Top PDF Dades clau sobre la infància i l'adolescència a Barcelona

Dades clau sobre la infància i l'adolescència a Barcelona

Dades clau sobre la infància i l'adolescència a Barcelona

 A Barcelona un 29,2% dels infants menors de 16 anys (uns 62.000 nens i nenes) viuen en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE), un punt i mig percentual per sobre del conjunt de la població (27,7%), segons les darreres dades oficials disponibles de l’ECVHP 2011.

23 Read more

Barcelona, ciutat amiga de la infància : coneix el Programa Municipal per la Infància i l'Adolescència 2007-2010

Barcelona, ciutat amiga de la infància : coneix el Programa Municipal per la Infància i l'Adolescència 2007-2010

És important tractar tothom com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres, sense permetre que els uns tractin malament els altres per qualsevol motiu (si heu vist alguna vegada nens i nenes més forts que s’aprofiten dels més febles segur que us heu sentit malament). També cal escoltar i donar oportunitats a aquells que s’equivoquen de camí, perquè puguin reparar els danys que han fet a la societat (com trencar un banc o fer pintades on no es poden fer). Molts infants i adolescents se senten tristos i no saben com solucionar els seus problemes, també ells trobaran recursos per al seu cas.
Show more

15 Read more

Oportunitats educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019

Oportunitats educatives de la infància i l'adolescència a Barcelona 2018-2019

3. Més de la meitat dels infants i adolescents de la ciutat de 3 a 17 ĂŶLJƐƉĂƌƟĐŝƉĞŶĞŶĂĐƟǀŝƚĂƚƐĚĞůůĞƵƌĞĞŵŵĂƌĐĂĚĞƐĞŶůĂĂŵƉĂŶLJĂ ĚĞsĂĐĂŶĐĞƐĚ͛ƐƟƵϮϬϭϳ ͘ůƐϭϭϰ͘ϬϬϬŝŶĨĂŶƚƐŝĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐƋƵĞŚŝ ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶŐĂŝƌĞďĠĞůĚŽďůĞĚĞůƐƋƵĞŚŽĨĞŝĞŶů͛ĂŶLJϮϬϭϯ͘>Ă ƚĂdžĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĞŶĂƋƵĞƐƚĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐĠƐĚĞůϱϰй͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ més de la meitat de la població d’entre 3 i 17 anysƌĞĂůŝƚnjĂĂƋƵĞƐƚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĂƚƐĚĞůůĞƵƌĞ͘ŶĐĂƌĂƋƵĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĚĞŶŽŝƐŝŶŽŝĞƐĠƐƐŝŵŝůĂƌ͕ ĞŶůĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐĞƐƉŽƌƟǀĞƐŚŝŚĂƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŵĠƐĞůĞǀĂĚĂĚĞŶŽŝƐ͕ ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶϲĚĞĐĂĚĂϭϬƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ůƐĚŝƐƚƌŝĐƚĞƐƋƵĞƚĞŶĞŶƵŶĂ ƚĂdžĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſĞŶůĂsƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂŵŝƚũĂŶĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂƐſŶ͗ ^ĂŶƚDĂƌơ͕ŝƵƚĂƚsĞůůĂ͕^ĂŶƚŶĚƌĞƵ͕,ŽƌƚĂͲ'ƵŝŶĂƌĚſ͕'ƌăĐŝĂŝůĞƐŽƌƚƐ͘ 4. >ĂĂŵƉĂŶLJĂĚĞsĂĐĂŶĐĞƐĚ͛ƐƟƵ;sͿĨŽƌŵĂƉĂƌƚĚĞůĞƐƉŽůşƟƋƵĞƐ
Show more

186 Read more

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : presentació, mapa general, processos estratègics i de suport

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : presentació, mapa general, processos estratègics i de suport

Aquest document sobre els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència sorgeix a partir de la necessitat plantejada pel Departament de Família i Infància de sistematitzar i avaluar les intervencions dels EAIA. Aquesta doble finalitat comporta unificar i concretar les actuacions que implica el pro- cés d’entrada, estudi i valoració diagnòstica incorporant-hi indicadors de quali- tat d’avaluació amb l’objectiu de millorar l’atenció que es presta a les famílies i als infants atesos per aquests professionals a la ciutat de Barcelona.
Show more

60 Read more

Memòria 2018

Memòria 2018

Com cada any, fer balanç de la tasca feta és una oportunitat per narrar i repensar de quina manera acompanyem canvis en les polítiques locals per a, des de i amb la infància i l’adolescència. Aquesta és la nostra funció pública singular: mobilitzar coneixement útil per a l’administració pública per tal de millorar les vides dels nostres nens, nenes i adolescents, per conèixer i visibilitzar els seus interessos específics i mirades pròpies i diverses, i per prioritzar aquesta etapa del cicle vital tan estratègica per la cohesió social de Barcelona.
Show more

24 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Generar i sistematitzar coneixement sobre qüestions relacionades amb la infància i l'adolescència requereix una aproximació des de diverses disciplines que abasti sectors diversos, com són: l'educació, la salut, l'acció social i comunitària, la cultura o l'urbanisme, entre d'altres. La participació d'universitats en el consorci ha de facilitar aquesta riquesa de disciplines i des de la independència i amb el rigor metodològic que requereix la generació de coneixement. El consorci, que rep la denominació Institut Infància i Adolescència de Barcelona respon, doncs, a una necessitat de contribuir a polítiques públiques locals més adequades per fer realitat els drets en aquesta etapa vitalment i social tan estratègica, tot posant en relació i articulant el sector del coneixement universitari amb les qüestions i problemàtiques reals que afecten les vides de la infància i l'adolescència a les ciutats, en especial Barcelona.
Show more

11 Read more

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Per tal de garantir el control dels fons de caixa, cada dos mesos l’habilitat de la bestreta realitzarà l’arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l’Interventor delegat. Quan l’import dels arquejos sigui inferior a l’import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponen conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

59 Read more

Estat de la ciutat. 2015

Estat de la ciutat. 2015

Un dels col·lectius que també mereixen una atenció social especial en l’actual context de crisis econòmica és el d’infants i joves. Segons dades del Baròmetre de la Infància i les famílies de Barcelona de l’any 2014, l’1,4% dels infants menors de 16 anys viuen en llars on no es poden permetre un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies; en els barris més pobres aquest percentatge arriba al 4,4%. D’altra banda, un 11,3% dels menors de 16 anys no poden realitzar de forma regular activitats d’oci i esport i un 7,5% no poden participar en els viatges i esdeveniments escolars pels quals s’ha de pagar; en els barris més pobres aquest percentatge arriba al 19,6%. Per pal·liar aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha fe aportacions extraordinàries al Consorci d’Educació per tal de cobrir totes les sol·licituds d’ajuts de menjador i l’any 2014 s’ha augmentat l’aportació per aquest concepte fins a 5,5 milions d’euros i s’han atorgat 19.703 ajuts (un 15% més que l’any anterior), amb increment de l’import per ajuts extraordinaris (de 5 a 6 €/dia). També la Campanya de Vacances d’Estiu, de suport de les activitats de lleure d’estiu per als infants, ha atorgat 7.668 ajuts, un 14,5% més que l’any anterior, per un import total d’ 1,2 milions d’euros.
Show more

68 Read more

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en[r]

62 Read more

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern... Joaquim Yepes i Mir Ima[r]

15 Read more

Aplicació web que realitza els test D2, balances, i matrius per la diagnosi de divergències neurocognitives en la infància i adolescència

Aplicació web que realitza els test D2, balances, i matrius per la diagnosi de divergències neurocognitives en la infància i adolescència

Explicats els “ets i uts” del desenvolupament en si, voldria fer menció a l’etapa prèvia on l’estudiant tria l’assignatura de projecte final de carrera i el projecte en si. Crec que seria rellevant, abans de fer la matrícula, que hi hagi un període d’informació on s’expliqui com funciona l’assignatura, la dinàmica d’aquesta i quin suport rebrà. En el meu cas m’hi vaig matricular amb l’expectativa de fer aquest projecte amb Swift, esperant rebre suport i informació sobre el desenvolupament d’aquest codi, és a dir... com la gran majoria de PAC’s de la carrera, i així aprendre’n. Un cop matriculat vaig veure que no era així i vaig haver de replantejar-me la situació, triant finalment, el que aquesta memòria recull, una aplicació web per realitzar la bateria de tests i oferir una base de dades en local.
Show more

66 Read more

La funció del Tercer Sector en l'àmbit d'infància, adolescència i famílies a la ciutat de Barcelona

La funció del Tercer Sector en l'àmbit d'infància, adolescència i famílies a la ciutat de Barcelona

“Però és clar, tu quan no tens diners pots fer dues coses: una que és asseguro només el finançament del que és, faig eh? que és una cartera de serveis socials amb una base molt bàsica que és el que és segur que puc pagar i amb serveis molt poc especificats en requeriments i tal, o tu pots dir sabent que igualment no ho puc pagar, creo l’estructura d’un edifici i catalogo tota una sèrie de serveis avançats, de polítiques de família avançades i d’infància avançades i dels que molts, a més, ja estan testats i finançats pel propi departament des de fa anys però amb entitats; els catalogo i això sí en el que preveig un desplegament si cal a 15 anys, hauré construït ja l’edifici per què, quan arribin els diners, hauré generat un model de política pública que podré anar desplegant. O pots començar a dir mira quest servei tan avançat l’aprovo amb una ràtio poblacional de 1-500.000 i amb els anys s’anirà acostant a 1-30.000 que és al que hauria d’arribar. I és en aquest tipus de discussió en el que estem. Realment les peces i els totxos hi són en molts temes. Què és el que no hi ha, ni per part de l’administració pública, ni per part de les entitats? Hi ha per dir-ho així aquests totxos que són com exemples de polítiques socials avançades del futur amb infància i adolescència que ja funcionen i que tenen una efectivitat molt, però que no tenen cobertura. I el que falten de moment són grans polítiques públiques locals en temes d’infància polítiques com el que seria a Anglaterra el “Sure Start Program”. Vull dir els programes 0-3 amb una visió amplia de política. Això no sols no hi és, si no que està molt lluny de la cultura de l’administració pública, política pública d’infància i família. O programes com , no sé ... o Children Left Behind dels Estats Units. Aquests programes una mica que el que fan es dir, anem a marcar un abans i un després en tal temàtica, anem a estendre una nova cultura en temes de política d’infància en risc. Diem, i les entitats tampoc ho tenim això, ni el germen tenim d’això. Algunes entitats han reflexionat sobre el tema, però ni tan sols les entitats tenim bastit o experimentat de forma pròpia models de programes com aquests en un territori determinat. (...) Nosaltres amb l’administració no podem fer un programa com aquests ambiciós a tota Catalunya, però dir, mira! a dos dels barris on estem, fem una aliança amb ajuntament i Generalitat per desplegar el què seria una experimentació d’aquest model de programa tranversal, tampoc hem tingut encara ni la capacitat ni la intel·ligència per generar-ho” (E8)
Show more

171 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

al El Consorci rep la denominació Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, C. El seu acronim és IIAB. bl El Conson;:i esta constitu'it per l'Ajuntament de Bar[r]

14 Read more

Infància i oportunitats

Infància i oportunitats

neix una capacitat progressiva o evolutiva al menor i, en conse- qüència, una certa autonomia també progressiva en l’exercici dels seus drets. Aquest reconeixement progressiu de capacitat condi- ciona el contingut de les facultats dels pares o representants legals que evolucionaran en inversa proporció. La sentència del TC de 29 de maig de 2000 assenyalava que “Desde la perspectiva del art. 16 C.E. los menores de edad son titulares plenos de sus dere- chos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mis- mos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos funda- mentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 C.C. o el art. 30 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común). Así pues, sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de esas potestades por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el “superior” del niño (SSTC 215/1994, de 14 de julio; 260/1994, de 3 de octubre; 60/1995, de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio; STEDH Caso Hoffmann).”
Show more

208 Read more

Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

• L’1,4% dels infants menors de 16 anys viuen en llars on no es poden permetre un àpat de carn, pollastre o peix (o equivalents per vegetarians) almenys cada dos dies.. Menors de 16 any[r]

26 Read more

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2012

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2012

A continuació s’obren els apartats de les quatre variables principals: la tipologia del parc, l’antiguitat, la potència fiscal dels turismes i la ci lindrada de les motos. Darrera d’aquests quatre grups ve la informació dels propietaris dels vehicles distingint si és propietari físic o jurídic i distingint la seva nacionalitat, si és espanyola o estrangera. A continuació és donen les matriculacions dels turismes, motos i ciclomotors i darrera d’elles venen les principals marques de turismes i de motos del Cens 2012.

96 Read more

Baròmetre de la Infància i les Famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

Baròmetre de la Infància i les Famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

Introducció Desigualtat Privació Situació laboral Habitatge Salut Educació Família... Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona, 2014.[r]

54 Read more

Els drets de la infància en risc a Barcelona i propostes per garantir-los

Els drets de la infància en risc a Barcelona i propostes per garantir-los

Els infants tutelats per la Generalitat i que se’n van a viure a centres residencials de protecció de menors properament tin- dran una certa dependència també de l’Ajuntament mitjançant el Consorci de Serveis Socials, el qual haurà de proporcionar aquesta assistència especial i vetllar-hi. La tasca dels centres residencials d’acció educativa (CRAE) és difícil, i fins ara la seva eficàcia no ha estat avaluada. Amb l’entrada en funcionament del Consorci de Serveis Socials caldrà assumir aquesta tasca de coneixement de la realitat educativa per afavorir-la i aconse- guir que els menors que viuen en centres assoleixin les mateixes oportunitats que els que no han patit greus problemes familiars. • “Es reconeix que el nen mentalment o físicament discapacitat ha de poder gaudir d’una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, li permetin autonomia personal i facilitin la seva participació activa en la comunitat. En atenció a les necessitats especials de l’infant discapacitat, l’assistència que es presti serà gratuïta, sempre que sigui possible.” Els infants amb discapacitat han de ser objecte d’una atenció i una sensibilitat singulars per part de l’Administració. Per la seva situació, és difícil que facin sentir la seva veu i que quan ho facin les administracions assumeixin les seves competències. Això ara serà més necessari quan la seva atenció depengui del Consorci de Serveis Socials.
Show more

62 Read more

Disseny, construcció i validació d’Evacomp: Una eina digital de programació i avaluació competencial

Disseny, construcció i validació d’Evacomp: Una eina digital de programació i avaluació competencial

Eficaç i organitzada​ , ja que Evacomp ha de facilitar el procés d’elaboració de les noves programacions competencials. Com? A partir del filtratge continuat, sobretot en l’objectiu principal de la programació, la consecució de les competències. Com hem explicat anteriorment el Decret 187/2017 de la Generalitat de Catalunya (2017), explica sense cap tipus de dubte que el currículum competencial té com a objectiu essencial l’assoliment de les competències. A la vegada, degut al caràcter generalista d’aquestes s’han establert un llistat de CC que facilitaran la transmissió competencial del currículum a l’aula. A partir dels CC s’elaboraran els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els nivells d’assoliment. Per tant, Evacomp ha de tenir la capacitat de seleccionar i filtrar en cada ocasió les competències i els CC derivats. I així, poder dividir-los de forma clara entre els diferents cursos, trimestres i UD. D’aquesta manera l’equip docent tindrà una visió clara i ordenada dels CC i competències que de manera col·legiada hauran escollit per treballar en cada curs. Per tant, tindran la capacitat d’observar les repeticions o absència de treball d’algun dels elements que configuren la programació.
Show more

81 Read more

Memòria 2018 : Contractació Pública : Grup municipal Ajuntament de Barcelona

Memòria 2018 : Contractació Pública : Grup municipal Ajuntament de Barcelona

 En volum de despesa, l’import executat per l’Ajuntament de Barcelona ha estat de 587.219.866,37 €uros, significativament inferior a l’executat pel conjunt de les altres entitats que conformen el Grup Municipal, que ha estat de 751.682.180,91 €uros. La diferència esdevé més remarcable tenint en compte que l’Ajuntament, únicament amb l’expedient de gestió indirecta del servei de recollida de residus, lotitzat en quatre contractes per àrees geogràfiques de la ciutat, executa una despesa de 263.086.783,60 €uros que representen més d’una cinquena part (19,65%) de l’import total executat en 2018.
Show more

77 Read more

Show all 10000 documents...