SOLLICITUD D AJUTS DE SUPORT A L ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L ALT CAMP PER AL CURS

Texto completo

(1)

Dades del sol—licitant (pare, mare o tutor/a legal) (ESCRIVIU, SI US PLAU, EN MAJÚSCULA)

NOM I COGNOMS :

NIF/NIE :

Dades del domicili familiar

Adreça:

Núm: Pis: Porta:

Urbanització Població:

Telèfon/s C. Postal:

Dades dels infants i joves que s’han de beneficiar de l’/ls ajut/s (marqueu amb una

X

l’/els ajut/s sol—licitat/s)

Cognoms Nom Nivell Centre docent (Escola / Institut)

MENJA DOR DES PLAÇA MENT LLIB RES

___________________________________, ________, de _______________ de 2013 (Municipi) (dia) (mes)

IL—LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

Signatura de qui sol—licita (pare, mare, tutor legal)

SOL—LICITUD D’AJUTS DE SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP PER AL

CURS 2013-2014

Hora: Data:

Entrada núm. Sortida núm.

(2)

Pels ajuts de DESPLAÇAMENT: DADES DE L’/LS INFANTS/JOVES

Dades de l’infant/jove 1

Dades de l’infant/jove 2 (en cas d’haver-n’hi més de dos fills, fer fotocòpies d’aquesta pàgina i omplenar aquests apartats)

Per ajuts de DESPLAÇAMENT i/o LLIBRES: DADES BANCÀRIES DEL SOL—LICITANT (pare, mare o tutor legal)

Banc o caixa d’estalvis (nom):

Adreça:

Codi Postal:

Població:

Número de la llibreta o compte corrent

Banc o caixa Agència Control Número de compte corrent

Diligència de conformitat de l’entitat financera

Les dades anteriors coincideixen amb les existents en aquesta oficina

El/la director/a

Signatura i segell

Cognoms:

Nom:

Distància entre el domicili i el centre (indiqueu km, en un sentit de trajecte): Km

2 viatges

Nombre de viatges diaris que fa l’infant/jove (marcar amb una “X” el nombre de

viatges corresponent)

4 viatges

Vehicle particular

Autobús

El desplaçament es realitza amb (marcar amb una “X” el que correspongui)

Utilitza el servei de menjador

No

Cognoms:

Nom:

Distància entre el domicili i el centre (indiqueu km, en un sentit de trajecte): Km

2 viatges

Nombre de viatges diaris que fa l’infant/jove (marcar amb una “X” el nombre de

viatges corresponent)

4 viatges

Vehicle particular

Autobús

El desplaçament es realitza amb (marcar amb una “X” el que correspongui)

Utilitza el servei de menjador

No

El/la senyor/a ...,

com a pare, mare, o tutor/a legal autoritza que el pagament de l’/els ajut/s de

...

es faci efectiu a

...

(3)

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Quins ajuts podeu sol·licitar:

-Ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques -Ajuts individuals de desplaçament de caràcter no obligatòri

-Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar A qui van sdreçats aquests ajuts:

Als infants i joves (de P-3 fins a 4rt d’ESO) escolaritzats als centres educatius de l’Alt Camp Llindars de renda mensuals/anuals de la família:

La unitat familiar no podrà superar els llindars de renda familiar següents: MEMBRES FAMILIA INGRESSOS MÀXIMS MENSUALS (€) INGRESSOS MÀXIMS ANUALS (€) 1 532,51 6.390,12 2 612,38 7.348,56 3 692,26 8.307,12 4 772,14 9.265,68 5 852,02 10.224,24 6 931,89 11.182,68 7 1.011,77 12.141,24

Membres de la família dels quals es tenen en compte els ingressos:

-Pare, mare o tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció del menor. -Infants i/o joves que es beneficien l’ajut

-Germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili

-Germans més grans de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial

-Ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors. Cal acreditar-ho amb el certificat de convivència corresponent.

-En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar Lloc de presentació de les sol·licituds:

Consell Comarcal de l’Alt Camp.

C/ Mossèn Martí, 3 de Valls. Telèfon: 977 60 85 60 Fax: 977 61 30 71 Termini i horari de presentació de les sol·licituds:

Termini ordinari: fins el 21 de juny de 2013 De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores

Fora de termini: no s’atendrà cap sol·lictud presentada fora de termini, a excepció que compleixi algun dels requisits contemplats en l’art. 3.2 de les bases que regeixen aquests ajuts (matriculació al setembre, arribada posterior a la comarca i criteri professionals) i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària.

Observacions:

La presentació de la sol·licitud de l’ajut implicarà l’autorització al Consell Comarcal de l’Alt Camp i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per obtenir les dades necessàries per determinar la renda disponible a efectes de l’ajut mitjançant l’Administració Tributària corresponent

Esmenes de les sol·licituds:

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, si no reuneixin els requisits establerts en aquestes bases o els manca documentació, o bé es considera convenient esmenar-les o modificar-les, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni els defectes o millori els termes de la sol·licitud o presenti la documentació requerida

(4)

Documentació general

Sol—licitud

A

utorització d’obtenció de dades, adjuntada en el full annex a aquesta sol—licitud

Original del NIF – NIE - passaport dels membres de la unitat familiar

Original del certificat de convivència del nucli familiar, emès per lAjuntament

Documentació específica

En cas de separació o divorci

Sentència de separació i/o conveni regulador

En cas de discapacitat

Certificat emès per l’ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials)

Per a més informació us podeu adreçar a: Consell Comarcal de l’Alt Camp

C/ Mossèn Martí, 3 de Valls. Telèfon: 977 60 85 60 Fax: 977 61 30 71 culturaiensenyament@altcamp.cat

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que consten en aquesta sol·licitud s’incorporaran en un fitxer de responsabilitat del Consell Comarcal de l'Alt Camp, amb CIF P 9300005 G. D’acord amb la Llei orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la informació facilitada pels peticionaris d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per gestionar aquest programa d’ajuts. Les persones interessades podran sol·licitar a l’administració comarcal l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

(5)

ANNEX 1

AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE DADES PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DE SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

COGNOMS I NOM

PARENTIU AMB L’ALUMNE/A DNI/NIE

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

TELÈFON DE CONTACTE CORREU

ELECTRÒNIC NÚM. REGISTRE SOL·LICITUD

DADES DEL PROCEDIMENT

EXPEDIENT BS 2013/012, CE 2013/014, CE 2013/015, CE 2013/2016

TÍTOL Covocatòria pública per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres escolars, desplaçament no obligatòri i menjador.

AUTORITZO al Consell Comarcal de l’Alt Camp perquè sol·liciti les dades següents:

Consultar a l’Administració Tributària les dades de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en període voluntari, i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període.

Consultar a l’Ajuntament el volant de convivència

Consultar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, les dades complertes del títol de família nombrosa

Consultar a l’ICASS les dades bàsiques del grau de discapacitat

______________________, dia ___ de/d’ _______________________ de ________. signatura

Delegació de representació:

En el cas que es sol·licitin les dades de més d’una persona, totes elles han de signar la sol·licitud.

La resta de membres de la unitat de convivència designem com a representant amb relació a tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut de menjador, llibres i desplaçament escolar a qui figuri com a sol·licitant. El sol·licitant accepta aquesta representació.

PARENTIU DNI NOM I COGNOMS SIGNATURA

Pare Mare ________ ________ ________ ________ ________ ______________________, dia ___ de/d’ _______________________ de ________. signatura

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :