SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Divendres, 15 d abril de 2005 / Viernes, 15 de abril de 2005 Núm I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

192 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

S U M A R I

I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 22 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el pro-cediment per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2005/X3903]

II. AUTORITATS I PERSONAL a) PLANTILLES ORGÀNIQUES I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL 1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE de 6 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justí-cia i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la classificació dels llocs d’Intervenció i Tresoreria de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació.

[2005/X3773]

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

4. Universitats

Universitat d’Alacant

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2005, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs una plaça de professor associat en règim de contractació laboral per al curs 2004/2005.[2005/X3897]

Universitat de València

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005 del rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llis-ta provisional d’admesos i exclosos de les proves selec-tives d’accés al grup A, per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informació d’aquesta Universitat, convocades per Resolució de 25 de gener de 2005 (DOGV de 16.02.05). [2005/X3688]

5. Altres administracions Ajuntament d’Agost

Informació pública de l’aprovació de l’oferta d’ocupa-ció pública per a l’exercici 2005. [2005/M3732]

S U M A R I O

I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte ORDEN de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la implantación de sistemas de ges-tión de calidad en los centros educativos no universita-rios de la Comunidad Valenciana.[2005/X3903]

II. AUTORIDADES Y PERSONAL a) PLANTILLAS ORGÁNICAS

Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ORDEN de 6 de abril de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la clasificación de los puestos de Intervención y Tesorería de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos para su provisión por el sistema de libre designación.[2005/X3773]

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS 4. Universidades

Universidad de Alicante

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2005, de la Universi-dad de Alicante, por la que se convoca a concurso una plaza de profesor asociado en régimen de contratación laboral para el curso 2004/2005. [2005/X3897]

Universitat de València

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005 del rectorado de la Universitat de València, por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, por promo-ción interna, sector de administrapromo-ción especial, escala técnica superior de información de esta Universitat, convocadas por resolución de 25 de enero de 2005 (DOGV de 16.02.05).[2005/X3688]

5. Otras administraciones Ayuntamiento de Agost

Información pública de la aprobación de la oferta de empleo público para el ejercicio 2005. [2005/M3732]

D

IARI OFICIA

L

12581 12586 12587 12602 12602 12581 12586 12587 12602 12602

Any XXVIII Divendres, 15 d’abril de 2005 / Viernes, 15 de abril de 2005 Núm. 4.986

(2)

Ajuntament de Castalla

Informació pública de l’extracte de la convocatòria per a la provisió en propietat de cinc places d’agents de la policia local. [2005/F3825]

Ajuntament d’Elx

Informació pública de l’extracte de les bases de les convocatòries per al proveïment, mitjançant concurs, de llocs de treball de cap de secció.[2005/M3518]

Ajuntament de Guardamar del Segura

– Informació pública de l’extracte de la convocatòria per a la provisió de set places d’administratius d’admi-nistració general, per torn de promoció interna.

[2005/3871]

– Informació pública de l’extracte de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de psicòleg. [2005/F3870]

– Informació pública de l’extracte de la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’auxiliar de Cultura.

[2005/F3868]

Ajuntament de Petrer

Informació pública de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i composició del tribunal qualifica-dor del concurs oposició per a cobrir, en propietat, per promoció interna, una plaça d’intendent principal de la policia local. [2005/M3581]

Ajuntament de Sagunt

Extracte de les bases per cobrir en propietat 4 places de tècnic auxiliar de manteniment.[2005/X3594]

Ajuntament de Torrevieja

Informació pública de les bases i convocatòria de pro-ves selectipro-ves per a proveir una plaça d’agent de desen-volupament local. [2005/F3753]

Ajuntament de Xirivella

Informació pública de l’extracte de les bases que han de regir en el procés de selecció com a funcionari d’una plaça d’intendent de la policia local inclosa en la modificació de l’oferta d’ocupació pública de 2004.

[2005/Q3360]

Consorci Hospital General Universitari de València

RESOLUCIÓ de 29 de març 2005, del president del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es determina la composició nominal de les comissions de valoració del procés de provisió de diverses direccions de caràcter assistencial del grup A, del CHGUV, convocades per la Resolució de 14 d’octubre de 2004, del president del consorci (DOGV núm. 4.879, de 9 de novembre de 2004, Convocatòria CM/03/04). [2005/F3808]

c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 2 març de 2005, del conseller de Cul-tura, Educació i Esport, per la qual nomena els compo-nents del Comité Valencià de Disciplina Esportiva.

[2005/X3784]

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2005, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual proveeix la vacant anunciada per la Convocatòria 74/2004, de 17 de

Ayuntamiento de Castalla

Información pública del extracto de la convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de agen-tes de la policía local. [2005/F3825]

Ayuntamiento de Elche

Información pública del extracto de las bases de las convocatorias para la provisión, mediante concurso, de puestos de trabajo de jefe de sección. [2005/M3518]

Ayuntamiento de Guardamar del Segura

– Información pública del extracto de la convocatoria para la provisión de siete plazas de administrativos de administración general, por turno de promoción interna.

[2005/3871]

– Información pública del extracto de la convocatoria para la provisión de una plaza de psicólogo. [2005/F3870]

– Información pública del extracto de la convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar de Cultura.

[2005/F3868]

Ayuntamiento de Petrer

Información pública de la lista provisional de aspiran-tes admitidos y excluidos y composición del tribunal calificador del concurso-oposición para cubrir, en pro-piedad, por promoción interna, una plaza de intendente principal de la policía local. [2005/M3581]

Ayuntamiento de Sagunto

Extracto de las bases para cubrir en propiedad 4 plazas de técnico auxiliar de mantenimiento.[2005/X3594]

Ayuntamiento de Torrevieja

Información pública de las bases y convocatoria de pruebas selectivas para proveer una plaza de agente de desarrollo local. [2005/F3753]

Ayuntamiento de Xirivella

Información pública del extracto de las bases que han de regir en el proceso de selección como funcionario de una plaza de intendente de la policía local incluida en la modificación de la oferta de empleo público de 2004. [2005/Q3360]

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

RESOLUCIÓN de 29 de marzo 2005, del presidente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por la que se determina la composición nominal de las comisiones de valoración del proceso de provisión de diversas jefaturas de carácter asisten-cial del grupo A, del CHGUV, convocadas por Resolu-ción de 14 de octubre de 2004, del presidente del con-sorcio (DOGV nº 4.879, de 9 de noviembre de 2004, Convocatoria CM/03/04).[2005/F3808]

c) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educación y Deporte RESOLUCIÓN de 2 marzo de 2005, del conseller de Cultura, Educación y Deporte, por la que nombra a los componentes del Comité Valenciano de Disciplina Deportiva.[2005/X3784]

Conselleria de Territorio y Vivienda

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que provee la vacante anunciada por la Convocatoria 74/2004, de 17 de 12603 12603 12604 12604 12605 12605 12606 12606 12613 12614 12617 12603 12603 12604 12604 12605 12605 12606 12606 12613 12614 12617

(3)

desembre de 2004 (DOGV núm. 4.912, de 28 de desembre de 2004).[2005/3869]

4. Universitats

Universitat Politècnica de València

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2005, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball PF1247, subdirecto-ra del Centre de Formació de Postgsubdirecto-rau amb destí en el Centre de Formació de Postgrau d’aquesta Universitat, convocat per Resolució de 20 de desembre de 2004 (DOGV núm. 4.923, de 13 de gener de 2005).

[2005/X3847]

5. Altres administracions Ajuntament d’Algemesí

Nomenament com a funcionària de carrera de Susana Ferrís Camarasa, auxiliar administrativa de l’Ajunta-ment d’Algemesí. [2005/X3810]

Ajuntament de la Vall d’Uixó

Informació pública de l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici 2004.[2005/M3618]

d) CURSOS DE FORMACIÓ

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 14 de març de 2005, de la Direcció General d’Interior, per la qual es publica la programa-ció de cursos destinats a policies locals i la resta de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana i Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia a la Comunitat Valenciana, per a l’any 2005. [2005/X3689]

e) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE de 22 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es reconeix el dret a determinades indemnitzacions als funcionaris de carrera que van superar les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, convocatòries 23/99 i 24/99, i s’estableix el procediment per al seu cobrament. [2005/X3681]

III. CONVENIS I ACTES

a) CONVENIS INTERADMINISTRATIUS Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació de l’Addenda de modificació del conveni entre el Ministeri d’Educació i Ciència/Consell Superior d’Esports i la Comunitat Autònoma de València, per a la realització del Cens d’Instal·lacions Esportives en el seu àmbit territorial.

[2005/3528]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Superior d’Esports i la

diciembre de 2004 (DOGV núm. 4.912, de 28 de diciembre de 2004).[2005/3869]

4. Universidades

Universidad Politécnica de Valencia

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Universi-dad Politécnica de Valencia, por la que se resuelve el concurso para la provisión del puesto de trabajo PF1247, subdirectora del Centro de Formación de Postgrado con destino en el Centro de Formación de Postgrado de esta Universidad, convocado por Resolu-ción de 20 de diciembre de 2004 (DOGV núm. 4.923, de 13 de enero de 2005).[2005/X3847]

5. Otras administraciones Ayuntamiento de Algemesí

Nombramiento de funcionaria de carrera a Susana Ferrís Camarasa, como auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Algemesí.[2005/X3810]

Ayuntamiento de La Vall d’Uixó

Información pública de la oferta de empleo correspon-diente al ejercicio 2004. [2005/M3618]

d) CURSOS DE FORMACIÓN

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, de la Direc-ción General de Interior, por la que se publica la pro-gramación de cursos destinados a los Policías Locales y demás personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana y Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Valenciana para el año 2005. [2005/X3689]

e) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ORDEN de 22 de marzo de 2005, del conseller de Justi-cia y Administraciones Públicas, por la que se reconoce el derecho a determinadas indemnizaciones a los funcio-narios de carrera que superaron las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector administración especial, inge-nieros técnicos agrícolas, Convocatorias 23/99 y 24/99, y se establece el procedimiento para su cobro.[2005/X3681]

III. CONVENIOS Y ACTOS

a) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Presidencia de la Generalitat

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la directo-ra genedirecto-ral de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valen-ciana, por la que se dispone la publicación de la Addenda de modificación del Convenio entre el Minis-terio de Educación y Ciencia/Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Valencia para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas en su ámbito territorial.[2005/3528]

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la directo-ra genedirecto-ral de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valen-ciana, por la que se dispone la publicación del Conve-nio de colaboración entre el Consejo Superior de 12618 12619 12619 12620 12624 12630 12632 12618 12619 12619 12620 12624 12630 12632

(4)

Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Genera-litat Valenciana, per a despeses de gestió en el Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota, de València. [2005/3526]

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i la Genera-litat Valenciana (Comunitat Valenciana) per a la realit-zació del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic.

[2005/3530]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005, de la directora general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Superior d’Esports, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Genera-litat Valenciana, l’Ajuntament de València i la Reial Federació Espanyola de Ciclisme per a despeses de gestió, i d’equipament i infraestructures, en el Centre Especialitzat d’Alt Rendiment de Ciclisme en Pista a València. [2005/S3577]

b) CONVENIS COL·LECTIUS

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial definitiva per a l’any 2004 i la inicial per al 2005, d’acord amb l’article 25 del Conveni Col·lectiu d’Esta-cions de Servici de la Comunitat Valenciana (Codi núm. 8000185).[2005/S3770]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord sobre rela-cions laborals i drets sindicals del personal al servici de l’administració de justícia transferit a la Generalitat Valenciana, subscrit entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindi-cals CCOO, CSI-CSIF, UGT-PV, STAPV-Iv i CEM-SATSE, presents en la Mesa Sectorial de Justícia de la Comunitat Valenciana.[2005/F3769]

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 30 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l’organització d’activitats per a la formació en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport durant l’any 2005. [2005/3904]

Conselleria de Benestar Social

RESOLUCIÓ de 31 març de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crè-dits que han de finançar les ajudes convocades mit-jançant l’Orde de 30 de novembre de 2004, de la Con-selleria de Benestar Social per la qual es convoquen ajudes destinades a la realització en l’exercici 2005 de programes i/o activitats promoguts per associacions de dones legalment constituïdes i relacionades amb les finalitats de la Direcció General de la Dona, en el marc de les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats del Govern Valencià. [2005/X3547]

Deportes y la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, para gastos de gestión en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Pelota, de Valencia. [2005/3526]

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, de la directo-ra genedirecto-ral de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valen-ciana, por la que se dispone la publicación del Conve-nio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana (Comunidad Valenciana) para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. [2005/3530]

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la directora general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valencia-na, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Real Federación Española de Ciclismo para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo en Pista en Valencia. [2005/S3577]

b) CONVENIOS COLECTIVOS

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2005, de la Direc-ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y publicación de la revisión salarial definitiva para el año 2004 y la inicial para el 2005, según lo expresado en el artículo 25 del Conve-nio Colectivo de Estaciones de Servicio de la Comuni-dad Valenciana (cod. 8000185).[2005/S3770]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, de la Direc-ción General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el depósito y publicación del acuerdo sobre relaciones laborales y derechos sindicales del personal al servicio de la administración de justicia transferido a la Generalitat Valenciana, suscrito entre la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y las organizacio-nes sindicales CC OO, CSI-CSIF, UGT-PV, STAPV-Iv y CEMSATSE, presentes en la Mesa Sectorial de Justi-cia de la Comunidad ValenJusti-ciana.[2005/F3769]

e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS Conselleria de Cultura, Educación y Deporte ORDEN de 30 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan subvenciones para la organización de actividades para la formación en el ámbito de la actividad física y del deporte durante el año 2005. [2005/3904]

Conselleria de Bienestar Social

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, de la Conse-lleria de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convoca-das mediante la Orden de 30 de noviembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se convo-can ayudas destinadas a la realización en el ejercicio 2005 de Programas y/o actividades promovidos por asociaciones de mujeres legalmente constituidas y rela-cionados con los fines de la Dirección General de la Mujer, en el marco de las Políticas de Igualdad de Oportunidades del Gobierno Valenciano. [2005/X3547]

12634 12638 12640 12646 12649 12654 12667 12634 12638 12640 12646 12649 12654 12667

(5)

Institut Valencià de la Joventut

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat al crèdit que ha de finançar les aju-des convocaaju-des mitjançant l’ordre de 15 de aju-desembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a consells locals de joventut i també a associa-cions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit local, per a l’any 2005, en matèria de voluntariat. [2005/X3834]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat al crèdit que ha de finançar les aju-des convocaaju-des mitjançant l’Ordre de 15 de aju-desembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d’escoles de formació d’animadors juvenils en el temps lliure, reconegudes i homologades per la Generalitat Valenciana, per a l’any 2005. [2005/X3835]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat al crèdit que ha de finançar les aju-des convocaaju-des mitjançant l’Ordre de 15 de aju-desembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes a associacions juvenils, entitats prestadores de serveis a la joventut i seccions juvenils dels partits polítics i de les organitzacions sindicals, amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, per a l’any 2005. [2005/X3836]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l’Ordre de 15 de novem-bre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l’any 2005, concurs públic per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d’informació juvenil d’ajuntaments, fundacions municipals o organismes o entitats de caràcter públic adscrits a la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.

[2005/X3838]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l’Ordre de 15 de novem-bre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l’any 2005, concurs públic per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d’informació juvenil d’associacions juvenils, consells locals de joventut i entitats privades sense afany de lucre adscrits a la Xarxa Valenciana d’Infor-mació Juvenil.[2005/X3839]

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l’Ordre de 15 de desem-bre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al llo-guer d’habitatges per jóvens i per parelles de jóvens.

[2005/X3840]

Institut Valencià de la Joventut

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayu-das convocaayu-das mediante la orden de 15 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas a consejos locales de juventud así como a aso-ciaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito local, para el año 2005, en materia de voluntariado. [2005/X3834]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayu-das convocaayu-das mediante la orden de 15 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas de for-mación de animadores juveniles en el tiempo libre, reconocidas y homologadas por la Generalitat Valen-ciana, para el año 2005. [2005/X3835]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayu-das convocaayu-das mediante la Orden de 15 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y secciones juveniles de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana, para el año 2005. [2005/X3836]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden de 15 de noviem-bre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca, para el año 2005, concurso público para la concesión de ayudas para la adquisición de material bibliográfico, equipamiento informático y mobiliario de los centros de información juvenil de ayuntamientos, fundaciones municipales u organismos o entidades de carácter público adscritos a la Red Valenciana de Información Juvenil.[2005/X3838]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden de 15 de noviem-bre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca, para el año 2005, concurso público para la concesión de ayudas para la adquisición de material bibliográfico, equipamiento informático y mobiliario de los centros de información juvenil de asociaciones juveniles, consejos locales de juventud y entidades privadas sin ánimo de lucro adscritos a la Red Valenciana de Información Juvenil. [2005/X3839]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se dan publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 15 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas económicas para el alquiler de viviendas por jóvenes y por parejas de jóvenes.[2005/X3840] 12668 12669 12670 12671 12672 12673 12668 12669 12670 12671 12672 12673

(6)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant l’Ordre de 29 de novem-bre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la posada en marxa i per a l’equipament d’empreses creades per jóvens. [2005/X3841]

g) ALTRES ASSUMPTES Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005, de la consellera de Cooperació i Participació, per la qual es regula i convo-ca la tercera edició del Concurs Internacional de Foto-grafia Cooperació al Desenvolupament Objectiu Obert – Solidària 2005. [2005/A3901]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005, de la consellera de Cooperació i Participació, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques de for-mació complementària en matèria de cooperació al desenvolupament.[2005/X3895]

Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2005, del director general d’Arquitectura, relativa a l’acreditació del laboratori de control de qualitat de l’edificació Geoson, SL, amb la referència 07040GTC/05. [2005/X3761]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2005, de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional Espe-cífica, convocats per Orde de 31 de gener del 2005 per als estudiants que han finalitzat els estudis en el curs 2003/2004.[2005/M3873]

Agència Valenciana del Turisme

Notificació a l’entitat Viatges Sercom Mediterráneo del termini per a la renovació de l’aval d’agència de viat-ges.[2005/Q3640]

Diputació Provincial d’Alacant

– Informació pública de l’acceptació de les delegacions efectuades en favor de la Diputació d’Alacant per la Comunitat del Reg Major de Relleu i el Sindicato Local de Riegos de la Huerta de Albatera. [2005/F3714]

– Informació pública de l’acceptació de les delegacions efectuades pels ajuntaments de Gaianes i Mutxamel.

[2005/F3713]

– Informació pública de l’acceptació de les delegacions efectuades pels ajuntaments del Verger i Albatera.

[2005/F3710]

Entitat Pública de Transport Metropolità de València

ACORD de 8 d’abril de 2005, del director de l’Entitat Pública de Transport Metropolità de València, per la qual s’amplia el termini per a la presentació de sol·lici-tuds per a la convocatòria de proves per a l’obtenció del carnet de taxista de l’Àrea de Prestació Conjunta de València a què fa referència la Resolució de 22 de març de 2005. [2005/M3922]

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005, de la directora gerent de l’IVAM per a la convocatòria de tres beques de formació i perfeccionament per a l’any 2005.

[2005/M3772]

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la que se dan publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas para la puesta en marcha y equipamiento de empresas creadas por jóve-nes. [2005/X3841]

g) OTROS ASUNTOS

Presidencia de la Generalitat

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que se regula y convoca la tercera edición del Concurso Internacional de Fotografía Cooperación al Desarrollo Objetivo Abierto – Solidaria 2005. [2005/A3901]

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que se convo-can cuatro becas para la realización de prácticas de for-mación complementaria en materia de cooperación al desarrollo. [2005/X3895]

Conselleria de Infraestructuras y Transporte RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, del director general de Arquitectura, relativa a la acreditación del laboratorio de control de calidad de la edificación, Geo-son, SL, con la referencia 07040GTC/05. [2005/X3761]

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, de la Direc-ción General de Enseñanza, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Formación Profesional Específica, convocados por Orden de 31 de enero de 2005 para los estudiantes que han finalizado sus estu-dios en el curso 2003/2004. [2005/M3873]

Agència Valenciana del Turisme

Notificación a la entidad Viatges Sercom Mediterráneo de plazo para la renovación de aval de agencia de via-jes. [2005/Q3640]

Diputación Provincial de Alicante

– Información pública de la aceptación de las delegacio-nes efectuadas en favor de la Diputación de Alicante por la Comunidad del Riego Mayor de Relleu y el Sindicato Local de Riegos de la Huerta de Albatera. [2005/F3714]

– Información pública de la aceptación de las delega-ciones efectuadas por los ayuntamientos de Gaianes y Mutxamel. [2005/F3713]

– Información pública de la aceptación de las delega-ciones efectuadas por los ayuntamientos de El Verger y Albatera. [2005/F3710]

Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia

ACUERDO de 8 de abril de 2005, del director de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia, por la que se amplía el plazo para la presen-tación de solicitudes para la convocatoria de pruebas para la obtención del carnet de taxista del Área de Prestación Conjunta de Valencia a que se refiere la Resolución de 22 de marzo de 2005. [2005/M3922]

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la directora gerente del IVAM para la convocatoria de tres becas de formación y perfeccionamiento para el año 2005.

[2005/M3772] 12674 12675 12679 12685 12686 12688 12688 12689 12689 12690 12690 12674 12675 12679 12685 12686 12688 12688 12689 12689 12690 12690

(7)

Institut Valencià de Finances

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'adjudiquen i s'acor-da l'emissió amb s'acor-data 23 de març de 2005, de Pagarés de la Generalitat Valenciana corresponents a la subhas-ta número TM054 (Tram minorissubhas-ta).[2005/X3534]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, de l’Institut Valencià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acor-da l’emissió amb s’acor-data 23 de març de 2005, de Pagarés de la Generalitat Valenciana corresponents a la subhas-ta número 590. [2005/X3535]

V. ALTRES ANUNCIS

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME 1. Tràmits de procediments dels plans

Conselleria de Territori i Habitatge

Ressenya de la Resolució de 8 d’octubre de 2004, del conseller de Territori i Habitatge, relativa a l’aprovació definitiva del Pla de reforma interior 03-UE-T del municipi de Castelló de la Plana. [2005/X3679]

Ajuntament del Campello

– Informació pública de l’estudi de detall en l’àmbit de l’illa entre els carrers de Sant Lluís, Trinitat, Pal i Ramón y Cajal, per a l’adaptació d’alineacions al carrer de l’Alcalde Verdú Baeza. [2005/F3742]

– Informació pública de l’estudi de detall per a ordena-ció de volums, en la parcel·la de sòl urbà, clau 14, del Pla General d’Ordenació Urbana, sítia al carrer de Bar-celona, cantó al carrer de Tarragona, promogut per Julio Pérez Zafrilla, en representació de la mercantil Pérez Zafrilla Atrio, SA.[2005/F3743]

– Informació pública de l’estudi de detall per a igualar la rasant del solar situat entre els carrers de Sant Barto-meu i de la Torre, amb la rasant actual definida en el Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit de l’illa situada entre els carrers de Sant Bartomeu, de la Torre i Morros Alts, d’este terme municipal, presentat per Francisco Oliver Ramos. [2005/F3744]

– Informació pública de l’estudi de detall per a reorde-nar el volum existent en la parcel·la número 138, del carrer de Jaume I El Conqueridor, en l’àmbit de l’illa delimitada pels carrers de Jaume I El Conqueridor, Doctor Severo Ochoa, Juan de la Cierva, Palamós i plaça de l’Horta. Sòl urbà, zona residencial amb quali-ficació 15.b.[2005/F3745]

Ajuntament de Dénia

Informació pública de la segona alternativa tècnica de programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució única PRIM Bosc Diana Nord-Est. [2005/F3857]

Ajuntament de Mislata

Informació pública de la programació del sòl urbà deli-mitat per la plaça del Comte d’Aranda, número 3 (inclosa la totalitat de la plaça), el carrer de Sant Anto-ni, que afecta els números de policia 11, 11.a, 13, 15, 17, 19 i 21, i els números 12, 14 i 16 del carrer de Martí Gadea. [2005/F3774]

Ajuntament de Paiporta

Informació pública de la modificació puntual número 10 del pla general.[2005/F3776]

Instituto Valenciano de Finanzas

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de marzo de 2005, de Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM054 (Tramo minorista).[2005/X3534]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de marzo de 2005, de pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 590. [2005/X3535]

V. OTROS ANUNCIOS

a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 1. Trámites procedimentales de los planes

Conselleria de Territorio y Vivienda

Reseña de la resolución de 8 de octubre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, relativa a la aproba-ción definitiva del Plan de Reforma Interior 03-UE-T del municipio de Castellón de la Plana.[2005/X3679]

Ayuntamiento de El Campello

– Información pública del estudio de detalle en el ámbi-to de la manzana entre las calles de San Luis, Trinidad, Pal y Ramón y Cajal, para la adaptación de alineaciones en la calle del Alcalde Verdú Baeza. [2005/F3742]

– Información pública del estudio de detalle para orde-nación de volúmenes, en la parcela de suelo urbano, clave 14, del Plan General de Ordenación Urbana, sita en la calle de Barcelona, esquina a calle de Tarragona, promovido por Julio Pérez Zafrilla, en representación de la mercantil Perez Zafrilla Atrio, SA.[2005/F3743]

– Información pública del estudio de detalle para igualar la rasante del solar situado entre las calles de San Barto-lomé y de la Torre, con la rasante actual definida en el Plan General de Ordenación Urbana, en el ámbito de la manzana situada entre las calles de San Bartolomé, de la Torre y Morros Alts, de este término municipal, presen-tado por Francisco Oliver Ramos. [2005/F3744]

– Información pública del estudio del detalle para reor-denar el volumen existente en la parcela número 138, de la calle de Jaume I El Conqueridor, en el ámbito de la manzana delimitada por las calles de Jaume I El Conqueridor, Doctor Severo Ochoa, Juan de la Cierva, Palamós y Plaça de l’Horta. Suelo urbano, zona resi-dencial con calificación 15.b. [2005/F3745]

Ayuntamiento de Dénia

Información pública de la segunda alternativa técnica de programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución única PRIM Bosque Diana Nord-Est.[2005/F3857]

Ayuntamiento de Mislata

Información pública de la programación del suelo urbano delimitado por la plaza del Conde de Aranda, número 3 (incluida la totalidad de la plaza), la calle San Antonio, afectando a los números de policía 11, 11.a, 13, 15, 17, 19 y 21, y los números 12, 14 y 16 de la calle de Martí Gadea. [2005/F3774]

Ayuntamiento de Paiporta

Información pública de la modificación puntual núme-ro 10 del plan general.[2005/F3776]

12696 12697 12699 12699 12700 12701 12701 12701 12702 12702 12696 12697 12699 12699 12700 12701 12701 12701 12702 12702

(8)

Ajuntament de Pilar de la Horadada

Informació pública de la modificació puntual nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Pilar de la Horada-da. [2005/X3716]

Ajuntament de la Pobla de Farnals

Informació pública de la modificació puntual número 6 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi de la Pobla de Farnals.[2005/3778]

Ajuntament de Quartell

– Informació pública del programa d’actuació integra-da de desenvolupament dels sectors A i B del Pla General d’Ordenació Urbana.[2005/F3804]

– Informació pública del programa d’actuació integra-da de desenvolupament de la unitat d’execució del sec-tor industrial de l’Alqueria Blanca-Quartell del Pla General d’Ordenació Urbana. [2005/F3805]

Ajuntament de Silla

Informació pública de la modificació puntual número 2 del pla parcial de l’Alteró.[2005/F3763]

Ajuntament de Torrevieja

Informació pública de l’estudi de detall de l’illa de cases Eco del pla parcial del Sector 13-A-2. [2005/X3858]

Promociones Mogar, SL

Informació pública del programa per al desenvolupa-ment de la unitat d’execució que resulta de la delimita-ció, homologació i pla parcial del sector de sòl urbanit-zable Camí Cabres, 2, a Moncofa (Castelló). [2005/S3867]

Proyectos Tissar, SL

Informació pública del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució Portalet de Foios. [2005/M3824]

2. Altres assumptes Ajuntament de Catarroja

Informació pública de l’acord de la suspensió cautelar i temporal de determinades llicències al municipi de Catarroja. [2005/M3916]

Ajuntament de Loriguilla

Exposició pública del projecte d’urbanització del Sec-tor R-2 de Loriguilla. [2005/X3790]

Ajuntament de Peñíscola

Informació pública del dictamen de declaració de la zona d’oci al complex urbanístic Peñíscola Playa com a zona acústicament saturada.[2005/S3700]

Ajuntament de Serra

Informació pública del projecte d’urbanització Av. la Serrà, fase 1. [2005/X3909]

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana Institut Valencià d’Habitatge, SA

– Concurs número CTCM-05/11. Execució de les obres d’edificació de 40 apartaments en règim de lloguer per a majors, servicis comuns i soterrani per a aparcaments a Moncada (València). [2005/S3887]

– Concurs número CTCM-05/12. Execució de les obres d’edificació de 32 habitatges protegits, locals comer-cials i soterrani per a aparcament, en la UAD de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). [2005/S3888]

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada

Información pública de la modificación puntual nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. [2005/X3716]

Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Información pública de la modificación puntual núme-ro 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de La Pobla de Farnals.[2005/3778]

Ayuntamiento de Quartell

– Información pública del programa de actuación inte-grada de desarrollo de sectores A y B del Plan General de Ordenación Urbana.[2005/F3804]

– Información pública del programa de actuación inte-grada de desarrollo de la unidad de ejecución del sector industrial de la Alquería Blanca-Quartell del Plan General de Ordenación Urbana. [2005/F3805]

Ayuntamiento de Silla

Información pública de la modificación puntual núme-ro 2 del plan parcial de L’Alteró.[2005/F3763]

Ayuntamiento de Torrevieja

Información pública del estudio de detalle de la manza-na Eco del plan parcial del Sector 13-A-2. [2005/X3858]

Promociones Mogar, SL

Información pública del programa para el desarrollo de la unidad de ejecución resultante de la delimitación, homo-logación y plan parcial del sector de suelo urbanizable Camí Cabres 2 en Moncofa (Castellón). [2005/S3867]

Proyectos Tissar, SL

Información pública del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución Portalet de Foios. [2005/M3824]

2. Otros asuntos

Ayuntamiento de Catarroja

Información pública del acuerdo de la suspensión cau-telar y temporal de determinadas licencias en el muni-cipio de Catarroja. [2005/M3916]

Ayuntamiento de Loriguilla

Exposición pública del proyecto de urbanización del Sector R-2 de Loriguilla. [2005/X3790]

Ayuntamiento de Peñíscola

Información pública del dictamen de declaración de la zona de ocio en el complejo urbanístico Peñíscola Playa como zona acústicamente saturada.[2005/S3700]

Ayuntamiento de Serra

Información pública del proyecto de urbanización «Avda. La Serrà, fase 1».[2005/X3909]

b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana Instituto Valenciano de Vivienda, SA

– Concurso número CTCM-05/11. Ejecución de las obras de edificación de 40 apartamentos en régimen de alquiler para mayores, servicios comunes y sótano para aparcamientos en Moncada (Valencia).[2005/S3887]

– Concurso número CTCM-05/12. Ejecución de las obras de edificación de 32 viviendas protegidas, loca-les comercialoca-les y sótano para aparcamiento, en la UAD de San Vicente del Raspeig (Alicante).[2005/S3888]

12702 12703 12703 12704 12704 12705 12705 12706 12707 12708 12709 12710 12711 12711 12702 12703 12703 12704 12704 12705 12705 12706 12707 12708 12709 12710 12711 12711

(9)

– Concurs número CTCM-05/13. Execució de les obres d’edificació de 40 habitatges destinats a arrendament per a joves i aparcaments, en el sector S-9 els Clots de Torrevieja (Alacant). [2005/S3889]

4. Universitats

Universitat Politècnica de València

Concurs número MY05/VIM/O/26. Projecte d’execució de reforma de les plantes primera i segona de l’Escola Tècnica Superior d’Informàtica Aplicada.[2005/F3890]

5. Altres administracions

Ajuntament d’Ontinyent

Concurs. Concessió de la gestió del servici d’escorxa-dor. [2005/M3911]

Ajuntament d’Orihuela

Concurs número 185/120/05. Servicis de control de mosquits i quironòmids al municipi d’Orihuela.

[2005/M3855]

c) ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana Presidència de la Generalitat

– Expedient número CNMY/05/SI/5. Servici de mante-niment diari de les pàgines web dels diferents servidors web de la Presidència durant l’any 2005. [2005/X3589]

– Expedient número CNMY/05/SI/9. Assistència per al manteniment d’aplicacions informàtiques en la Pre-sidència de la Generalitat.[2005/X3588]

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Expedient número 1/2005. Subministrament dels mo-dels d’ingrés de declaracions–liquidacions tributàries i altre material d’impremta utilitzat en les direccions territorials d’Economia i Hisenda.[2005/X3766]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Adjudicació d’un contracte d’obres. [2005/X3760]

Conselleria de Sanitat

– Expedient número 178/2005. Adquisició d’un siste-ma de crosiste-matografia líquida amb detector de siste-masses per a l’anàlisi de micotoxines, pesticides i altres conta-minants i residus polars al Laboratori de Salut Pública de València. [2005/X3845]

– Expedient número 140/2005. Subministrament d’apa-rells quirúrgics.[2005/X3628]

– Expedient número 146/2005. Subministrament d’apa-rells quirúrgics per a la UCI neonatal.[2005/X3629]

– Expedient número 186/2005. Instal·lació de megafo-nia en zones d’hospitalització. [2005/X3630]

3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana Institut Valencià de la Música, IVM

Expedient número 4/2005. Servici d’allotjament i manutenció dels músics participants en la I Trobada de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana.

[2005/M3596]

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Expedient número CNMY05/1A1C/6. Obres d’adapta-ció de local per al Centre Servef d’Ocupad’adapta-ció de Valèn-cia, av. del Cid. [2005/X3538]

– Concurso número CTCM-05/13. Ejecución de las obras de edificación de 40 viviendas con destino a arrendamiento joven y aparcamientos, en el sector S-9 los Hoyos de Torrevieja (Alicante). [2005/S3889]

4. Universidades

Universidad Politécnica de Valencia

Concurso número MY05/VIM/O/26. Proyecto de ejecución de reforma de las plantas primera y segunda de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada. [2005/F3890]

5. Otras administraciones

Ayuntamiento de Ontinyent

Concurso. Concesión de la gestión del servicio de matadero. [2005/M3911]

Ayuntamiento de Orihuela

Concurso número 185/120/05. Servicios de control de mosquitos y quironómidos en el municipio de Orihue-la.[2005/M3855]

c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana Presidencia de la Generalitat

– Expediente número CNMY/05/SI/5. Servicio de mantenimiento diario de las páginas web de los dife-rentes servidores web de la Presidencia durante el año 2005. [2005/X3589]

– Expediente número CNMY/05/SI/9. Asistencia para el mantenimiento de aplicaciones informáticas en la Presidencia de la Generalitat.[2005/X3588]

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Expediente número 1/2005. Suministro de material de los modelos de ingreso de declaraciones-liquidaciones tributarias y demás material de imprenta utilizado en las direcciones territoriales de Economía y Hacienda.

[2005/X3766]

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte Adjudicación de un contrato de obras.[2005/X3760]

Conselleria de Sanidad

– Expediente número 178/2005. Adquisición de un sis-tema de cromatografía líquida con detector de masas para el análisis de micotoxinas, pesticidas y otros con-taminantes y residuos polares en el Laboratorio de Salud Pública de Valencia. [2005/X3845]

– Expediente número 140/2005. Suministro de aparata-je quirúrgico. [2005/X3628]

– Expediente número 146/2005. Suministro de aparata-je quirúrgico para la UCI Neonatal. [2005/X3629]

– Expediente número 186/2005. Instalación de megafo-nía en zonas de hospitalización. [2005/X3630]

3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana Instituto Valenciano de la Música, IVM

Expediente número 4/2005. Servicio de alojamiento y manutención de los músicos participantes en el I Encuentro de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana. [2005/M3596]

Servicio Valenciano de Empleo y Formación Expediente número CNMY05/1A1C/6. Obras de adap-tación de local para el Centro Servef de Empleo de Valencia, av. del Cid. [2005/X3538]

12712 12712 12714 12715 12716 12716 12717 12717 12717 12718 12719 12719 12720 12720 12712 12712 12714 12715 12716 12716 12717 12717 12717 12718 12719 12719 12720 12720

(10)

4. Universitats Universitat d’Alacant

Resolució de 6 d’abril de 2005, del rector de la Univer-sitat d’Alacant, per la qual s’anuncia, segons estableix l’article 93 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la publicació de la relació dels contractes de subministraments, obres i consulto-ries i assistències, serveis i treballs específics i concrets no habituals, dels mesos d’agost i setembre de 2005.

[2005/X3643]

Universitat Jaume I

– Expedient número OB/7/04. Obres d’adequació nivell 0 edifici TD de l’ESTYCE per a la Fundació Iso-nomia.[2005/X3802]

– Expedient número OB/8/04. Realització d’un estudi de ràdio en el nivell 0 de l’Edifici de Rectorat. [2005/X3803]

5. Altres administracions

Ajuntament d’Ontinyent

Expedient número C128/2003. Treballs d’assistència tècnica de redacció de projecte i direcció de les obres de remodelació de la plaça de Sant Doménec.

[2005/M3737]

Ajuntament de Silla

Expedient número 6/2005. Construcció de centre de formació: estructura, cimentació, moviment de terres i altres. [2005/M3762]

Consorci Hospital General Universitari de València

Expedient número SU-8-2005. Subministrament per a la instal·lació de 3 sistemes de comunicació pacient–infer-mera per a diverses sales d’hospitalització.[2005/X3899]

e) MEDI AMBIENT 1. Impacte ambiental

Conselleria de Territori i Habitatge

– Informació pública de l’avaluació d’impacte ambien-tal, expedient 349/03-AIA.[2005/X3779]

– Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental. Expedient número279/04-AIA, obertura de camí a la partida Sarganella El Clot, polígon 1, parcel·la 18, al terme municipal d’Agost (Alacant). [2005/S3572]

– Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental de l’obertura de camí a la partida de Pioco, 5, al terme municipal de Benissa. Expedient número 280/2004-AIA. [2005/F3573]

– Informació pública de l’estudi d’impacte ambiental de l’obertura de camí a la partida d’Oltà, al terme municipal de Benissa. Expedient número 281/2004-AIA. [2005/F3574]

f) EXPROPIACIONS

1. Administració de la Generalitat Valenciana Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de finques afec-tades pel projecte denominat Unió de la LAMT al CTC Fernando Pérez Samper amb LAMT al CTC Comuni-dad de Regantes los Diegos, al terme municipal de Pilar de la Horadada (Alacant). Expedient JUEXPR/2003/4 (ATLINE/2002/363). [2005/3460]

4. Universidades Universidad de Alicante

Resolución de 6 de abril de 2005, del rector de la Uni-versidad de Alicante, por la que se anuncia la publica-ción, según lo establecido en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-nes Públicas, de la relación de los contratos de sumi-nistros, obras y consultorías y asistencias, servicios y trabajos específicos y concretos no habituales, de los meses de febrero y marzo de 2005.[2005/X3643]

Universitat Jaume I

– Expediente número OB/7/04. Obras de adecuación nivel 0 edificio TD de la ESTYCE para la Fundación Isonomia. [2005/X3802]

– Expediente número OB/8/04. Realización de un estudio de radio en el nivel 0 del Edificio de Rectorado.[2005/X3803]

5. Otras administraciones

Ayuntamiento de Ontinyent

Expediente número C128/2003. Trabajos de asistencia técnica de redacción de proyecto y dirección de las obras de remodelación de la plaza de San Domingo. [2005/M3737]

Ayuntamiento de Silla

Expediente número 6/2005. Construcción de centro de formación: estructura, cimentación, movimiento de tie-rras y otros. [2005/M3762]

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Expediente número SU-8-2005. Suministro instalación de 3 sistemas de comunicación paciente-enfermera para diversas salas de hospitalización. [2005/X3899]

e) MEDIO AMBIENTE 1. Impacto ambiental

Conselleria de Territorio y Vivienda

– Información pública de la evaluación de impacto ambiental, expediente 349/03-AIA.[2005/X3779]

– Información pública del estudio de impacto ambiental. Expediente número279/04-AIA, apertura de camino en la partida Sarganella El Clot, polígono 1, parcela 18, en el término municipal de Agost (Alicante). [2005/S3572]

– Información pública del estudio de impacto ambien-tal de la apertura de camino en la partida de Pioco, 5, en el término municipal de Benissa. Expediente núme-ro 280/2004-AIA. [2005/F3573]

– Información pública del estudio de impacto ambien-tal de la apertura de camino en la partida de Oltà, en el término municipal de Benissa. Expediente número 281/2004-AIA.[2005/F3574]

f) EXPROPIACIONES

1. Administración de la Generalitat Valenciana Conselleria de Infraestructuras y Transporte RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fin-cas afectadas por el proyecto denominado “Unión de la LAMT al CTC Fernando Pérez Samper con LAMT al CTC Cdad. Regantes Los Diegos”, en el término muni-cipal de Pilar de la Horadada (Alicante).Expediente JUEXPR/2003/4 (ATLINE/2002/363). [2005/3460] 12721 12722 12723 12723 12724 12724 12725 12725 12726 12726 12727 12721 12722 12723 12723 12724 12724 12725 12725 12726 12726 12727

(11)

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de finques afec-tades pel projecte denominat LAAT 66 kV Doblat cir-cuit L/ Elda-R. Elda, en el paratge la Melva, en el terme municipal d’Elda (Alacant). Expt. JUEXPR/2004/07/03 (ATLIRE/2004/19/03). [2005/3461]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de finques afec-tades pel projecte Unió de la LAMT al CTC La Zafra amb LAMT al CTC Servoeuropa, en el terme munici-pal de San Miguel de Salinas (Alacant). Expedient JUEXPR/2002/11 (ATLINE/2002/334). [2005/3464]

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de determinades finques afectades per la línia aèria trifàsica a 20 kV, SC LA-56, d’interconnexió entre la línia Benicarló nord i línia Suñer, en el terme municipal de Vinaròs (Castelló). Expedient d’expropiació forçosa JUEXPR/2003/4/12. ATLINE./2002/72/12. [2005/X3746]

RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, relativa a la informació pública i alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres: 2004/19. Canalització i correcció de talús del barranc Moreno al seu pas per Bicorp. Terme munici-pal de Bicorp. [2005/S3575]

g) ALTRES ASSUMPTES 1. Persones juridicopúbliques

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació – Notificació a Constpovall, SL, i altres empreses.

[2005/F3527]

– Notificació a Rudi Hugo Hanschen, en nom i repre-sentació de Villa Casino Alicante, SL, relativa a l’expedient sobre sol·licitud de devolució de fiança.

[2005/X3569]

– Notificació a Sertemo, SL. Expedient número 031999SAT000835.[2005/Q3531]

– Notificació a Farida Baizid. Expedient número 03/253A. [2005/S3532]

– Notificació a Emobasafor, SL i altres empreses.

[2005/3529]

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques – Notificació a Teodoro Berdonces Jiménez.[2005/X3846]

– Edicte de notificació d’acord d’iniciació de l’expe-dient sancionador 2004/0100, amb número d’expel’expe-dient ESSANC/12/2004/0100.[2005/X3685]

– Informació pública de l’inici del procediment d’extinció de la Fundació Ingest.[2005/F3848]

Conselleria d’Infraestructures i Transports

– Informació pública de l’edicte de la Junta Arbitral de Transports de València sobre notificació de laude a l’empresa Albiarte, SL, expedient número V-69/2004.

[2005/S3591]

– Resolució de 4 de febrer de 2005, de la Unitat Terri-torial d’Energia, relativa a la informació pública de la sol·licitud d’autorització administrativa per a la distri-bució de GLP per canalització per a usos domèstics, al terme municipal de Riba-roja de Túria, presentada per Repsol Butano, SA. Expedient CBREDE 2005/1/46.

[2005/Q3860]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fin-cas afectadas por el proyecto denominado L.A.A.T. 66 Kv. Doblado Cto. L/ Elda-R. Elda, en Paraje La Melva, en el término municipal de Elda (Alicante). Expediente JUEXPR/2004/07/03 (ATLIRE/2004/19/03). [2005/3461]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto “Unión de la LAMT al CTC La Zafra con LAMT al CTC Servoeuropa”, en el término municipal de San Miguel de Salinas (Alicante). Expedien-te JUEXPR/2002/11 (ATLINE/2002/334). [2005/3464]

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determi-nadas fincas afectadas por la “Línea aérea trifásica a 20 KV., S.C. LA-56, de interconexión entre la Línea Beni-carló Norte y Línea Suñer, en el término municipal de Vinaròs (Castellón)”. Expediente de expropiación forzosa JUEXPR/2003/4/12. ATLINE./2002/72/12. [2005/X3746]

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la información pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras: «2004/19. Encauzamiento y corrección de talud del barranco Moreno a su paso por Bicorp. Término municipal de Bicorp».[2005/S3575]

g) OTROS ASUNTOS 1. Personas jurídico-públicas

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo – Notificación a Constpovall, SL, y otras empresas.

[2005/F3527]

– Notificación a Rudi Hugo Hanschen nombre y repre-sentación de Villa Casino Alicante, SL, relativa al expediente sobre solicitud de devolución de fianza.

[2005/X3569]

– Notificación a Sertemo, SL. Expediente número 031999SAT000835.[2005/Q3531]

– Notificación a Farida Baizid. Expediente número 03/253A. [2005/S3532]

– Notificación a Emobasafor, SL y otras empresas.

[2005/3529]

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas – Notificación a Teodoro Berdonces Jiménez.[2005/X3846]

– Edicto de notificación de acuerdo de iniciación del expediente sancionador 2004/0100, con número de expediente ESSANC/12/2004/0100. [2005/X3685]

– Información pública del inicio del procedimiento de extinción de la Fundación Ingest.[2005/F3848]

Conselleria de Infraestructuras y Transportes – Información pública del edicto de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia sobre notificación de laudo a la empresa Albiarte, SL, expediente número V-69/2004. [2005/S3591]

– Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Unidad Territorial de Energía, relativa a la información pública de la solicitud de autorización administrativa para la distribución de GLP por canalización para usos domés-ticos, en el término municipal de Riba-roja de Túria, presentada por Repsol Butano, SA. Expediente CBRE-DE 2005/1/46. [2005/Q3860] 12729 12730 12732 12733 12735 12736 12738 12738 12739 12739 12740 12741 12743 12729 12730 12732 12733 12735 12736 12738 12738 12739 12739 12740 12741 12743

(12)

– Notificació a Francisco Javier Pérez Van de la reso-lució de l’expedient número ZS/292/04. [2005/S3680]

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació Notificació del procediment sancionador en matèria d’agricultura ecològica, a Beatriz Antolí Oca.

[2005/X3902]

Conselleria de Benestar Social

– Notificació a Rosendo Carrión Sánchez i altres. Diversos expedients. [2005/Q3584]

– Notificació a Rafael Torralvo Rojano, i altres.

[2005/X3775]

– Notificació a Salvador Ferrando Roda. Expedient número 3TVC41045/2004FN.[2005/S3666]

– Notificació a Dolores Ros Sánchez, i altres.

[2005/X3670]

– Notificació a Mª Ángeles Ramírez Ramírez, i una altra. [2005/X3837]

Agència Valenciana del Turisme

– Resolució de 20 de desembre de 2004, del secretari autonòmic de Turisme i director de l’Agència Valen-ciana del Turisme de revocació del títol-llicència d’agència de viatges Meditravel.[2005/3829]

– Notificació a l’entitat Mundicor Travel, SL, de tràmit d’audiència previ a la resolució de revocació del títol llicència d’agència de viatges.[2005/S3638]

– Resolució de 20 de desembre de 2004, del secretari autonòmic de Turisme i director de l’Agència Valen-ciana del Turisme, de desistiment d’obertura de sucur-sal d’agència de viatges de l’entitat Marazulonline, SCP. [2005/Q3833]

– Resolució de 3 de febrer de 2005, del secretari autonòmic de Turisme i director de l’Agència Valen-ciana del Turisme, de revocació del títol llicència d’agència de viatges de l’entitat Greenwich Meridian Travel, SL. [2005/A3828]

– Resolució de 15 de febrer de 2005 del secretari autonòmic de Turisme i director de l’Agència Valen-ciana del Turisme de revocació de títol-llicència d’agència de viatges de l’entitat Madicbus Tours, SL.

[2005/S3827]

Institut Valencià de la Joventut

Notificació l’acte administratiu d’esmena de documen-tació de beca per a la realització de cursos d’idiomes en països de la Unió Europea dins del programa Eurocur-sos 2005, d’acord amb el que disposa l’Ordre d’11 de novembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social (DOGV núm. 4.896, de 2 de desembre 2004).

[2005/Q3832]

– Notificación a Francisco Javier Pérez Van. Expe-diente número ZS/292/2004.[2005/S3680]

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación Notificación del procedimiento sancionador en materia de agricultura ecológica, a Beatriz Antolí Oca.

[2005/X3902]

Conselleria de Bienestar Social

– Notificación a Rosendo Carrión Sánchez y otros. Diversos expedientes. [2005/Q3584]

– Notificación a Rafael Torralvo Rojano, y otros.

[2005/X3775]

– Notificación a Salvador Ferrando Roda. Expediente número 3TVC41045/2004FN. [2005/S3666]

– Notificación a Dolores Ros Sánchez, y otros.

[2005/X3670]

– Notificación a Mª Ángeles Ramírez Ramírez, y otra.

[2005/X3837]

Agència Valenciana del Turisme

– Resolución de 20 de diciembre de 2004, del secreta-rio autonómico de Turismo y director de l’Agència Valenciana del Turismo, de revocación del título-licen-cia de agentítulo-licen-cia de viajes Meditravel. [2005/3829]

– Notificación a la entidad Mundicor Travel, SL, de trámite de audiencia previo a la resolución de revoca-ción título licencia de agencia de viajes. [2005/S3638]

– Resolución de 20 de diciembre de 2004, del secreta-rio autonómico de Turismo y director de la Agència Valenciana del Turisme, de desistimiento de apertura de sucursal de agencia de viajes de la entidad Marazu-lonline, SCP. [2005/Q3833]

– Resolución de 3 de febrero de 2005, del secretario autonómico de Turismo y director de la Agència Valenciana del Turisme, de revocación del título licen-cia de agenlicen-cia de viajes de la entidad Greenwich Meri-dian Travel, SL. [2005/A3828]

– Resolución de 15 de febrero de 2005, del secretario autonómico de Turismo y director de l’Agència Valen-ciana del Turisme de revocación de título-licencia de agencia de viajes de la entidad Madicbus Tours, SL.

[2005/S3827]

Instituto Valenciano de la Juventud

Notificación del acto administrativo de subsanación de documentación de beca para la realización de cursos de idiomas en países de la Unión Europea en el programa Eurocursos 2005, según lo dispuesto en la Orden de 11 de noviembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV núm. 4.896, de 2 de diciembre de 2004).[2005/Q3832]

D

IARI OFICIA

L

Exemplar solt (per fascicle): 0,40 € Subscripció anual en paper: 145,17 € Subscripció anual microfitxa: 246,18 € Subscripció anual en CD-ROM: 32,08 €

ISSN: 0212-8195 Dipòsit legal: V. 1556-1978

Ejemplar suelto (cada fascículo): 0,40 € Subscripción anual en papel: 145,17 € Subscripción anual microfichas: 246,18 € Subscripción anual en CD-ROM: 32,08 €

ISSN: 0212-8195 Depósito legal: V. 1556-1978

www. pre.gva.es/dogv

Edició i administració / Edición y administración: Àrea de Publicacions Batlia, 1, 46003 València Subscripcions / Subscripciones 96 386 34 11 · Anuncis / Anuncios 96 386 34 41 · Producció / Producción 96 386 34 18

Venda d’exemplars solts / Venta de ejemplares sueltos: Llibreria Llig València 96 386 61 70 — Llibreria Llig Castelló de la Plana 964 35 82 70 Impressió / Impresión: T. G. RIPOLL, SA - Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna (València)

12744 12744 12745 12746 12748 12749 12750 12751 12753 12753 12755 12756 12758 12744 12744 12745 12746 12748 12749 12750 12751 12753 12753 12755 12756 12758

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :