• No se han encontrado resultados

EXPLICACION DOS TOTAIES:

In document 2015 -2016 (página 30-35)

8.Extensión da biblioteca

EXPLICACION DOS TOTAIES:

TOTAL LIBROS EN SALA: Na actualidade tendo en conta a numeración que consta en cada unha das materias teríamos 18081 en sala en libre disposición. Con respecto o ano 2015 no que había 18064, si temos en conta que hai 35 rexistros baleiros debido a ocos que quedaron nas materias despois de reestruturar os fondos da sala e de expurgo de libros que enviamos a deposito, unha vez restados estes rexistros baleiros danos unha pequena redución da colección de 18 exemplares que supón un 0,1% con respecto os fondos que había no último reconto do ano 2015.

FONDO ANTIGO: Apenas sufre variacións. Soamente se incorporaron 2 exemplares a este fondo dando un total de 2576 exemplares.

DEPOSITO: Debido a reorganización de fondos na sala e a expurgo de exemplares que se enviaron para o deposito e a un descarte realizado no deposito, este fondo ten un pequeno aumento de 40 exemplares que supón un aumento do 0,65% con respecto o último reconto do ano 2016.

TOTAL DA COLECCIÓN: Tendo en conta tódolos datos anteriores temos como resultado que os fondos desta biblioteca pasaron de 26793 a 26852 (aumento de 59). Unha vez descontados o total de rexistros baleiros que hai en cada materia (35 en total) podemos ver que os fondos desta biblioteca medraron un total de 24 exemplares o que supón un mínimo aumento da colección dun 0,090% dende o ano 2015.

B. TABOA RECONTO LIBROS DESAPARECIDOS ANO 2015.

1. O reconto de libros desaparecidos danos un total de 82 libros desaparecidos sobre un total de 18095 o que supón un 0,453% da colección que temos na sala en libre acceso. Nembargante débese ter en conta que 68

31 destes desaparecidos xa eran do reconto do ano 2015 e que deses libros apareceron 3 exemplares que estaban en despachos do profesorado.

2. Os datos reflectidos no punto anterior dannos un total de 17 libros desaparecidos neste ano 2016 (0,094%). E tendo en conta os 3 libros recuperados do ano 2015 obtemos que o aumento de desaparecidos con respecto o ano anterior e so de 14 libros sobre o total.

3. O número de libros desaparecidos e pequeno en cantidade pero hai certos aspectos que chaman a atención:

a. O número total de desaparecidos na sección de Educación, 22 en total que supón o 26,83% do total de desaparecidos aínda que en cada unha das materias de esta sección é un numero relativamente pequeno.

b. O numero de desaparecidos na materia de Didáctica da Lingua Inglesa (M-ENG.DI). 9 Libros dun total de 315 que supón un 2,85% da materia pero un 10,98% do total de libros desaparecidos.

c. Os libros desaparecidos na sección de Lingua e Literatura Galega: 21 libros dun total de 1936 que ten a sección (un 1,085 % da sección) pero sobre o numero total de desaparecidos supón mais da 4ª parte (un 25,61%) do total de desaparecidos.

d. Especialmente preocupante na sección de Lingua e Literatura Galega son os libros desaparecidos na materia de Literatura Galega (M-GAO.LT) non só polo número de libros (10 sobre un total de 921) senón tamén porque seguen desaparecendo exemplares de moito valor ou edicións raras ou especiais (como xa aconteceu outros anos) sendo esta sección a que mais libros desaparecidos ten de toda a nosa colección.

32

33 CURSO AVANZADO DE FORMACION EN COMPETENCIAS DIXITAIS

Alumnado da materia Traballo Fin de Grao

INFORMACION XERAL

O curso desenvolverase nunha contorna virtual. A duración do curso será de tres semanas, cunha inversión en tempo do alumno de 15 a 20 horas dependendo das habilidades previas e da dificultade que lle supoña a lectura dos temas. O curso organizarase en catro módulos cos contidos, as tarefas correspondentes e un traballo práctico de carácter obrigatorio mais un módulo 0 de Presentación do curso.

COMPETENCIAS

1. O alumnado asume que saber xestionar información é unha práctica transversal que debe completar o seu proceso de formación na universidade, que lle facilita o estudo, lle axuda a investigar, e a realizar traballos académicos cunha metodoloxía científica.

2. O alumnado adquire, a nivel avanzado, habilidades e destrezas para buscar información, localizar, seleccionar, analizar e construír novos coñecementos de forma autónoma, construtiva e ética de acordo cos seus propósitos.

3. O alumnado aprende a comunicar, difundir e compartir información reflexivamente e con responsabilidade, a través dos seus traballos académicos e das redes sociais.

OBXECTIVOS

1. Ser capaz de recoñecer a importancia que ten a adquisición de competencias informacionais/dixitais e xestionar o tempo de estudio e traballo.

34 2. Saber que é unha fonte de información e os diferentes tipos. Aprender a planificar unha busca e localizar información pertinente no catálogo da BUSC, bases de datos e na Internet.

4. Ser quen de avaliar correctamente a información atopada para así seleccionar aquela que mellor resolva as súas necesidades. Xestionar e organizar por si mesmo a información, mediante xestores bibliográficos e/ou outras ferramentas informáticas para a almacenaxe na nube.

5. Ser capaz de aplicar a metodoloxía científica propia da elaboración dun Traballo Fin de Grao. Comprender a importancia de facer un uso responsable, ético e legal da información que se utiliza, citando e redactando as referencias e evitando o plaxio.

6. Coñecer máis dunha ferramenta para presentar traballos académicos. Ser quen de difundir e compartir información a través da web e das redes sociais. Aprender a xestionar a propia identidade dixital sen riscos. Entender o que é o acceso aberto e os seus beneficios para a difusión da ciencia.

CONTIDOS

Os contidos distribúense en 4 módulos ( mais módulo 0) que se axustan aos obxectivos propostos e competencias de acordo a un nivel avanzado.

0. Que necesito aprender e para que cara o Traballo de Fin de Grao (TFG) - As competencias en información na contorna dixital (CIcD)

- Antes de empezar: planifica e xestiona o teu tempo 1. Buscar información : Fontes e proceso de busca

- Fontes de información

- O proceso de busca de información

- Buscar na web da BUSC : Catálogo, bases de datos - Buscar na Internet

- Anexo Titorial de Dialnet - Anexo Trucos de Google 2. Avaliar e organizar información

- Criterios de avaliación da información - Anexo: ferramentas e recursos de avaliación - Organizar a información

3. Uso e tratamento da información. Como elaborar un Traballo de Fin de Grao (TFG) - Elaborar un TFG – Planeamento

- Elaborar un TFG – Estrutura e redacción - Citar e redactar referencias, estilo APA - Anexo: inserir citas e referencias desde word - Anexo: Manual de Publicacións APA

4. Comunicar e difundir a información - Comunicación académica TFG - Compartir información TFG

- Anexo: Beneficios do acceso aberto

35 METODOLOXÍA

Desenvolvemento do curso virtual: tres semanas de duración e un traballo aproximado do alumno/a entre 15 e 20 horas:

 Lectura dos catro módulos cos seus contidos

 Realización dos tests e exercicios (tarefas) relacionados cos temas e un traballo de contido metodolóxico

Enquisa inicial de diagnose sobre os coñecementos que ten o alumnado antes de comezar o curso.

Test de avaliación final da aprendizaxe adquirida

Enquisa de satisfacción enviadas aos participantes no curso

 Participación nos foros, como ferramenta para a titorización e a motivación das competencias sociais do alumnado.

Haberá unha sesión presencial de presentación do curso e inscrición na plataforma.

Poderanse, se é o caso, outras sesións de práctica para o bo uso das fontes

MATERIAIS

Breves documentos (pdf) e presentacións (pptx...) sobre os temas que se traballan.

Titoriais:

1. Plataforma de aprendizaxe Chamilo (Aula Cesga).

2. Como ferramenta de comunicación: o foro, un instrumento moi útil para o intercambio de información entre os participantes no curso, será o medio para comunicarse co profesorado/formador.

No Foro de dúbidas depositaranse todas as consultas dirixidas ao profesorado/formador, de tal xeito que a resolución das mesmas sexa visible para o resto do alumnado, susceptible de compartir esas mesmas dúbidas. Calquera intervención será respondida nun prazo máximo de 48 horas, tendo en conta que as fins de semana e días festivos non son lectivos.

3. Titorización por parte da/o bibliotecaria/o e do profesorado colaborador.

In document 2015 -2016 (página 30-35)

Documento similar