Lugar: Ayuntamiento de Silla. Día: Hora: de a y de 16:00 a 18:00 Día: Hora: de a 14.00

Download (0)

Full text

(1)

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2017, de la Direcció General de l’Aigua, relativa a la informació pública i alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’ex-propiació forçosa incoat amb motiu de l’obra d’ampliació de col·lector de pluvials, modulació i lliurament de cabals i recuperació mediambiental del sistema de drenatge en la partida de La Bega. Fase IV. TM de Silla. Expedient número 2017/1. [2017/10145]

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Direc-ción General del Agua, relativa a la informaDirec-ción pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del expe-diente de expropiación forzosa incoado con motivo de la obra de ampliación de colector de pluviales, modulación entrega de caudales y recuperación medioambiental del sistema de drenaje en la partida de La Bega. Fase IV. TM de Silla. Expediente número 2017/1. [2017/10145]

El artículo 130 del Real decreto legislativo 1/20014, de 20 de julio (BOE núm. 176 de fecha 24.07.2001), por el se aprueba el texto refun-dido de la Ley de aguas, en su párrafo primero dice textualmente: «La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expro-piación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente».

El proyecto de ampliación colector de pluviales. Modulación entre-ga de caudales y recuperación medioambiental del sistema de drenaje en la partida de La Bega. Fase IV. TM de Silla, (València), se enmarca en la fase IV de las medidas de drenaje del casco urbano de Silla, y fue aprobado en fecha 7 de noviembre de 2016.

La Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de ges-tión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, (DOGV 546, 28.12.2006), en la disposición única declara, entre otras, de utilidad pública o interés social y urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra d’ampliación del colector de pluviales, modulación de entrega de caudales y recuperación medioam-biental del sistema de drenaje en la partida de La Bega. Fase IV de Silla (Valencia).

En consecuencia, se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la urgente ocupación (art. 56 Regla-mento Expropiación Forzosa).

Plazo: 15 días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y dere-chos afectados por la expropiación forzosa.

Lugar: Ayuntamiento de Silla. Día: 30.11.2017.

Hora: de 09.30 a 14.00 y de 16:00 a 18:00 Día: 01.12.2017.

Hora: de 09.30 a 14.00

El presente señalamiento será notificado por cédula a los afectados cuya relación figura expuesta en el tablón de edictos de los indicados ayuntamientos. A los efectos de acreditar la titularidad de los bienes y derechos afectados, se recomienda asistir al levantamiento de actas previas con los títulos de propiedad de que dispongan.

Se significa que el presente anuncio se publica igualmente a los efectos establecidos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común, para las personas interesadas que figuran como desconocidos o con domicilio ignorado.

Información:

Dirección General del Agua, Subdirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, ciudad administrativa 9 d’octubre, calle de la Democracia, 77 Torre 1 6.ª planta, 46018 València.

València, 7 de noviembre de 2017.– El director general del Agua, p. d. de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá-tico y Desarrollo Rural ( R 27.07.2015, DOGV 7582 de 30.07.2015): Manuel Aldeguer Sánchez.

L’article 130 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (BOE 176, de data 24.07.2001), pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, en el paràgraf primer diu textualment: “L’aprovació dels pro-jectes d’obres hidràuliques d’interés general portarà implícita la decla-ració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i l’adquisició de drets als fins d’expropiació forçosa i ocupació temporal d’acord amb el que disposa la legislació corresponent”.

El projecte d’ampliació del col·lector de pluvials. Modulació i lliu-rament de cabals i recuperació mediambiental del sistema de drenatge a la partida de La Bega. Fase IV. TM de Silla, (València), s’emmarca en la fase IV de les mesures de drenatge del nucli urbà de Silla, i va ser aprovat en data 7 de novembre de 2016.

La Llei 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, (DOGV num. 546, de data 28.12.2006) en la disposició única declara, entre altres, d’utilitat pública o interés social i urgent ocupació, els terrenys afectats per les obres d’ampliació del col·lector de pluvials. Modulació i lliurament de cabals i recuperació mediambiental del sistema de dre-natge a la partida de La Bega. Fase IV. TM de Silla (València).

En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats per l’ocupació urgent (art. 56 Reglament Expropiació Forçosa).

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Alçament d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa.

Lloc: Ajuntament de Silla. Dia: 30.11.2017.

Hora: de 09.30 a 14.00 i de 16:00 a 18:00 Dia: 01.12.2017.

Hora: de 09.30 a 14.00

Aquest assenyalament es notificarà per cèdula a les persones afec-tades la relació de les quals figura exposada en el tauler d’edictes dels ajuntaments indicats. A l’efecte d’acreditar la titularitat dels béns i drets afectats, es recomana assistir a l’alçament d’actes prèvies amb el títols de propietat de què disposen.

Es fa saber que aquest anunci es publica igualment als efectes esta-blits en el article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, per a les persones interessades que figuren com a desconeguts o amb domicili ignorat

Informació:

Direcció General de l’Aigua, Subdirecció General de Planificació i Infraestructures Hidràuliques, ciutat administrativa 9 d’Octubre, carrer de la Democràcia, 77 torre 1 6a planta, 46018 Vàlencia.

València, 7 de novembre de 2017.– El director general de l’Ai-gua, p. d. del conseller d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (R 27.07.2015, DOGV 7582 de 30.07.2015): Manuel Aldeguer Sánchez.

(2)

Actes Previes a l´ Ocupació . T .M. de Silla, (V alència) Par c Pr opietari Adr eça Localidat CP S.Expr S.Serv Cultiu Clasificació 11 6

Maria Josefa Planells Ferrer

C/ San Roque, 96 Silla 46460 2512 0 Horta No urbanitzable 166

Jose Forner San Lorenzo

C/ Santa Teresa, 7 Silla 46460 1851 0 Fruiters No urbanitzable 11 3

Elvira Zaragoza Simeon

C/ Animes,14 Silla 46460 1756 0 Horta No urbanitzable 165

Hros. de Julio Zaragoza Garcia

C/ Montesa, 44 Silla 46460 2148 0 Horta No urbanitzable 203 Herederos de Jose V. Forner Valero C/ Jor ge Juan, 24-07 Pta 19 Valencia 46004 656 0 Horta No urbanitzable 211 V icente Valero Espuig C/ El Port,7 Pta3 Bj Silla 46460 738 0 Tarongers No urbanitzable 215 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 333 0 Horta No urbanitzable Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 5 V icente Valero Espuig C/ El Port,7 Pta3 Bj Silla 46460 319 0 Horta No urbanitzable 217 Josefa V idal Catala C/ Forns, 27 Silla 46460 991 157 Horta No urbanitzable 2 Nuria V idal Simeon

C/ Blasco Ibañez, 101 Pta9

Massanassa 46470 306 50 Tarongers No urbanitzable 1 Luis V

icente Moliner Fernandez

Pz Poble De Silla,7- Pta1

Silla 46460 1334 190 Tarongers No urbanitzable 148

Carmen Giner Zaragoza

C/ Nuestra Señora De Los

Angeles,5 Silla 46460 853 11 6 Horta No urbanitzable 62 Hros. de Juan Antonio Delgado Aleixandre C/

Albaro De Bazan 10, Pta-15

Valencia 46010 2685 0 Tarongers No urbanitzable 139 Alberto Sanramon Aguado C/ V

irgen Desamparados, 10 Pta-3

Silla 46460 1753 0 Fruiters No urbanitzable 43

Jose Marti Magallo

C/

V

icente Blasco Ibañez, 6

Sollana 46430 713 0 Horta No urbanitzable 130 Luis V

icente Moliner Fernandez

Pz Poble De Silla, 7 Pta 1

Silla 46460 1294 0 Horta No urbanitzable 42 Hros. de

Alberto Comi Lopez

C/ Francisco De Asis,2 Pta 7 Mislata 46920 459 0 Tarongers No urbanitzable 34 M Nilda Valero Zaragoza C/ Benemerita,8 Silla 46460 1939 0 Tarongers No urbanitzable 99

Maria Luisa Benaches Martinez

C/ Valencia,45 Pta 1 Silla 46460 822 0 Horta No urbanitzable 36

Jose Brull Olmos

C/ Jose Maria Peman,49

Silla 46460 825 0 Tarongers No urbanitzable 37

Eduardo Navarro Rios

C/ Mestre Rivera,18 Pta 1

Silla 46460 419 0 Horta No urbanitzable 38 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 344 0 Horta No urbanitzable 38 Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 344 0 Horta No urbanitzable 39

Jose Gimeno Zaragoza

C/ Pilar , 30 Silla 46460 869 0 Tarongers No urbanitzable 1 Jose Alapont Rosaleny C/ Hernan Cortes, 83 Silla 46460 2901 0 Horta No urbanitzable 2 Jose Alapont Rosaleny C/ Hernan Cortes, 83 Silla 46460 920 0 Horta No urbanitzable 3

Francisca Pons Salvador

C/ Santa Teresa, 33 Pta-4 Silla 46460 1562 0 Fruiters No urbanitzable 4 Purificacion Alvarez Hidalgo

C/ San Roque 129, Pta 16

Silla 46460 1596 0 Horta/nr No urbanitzable 4 Daniel Torrijos Serrano

C/ San Roque, 129 Pta 16

Silla 46460 1596 0 Horta/nr No urbanitzable 68

Alfonso Santamans Puchalt

Avd Luis V ives 9, Pta 5 Silla 46460 1800 0 Horta No urbanitzable 71 Enrique Alapont Fortuny C/ La Fuente 45 Pta 1 Catarroja 46470 4323 0 Horta No urbanitzable

(3)

30

1

14

72

Carmen Domingo Monforte

C/ Libertad,4 B Silla 46460 2585 0 Arros No urbanitzable

Jose Domingo Monforte

Avd. Marques De Sotelo,3 Pta 8

Valencia 46002 31 1 14 74

Maria Isabel Mas Javier

C/ Maestro Ribera, 34 Silla 46460 2000 0 Arros No urbanitzable 32 1 14 158 Josefa Giner V idal C/ V alencia, 51 Silla 46460 690 0 Arros No urbanitzable 33 1 14 149 Hros. de

Tomas Falco Marzo

Av . Baron De Carcer , 49 Valencia 46001 213 0 Arros No urbanitzable 34 1 14 82

Carmen Espuig Magallo

C/ V alencia, 75-2 Silla 46460 447 0 Arros No urbanitzable 35 1 15 11 3 Jose Gimeno Sl Cm V iejo Beniparrell, 2 Silla 46460 253 0 Tarongers No urbanitzable 36 1 15 5 V icente

Alfonso Pons Simeon

C/ San V icente 41 Alcàsser 46290 241 0 Tarongers No urbanitzable 37 1 15 254 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 337 0 Arros No urbanitzable Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 38 1 15 7 Hros. de Alberto Domingo Verdeño C/ Valencia, 52 Pta 1 Silla 46460 183 0 Arros No urbanitzable 2001 1 31 9002

Acequia Real Del Jucar

C/ Correo V iejo, 6 Valencia 46001 64 0 Sèquia No urbanitzable 2002 1 14 9006

Acequia Real Del Jucar

C/ Correo V iejo, 6 Valencia 46001 197 0 Sèquia No urbanitzable 3001 1 31 9006

Confederacion Hidrografica Del Jucar

Avd. Blasco Ibañez, 48

Valencia 46010 2149 0 Sèquia No urbanitzable 3002 1 15 9016

Confederacion Hidrografica Del Jucar

Avd. Blasco Ibañez, 48

Valencia 46010 1785 0 Sèquia No urbanitzable 4001 1 30 9001 Ajuntament de Silla Pz Poble,1 Silla 46460 700 0 Camí No urbanitzable 5001 1 31 74

Jose Federico San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 2 Silla 46460 0 198 Tarongers No urbanitzable 5002 1 31 75

Jose Federico San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 2 Silla 46460 0 97 Tarongers No urbanitzable 5002 1 31 75

Francisco Jose San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 1 Silla 46460 0 97 Tarongers No urbanitzable 5003 1 31 76 M Nilda Valero Zaragoza C/ Benemerita,8 Silla 46460 0 86 Tarongers No urbanitzable 5004 1 13 224

Jose Maria Ramon Lahoz

C/ Del Pilar ,12 Pta 1 Silla 46460 0 57 Tarongers No urbanitzable

(4)

Afectados. Convocatoria de Actas Previas. . T .M. de Silla, (V alencia) Par c Titular Dir ección Localidad CP S.Expr S.Serv Cultivo Clasificación 11 6

Maria Josefa Planells Ferrer

C/ San Roque, 96 Silla 46460 2512 0 Huerta No urbanizable 166

Jose Forner San Lorenzo

C/ Santa Teresa, 7 Silla 46460 1851 0 Frutales No urbanizable 11 3

Elvira Zaragoza Simeon

C/ Animes,14 Silla 46460 1756 0 Huerta No urbanizable 165

Hros. de Julio Zaragoza Garcia

C/ Montesa, 44 Silla 46460 2148 0 Huerta No urbanizable 203 Herederos de Jose V. Forner Valero C/ Jor ge Juan, 24-07 Pta 19 Valencia 46004 656 0 Huerta No urbanizable 211 V icente Valero Espuig C/ El Port,7 Pta3 Bj Silla 46460 738 0 Naranjos No urbanizable 215 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 333 0 Huerta No urbanizable Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 5 V icente Valero Espuig C/ El Port,7 Pta3 Bj Silla 46460 319 0 Huerta No urbanizable 217 Josefa V idal Catala C/ Forns, 27 Silla 46460 991 157 Huerta No urbanizable 2 Nuria V idal Simeon

C/ Blasco Ibañez, 101 Pta9

Massanassa 46470 306 50 Naranjos No urbanizable 1 Luis V

icente Moliner Fernandez

Pz Poble De Silla,7- Pta1

Silla 46460 1334 190 Naranjos No urbanizable 148

Carmen Giner Zaragoza

C/ Nuestra Señora De Los

Angeles,5 Silla 46460 853 11 6 Huerta No urbanizable 62 Hros. de Juan Antonio Delgado Aleixandre C/

Albaro De Bazan 10, Pta-15

Valencia 46010 2685 0 Naranjos No urbanizable 139 Alberto Sanramon Aguado C/ V

irgen Desamparados, 10 Pta-3

Silla 46460 1753 0 Frutales No urbanizable 43

Jose Marti Magallo

C/

V

icente Blasco Ibañez, 6

Sollana 46430 713 0 Huerta No urbanizable 130 Luis V

icente Moliner Fernandez

Pz Poble De Silla, 7 Pta 1

Silla 46460 1294 0 Huerta No urbanizable 42 Hros. de

Alberto Comi Lopez

C/ Francisco De Asis,2 Pta 7 Mislata 46920 459 0 Naranjos No urbanizable 34 M Nilda Valero Zaragoza C/ Benemerita,8 Silla 46460 1939 0 Naranjos No urbanizable 99

Maria Luisa Benaches Martinez

C/ Valencia,45 Pta 1 Silla 46460 822 0 Huerta No urbanizable 36

Jose Brull Olmos

C/ Jose Maria Peman,49

Silla 46460 825 0 Naranjos No urbanizable 37

Eduardo Navarro Rios

C/ Mestre Rivera,18 Pta 1

Silla 46460 419 0 Huerta No urbanizable 38 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 344 0 Huerta No urbanizable 38 Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 344 0 Huerta No urbanizable 39

Jose Gimeno Zaragoza

C/ Pilar , 30 Silla 46460 869 0 Naranjos No urbanizable 1 Jose Alapont Rosaleny C/ Hernan Cortes, 83 Silla 46460 2901 0 Huerta No urbanizable 2 Jose Alapont Rosaleny C/ Hernan Cortes, 83 Silla 46460 920 0 Huerta No urbanizable 3

Francisca Pons Salvador

C/ Santa Teresa, 33 Pta-4 Silla 46460 1562 0 Frutales No urbanizable 4 Purificacion Alvarez Hidalgo

C/ San Roque 129, Pta 16

Silla 46460 1596 0 Huerta/nr No urbanizable 4 Daniel Torrijos Serrano

C/ San Roque, 129 Pta 16

Silla 46460 1596 0 Huerta/nr No urbanizable 68

Alfonso Santamans Puchalt

Avd Luis V ives 9, Pta 5 Silla 46460 1800 0 Huerta No urbanizable 71 Enrique Alapont Fortuny C/ La Fuente 45 Pta 1 Catarroja 46470 4323 0 Huerta No urbanizable

(5)

30

1

14

72

Carmen Domingo Monforte

C/ Libertad,4 B Silla 46460 2585 0 Arrozal No urbanizable

Jose Domingo Monforte

Avd. Marques De Sotelo,3 Pta 8

Valencia 46002 31 1 14 74

Maria Isabel Mas Javier

C/ Maestro Ribera, 34 Silla 46460 2000 0 Arrozal No urbanizable 32 1 14 158 Josefa Giner V idal C/ V alencia, 51 Silla 46460 690 0 Arrozal No urbanizable 33 1 14 149 Hros. de

Tomas Falco Marzo

Av . Baron De Carcer , 49 Valencia 46001 213 0 Arrozal No urbanizable 34 1 14 82

Carmen Espuig Magallo

C/ V alencia, 75-2 Silla 46460 447 0 Arrozal No urbanizable 35 1 15 11 3 Jose Gimeno Sl Cm V iejo Beniparrell, 2 Silla 46460 253 0 Naranjos No urbanizable 36 1 15 5 V icente

Alfonso Pons Simeon

C/ San V icente 41 Alcàsser 46290 241 0 Naranjos No urbanizable 37 1 15 254 Jose Carmelo Valero Espuig C/ Dr . Peset Aleixandre, 14 Silla 46460 337 0 Arrozal No urbanizable Hros. de Elisa Valero Valero C/Port,7 Silla 46460 38 1 15 7 Hros. de Alberto Domingo Verdeño C/ Valencia, 52 Pta 1 Silla 46460 183 0 Arrozal No urbanizable 2001 1 31 9002

Acequia Real Del Jucar

C/ Correo V iejo, 6 Valencia 46001 64 0 Acequia No urbanizable 2002 1 14 9006

Acequia Real Del Jucar

C/ Correo V iejo, 6 Valencia 46001 197 0 Acequia No urbanizable 3001 1 31 9006

Confederacion Hidrografica Del Jucar

Avd. Blasco Ibañez, 48

Valencia 46010 2149 0 Azarbe No urbanizable 3002 1 15 9016

Confederacion Hidrografica Del Jucar

Avd. Blasco Ibañez, 48

Valencia 46010 1785 0 Azarbe No urbanizable 4001 1 30 9001 Ajuntament de Silla Pz Poble,1 Silla 46460 700 0 Camino No urbanizable 5001 1 31 74

Jose Federico San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 2 Silla 46460 0 198 Naranjos No urbanizable 5002 1 31 75

Jose Federico San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 2 Silla 46460 0 97 Naranjos No urbanizable 5002 1 31 75

Francisco Jose San Lorenzo Zaragoza

C/ Santa Teresa, 23 Pta 1 Silla 46460 Naranjos No urbanizable 5003 1 31 76 M Nilda Valero Zaragoza C/ Benemerita,8 Silla 46460 0 86 Naranjos No urbanizable 5004 1 13 224

Jose Maria Ramon Lahoz

C/ Del Pilar ,12 Pta 1 Silla 46460 0 57 Naranjos No urbanizable

Figure

Updating...

References