PDF superior Implantació d'un ERP en un grup agroalimentari

Implantació d'un ERP en un grup agroalimentari

Implantació d'un ERP en un grup agroalimentari

El Grup Càrnic, amb més de 40 empreses arreu del territori espanyol, disposa d’una xarxa d’ERP amb instal·lacions on-premise hibrides i allotjades al núvol. Aquests ERP son de la família de productes de Microsoft Ax, conegut actualment com Dynamics Ax. Els sistemes estan integrats entre si, amb processos de traspàs de dades i processos ETL per normalitzar la informació extreta dels diferents entorns i arquitectura de cada una de les empreses. La implantació de la nova versió Dynamics 365 permetrà al grup millorar en els processos de la empresa aplicant una reenginyeria de processos, millores en el reporting analític al disposar d’una única BBDD global y l’ús de eines de reportin com PowerBI.
Mostrar más

78 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Aquest projecte tractarà sobre la implantació d’una solució ERP en una empresa del sector farmacèutic. La empresa va néixer als anys 40 com uns petits laboratoris de caire familiar, a mesura que han passat els anys tot i créixer en volum de vendes i producció fins a convertir-se en una empresa reconeguda amb planta de producció pròpia, continua arrossegant una gestió en tasques habituals de forma poc eficient.

73 Lee mas

Estudi i gestió de la implantació d'un ERP OpenSource a una PIME del sector de les telecomunicacions

Estudi i gestió de la implantació d'un ERP OpenSource a una PIME del sector de les telecomunicacions

Els Sistemes d’Informació Empresarial (SIE) cobreixen els procediments o pràctiques habituals de cada procés de negoci de les organitzacions a partir d'un paquet d’aplicacions, que el client, o com en aquest projecte, mitjançant la figura d’un consultor extern, personalitza o adapta a la seva manera de treballar. Aquesta adaptació no és senzilla ni simple en tots els casos i més aviat les empreses han de fer un exercici d'adaptació en la seva cultura d’organització i els seus processos, el que s'anomena gestió del canvi. A més a més, cal destacar que la capacitat per a obtenir prestacions màximes d’un sistema ERP dependrà sempre dels usuaris i no del mateix ERP o del consultor extern que ajuda en la seva implantació, d’aquí la importància d’establir àmbits de comunicació i confiança bidireccionals entre la consultora o companyia i els empleats o usuaris dels nous sistemes i així aconseguir acords beneficiosos per a tots els implicats en un projecte de tal calibre.
Mostrar más

116 Lee mas

Implantació d'un sistema integrat : ERP, web i CRM a un distribuïdor d'informàtica

Implantació d'un sistema integrat : ERP, web i CRM a un distribuïdor d'informàtica

Intentarem seleccionar un sistema de gestió empresarial basat en una valoració entre un desenvolupament a mida respecte una solució de software paquetitzada. Per temps, cost i esforços sembla clar que per complir els objectius d’abast, temps, cost i qualitat del distribuïdor de productes TIC optarem per una solució tipus ERP. La gestió del projecte la realitzarem seguint les pautes generals proposades pel desenvolupador del producte escollit. La nostra idea és implantar un ERP basat en programari lliure, fent una comparativa entre els productes que existeixen al mercat i escollint el que més s’adeqüi a les necessitats de DistriTiC.
Mostrar más

107 Lee mas

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Dins dels sistemes informàtics de gestió es troba les eines ERP, ERP és l'acrònim de Enterprise Resource Planning. Un programa ERP es diferencia de qualsevol altre tipus de programa de gestió perquè engloba en una sola solució programari diferents departaments d'una mateixa empresa. Permet interactuar entre els sistemes afavorint la competitivitat completa del negoci on es desenvolupi. Finalment l'objectiu principal del treball és la d'implantar un sistema ERP en una empresa (fictícia) per poder millorar la competitivitat al mercat, oferir un millor servei tant a la cadena de producció com a altres departaments i generar major benefici a l'empresa.
Mostrar más

61 Lee mas

Implantació d'un ERP en el Club d'Esports Laietana

Implantació d'un ERP en el Club d'Esports Laietana

Com ja s’ha comentat anteriorment un ERP és un sistema on s’integren totes les eines necessàries pera la gestió d’una empresa i tot centralitzat sota la gestió d’una única aplicació. L’abast del projecte inclou les eines de negoci de la empresa, com poden ser Comptabilitat, Vendes, Compres, Facturació, Pagaments, Lliuraments de productes, Recursos Humans, Gestió de clients, Punts de venda, Gestió de les activitats pròpies d’un club, entre d’altres.

58 Lee mas

Implantació d'un ERP en un hospital

Implantació d'un ERP en un hospital

Aplicar, a baix nivell, el sistema ERP per a poder fer una gestió eficient de la demanda, incorporant la gestió detallada dels diferents processos de compra i distribució de productes de[r]

23 Lee mas

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

G+D es una companyia amb una gran organització empresarial, la qual necessita unificar i estandarditzar els processos, per tant, respecte el nivell de flexibilitat, S/4 HANA sol ser més adequat per a organitzacions més grans que intenten escalar i estandarditzar operacions per al creixement global. Això funciona bé on els processos de negocis són complexos i necessiten ser estandarditzats, però pot ser aclaparador per a organitzacions menys complexes o més petites.

58 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa de reprografia

Implantació d'un ERP en una empresa de reprografia

implantació de l’ERP Eurowin 8.0 amb els mòduls de CRM, TPV i copiadores a l’empresa Repro. Per aconseguir-ho haurem de fer un anàlisi funcional de l’empresa i del futur ERP, dissenyar la implementació de l’ERP i realitzar una valoració econòmica del projecte.

21 Lee mas

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

La fragmentació entre aquests departaments és considerable, i això ralentitza diverses gestions i accions dins el funcionament natural de l’empresa. El procés intern, i l’estructura funcional d’aquesta empresa és eficient, però un cop s’han avaluat les necessitats reals, i la premissa d’optimitzar recursos, s’ha arribat a la conclusió que una forma d’unificar la informació de forma global, és la implantació d’un sistema ERP.

52 Lee mas

Elecció d'un ERP en base a l'optimització de processos informàtics en una indústria càrnia

Elecció d'un ERP en base a l'optimització de processos informàtics en una indústria càrnia

De fet, la situació actual es fruit d’una implantació d’una ERP realitzada a l’any 1999 amb l’empresa Ross-Systems Ibèrica* El projecte inicial contemplava una implantació gairebé integral, però finalment només es va posar en marxa en l’àrea de gestió de vendes i gestió financera. Podríem dir que uns dels principals problemes que varem tenir va ser que les personalitzacions foren molt feixugues i costoses d’implantar, derivant cap a una necessitat interna de poder variar aquest software de forma contínua, propiciant un deslligament progressiu entre l’empresa propietària del software i l’empresa, que era molt més àgil fent la programació a mida, però a l’hora es tancava a les avantatges de l’externalització, a tenir molts problemes amb les actualitzacions degut als desenvolupaments propis i a una obsolescència tecnològica derivada de la impossibilitat de canvi.
Mostrar más

52 Lee mas

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

El meu Treball de Fi de Carrera consisteix en explicar en què consisteix un projecte d’implantació d’un ERP així com també els principals aspectes i punts crítics a tenir en compte. Per poder aconseguir aquest objectiu he volgut simular un cas pràctic basant-me en una empresa fictícia amb una sèrie de carències en el seu sistema d’informació actual.

30 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Axapta també permet connectar-se a proveïdors, clients, partners, etc. Pot intercanviar dades electròniques amb qualsevol sistema ERP reduint el temps, i els errors d’introducció de dades. Així, sense software ni hardware addicional, es pot intercanviar informació amb qualsevol altre sistema ERP de la seva infrastructura tecnològica, ja sigui de l’empresa matriu o subsidiària, així, el reporting financer es pot fer ràpidament. Amb un servidor Microsoft BizTalk, Axapta pot intercanviar documents amb qualsevol companyia, independentment del sistema que tingui.

63 Lee mas

¿Qué hacer ante el hallazgo de un soplo cardíaco en un niño asintomático?

¿Qué hacer ante el hallazgo de un soplo cardíaco en un niño asintomático?

8.-Kempers S, Boguniewicz M, Carter E, Jarratt M, Pariser D, Stewart D, et al. A randomized investigator-blinded study comparing pimecrolimus cream 1% with tracolimus ointment 0.03% in the treatment of pediatric patient with moderate at- opic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2004; 51: 515-25 9.-Ling M, Gottlieb A, Pariser D, Caro I, Stewart D, Soctt G, et al. A randomized study of safety, absorption and efficacy of pime- crolimus cream 1% applied twice or four times daily in patients with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 2005; 16: 142-8 10.-Staab D, Kaufamann R, Bräutigam M, Wahn U; CASMA981CDE04-Study Group. Treatment of infants with at- opic eczema with pimecrolimus cream 1% improves parent´s quality of life: a multicenter, randomized trial. Pediatr Allergy Immunol. 2005; 16: 527-33
Mostrar más

7 Lee mas

Implementación de un “Código Sepsis Grave” en un servicio de urgencias

Implementación de un “Código Sepsis Grave” en un servicio de urgencias

255 261C03 12481 EME ORIGINAL Aguirre Introducci?n Las infecciones constituyen un 10,4% de las urgencias hospitalarias1 pero s?lo un 5 10% cum plen criterios diagn?sticos de sepsis2, lo cual, en nuest[.]

7 Lee mas

Cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad

Cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad

También nos apoyamos en la Escuela Especial Nº 537, donde Mikel y José van en la mañana a la parte de apoyo pedagógico, pero como son todos niños especiales, avanzan en una parte y noso[r]

149 Lee mas

Implantación de un plan de calidad en un servicio de urgencias y su impacto en la satisfacción del paciente

Implantación de un plan de calidad en un servicio de urgencias y su impacto en la satisfacción del paciente

163 170 C07 12581 EME ORIGINAL Salvador C10 12346 EME ORIGINAL Fernandez Introducci?n En Espa?a fueron atendidos en el a?o 2009 m?s de 26 millones de ciudadanos entre todos los hospitales del territor[.]

8 Lee mas

Cuidados y diversidad cultural: un estudio de caso en un centro de Atención Primaria en Murcia

Cuidados y diversidad cultural: un estudio de caso en un centro de Atención Primaria en Murcia

Perseguimos por tanto interpretar la percepción que los pro- fesionales de Enfermería tienen acerca de la diversidad cultural, para lo cual trataremos de describir la actitud y las es[r]

14 Lee mas

Cómo instaurar un plan de calidad asistencial en un servicio clínico

Cómo instaurar un plan de calidad asistencial en un servicio clínico

Es importante comunicar, incentivar y hacer partícipes del proyecto a todos los miembros del servicio. Para ello pueden ayudar las siguientes recomendaciones: a) designar un respon- sable si el jefe de servicio no puede asumirlo, ya que por la naturaleza de su cargo es quien tiene esa competencia, b) reu- nir al equipo y explicar las intenciones, el plan, involucar al máximo número de personas, c) hacer sesiones de calidad con los primeros datos recogidos, aunque sean todavía incomple- tos o parciales, d) exponer la memoria anual a todos los facul- tativos del servicio, usar iconografía como si se tratara de una sesión clínica o publicación, revisar los parámetros de activi- dad, hacer hincapié en los aspectos mejorables, etc., e) incluir como objetivos del servicio alguna cuestión de calidad de las planteadas en la reunión y acordarlo entre todos, f) integrar a la enfermería, la supervisora debe asistir a las sesiones y el equipo de enfermería cooperar en programas concretos y tener los suyos propios. Estas sugerencias tienen que amoldarse a las peculiaridades de cada hospital y al estilo de cada servicio.
Mostrar más

9 Lee mas

Implantació pràctica d'un ERP i comunicació mitjançant web services amb plataforma B2B

Implantació pràctica d'un ERP i comunicació mitjançant web services amb plataforma B2B

Implantació de Sistemes de Informació: El que és evident és que no es poden planificar els projectes de tipus petits igual que els mitjans o grans. Havia fet un calendari molt optimista i s’ha de tenir en compte els possibles imprevistos ja siguin pel dia a dia que té el propi Client o circumstancies fins i tot personals. He tingut que readaptar al calendari d’acord amb la disponibilitat del Client i desenvolupar el TFC en una situació poc favorable personalment. Tampoc és el mateix afrontar el TFC jo sol, com implantar un sistema de informació per un equip de varies persones.
Mostrar más

109 Lee mas

Show all 10000 documents...