ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

20  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió

Núm.: 46

Caràcter: ordinari Data: 23/11/2017

Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(2)

A proposta de la regidoria d’educació es passa a tractar el següent punt:

2.- COL.LABORACIÓ AMB L’ENTITAT ROTARY CLUB COSTA BRAVA CENTRE PER BECA EDUCATIVA

Atès que l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, promou la col·laboració de la iniciativa privada en la programació d’activitats culturals que puguin beneficiar a residents a la nostra localitat i, en especial a estudiants de l’INS Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm.

Atès que l’entitat Rotary Club Costa Brava Centre és una entitat sense ànim de lucre, dedicada entre altres a “Promoure accions socials i sensibilitzar a la societat a participar en projectes encaminats a fer el bé social i cultural que l’associació pugui endegar”.

Atès que Rotary Club Costa Brava Centre promou el “Premi Felix Garcia Castañer” i que el guanyador/a anirà a la ciutat científica alemanya de Darmstadt, amb visita guiada als principals centres d’investigació i anàlisis d’enginyeria, aeronàutica, ciències físiques, químiques i recerca nuclear.

Per tot això, els reunits per unanimitat adopten el següent ACORD

PRIMER.- Concedir una beca de 500,00 € a l’alumne Gerard Solà Berga, de l’INS Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, per sufragar part de la despesa del viatge a la ciutat alemanya de Darmstadt, per haver estat guardonat amb aquesta distinció.

SEGON.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22677.326.18 - despeses diverses educació del pressupost de l’any 2017.

(3)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

3.- CONVENI DE CESSIÓ PER PART D’OSONA FRESCA, SL D’UN TERRENY A L’AJUNTAMENT PER APARCAMENT

Atès que la mercantil OSONA FRESCA, SL és propietària de la finca situada en el Carrer Nostra Senyora de Vallclara d’aquest municipi. Que és una parcel.la de terreny sense edificar respecte de la que la propietat actualment no té cap propòsit de destinació específica a curt termini.

Atès que l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm té una manca significativa de capacitat d’aparcament en les vies públiques de la zona on es troba la finca i amb el propòsit municipal de resoldre aquesta mancança, i de cooperar-hi amb bona voluntat la propietat.

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

Aprovar el Conveni signat entre aquest Ajuntament i la societat mercantil OSONA FRESCA, SL, amb data 15/11/2017, quin text íntegre consta en l’expedient, en virtut del qual aquesta societat autoritza a l’Ajuntament a ocupar i usar la finca de la seva propietat situada al carrer Nostra Senyora de Vallclara per a ser destinada a aparcament públic i gratuït de vehicles, i en compensació l’Ajuntament abonarà a la propietat una indemnització anual equivalent a l’import de la quota líquida de l’IBI.

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de medi ambient i gestió de residus, es passa a tractar el següent punt:

4.- DEVOLUCIÓ FIANÇA EMPRESA RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL

Atesa la fiança dipositada per la societat Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L (CIF B17255639), com empresa explotadora dels serveis de Deixalleria i Centre de Transferència de runes municipal de Sant Hilari Sacalm municipal, per import de 1.394,30 €.

(4)

Atès que aquesta empresa ha deixat d’oferir els serveis per aquest concepte i, que l’Ajuntament per acord de Ple de data 19/04/2017 n’ha adjudicat el contracte a l’empresa Hermanos Alum, SL (B17084278).

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

PRIMER.- Retornar a la societat Recuperacions Marcel Navarro i Fills, SL (CIF B17255639), l’import de 1.394,30 € en concepte de fiança.

SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa Recuperacions Marcel Navarro i Fills, SL.

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

5.- ENCESA DELS LLUMS DE NADAL

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes amb data 20/11/2017, núm. E2017011966, en la que es demana que s’encenguin els llums de Nadal abans del pont de la Constitució i la Puríssima.

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

PRIMER.- Comunicar a la Sra. Inmaculada Santiago Die (DNI 3772196S), que l’encesa dels llums de Nadal dels carrers de la població es portarà a terme el proper divendres 8 de desembre, mentre que l’obertura de llums de l’arbre de Nadal de la Plaça Mn. Jacint Verdaguer es durà a terme el dissabte dia 9 coincidint amb l’activitat infantil que s’hi celebrarà.

(5)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

6.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada amb data 14/11/2017, núm. E2017011885 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i seients al següent establiment, pel període i espai que s’indica:

Sol.licitant: Mònica Teixeira Hidalgo

DNI: 43678146L

Nom establiment: Bar Chapete

Lloc: C/Lleida, 3 baixos període: tot l’any

Espai: 22 m2

SEGON: Aprovar-ne la respectiva liquidació tributària que se’n merita d’acord amb l’art. 6, epígraf 4 :”Taules, seients i mobiliari anàleg amb finalitat lucrativa” de l’esmentada ordenança.

1r període: octubre a desembre 2017 (1,10 € X 22 m2 X 3 mesos= 72,60 €

2on període: gener a maig 2018 (1,15 € X 22 m2 X 5 mesos)= 126,50 € 3r període: juny a setembre 2018 (2,25 € X 22 m2 X 4 mesos)= 198,00 € El pagament s’ha d’efectuar com a màxim el dia 10 del mes següent a la finalització de cada període impositiu:

Número de compte (si es vol fer mitjançant transferència bancària): ES93 2100 0075 11 0200003473

TERCER.- La durada de l´autorització d´ocupació serà únicament per les dates assenyalades en el primer punt del present acord.

(6)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

7.- AUTORITZACIÓ ÚS D´INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, amb data 16/11/2017 núm. E2017011951, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- No autoritzar als treballadors/es de la Residència de Gent Gran Sant Hilari, a ocupar la sala Moragues del centre AQUA per fer el sopar de Nadal, el dia 15 de desembre, a partir de les 17:00 h. fins a les 2 de la matinada del 16 de desembre, donat que aquesta instal·lació municipal no està destinada per a portar-hi a terme aquest tipus d’activitats si no és per situacions extraordinàries. SEGON: Notificar el present acord a les persones interessades.

A proposta de la regidoria de la hisenda municipal es passa a tractar el següent punt:

8.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures núm. 15/2017 per un import total de 37.328,85 €

(7)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

9.- CONTRACTACIÓ DE DUES PLACES TEMPORALS D’EDUCADORES DE L’ESCOLA BRESSOL “ LA BALDUFA “

Havent-se realitzat el procés selectiu per a la contractació de dues places temporals d’educadores de l’escola bressol “La Baldufa” convocades per acord de la Junta de Govern de 6 de novembre passat, i a proposta de la Mesa de selecció, els reunits, per unanimitat amb el vot en contra de la Sra. Gallardo, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- Contractar i nomenar la Sra. Anna Soler Turón, amb efectes des del dia 20 de novembre de 2017 i fins el 10 d’agost de 2018, a jornada complerta, com a educadora de l’escola bressol, Grup C1 Nivell 14.

SEGON.- Contractar i nomenar la Sra. Ariadna Bayés Ruiz, amb efectes des del dia 20 de novembre de 2017 i fins el 31 de juliol de 2018, a jornada parcial a raó de 15h/setmana, com a educadora de l’escola bressol, Grup C1 Nivell 14.

     

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(8)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 47 Caràcter: ordinari Data: 30/11/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

A. 1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Distribuïda entre els regidors/es, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(9)

B.- PART RESOLUTIVA

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

2.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Eduard Malet Busquets (DNI 79303615M), en representació de CUP Sacalm, amb data 28/11/2017 núm. registre E2017012038 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública a la següent entitat, pel període que s’indica:

Nom: Eduard Malet Busquets NIF/DNI: 79303614M

Entitat: CUP SACALM

Tema: Acte de campanya eleccions autonòmiques 21 D Lloc: plaça Dr. Gravalosa

Dies: 10/12/2017

Hora: 10:00 h

SEGON: D’acord amb l’art. 5 “Beneficis fiscals”: les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la corresponent taxa de l’esmentada ordenança.

TERCER: Notificar el present acord al Sr. Eduard Malet Busquets, en representació de CUP Sant Hilari

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

3.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Pou Buxalleu (DNI 47957190M), en representació dels alumnes de 2on de batxillerat de l’INS Anton Busquets i Punset, amb data 27/11/2017, núm. registre E2017012018 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

(10)

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública a la següent entitat, pel període que s’indica:

Nom: Marta Pou Buxalleu

NIF/DNI: 47957190M

Entitat: Institut Anton Busquets i Punset

Tema: Els alumnes de 2on de Batxillerat volen posar una parada per recaptar diners pel viatge de final de curs

Lloc: Mercat dels diumenges Dies: 3/10 i 17 de desembre

SEGON: D’acord amb l’art. 5 “Beneficis fiscals”: les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la corresponent taxa de l’esmentada ordenança.

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. Marta Pou Buxalleu, en representació dels alumnes de 2on de batxillerat de l’INS Anton Busquets i Punset.

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

4.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada, a aquestes efectes, per la Sra. Carmen Timoneda Bosch (DNI 77891725V), en representació de l’entitat local “Dones La Violeta”, amb data 27/11/2017, núm. registre E2017012028 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública a la següent entitat, pel període que s’indica:

(11)

Nom: Carmen Timoneda Bosch

DNI: 77891725V

Entitat: Dones La Violeta

Tema: Parada de flors per la Marató Lloc: Plaça Dr. Gravalosa Dies: 16 i 17 de desembre Horari: 9 h a 13:30 h

SEGON: D’acord amb l’art. 5 “Beneficis fiscals”: les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la corresponent taxa de l’esmentada ordenança. TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. Carmen Timoneda Bosch, en representació de l’entitat local “Dones La Violeta”.

A proposta de la regidoria de benestar social i solidaritat, es passa a tractar el següent punt:

5.- ATORGAMENT AJUTS SOCIALS

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, amb data 27/11/2017, núm. E2017012039 i el respectiu informe de valoració de data 28/11/2017, emès pels SBAS del Consell Comarcal de La Selva, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- Atorgar l’ajut social a la persona i per al concepte que s´indica: - Nom: Martí Rispau Subirà (DNI 40259072X)

- Concepte: Ajut per a neteja de xoc - Import: 171,90 €

SEGON.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària 04 231 48900- ajuts socials a persones - del Pressupost de l’any 2017.

(12)

següent punt:

6.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPRA, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D’UN DESFIBRIL.LADOR AL BARRI DEL SERRAT

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD

PRIMER.- Aprovar la compra que s´indica i aprovar-ne la seva despesa, a l´empresa que a continuació es detalla:

Concepte: compra, instal·lació i manteniment d’un desfibril·lador al barri del Serrat.

Empresa adjudicatària : TECHNOLOGY 2050, SL (CIF B66071143) Preu : 1.745,19 € + IVA que resulti aplicable.

SEGON.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària 19 924 61901- inversions participatives en espais públics - del Pressupost de l’any 2017.

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

7.- SOL.LICITUD SUPRESSIÓ APARCAMENT DAVANT D’UN COMERÇ DE BASAR Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Zmirone Wu (X4154708B), amb data 29/11/2017, núm. E2017012047, demanant la supressió de l’aparcament existent davant de l’establiment de basar del C/Girona, 6 – 10, per tal de facilitar la visibilitat de l’aparador, així com la seguretat i l’accés dels vianants a l’establiment. Els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- No autoritzar la supressió de l’aparcament en una línia de sis metres, davant de l’establiment de basar del C/Girona, 6 – 10 d’aquest municipi , per analogia amb la resta de carrers i comerços de la zona, a més, de la manca de llocs d’estacionament existent en aquest lloc.

(13)

8.- PART DELIBERATIVA

Totes les persones assistents posen en comú, deliberen i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI

Es presenta el pressupost del Consell Comarcal de La Selva, per un import de 960,00 € i, es valora la possibilitat de demanar-ne algun altre, abans de decidir qui ha de realitzar els treballs.

PLA DE MOBILITAT

Es repassen i es valoren les propostes presentades en el primer esborrany del Pla de Mobilitat.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(14)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 48 Caràcter: ordinari Data: 04/12/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Jennifer Gallardo Bustos Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Distribuïda entre els regidors/res, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(15)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

2.- AUTORITZACIÓ ÚS D´INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

Atesa la sol·licitud presentada a aquests efectes, pel Sr. Ridouan El Mardi (DNI 46286336D), en representació de la Comunitat Islàmica de Sant Hilari Sacalm, amb data 04/12/2017 núm. E2017012100, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- Autoritzar a la Comunitat Islàmica de Sant Hilari Sacalm, l´ús del pavelló municipal d’esports per disputar un torneig de futbol sala per la Marató, que tindrà lloc els propers dies 8 i 9 de desembre.

SEGON.-No estarà obligada al pagament de la corresponent taxa per tractar-se d’una entitat local.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Ridouan El Mardi, en representació de la Comunitat Islàmica de Sant Hilari Sacalm

A proposta de la regidoria de la hisenda municipal, es passa a tractar el següent punt:

3.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 16/2017 per un import total de 46.454,22 €

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

(16)

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm.: 49 Caràcter: ordinari Data: 12/12/2017 Horari: de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament Hi assisteixen:

Joan Ramon Veciana Martínez Jordi Rotllant Cors

Judit Gómez Fugarolas Susanna Vilar Bassó

Màrius Valls Plans, Secretari

Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats Jordi Moragas Rotllant

Cristina Tejedor Sala

Desenvolupament de la sessió

A.- 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

(17)

B.- PART RESOLUTORIA

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

2.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Tejedor (DNI 53025313D), amb data 11/12/2017, núm. registre E2017012039 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública a la següent entitat, pel període que s’indica, per recaptar diners pel viatge de curs dels alumnes de 6è :

Entitat: Escola Guilleries Tema:

-Dies 16 i 17 de desembre: Parada a la Plaça Gravalosa -Dia 24 de desembre, al matí: cantada de nadales a la plaça Gravalosa i pels carrers de la població

SEGON: D’acord amb l’art. 5 “Beneficis fiscals”: les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la corresponent taxa de l’esmentada ordenança. TERCER: Notificar el present acord a la Sra. Cristina Tejedor, en representació dels alumnes de 6è de l’escola Guilleries.

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

3.- AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMIMI PÚBLIC MUNICIPAL

Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Serradesanferm (40365540B), amb data 07/12/2017, núm. registre E2017012124 i, d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal núm. 3.1 reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, aprovada el 28 de gener de 2016, els reunits, per unanimitat adopten el següent

(18)

ACORD

PRIMER: Autoritzar l’ocupació de la via pública a la següent entitat, pel període que s’indica:

Entitat: Junts per Catalunya

Tema: Instal·lació d’una carpa de propaganda en període de campanya electoral

Data: 17/12/2017

Lloc: Plaça Gravalosa (davant del Banc Sabadell) Horari: 9:30h a 13:30 h.

SEGON: D’acord amb l’art. 5 “Beneficis fiscals”: les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la corresponent taxa de l’esmentada ordenança.

TERCER: Notificar el present acord al Sr. Miquel Serradesanferm, en representació de Junts per Catalunya

A proposta de la regidoria d’activitats culturals i cultura popular, es passa a tractar el següent punt:

4.- CESSIÓ D’UNA CAPGROSSA A L’ASSOCIACIÓ DE PARES DE FAMÍLIA DEL COL.LEGI SANT JOSEP

Atesa la sol·licitud presentada, a aquests efectes, per la Sra. Mireia Colon Bosch (DNI 40340685L), en representació de l’Associació de Pares de Família del col·legi Sant Josep, amb data 11/12/2017, núm. E2017012144, els reunits per unanimitat, adopten el següent

ACORD

PRIMER.- Cedir l’ús de la capgrossa de “la dona del monyo”, a l’Associació de Pares de Família del col·legi Sant Josep, per a realitzar un treball de l’escola. SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Mireia Colon Bosch, en representació de l’Associació de Pares de Família de col·legi Sant Josep

(19)

A proposta de l’Alcalde, exercint competències en la matèria específica de governació i recursos humans, es passa a tractar el següent punt:

5.- RESOLUCIONS EN MATÈRIA LABORAL

Atesa la sol·licitud presentada, a aquests efectes, amb data 11/12/2017, núm E2017012147, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar la renuncia per part de la treballadora, Sara Polo Cubero (77921518W), amb efectes d’1 de gener de 2018, a la reducció de la jornada per cura de fill menor de 12 anys.

A proposta de la regidoria de la hisenda municipal, es passa a tractar el següent punt:

6.- APROVACIÓ DE DESPESES

D´acord amb l´art. 185 del RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i amb els art.58 a 60, en relació amb els art. 54 a 57 del RD 500/1990, de 20 d´abril, que la desenvolupa, els reunits, per unanimitat, adopten el següent

ACORD

Aprovar el reconeixement i liquidació de les obligacions, i, en el seu cas, l´autorització i disposició de la despesa simultània, resultants de la relació de factures 17/2017per un import total de 53.501,40 €

C.- PART DELIBERATIVA

Totes les persones assistents posen en comú, deliberen i prenen en consideració el seguiment dels diversos temes atenyents a cada regidoria i la gestió dels diferents assumptes concernents a cadascuna d’elles, i, entre altres, sobre els següents temes:.

(20)

S’exposen i es decideixen les activitats previstes per incloure a l’agenda del mes corresponent al gener de 2018.

COMUNICACIÓ

S’exposen i es decideixen les noticies a publicar durant la setmana. L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i Plau

L’Alcalde

Figure

Updating...

References

Related subjects :