PDF superior DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

El currículum té com a principal novetat el fet de considerar com a eix del procés educatiu les competèn- cies que l’alumnat necessitarà per desenvolupar les seves funcions en la societat, en la seva futura vida laboral, així com per resoldre problemes i situacions amb què es trobarà al llarg de la seva vida. En con- seqüència s’han de seleccionar les estratègies necessàries perquè l’alumnat aprengui a utilitzar els recur- sos necessaris, els coneixements, les habilitats i les actituds, d’una manera flexible, adequada i en tota la seva complexitat, en contextos i situacions canviants i diversos.
Mostrar más

15 Lee mas

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

L'acció tutorial, em conseqüència, ha de ser l'element nuclear i vertebrador de tot el procés educatiu i la majoria de les seves actuacions s'han de plantejar a partir del currículum. En aquest Centre es van dissenyar el Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) i el Pla d'Acció Tutorial (PAT), i varen quedar recollits en la programació anual d'activitats, en el Projecte Curricular de Centre (PCC) i en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Però la pràctica d’integrar curricularment els continguts (de conceptes, procediment i o actituds) recollits en el POAP o en el PAT suposen un grau de compromís major amb la tasca d’orientar a l’alumnat. Suposa el compromís del professorat, de les diferents àrees, de dur a l’aula propostes concretes d’activitats que tractin de desenvolupar la dimensió orientadora que tota matèria posseeix. La junta de professors en conjunt, i no només el tutor, és la res- ponsable de l'acció tutorial en el seu grup d'alumnes. Això implica que cal partir de l’anàlisi de:
Mostrar más

75 Lee mas

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

Per tant, baix el meu punt de vista el teatre és un mitjà idoni per a poder construir un camí cap a la maduresa de l’alumne, ja que ensenya a ser persones. És per això, que el teatre és una eina molt valuosa , però que poc a poc va desapareixent del marc educatiu. Amb l’anàlisi de la llei educativa actual , la LOMCE, podem veure que el teatre no apareix fins a quart d’ESO, on els alumnes de entre vuit optatives, n’han de triar una, entre les quals es troben les Arts Escèniques. Cal dir però, que cada centre té llibertat de triar les optatives que vol oferir. Per tant, no tots els centres d’educació secundària oferiran l’optativa de teatre.
Mostrar más

47 Lee mas

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

Des   de   la   reflexió   dels   diferents   enfocaments   del   concepte   de   competència   professional,   vistos   en   aquest   treball,   es   pot   concloure   que   aquest   concepte   contempla  l’Actitud,  l’Aptitud,  el  Coneixement  de  base  conceptual  (la  formació)  i   l’Experiència   professional   adquirida   en   el   temps.   La   lectura   d'aquest   treball   mostra   que   el   desenvolupament   dels   currículums   educatius   basats   en   competències   compta   amb   l'aprovació   d'autors   i   organitzacions   de   prestigi   internacional,  que  exposen  i  debaten  en  temes  d'educació.  Aquest  punt  de  vista   també  ve  marcant  l'orientació  de  les  iniciatives  i  canvis  estratègics  que  durant  els   darrers  anys  s'estan  posant  en  marxa  en  el  sistema  educatiu  a  l'Estat  espanyol.   La  nova  llei  d'educació,  Llei  Orgànica  per  a  la  Millora  de  la  Qualitat  Educativa   (LOMQE),  explícitament  ressalta  la  necessitat  de  l'adquisició  de  competències   des   d'edats   primerenques.   La   LOMQE,   pretén   millorar   la   relació   del   sistema   educatiu  amb  la  realitat  de  la  societat  digital  i  preparar  millor  els  joves  per  a  la   seva  futura  inserció  en  el  mercat  laboral.  El  4  de  gener  de  2015,  va  entrar  en   vigor  el  Reial  Decret  1105/2014,  el  qual  recull  la  descripció  de  les  competències   clau  en  què  es  sustenta  el  nou  model  del  sistema  educatiu  de  l’Estat  espanyol.   Com  es  desprèn  de  la  revisió  dels  currículums  de  la  secundària  obligatòria  (ESO)   i   a   les   diferents   comunitats   autònomes,   amb   la   LOMQE   s'ha   produït   un   acostament  a  les  necessitats  de  l'entorn  tecnològic;;  s'ha  produït  un  canvi  en  el   disseny  curricular.  La  nova  llei  ressalta  la  importància  de  les  noves  tecnologies   en   la   societat   actual,   assenyalant   també   el   seu   impacte   en   el   procés   d'ensenyament-­aprenentatge   i   atorgant-­li   un   paper   fonamental   en   el   sistema   educatiu.  Però,  la  LOMQE  deixa  un  buit  referencial  quant  a  l'ús  de  les  TICs  a  la   secundària  obligatòria,  ja  que  el  desenvolupament  d'aquesta  matèria  no  es  veu   plasmat  de  manera  adequada.  La  informàtica,  l'ús  de  les  TIC,  o  l'aprofitament  de   noves   tecnologies   no   apareixen   com   una   assignatura   amb   entitat   pròpia,   sinó   que   es   manté   una   marginal   presència   de   les   mateixes.   Veiem   que   només   s'aposta  per  utilitzar-­les  com  eina  en  la  resta  d'assignatures.  La  llei  estatal,  en   funció  de  la  transferència  de  competències  en  matèria  d’educació,  crea  un  marc   legal  perquè  d'aquesta  situació  quedin  encarregades  les  autonomies.  
Mostrar más

85 Lee mas

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

Aprendre és una acció que es duu a terme des què naixem. Aquest aprenentatge quasi sempre ve donat pel contacte amb el medi físic i social, pel coneixement de les normes socials establertes, per la interacció amb altres persones: pares, mares, germans, amics, professorat etc., és a dir aprenem per les relacions amb els demès, per la imitació, per la necessitat... Quan l’alumat es troba a l’escola se li ensenyen els continguts establerts en el currículum, però, açò implica que siguen bons aprenents? Se’ls ensenya el procés d’aprendre, és a dir quines estratègies de tipus cognitiu, metacognitiu, emocional o motivacional els cal desenvolupar per a tenir èxit acadèmic? Se’ls ensenya a demanar ajuda o a col·laborar amb altres persones del seu voltant? Se’ls facilita un trànsit per l’aprenentatge en el que l’alumnat es trobe còmode i segur per mantenir l’esforç i conèixer els seus punts forts i dèbils? Se’ls ensenya a resoldre o minimitzar aquells problemes o traumes que en alguns dels casos puguen sorgir de l’acte d’aprendre? Com es pot observar són moltes les preguntes que ens podríem fer al respecte i que una adequada instrucció des del col·legi en l’art d’aprendre a aprendre podria sens dubte ajudar a resoldre.
Mostrar más

590 Lee mas

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

La mostra objecte d’estudi compren tres centres escolars d’educació secundària obligatòria del municipi de Sant Andreu de la Barca que són: IES El Palau; IES Montserrat Roig; i IES Sant Andreu. El problema d’aquest últim centre és que és relativament nou, aquest és el seu segon curs escolar i no compta amb el curs de 3er d’ESO. Tot i així hem considerat incloure’l a l’estudi per tal d’analitzar tot el rang d’alumnes de 1er, 2n i 3er d’ESO, ja que per temes de temps descartem el 4rt curs. Podríem haver descartat també 3er d’ESO però hem valorat analitzar- lo degut a que ens interessa conèixer la realitat del bullying amb el canvi de cicle escolar i analitzar com evoluciona amb l’edat (prevalença analitzada al capítol 2.2) ja que l’Informe Cisneros VII (2005) ens mostra que entre 2on i 3er es produeix, tal i com hem observat al capítol 2.2, una reducció important d’un 10% en la prevalença d’implicació en bullying, així com també ho fa El Defensor del Pueblo (2000), Oñederra (2008) i Gairín et al. (2013) que assenyalen que entre els 11 i els 14 anys es troba la major prevalença i que a partir dels 14 anys decreix. També s’ha observat aquest fenomen en el cas de les víctimes (decreix un 13%) i dels agressors (6%) (El Defensor del Pueblo, 2000).
Mostrar más

99 Lee mas

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 4.426 2.124 10.348 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) 31.249 44.267 1.646 77.162 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 18.702 33.729 1.079 53.510 Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 66.671 100.238 4.028 170.937

51 Lee mas

L'arqueologia també fa Història  L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

L'arqueologia també fa Història L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

La Llei Orgànica d’Educació és ben escassa pel que respecta a les referències fetes al patrimoni en qualsevol dels seus aspectes, ja que només es menciona una vegada el patrimoni artístic i cultural, sense aprofundir més. Així, entre els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria trobem: «Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels demés, així com el patrimoni artístic i cultural» (LOE, Art. 23). Considerem, doncs, que es dóna molt poca importància a un aspecte cultural de tots els ciutadans, com és el patrimoni. A més a més, cal destacar que no es fa cap referència en l’Article 33, destinat als objectius del Batxillerat, el que ens sembla incomprensible atès que en aquests dos cursos també estan presents assignatures d’Història, així com altres assignatures en les quals el patrimoni juga una part important per a complementar-ne els continguts (com poden ser Llatí o Grec).
Mostrar más

67 Lee mas

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Una de les grans necessitats del món actual és la lluita contra el sobrepès i l’obesitat. La societat ha d’estar conscienciada sobre què és el que no vol i treballar perquè les noves generacions no facin els mateixos errors. Una opció encertada és intentar-ho des del sistema educatiu, intervenint i incidint en el desenvolupament d’una vida activa i saludable. No obstant això, no sempre els docents són promotors d’un bon estil de vida i d’una suficient dedicació per transmetre-ho. Ara bé, amb les dues intervencions proposades en què es té en compte el treball en equip, la potenciació de conductes positives sobre salut, els diferents agents que envolten el centre de secundària, el seguiment del currículum i les característiques d’un programa d’entrenament, es pot dir que és una bona opció per abolir gran part d’aquesta epidèmia. També cal tenir en compte que aquestes propostes són de caire general i l’aplicació en diferents centres pot variar algun aspecte perquè la intervenció funcioni de manera més eficient i eficaç. Per exemple, aquestes intervencions es poden extrapolar a centres que vulguin que els seus alumnes millorin a nivell fisiològic, psicològic, cognitiu i social.
Mostrar más

96 Lee mas

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

Ens sembla interessant destacar també a Bonilla (2005) que exposa que “l’educació en valors resulta fonamental per afrontar una formació integral com a persones responsables i autònomes dins la societat actual en la que viuen” (p. 40). Actualment els adolescents no presenten pràcticament valors humans i socials en el seu comportament, en les seves maneres de pensar i a l’hora de solucionar conflictes. Aquest fet representa un important problema i a la vegada repte pel sistema educatiu, d’aquí la importància d’enfrontar aquesta situació i començar a fer feina. És un problema de grans dimensions i que impacte en moltes àrees, afectant en l’àmbit social a trets generals i a l’educatiu a nivell específic. Males qualificacions acadèmiques, faltes de respecte al professorat, indisciplina, malestar general de l’equip docent, preocupació per part de les famílies, poca implicació, indiferència i apatia en l’alumnat són algunes de les causes que justifiquen de manera urgent la necessitat de treballar en valors dins els centres educatius, en especial a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.
Mostrar más

101 Lee mas

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

Que els temps estan canviant és una evidència, per tant hem de pensar l’educació des d’una altra vesant, fins fa poc les polítiques educatives estaven basades en polítiques tradicionals, jeràrquiques i autoritàries, on tot es vivia dins del centre, ara s’ha de repensar aquella vella filosofia d’ensenyament cap a una educació integral a partir del treball en xarxa, per tal de donar una resposta educativa als nous esdeveniments que “desde diferentes disciplinas y campos científicos y profesionales, vienen apostando por un trabajo en equipo que permita una lectura más completa de las realidades sociales y, por tanto, una acción más integrada que avance en la consecución de respuestas eficaces” (Caballo i Gradaílle, 2008:49) treballant amb la resta de professionals de la comunitat.
Mostrar más

81 Lee mas

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

El present treball d’investigació explora com es treballa l’Orientació Vocacional a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca a través d'un estudi de casos. S’ha realitzat un estudi teòric pel que fa referència al tema objecte d’estudi, concretant aquest en l’elecció vocacional, presa de decisions i autoconcepte dels alumnes adolescents. Mitjançant l’anàlisi del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i el Programa d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), així com l’elaboració de qüestionaris a l’alumnat i entrevistes a l’orientadora, es pretén descriure quines són les variables que intervenen en l’elecció vocacional i com es treballen al segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria. L’estudi es completa amb una sèrie de propostes per tal d’afavorir l’acció orientadora i donar resposta a les demandes de l’alumnat del citat IES.
Mostrar más

70 Lee mas

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

Es comença la sessió projectant unes imatges que representen el cos d‟una dona i d‟un home, així com també de l‟aparell reproductor femení i masculí (diapositiva A). A continuació, el/la professor/a demana als alumnes quines parts del cos creuen que intervenen en una relació sexual. Els alumnes aixequen la mà per donar resposta i la professora les va anotant a la pissarra. A continuació, es projecten dues imatges, una d‟elles representa una dona embarassada mentre que l‟altra fa referència a una situació d‟intimitat entre dues persones (diapositiva B). Tot seguit, es demana als alumnes quina de les dues imatges creuen que representa millor una relació sexual. S‟espera la resposta dels alumnes per tot seguit argumentar que les relacions sexuals realment poden implicar les dues imatges. La de la dona embarassada representa la reproducció, que és l‟acte físic de produir descendència i que és necessària l‟existència d‟una relació sexual per a que sigui possible. Per una altra banda, s‟indica que les relacions sexuals no només presenten aquesta finalitat i que a l‟edat a la que es troben actualment no han d‟entendre les relacions sexuals des d‟un punt de vista reproductiu. D‟aquesta manera es fa referència a la fotografia de la situació íntima tot introduint el concepte de sexualitat.
Mostrar más

90 Lee mas

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Ja hem explicat la imperiosa necessitat de poder-se comunicar amb l’entorn el més aviat possible. En l’àmbit escolar això esdevé una necessitat, podríem dir, vital si no es vol quedar estigmatitzat per la resta d’iguals (alumnes) com “aquelles persones estranyes amb les que no podem parlar ni jugar perquè no entenen res” com poden arribar a pensar alguns. Per tant la necessitat principal és que coneguin les paraules bàsiques de relació per començar a integrar-se a l’escola, és dir amb els companys i els professors. Però a fi d’establir els primers lligams amb el grup, els alumnes es troben desorientats també a nivell de costums, maneres de fer, parlar, relacionar-se, jugar, vestir-se, conduir-se... en aquest nou entorn. Per aquesta raó, i més a les edats de l’educació obligatòria han de rebre una acollida que tingui en compte els aspectes emocionals. La psicologia recomana la conveniència de treballar una relació en la que sentin l’afecte i l’amistat de les persones que l’acullen a l’escola. Aquest serà un factor importantíssim a l’hora d’iniciar el procés d’integració escolar ja que serà el primer pas per trencar la barrera de la por o la timidesa i es comencin a comunicar tot utilitzant la nostra llengua. El segon pas serà l’aprenentatge el més ràpid possible del màxim de paraules útils per a la seva vida diària, especialment a l’escola. La seguretat generada contribuirà a la volguda integració escolar i social.
Mostrar más

52 Lee mas

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

Per començar amb aquesta selecció, no hi ha un exemple més paradigmàtic sobre l’enorme influència que ha tingut sobre l’ indústria turística que el de la trilogia cinematogràfica del Senyor dels Anells. En l'actualitat nova Zelanda no és solament coneguda pel seu meravellós entorn natural ni pel seu excepcional contrast de paisatges, si no per ser el lloc de rodatge d'una de les adaptacions literàries més conegudes de l’ última dècada. Aquesta trilogia dirigida per Peter Jackson esta formada per tres pel·lícules, “La comunitat de l'anell” (2001), “Les dues torres” (2002), i “El retorn del Rei” (2003) van obtenir un total de 17 premis oscar i $2.917.506. 956 en vendes mundials. D’altra banda i aprofitant aquesta repercussió del cinema i l’imaginari de Tolkien, el mateix Peter Jackson va dirigir una trilogia basada amb personatges de l’univers Tolkien, em refereixo a “El Hobbit (2012-2014)”.
Mostrar más

83 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

D’acord. Estem parlant d’una pluja intensa que, aparentment, està fent des- bordar ràpidament el riu Ripoll. Hi ha oients que ens estan trucant des de Terrassa, Ripollet, Mo[r]

12 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Expresseu el resultat en tones (1T = 1.000 kg). L’enamorament és el sentiment que impulsava les parelles a penjar cade- nats al pont sobre el riu Sena. Aquest és un dels molts [r]

20 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Mireu aquesta gràfica sobre la immigració a Catalunya i després contesteu les preguntesX. Imatge extreta del web <http://www.elpuntavui.cat>.[r]

18 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Bien qu’on dise que les mots ne sont pas très importants, surtout dans cette première partie de l’entretien où tout ce que vous allez dire c’est « Bonjour », vous devez connaître par[r]

9 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

At Oberlin’s French House, teaching assistants Julia Contentin and Cécile Thivolle-Cazat —both from France— encourage their housemates to take advantage of in-house French film scree- n[r]

9 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects