€

Total 400,37€

2.13.- PROPOSTA APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANISTICA C/MOSSEN JACINT VERDAGUER, 25 (X2020001337)

Antecedents

JORDI TOMASA MORERA, amb registre d'entrada E2020003767 de data 22/06/2020 ha sol·licitat Llicència urbanística d’obres de construcció d’una piscina en jardí en zona d’habitatges agrupats (unifamiliars entre mitgeres), a l’adreça carrer Mossèn Jacint Verdaguer 25, i amb referència cadastral 3264602 DG0236S 0001BW, d’acord amb la documentació presentada.

Els serveis Tècnics i Jurídics Municipals han informat favorablement la concessió de la llicència d’obra menor, sotmesa, si escau, les condicions que s’estableixen en el propi informe.

LEGISLACIÓ APLICABLE

1.- Els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

2.- El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

3.- Els articles 71 i següents i 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

4.- En quan a la liquidació tributària veure l’article 6.4 i 8 de l’Ordenança Fiscal, número 5 així com l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal, número 9.

5.- La competència per a la resolució d'aquest expedient correspon a l'alcalde, en aplicació de l’art. 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, en relació amb l’article 21.1.s de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i s’ha delegat a la Junta de Govern Local, per Resolució d’Alcaldia, número 2019/000354 de data 26 de juny de 2019, publicada al BOPB el 5/7/2019.

(18)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

Per tot el que s’ha exposat, com a regidor d’urbanisme i medi ambient, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent,

ACORD:

PRIMER.- Concedir a Jordi Tomasa Morerera Llicència urbanística d’obres de construcció d’una piscina en jardí en zona d’habitatges agrupats (unifamiliars entre mitgeres), a l’adreça carrer Mossèn Jacint Verdaguer 25, amb referència cadastral 3264602 DG0236S 0001BW, segons projecte signat pels arquitectes Javier Vazquez Rios i Andres Benages Leon (col·legiats 13834 i 13754 respectivament) visat en data 18/06/2020.

La validesa d’aquesta llicència queda condicionada al compliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals següents:

-El pressupost de les obres es de 3206,25 €.

-D’acord amb el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les runes i altres residus de la construcció, es tractaran amb un gestor autoritzat.

-Si s’ocupa la via pública per a realitzar els treballs, caldrà sol·licitar la corresponent autorització a la Policia Local.

SEGON.- Establir un termini de 6 mesos per a la finalització de les obres, havent-se d’iniciar aquestes dins del primer mes des de la seva notificació.

TERCER.- Aprovar la liquidació tributària que es relaciona tot seguit:

Ordenança Fiscal nº 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (4%) (pressupost de 3206,25)

128,25€

Ordenança Fiscal nº 9 Taxa llicència obra menor 149,00€

Total 277,25€

(19)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

2.14.- PROP_JGL CONCLUSIÓ PROCEDIMENT ORDRE EXECUCIÓ (X2020000999)

Antecedents

S’ha tramitat un procediment d’ordre d’execució al senyor Diego Hernández Hernández, en la seva condició de propietari d’una parcel·la situada al carrer Roure 11 del Mirador de Montserrat, amb referència cadastral 2469301DG0226N0001KD, per raó de manca de condicions de seguretat.

L’execució de les actuacions s’han dut a terme de forma correcta segons Informe dels Serveis Tècnics Municipals.

Consideracions legals

El compliment de l’ordre d’execució ha de comportar la declaració de conclusió del procediment adreçat a la restauració.

La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, segons l’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Resolució de 354/2019 (BOP 5-7-19).

Pels fets i fonaments exposats, com a regidor d’urbanisme proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,

ACORDS:

1.- Declarar conclòs el procediment administratiu d’ordre d’execució al senyor Diego Hernández Hernández, en la seva condició de propietari d’una parcel·la situada al carrer Roure 11 del Mirador de Montserrat, per raó de manca de condicions de seguretat, en base a que els serveis tècnics municipals consideren que cal concloure’l un cop feta la inspecció ocular havent desaparegut la causa que va motivar la incoació del mateix.

2.- Notificar el present acord a l’interessat.

3.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA 4- PRECS I PREGUNTES

(20)

Plaça Gran U d’octubre, 4, Santpedor. 08251 Barcelona.

Tel. 938272828. Fax: 938321608. santpedor@santpedor.cat

I sense haver-hi més assumptes de que tractar, per ordre del Sr. Alcalde, s’aixeca la sessió essent les set del vespre del dia 7 de juliol de 2020, de la qual, com a Secretària actal. estenc aquest acta. HO CERTIFICO

Signat electrònicament,

Referencias

Documento similar

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

En un estudio clínico en niños y adolescentes de 10-24 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, 39 pacientes fueron aleatorizados a dapagliflozina 10 mg y 33 a placebo,

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

[r]