ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 12 Caràcter: ordinari Data: 22/03/2016 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Jordi Moragas Rotllant Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Judit Gómez Fugarolas

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(2)

2.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

Identificació de l’expedient.

Expedient núm. 2015/0035513 Proposta de resolució contra XXX per infracció de l’article 154.5 del Reglament General de Circulació.

Fets.

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 1740115000263 de 03/11/2015 a les 11:47 hores a PZ ESGLESIA, pel fet de “No obeir un senyal d'estacionament prohibit”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix l’article 154.5 del Reglament General de Circulació. 2. El dia 03/11/2015 l’interessat/da presenta escrit d’al·legacions manifestant:

 Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al·lega que en qualitat d’autònom i en possessió del disc que l’autoritza a aparcar en tota zona de càrrega i descàrrega. Presenta tota la documentació possible per demostrar que el seu vehicle es una furgoneta d’ús comercial i una eina de treball.

Fonaments de dret.

Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 88 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, por el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. El citat precepte estableix el següent: "Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, s'han aportat elements probatoris que poden desvirtuar el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.

I consta en l'expedient informe de l'agent denunciant en el qual es rectifica de la denúncia, ja que el denunciant estava efectuant càrrega i descàrrega al municipi i els seu vehicle esta com a furgoneta mixta.

(3)

Les zones de càrrega i descàrrega constitueixen un espai d'estacionament delimitat de la via pública, reservat a un destí que la pròpia denominació de la zona determina. Cal recordar que la utilització de les zones reservades per a càrrega i descàrrega, només es permet als vehicles autoritzats per fer transports de mercaderies, i vehicles comercials i/o industrials, visualment identificats que hagin de carregar o descarregar mercaderies relacionades amb la seva activitat, com es el cas que l’ocupa.

Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de l’instructor, i vist que les al·legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 84.4 del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (LSV), en qualitat d’òrgan sancionador d’aquest expedient.

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

1. ESTIMAR les al·legacions formulades per XXX contra la denúncia de referència.

2. SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions. 3. NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.

3.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS

Ateses les sol·licituds presentades, i considerades favorablement, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar l´ocupació de la via pública per a la instal·lació de taules i seients als establiments de restauració següents, i aprovar-ne les respectives liquidacions tributàries que se´n meriten :

(4)

Les dimensions, característiques i condicions concretes de l´ocupació s´hauran d´ajustar a les indicacions dels serveis de la via pública de l´Ajuntament.

En qualsevol cas caldrà deixar un pas lliure de 0,80 m. d´amplada mínima per les voreres per a permetre el pas dels vianants i persones amb mobilitat reduïda. La durada de l´autorització d´ocupació serà per les dates assenyalades pels interessats en llurs sol·licituds i únicament dins el present any 2016.

4.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Ateses les sol·licituds presentades, i considerades favorablement, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Autoritzar l´ocupació de la via pública pels conceptes que s´indiquen i aprovar-ne les respectives liquidacions tributàries que se´n meriten :

- Comerç “Can Cisquet”, al carrer Vic, 19 (Sr. XXX) : ocupació comercial per Divendres Sant.

- Sr. XXX (“Can Pujals”), al carrer Vic, 8 : ocupació de 4 m2 amb bastida per a obres els dies 4 a 6 d´abril.

5.- ATORGAMENT SUBVENCIONS

Ateses les sol·licituds presentades a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, i a proposta de la Comissió de Subvencions en aquelles que correspon, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Atorgar les subvencions a les entitats o col·lectius i per les quanties que s´indiquen :

(5)

- Col·lectiu organitzador de la Trobada de motos antigues : 500 € - Grup musical XXX : 200 € per la gravació d’un CD

- Grup musical XXX : 200 € per la gravació d’un CD

Per a la percepció de les subvencions caldrà justificar la despesa realitzada.

6.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aproven el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 1/2016 per un import total de 130.160,99 €

7.- CONTRACTACIÓ SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL

Considerant necessària per a l´Ajuntament la realització dels treballs que s´indiquen i la contractació dels serveis especialitzats a aquests efectes, considerant l´empresa que es dirà capacitada per a la seva adequada realització, i resultant la quantia del contracte que en determina la seva naturalesa de contracte menor d´acord amb els art. 111 i 138.3 del RDLeg 3/2011 de 14 de novembre, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar la realització dels serveis que s´indiquen, aprovar-ne la despesa, i adjudicar-los a l´empresa i pel preu que s´expressa, d´acord amb el detall de la seva oferta presentada :

(6)

Serveis : Disseny gràfic i publicitat Empresa adjudicatària : XXX (NIF XXX) Preu : 4.798,80 € + IVA que resulti aplicable.

Prestació : prestació continuada amb una durada de 1 any, amb efectes des del dia 1 de febrer.

8.- CONTRACTACIÓ D´URGÈNCIA OFICINA DE TURISME

D’acord amb el que preveu l’art. 291.3 del D-Leg 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i art. 94.3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; donant-se raons de màxima urgència i de necessitats del servei, atesa l´absència de personal suficient disponible, la necessitat d´atenció de l´oficina de turisme per les festes de Setmana Santa, i atenent a la borsa de treball resultant de contractacions anteriors en aquesta matèria, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Contractar la Sra. XXX (NIF XXX) com a auxiliar de turisme per atendre l´oficina de turisme els dies 24 i 25 de març de 2016, a jornada completa.

9.- PRÒRROGA D´AUTORITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

Atès que la Junta de Govern Local, per acord de 20 de novembre de 1997, va autoritzar l´aleshores mercantil Telefónica Servicios Móviles SAU per a l´ocupació privativa dels terrenys de domini públic municipal situats al final del carrer Pau Picasso per a una Estació Base de telefonia mòbil.

Atès el finiment d´aquella autorització, la necessitat de continuïtat del servei, i la sol·licitud de l´interessat al respecte, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

(7)

Aprovar la pròrroga de l´autorització expressada en la part expositiva a l´avui mercantil successora d´aquella, Telefónica Móviles España SA, per una durada des de la finalització de l´autorització anterior fins el dia 1 de març de 2021, i ratificar el document d´acord modificatiu que en aquest mateix sentit s´ha signat per l´Alcaldia el passat dia 16 de febrer de 2016.

 

10.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre els últims detalls de protocol relatiu a autoritats que assistiran al Via Crucis Vivent.

- Deliberació sobre la formulació del Pressupost de l´Ajuntament per al present exercici 2016.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(8)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 13 Caràcter: ordinari Data: 29/03/2016 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Jordi Moragas Rotllant Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(9)

2.- EXPEDIENTS SANCIONADORS DE TRÀNSIT

Atesa la justificació acreditada a aquests efectes, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

L’anul·lació de la taxa de grua per la retirada de vehicle estacionat indegudament amb obstaculització del trànsit al carrer Doctor Morales en motiu de la Volta ciclista, a causa de l´atropellament previ sofert pel titular del vehicle que li va impedir la seva retirada.

3.- MESURA EN MATÈRIA DE MOBILITAT

Atesa la demanda existent en aquest sentit, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Establir una zona d´estacionament limitat per a càrrega i descàrrega al carrer Doctor Morales, a l´alçada del carrer de l´Est.

4.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre la preparació de la tramesa d´un díptic i escrit informatius als domicilis dels infants del municipi de fins a 2 anys d´edat.

- Deliberació sobre la preparació de la pròxima sessió del Ple a celebrar-se el dia 7 d´abril.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. -

- El Secretari Vist i Plau

(10)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 14 Caràcter: ordinari Data: 05/04/2016 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Jordi Moragas Rotllant Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(11)

2.- INICI EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

D’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, com a conseqüència d’haver-se formulat una denúncia, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Incoar procediment sancionador a les persones amb el número d’expedient i les dades que a continuació es relacionen.

Nº d'exp. Cognoms i nom DNI IMPORT

2016/0000501 XXX XXX 30,00 2016/0000592 XXX XXX 80,00 2016/0000593 XXX XXX 50,00 2016/0000688 XXX XXX 80,00 2016/0000718 XXX XXX 80,00 2016/0001842 XXX XXX 80,00 2016/0003037 XXX XXX 200,00 2016/0003261 XXX XXX 80,00 2016/0003287 XXX XXX 80,00 2016/0003288 XXX XXX 50,00 2016/0003289 XXX XXX 80,00 2016/0003290 XXX XXX 80,00 2016/0003292 XXX XXX 80,00 2016/0003786 XXX XXX 80,00 2016/0003933 XXX XXX 80,00 2016/0003992 XXX XXX 80,00 2016/0004179 XXX XXX 80,00 2016/0004220 XXX XXX 80,00

A conseqüència de la incoació de l’expedient, s´acorda notificar –si no s’ha fet en l’acte de la denúncia- l’inici de l’expedient i conferir tràmit d’al·legacions segons està previst legalment.

Es nomena Instructor del procediment sancionador el Sr. Joan Ramon Veciana Martínez (L’ Alcalde), informant-lo que el seu règim de recusació, es l’establert en l’art. 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient es el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (Unitat de Sancions de Trànsit), segons l’encàrrec de gestió i la delegació de funcions efectuada al seu dia.

L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora és la Junta de Govern Local.

(12)

3.- AUTORITZACIÓ DE GUAL

Atesa la sol·licitud presentada, els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

Autoritzar el Sr. XXX la instal·lació d´un gual al carrer Piscina, núm. 13.

4.- PUNT DE MOSTREIG I ANALÍTIQUES D´AIGUA DE CAL SASTRE

Ateses les necessitats del servei, els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

Aprovar la realització dels treballs de muntatge d´un punt de mostreig d´aigua potable i la realització d´una analítica completa en el carrer de l´Arboç de Cal Sastre, per part de la companyia SOREA, per un import de 1.571,89 € + IVA.

5.- APLICACIÓ DE COEFICIENTS CADASTRALS PEL 2017

D´acord amb el que estableix l´article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l´aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans d´aquest terme municipal, dels coeficients que per al seu increment estableixi a aquest efecte la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2017 (previst inicialment en el 1,08), prèvia apreciació pel Ministre d´Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.

(13)

6.- PART DELIBERATIVA

Tots els assistents posen en comú i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada àrea i regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

- Deliberació sobre la implantació en el municipi de l´analítica d´ADN dels gossos per poder minimitzar la presència de defecacions al carrer, i la necessitat de modificació de l´Ordenança per a l´aplicació generalitzada de la mesura.

- Deliberació sobre la programació de diversos actes i aspectes de la propera Festa Major, com el Pregó, el concert del divendres, el concert dels avis, i altres qüestions.

- Deliberació sobre la programació de les parades de firaires i atraccions de la Festa Major.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :