• No se han encontrado resultados

Acta de la Junta de Govern Local

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Acta de la Junta de Govern Local"

Copied!
31
0
0

Texto completo

(1)

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació

Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/12/2021 Número: 50/2021

Dia: 23/12/2021 Hora d’inici: 9.15 h Hora de fi: 10.05 h Lloc: Sala de juntes

Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria Assistents

Alcalde Senyor Josep Piferrer Puig Regidora Senyora Mònica Alcalà Torrent Regidor Senyor Pau Lladó Rebull

Regidora Senyora Roser Massaguer Malleu Regidor Senyor Joan Vigas Bonany

Regidor Senyor Lluís Ros Colls

Regidor Senyor Josep Salvatella Mallart Regidor convidat Senyor Jaume Palahí Agustí Regidora convidada Senyora Olga Palahí Jordi Regidor convidat Senyor Isidre Tenas Bofill Regidor convidat Senyor Marc Heras Bofill Secretari Senyor Josep Rovira i Jofre

Interventor acctal. Senyor Gustavo Tapias Sola No assisteix:

Regidora convidada Senyora Mònica Tauste Vivo Desenvolupament de la sessió

A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 23/12/2021 la Junta de Govern Local per fer sessió Ordinària en Primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors

D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president sotmet a la consideració dels assistents l’esborrany de les actes de les sessions anteriors següents:

- Ordinària de 16 de desembre de 2021

(2)

2. Urbanisme - gestió d'obres 2.1. Llicències d’obres majors

2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 89/2021 Acords

Concedir la llicència d’obra major, subjecte a las condicions generals aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 i a les condicions particulars que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.

Titular: ES VEDRA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Representat per JFM

Obra: Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat

Carrer: RONDA CORAL, 30 Nucli: LLAFRANC Expedient: 89/2021

Condicions particulars:

- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Obra Major Expedient 89/2021)

- Condicionada a donar compliment a l'article 76 de l'Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell, i les seves possibles modificacions, en relació al període de suspensió d’obres durant la temporada d'estiu.

Tècnic director de l’obra: JFM - Arquitecte Núm. Visat: ---

P.E.M.: 58.733,62 €

2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 126/2021

La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Josep Salvatella, d’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 40/2015:

Concedir la llicència d’obra major, subjecte a las condicions generals aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 i a les condicions particulars que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.

Titular: MAA

Obra: Rehabilitació i ampliació d’un habitatge entre mitgeres i construcció de piscina Carrer: C AMPLE, 64 Nucli: PALAFRUGELL

Expedient: 126/2021 Condicions particulars:

- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació, una vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187 bis b) del Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 11.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant

(3)

l’edificació com l’espai públic. (Obra Major Expedient 126/2021) Tècnic director de l’obra: BBO - Arquitecte

Núm. Visat: 2021402586 P.E.M.: 169.684 €

I.C.I.O. pendent de liquidar: 6.363,15 €

2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 150/2021 Acords

Concedir la llicència d’obra major, subjecte a las condicions generals aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 i a les condicions particulars que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.

Titular: FITOR FORESTAL SL Representat per MVBS

Obra: Modificació murs de contenció de terres

Carrer: C TORROELLA, 159 Nucli: PALAFRUGELL Expedient: 150/2021

Condicions particulars: ---

Tècnic director de l’obra: JBC – Arquitecte Núm Visat: ---

3. Urbanisme - planejament i gestió

3.1 Oferiment de cessió de 25.- m2 de terrenys, destinats a Sistema Viari (clau SX), al carrer Camí dels Plans núm.16, a Palafrugell, presentat pel senyor JMGB i per la senyora ARV, representats pel senyor AXG. Acceptació.

Acords

Primer. Acceptar l’oferiment de cessió de 25.- m2 de terrenys, destinats a Sistema Viari (clau SX), a la finca situada al carrer Camí dels Plans núm. 16, a Palafrugell, presentat pel JMGB i per la senyora ARV, representats pel senyor AXG, que provenen de la finca núm. 2.473 de Palafrugell, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell al Volum 3.121, Llibre 686, Foli, 161, Inscripció 14ª, amb codi CRU núm. 17014000312674 i amb referència cadastral núm.

4104102EG1440S0001KIL.

Segon. Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a l’atorgament del corresponent document administratiu d’acceptació d’aquest oferiment de cessió.

Tercer. Notificar aquest acord al senyor JMGB, a la senyora ARV, al senyor AXG, en qualitat de representant, a les Àrees d’Intervenció, de Serveis Municipals i de Secretaria de l’Ajuntament , i al Registre de la Propietat de Palafrugell, als efectes de la inscripció a favor de l’Ajuntament dels terrenys oferts en cessió.

(4)

3.2 Oferiment de cessió de 92.- m2 de terrenys, destinats a Sistema Viari (clau SX), al carrer de la Barceloneta núm. 22 – Camí de Molló núm. 13-17, a Llofriu, presentat pel senyor LMS.

Acceptació.

Acords

Primer. Acceptar l’oferiment de cessió de 92.- m2 de terrenys, destinats a Sistema Viari (clau SX), a la finca situada al carrer de la Barceloneta núm. 22 – Camí de Molló núm. 13-17, a Llofriu, presentat pel senyor LMS, representat pel senyor AXG, que provenen de la major finca núm.

3.794, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell al Volum 2.933, Llibre 545, Foli 60, Inscripció 13ª, amb codi CRU núm. 17014000164013 i amb referència cadastral núm.

1130203EG1413S0001IQ.

Segon. Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a l’atorgament del corresponent document administratiu d’acceptació d’aquest oferiment de cessió.

Tercer. Notificar aquest acord al senyor LMS, a les Àrees d’Intervenció, de Serveis Municipals i de Secretaria de l’Ajuntament , i al Registre de la Propietat de Palafrugell, als efectes de la inscripció a favor de l’Ajuntament dels terrenys oferts en cessió.

3.3 Projecte de desmuntatge i soterrament dels encreuaments de línies elèctriques aèries, als c. Torroella i Mestre Sagrera, a Palafrugell. Aprovació inicial

Acords

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de “Desmuntatge i soterrament dels encreuaments de línies elèctriques aèries, als carrers Torroella i Mestre Sagrera, a Palafrugell”, redactat pel Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de 33.160,33 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.

Segon.- Publicar un edicte al BOP per disposar l’obertura d’un període d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.

3.4 Projecte d'instal·lació de detecció d'incendis i megafonia per a un Pavelló esportiu.

Aprovació inicial Acords

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres d’“Instal·lació de detecció d’incendis i megafonia per a un Pavelló esportiu”, redactat per l’enginyer tècnic industrial el Sr. JMCB, amb un pressupost d’execució per contracte de 48.283,53 euros, amb el 21% d’IVA inclòs.

(5)

Segon.- Publicar un edicte al BOP per disposar l’obertura d’un període d’informació pública de trenta dies hàbils, així com la seva disposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.

Tercer.- Notificar aquest acord al tècnic redactor del projecte i comunicar-ho a l’Àrea d’Esports.

4. Medi ambient

4.1 Aprovació addenda al conveni amb la Diputació de Girona per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la seu de l'ajuntament

Acords

Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la seu de l’ajuntament, cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional.

Segon. Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè, que quedaria redactat de la manera següent:

“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini de quatre anys”

Tercer. Prorrogar el conveni fins al 31 de desembre de 2025.

Quart. Notificar el present acord a la Diputació de Girona.

4.2 Aprovació del Pla de seguretat i salut obres instal·lació xarxa de calor a la zona esportiva de Palafrugell

Acords

Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres d’ampliació de la xarxa de calor, fase II, corresponents a la instal·lació de la xarxa de calor a la zona esportiva municipal.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Bover Gutierrez SL

5. Qualitat urbana

5.1 Llicència d'ocupació de la via pública terrassa descoberta - BAR TURK KEBAB & PIZZA, C.SANT ANTONI, 19

Acords

(6)

Primer. Autoritzar l’ocupació de la via pública per als mesos de novembre i desembre de l’any 2021, a favor de:

CONTRIBUENT: TURK KEBAB &PIZZA – SGA

SITUACIÓ D’OCUPACIÓ: CARRER SANT ANTONI, 19 – 17200 PALAFRUGELL

Segon. Aprovar la següent liquidació:

CONCEPTE CATEG. TEMP. TIPUS SUP. TAXA IMPORT

Taxa OVP Primera 2 mesos (Novembre i

Desembre)

Terrassa

descoberta 4 m2 9,89 € 79,12 €

CONCEPTE TEMP. MÒDUL SUP. COEF. (5) IMPORT

Taxa recollida

escombraries 2 mesos (Novembre i

Desembre) 21,93 € 4 m2 1 3,66 €

El total d’aquest import (82,78 €) s’haurà de fer efectiu una vegada es notifiqui el corresponent document liquidatori on s’informarà del termini i forma de pagament.

Tercer. Aquesta autorització s’atorga condicionada al compliment de les prescripcions i condicions que estableix l’ordenança municipal reguladora de la via pública advertint que en cas d’incompliment s’incoaran els procediments sancionadors que siguin pertinents sense perjudici d’altres mesures que de conformitat amb l’ordenança puguin adoptar-se.

Quart. Fer avinent a la persona/entitat autoritzada que haurà d’adequar la seva activitat i complir amb les normes i instruccions dictades pels organismes competents en matèria de seguretat i sanitat en relació amb el distanciament, les mesures higièniques i de prevenció, relacionades amb la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que en cada moment acordin les diferents autoritats, així com als requeriments que pugui determinar l’Ajuntament. En el cas que l’Ajuntament consideri que algun espai autoritzat, per les seves característiques, no s’adapta als nous condicionants, podrà revocar l’autorització per a aquesta anualitat.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i Tresoreria.

6. Secretaria

6.1 Acord relatiu a la sol·licitud d'aprovació de l'excepció de determinades activitats de l'àrea de Medi Ambient per a la realització de serveis extraordinaris i hores extra per part del/de la cap de l'àrea

Acords

Primer. Desestimar, en base a l’anterior fonamentació, la sol·licitud d’excepcionar determinades activitats de l'àrea de Medi Ambient per a la realització de serveis extraordinaris i hores extra per part del/de la cap de l'àrea, concretament:

Activitats del programa educatiu de natura “Palafrugell en Viu” i tallers ambientals.

(7)

Neteja del Mediterrani i activitats de voluntariat ambiental.

Conferències i xerrades de divulgació ambiental.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada

6.2 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021 Acords

Primer. Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2021, la qual quedarà redactada de la següent manera:

Núm.

places Categoria Règim Grup Torn Sistema de selecció

1 Advocat/ada Funcionari/ària A1 Lliure Concurs oposició (Taxa Reposició) 3 Administratiu/va Funcionari/ària C1 Promoció interna Concurs oposició

1 Auxiliar Tècnic de

Territori Funcionari/ària C2 Promoció interna Concurs oposició 1 Tècnic/a Especialista

en Comunicació Funcionari/ària C1 Promoció interna Concurs oposició 1 Tècnic/a de Serveis a

les Persones Funcionari/ària A1 Promoció interna Concurs oposició 1 Caporal Funcionari/ària C2 Promoció interna Concurs oposició

1 Tècnic/a mitjà/na de serveis a les

Persones Funcionari/ària A2 Promoció Interna Concurs Oposició 3 Auxiliar

Administratiu/va Funcionari/ària C2 Lliure Concurs Oposició (Estabilització) 1 Tècnic/a

d'Organització i RH Funcionari/ària A1 Lliure Concurs Oposició (Estabilització) 1 Oficial de primera Funcionari/ària C1 Lliure Concurs Oposició

(Estabilització) 1 Advocat/da Funcionari/ària A1 Lliure Concurs Oposició

(Estabilització) 1 Tècnic/a de Recursos

Humans Funcionari/ària A2 Lliure Concurs Oposició (Estabilització)

(8)

1 Educador/a Social Funcionari/ària A2 Lliure Concurs Oposició (Estabilització)

2 Tècnic/a Mitjà/na de Serveis a les

Persones Funcionari/ària A2 Lliure Concurs Oposició (Estabilització)

2 Tècnic/a Especialista

en Educació Funcionari/ària C1 Lliure Concurs Oposició (Estabilització) 1 Tècnic/a de Recursos

Humans Funcionari/ària A2 Lliure Concurs Oposició (Taxa de Reposició) 1 Administratiu/va Funcionari/ària C1 Lliure Concurs Oposició

(Taxa de Reposició) 1 Subaltern/a Funcionari/ària D/AP Lliure Concurs Oposició

(Taxa de Reposició)

Segon. Fer constar que l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2021 resta subjecta a les eventuals modificacions que puguin derivar de l’aprovació del Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, el qual es troba en tramitació parlamentària i que deriva del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Tercer. Procedir a la seva publicació, amb el corresponent peu de recursos, en el BOP, el DOGC i l’eTauler de la Corporació, i a la seva comunicació a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.

7. Serveis jurídics

7.1 Imposició de segona multa coercitiva per incompliment del requeriment efectuat per acord de Junta de Govern Local de 3 de juny de 2021.

Acords

Primer.- Imposar a la senyora Maria Carmen Orellana Grande una multa coercitiva de sis-cents euros (600.-€) per l’incompliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el 3 de juny de 2021.

Segon.- Reiterar el requeriment efectuat a la senyora Maria Carmen Orellana Grande perquè en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, procedeixi efectuant la retirada del rètol publicitari instal·lat sense disposar del corresponent títol habilitant i contra planejament, a la finca situada al carrer Begur número 7, a Palafrugell, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que ho hagi portat a terme, s’imposarà una nova multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució, i tot això sens perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.

(9)

Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7.2 Imposició de segona multa coercitiva, per incompliment del requeriment efectuat per acord de Junta de Govern Local de 13 de maig de 2021.

Acords

Primer.- Imposar a la senyora YVG una multa coercitiva de sis-cents euros (600.-€) per l’incompliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el 13 de maig de 2021.

Segon.- Reiterar el requeriment efectuat a la senyora YVG perquè en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, procedeixi a la retirada del rètol publicitari instal·lat sense disposar del corresponent títol habilitant i contra planejament, a la finca situada al carrer Joan Maragall número 10 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que ho hagi portat a terme, s’imposarà una nova multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució, i tot això sens perjudici que ho pugui portar a terme l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.

Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7.3 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per danys materials interposada pel senyor AV. Desestimació.

Acords

Primer.- Desestimar en base a les anteriors argumentacions la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel senyor AV.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7.4 Reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració presentada per la senyora MAP pels danys i perjudicis patits com a conseqüència d’una caiguda. Desestimació.

Acords

Primer.- Desestimar en base a les anteriors argumentacions la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per la senyora MAP.

Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

(10)

8. Alcaldia

8.1 Subvenció AVAC Llibre 60è aniversari Acords

Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Associació de Veïns i Amics de Calella Objecte: Edició llibre 60è aniversari

Subvenció sol·licitada:3.500 € Subvenció concedida:1.500 € Import a justificar:4.500 €

Percentatge de finançament: 33,33%

Termini de justificació: 31/01/2022 Bestreta: No

Aplicació pressupostària: 10.9240.48901 Subvenció Entitats Vila

Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

(11)

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Tercer. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

9. Benestar social

9.1 Pròrroga per a la presentació del compte justificatiu subvenció Fundació Privada Oncolliga Girona

Acords

Primer.- Prorrogar el termini per a la presentació del compte justificatiu de la subvenció de l’any 2021, a Fundació Oncolliga Girona, fins el 13.01.2022.

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.

9.3 Subvenció a la Fundació VIMAR per al pis de suport Fitor 32 Acords

Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Fundació Vilagran Maristany

Objecte: Despeses inicials per a la posada en funcionament del pis de suport (c. Fitor, 32) Subvenció sol·licitada: 1.000,00 €

Subvenció concedida: 1.000,00 € Import a justificar: 5.835,34 €

Percentatge de finançament: 17,14%

Termini de justificació: 31/01/2022

Aplicació pressupostària: 52 2310 48907 Subvenció projectes socials

Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

(12)

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Tercer. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

10. Cultura

10.1 Subvenció Coral nit de Juny 2021 Acords

Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Coral Nit de Juny

Objecte: Assajos i concerts dins i fora del territori català Subvenció sol·licitada: 540,00 €

Subvenció concedida: 540,00 € Import a justificar: 640,00 €

Percentatge de finançament: 84,38%

Termini de justificació: 31 de gener de 2022 Bestreta: No

Aplicació pressupostària: 41.3340.48903

Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable

(13)

responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Tercer. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

10.2 Pròrroga subvenció 2021 Consell de la Gent Gran Acords

Primera. Aprovar la pròrroga de presentació del compte justificatiu de la subvenció 2021 al Consell de la Gent Gran, fins al 31/12/2021 i que es doni per presentada la documentació registrada en data 09/12/2021.

11. Educació

11.1 Concessió de subvenció adreçada als centres educatius d’educació primària i secundària de Palafrugell per a l’adquisició de material de robótica, curs 21-22.

Acords

(14)

Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Escola Pi Verd Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Escola Torres Jonama

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Escola Carrilet

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Escola Barceló i Matas

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Escola Vedruna

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Escola Sant Jordi

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros

(15)

Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Institut Baix Empordà

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Institut Frederic Martí Carreras Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Institut Nou Palafrugell

Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912 Entitat: Centre Prats de la Carrera Objecte: subvenció robòtica

Subvenció sol·licitada: 2.000 euros Subvenció concedida: 2.000 euros Import a justificar: 2.000 euros Percentatge de finançament: 100%

Aplicació pressupostària: 33.3200.48912

Segon. Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu electrònica, en el moment que sigui oportú

11.2 Concessió de subvenció al Centre Prats de la Carrera pel finançament de les activitats complementàries al concert educatiu, 20-21.

Acords

Primer. Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Centre Prats de la Carrera

(16)

Objecte: Subvenció per activitats complementàries al concert educatiu 2020-2021 Subvenció sol·licitada:18.500 euros

Subvenció concedida: 18.500 euros Import a justificar: 18.500 euros Percentatge de finançament:100%

Termini de justificació: 31 de març de 2022 Aplicació pressupostària: 33.3200.48902

Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Tercer. Aprovar el conveni regulador de les condicions d'atorgament de la subvenció.

Quart. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11.3 Proposta de devolució i cancel·lació de garantia definitiva a Giropark que rectifica

(17)

l’acord de la Junta de Govern del 4 de novembre de 2021 Acords

Primer. Rectificar l’acord de la junta de govern del 4 de novembre de 2021.

Segon. Procedir a la devolució de la garantia definitiva amb número d’operació 320160002846 per import de 900 € a l'empresa GIROPARK, SAU amb CIF), prèvia la presentació de l’original de la carta de pagament, en el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al número de compte de la seva titularitat, corresponentment acreditada.

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada, a la tresoreria d’aquest Ajuntament i a l’àrea de serveis jurídics – contractació, als efectes oportuns.

12. Ipep

12.1 Aprovació conveni Aj. Palafrugell i ACOPA (Oohxigen) cessió ús plataforma Moneder Acords

Primer. Aprovar el conveni per a la cessió d’ús de la plataforma de comerç de l’empresa Fidelización Moneder SLU a favor d’Oohxigen Palafrugell Comerç i Negoci.

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la formalització del conveni de col.laboració.

Tercer.- Notificar aquest acord a Oohxigen Palafrugell Comerç i Negoci.

13. Esports

13.1 Ajuts Entitats Esportives Federades any 2021

La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Pau Lladó, d’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 40/2015:

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions al següents beneficiaris per l’import que s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent i amb aplicació a la partida 62 3410 48000.

Entitat: AD La Sauleda

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida:1.698,75 € Import a justificar: 2.210€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 1.359€

Entitat: Club Patinatge Artístic Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats

(18)

esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 4.586,62€

Import a justificar: 5.963€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 3.670€

Entitat: Club Hoquei Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 6.568,50.€

Import a justificar: 8.540 €

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 5.255€

Entitat: Club Ciclista Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 5.662,50€

Import a justificar: 7.362€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 4.530€

Entitat: Futbol Club Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 5.152,87€

Import a justificar: 6.699€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 4.122,30€

Entitat: Club Handbol Garbí

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 7.757,62€

Import a justificar: 10.085€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 6.206€

Entitat: Basquet Club Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

(19)

Subvenció concedida: 4.133,62€

Import a justificar: 5.374€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 3.307€

Entitat: Club Atlètic Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 6.908,25€

Import a justificar: 8.981€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 5.527€

Entitat: Club Natació Palafrugell

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 2.604,8€

Import a justificar: 3.387€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 2.084€

Entitat: Club Rítmica Palafrugell-Costa Brava

Objecte: Subvencions per a la participació en activitats esportives federades a les entitats esportives.

Subvenció sol·licitada:

Subvenció concedida: 4.926,37€

Import a justificar: 6.405€

Percentatge de finançament: 80%

Termini de justificació: fins el 31 de març de 2022 Bestreta: 3.941€

Tots els sol·licitants compleixen els requisits establerts a la convocatòria. Es considera oportú realitzar el pagament de la bestreta a cada una de les entitats.

El club Vilaseca-Bruguerol, Club Escacs i Club Tennis taula, han presentat renúncia a la convocatòria d’ajuts.

Segon. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del

(20)

beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

4. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Tercer- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions

14. Habitatge

14.1 Conveni de col·laboració entre l'Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell en relació als programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial Next Generation UE

Acords

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’AHC i l’Ajuntament de Palafrugell, en relació amb l’oficina de rehabilitació municipal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generallitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU.

Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a l’execució d’aquest acord.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

15. Pla de barris

(21)

15.1 Regularització subvenció Treball als Barris 2020 Acords

Primer.- Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que, verificada la justificació de la subvenció, procedeixi a minorar la quantia pendent de cobrament en els termes citats.

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

16. Gestió tributària 16.1 Reclamacions

16.1.1 MCDVF. Estimació devolució ingressos indeguts IBI.

Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. FXGA, en representació de la Sra. MCDVF i en conseqüència, aprovar la devolució d’ingressos indeguts al seu favor en concepte de l’impost sobre béns immobles, per un import de 743,33 € segons el detall següent:

Any Valor

Cadastral

Quota (s/ nou valor cadastral)

Núm.

rebut a deduir

Import

pagat Ingrés indegut Regul.2015 217.793,33 1.814,87 1025189 2.184,69 - 369,82 Regul.2016 241.750,60 1.832,95 1025189 2.206,46 - 373,51 - 743,33

Segon.- Comunicar a la persona interessada que, en relació a la devolució en concepte de l’IBI dels exercicis 2017 a 2021, ja consta aprovada una liquidació complementària (núm. 1273586) per un import total a retornar de 1.904,92 €.

Tercer.- Informar a la persona interessada que per fer efectives les devolucions, caldrà que ens faci arribar (amb una còpia del DNI), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de

Devolució bancària de tributs municipals” que podeu trobar a les nostres oficines, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell.

(https://seu.palafrugell.cat/tramits/impostos-i-taxes/devolucio-bancaria-de-tributs-municipals).

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.2 DMB anul·lar liquidació taxa utilització ús deixalleria Acords

Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 1125913 en concepte de Taxa gestió residus deixalleria municipal.

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, a Xaloc i a la Recaptació i Tresoreria Municipal, pels efectes oportuns.

(22)

16.1.3 DCH. Estimació regularització liquidació aigua 2021/03 per fuita.

Acords

Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat, en concepte de subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:

Pòlissa: 4469136

Període Consum facturat i

pagat Nova liquidació Diferència a retornar

2021/03 3.338,99 1.322,97 2.016,02

TOTAL 2.016,02

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos per import de 2.016,02 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de la persona interessada.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i al Servei municipal d’aigua AGBAR.

16.1.4 EFCM. Estimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per la Sra. EFCM i en conseqüència, concedir la bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre béns immobles pels exercicis 2022, 2023 i 2024 de la finca amb referència cadastral 4103102EG1440S0001DI, carrer Raval Sant Ponç 20.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.5 JAD. Estimació regularització liquidació aigua 2021/02 per fuita.

Acords

Primer.- Aprovar una nova liquidació, deduint l’import ja pagat, en concepte de subministrament d’aigua, d’acord amb el següent detall:

Pòlissa: 4461000

Període Consum facturat i

pagat Nova liquidació Diferència a retornar

2021/02 4.201,39 1.356,31 2.845,08

TOTAL 2.845,08

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos per import de 2.845,08 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de la persona interessada.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i al Servei municipal d’aigua AGBAR.

(23)

16.1.6 JVB. Estimació devolució ingressos indeguts IBI.

La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Joan Vigas, d’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 40/2015:

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. JVB i en conseqüència, aprovar la devolució d’ingressos indeguts al seu favor en concepte de l’impost sobre béns immobles, per un import total de 3.824,29 € (2.610,64 + 1.213,65) segons el detall següent:

Finca 3308101EG1430N0001ML (C Torres i Jonama, 67):

Exerc. Quota (s/ nou valor

cadastral)

N. Rebut a

deduir Import

pagat Import a retornar Regularitz.

2015-2018 293,63 1022756 2.021,84 1.728,21 2019 2.551,94 1056036 2.993,16 441,22 2020 2.551,87 1167588 2.993,08 441,21 2.610,64 Finca 5977301EG1357N0001LE (C Fra Bernat Boil, 2):

Exerc. Quota

(s/ nou valor N. Rebut a

deduir Import

pagat Import a retornar

cadastral) Regularitz.

2017-2018 3.227,32 1028213 3.709,20 481,88 2019 4.148,40 1056038 4.392,33 243,93 2020 4.148,29 1167590 4.392,21 243,92 2021 4.148,29 1228265 4.392,21 243,92 1.213,65

Segon.- Informar a la persona interessada que la devolució es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent que ha comunicat a la sol·licitud.

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.7 JHB. Estimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. RFG, en representació del Sr. JHB i en conseqüència, concedir la bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre béns immobles pels exercicis 2022, 2023 i 2024 de la finca amb referència cadastral 4110118EG1441S0001SW, carrer Esclanyà 8.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.8 JGVM. Desestimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

(24)

Acords

Primer.- Desestimar la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre béns immobles presentada pel Sr. JGVM, pels motius exposats.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.9 MAMB. Desestimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

Acords

Primer.- Desestimar la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre béns immobles presentada pel Sr. GRC, en representació de la Sra. MAMB, pels motius exposats.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.10 MRPR. Desestimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

Acords

Primer.- Desestimar la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre béns immobles presentada pel Sr. GRC, en representació de la Sra. MRPR, pels motius exposats.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.11 SPA. Estimació bonificació IBI per instal·lació sistema d'energia solar.

Acords

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. SPI, en representació del Sr. SPA, i en conseqüència concedir la bonificació del 50% en la quota de l’impost sobre béns immobles pels exercicis 2022, 2023 i 2024 de la finca amb referència cadastral 2605115EG1420N0001QG, carrer Ribagorça 15.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.

16.1.12 Sol.licitud bonificació concepte IVTM a nom Sr. JAGC com a vehicle històric.

Desestimació Acords

Primer.- Desestimar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del turisme B-2274-TG a nom del senyor JAGC.

Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

(25)

16.1.13 Sol.licitud bonificació concepte IVTM a nom Sr. SCF, com a vehicle històric.

Estimació Acords

Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del turisme matrícula B-4296-MT, a nom del senyor SCF amb efectes de l’any 2022 i posteriors.

Segon.- Modificar el padró corresponent.

Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

16.1.14 Sol.licitud bonificació concepte IVTM a nom Sra.CCP com a vehicle elèctric.

Estimació Acords

Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula -0671-LSM, a nom de la senyora CCP amb efectes de l’any 2021 i següents.

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora CCP, tal com segueix a continuació:

Exercici Núm.

autoliquidació Concepte Matrícula Import

pagat Import

Bonificat 75% Total a retornar

2021 2021 IVTM -0671-LSM 68.83€ 17,21€ 51,62€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona interessada.

Quart.- Modificar el padró corresponent.

Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

16.2 Liquidació Ajuntament de Begur subministrament aigua riera Esclanyà Acords

Primer.- Aprovar la liquidació a l’Ajuntament de Begur en concepte d’aportació per la regularització de l’exercici 2020 per import de 12.173,85 €.

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Begur

17. Tresoreria

(26)

17.1 Aprovació padró mensual novembre 2021 taxa per subministrament d'aigua potable Acords

Primer. Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de novembre de 2021, grans consumidors, que importa la quantitat total de VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (22.335,87 €)

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària, s’estableix:

Període de cobrament voluntari: les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció del a notificació, fins el dia 20 dels mes posterior, o si aquest no fos hábil fins l’immediatament hábil següent. Les notificades entre els dies 16 i 31 de cada mes, des de la data de recepció del a notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos hábil fins l’immediatament hábil següent

17.2 Proposta baixa rebuts-relació 2/2021 Acords

Primer. Aprovar la relació de baixes presentades pel departament de rendes, corresponents a diversos conceptes i exercicis d’un import total quaranta-dos mil cent cinquanta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (42.159,95 €),segons el desglossament següent:

PROPOSTES DE BAIXA (tot) Anys-Tributs

Núm data Any Tribut Import

2021/02 2018 TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES 1.408,16

2021/02 2019 TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES 152,90

2021/02 2020 Impost Vehícles Tracció Mecànica 731,78

2021/02 2021 Impost Béns Immobles Urbana 1.249,45

2021/02 2021 Impost Increment del Valor dels Terrenys 16.340,30

2021/02 2021 Casal d'infants 630,00

2021/02 2021 Cementiri Conservació 38,00

2021/02 2021 Entrada de Vehicles i Reserva d'espai 127,60 2021/02 2021 Taxa de recollida d'escombraries 7.948,12

2021/02 2021 Taxa Llar Infants 2.745,70

2021/02 2021 TAXA LLICENCIES URBANÍSTIQUES 970,07

2021/02 2021 Taxa ocupació via pública 1.698,83

2021/02 2021 Teleassistència 14,04

2021/02 2021 Tributs 8.105,00

TOTAL 42.159.95

Segon. Datar a comptabilitat els valors relacionats al punt primer d’aquest acord.

Tercer. Donar trasllat del present acord mitjançant correu electrònica a l’Àrea comptabilitat i a

(27)

Tresoreria per l’aplicació que correspongui.

18. Comptabilitat i pressupost

18.1 Propostes de despesa de contractes menors i de procediment obert.- Aprovació.- Y/2021/88 Y/2021/89. JGL 23.12.2021

Acords:

Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:

Relació Y/2021/88 de contractes menors

N. Operació Aplicació Import Text lliure

220210023984 2021 81 1320 22000 1.160,81 EDUARD SURIÑACH VISSA SL.

MATERIAL PER ADAPTAR FURGONETA AMB GÀBIA, CALAIX I TAULA (PO)

220210023985 2021 72 3110 22604 2.006,18 ASSOC. PROTECTORA ANIMALS RODAMON BAIX

EMPORDA. CONTROL

COLONIA DE GATS A LA ZONA

DEL TANATORI DE

PALAFRUGELL (MA)

220210023986 2021 35 3200 22608 1.560,00 COLWITH ROAD SL.

SUBSCRIPCIO A UNPORTAL.

WEB ESPECIALITZADA EN RECURSOS EDUCATIUS PER LA MILLORA DE L'ATENCIO A L'USUARI (ED)

220210023987 2021 21 1510 64000 17.666,00 MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. HONORARIS REDACCIO AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DEL GREGAL (UR) 220210023988 2021 11 9200 22703 1.350,00 PREVENACTIVA SLU.

ADMINISTRACIO TEST

ANTIGEN COVID-19, PER CRIBRATGE A BENESTAR SOCIAL (SG)

220210023989 2021 61 3370 22611 3.158,10 GM CLOUD DESING 2011 SL.

ELABORACIÓ DE PÀGINA WEB DE L'ÀREA DE JOVENTUT (JO) 220210023990 2021 41 3380 22609 1.089,00 BRUGUERA VIVES PAU.

(28)

REPORTATGE FOTOGRAFIC DE LA CAVALCADA DE REIS 2022 (CU)

220210023991 2021 41 3380 22609 2.178,00 GALCERAN VILA DAVID.

COORDINACIO CAVALCADA DE REIS 2022 (CU)

220210023992 2021 47 3322 22606 1.698,84 STOP PLAGUES SL.

DESINFECCIO DE FONGS DOCUMENTACIO SR. LLUIS MOLINAS (AR)

220210023993 2021 21 1510 64000 17.997,54 GESTIO D'ENGINYERIA SERVEIS I ARQUITECTURA GESA SL.REDACCIO PLA DIRECTOR DE L'ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI(MA)

220210023994 2021 72 1700 22706 11.918,50 ESTUDI RAMON FOLCH ASSOCIATS SL. ESTUDI PRELIMINAR SOBRE LA VIABILITAT D'UN PARC AGROFORESTAL A LA PLANA DE L'AUBI (MA)

220210023996 2021 12 9200 62600 1.157,99 BIOSCA FORTES CARLOS.

COMPRA DE DUES TABLETS IPAD PER LA POLICIA LOCAL (IN)

220210023997 2021 72 3110 22604 3.103,65 STOP PLAGUES SL.

ACTUACIONS EXTRES DE

CONTROL DE PLAGUES

ENTRE 1 DE JULIOL I EL 16 DE DESEMBRE DE 2021 (MA) 220210023998 2021 33 3200 62300 3.250,00 EDUCATION FOR LIFE SLU.

ADQUISICIO DE MATERIAL DIVERS PER DOTAR L'AULA MUNICIPAL DE ROBOTICA (ED) 220210023999 2021 33 3200 22600 1.235,70 INVENIO EDUCATION FOR LIFE

SLU. ADQUISICIO MATERIAL PER L'AULA DE ROBOTICA (ED)

220210024000 2021 61 3370 63200 2.478,85 SONATURAL 10 SL. QUATRE PECES PER LA TARIMA L'AMPLIACIO DE L'ESCENARI DE LA SALA D'ACTES DE CAN GENIS (JO)

220210024005 2021 61 3370 63200 1.680,70 FARRARONS SERRANO MARIA TERESA. CONFECCIO I SUBMINISTRAMENT

CORTINES PER A TRES SALES PER MILLORAR LA VISIBILITAT DURANT LES PROJECCIONS

(29)

(JO)

220210024006 2021 42 3330 22702 3.000,00 CERRILLO MACHO CARLA.

PREINVENTARI DELS

OBJECTES DE LA COL.LECCIO MOLINAS (MU)

220210024011 2021 81 1340 63500 34.243,00 ENLLUMENATS COSTA BRAVA

SL. REPARACIO PAS

VIANANTS I INSTAL.LACIO SEMAFOR AL L' AVDA POMPEU FABRA (UR)

220210024012 2021 35 3200 22608 1.572,98 IMOTECH EDUCATIONAL SOLUTIONS SL. RENOVACIO PROJECTORS EPSON EB-W49 PER LES AULES DEL CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIO (ED) TOTAL RELACIO 113.505,84

Relació Y/2021/89 de contractes de procediment obert

N. Operació Aplicació Import Text lliure

220210024013 2021 81 1320 22104 646,14 SATARA SEGURIDAD SL.

RENOVACIO POLOS

MOTORISTES POLICIA LOCAL (PO)

220210024014 2021 81 1320 22104 562,65 SATARA SEGURIDAD SL.

RENOVACIO UNIFORMITAT

POLICIAL PER DESGAST (PO) 220210024015 2021 71 1532 21000 1.888,33 CESPA JARDINERIA SL.

SUBMINISTRAMENT DE FLORS PER A REPOSICIO DE BAIXES A LES ZONES ENJARDINADES (AS) TOTAL RELACIO 3.097,12

19. Assumptes urgents.

19.1 Secretaria

19.1.1 Modificació puntual de l’acord d’adjudicació de l’adquisició directa d’un habitatge al carrer Pompeu Fabra, 58, esc. A, 2n, 4a de Palafrugell

Acords

Primer.- Modificar l’acord quart de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021, relatiu a l’expedient núm. 1/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Quart.- Fer avinent que aquest preu serà satisfet en l’acte de signatura de la compravenda per part de l’Ajuntament a l’entitat mitjançant l’entrega d’un xec bancari nominatiu”.

(30)

Segon.- Modificar l’acord novè de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021, relatiu a l’expedient núm. 1/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Novè.- Facultar l’alcalde senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament i de manera indistinta, el primer tinent d’alcalde senyor Joan Vigas Bonany i el segon tinent d’alcalde senyor Pau Lladó Rebull, per comparèixer davant notari per atorgar la corresponent escriptura pública de compravenda, així com per executar la resta d’acords”.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Promontoria Coliseum Real Estate SL, propietària de l'immoble, tot requerint-la a comparèixer mitjançant els seus representants legals davant la Notaria de Palafrugell, ubicada a l’Avinguda de la Generalitat, 24, Local A2 de Palafrugell (CP 17200), el proper 31 de desembre de 2021 a les 11:30 hores, per a l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda i justificar, prèviament a la formalització de l'escriptura pública, que es troba al corrent del pagament de les despeses de la comunitat de propietaris.

19.1.2 Modificació puntual de l’acord d’adjudicació de l’adquisició directa d’un habitatge al carrer Carrilet, 39, 4t, A de Palafrugell

Acords

Primer.- Modificar l’acord quart de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021, relatiu a l’expedient núm. 2/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Quart.- Fer avinent que aquest preu serà satisfet en l’acte de signatura de la compravenda per part de l’Ajuntament a l’entitat mitjançant l’entrega d’un xec bancari nominatiu”.

Segon.- Modificar l’acord novè de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021, relatiu a l’expedient núm. 2/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Novè.- Facultar l’alcalde senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament i de manera indistinta, el primer tinent d’alcalde senyor Joan Vigas Bonany i el segon tinent d’alcalde senyor Pau Lladó Rebull, per comparèixer davant notari per atorgar la corresponent escriptura pública de compravenda, així com per executar la resta d’acords”.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Promontoria Coliseum Real Estate SL, propietària de l'immoble, tot requerint-la a comparèixer mitjançant els seus representants legals davant la Notaria de Palafrugell, ubicada a l’Avinguda de la Generalitat, 24, Local A2 de Palafrugell (CP 17200), el proper 31 de desembre de 2021 a les 11:30 hores, per a l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda i justificar, prèviament a la formalització de l'escriptura pública, que es troba al corrent del pagament de les despeses de la comunitat de propietaris.

19.1.3 Modificació puntual de l’acord d’adjudicació de l’adquisició directa d’un habitatge al carrer Andalusia 12-14, 2n, 1a de Palafrugell

Acords

Primer.- Modificar l’acord quart de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021,

(31)

relatiu a l’expedient núm. 3/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Quart.- Fer avinent que aquest preu serà satisfet en l’acte de signatura de la compravenda per part de l’Ajuntament a l’entitat mitjançant l’entrega d’un xec bancari nominatiu”.

Segon.- Modificar l’acord novè de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2021, relatiu a l’expedient núm. 3/2021 d’Adquisició de béns i drets, en el següent sentit:

“Novè.- Facultar l’alcalde senyor Josep Piferrer Puig, i subsidiàriament i de manera indistinta, el primer tinent d’alcalde senyor Joan Vigas Bonany i el segon tinent d’alcalde senyor Pau Lladó Rebull, per comparèixer davant notari per atorgar la corresponent escriptura pública de compravenda, així com per executar la resta d’acords”.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat SAREB, propietària de l'immoble, tot requerint-la a comparèixer mitjançant els seus representants legals davant la Notaria de Palafrugell, ubicada a l’Avinguda de la Generalitat, 24, Local A2 de Palafrugell (CP 17200), el proper 31 de desembre de 2021 a les 11:30 hores, per a l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda i justificar, prèviament a la formalització de l'escriptura pública, que es troba al corrent del pagament de les despeses de la comunitat de propietaris.

Votacions

Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat de tots els membres amb dret a vot presents, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el propi acord.

I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta acta.

I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta acta.

Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local del dia XXX

L’alcalde.

El/La secretari.

Referencias

Documento similar

Atès que el dia 29 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Ample, 7 (17200) de Palafrugell, s’observa que hi

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2010, va aprovar l’expedient de contractació de les obres que porten per títol

Previsión de actividades de información y sensibilización en la  ciudad de Logroño de de los objetivos, desarrollo y resultado del 

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa