ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

26  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 4 de novembre de 2019

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 8.30 a 8.40 hores

Hi assisteixen:

Sr. Pere Segura Xatruch, alcalde president Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sra. Lucía Teruel Carrillo Sr. Xavier Farriol Roigés Sr. Iván Navarro Alguacil Sra. Cristina Cid Salavert

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

Sra. Eulàlia March Domingo, secretària general acctal. Sr. Josep González Escoda, interventor de fons

Hi assisteixen com a convidats: Sra. Núria Miret Puyal

Sr. Josep Forasté Casas

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR REALITZADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2019.

A continuació, es dóna lectura a l’acta de la sessió realitzada el dia 28 d’octubre de 2019, que és aprovada per unanimitat.

2n.- ASSUMPTES D’HISENDA, INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ.

(2)

Vistes les factures degudament conformades pels gestors dels serveis 10201, 10202, 10302, 30301, 30401, 30501, 30701, 40301, 40501, 40502, 50101, 50102, 50201, 50301, 50401, 50402 i 50403 que acrediten la realització de la prestació i que s’ha comprovat que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per als contractes menors.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent la realització de la prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

Vist l’informe de control intern favorable núm. 12-2019-824 emès per la Intervenció General de data 28/10/2019.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar les relacions de factures que contenen les relacions adjuntes (referència 201900000967 pels contractes menors i CONJ_ADO-201900000968 pels contractes majors), per import total de 101.695,46€ (IVA inclòs), a càrrec del pressupost vigent i centres gestors següents:

(3)

SEGON.- Aprovar l’abonament amb codi registre 124356 per import de 301,29 € que s’aplica a la factura amb codi registre 124354 (OF-2019000035502), d’import 3.850,22 €, inclosa al CONJ_ADO-2019000000967, de la qual cosa resulta un pagament líquid a favor del proveïdor, METALCO, SA , NIF A08066896 de 3.548,93€, IVA inclòs.

TERCER.- Ordenar a la Tresoreria Municipal que, previs els tràmits d’intervenció formal i material del pagament previstos en l’art. 21 del RD 424/2017, procedeixi a elevar a l’Alcaldia la proposta d’aprovació de l‘ordre de pagament corresponent a les factures aprovades, i posteriorment, a la confecció de la corresponent ordre de transferència.

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal.

2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES. A) SOL·LICITUD DEL SR. J. E. A. D. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR A LA PARCEL·LA 14 DEL POLIGON 36 DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.

(4)

Vista la sol·licitud del Sr. J. E. A. D. de llicència municipal per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la 14 del polígon 36 del Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 d’octubre de 2019.

Vist que per part de l’interessat s’ha acreditat que l’ ingrés en regim d’autoliquidació ha estat efectuat.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir als Sr. J. E. A. D. respectivament, la llicència municipal d’obres 889/17 per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la 14 polígon 36 del Terme Municipal de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat concedida la llicència. Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.

2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut presentat.

3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.

4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme

municipal de Vila-seca no disposa de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.

(5)

5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del gestor relatiu als residus gestionats.

6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.

7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per l'Ajuntament.

8a.- Amb la documentació relativa a la finalització de les obres caldrà aportar l’autorització de l’ACA per al consum humà de l’aigua del pou existent, i acreditar l’aptitud de l’aigua per a consum humà, aportant una analítica de la seva potabilitat.

9a.- Amb la documentació relativa a la finalització de les obres caldrà aportar còpia del contracte de manteniment i buidat de la nova fossa sèptica.

10a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

11a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.

13a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers d’aquest escrit.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 802508 de data 03.04.18 que consten en les aplicacions pressupostàries 30601.15100.29000 i que es la següent:

Tributs municipals Liquidació provisional

Impost const. instal. i obres 1.210,00 € Taxa

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a compte de la liquidació anterior

305,50 €

1.512,50 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

TERCER.- Aprovar la liquidació complementària de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 807851 de data 03.09.19 que consten en les aplicacions pressupostàries 30601.15100.29000 i que es la següent:

(6)

Tributs municipals Liquidació provisional

Impost const. instal. i obres 1.908,69 € Taxa

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a compte de la liquidació anterior

477,17 €

2.385,86 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

QUART.- Aprovar la liquidació complementària amb núm. 807852 de data 03.09.19 que correspon a la fiança per import de 179,87 € que per tal de respondre de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

CINQUÈ.- En aplicació de la base 39.3 de les Bases d’Execució del Pressupost, aquest acord està exempt del tràmit de fiscalització previ a l’aprovació de l’òrgan competent ja que aquest es formalitza prèviament amb l’autoliquidació.

SISÈ.- Notificar el present acord al Departament de Tresoreria i al Departament d’Intervenció per tal que prengui la presa de raó en compatibilitat segons el capítol 2 instrucció 10a. de les Bases d’Execució del Pressupost.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER REALITZAR UN NOU SUBMINISTRAMENT A L’AUTOPISTA AP-7 KM. 258 SUR DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, de llicència municipal per a realitzar un nou subministrament a l’Autopista AP-7 km.258 sur de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal,

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 d’octubre de 2019.

Vist que per part de l’interessat s’ha acreditat que l’ ingrés en regim d’autoliquidació ha estat efectuat.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(7)

PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU amb núm NIF B-82.846.817 la llicència municipal d’obres 646/19 per a realitzar l’estesa de cable soterrani afectant un nou subministrament a l’Autopista AP-7 km. 258 sur de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.

2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.

3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.

4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.

5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.

7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1 m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de formigó de resistència HM-30.

8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.

9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.

10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en cas de dificultar possibles plans municipals.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 807910 de data 13.09.19 que consten en les aplicacions pressupostàries 30601.15100.29000 i que es la següent:

Tributs municipals

Liquidació provisional 1.212,99 €

Taxa 303,24 €

(8)

a compte de la liquidació anterior

1.516, 23 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

TERCER.- En aplicació de la base 39.3 de les Bases d’Execució del Pressupost, aquest acord està exempt del tràmit de fiscalització previ a l’aprovació de l’òrgan competent ja que aquest es formalitza prèviament amb l’autoliquidació.

QUART.- Notificar el present acord al Departament de Tresoreria i al Departament d’Intervenció per tal que prengui la presa de raó en compatibilitat segons el capítol 2 instrucció 10a. de les Bases d’Execució del Pressupost.

2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓ.

SOL·LICITUD DE GRACICAR SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA NAU SITUADA A LA PARCEL·LA A-22 NAU 10 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de Gracicar SA, de llicència de primera ocupació de les reformes interiors de la nau situada a la parcel·la A-22 nau 10 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal.

Vist que per part de l’interessat s’ha acreditat que l’ingrés en regim d’autoliquidació ha estat efectuat.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Gracicar SA, la llicència municipal de primera ocupació de la nau situada a la parcel·la A-22 nau 10 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 772799 de data 30.05.17 i que es la següent:

Tributs municipals Liquidació provisional

Taxa 50,61 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i

a compte de la liquidació anterior 50,61 €

(9)

2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE NEDGIA CATALUNYA SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA REALITZACIÓ D’UNA ESCOMESA AL C. MAS DE L’ABAT, 124 DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de referència per part de Nedgia Catalunya SA, de retorn de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17 d’octubre de 2019.

Vist l’informe de tresoreria DT 244-19 de data 23 d’octubre de 2019.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança dipositada com a garantia de les obres per realització d’una escomesa al c. Mas de l’Abat, núm. 124 de Vila-seca, per import de 600,00 €, a nom de l’empresa Nedgia Catalunya SA amb núm. de NIF A- 63.485.890.

SEGON. Ordenar a la Tresoreria que previs els tràmits d’intervenció formal i material del pagament previstos a l’art. 21 del RD 424/2017 procedeixi a elevar a Alcalde/President la proposta d’aprovació de l’ordre de pagament corresponent a la devolució de la fiança esmentada al punt anterior i posteriorment prepari la transferència per tal de materialitzar la sortida de fons.

TERCER.- Notificar l’acord als interessats i a la Tresoreria Municipal.

B) SOL·LICITUD DE GRACICAR SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA NAU EXISTENT A LA PARCEL·LA A-22 NAU 10 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de referència per part de Automóviles Gracicar SA, de retorn de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.

(10)

Vist l’informe de tresoreria DT 245-19 de data 23 d’octubre de 2019.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança dipositada com a garantia de les obres de reforma interior de la nau existent a la parcel·la A-22 nau 10 del Polígon l’Alba de Vila-seca, per import de 600,00 €, a nom de Automóviles Gracicar SA amb núm. de NIF A-43.097.617.

SEGON. Ordenar a la Tresoreria que previs els tràmits d’intervenció formal i material del pagament previstos a l’art. 21 del RD 424/2017 procedeixi a elevar a Alcalde/President la proposta d’aprovació de l’ordre de pagament corresponent a la devolució de la fiança esmentada al punt anterior i posteriorment prepari la transferència per tal de materialitzar la sortida de fons.

TERCER.- Notificar l’acord als interessats i a la Tresoreria Municipal.

2.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

CERTIFICACIÓ NÚM. 7 DE LES OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A CENTRE CÍVIC AL NUCLI DE LA PLANA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018, d’adjudicació de les obres de reforma d’edifici entre mitgeres destinat a centre cívic al nucli de La Plana.

Vista la certificació número 7 de les obres de reforma d’edifici entre mitgeres destinat a centre cívic al nucli de la Plana, presentada per JAÉN VALLÉS, S.L, amb NIF B43429562, per import de 2.967,65 € sense IVA, i 623,21 € en concepte d’IVA, que un cop incorporat dóna un total de 3.590,86 €.

Vista la factura presentada per l’empresa JAÉN VALLÉS, S.L., amb NIF B43429562, per import de 2.967,65 € sense IVA, i 623,21 € en concepte d’IVA, que un cop incorporat dóna un total de 3.590,86 €.

Vista l’acta de replanteig prèvia a les obres, de 29 de novembre de 2017 signada per l’Arquitecta tècnica municipal i l’arquitecte director de l’obra.

(11)

Vist l’informe de conformitat de la factura/certificació de 17 d’octubre de 2019 emès per l’arquitecta tècnica municipal.

Vist l’informe d’Intervenció favorable núm. 12-2019-816* de 23 d’octubre de 2019.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.7 de les obres de reforma d’edifici entre mitgeres destinat a centre cívic al nucli de la Plana, presentada per JAÉN VALLÉS, S.L, amb NIF B43429562, per import de 2.967,65 € sense IVA, i 623,21 € en concepte d’IVA, que un cop incorporat dóna un total de 3.590,86 €.

SEGON.- Reconèixer l’obligació i aprovar la despesa de la factura amb Codi 124149, presentada per l’empresa JAÉN VALLÉS, S.L, amb NIF B43429562, per import de 2.967,65 € sense IVA, i 623,21 € en concepte d’IVA, que un cop incorporat dóna un total de 3.590,86 €, corresponent a la fase de despesa “O”, número d’operació O_201900035825 de l’aplicació pressupostària 30501.92400.63200 del pressupost municipal.

TERCER.- Ordenar a la Tresoreria Municipal que, previs els tràmits d’intervenció formal i material del pagament previstos a l’article 21 del RD 424/2017, procedeixi a elevar a l’Alcaldia l’ordenació del pagament de la factura amb Codi 124149, presentada per JAÉN VALLÉS, S.L, amb NIF B43429562, corresponent a la certificació aprovada, i posteriorment, a la confecció de l’ordre de transferència de l’esmentada factura.

QUART.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa JAÉN VALLÉS S.L., al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció Municipal la qual haurà de donar trasllat a Tresoreria per realitzar els tràmits que se li ordenen a l’apartat TERCER d’aquest acord.

2.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA.

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el dia 16 d’agost de 2019, es va aprovar l’expedient per a la contractació anticipada de les obres compreses al

(12)

projecte executiu de restauració, per al desenvolupament cultural, del Celler Noucentista de Vila-seca, en dos lots, que a continuació es detallen, i es va delegar a la Junta de Govern Local les facultats relatives a l’article 150 LCSP corresponent a l’expedient núm. 606/2019:

- Lot 1: Obra Civil i instal·lacions - Lot 2: Equipament fix

Atès que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant Resolució GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017 va seleccionar les operacions beneficiàries del cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 entre les que es troba la Restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca.

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte d’acord amb el que disposen els articles 156 següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i el plec de clàusules administratives i Quadre de característiques que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda per les proposicions presentades a la licitació la següent:

pc (pressupost licitacio) BM of.mitjana IVA IVA INCL.

LOT1 4.640.617,66 € 5,54 4.383.410,65 € 974.529,71 € 5.615.147,37 € n ú m . O fe rt a n ts 4 TOTAL judici valor N ú m . O rd re N ú m . P li c a L ic it a d o r O fi B a ix a e fe c tu a d a % P e i P u n tu a c o fe rt a e c o n . P u n tu a c m il lo re s v a lo ra d e s ( m à x im 2 0 p ) P T ( p u n tu a c o fe rt a c n ic a

1 2 UTE COTS I CLARET- GARCIA RIERA-ERTAK 4.078.127,18 € 12,12 35,00 20,00 41,00 96,00 2 4 UTE CALAF-RECOP 4.450.502,73 € 4,10 29,38 20,00 41,00 90,38 3 1 URCOTEX IMMOBILIÀRIA, S.L.U. 4.438.799,78 € 4,35 29,56 20,00 38,00 87,56 4 7 UTE COPISA- NATUR SYSTEM 4.566.212,92 € 1,60 27,64 10,50 30,00 68,14

(13)

pc (pressupost licitacio) BM of.mitjana IVA IVA INCL. LOT2 259.909,38 € 20,71 206.079,28 € 54.580,97 € 314.490,35 € n ú m . O fe rt a n ts 1 TOTAL N ú m . O rd re N ú m . P li c a L ic it a d o r O fi B a ix a e fe c tu a d a % P e i P u n tu a c o fe rt a e c o n . P u n tu a c M il lo re s

2 2 UTE COTS I CLARET- GARCIA RIERA-ERTAK 206.079,28 € 20,71 40,00 10,00 50,00 criteris automàtics

Vist que la millor empresa classificada en la licitació respecte els dos lots que constitueixen el seu objecte és per al Lot 1: Obra civil i instal·lacions i per al Lot 2: Equipament fix, l’UTE COTS I CLARET- GARCIA RIERA - ERTAK amb NIF núm. B08136905, que no es troba en supòsit de baixa anormal ni desproporcionada, i ha presentat una oferta que dona compliment als paràmetres establerts en el plec de clàusules administratives i en el Quadre de característiques d’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en data 17 d’octubre de 2019 en el que es proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa esmentada.

Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i tècnica que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Validar l’informe tècnic redactat pel responsable del procediment el qual queda incorporat a l’Acta que es penjarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

SEGON.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta licitació i que no han estat declarades desproporcionades o anormals amb subjecció al plec de clàusules administratives i el Quadre de característiques aprovats al seu dia per a l’adjudicació de les obres compreses al projecte executiu de restauració, per al desenvolupament cultural, del Celler Noucentista de Vila-seca, Lot 1: Obra civil i instal·lacions - Lot 2: Equipament fix, a l’UTE COTS I CLARET- GARCIA RIERA - ERTAK amb NIF núm. B08136905, pel preu que s’assenyala a continuació i a càrrec de la partida; 30201-33601-63200- RESTAURACIÓ

CELLER NOUCENTISTA VILA-SECA:

(14)

NOM EMPRESA PREU (IVA exclòs) IMPORT IVA PREU (IVA inclòs)

LOT 1: Obra civil i instal.lacions

UTE COTS I CLARET-

GARCIA RIERA - ERTAK

4.078.127,18 € 856.406,71€ 4.934.533,89 €

LOT 2: Equipament fix

UTE COTS I CLARET-

GARCIA RIERA - ERTAK

206.079,28 € 43.276,65 € 249.355,93 €

La durada del contracte serà de:

- Per al Lot 1: 18 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig

- Per al Lot 2: 12 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig. El termini d’execució del Lot 2 quedarà en tot cas supeditat als terminis d’execució i possibles pròrrogues del Lot 1.

Es podrà concedir pròrroga per termini màxim de 4,5 mesos (equivalent a un 25% del termini inicial) per raons justificades i previ informe favorable de la Direcció d’obra facultativa, i d’acord amb allò previst a l’article 29 LCSP.

TERCER.- De conformitat amb l’article 140 de la LCSP l’òrgan de contractació haurà de notificar i requerir al proponent que ha obtingut la millor puntuació, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació justificativa exigida en la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives particulars:

a) Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

b) Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport.

c) Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.

d) En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

e) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb allò establert a l’apartat G.1 i G.2 del quadre de característiques.

f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula setzena, per un import per al Lot 1 de 203.906,36 € i per al Lot 2 de 10.303,96 €.

g) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.

QUART.- Advertir a UTE COTS I CLARET- GARCIA RIERA - ERTAK amb NIF núm. B08136905, que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.

(15)

CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant. SISÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han participat en la licitació.

2.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I CONDUCCIÓ FINS AL POU EXISTENT AL POLÍGON INDUSTRIAL L’ALBA.

Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte de construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals i construcció de les mateixes final pou existent en el polígon industrial L’Alba de Vila-seca, presentat per la Junta de Compensació del sector PP-VI-6 “ampliació l’Alba”.

Atesa la documentació presentada per la Junta de Compensació del sector PP-VI-6, així com l’informe tècnic emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics, on indica que, després de la posada en marxa de la nova estació de bombament de les aigües residuals del Polígon Tecnològic i de Serveis l’Alba i d’un període prolongat de proves s’ha pogut comprovar que el funcionament d’aquesta instal·lació és correcte i satisfactori, i es considera apte per poder ser recepcionada per part de l’Ajuntament de Vila-seca, i proposa la seva incorporació en el programa de manteniment i conservació d’estacions de bombament municipals, i que es consideri que s’ha donat compliment a tots els deures i compromisos adquirits per part de la Junta de Compensació que ha promogut el desenvolupament urbanístic del PP.VI-6.

Vistos els informes que consten a l’expedient i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.-Aprovar l’acta de recepció definitiva de les obres de construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals i conducció de les mateixes fins al pou existent, al polígon industrial L’Alba de Vila-seca, realitzades per la Junta de compensació del PP-VI-6.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

2.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER L’ARRANJAMENT I PINTURA DE FAÇANA A UN PARTICULAR.

Vistes les bases reguladores de les subvencions municipals per a l’arranjament i pintura de façanes en edificis d’habitatges de Vila-seca, aprovades per l’Ajuntament Ple, en data 28 de desembre de 2018, i publicades al BOP de Tarragona de 13 de febrer de 2019.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2019 d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament per l’any 2019.

(16)

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2019 d’aprovació de la convocatòria de subvencions per l’arranjament i pintura de façanes en edificis d’habitatges de Vila-seca.

Vista la sol·licitud presentada al Registre General d’Entrades, RE 2019005677, en data 12 de juny de 2019, pel senyor G. F. O., de concessió de subvenció per l’arranjament i pintura de la façana de l’habitatge del c. de l’hort, núm. 16 de Vila-seca.

Vist l’informe de la prefectura del servei de 13 de setembre de 2019.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de 14 d’agost de 2019, així com l’informe jurídic de 13 de setembre de 2019, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.

Vist que el sol.licitant es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i amb l’Ajuntament, i es donen tots els requisits de l’apartat 2 de les bases reguladores.

Vist l’informe d’Intervenció núm. 12-2019-822* de data 28 d’octubre de 2019 que acredita l’existència de consignació pressupostària a la partida 30601.15220.48000 del Pressupost municipal, núm. d’operació D_201900036077.

Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Atorgar una subvenció al senyor G. F. O., per import de 402,12€, per la reparació i pintura de la façana del carrer de l’hort, núm. 16, de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 402,12€ per a la concessió de la subvenció esmentada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30601.15220.48000 del Pressupost municipal, núm. operació D_201900036077.

TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2020 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida, així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

(17)

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER OBRES SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL AL POLÍGON 39, PARCEL·LA 31, DEL TERME MUNICIPAL

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 15 de gener de 2019 es va incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística al BUILDINGCENTER SAU, per ordenar l’execució de les actuacions necessàries per l’enderroc del recrescut de l’ampit de coberta a la parcel·la 31 del polígon 39, del Terme Municipal, instal·lat sense llicència municipal.

Vista la resolució de l’expedient adoptada per acord de Junta de Govern Local en data 19 de febrer de 2019 consistent en l’enderroc del recrescut de l’ampit de coberta, d’aproximadament 15m. de longitud i 90 cm. d’alçada aproximadament.

Vist l’informe de l’inspector municipal en el que manifesta que transcorregut el termini atorgat no s’ha donat compliment a la resolució de l’expedient.

Vist l’informe tècnic en data 7 de gener de 2019 en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit d’execució subsidiària en 624,83 €.

Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art. 102 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 28 de juny de 2019, correspon a la Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Planificació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER: Acordar, de conformitat amb l’article 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’execució subsidiària de l’enderroc del recrescut de l’àmbit de la coberta, a la parcel·la 31 del polígon 39, del Terme municipal. (Exp. Núm. 29/2019)

SEGON: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs de la retirada s’estimen per l’informe tècnic obrant en l’expedient en 624,83€, sense perjudici de la liquidació definitiva.

TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en la llei 9/2017, de contractes del sector públic.

QUART. Elevar l’expedient a la Intervenció general per a la seva fiscalització juntament amb l’oferta econòmica quan aquesta sigui presentada.

(18)

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA. SOL·LICITUD DE L’EMPRESA FUNDACIÓ PERE TARRÈS DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA HÀBITS I VALORS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud de referencia per part de l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRES, de retorn de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès pels serveis de cultura.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 d’octubre de 2019.

Vist l’informe de tresoreria DT 247-19 de data 24 d’octubre de 2019.

Atès que, en virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança dipositada com a garantia del contracte de serveis per a la gestió del servei d’hàbits i valors a la Biblioteca Municipal, per import de 1.144,26.- €, a nom de l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRES amb núm. de CIF R5800395E

SEGON. Ordenar a la Tresoreria la devolució de l’aval.

TERCER. Notificar l’acord als interessats i ala Tresoreria Municipal

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Ball de Diables de Vila-seca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2019.

De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.

Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern local de data 18 de febrer de 2019.

(19)

Vist l’informe favorable núm. 12-2019-735 emès per la Intervenció General en data 24 de setembre de 2019.

Atès que, en virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Cultura i Esport, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Ball de Diables de Vila-seca, amb NIF G43390460 per import de 10.000,00.-€ destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33423 AD_201900033074 (Associació Ball de Diables de Vila-seca) del vigent pressupost.

SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma directa l’acte i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases reguladores de la subvenció.

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.

TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser acceptat i signat pel beneficiari.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació Agrupació Cultura de Vila-seca.

SISÈ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALANA IBEROAMERICANA DE VILA-SECA.

(20)

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2019.

De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.

Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern local de data 18 de febrer de 2019.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de setembre de 2019.

Vist l’informe favorable núm. 12-2019-736 emès per la Intervenció General en data 24 de setembre de 2019.

Atès que, en virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Cultura i Esport, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca, amb NIF G43436674 per import de 2.700,00.-€ destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33405 AD_201900033076 (Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca) del vigent pressupost.

SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma directa l’acte i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases reguladores de la subvenció.

Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.

TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser acceptat i signat pel beneficiari.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.

(21)

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca.

SISÈ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

4t.- ASSUMPTES DE DRETS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE DE SALUT JOVE ALS INSTITUTS, CURS 2019-2020, CURS 2020-2021 I CURS 2021-2022.

Atès el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que s’han redactat per a contractar el servei del projecte de Salut Jove als Instituts, curs 2019-2020, curs 2020-2021 i curs 2021-2022, aprovades per la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2019.

Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de serveis és el procediment obert simplificat sumari, i adjudicació amb diversos criteris automàtics i tècnics, a banda del preu, d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, i l’aplicació de l’annex 4 de serveis especials a que es refereix l’article 22.2 c) de la mateixa llei.

Vist l’informe de control intern 12-2019-705 fiscalització de data 9 de setembre de 2019, mitjançant el que s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40701.23100.22606, Operació: A 201900032228.

Vista la Diligència d’ Intervenció de data 28 d’octubre de 2019.

Atès que en data 4 d’octubre va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per participar en el procediment obert simplificat sumari amb pluralitat de criteris per a la contractació del servei del projecte de projecte de Salut Jove als Instituts, curs 2019-2020, curs 2020-2021 i curs 2021-2022, de l’Ajuntament de Vila-seca.

Atès que, en data 8 d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació i va establir com a únic candidat admès, en compliment de la clàusula 18 del PCA l’oferta presentada següent:

(22)

En data 15 d’octubre la Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 157 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, una vegada efectuada la valoració total de la única presentada admesa, va donar la següent puntuació total i la va remetre a l’òrgan de contractació.

CLASSIFICACIO FINAL

LICITADOR NIF PUNTS TOTALS

1 – FUNDACIO EN XARXA G43773712 100 punts

D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses que es deriven de la present contractació, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.

En virtut del Decret de l’Alcaldia de 29 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

D’ acord amb l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Acció Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER: Aprovar l’única oferta presentada admesa i valorada, que no ha estat declarada desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia, per l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA (G43773712), amb un import total de 29.937 € exempt d’IVA. Correspon a cada exercici l’import següent:

Exercici 2019: 2.494,75 € (exempt IVA) Exercici 2020: 9.979 € (exempt IVA) Exercici 2021: 9.979 € (exempt IVA) Exercici 2022: 7.484,25 € (exempt IVA)

SEGON.- D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses que es deriven de la present contractació, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.

TERCER.- Requerir a l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA perquè dins del termini de 7 dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació següent:

(23)

a) La documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 10 del present Plec.

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. En cap cas caldrà acreditar la solvència.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la Generalitat de Catalunya, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.

QUART.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f 4t de la LCSP, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CURS D’OPERACIONS DE MANTENIMENT PER A HOTELS, CÀMPINGS I COMUNITATS PREVIST A LA GUIA DE FORMACIÓ 2019.

La formació al llarg de tota la vida, que complementa la formació reglada, és una necessitat fonamental per a totes les persones en edat laboral. La formació es un eix bàsic dintre de les polítiques de promoció i foment de l’ocupació.

El Centre Municipal de Formacio i Ocupació "Antic Hospital” centralitza gran part de I’oferta formativa de caràcter ocupacional i de formació permanent.

Prèviament a la programació de les accions formatives, s’ha realitzat una feina de prospecció laboral, mitjançant visites personalitzades a les empreses mes representatives de tots els sectors econòmics de Vila-seca, per tal de crear un mapa formatiu adequat a les necessitats ocupacionals del municipi, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. D’altra banda, aquestes activitats de caire formatiu, permetran el reciclatge de treballadors/res en actiu amb la finalitat de millorar les seves capacitats professionals.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió realitzada el 11 de març de 2019 va aprovar les accions formatives de caràcter ocupacional i de formació permanent organitzades del

(24)

CMFO "Antic Hospital” per a l’any 2019 per un import de 96.260 euros a càrrec de la partida 40201.24100.22699 i Operació A201900008982.

Vista la Guia de Formacio 2019, on hi ha previst la realització d’un curs d’operacions de manteniment per a hotels, càmpings i comunitats de 121h amb caràcter professionalitzador.

Vist l’informe de la prefectura de data 21 d’octubre de 2019.

Plaga de l’Església, 26 43480 Vila-seca Tel. 977 309 300 Fax. 977 309 301 Exp. 817/2018

Vist I’informe de I’AODL de data 21 d’octubre de 2019 sobre la necessitat de realitzar un curs d’operacions de manteniment per a hotels, càmpings i comunitats.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019 es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de regim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I vista la proposta formulada per la Regidoria de Formació Contínua, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte d’un curs d’operacions de manteniment per a hotels, càmpings i comunitats de 121h previst a la Guia de Formacio 2019 i per tant, aprovar la despesa de 13.800 € amb càrrec de la partida 40201.24100.22699 i Operació D_201900035843.

SEGON.- Adjudicar a l’INSTITUT PERE MARTELL amb NIF/CIF S4300053H el contracte menor d’un curs d’operacions de manteniment per a hotels, càmpings i comunitats de 121h, per un import de 13.800 €.

TERCER. Notificar l’adopció del present acord al SOCE, a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT I CIVISME.

5.1 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

CANVI DE TITULARITAT DE BAR RESTAURANT.

En data 29/08/2019 ha tingut entrada al registre general amb núm.7912 una comunicació prèvia d’inici de canvi de titularitat de l’activitat d’un basar ubicat a l’ Av. Alcalde Pere

(25)

Molas, 3, local 7 de Vila-seca, presentada per S. S. expedient número 687/2019. Anterior titular Hardeep Singh.

Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 6 de setembre de 2019.

Vist l’acta d’inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya de data 18 de setembre de 2019 i posterior del 9 d’octubre de 2019.

Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 9 de setembre de 2019.

Vista la presa de raó en comptabilitat emesa, amb número operació 201900031945. Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 28 de juny de 2019, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.

I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Prendre raó de la comunicació de canvi de titularitat de l’activitat d’un bar restaurant ubicat a l’ Av. Alcalde Pere Molas, 3, local 7 de Vila-seca, presentada per S. S. expedient número 687/2019, amb referencia cadastral núm.47247004CF4542D0107XX. Anterior titular H. S.

SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la comunicació efectuada per Sarbjit Singh per a l’exercici de l’activitat d’un Restaurant, menjar per emportar ”Pizzeria Metro”.

TERCER. Aprovar la liquidació per import de 197 € la qual ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ amb aplicació a la partida pressupostària 50901.43300.32901, d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals municipals.

QUART.- L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

(26)

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general acctal, l’alcalde president,

Figure

Updating...

References

Related subjects :