PDF superior Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

La integració de SAP s’aconsegueix a través de la parametrització de cada un dels mòduls i l’alimentació d’una base de dades que ho agrupa tot. SAP està compost d’una sèrie de mòduls funcionals que responen de forma complerta als processos operatius de les companyies. No és necessari activar tots els mòduls per a poder treballar amb el producte sinó que només cal activar aquells mòduls que siguin necessaris per a la companyia.

30 Lee mas

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Així doncs, l'estalvi econòmic i de temps que ens aporta la utilització de les BestPractices està fortament lligat a la adequació de la empresa en aquests escenaris. Per altra banda, l'exemple de negoci que s'ha plantejat en l'entorn retail és un model força típic que contempla uns fluxes molt utilitzats en retail. Crec que moltes empreses s'ajusten en aquest perfil d'estandardització i moltes podrien adoptar SAP Retail com el seu ERP de gestió.

55 Lee mas

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

 Analistes programadorsAquest tenen que tenir coneixements del llenguatge empleat per Sap, Abap, així com coneixements funcionals de cadascun dels mòduls que s’instal·laran, per tal de analitzar i dissenyar aplicacions fetes a mida per resoldre problemes on no arriba l’estàndard de Sap o simplement, quant el client demana un disseny diferent a l’estàndard de Sap . A més a més supervisa tots els desenvolupaments fets per els programadors passant proves unitàries de cadascun d’ells per tal de que funcionin tal i com s’han demanat. En aquest projecte haurem de tenir tres analistes programadors, tants com mòduls instal·lats.
Mostrar más

64 Lee mas

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Aquest tècnic disposa del suport d’una empresa de serveis informàtics, que mitjançant un contracte de manteniment, gestiona l’operativa i el servei de la xarxa i els seus equips, i que també participarà en la implantació dels sistema de gestió amb l’aportació d’un tècnic, per tal de resoldre qualsevol incidència per part de la xarxa o equips informàtics, i també com a suport complementari per l’empresa responsable de la implantació. La persona responsable de la implantació és el cap de manteniment, que reportarà a la direcció tota la informació relativa al desenvolupament del projecte.
Mostrar más

52 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Axapta també permet connectar-se a proveïdors, clients, partners, etc. Pot intercanviar dades electròniques amb qualsevol sistema ERP reduint el temps, i els errors d’introducció de dades. Així, sense software ni hardware addicional, es pot intercanviar informació amb qualsevol altre sistema ERP de la seva infrastructura tecnològica, ja sigui de l’empresa matriu o subsidiària, així, el reporting financer es pot fer ràpidament. Amb un servidor Microsoft BizTalk, Axapta pot intercanviar documents amb qualsevol companyia, independentment del sistema que tingui.

63 Lee mas

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

La problemàtica que hem detectat i el punt de partida del nostre TFC seria aconseguir l’objectiu d’abaratir les despeses ocasionades pels diferents programaris i unificar-los en un de sol, utilitzant les eines ERP, en el nostre cas l’eina SAP BUSINESS ONE. Utilitzant la mateixa eina es podria gestiona millor les diferents àrees que formen aquesta empresa. Amb la implantació d’una mateixa eina de gestió, els diferents departaments podrien gaudir de la mateixa informació evitant d’aquesta manera una manipulació errònia de la informació. Com a punts bàsics de millora que tindríem a l’utilitzar una eina ERP, podríem destacar:
Mostrar más

65 Lee mas

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Un cop s'ha parametritzat l'empresa i capacitat als empleats perquè comencin a utilitzar el programari ERP, cal que es desenvolupin un seguit d'activitats que són posteriors a l'inici d'ús del sistema i que tenen un grau d'importància igual o superior a les de les etapes anteriors, ja que permet la consolidació del sistema en la empresa i la seva acceptació per part dels usuaris. Les expectatives generades, poden no complir-se en una primera etapa al no haver-se implementat totes les funcionalitats adquirides, però les organitzacions continuen aprenent després d'usar-lo per cert temps i familiaritzar-se amb el programari i van identificant cada cop més beneficis que poden ser aconseguits amb el sistema a llarg termini. En aquesta etapa, on el sistema ja està posat en marxa, els usuaris estan guanyant més experiència usant el sistema i l'empresa haurà d'estar controlant les activitats perquè els beneficis d'usar un sistema integrador siguin els màxims. Bàsicament es buscarà aconseguir una millora contínua del sistema implementat, perfeccionant els seus processos de negocis a través del sistema.
Mostrar más

82 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Durant tot el treball, he hagut de consultar molta informació i parlar amb alguns dels proveïdors de l’eina escollida, ja que a diferència d’altres solucions del mercat, per a SAP, no tenen una llista de preus oficial publicada si no ets un dels seus partners. Aquest problema l’he pogut sortejar gràcies a contactes en el meu sector professional, on he pogut configurar una solució a mida, però tot i així les dades de preus són aproximades.

73 Lee mas

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Per tal d’homogeneïtzar i simplificar la infraestructura de sistemes, a mes d’aconseguir una millor integració i monitorització dels processos de l’empresa, s’instal·larà també un Solution Manager (SOLMAN), que es capaç de monitoritzar els diferents servidors ERP, EP i el propi SolMan, alhora que ajuda al manteniment amb la distribució o aplicació de Support Packages entre d’altres tasques.

61 Lee mas

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

És una de les solucions ERP de SAP més accessibles per a tot tipus d'empreses, ja que integra els processos bàsics per gestionar un negoci. Encara que principalment dissenyat per a Pimes, SAP Business One s'adapta al creixement de l'empresa i pot ampliar-se segons es vagi necessitant. La seva escalabilitat és un dels seus punt a favor que no tots els ERP del mercat, com Microsoft Dynamics o Oracle ERP, inclouen com una possibilitat. Per això, SAP Business One és una eina ERP que pot ajudar a empreses de ràpid creixement com Hoko, optimitzant els seus processos i el rendiment de les dades.
Mostrar más

51 Lee mas

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

• Crear un ambient idoni, multidisciplinari, receptiu al canvi i de reenginyeria de processos: L’equip format de treball ha d’estar d’acord i en disposició d’acceptar el nou sistema SAP S4/HANA, ja que constarà de noves tecnologies per al desenvolupament de les tasques que fan actualment. El negoci canviarà amb la incorporació del nou sistema, ja que redissenyarà els processos actuals cap a un model més eficient basat en millorar les pràctiques predeterminades i exposades per SAP S4/HANA.

58 Lee mas

Implantación del sistema ERP SAP R/3

Implantación del sistema ERP SAP R/3

“Broadband Communications” ha decidido tomar un nuevo rumbo en su negocio con la entrada de la nueva solución ERP SAP R/3. Entre los cambios más destacados se encuentra crear desde cero un nuevo sistema de información mediante el cual poder gestionar de forma más eficiente toda la información que se genere. Es evidente la dependencia e importancia que adquiere para “Broadband Communications” el correcto funcionamiento de su tecnología. Estos cambios suponen una fuerte inversión y también se pretende establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar su correcto y normal funcionamiento. “Broadband Communications” ha decidido crear un Plan de Contingencias que le permita continuar con su negocio en caso de producirse alguna incidencia, tanto externa como interna, que de otra forma causaría paradas, pérdidas de rentabilidad y posible pérdida de clientes. Los nuevos retos planteados por “Broadband Communications” requieren un funcionamiento eficaz y permanente del negocio.
Mostrar más

72 Lee mas

El sistema ERP - SAP y su impacto en la Gestión Empresarial

El sistema ERP - SAP y su impacto en la Gestión Empresarial

Después de la etapa de realización se integra con la fase de preparación final es fundamental tener en cuenta los planes para la salida en vivo o conocido dentro de SAP como la fase de estrés, pues en la misma se deberá verificar toda la funcionabilidad del sistema, el que debe cumplir con los requerimientos planteados en la etapa del BBP es imprescindible no solo quedarse en la capacitación a los usuarios claves y finales, sino se debe ir más allá con las pruebas funcionales es decir pruebas de verificación de la estabilidad de los procesos de negocio, las pruebas de estrés que son verificaciones que el sistema actúe de forma correcta en situaciones un tanto adversas como sui generis, así de ser el caso se realiza los últimos ajustes a la modulación del sistema antes de la salida a producción, esto garantiza que los definiciones relacionadas con los nuevos procesos implementados sean satisfactorios, es así que la finalización de la migración de los datos del sistema viejo al nuevo sistema SAP son parte de las mismas pruebas para revisar integridad de información.
Mostrar más

125 Lee mas

Implantació d'un ERP en el Club d'Esports Laietana

Implantació d'un ERP en el Club d'Esports Laietana

La solució implantada va tenir molt d’èxit, cal assenyalar que el repte d’implementar un software de gestió que afectava a tota l’organització i a tots els processos de negoci va ser una decisió molt important i estratègica i l’elecció del proveïdor que va donar el suport de consultoria va ser tot un encert, recalcant la seva disponibilitat i els grans coneixements tant del programari com la comprensió del funcionament del Centre Excursionista. L’empresa encarregada de dur a terme la implantació en el Centre Excursionista Penedès ha estat la companyia Zikzakmedia, S.L.
Mostrar más

58 Lee mas

Diseño de un mercado de datos del área comercial para la Empresa válvulas Urrea S A  de C V

Diseño de un mercado de datos del área comercial para la Empresa válvulas Urrea S A de C V

Actualmente toda la información de la empresa se actualiza en línea sin embargo, todos estos datos no son directamente utilizables por los ejecutivos de la dirección porque aunque el sistema cuenta con reportes predefinidos, el sistema no cuenta con las herramientas de consolidación de información y análisis a la medida de los usuarios, sino que deben extraerse manualmente los datos del sistema R/3 de SAP para crear reportes en Excel de modo que los ejecutivos puedan llevar a cabo su función de planeación estratégica.

63 Lee mas

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Amb aquest programari de gestió empresarial s'obtenen els avantatges d'un ERP OpenSource en constant creixement, suportat per una important comunitat de partners i desenvolupadors, amb possibilitat d'implementació per adaptar-ho a les particularitats de la seva empresa sense necessitat de grans inversions i sense cap cost de llicències, raó per la qual molts usuaris han optat per aquesta solució. El creixement de OpenERP en els últims anys ha estat molt important, estant present en multitud de països i suportant fins a 50 idiomes diferents.
Mostrar más

61 Lee mas

Migración de ERP Navision a SAP S/4 HANA

Migración de ERP Navision a SAP S/4 HANA

Con la implantación del nuevo ERP toda la cadena de valor se verá reforzada ya que SAP incorpora mejoras significativas en todos los procesos clave del negocio de forma standard. Por ejemplo, en la actualidad Camomos no dispone de SGA para la gestión de almacenes y logística, los canales de venta no están cubiertos al completo y no hay integración entre retail y on-line, el control de stock y compras se realiza de forma manual. Estas mejoras impactan directamente en la rentabilidad del negocio mejorando costes y margen al conseguir optimizar tiempos, información y unificación de datos.
Mostrar más

88 Lee mas

El impacto de la implantación del ERP SAP Business One, utilizando la metodología ASAP en la  empresa Noblecorp S.A.C.

El impacto de la implantación del ERP SAP Business One, utilizando la metodología ASAP en la empresa Noblecorp S.A.C.

En la presente tesis se evidencia la falta de procesos ordenados, sencillos y transparentes, así como deficiencias en tecnología, en la actualidad la empresa cuenta con sistemas de matrícula que almacena información de profesores, alumnos, matriculas, etc., uno de los principales problemas que se presenta es la diferencia entre los informes de cada uno de los sistemas, esto trae como consecuencia que no se tenga una información financiera real, por otro lado la empresa realiza venta de libros que se registran en otro sistema de matrículas el cual no cuenta con un control de inventarios cuenta con un sistema logístico que controla operaciones de entrada y salida de almacén. Esto trae como consecuencia que no se puedan tomar decisiones correctas ya que no se cuenta con la información en solo lugar y además esta no es confiable y precisa. En la gestión contable los sistemas desarrollados no interactúan con otros sistemas, lo que trae como consecuencia la generación de errores, perdida de esfuerzo y tiempo realizando doble verificación.
Mostrar más

209 Lee mas

Implementación del sistema ERP SAP   módulo WMS para Molitalia S A

Implementación del sistema ERP SAP módulo WMS para Molitalia S A

Pasado un año de la adquisición de Molitalia S.A., se absorbe por fusión la empresa Costa Perú S.A., la cual era ya de propiedad del grupo C&Oe el año 11 Esta obra ha sido publicada bajo[r]

74 Lee mas

Implantació d'OpenERP en una empresa

Implantació d'OpenERP en una empresa

En primer lloc, la idea originària del treball era poder dur a terme la implantació real del programari a l’empresa en la qual s’ha fet l’estudi, però s’ha hagut de variar aquesta part, ja que des de que es realitza una fase d’anàlisi de requisits, fins que es produeix la implantació i prova d’un programari real, el temps que transcorre és molt més que quatre mesos.

105 Lee mas

Show all 10000 documents...