ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 02/20 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE GENER DE 2020

47 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 02/20

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE GENER DE 2020

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària CONVOCATÒRIA: Primera

DATA: 22 de gener de 2020

A la vila de Cabrils, quan són les vuit hores i trenta-cinc minuts, del dia vint-i-dos de gener de dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions de la Junta de Govern Local d’aquest Ajunta-ment, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de la senyora Alcaldessa, i assistits per mi, la secretària. ASSISTENTS

Alcaldessa

Sra. Maite Viñals Clemente Tinents d’alcalde

Sr. Pere Sáez Mora Sr. Jordi Campos Guitart Sra. Mònica Casco Estévez Sra. Lina Morales Serra Secretària

Sra. Rebeca Just Cobos

Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es pas-sa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 8 de gener de 2020. Àrea de territori

2. Concedir llicència urbanística (exp.3651/2019, 3489/2019, 3461/2019, 2193/2019)

3. Desestimar el recurs de reposició del senyor J.F.C. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2019, relatiu a la denegació de l’anul·lació de la baixa de gual per entrada de vehicles pel carrer Josep M. Folch i Torres 13 (exp.3322/2019)

4. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte d’Urbanització del PAU-10 “Valldeneu 2”, que inclogui l’aixecament topogràfic i la geotècnia de la plataforma del vial i trasdós del mur, a l’empresa EIPO ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLI-QUES S.L. (exp. 36/2020)

(2)

5. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte de Reparcel·lació PAU-10 “Valldeneu 2”, per tal de desenvolupar el PAU-PAU-10, mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, a l’empresa LEXURB ADVOCADES, S.L.P. (exp.37/2020)

Àrea de Serveis Generals

6. Imposar penalitats en el contracte de serveis de neteja d’edificis municipals al contractista TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. pels incompliments del mes d’octubre de 2019, per im-port total de 36.840,84€ (exp.3686/2019)

7. Rectificar l’error aritmètic detectat en l’acord de Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019 referent al contracte de les obres de millora de les condicions de desguàs de l’aparcament de Can Botella. (exp.1707/2018)

8. Adjudicar el contracte menor de l’espectacle CALMA! a l’empresa CAL CALMA S.L. (exp. 73/2020)

9. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (Gencat), l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament de Cabrils i la societat Empresa Casas, S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carrete-ra entre Cabrils, Vilassar de Dalt i Barcelona i entre Cabrils i Vilassar de Mar. (exp.3776/2019) 10. Aprovar la modificació del contracte de les obres d’urbanització del sector la Gleva (fase 1) Passeig Francesc Ferrer, corresponents al contracte formalitzat en data 22 de maig de 2019, amb l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. per supressió d’unitats d’obra i més amidaments. (exp. 3607/2018)

11. Aprovar les bases pel concurs de la Rua de Carnaval 2020. (exp.119/2020)

12. Adjudicar el contracte menor de serveis pel desenvolupament (adaptació i actualització) del web municipal a Josep Vila Cassadó (exp.161/2020).

13. Aprovar la modificació de l’horari d’obertura i tancament del CEM (exp.162/2020) Àrea Interna (Règim Intern)

14. Designar el tribunal qualificador del procés de selecció per cobrir interinament la plaça d’Educador/a social durant la substitució transitòria de la persona que es troba de baixa. (exp.157/2020)

15. Aprovar les bases reguladores, que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de funcionari interí categoria administratiu/va, pertanyent al Grup C1, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Cabrils (exp. 52/2020).

Àrea Interna (Hisenda)

16. Retornar la fiança d’obres i residus (exp. 2760/2019, 3635/2019)

17. Retornar la fiança pel contracte de subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa al complex esportiu municipal de Cabrils, a l’empresa J. FAMADAS SLU (exp. 3769/2019)

(3)

18. Retornar a l’empresa SANED, la fiança definitiva i les fiances complementàries pel concurs de menjador de l’Escola Bressol de Cabrils, a l’empresa SANED (exp.3556/2019)

19. Aprovar els expedients de propostes de crèdits incobrables formulats per l’ORGT (exp. 3748/2019)

20. Aprovar la relació de factures F/2019/31 i reconèixer les obligacions amb càrrec al pressu-post del 2019 (exp.111/2020)

21. Aprovar la relació de factures F/2020/1 i reconèixer les obligacions amb càrrec al vigent pressupost (exp.112/2020)

22. Aprovar la relació de factures F/2020/2 i reconèixer les obligacions amb càrrec als roma-nents de crèdit (exp.148/2020)

23. Mocions d’urgència.

1.Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 8 de gener de 2020.

L’esborrany de l’acta ha estat lliurada a tots els regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local junt amb la convocatòria d’aquesta sessió.

VOTACIÓ UNANIMITAT

2.Concedir llicència urbanística (exp.3651/2019, 3489/2019, 3461/2019, 2193/2019) PROPOSTA D’ACORD

"1.- Identificació de l’expedient

Expedient 3651/2019: Proposta d’acord per la concessió de llicència urbanística per a l'execució d’obres de reforma d'habitatge amb afectació estructural que es durà a terme al carrer Desmais 13, amb referencia cadastral 7482002DF4978S0001MT, a petició del senyor

(DNI .

2.- Antecedents

Mitjançant registre d’entrada 2019-E-RE-522, l’interessat presenta documentació tècnica i administrativa per a sol·licitar les d’obres descrites anteriorment.

Seguint la tramitació de subsanació de deficiències, amb data 9 de gener de 2020 l’arquitecta municipal, ha informat favorable l’atorgament de la llicència urbanística, donat que assoleix la normativa urbanística vigent, però condiciona l’ efectivitat de la llicència a la presentació prèvia dels documents següents:

- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

(4)

l’atorgament de la llicència sol·licitada, però condiciona la seva efectivitat a la presentació de la mateixa documentació requerida per l’arquitecta municipal.

3.- Fonaments Jurídics

Es d’aplicació el Pla d’Ordenació Urbana Municipal ( POUM) aprovat definitivament per la Co-missió Urbanística de Barcelona, en sessió celebrada en data 27 de d’abril a del Text legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’anterior Text refós.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757 de data 19 de juny de 2019.

4.- CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de la senyora alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORD

Primer .- CONCEDIR la llicència urbanística sol·licitada per la interessat, que dessota es relaciona, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, per a l’actuació que s’hi indica, condicionant-ne l’eficàcia a l’estricte compliment del projecte presentat, i a les prescripcions generals i particulars assenyalades en document de llicència municipal i al projecte aprovat.

Expedient núm. 3651/2019 Promotors:

Actuacions: Reforma planta baixa habitatge amb afectació estructurals.

Situació obra: Carrer Desmais, 13

Referència cadastral: 7482002DF4978S0001MT

Impost construccions 4,00% = 813,71 € Taxa Llic. Urb. 0,65% = 132,23 € Placa d’Obres = 14,23 € Aval d’Obres (50%) = 472,97 €

Segon.- APROVAR, de forma simultània, i de conformitat amb les ordenances fiscals i municipals vigents, les corresponents liquidacions dels tributs municipals que figuren en l’anterior relació, i les qual han estat liquidades.

Tercer. CONDICIONAR aquesta llicència a la presentació prèvia del document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Quart.- S’han de complir els terminis establerts en la llicència que son de 6 mesos per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, en compliment de l’article 42 del POUM vigent.

Cinquè.- FER SABER als interessats que s’enviarà la llicència urbanística aprovada i una còpia del projecte verificat electrònicament. Els interessats hauran de recollir la placa d’obres a les oficines de l’Àrea del Territori, 2a planta d’aquesta administració, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

(5)

Sisè. NOTIFICAR la present resolució als interessats i al departament de Serveis Econòmics municipals, als efectes escaients.”

VOTACIÓ UNANIMITAT

PROPOSTA D’ACORD

“1.- Identificació de l’expedient

Expedient núm.3489/2019. Proposta d’acord a la concessió de la llicència urbanística per la construcció d’una piscina, al Carrer Aurons,42, sol·licitada pel senyor

2.- Antecedents

Mitjançant núm. de registre d'entrada 2019-E-RC-4730, l’interessat presenta documentació tècnica per la construcció d’una piscina, al Carrer Aurons, 42, amb referència cadastral 7785017DF4978N0001U, amb un pressupost total d’execució de 9.195,28 €.

Amb data 13 de desembre de 2019, l’ arquitecta municipal ha informat favorable l’atorgament de la llicència urbanística, donat que assoleix la normativa urbanística vigent, però condiciona la seva efectivitat al compliment i aportació del que segueix:

“ La piscina ha d’anar connectada a la xarxa de clavegueram de l’habitatge abans de sortir de la parcel.la.

S’han de complir els terminis establerts en la llicència que son de 6 mesos per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, en compliment de l’article 42 del POUM vigent.”

Amb data 23 de desembre de 2019, la tècnica d’administració general i, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada pel Sr. Joan Martínez Pujol, atès que compleix els requisits establerts en el POUM de Cabrils i que s’han liquidat les taxes i drets corresponents a l’atorgament de llicència.

3.- Fonaments Jurídics

És d’aplicació l’acord adoptat en data 27 d’abril de 2017, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, relatiu a l’aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cabrils (POUM), supeditant la seva executivitat i publicació al DOGC. És d’aplicació la publicació al DOGC núm. 7745 de data 12/11/2018.

Són d’aplicació els articles 187 i 188 i 206 del Text legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’anterior Text refós.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

(6)

4.- CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de la senyora alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORD

Primer .- CONCEDIR la llicència urbanística sol·licitada pels interessats, que dessota es relaciona, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, per a l’actuació que s’hi indica, condicionant-ne l’eficàcia a l’estricte compliment del projecte presentat, i a les prescripcions generals i particulars assenyalades en document de llicència municipal i al projecte aprovat.

Expedient núm. 3489/2019

Promotor:

Actuacions: Construcció d’una piscina d’us privat en habitatge unifamiliar aïllat.

Situació obra: Carrer Aurons, 42. Ref. cadastral: 7785017DF4978N0001U

Impost construccions 4,00% = 367,81 € Taxa Llic. Urb. 0,65% = 59,77 € Placa d’Obres = 14,23 € Aval d’Obres = 213,79 €

Segon.- APROVAR, de forma simultània, i de conformitat amb les ordenances fiscals i municipals vigents, les corresponents liquidacions dels tributs municipals que figuren en l’anterior relació, i que han estat satisfetes pel titular en data 26 de novembre de 2019.

Tercer .- CONDICIONAR l’efectivitat de la llicència concedida a presentat, segons l’informe de l’ arquitecta municipal de data 21 d’octubre de 2019, a la presentació de la següent documentació i condicions :

 La piscina ha d’anar connectada a la xarxa de clavegueram de l’habitatge abans de sortir de la parcel.la.

 S’han de complir els terminis establerts en la llicència que son de 6 mesos per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, en compliment de l’article 42 del POUM vigent.

Quart.- FER SABER a l’interessat podrà recollir còpia de la llicència urbanística aprovada, una còpia del projecte verificat i la placa d’obres a les oficines de l’Àrea del Territori, 2a planta d’aquesta administració, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

(7)

VOTACIÓ UNANIMITAT

PROPOSTA D’ACORD

“1.- Identificació de l’expedient

Expedient 3461/2019. Proposta d’acord per a la concessió de la llicència urbanística per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’habitatge situat al carrer La Vinya, núm. 31, amb referencia cadastral 8379022DF4987N0001OU, a petició de la senyor Roger Fernández Girona, com a representant de SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL.

2.- Antecedents

Mitjançant el registre d'entrada 2019-E-RE-884, els interessats presenten documentació tècnica per la concessió de llicència urbanística per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum, a l’habitatge situat al carrer La Vinya, 31, amb un pressupost d’execució de 5.200,00 €.

Amb data 13 de desembre de 2019, l’arquitecta municipal emet informe favorable a la concessió de la llicència urbanística sol·licitada.

Amb data 23 de desembre de 2019 la tècnica d’administració general, informa favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada per SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L, donat que els interessats havien presentat tota la documentació preceptiva necessària per poder obtenir la llicència urbanística de referència i aquesta és conforme amb l’ordenament urbanístic, inclosa la liquidació de les taxes i drets corresponents.

3.- Fonaments Jurídics

Es d’aplicació el Pla d’Ordenació Urbana Municipal ( POUM) aprovat definitivament per la Co-missió Urbanística de Barcelona, en sessió celebrada en data 27 de d’abril a del Text legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’anterior Text refós.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757 de data 19 de juny de 2019.

4.- CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de la senyora alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORD

Primer .- CONCEDIR la llicència urbanística sol·licitada per la interessat, que dessota es relaciona, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, per a l’actuació que s’hi indica, condicionant-ne l’eficàcia a l’estricte compliment del projecte presentat, i a les prescripcions generals i particulars assenyalades en document de llicència municipal i al projecte aprovat.

(8)

Expedient núm. 3461/2019

Promotors: SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L ( rep. Roger Fernández Girona).

Actuacions: Instal·lació fotovoltaica per autoconsum. Situació obra: Carrer La Vinya, 31

Referència cadastral: 8379022DF4987N0001OU

Impost construccions 4,00% = 208,00 € Taxa Llic. Urb. 0,65% = 40,00 € Placa d’Obres = 14,23 € Aval d’Obres (50%) = 124,00 €

Segon.- APROVAR, de forma simultània, i de conformitat amb les ordenances fiscals i municipals vigents, les corresponents liquidacions dels tributs municipals que figuren en l’anterior relació, i les qual han estat liquidades.

Tercer. Es verifica el compliment dels següents punts de la normativa municipal. Art. 122. POUM elements tècnics de les instal·lacions

2. Els elements tècnics de les instal·lacions hauran de romandre per sota del diedre vir-tual traçat a quaranta-cinc graus (45°) per damunt de l'altura reguladora en la línia de fa-çana, sense sobrepassar ni l’altura de 1,50 metres ni una ocupació de més d'un 20% del darrer forjat, excepte quan es justifiquin explícitament per les pròpies necessitats del ser-vei.

3. Tots aquests elements, en funció del seu dimensionament, s’integraran en la composi-ció arquitectònica de l’edifici i s’inclouran en els documents del projecte en el moment de sol·licitar la corresponent llicència d’obres.

6. El sistema de suport dels elements tècnics de les instal·lacions garantirà que en cas de despreniment, caigui a l’interior de l’edifici i mai a la via pública.

7. Les plaques solars restaran integrades en les cobertes en pendent. En el cas de les cobertes planes, es situaran de tal manera que no siguin visibles des de cap punt de la via pública.

Quart.- S’han de complir els terminis establerts en la llicència que son de 6 mesos per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, en compliment de l’article 42 del POUM vigent.

Cinquè.- FER SABER als interessats que s’enviarà la llicència urbanística aprovada i una còpia del projecte verificat electrònicament. Els interessats hauran de recollir la placa d’obres a les oficines de l’Àrea del Territori, 2a planta d’aquesta administració, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Sisè. NOTIFICAR la present resolució als interessats i al departament de Serveis Econòmics municipals, als efectes escaients.”

VOTACIÓ UNANIMITAT

PROPOSTA D’ACORD

“1.- Identificació de l’expedient

Expedient 2193/2019. Proposta d’acord per a la concessió de la llicència urbanística per a la realització d’una reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer desmais 17, referencia

(9)

cadastral 7482001DF4978S0001FT, a petició amb DNI

representant per amb DNI

2.- Antecedents

Mitjançant registre d’entrada 2019-E-RE-522, els interessats presenten sol·licitud d’obres per a la realització d’una reforma de l’habitatge unifamiliar, situat al carrer Desmais 17, amb referencia cadastral 7482001DF4978S0001FT.

En data 12/09/2019 es fa un requeriment de documentació. En data 18 de novembre de 2019, es presenta nova documentació que s’incorpora a l’expedient. L’arquitecta municipal, amb data 24 de desembre de 2019, ha informat favorable l’atorgament de la llicència urbanística, donat que assoleix la normativa urbanística vigent, però condiciona l’ efectivitat de la llicència a la presentació prèvia dels documents següents:

 Adjuntar el projecte executiu visat juntament amb informe subscrit per la DF d’adequació sobre el projecte autoritzat, segons article 34.3 del Decret 64/2014.

Amb data 24 de desembre 2019 la tècnica d’administració general, va informar favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada pels interessats, però condiciona la seva efectivitat a la presentació de la mateixa documentació requerida per l’arquitecta municipal. Les taxes urbanístiques van ser satisfetes per la promotora en data 5 de juliol de 2019.

3.- Fonaments Jurídics

Es d’aplicació el Pla d’Ordenació Urbana Municipal ( POUM) aprovat definitivament per la Co-missió Urbanística de Barcelona, en sessió celebrada en data 27 de d’abril a del Text legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’anterior Text refós.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757 de data 19 de juny de 2019.

4.- CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de la senyora alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORD

Primer .- CONCEDIR la llicència urbanística sol·licitada pels interessats, que dessota es relaciona, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, per a l’actuació que s’hi indica, condicionant-ne l’eficàcia a l’estricte compliment del projecte presentat, i a les prescripcions generals i particulars assenyalades en document de llicència municipal i al projecte aprovat.

(10)

Expedient: 2193/2019 Promotora:

Actuacions: Reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat.

Situació: Desmais 17

Referencia cadastral: 7482001DF4978S0001FT.

Impost construccions 4,00% = 5268,77 € Taxa Llic. Urb. 0,65% = 856,18 € Placa d’Obres = 14,23 € Connexió clavegueram = 70,00 € Aval d’Obres = 3062,48 €

Segon.- APROVAR, de forma simultània, i de conformitat amb les ordenances fiscals i municipals vigents, les corresponents liquidacions dels tributs municipals que figuren en l’anterior relació.

Tercer .- CONDICIONAR l’efectivitat de la llicència concedida a presentat segons l’informe jurídic, amb data 24 de desembre de 2019, a l’inici de les obres de la següent documentació:

- Adjuntar el projecte executiu visat juntament amb informe subscrit per la DF d’adequació sobre el projecte autoritzat, segons l’article 34.3 del Decret 64/2014.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat i fer coneixedors de l’expedient als Serveis Econòmics municipals, als efectes escaients”

VOTACIÓ UNANIMITAT

3. Desestimar el recurs de reposició del senyor J.F.C. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2019, relatiu a la denegació de l’anul·lació de la baixa de gual per entrada de vehicles pel carrer Josep M. Folch i Torres 13 (exp.3322/2019)

PROPOSTA D’ACORD

"1.- Identificació de l’expedient

Expedient 3322/2019: Procediment de Llicències d'Ocupació. Recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de novembre de 2019, relatiu a la denegació de l’anul·lació de la baixa de gual la baixa de la llicència de reserva de via pública per entrada de vehicles amb gual al carrer Josep M. Folch i Torres 13, amb referencia cadastral 8267239DF4986N0001FD.

2.- Antecedents

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2019, va adoptat per unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:

(11)

“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 3322/2019. Sol·licitud de baixa d’un gual, presentada per ANTECEDENTS

El dia 13 de novembre de 2019, amb número 2019-E-RC-4572 del registre general d’entrada, el senyor demana la baixa de la llicència de reserva de via pública per entrada de vehicles amb gual al carrer Josep M. Folch i Torres 13, amb referencia cadastral 8267239DF4986N0001FD.

El tècnic municipal, en data 14 de novembre de 2019, ha emès l’informe, el text del qual és com segueix:

“En relació amb l'expedient de sol·licitud d’anul·lació d’una llicència de gual de la parcel·la edificada del carrer Josep Maria Folch i Torres 13, presentada per amb registre d’entrada 2019-E-RC-4572 del dia 13 de novembre, i examinada la documentació que l'acompanya, s'emet el següent, INFORME

ANTECEDENTS

A l’escrit presentat es sol·licita la baixa del gual de la finca del carrer Josep Maria Folch i Torres 13, amb referència cadastral 8267239DF4986N0001FD. La fitxa de l’inventari de guals és la següent:

CARRER DE JOSEP M. FOLCH I TORRES

REF. CADASTRAL 8267239DF4986N0001FD

ADREÇA FINCA CADASTRAL CL JOSEP M. FOLCH I TORRES, 13

ADREÇA GUAL CL JOSEP M. FOLCH I

TORRES, 13 AMPLADA GUAL EN METRES 2,70

PAVIMENT VORERA PEDRA NATURAL

PAVIMENT CALÇADA AGLOMERAT ASFÀLTIC

INFORME

La finca del carrer Josep Maria Folch i Torres 13, disposa d’una llicència de gual.

(12)

El Pla d’Ordenació Urbanística de Cabrils (POUM) disposa d’una regulació específica de l’ús d’aparcament. Segons determina l’article 262.1 en edificis d’ús exclusiu d’habitatge, i segons determina el Decret de mobilitat generada, s’ha de disposar com a mínim d’una plaça per cada habitatge de superfície construïda inferior a 100 m2, dues places per habitatges de 100 a 200 m2 i tres places per habitatges superiors als 200 m2.

CONCLUSIÓ

Donat que l’habitatge només disposa d’una entrada de vehicles a l’interior de la finca, la qual disposa de la corresponent llicència de gual i que és objecte de la sol·licitud d’anul·lació o baixa.

Vist que l’anul·lació sol·licitada comportaria l’incompliment de les places mínimes d’aparcament que ha de disposar l’habitatge, segons la normativa del POUM. El tècnic que subscriu proposa la denegació de la baixa del gual de l’habitatge del carrer Josep Maria Folch i Torres 13.”

FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació l’ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena.

Tanmateix és d’aplicació l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic.

De conformitat amb el Pla general d’ordenació urbana de Cabrils, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió ordinària del dia 15 de desembre de 1999.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de l’ alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORDS:

DENEGAR la sol·licitud de baixa de la llicència de reserva de via pública per entrada de vehicles amb gual al carrer Josep M. Folch i Torres 13, presentada per

amb registre d’entrada 2019-E-RC-4572 del dia 13 de novembre de 2019, d’acord amb els fonaments jurídics exposats.

NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.” La notificació de l’acord es va fer efectiva el dia 12 de desembre de 2019.

(13)

presenta recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2018, pel qual es denega la sol·licitud de baixa de la llicència de reserva de via pública per entrada de vehicles amb gual al carrer Josep M. Folch i Torres 13.

3.- Fonaments Jurídics

Amb data 10 de gener de 2020, el tècnic municipal i Cap de l’Àrea de Serveis Territorials emet el següent:

“ INFORME

El recurs presentat es fonamenta única i exclusivament en que el gual està en desús i no compleix cap funció.

L’acord de denegació de la sol·licitud de baixa de la llicència de reserva de via pública per entrada de vehicles amb gual al carrer Josep M. Folch i Torres 13, es fonamenta en que l’anul·lació comportaria l’incompliment de les places mínimes d’aparcament que ha de disposar l’habitatge, segons la normativa del POUM, donat que l’habitatge només disposa d’una entrada de vehicles a l’interior de la finca, que disposa de la corresponent llicència de gual i que és objecte de la sol·licitud d’anul·lació o baixa.

Cal tenir en compte a més, que la construcció soterrada existent, a la qual s’accedeix mitjançant el gual objecte de la sol·licitud de baixa, només es pot destinar a garatge, tal i com estableix l’article 141.2 del POUM.

CONCLUSIÓ

El tècnic que subscriu proposa la desestimació del recurs presentat en base al contingut del present informe.”

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757, de data 19 de juny de 2019.

4.- CONCLUSIÓ

Per tot l’ exposat, i a proposta de la senyora alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORD

1.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel senyor , amb número de registre d’entrada 2020-E-RC-23, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2019, de conformitat amb l’informe de data 10 de gener de 2020, emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Territorials.

2 .- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat."

(14)

4. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte d’Urbanització del PAU-10 “Valldeneu 2”, que inclogui l’aixecament topogràfic i la geotècnia de la plataforma del vial i trasdós del mur, a l’empresa EIPO ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L. (exp. 36/2020)

PROPOSTA D’ACORD

"1.- Identificació de l’expedient

Expedient 36/2020. Aprovació contracte menor de serveis per la redacció del Projecte d’Urbanització del PAU-10 “Valldeneu 2”.

2.- Relació de fets

La Regidoria d’Urbanisme necessita contractar els serveis de redacció del Projecte d’Urbanització del PAU-10 “Valldeneu 2”, que inclou l’aixecament topogràfic i la geotècnia de la plataforma del vial i trasdós del mur, per tal de desenvolupar el PAU-10 mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Des de l’àrea de Territori i d’acord amb allò que disposa l’article 118.3 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’han demanat ofertes per a l’execució de les actuacions esposades sent, l’oferta més avantatjosa la presentada per EIPO ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L. per un import de 15.000,00, més 3.159,00 € corresponent al 21% IVA.

La despesa d’aquesta actuació, per un total de 18.150,00 €.serà imputada amb càrrec a la partida pressupostària 151.601.19 del pressupost municipal vigent.

Ateses les característiques del servei exposades, la durada prevista no superior a 1 any i la quantia el procediment es considera la realització d’aquesta despesa com a contracte menor de serveis.

3.- Fonaments Jurídics

Vista l’existència de consignació pressupostària per a atendre la despesa proposada i atès que els serveis no superen la quantitat de 15.000 euros, es tracta d’un contracte menor, d’acord amb el que disposa l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

ACORD

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa EIPO ESTUDIS I PROJECTES D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES S.L. amb NIF B59546432, el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte d’Urbanització del PAU-10 “Valldeneu 2”, que inclogui l’aixecament topogràfic i la geotècnia de la plataforma del vial i trasdós del mur, per un import de 15.000,00, més 3.159,00 € corresponent al 21% IVA.

(15)

Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, per un import per contracte de 18.150,00 € amb càrrecs a la aplicació pressupostària 151.601.19 del pressupost municipal vigent.

Tercer.- INDICAR que el pagament de les corresponents factures suplirà el contracte administratiu i caldrà que a les factures es faci constar el numero d’expedient 36/2020 corresponent al present contracte.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i al departament dels Serveis Econòmics i Gestió de Territori de l’ajuntament."

VOTACIÓ UNANIMITAT

5. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte de Reparcel·lació PAU-10 “Valldeneu 2”, per tal de desenvolupar el PAU-10, mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, a l’empresa LEXURB ADVOCADES, S.L.P. (exp.37/2020)

PROPOSTA D’ACORD

"1.- Identificació de l’expedient

Expedient 37/2020. Aprovació contracte menor de serveis per la redacció del Projecte de Reparcel·lació del PAU-10 “Valldeneu 2”.

2.- Relació de fets

La Regidoria d’Urbanisme necessita contractar els serveis de redacció del Projecte de Reparcel·lació PAU-10 “Valldeneu 2”, per tal de desenvolupar el PAU-10 mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Des de l’àrea de Territori i d’acord amb allò que disposa l’article 118.3 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’han demanat ofertes per a l’execució de les actuacions esposades sent, l’oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa LEXURB ADVOCADES, S.L.P. per un import de 10.000,00 €, més 2.100,00 € corresponent al 21 % d’IVA.

La despesa d’aquesta actuació, per un total de 12.100,00 € serà imputada amb càrrec a la partida pressupostària 151.601.19 del pressupost municipal vigent.

Ateses les característiques del servei exposades, la durada prevista no superior a 1 any i la quantia el procediment es considera la realització d’aquesta despesa com a contracte menor de serveis.

3.- Fonaments Jurídics

Vista l’existència de consignació pressupostària per a atendre la despesa proposada i atès que els serveis no superen la quantitat de 15.000 euros, es tracta d’un contracte menor, d’acord amb el que disposa l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

(16)

Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

ACORD

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa LEXURB ADVOCADES, S.L.P. amb CIF: B67303560, el contracte menor de serveis per la redacció del Projecte de Reparcel·lació PAU-10 “Valldeneu 2”, per tal de desenvolupar el PAU-10, mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, per un import de 10.000,00, més 2.100,00 € corresponent al 21% IVA.

Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, per un import total per contracte de 12.100,00 € amb càrrecs a la aplicació pressupostària 151.601.19 del pressupost municipal vigent.

Tercer.- INDICAR que el pagament de les corresponents factures suplirà el contracte administratiu i caldrà que a les factures es faci constar el numero d’expedient 37/2020 corresponent al present contracte.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i al departament dels Serveis Econòmics i Gestió de Territori de l’ajuntament."

VOTACIÓ UNANIMITAT

6. Imposar penalitats en el contracte de serveis de neteja d’edificis municipals al contractista TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. pels incompliments del mes d’octubre de 2019, per import total de 36.840,84€ (exp.3686/2019)

PROPOSTA D’ACORD

"1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient administratiu núm. 3686/2019: imposició de penalitats en el contracte de serveis de neteja d’edificis municipals al contractista TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. pels incompli-ments del mes d’octubre de 2019.

2.- ANTECEDENTS

En data 16 d’abril de 2018 mitjançant acord de la Junta de Govern local, en sessió ordinària, es va declarar la validesa de la licitació i adjudicar a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. amb CIF B66226234, el contracte de serveis de neteja dels edificis municipals, per un import anual de 368.408,42€ més 77.365,77 €, corresponents al 21% d’IVA .

El contracte té un termini de 4 anys amb una possible pròrroga expressa de 2 anys. El servei es va iniciar el dia 1 de juny de 2018 i finalitzarà el dia 1 de juny de 2022.

El preu total del contracte, que inclou les quatre anualitats és de 1.473.633,68€ més l’IVA del 21%, és a dir 309.463,07€.

Vist l’informe emès per l’aparelladora municipal, responsable del contracte, de data 13 de desembre de 2019, el qual literalment és com segueix:

“Identificació de l’expedient

(17)

municipi de Cabrils dins del contracte a dalt relacionat.

Antecedents de fet

En data 18 de maig es va adjudicar el contracte pel servei de neteja a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICE .

El contracte té un termini de 4 anys amb una possible pròrroga única de de 2 anys. El servei es va iniciar el dia 1 de juny de 2018.

Relació de fets

Desprès d’un temps de rodatge i funcionament de l’empresa i alguns ajustos realitzats s’han fet diverses reunions de seguiment del contracte amb la persona responsable del servei.

En aquestes reunions s’han anat corregit algunes mancances del servei i s’han anat planificant les actuacions fora del servei ordinari i diari per tal de donar compliment a les propostes del contracte.

El servei té establert una dedicació de neteja per cada un dels centres que es fixa de forma setmanal i una dedicació d’especialista de neteja de vidres que es fixa de forma mensual.

Des d’aquest setembre s’està constatant que hi ha serveis que no es realitzen com determina el contracte. Cada vegada que es detecta una incidència en el servei es comunica per escrit a l’empresa i en el seu nom a l’encarregada que és el nexe entre l’Ajuntament i l’empresa.

En la primera reunió des del mes de setembre es va acordar una sèrie de mesures per millorar el control sobre el contracte i l’empresa de moment no ha donat accés al programa de fitxatge tal i com ha demana el contracte.

Es va acordar que l’empresa enviaria de forma mensual el control del fitxatge i els albarans del serveis d’especialista per poder comprovar les dedicacions i això no es produeix de forma continua.

El mes de setembre no es va acomplir amb el servei a tots els centres a nivell d’exemple no es van realitzar les hores de contracte en el Pavelló, ni a la Policia, ni a l’escola Olivera, ni al Cem.

El dia 17 d’octubre es va demanar per escrit a l’empresa que ens comuniques com es recuperarien les hores que no s’havien realitzat i de moment no s’han comunicat la solució proposada per l’empresa.

Pel que fa a les hores d’especialista el mes d’octubre segons els albarans entregats per l’empresa es pot acreditar la falta dels següents serveis d’especialista:

- Al Centre Cívic la Fàbrica no s’han fet les 6 hores de vidres. - Al casal d’avis no s’han fet les 4 hores de vidres.

- A la Bressol només s’han fet 4 hores de les 10 previstes de vidres. - A la Policia no s’han fet les 3 hores de vidres.

- A la Biblioteca no s’han fet les 10 hores de vidres - A la sala la concòrdia no s’han fet les 3 hores vidres. - A l’hotel d’entitats no s’han fet les 6 hores de vidres. - Al pavelló no s’han fet les 10 hores de vidres,. - A l’Escorxador no s’ha fet l’1 hora de vidres

(18)

Atès aquests incompliments en el servei i atès que s’ha demanat més informació a l’empresa per poder realitzar un control més acurat del servei i no tenim la resposta adequada es decideix retornar la factura del servei del mes d’octubre de 2019 i iniciar un expedient per incompliment contractual amb imposició de penalitats segons s’escaigui. El mes següent es tornarà a validar el servei i es tornarà a reclamar les eines i documentació a l’empresa per poder controlar a banda dels serveis ordinaris totes les millores i increments de dedicació anuals que es van proposar al contracte, així com els serveis semestrals i anuals que estan previstos al plec i que cal justificar la seva realització de forma mensual.”

En data 13 de desembre de 2019, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-1525, l’Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils va proposar la imposició de penalitats, per un import de 36.840,84 euros, per presumpte incompliment contractual del servei de neteja d’edificis munici-pals, atorgant un termini d’audiència al contractista de deu dies hàbils a comptar des de la data de notificació de la resolució. En l’esmentat Decret d’alcaldia consta la transcripció dels infor-mes einfor-mesos per l’aparelladora municipal, responsable del contracte, (el qual es transcriu ante-riorment) i de la Secretària de l’Ajuntament de Cabrils (el qual es transcriu posteante-riorment), amb-dós de data 13 de desembre de 2019, pels quals es motiva la imposició de penalitats per in-compliment contractual.

Segons consta en l’expedient, la notificació va ser practicada per mitjans electrònics en data 18 de desembre de 2019, finalitzant el termini per presentar al·legacions el dia 7 de gener de 2020. Durant l’esmentat termini, el contractista no ha presentat cap escrit mitjançant el registre d’entrada de documents.

Tanmateix, en l’apartat quart de la part resolutiva de l’esmentat decret d’alcaldia, es requeria al contractista per tal que informés, en un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la data de notificació de la present resolució, sobre les dades de l’empresa avalista o asseguradora de responsabilitat civil, ja que en cas contrari s’entendrà que no disposa de companyia assegura-dora i/o avalistes, sense que el contractista hagi fet cap comunicació al respecte.

3.- FONAMENTS DE DRET

Vist el que disposa l’article 212 del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic.

Vist el que disposa l’article 99 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Regla-ment general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès el que disposa la clàusula 30.3 i 30.5 del Plecs de clàusules administratives particulars reguladores de l’adjudicació del servei de neteja d’edificis municipals que es transcriu a conti-nuació:

“3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà op-tar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

(19)

5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà immedia-tament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en con-cepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments.

Aquestes penalitats seran d’aplicació amb independència d’allò que preveu el plec de condicions tècniques quant al seguiment i control del contracte”.

Vist l’informe de Secretaria 50/2019, de data 13 de desembre que es transcriu parcialment a continuació relatiu a la justificació de la penalitat a imposar i procediment aplicable, el qual ja constava transcrit en el Decret d’alcaldia núm. 2019-1525 i que ja va ser notificat al contractista, tal i com s’ha assenyalat als antecedents de la present resolució:

“FONAMENTS JURÍDICS

I.- Penalitats previstes al Plecs de clàusules administratives reguladores de l’adjudicació del servei de neteja d’edificis municipals relativa a la imposició de penalitats.

En relació amb els incompliments i la imposició de penalitats és d’aplicació l’article 212 del TRLCSP, l’article 100 a) del TRLCSP i la clàusula 30 del Plecs de clàusules admi-nistratives particulars reguladores de l’adjudicació del servei de neteja d’edificis munici-pals relativa a la imposició de penalitats.

En concret la clàusula 30 del Plecs de clàusules administratives particulars estableix: “3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà op-tar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

4. Quan el contractista hagués incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de mit-jans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la proporció de, com a màxim, un 10% del preu del contracte.

5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà immedia-tament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en con-cepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments”.

II.- Naturalesa jurídica de les penalitats

En relació amb la naturalesa jurídica de les penalitats, és clarificador l’informe de la Junta Consultiva de contractació administrativa d’Aragó 8/2018, de l’11 d’abril, que dis-posa:

“El concepto jurídico de “penalidades” del contrato ha sido interpretado por la doctrina jurisprudencial, en ella se ha consolidado el criterio de su naturaleza contractual, que reconoce, entre otras, la Sentencia nº 290/2006 de 26 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que señala que:

7 Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Ara-gón“nos encontramos ante las facultades y prerrogativas que la LCAP 13/1995 recono-ce en el art. 60 y siguientes a la Administración en el ámbito de los contratos adminis-trativos....en el caso de autos nos encontramos ante unas infracciones y unas sancio-nes previstas expresa y explícitamente en un Pliego de Cláusulas Administrativas, y en un posterior contrato, pero que no se encuentran tipificadas legalmente. Como por otro

(20)

lado ya había indicado el Tribunal Supremo en sentencia de la Sala 3ª de 26-12-1991,de la que fue Ponente Don Francisco José Hernando Santiago, en la que se esti-maba el Recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró improcedentes las penalidades impuestas a la entidad recurrente en virtud de Resolución de la Direc-ción de Construcciones Navales Militares, por retraso en la entrega de construcDirec-ción de buques, el TS lo estima, revoca la sentencia apelada y declara que la cláusula penal por la que se sancionó a tal entidad, no significa que se haya de situar a la Administra-ción en el plano del Derecho Administrativo sancionador, ni que se ejercite la potestad sancionadora, sino que pura y simplemente se da o se exige el derecho de uno de los contratantes respecto del otro de unas previsiones contractuales”. El citado Tribunal Supremo, entre otras resoluciones, en Sentencia de 18 de mayo de 2005, señala que «no son sanciones en sentido estricto, sino que constituyen un medio de presión para asegurar el cumplimiento regular de la obligación a modo de cláusula penal del artículo 1152 del Código Civil.» Así mismo la Audiencia Nacional, en Sentencia de 22 de octu-bre de 2008las considera como “estipulaciones de carácter accesorio, plasmadas en el contrato con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal, y desta-can su función coercitiva.” En todo caso, tengan naturaleza cerdesta-cana a la multa coerciti-va u ostenten el carácter de penalidad obligacional, nuestro ordenamiento jurídico ca-rece de un procedimiento específico general para su tramitación e imposición, lo que obliga a acudir al procedimiento administrativo general. Tampoco regula la normativa el plazo de prescripción por lo que ha tenido que ser la doctrina judicial quien lo ha con-cretado. En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 26 de febrero del año 2014, recurso de apelación 679/2013, se señala que “-a falta de otra previsión específica- el plazo de prescripción ha de ser el de cuatro años establecido en el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no siendo aplicable el de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil”. Por consiguiente las “penalidades” tienen naturaleza contractual no condicionada en funci-ón de como se vayan a hacer efectivas, bien mediante deduccifunci-ón de los pagos pendi-entes de abonar o mediante la ejecución de la garantía definitiva, (...)”.

III.- Quantificació de les penalitats

De l’anàlisi de l’informe de l’aparelladora municipal, de data 13 de desembre de 2019, funcionària d’aquesta corporació es desprenen nombrosos incompliments, que d’acord el que disposa la clàusula 30 anteriorment transcrita, i per aplicació del principi de la graduació de la penalitat, es proposa imposar les següents penalitats que serien pro-porcionalitat a la gravetat dels incompliments que es recullen a l’informen esmentat: INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICI-PALS

Causes d’incompliments neteja segons informe l’aparelladora municipal

Justificació de la gra-duació de la penalitat

Penalitat (màx 10% del preu del con-tracte

1.473.633,68€) Manca accés al programa de fitxatge.

No s’envia de forma mensual el control del fitxatge i els albarans del serveis d’especialista per poder comprovar les de-dicacions i això no es produeix de forma continua.

El mes de setembre no es va acomplir amb

La importància de la prestació no satisfeta: alta, motivada per l’afectació de l’incompliment al con-junt del servei.

36.840,84€ (2,5% del preu del contracte)

(21)

el servei a tots els centres a nivell

d’exemple no es van realitzar les hores de contracte en el Pavelló, ni a la Policia, ni a l’escola Olivera, ni al Cem.

El dia 17 d’octubre es va demanar per escrit a l’empresa que ens comuniques com es recuperarien les hores que no s’havien rea-litzat i de moment no s’han recuperat. Pel que fa a les hores d’especialista el mes d’octubre segons els albarans entregats per l’empresa es pot acreditar la falta dels se-güents serveis d’especialista:

- Al Centre Cívic la Fàbrica no s’han fet les 6 hores de vidres.

- Al casal d’avis no s’han fet les 4 hores de vidres.

- A la Bressol només s’han fet 4 ho-res de les 10 previstes de vidho-res. - A la Policia no s’han fet les 3 hores

de vidres.

- A la Biblioteca no s’han fet les 10 hores de vidres

- A la sala la concòrdia no s’han fet les 3 hores vidres.

- A l’hotel d’entitats no s’han fet les 6 hores de vidres.

- Al pavelló no s’han fet les 10 hores de vidres,.

- A l’Escorxador no s’ha fet l’1 hora de vidres.

Es considera una acti-tud negligent i queda palesa la reiteració de l'omissió de prestaci-ons.

Incidència en matèria de salubritat i sanitat pública i risc en el cas de no donar compli-ment al contracte.

El Tribunal Suprem en la Sentència de 13 de febrer de 2012, i també l’Audiència Naci-onal, que, en la Sentència de 9 d’abril de 2014 manifesta el següent:

“A tenor del artículo 196 de la Ley 30/2007, entre las penalidades, con el límite cuantita-tivo del 10 por 100 del presupuesto del contrato, y la gravedad del incumplimiento debe existir la adecuada correspondencia, estando impedido que las primeras resulten inne-cesarias o excesivas. Pero para valorar la gravedad del incumplimiento no puede aten-derse, como pretende la demandante, única y exclusivamente al importe en el que se materializa el mismo, aunque puede resultar significativo, sino que esa gravedad alcan-za a todos los elementos que condicionan y conducen al cumplimiento defectuoso de la prestación, pues, pese a lo que indica la Administración, estas penalidades, como en el ámbito civil, vienen a sustituir a la indemnización por daños al fijarse una responsabili-dad económica por la comisión de determinados hechos, con independencia de que mediare dolo o culpa (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2005)”.

IV.- Reincidència de les infraccions

Atès l’informe de l’aparelladora municipal de data 13 de desembre de 2019, la comuni-cació de les incidències ha estat unidireccional, és a dir només s’ha efectuat des de l’Ajuntament al contractista, aquest ni tan sols ha comunicat incidències del servei al Municipi però el que és més greu, el contractista no respon del resultat de les

(22)

cies comunicades per part de l’Ajuntament de Cabrils, deixant palès una inactivitat i fal-ta de comunicació reiterada, amb una actuació negligent, a criteri de qui subscriu el present informe en la prestació del servei.

En qualsevol dels casos, queda palès que el contractista reiteradament no atén les pe-ticions de solucionar les incidències del servei que detecta l’Ajuntament de Cabrils, in-complint amb la diligència mínima exigible i raonable en un contracte d’aquestes carac-terístiques especials, com és la neteja d’edificis.

V.- Gravetat de les infraccions

El conjunt dels incompliments relacionats amb la neteja dels edificis municipals generen un impacte d’aquests incompliments (recollits específicament al quadre d’imposició de penalitats) que comporten una pertorbació a la salubritat dels centres i a la sanitat pú-blica, incidint directament en la salut i qualitat dels serveis que es presten als edificis, circumstàncies que porten a considerar un percentatge del 2,5% sobre el preu del con-tracte.

VI.- Motivació de la imposició

Cal recordar que tant la Jurisprudència del Tribunal Constitucional com la Jurisprudèn-cia ordinària han admès la motivació per referènJurisprudèn-cia a informes que formen part de les actuacions, tant sigui de manera expressa (amb la incorporació formal del text de l’informe en el cos de la resolució) com, fins i tot, de manera presumpta, això és, en vis-ta del contingut material de la resolució (motivació in aliunde). En aquest mateix sentit, la Sentència del Tribunal Suprem de data 22 de setembre de 2011.

PROCEDIMENT APLICABLE

En relació amb l’òrgan competent, correspon a l’Ajuntament de Cabrils, en tant que òr-gan de contractació i competent per a la resolució del procediment esmentat.

El procediment per a la imposició de penalitats al contractista serà el següent:

A. Per resolució o acord de l'òrgan de contractació competent, adoptat a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, s'haurà d'iniciar expedient d'imposició de penalitats per compliment defectuós del contracte.

B. Es comunicarà al contractista i als avalistes i asseguradors d'aquest, la incoació de l'expedient i se li atorgarà tràmit d'audiència per termini de 10 dies a fi que puguin al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.

C. Els Serveis Tècnics informaran sobre les al·legacions presentades.

D. A fi de verificar les al·legacions presentades, els Serveis Municipals realitzaran quants tràmits, inclosa la visita de comprovació si anés necessària, per ratificar l'incom-pliment del contractista.

E. Així mateix, es realitzarà informe de Tresoreria on s'adonarà de les garanties pre-sentades pel contractista.

F. Vistos els informes i les al·legacions presentades, l'òrgan de contractació resoldrà el procediment, notificant-se la resolució del procediment als interessats juntament amb la comunicació dels recursos corresponents.

(23)

(...)”

L’òrgan de contractació d’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 del TRLCSP, és el Ple de l’Ajuntament, el qual té delegada aquesta atribució en la Junta de Govern Local per acord de data 16 de juny de 2008 (BOPB núm. 152, de data 25 de juny de 2008).

4.- CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS

Primer.- Determinar els fets exposats a l’informe de l’aparelladora, responsable del contracte, com incompliment contractual del servei de neteja d’edificis municipals, i quantificats en l’informe de secretaria, segons consten transcrits a la present resolució als efectes de l’article 35 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques.

Segon.- Imposar penalitats per import total de 36.840,84€, amb motiu de l’incompliment con-tractual realitzat en el servei de neteja d’edificis municipals, corresponent al mes d’octubre de l’any 2019, per part de l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES S.L, amb CIF B66226234, d’acord amb la Clàusula 30 del Plec de clàusules administratives particulars, segons es detalla a continuació:

INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNI-CIPALS

Causes d’incompliments neteja se-gons informe l’aparelladora municipal

Justificació de la graduació de la pe-nalitat

Penalitat (màx 10% del preu del con-tracte

1.473.633,68€) Manca accés al programa de fitxatge.

No s’envia de forma mensual el control del fitxatge i els albarans del serveis d’especialista per poder comprovar les dedicacions i això no es produeix de forma continua.

El mes de setembre no es va acomplir amb el servei a tots els centres a nivell d’exemple no es van realitzar les hores de contracte en el Pavelló, ni a la Poli-cia, ni a l’escola Olivera, ni al Cem. El dia 17 d’octubre es va demanar per escrit a l’empresa que ens comuniques com es recuperarien les hores que no s’havien realitzat i de moment no s’han recuperat.

Pel que fa a les hores d’especialista el mes d’octubre segons els albarans en-tregats per l’empresa es pot acreditar la

La importància de la prestació no satisfeta: alta, motivada per l’afectació de l’incompliment al con-junt del servei. Es considera una actitud negligent i queda palesa la reite-ració de l'omissió de prestacions.

Incidència en matèria de salubritat i sanitat pública i risc en el cas de no donar compli-ment al contracte.

36.840,84€ (2,5% del preu del contracte)

(24)

falta dels següents serveis

d’especialista:

- Al Centre Cívic la Fàbrica no s’han fet les 6 hores de vidres. - Al casal d’avis no s’han fet les 4

hores de vidres.

- A la Bressol només s’han fet 4 hores de les 10 previstes de vi-dres.

- A la Policia no s’han fet les 3 ho-res de vidho-res.

- A la Biblioteca no s’han fet les 10 hores de vidres

- A la sala la concòrdia no s’han fet les 3 hores vidres.

- A l’hotel d’entitats no s’han fet les 6 hores de vidres.

- Al pavelló no s’han fet les 10 ho-res de vidho-res,.

- A l’Escorxador no s’ha fet l’1 ho-ra de vidres.

Tercer.- Fer efectiva la present resolució d’imposició de penalitats mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament del servei hagi d'abonar-se al contractista o deducció sobre la garantia definitiva, en cas que no puguin deduir-se de les factures mensuals del servei. Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES S.L..

Cinquè.- Donar trasllat de la present resolució al departament de serveis econòmics de la cor-poració, als efectes oportuns."

VOTACIÓ UNANIMITAT

7. Rectificar l’error aritmètic detectat en l’acord de Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019 referent al contracte de les obres de millora de les condicions de desguàs de l’aparcament de Can Botella. (exp.1707/2018)

PROPOSTA D’ACORD

"1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 1707/2018: Rectificació error aritmètic 2.- ANTECEDENTS

En data 23 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de modificació del contracte de les obres de millora de les condicions de desguàs de l’aparcament de Can Botella, per import de 1.882,43 euros i 395,31 euros, corresponents al 21% d’IVA.

L’apartat cinquè de la part resolutiva de l’acord literalment és com segueix:

(25)

data de notificació del present acord, haurà de reajustar la garantia definitiva dipositada per un import de 267,21€.”

En aplicació del que disposa l’article 109.3 LCSP, el càlcul del reajustament de la garantia definitiva representa el 5% sobre l’import de la modificació, essent en total 94,12 euros

3.- FONAMENTS JURÍDICS

Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques, sobre la rectificació d’errors aritmètics.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

4.- CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- Rectificar l’error aritmètic detectat en l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019, disposant que l’import de reajustament de la garantia definitiva és de 94,12 euros, calculat sobre el 5% de l’import de la modificació del contracte (1.882,43€).

SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

TERCER.- Donar trasllat d’aquesta resolució al departament de serveis econòmics de la corporació, als efectes oportuns.”

VOTACIÓ UNANIMITAT

8. Adjudicar el contracte menor de l’espectacle CALMA! a l’empresa CAL CALMA S.L. (exp. 73/2020)

PROPOSTA D’ACORD

“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT

Expedient núm. 73/2020: Adjudicació de contracte menor d’espectacles 2.- ANTECEDENTS

Donat que, des de la Regidoria de Cultura i formant part de la programació de teatre de l’any 2020, s’ha considerat adient contractar l’espectacle CALMA! De Guillem Albà, el diumenge 02 de febrer, en sessió única, a les 19.00 h.

Vist que, el preu total de l’espectacle és de 3.630,00 €, IVA inclòs, assumint una part la corporació i l’altra a través del PROGRAMA.CAT, distribuint-se de la següent manera:

Ajuntament de Cabrils 1.950,00€ + 409,50€ (IVA 21%)

(26)

Programa.Cat Diputació de Barcelona (25%) 450,00€ + 94,50€ (IVA 21%)

Donada l’existència de consignació a l’aplicació pressupostària 330.226.09 del vigent pressupost municipal.

3.- FONAMENTS JURÍDICS

Vist el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre els contractes menors.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de juny de 2019).

4.- CONCLUSIONS

Per tot això, i a proposta de l’alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents

ACORDS

Primer.- Adjudicar a CAL CALMA, S.L., amb NIF B67413690 el contracte menor de l’espectacle CALMA!, amb un pressupost total de tres mil euros (3.000€) i sis-cents trenta euros (630€) corresponents al 21% d’IVA.

ACTIVITAT LLOC D’ACTUACIÓ DATA D’ACTUACIÓ HORA D’ACTUACIÓ IMPORT IVA INCL. € CALMA! De Guillem

Albà C.Cívic La Fàbrica 02/02/2020 19.00 hores 3.630,00€

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.359,50 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338.226.10 del vigent pressupost municipal.

Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura dels documents escaients per formalitzar el present acord.

Quart.- Notificar el present acord als interessats, al departament de serveis econòmics de la corporació i a la Regidoria de Cultura, als efectes oportuns.”

VOTACIÓ UNANIMITAT

9. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (Gencat), l’Autoritat de Transport Metropolità, l’Ajuntament de Cabrils i la societat Empresa Casas, S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Cabrils, Vilassar de Dalt i Barcelona i entre Cabrils i Vilassar de Mar. (exp.3776/2019)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :