• No se han encontrado resultados

ACTA NÚM. 02. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE GENER DE 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACTA NÚM. 02. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE GENER DE 2011"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

ACTA NÚM. 02. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE GENER DE 2011

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les set de la tarda del dia 17 de gener de 2011, es reuneixen en primera convocatòria els senyors relacionats a continuació, excusant la seva assistència els també relacionats, i es constitueix la Junta de Govern Local, per celebrar sessió ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS Alcalde acctal.

Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas Vocals

Sr. Jordi Cornellas Illa Sr. Ramon Pons Ballbé Secretari

Sr. Òscar González i Ballesteros Excusa assistència

Alcaldessa-Presidenta

Il·lma. Sra. Magda Graells i Casals Sr. Victor Serrano Pérez

Sr. Joan Soler i Vallés Sra. M. Mercè Jou i Torras Sra. Sílvia Holgado Gómez Interventora acctal.

M. Carme Gil Cabezas ---

Acord núm. 1. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 10 de gener de 2011.

La Junta acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l'acta de la sessió celebrada el dia 10 de gener de 2011, sense formular-se rectificació ni observació de cap mena.

---

Acord núm. 2. Proposta aprovació devolució garantia definitiva skate park.

MELGOS PROJECT, SL

ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA MVT_11/ 5

Proposta del Regidor d’Ordenació i Disciplina Urbanística

Exp. 370/09 Sg02-11 Atès que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent de

(2)

data 16 d’abril de 2009 va adjudicar el contracte de les obres de construcció d’una pista de patinatge (skate park) al carrer Miquel Coll i Alentorn, mitjançant procediment negociat sense publicitat, a l’empresa MELGOS PROJECT SL, amb NIF número B-64785264.

Atès que l’esmentada empresa ha sol•licitat la devolució de la garantia dipositada mitjançant escrit amb Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament núm. 8.102 de data 02 de juliol de 2010.

Vist l’informe FAVORABLE emès per l’Arquitecta Cap d’aquest Ajuntament de data 04 de novembre de 2010.

Vist l’informe emès per la Tresoreria municipal de data 10 de desembre de 2010.

Vist allò que disposa l’article 90 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic sobre la devolució i cancel•lació de les garanties.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Retornar la garantia definitiva dipositada per l’empresa MELGOS PROJECT SL, amb NIF número B-64785264, dipositada amb motiu del contracte de les obres de construcció d’una pista de patinatge (skate park) al carrer Miquel Coll i Alentorn, per import de TRES MIL CENT NORANTA-SIS EUROS (3.196,00€).

SEGON. Condicionar el retorn de la garantia definitiva aportada a la Tresoreria Municipal mitjançant la carta de pagament número 320090001742.

TERCER. Comunicar aquest acord a l’empresa MELGOS PROJECT SL, a la Regidoria d’Ordenació i Disciplina Urbanística, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

---

Acord núm. 3. Proposta aprovació aportació econòmica. CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, INDÚSTRIA I TURISME GSM_11/ 1

Proposta del Regidor de Promoció Econòmica Exp.28/2011

Atès que dins del marc de la Llei 6/87, de 4 d'abril, sobre organització Comarcal, els Consells Comarcals tenen competències, entre d'altres, en matèria de cultura i desenvolupament territorial i poden portar a terme la prestació de serveis en les formes i requisits establerts en l'esmentada llei.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat compta, entre les seves àrees d'actuació, amb l'Àrea de Consum i Turisme, la qual desenvolupa funcions d'estudi i propostes en totes

(3)

aquelles matèries previstes en les lleis sectorials o per diversos convenis .

Atès que l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal, conscient que la comarca gaudeix d'un ampli patrimoni cultural, història arqueològica, paratges adients, xarxa hidrogràfica, així com d'una intensa activitat econòmica que es reflecteix en importants focus de comerç i mercats, i paral·lelament dins de l'àmbit de l'agricultura i indústria, el que conforma una riquesa al territori comarcal que s'hauria de donar-se a conèixer a tota la població amb la finalitat que aquesta la gaudeixi el més possible, encarregà a la Diputació de Barcelona, prèvia presa de contacte amb el territori i reunions amb els diferents responsables dels municipis, la realització d'un estudi pobre les possibilitats de la comarca en l'àmbit turístic, les conclusions del quals són evidents: la potencialitat del Baix Llobregat per a desenvolupar-se en aquest sector, sempre i quan s'adoptin les mesures necessàries per adequar l'oferta a la demanda actual.

Atès que en data 15 de juliol de 2002 va signar-se el conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat (NIF: P-0800077-J). Com a membre de ple dret el 8 d’abril de 2002.

Atès que els estatuts del Consorci en el seu article 10 diuen que es competència del Consell Plenari aprovar el pressupost anual així com la plantilla del personal.

Atès que l’article 21 dels Estatuts del Consorci de Turisme les entitats consorciades, així com aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el finançament del Consorci dins de les consignacions pressupostaries corresponents, realitzant anualment una aportació econòmica.

Atès que en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del dia 2 de desembre de 2010 es va aprovar el pressupost del any 2011 amb l’aportació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per un import de 2536,67€ euros (dos mil cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-set cèntims)

Atès que en el pressupost municipal tenim la partida 14.432.46700 (Promoció Econòmica i altres,Turisme a Consorcis) per fer pagaments al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Vist l’informe tècnic, el Regidor de Promoció Econòmica, proposa a la Junta de Govern Local, la resolució dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per l’any 2011, per la quantitat de 2536,67€ euros (dos mil cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-set cèntims)

SEGON. Aprovar l'autorització, disposició i obligació (ADO) de l'aportació econòmica de l'Ajuntament per l’import de 2536,67 euros (dos mil cinc-cents trenta-sis euros amb seixanta-set cèntims) corresponents a la partida 14.432.46700 "PROMOCIÓ ECONÒMICA I ALTRES – TURISME A CONSORCIS" a favor del Consorci de Turisme del Baix Llobregat TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat interessada, a la Tresoreria Municipal i a la Intervenció Municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

(4)

--- Acord núm. 4. Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:

Acord núm. 4.1. Proposta aprovació rectificació plec de clàusules

ALCALDIA LTL_11/ 6

Proposta de l'Alcaldia

Exp.1774/10 Ctc.09-11. Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2010, va aprovar l’expedient de contractació de les obres que porten per títol “OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS ESGLÉSIA, SANT JOSEP ORIOL, DEL FORN, SANT JOAN, DALT I BAIX AL TERME MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT” amb un pressupost de CINC-CENTS CINQUANTA MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (550.530,41€) més NORANTA-NOU MIL NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (99.095,47€) corresponents al 18% d’IVA, que s’adjudicarà mitjançant procediment obert.

Vist l’informe del redactor del projecte d’obres de data 13 de gener de 2011, de modificació errata de la classificació que ha de tenir el contractista per poder presentar-se a la licitació de les esmentades obres.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 13 de gener de 2011.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Proposar la rectificació de la clàusula 16.1 de la classificació requerida en el plec de clàusules de les obres d’urbanització dels carrers Esglèsia, Sant Josep Oriol, del Forn, Sant Joan, de Dalt i de Baix al terme municipal d’Olesa de Montserrat, aprovat en Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2010. La clàusula quedaria redactada de la següent manera:

“Clàusula 16.- Classificació requerida i acreditació de totes les condicions subjectives.

1. Els licitadors que es presentin al procediment d’adjudicació, hauran d’estar classificats com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrups i categoria que s’indiquen a continuació:

Grup G Subgrup 6 categoria d Grup E Subgrup 1 categoria c ...”

SEGON. Tornar a obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent

(5)

anunci de licitació modificat al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

TERCER. Notificar aquests acords a l’Alcaldia, a l’Àrea de Coordinació i Gerència, als Serveis Tècnics, a la Tresoreria i a la Intervenció municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.2. Proposta aprovació de concessió llicència de segregació.

MEFIRGAS, SL.

ORDENACIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA VLR_10/ 325

Proposta del regidor d'Ordenació i Disciplina Urbanística

Exp.: 1165/10: Vist l’escrit presentat per la societat MEFIRGAS, SL en el qual se sol•licita la llicència de segregació del traster existent en 5 trasters situats en el soterrani d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb una superfície d'actuació de 28,91 m2. construïts al Passeig del Progrés núm. 14 d'aquesta vila.

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 21 d’octubre d’enguany, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Concedir a la societat MEFIRGAS,SL la llicència de segregació del traster existent en 5 trasters situats en el soterrani d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb una superfície d'actuació de 28,91 m2. construïts al Passeig del Progrés núm. 14 d'aquesta vila.

SEGON.- Aprovar la liquidació provisional de l’esmentada llicència pel concepte de Taxa urbanística per un import total de 125,70 €.

TERCER.- Comunicar el present acord a la societat interessada, a l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a la Tresoreria i Intervenció municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 4.3. Proposta aprovació conveni col·laboració. AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT I ESCOLA DE FUTBOL EFO'87.

ESPORTS IBS_11/ 1

Proposta del Regidor d’Esports

Atès la renuncia segons instància de data 30 de novembre de 2009 i número 13.875, del Sr.

Abelardo Méndez Sánchez de no continuar gestionant el servei de bar del camp de futbol per voluntat pròpia.

Atès que la Regidoria d’Esports vol continuar donant el servei de bar en aquesta instal·lació esportiva, per a tots els esportistes que la utilitzen i espectadors assistents .

(6)

Atès que la Regidoria d’Esports ha proposat a les entitats esportives que utilitzen el camp de futbol, la possibilitat provisional per a gestionar el servei del bar a canvi de realitzar tasques de manteniment i control de normatives.

Atès que l'única entitat interessada en aquesta gestió ha estat l’ESCOLA DE FUTBOL EFO’87.

Atès que la Regidoria d’Esports te la voluntat durant l’any 2010 de redactar convenis amb totes les entitats esportives olesanes, per a formalitzar tots els pactes verbals que existeixen. Així doncs la gestió del servei de bar del camp de futbol municipal també es regularitzarà mitjançant conveni amb l’ESCOLA DE FUTBOL EFO’87 amb CIF G 60420254.

Vist els informes jurídic i del tècnic d’Esports, relatius a l’adjudicació provisional de la gestió del bar del camp de futbol municipal.

Per tot això el Regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar conveni adjunt "Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i l'Escola de Futbol EFO'87 per a la gestió del bar del camp de futbol municipal de les Planes".

SEGON.- Facultar al Sr. Joan Soler i Vallés, Regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a la signatura d'aquest conveni.

TERCER.- Notificar els acords anteriors a la Secretaria Municipal, la Regidoria d'Esports i l’Escola de Futbol EFO’87.

APROVAT PER UNANIMITAT.

--- Acord núm. 5. Precs i preguntes

No s'han formulat.

---

La presidència aixeca la sessió a dos quarts menys cinc de vuit del vespre, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta de sis pàgines.

Referencias

Documento similar

Esta U.D.A. de Podología nace con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de contribuir a la integración de conocimiento, actitudes y habilidades en la formación de

Primer.- Imposar a la senyora YVG una multa coercitiva de sis-cents euros (600.-€) per l’incompliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Previsión de actividades de información y sensibilización en la  ciudad de Logroño de de los objetivos, desarrollo y resultado del 

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la