Ajuntament d Alpicat ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Ajuntament d’Alpicat

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.

De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran consultar-ne el text íntegre a secretaria.

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió

Núm.: 11/2010 Caràcter: ordinària Data: 23 d’abril de 2010 Horari: de 12:00 a 13:30 h

Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Pau Cabré Roure, alcalde Robert Queral i Roure Núria Roure Miró Joan Gilart Escuer

Assisteixen com a convidats de presidència: Antonio Roure Andreu i Roser Llinàs Ibáñez Carles Roma Cots secretari accidental, interventor. Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

La Junta de Govern Local per unanimitat aprova l’acta de la sessió anterior 10/2010 del dia 13 de d’abril de 2010.

2

2.. IINNTTEERRVVEENNCCIÓ

2.1. CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local

acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació de pagaments que es justifiquen mitjançant relació de factures de la JGL núm. 11/2010, que puja la quantitat de 90.316,69 euros, i n’acorda la tramitació oportuna.

(2)

NOTA PRÈVIA INTERVENCIÓ: Tot i existir aplicació pressupostaria i d´acord amb allò que estableix l´article 215 i següents del Real Decret 2/2004 pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l´interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents i expedient examinat i adverteix de l´omissió del procediment administratiu que dona com a resultat la factura número 323 de 16 d’abril de 2010 per un import de 27.820 euros a favor de Montse Prats Gispert.

2.2. CRC/rsn Aprovació del padró de la llar d’infants L’ESTEL del mes d’abril. La Junta de

Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants L’ESTEL del mes d’abril, que puja la quantitat de 13.385,15 euros, i n’acorda la tramitació oportuna.

2.3. CRC/rsn Aprovació del padró de la llar d’infants LA LLUNA del mes d’abril. La Junta

de Govern Local per unanimitat aprova el padró de la llar d’infants LA LLUNA del mes d’abril, que puja la quantitat de 13.363,86 euros, i n’acorda la tramitació oportuna.

2.4. CRC/rsn Hores regidors La junta de Govern Local aprova la relació d’indemnització per

serveis dels membres de la Junta de Govern, número 4/2010, presentada per Intervenció, i acorda el seu pagament.

2.5. RQR/rsn Afiliació al servei de Ticket Guarderia Accor Services. Atesa la petició de ... per

a realitzar el pagament de les despeses de la llar d´infants mitjançant el “ticket guarderia” la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, l´afiliació de l´Ajuntament d´Alpicat al servei de Ticket Guarderia Accor Services, i n’acorda la tramitació oportuna. 2.6. ABP/mve Devolució de lloguer d’espai per la Fira Ecojardí 2010. La Junta de Govern

Local acorda per unanimitat dels seus membres, aprovar la devolució de 13,19 € a Tallers Antoni Vidal, S.L. i de 215,00 € a Vicente Pastor Cervera, per la part dels lloguers d’espai per la Fira Ecojardí 2010 que no corresponen, segons es detalla en els proposats informes 2/2010 ABP/mve i 3/2010 ABP/mve.

2.7. NRM/vfe Devolució de l’import satisfet en concepte del curs de “Monitors/es

d’activitats de lleure infantil i juvenil”. La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels seus membres, aprovar la devolució de la quantitat de 100 € abonats en concepte del curs de “Monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil” a l’alumne ... donat que no ha estat admès al curs.

3

3..UURRBBAANNIISSMMEE

3.1. ARA/map Sol·licitud signada pel Sr. Manuel Chicote Gala, en nom i representació de

CID 95 PROMOCIONES S.L., per tal de procedir al tràmit per al desenvolupament del sector PERI 1 AJUSTAT. Vist l´infome favorable del serveis técnics municipals la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora urbana del sector PERI1 ajustat, formulat per CID 95 PROMOCIONES SL i redactat per Arku3 Arquitectura, SLP condicionat a l´aprovació definitiva de la “Modificació puntual número 2 de les Normes subsidiàries al sector PERI 1 Ajustat”.

Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública juntament amb la Modificació puntual número 2 de les Normes subsidiàries al sector PERI 1 ajustat pel termini d'un mes mitjançant anunci al BOP, al DOGC, Diari la Segre, al taulell d´anuncis a fi que qualsevol que ho desitgi pugui

(3)

Ajuntament d’Alpicat

examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Tercer: Conjuntament amb la tramitació del pla de millora s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

Cinquè: Notificar aquest acord a tots els interessats.

Sisè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.alpicat.cat)

4. ARA/lmg Llicències d’obres

__________________________ 4.1. EXPEDIENT NÚM. 20/2010 QUOTA ICIO: 24,00 € ___________________________ 4.2. EXPEDIENT NÚM. 29/2010 QUOTA ICIO: 214,74 € ___________________________ 4.3. EXPEDIENT NÚM. 05/2010 “Assumpte: Construcció d’una bassa de regulació de reg.

Vist l’informe desfavorable emès en data 16 d’abril de 2010 pels serveis tècnics municipals, relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres majors per a la construcció d’una bassa de regulació de reg, ubicada al Polígon 4, en sòl no urbanitzable, signada pel Sr. Josep Antoni Ortiz Roure, en representació de la Comunitat de Regants del Canal Aragó i Catalunya nº124 d’Alpicat. La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, a proposta del regidor d’urbanisme, acorda DENEGAR la llicència d’obres majors número 05/2010, pels motius expressats en l’informe urbanístic.

5

5.. MMEEDDII AAMMBBIIEENNTT JGE/lmg Llicències Ambientals

(4)

5.1. Sol·licitud de còpia de la llicència d’obertura d’activitat de l’empresa Caldereria Canales, SLU. Caldereria Canales SLU sol·licita còpia de la llicència d’obertura d’activitat de l’empresa en la Partida Rovinals, 3 d’Alpicat. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda facilitar còpia de l’únic expedient de llicència d’activitats d’un taller de Serralleria metàl·lica a nom d’Enrique Canales Casanovas emplaçat a Joaquim Costa, 24 d’Alpicat.

5.2. JGE/lmg Autorització per a la venda de productes pirotècnics en el local situat al carrer

de Lleida, 43 d’Alpicat. La Subdelegació del Govern a Lleida tramet sol·licitud per a l’autorització per a la venda de productes pirotècnics sol·licitada per Almerinda Gili Pané en el local situat en el carrer de Lleida, 43 d’Alpicat. Ates que comprovat a la secretaria municipal l´activitat no diposada de la corresponent llicència ambiental la Junta de Govern Local, vist l’informe 10/14 L-LLA per unanimitat dels seus membres acorda:

Primer. Requerir a la Sra. Almerinda Gili Pané per tal que aporti la documentació necessària per donar d’alta l’activitat incloguen l´activitat de venda de petards.

Segon. Comunicar aquest acord a la subdelegació del govern a Lleida i a l´interesada.

5.3. Llicència d’obertura d’activitat sol·licitada per Mireia Espachs Calvet, LLA. 28/09. Mireia Espachs Calvet demana permís per la implantació d’activitat consistent en la venda al detall de fruita i verdura al carrer de Lleida, 100 d’Alpicat.

“INFORME

1. Trobant-se les Normes Subsidiàries d’Alpicat aprovades definitivament en data 10 de novembre de 1999 i publicades al DOGC en data 9 de febrer de 2000, el règim del sòl on es vol portar a terme l’activitat esmentada és el de sòl urbà, zona de nucli antic, clau 1, estant l’ús de botiga admès en aquesta zona (article 84 de les NNSS d’Alpicat).

2. Que es tracta d’una activitat sotmesa a llicència d’obertura, no estant classificada en cap dels annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i del Decret 143/2003, de 10 de juny, d’adaptació dels annexes. 3. No és preceptiu l’informe de bombers.

4. S’ha aportat memòria tècnica, signada per Xavier Buixadera i Miró i visada amb número 001913 pel Col·legi oficial d’enginyers tècnics (Aragó), amb informació gràfica i descriptiva de l’activitat que es vol realitzar.

5. Pressupost posta en marxa de l’activitat: 6.281,27 euros

6. S’ha aportat certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, signat per tècnic competent i visat per col·legi professional corresponent.

7. Vista la documentació aportada s’informa favorablement condicionat a:

 En el cas que es vulgui col·locar un element sortint (marquesina, parasols, ràfecs...) en planta baixa no podran sobresortir més del 5% de l’amplària de la voravia, d’acord amb l’article 42 de les normes subsidiàries vigents”

Vist l’informe favorable condicionat de l’arquitecta del Consell Comarcal del Segrià de 13 d’abril de 2010. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres,a proposta del regidor de Medi Ambient, acorda ATORGAR la llicència per a la implantació d’activitat consistent en la venda al detall de fruita i verdura al carrer de Lleida, 100 d’Alpicat, expedient LLA. 28/09.

(5)

Ajuntament d’Alpicat

6

6.. CCOONNTTRRAACCTTAACCIÓ

6.1 CRC/lmg Contractació de l´obra Millora col·lector de sortida de la xarxa de sanejament

d´Alpicat. La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l´adjudicació mitjançant contracte menor del projecte d´obra “Millora del col·lector de sortida de la xarxa de sanejament d’Alpicat” a l´empresa Contrudaro SL per un import de 39.924,50 euros més 6.387,92 euros en concepte d´IVA.

7

7.. RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNSS

7.1. RQR/aaa Reconeixement gratificacions per treballs extraordinaris. La Junta de Govern

Local aprova per unanimitat, el pagament dels treballs extraordinaris a ... per un import de 570,09 euros en concepte de gratificació.

7.2. RQR/aaa Informe 02/2010 – Permisos i Llicències. Vist l’informe presentat la Junta de

Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 02/10 – Permisos i Llicències, i consegüentment atorgar a la treballadora ...sol·licitud de la reducció ... de la seva jornada laboral fins ... segons el que regula el Conveni de condicions laborals de l’Ajuntament d’Alpicat quedant fixada la data de reincorporació al 100% de la seva jornada de treball el dia ...

7.3. PCR/aaaTreballs extraordinaris. La Junta de Govern Local aprova la relació de treballs

extraordinaris núm 11/2010, 12/2010 i 13/2010, presentades per secretaria, amb el vist-i-plau dels regidors responsables dels serveis.

7.4. PCR/aaa ... presenta el certificat d’assistència a l’acció formativa “ Registre Civil”, realitzat

al Consell Comarcal del Segrià del dia 2 al 13 de novembre de 2009, organitzat per la Diputació de Lleida i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el marc del Pla agrupat de Formació Contínua per l’any 2009. La Junta de Govern Local acorda incloure el certificat a l’expedient personal del treballador.

7.5. PCR/aaa ... presenta el certificat d’assistència a l’acció formativa “ Padró d’habitants”,

realitzat al Consell Comarcal del Segrià del dia 26 al 28 d’octubre de 2009, organitzat per la Diputació de Lleida i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el marc del Pla agrupat de Formació Contínua per l’any 2009. La Junta de Govern Local acorda incloure el certificat a l’expedient personal del treballador.

8

8.. AALLTTRREESS

8.1. RLLI/agg CASSA presenta relació d’abonats als quals es procedirà a la suspensió del

subministrament d’aigua potable per impago dels corresponents rebuts. La Junta de Govern Local s’assabenta.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :