• No se han encontrado resultados

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 26/2017, ORDINÀRIA, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JUNY DE 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 26/2017, ORDINÀRIA, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JUNY DE 2017"

Copied!
11
0
0

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 26/2017, ORDINÀRIA, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JUNY DE 2017

ASSISTENTS

President:

Sr. Joan Playà Guirado, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa Tinents/es d’alcalde:

Sr. Toni pons i Vilaplana, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AC Sra. Susanna Solé Sabaté, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa

Sra. Isabel Méndez Fernández, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AC Sr. Joaquim Sardà Alsina, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa

Sr. Salvador Segura Juni, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa Regidors/es amb veu i sense vot:

Sra. Melania Solis Cintas, d’Alternativa per Castellbisbal-Entesa Sr. Enrico Martinelli, d’Alternativa per Castellbisbal

Sr. Sergi Bonilla Sellarès, d’Esquerra Republicana de Catalunya-AC

Secretària:

Sra. María José Fernández Ruiz

A la sala de reunions de l’Ajuntament de Castellbisbal, a les 09.15 h del dia 28 de juny de 2017, es reuneix la Junta de Govern Local per celebrar sessió ordinària sota la presidència de l’alcalde, Sr. Joan Playà Guirado, amb la presència dels tinents/es d’alcalde, regidors/es i convidada més amunt esmentats i assistits per la secretària general, Sra. María José Fernández Ruiz.

El president obre la sessió i, a continuació, es passen a tractar els assumptes següents:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 21 DE JUNY DE 2017 1. Els assistents acorden aprovar, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de juny de 2017.

2. ASSUMPTES A APROVAR

2.1. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, en concepte de suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2016-2017.

2.1.1. Vist l'expedient número 2016/80/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Institut Escola les Vinyes de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

(2)

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, amb NIF Q-0801794-I, per un import de 3.000,00 euros, en concepte de suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2016- 2017.

[...]

2.2. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’AMPA de l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, per contribuir al finançament del projecte de dinamització de la llengua anglesa durant els mesos de setembre a desembre de 2016, del curs 2016-2017.

2.2.1. Vist l'expedient número 2016/83/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat AMPA de l’Institut Escola les Vinyes de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’AMPA de l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, amb NIF G-65378440, per un import de 1.997,04 euros, per contribuir al finançament necessari per tal de dur a terme el projecte de dinamització de la llengua anglesa, durant els mesos de setembre a desembre de 2016, del curs 2016-2017.

[...]

2.3. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes, en concepte d’iniciació del projecte de la banda musical del centre escolar, durant l’any 2016.

2.3.1. Vist l'expedient número 2016/88/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Institut Escola les Vinyes de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, amb NIF Q-0801794-I, per un import de 3.807,50 euros, en concepte d’iniciació del projecte de la Banda musical del centre escolar, durant el transcurs de l’any 2016.

(3)

[...]

2.4. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes, en concepte de les diferents activitats i projectes que l’entitat ha desenvolupat durant l’any 2016.

2.4.1. Vist l'expedient número 2016/89/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Institut Escola les Vinyes de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, amb NIF Q-0801794-I, per un import de 12.500,00 euros, en concepte de les diferents activitats i projectes que l’entitat desenvolupa durant el transcurs de l’any 2016.

[...]

2.5. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’AMPA de l’escola Els Arenys, per contribuir al finançament del projecte de dinamització de la llengua anglesa durant els mesos de setembre a desembre de 2016.

2.5.1. Vist l'expedient número 2016/85/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat AMPA de l’Escola Els Arenys de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’AMPA de l’Escola Els Arenys de Castellbisbal, amb NIF G-62909718, per un import de 2.781,04 euros, per contribuir al finançament necessari per tal de dur a terme el projecte de dinamització de la llengua anglesa, durant els mesos de setembre a desembre de 2016, del curs 2016-2017.

[...]

2.6. Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’AMPA de l’escola Benviure de Castellbisbal, per contribuir al finançament del projecte de dinamització de la llengua anglesa durant els mesos de setembre a desembre de 2016, del curs 2016-2017.

(4)

2.6.1. Vist l'expedient número 2016/86/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat AMPA de l’Escola Benviure de Castellbisbal, per a l’any 2016.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’AMPA de l’Escola Benviure de Castellbisbal, amb NIF G-63883599, per un import de 2.893,00 euros, per contribuir al finançament necessari per tal de dur a terme el projecte de dinamització de la llengua anglesa, durant els mesos de setembre a desembre de 2016, del curs 2016-2017.

[...]

2.7. Acord d’aprovació del conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2017 entre l’Ajuntament i l’entitat escola Benviure en concepte de les diferents activitats i projectes que desenvolupa i el suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2017-2018. Exp. 2017/38/TBB

2.7.1. Vist l'expedient número 2017/38/TBB, iniciat per a l’aprovació del Conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Escola Benviure de Castellbisbal, per a l’any 2017.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2017 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Escola Benviure de Castellbisbal, que es transcriu en l’apartat tercer d’aquest acord.

SEGON.- Aprovar l’ajut econòmic d’import 14.500,00 EUR, previst en les aplicacions pressupostàries núm. 18 3230 489180 per 7.500,00 EUR i núm. 12 3230 780002 per 7.000,00 EUR, que l’Ajuntament farà efectiu a l’entitat Escola Benviure de Castellbisbal, en els termes establerts a l’art. 4t del Conveni, en concepte de les diferents activitats i projectes que l’entitat desenvolupa durant el transcurs de l’any 2017 i el suport al monitoratge de P3 durant el primer quadrimestre del curs 2017-2018.

[...]

2.8. Acord d’aprovació de l’atorgament dels ajuts destinats a l’adquisició de material escolar del curs 2016-2017, convocatòria any 2017. Exp. 2017/5/TBA

(5)

2.8.1. Vist l’expedient 2017/5/TBA corresponent a l’aprovació de la convocatòria any 2017, curs 2016-2017, per a l'atorgament de subvencions destinades als centres escolars públics de Castellbisbal, relativa a l'adquisició de material escolar.

[...]

I, ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER: Atorgar els ajuts destinats a l’adquisició de material escolar del curs 2016-2017, convocatòria any 2017, previstos en la partida pressupostària núm. 18 3230 489181, als següents beneficiaris:

Centre escolar NIF Import atorgat

Escola Els Arenys S-0800067-A 9.550,00 €

Escola Benviure S-0800115-H 8.375,00 €

Escola Mare de Déu de Montserrat Q-5855137-E 11.825,00 € Institut Escola Les Vinyes Q-0801794-I 12.500,00 €

Institut Castellbisbal S-5800011-H 9.275,00 €

SEGON: El pagament de les subvencions es farà efectiu mitjançant transferència bancària, als comptes corrents que s’identifiquen en el document de dades bancàries aportat amb les sol·licituds i que consten a l’expedient.

TERCER: Notificar aquest acord a les parts interessades.

2.9. Acord d’aprovació del pagament al Consorci per a la Normalització Lingüística de l’aportació per a l’exercici de 2017. Exp. 2017/4/GDG

2.9.1. Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 28.01.2008, va acordar sol·licitar l’adhesió per a la completa integració de l’Ajuntament de Castellbisbal al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i, també, va aprovar el text del conveni de formalització d’aquesta adhesió.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia núm.1579 de 26 de juny de 2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar i autoritzar el pagament de la quantitat de 19.294,91 EUR, en concepte d’aportació per a l‘exercici de 2017, al Consorci per a la Normalització Lingüística.

SEGON.- Aprovar i autoritzar el pagament de la quantitat de 385,23 EUR, en concepte de liquidació de l’exercici 2016, al Consorci per a la Normalització Lingüística.

[...]

(6)

2.10. Acord d’aprovació de l’adjudicació de la contractació del servei de documentació al magatzem del Museu de la Pagesia. Exp. 2017/18/TAE

2.10.1. Vist l’expedient 2017/18/TAE de contractació de servei de documentació al magatzem del Museu de la Pagesia.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Adjudicar la contractació del servei de documentació al magatzem del Museu de la Pagesia a l’empresa Nubilum, SL (CIF B-66011594) per un import total de 20.566,98 € (16.997,50 més 3.569,48 € d’IVA), d’acord amb l’oferta presentada.

[...]

2.11. Acord d’aprovació de l’adjudicació de la contractació de les pòlisses d’assegurances de vehicles de l’Ajuntament. Exp. 2017/7/TAJ

2.11.1. Vist l'expedient número 2017/7/TAJ de contractació de les pòlisses d’assegurances de vehicles de l’Ajuntament de Castellbisbal, mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència amb publicitat en el Perfil del Contractant i en el Butlletí Oficial de la Província.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AXA Seguros Generales, SA, de Seguros y Reaseguros (CIF A-60917978) la contractació de les pòlisses d’assegurances de vehicles de l’Ajuntament de Castellbisbal, pel preu que es detalla a continuació pel període de dos anys, al qual s’afegeixen les següents millores en la cobertura:

Concepte (per dos anys)

Prima Neta 28.714,36 euros

Impostos 1.907,30 euros

Consorci Compensació assegurances 243,30 euros

Prima total 30.864,96 euros

o Compromís d’inclusió de la cobertura de Robatori del vehicle per a tots els vehicles.

o Compromís d’inclusió de la cobertura d’incendi del vehicle per a tots els vehicles.

o Compromís d’inclusió de la cobertura de Rc de la càrrega per Camions i Furgons.

[...]

(7)

2.12. Acord d’aprovació de la incoació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei d’assessorament jurídics integral en matèria d’habitatge de l’Ajuntament.

2.12.1. Vist l'expedient número 2016/21/TAD, iniciat per a la contractació dels serveis d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge de l’Ajuntament de Castellbisbal, mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència, amb publicació únicament en el Perfil del Contractant.

[...]

Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació d’atribucions efectuada per Decret d’Alcaldia de data 26/06/2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Incoar expedient ordinari per la contractació dels serveis d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge de l’Ajuntament de Castellbisbal, amb un pressupost de licitació de 10.082,64 euros (IVA exclòs), IVA (21%) de 2.117,36 euros i import total de 12.200 euros (IVA inclòs), pel període de dos anys.

SEGON.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que consten a l’expedient.

[...]

2.13. Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d’informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal.

2.13.1. Vist que la Junta de Govern Local del passat 10.05.2017 va aprovar l’expedient ordinari per a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal a través del procediment obert no harmonitzat amb mesures de gestió eficient. Licitació que ha estat anunciada en el perfil del contractant municipal el 15.05.2017.

[...]

Atès que l'òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d'acord amb la delegació d'atribucions efectuada per decret de l’alcalde de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Adjudicar al treballador autònom Carlos López Quintanilla, amb NIF núm.

46681064B, el contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal, pel preu de 21.344,40 euros, IVA inclòs (17.640.00 euros més 3.704,40 d’IVA), per un any de durada contractual

[...]

(8)

2.14. Acord d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellbisbal per les obres de millora de la intersecció entre la carretera BV-1501 i la carretera de l’Estació.

2.14.1. Vist el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellbisbal, per a la Millora de la intersecció entre la carretera BV-1501 i la carretera de l’Estació, al municipi de Castellbisbal.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per decret d’alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellbisbal sobre les obres de millora de la intersecció entre la carretera BV-1501 i la carretera de l’Estació, TM de Castellbisbal.

[...]

2.15. Acord d’aprovació de la concessió de la llicència municipal d’obres per la reforma interior de nau industrial

2.15.1. Vista la sol·licitud la llicència d’obres formulada per la Sra. NOM I COGNOMS, en representació de la societat NICE COLD CORPORATION, SL, amb NIF B-65.114.977, per a la reforma interior de la nau industrial al carrer Coure, número 9 d’aquest municipi.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Concedir llicència municipal d’obres a la Sra. NOM I COGNOMS, en representació de la societat NICE COLD CORPORATION, SL, amb NIF B-65.114.977, per a la reforma interior de la nau industrial al NOM DEL CARRER I NÚMERO d’aquest municipi, d’acord amb l’expedient municipal 2016/000002/OV.

[...]

2.16. Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Castellbisbal per garantir els drets de la ciutadania de Castellbisbal, amb l’objectiu de treballar conjuntament per una millor i més eficient administració i gestió dels interessos locals. Exp. 2017/1/GDC

2.16.1. Vista la memòria d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2017, en la qual expressa que té com una de les seves prioritats de govern desenvolupar una gestió transparent, propera, participativa i ètica, que és compartida per tot l’equip de govern. I això implica la conveniència d’establir els mecanismes adients per tal de garantir una eficaç protecció i

(9)

defensa dels drets a una bona administració i de les llibertats públiques dels veïns i veïnes de Castellbisbal.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia núm.1579 de 26 de juny de 2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Castellbisbal, per a garantir els drets de la ciutadania de Castellbisbal i amb l’objectiu de treballar conjuntament per una millor i més eficient administració i gestió dels interessos locals, el contingut del qual és el següent:

[...]

3. ASSUMPTES A APROVAR PER URGÈNCIA

Seguidament el president presenta unes propostes per tramitar d’urgència atesa la necessitat d’executar-ne els acords. Els assistents acorden, per unanimitat, la urgència d’examinar i aprovar, si s’escau, les propostes següents:

3.1. Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament per l’acció de suport al foment de l’accessibilitat en el marc de la convocatòria 2016 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019.

3.1.1. Vist l'expedient número 2017/3/GS, iniciat per al fons de prestació Foment de l’accessibilitat, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia núm.

1579 de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Acceptar la subvenció de 3.248,36 euros, que ha atorgat la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Castellbisbal per a l’acció de suport consistent en el fons de prestació “Foment de l’accessibilitat” en el marc de la convocatòria 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (codi XGL 16/Y/230939) gestionat per la Gerència de Serveis de Benestar Social.

[...]

3.2. Acord d’aprovació inicial del projecte de les obres de millora del solar d’aparcament de titularitat municipal situat a l’av. Pau Casals, carrer Esperanto i carrer Francesc Macià.

(10)

3.2.1. Vist l’expedient 2017/3/TAI, de contractació de les obres de millora del solar d'aparcament de titularitat municipal situat a l'Av. Pau Casals, c. Esperanto i c. Francesc Macià, de Castellbisbal.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per decret d’alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de les obres de millora del solar d'aparcament de titularitat municipal situat a l'Av. Pau Casals, carrer Esperanto i carrer Francesc Macià d’aquest terme municipal, redactat per l’arquitecte Antonio Trujillo Martínez ( TP arquitectes).

[...]

TERCER.- Adjudicar el contracte de les obres de millora del solar d'aparcament de titularitat municipal situat a l'Av. Pau Casals, carrer Esperanto i carrer Francesc Macià de Castellbisbal, a l’empresa SERVEIS I CONSTRUCCIONS CASTELLBISBAL, SA, amb CIF A59968016, per un import total de 52.484,71 € (43.375,79 més 9.108,92 € d’IVA), sota la direcció tècnica de l’arquitecte redactor del projecte, senyor Antonio Trujillo Martínez ( TP arquitectes).

[...]

3.3. Acord d’aprovació de l’adjudicació de la contractació conjunta del servei de redacció del projecte i direcció d’obres, la redacció de l’estudi i coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, juntament amb l’execució de les obres del cobriment parcial de la meitat de la pista poliesportiva nord, de l’Institut-escola Les Vinyes a Castellbisbal.

3.3.1. Vist l'expedient número 2016/8/TAG, iniciat per a la contractació conjunta del servei de redacció del projecte i direcció d’obres, la redacció de l’estudi i coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, juntament amb l’execució de les obres del cobriment parcial de la meitat de la pista poliesportiva nord, de l’Institut-escola Les Vinyes a Castellbisbal, mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència, amb publicació en el Perfil del Contractant.

[...]

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia de data 26.06.2015, els assistents adopten, per unanimitat, els acords següents:

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, SA (SICCSA), amb CIF A-59968016 la contractació conjunta del servei de redacció del projecte i direcció d’obres, la redacció de l’estudi i coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, juntament amb l’execució de les obres del cobriment parcial de la meitat de la pista poliesportiva nord, de l’Institut-escola Les Vinyes a Castellbisbal per un import sense IVA de 64.337,26 euros, IVA de 13.510,83 euros, que totalitzen un import total de 77.848,09 euros, IVA inclòs.

(11)

[...]

4. PRECS I PREGUNTES No hi ha precs ni preguntes

I sense cap més altre assumpte per tractar, el president dóna per tancada la sessió a les 09.40 h de la qual, com a secretària general, estenc aquesta acta i en dono fe.

Vist i plau L’alcalde

Referencias

Documento similar

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2010, va aprovar l’expedient de contractació de les obres que porten per títol

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de