Anàlisi de la localització subcel·lular i propietats funcionals de DDP1, la vigilina de "Drosophila melanogaster"

217  Descargar (0)

Texto completo

(1)Anàlisi de la localització subcel·lular i propietats funcionals de DDP1, la vigilina de Drosophila melanogaster Marta Batlle Lacort. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)              . .

(3)              . .

(4)  +&3"/0&11!"/ "),+ 2)11!"/*8 & "-/1*"+1!"&,.2=*& &&,),$&,)" 2)/      -:+(2(#$+ +." +(39 "(B24!"$+Q+4+ 1(/1./($3 32%4-"(.- +2 #$VK+ 5(&(+(- #$" # ! #$"   /11))" ,/1   . . . . . . . . . . . 2)&,)!"gefe.

(5)              . .

(6) . +&3"/0&11!"/ "),+ 2)11!"/*8 & "-/1*"+1!"&,.2=*& &&,),$&,)" 2)/ /,$/*!"&,1" +,),$& &"++&geeiRgeek.  -:+(2(#$+ +." +(39 "(B24!"$+Q+4+ 1(/1./($3 32%4-"(.- +2 #$VK+ 5(&(+(- #$" # ! #$"  "*A/&-/"0"+1!-"//11))" ,/1-"/,-1/)1=1,)!" !, 1,/-"/) +&3"/0&11!"/ "),+Q.2"011/"))%"011/")&1710,1)!&/" &B!")/Q "//+7,/=+/=+)"-/1*"+1!"&,),$&,)" 2)/&")Z)2)/!")U +01&121 !"&,),$&,)" 2)/!"/ "),+[ R \Q.  . )!&/" 1,/N . . . . . . 121,/N.  /Q"//+7,/=+/=+. . . . . U21,/N  /11))" ,/1 / "),+N'2)&,)!"gefe . /Q 2/)!,*8 )3&+<0.

(7)                 . .

(8)  "*) *"+1&! .2"N !"0-/<0 !U%3"/ "0 /&1 1,1 2+ 1"0&N .2+ +,*<0 "1 .2"!"+ -"/ "0 /&2/" ")0 $/>*"+10N +, 0-0 +& -"/ ,+ ,*"+:/Q & % *00"0 "*, &,+0 & *00"0 ,0"0!&/-"/"5-/"00/R%,+,*<0"+-/2)"0Q  fN ) *"3 -/,1">+ !2/+1 1,10 .2"010 +60N $/8 &"0 -"/ 1,1Q "/.2; 0& +, %$2"00&0 "011 1+ "0.2"/- & ) *1"&5 1"*-0 1+1 -1&3!,/N +, %$2<0 %$21 !" !,+/R%,1,1N!U//&0 /)*85&*Q/8 &"0-"/'2!/R*" /<&5"/ ,* &"+1=#& N&") .2"<0*<0&*-,/1+1N ,*-"/0,+Q )*"2!&/" 1,/!"1"0&N"//+N*,)1"0$/8 &"0-"/%3"/R*"!,+1)U,-,/12+&11!U"+1// "+ 2+ +,2 *B+ -"/ *&N -00&,++1 & !&#"/"+1 ,* <0 ) &,),$& *,)" 2)/Q , 0-0 ,*1U$/"&5,.2" ,+#&"00&0"+2+.2=*& &+"5-"/1-"/-,/1/1"/*"2+-/,'" 1" ,* ") !" fN & ) *,1&3 &B .2" *U%0 !,+1 -"/ -,!"/ !2/R), 1"/*"Q ,1 ") *"2 $/>*"+1),/&N*).2)3&$&+& &/")-/,'" 1"N&.2""*3"+0"+6/$&/"<1,1 ").2"0<0,/"&,),$&Q"/A0,/"1,1N$/8 &"0-")0 ,+0"))0&-"/0"/0"*-/"))8.2+ %,%"+" "00&11Q  ) /"01 !" '"#"0 !") ),/1,/&P $/8 &"0 -"/ 1,1Q ) ,/!&N -"/ %3"/ ,*-/1&1 1+1"0 ,+3"/0"0 ) ,+#, ) & ) 0) !" *,0.2"0N & -"/ %3"/R*" '2!1 0"*-/" * ) /" "/ N'#,0-00+1R*"2++,2-/,1, ,)N ,*/"0,)"+1")0*"20!21"00,/"&,),$&Q ) )2>0N-"/%3"/R*"-001*D)1&-)"00,.2"0N*,0.2"0&-/,1, ,)0Q"2<0")*21+1 +2) .2" *U% 0)31 ) 3&!S ) ,0"- )& $/"&5, )"0 ,+3"/0"0 &"+1=#&.2"0 .2" %"* *+1&+$21&")08+&*0.2"*U%!,+10"*-/"Q)U)"+N-"/0"/2+$/+ ,*-+6!" 12) [ ,*-/1&+1 *D0& & //"10 ,+1/ ") #/"!S\N & -"/ '2!/R*" 0"*-/" .2" )& %" !"*+1Q )$"+1!")hN$/8 &"0-"/#"/!")),/1,/&2+)), ,+!B+$2011/"))/Q "011 2+-)"/ ,*-/1&/*3,0)1/"01,10.2"010+60S)U)$"+"0-" &)N$/8 &"0-"/0"/ ))8 !3"$!.2"%"+" "00&11'2!-"//")&17/2+"5-"/&*"+1N-"/ ,+0"))/R*" 0,/")--"/00,0&*-)"*"+1-"/!"&5/.2""*!"0#,$2<0*"))[&*<0N0"*-/" *2+0,*/&2/") /S\Q)/1/5"1-"/0"/0"/ ,*<0N&#"/!")"0!&0 200&,+0 .

(9) ) 3,)1+1 !U2+ -01&)) !" 5, ,)1 ),/ $/+0 *,*"+10Q /8 &"0 ,+ -")0 1"20 ,+0 ,+0"))0&&!""00,/"fO#,/*"+-/1!U.2"011"0&Q)3&/0")) %N*"/ &-")0 ,+0"))0&+#,/*81& 0Q,0-0 ,*"13*1/,/#)1/.2+30*/5/S)/)"0N-"/ '2!/R*" * ")0 ,*-)"5,0S )U)&3"/ & ) )3N -"/ 1+1"0 ,+3"/0"0 ) )2- !" !&00" &BQ)A+& NA+&N"/$&N,*+N6)3&+ &))& ,/"+N$/8 &"0-"/0"/1+1 ,+0 ,*-+60!"),/1,/&O0"*-/".2"20%"+" "00&11%"2"011))8-"/#"/R*"2+ #3,/Q )"0 +,3"0 &+ ,/-,/ &,+0 !") ),/1,/&N $/8 &"0 -"/ *&)),//N 0& <0 -,00&)"N )U*&"+1 !") ),/1,/&P )U++" & ) 1/&+N -"/ )"0 0"3"0 -,/1 &,+0 ) 0"*&+/&0Q ) ,*80N-")0"2,+%2*,/&-"/&+& &/R+,0"+") ,+ 2/0!"-01&00,0[))801&*.2"', "0131+ ! 0"0 /&3&+1)1"0&S\Q,-2 ,)&!/R*"!")"0*&)),/01; +&.2"0!") *B+P)U)& &[.2"0"*-/"*U%$2+11")0/,1)),0!"*1=*.2"010,*/&2/"0"2\& )"**Q)),/1,/&+,0"/&&$2)0"+0"3,0)1/"0S&+)*"+1N)$"+1.2"'+,%& <0-"/A.2"N*<0.2" ,*-+60N"/"+*& 0P)/ N-"/)"0%,/"0 ,*-/1&!"0!" *= - 0Q)/1=N-"/.2;0,1")0"2#/&(&0*"*$2+$/+-"/0,+Q)3&!N-"/ #"/.2"0"*-/"1&+$2"00&0$+"0!U"0*,/:/)/-/1&/!")"0feQQQ)"1N-"/1,1"0 )"0 ,+3"/0"0!"+"+"0.2"%"*1&+$21Q&+)*"+1N)/1)+ %&)U01%"/N$/8 &"0 -"/0"/2+"0$/+0*&$2"0N-"/+&*/R*"0"*-/"N-"/0"/))8#&+0)#&+)Q U2)1&*+6 +,%$2<0"011")*1"&50"+0"3,0)1/"0SSS )U3&)8+1&-N-"/0"/)"0*&)),/0*&$2"0!")*B+Q"/$2+1/1,10")0 +3&0!" -)+0-"/ 2)-!U2+"0*,0.2"0Q"/.2;+,<0#8 &)1"+&/2+*&$ &"+1=#& Q )0*"20-/"0N-"/1,1Q"//" ,)7/R*"0"*-/"N&+ ,+!& &,+)*"+1Q.2"011"0&1*< <03,01/S &+)*"+1N .2"01 1"0& "018 !"!& ! ) -"/0,+ .2" *<0 *U"01&*,N "+ & ,)0Q "/ +&*/R*""+")0*,*"+10*<0!2/0Q"/"01&*/R*"1+1Q   . .

(10) .

(11)  . .

(12)           . . . . . . . . . . . . M.      . . f.

(13) g .

(14) .  . M. . . . . . . . . . . f. . . . . . . . . h.  . . . . . . . l.  . . . . . . . . . ff. M . . . . . . . . . fh. VM  . . . . . . . . . fj. . . VMVM2314"341 #$+#.,(-(. . . . . . . fj. VMWM5.+4"(B#$+2#.,(-(2. . . . . . . . fl. VMXM 1 "3$1>23(04$2&$-$1 +2#O4-(B :"(#2-4"+$("2/$1/ 13 #$+#.,(-(. . . . . . . . . . fm. . . . . . ge. . . . . . . gh. . . . . . . gj. . . . . . . gn. WMVM 1 "3$1>23(04$2&$-$1 +2#$+$25(&(+(-$2 . . . . gn. WMWM4-"(.-2#$+$25(&(+(-$2. . . . hf. gQgQfQ "03&$&)&+"0 ,*/"$2)!,/"0!")*"1,)&0*"!"). . hg. gQgQgQ,+1/&2 &B!")"03&$&)&+"0)#,/* &B!U%"1"/, /,*1&+. . hi. fQhQfQ +1"/ &,+0"+1/"!,*&+&0 VMYM(,$1(39 "(B#$+2#.,(-(2 VMZM1.3$?-$2 ,!#.,(-(2 WM . . . . WMXM ." +(39 "(B#$+$25(&(+(-$2. . . . . . . . . hj. WMYM"/V[UK+ 5(&(+(- #$0"&#. . . . . . hk. WMZM. . . . . . hn. . . . ie. 5(&(+(- '4, - . . . . . WM[MVK+ 5(&(+(- #$" # ! #$". M  . . . . . . . . ij. M  . . . . . . . in. . . . . . . jf. VMVM.04$2! "3$1( -$2(+>-($2"$+Q+4+ 12. . . . . jf. . . . . jf. VM . . . . . fQfQfQ,.2"0 1"/&+"09,"+#"#(%#. fQfQgQ =+&"0 ")Z)2)/0"2 /&,1"0P ;)Z)2)"0g!"+(,()"#%&%'(!,-+ VMWM$"3.1243(+(39 32$- 04$2331$! ++ . . . . . jf jf h.

(15) fQgQfQ" 1,/0!" ),+1$" . . . . . . . jg. fQgQgQ" 1,/0!U"5-/"00&B,"+#"#(%#. . . . . jg. fQgQhQ" 1,/0!U"5-/"00&B ;)Z)2)"0g . . . . . jg. . . . jg. . . . . jh. VMYM2/+ 2,>#("243(+(39 32$- 04$2331$! ++. . . . jh. . . . jj. fQiQgQ),+1$"!")"#+)#'!"f-"/,1"+&/!U&+1"/#"/;+ & . jj. fQiQhQ),+1$"!")"0#20&,+0* . . . . . . jk. fQiQiQ),+1$"!"fR. . . . . . jk. . . . . . jk. VM[M.204$243(+(39 #$2$- 04$2331$! ++. . . . . jl. VM\M-3(".22.243(+(39 32$- 04$2331$! ++. . . . . jn. . . . . . kf. WMVM<3.#$2#$, -(/4+ "(B#$. . . . . . kf. gQfQfQ;1,!"0!U,1"+ &B!" . . . . . . kf. gQfQgQ" &B"+ !"+!")-,)&*"/0. . . . . kg. . . . kg. gQgQfQ)" 1/,#,/"0&!"-/,1">+"0"+$")!"R-,)& /&)*&! . . kg. gQgQgQ,-+'%(- . fQgQiQ" 1,/0!U"5-/"00&B+(,()"#%&%'(!,-+ VMXM+(&.-4"+$A3(#2 . . . fQiQfQ),+1$"!")"0#20&,+0*. . VMZM$-$1 "(B#$+,43 -3-4+!6=. WM. . . . . . . WMWM<"-(04$2!:2(04$2/$1 +O$234#(#$/1.3$?-$2 . . . . ki. gQgQhQ5-/"00&B&-2/&#& &B!"-/,1">+"0/" ,*&++10. . . kj. WMXM41(%(" "(B#O -3(".22.2. i . . . . . . . . . kl. WMYM<3.#$2#$31$! ++ ,!"<+Q+4+$2W . . . . . km. gQiQfQ+1"+&*"+1 . . . . . . . . km. gQiQgQ,+$") &B. . . . . . . . . km. gQiQhQ"0 ,+$") &B. . . . . . . . kn. gQiQiQ1"+ &B!" ;)Z)2)"0"01)"0. . . . . . kn. gQiQjQ1"+ &B!U"51/ 1"0-/,1"& 0!" ;)Z)2)"0g. . . . le. gQiQkQ **2+,), )&17 &,+0 ;)Z)2)"0g. . . . le. WMZM<3.#$2#$31$! ++ ,!" # ! #$". . . lf. . gQjQfQ51/ &B!"$"+A*& !U"*/&,+0. . . . . lf. gQjQgQ51/ &B!"$"+A*& !"*,0.2"0. . . . . lg. gQjQhQ1"+ &B!U"51/ 1"0-/,1"& 0!U"*/&,+0 . . . . lg.

(16) gQjQiQ1"+ &B!U"51/ 1"0-/,1"& 0!"$)8+!2)"00)&3)0N!&0 0&*$&+)0& "/3"))0!")/3"0!"1"/ "/"01!& . . . . . . lh. gQjQjQ **2+,), )&17 &,+0"*/&,+0 . . . . . lh. gQjQkQ **2+,), )&17 &,+0$)8+!2)"00)&3)0N!&0 0&*$&+)0N "/3"))0&,3/&0. . . . . . . . . lj. gQjQlQ **2+,), )&17 &,+0 /,*,0,*"0-,)&1;+& 0 . . . lj. gQjQmQ **2+,), )&17 &,+0+"2/,)01"0. . . . . ll. gQjQnQ5-"/&*"+10!"&/" )21*"+1" 1A-& . . . . ll. . . . lm. . . . ln. . . . ln. gQlQgQ/"-/ &B!")0"51/ 1"0 &1,-)0*81& 0&+2 )"/0. . . me. gQlQhQ2/&#& &B!")0 ,*-)"5,0 . WM[M("1.2"./( $+$"31A-(" . . . . WM\M!3$-"(B(/41(%(" "(B#$".,/+$7.2#$V gQlQfQ/,3"0!U"5-/"00&B. . . . . . . . . . mf. . . . . . mh. VM   V . . . . . mj. VMVM234#(#$+ +." +(39 "(B#$V,(3) -; -3+OC2#O -3(".22.2 . mj. M . . . . fQfQfQ012!&!")), )&17 &B!"f ;)Z)2)"0g&A/$+0!"+(,()"#% mj fQfQgQ012!&!")), )&17 &B!"f!2/+1")!"0"+3,)2-*"+1 . ml. VMWM234#(#$+ +." +(39 "(B#$V,(3) -; -3%42(.-2 ,! . nf. fQgQfQ+8)&0&!")), )&17 &B!"fR"5-/"00!0,1") ,+1/,)!") -/,*,1,/!")E . . . . . . . . nf. fQgQgQ+8)&0&!")), )&17 &B!"fR"5-/"00!0,1") ,+1/,)!") -/,*,1,/!"5, 1;/*& ",)KD. . . fQgQhQ012!&!") ,+1/&2 &B!")0!,*&+&0 -"/&+2 )"/!"f. . . . . . . . nk. fgRfj"+)), )&17 &B . . . . VMXM-:+(2(#$+ +." +(39 "(B#$V +1$3("+$$-#./+ 2,:3("14&B2. nl nn. VMYM234#(#$+ +." +(39 "(B#$V$-3$(7(32#$" # !31 "3 32 ,!:"(# "<3(". . . . . . . fef. VMZM234#(#$+ +." +(39 "(B#$V ,43 -32!6 . . . fei. . . fej. . fel. fQjQfQ"0 /&- &B!")0*21+10)E. . . . fQjQgQ012!&!")), )&17 &B!"f"+")0*21+10%&-,*,/#0 )EEI8E&)E#. . . . . . . fQjQhQ012!&!")), )&17 &B!"f"+*21+10+2)0)E . . 112 j.

(17) VM[M-:+(2(#$+ +." +(39 "(B#$VN$-%.-2,43 -3!6= . ffm. WM  V O  O  . . . . WMVM-:+(2(#$+2$%$"3$2#$!6 2.!1$. . . . . fgh. . . . . fgh. WMWM234#(#$+ ".-31(!4"(B#$V +2(+$-"( ,$-3'$3$1."1.,:3(". fgj. WMXM234#(#$+2/ 31.-2#$+." +(39 "(B#$ V(,$W ^ X$-%.-2,43 -3 !6. fgl. WMYM-:+(2(#$+$2/1.3$?-$2 22."( #$2 V . . . . fhe. . . . fhh. VMV=2"(3./+ 2,:3(" (2O 22."( +1$3("+$$-#./+ 2,:3("14&B2 . fhj. M  WM. . . . . . . ".-31(!4"(B#$V +O$2314"341 (%.1, "(B#$+O'$3$1."1., 3(- . =2(-#(1$"3 . . . . . . . . . . XM $25(&(+(-$2".-31.+$-+O$7/1$22(B#$-.,!1.2.2,2. fhn fif. M . . . . . . . . . fij. . . . . . . . . . fin. . . . . . . . . fkj. M  . M .  . k . .

(18) .     4+ MVM )&011!U,)&$,+2 )"A1&!0"*-/10"+.2"011/")). . . ji. 4+ MWM )&011!")"0)=+&"0$"+"/!"0&21&)&17!"0"+.2"011/")). . jm. 4+ MXM"02*!")0+1& ,00,021&)&1710"+.2"011/")) . . jn. . . ffn. . 4+ MVM&&)&11!")0*21+10)E&/"0 1-")1/+0$;+fR 0,1") ,+1/,)!")-/,*,1,/!")E. . . . . 4+ MWM/,1">+"0&!"+1&#& !"0-"/"0-" 1/,*"1/&!"*00"0 "+)#/ &B &1,-)0*81& !")*,01/fR. . . . . fhg. . . . . fk. . fl. . . fn. . . gf. . gg. . gh. . gi. . . he. (&41 M^M **2+,), )&17 &,+0!"f /,*,0,*"0-,)&1;+& 0 . . ig. . . jl. . . mj.   (&41 MVM)"$*"+10!")0!,*&+&0. 1&-20 & . (&41 MWM !"+1&110!"0".E;+ &!")0!,*&+&0 !"-/,1">+"0 . . . . . (&41 MXM01/2 12/"+ &+1!U2+!,*&+& 2+8 &!+2 )"& . . . . . !&+0!U2+#*=)& . . . . 1&-20 "+ ,*-)"5* . . . (&41 MYM,*-/ &B!")"0"01/2 12/"0 /&01)Z)&+"0!")0!,*&+&0 f&. g!"%&20. . . . . . (&41 MZM01/2 12/"0!")"0-/,1">+"020NRg&"+ ,*-)"5 *")00"200201/10. . . . . (&41 M[M2-"/#= &"!"!&*"/&17 &B!")0!,*&+&0. f&. . . g!"Rg. (&41 M\M,00&)"0*,!")0!U2+&B, ,,-"/1&20-"/-/1!")0 !,*&+&0. !")-/,1">+Rg. . . . . . (&41 M]M0.2"* ,*-/1&2!")"03&$&)&+"0!"**=#"/N-,))01/"N +(,()"#%N7%!',&7+/#,#. . . . . (&41 MVM0.2"*!")U!"f.2"0U%")&*&+1"+#"/0)1/ ")0!")01/+0$"+0&+0"/&10"+")$"+)E. . . . (&41 MVM **2+,), )&17 &B*+1& A0f ;)Z)2)"0g . l.

(19) (&41 MWM **2+,), )&17 &,+0*f$)8+!2)"00)&3)0N "/3"))0&!&0 0&*$&+)0!")/3"0!"1"/ "/"01!&. . . . . mk. (&41 MXM **2+,), )&17 &B*f,3/&0 . . . . ml. . . mm. . . mn. . . ne. (&41 M\M , )&17 &B!"fR!&#"/"+10A/$+0!"+(,()"#%. . ng. (&41 M]M , )&17 &B!"fR"*/&,+0!"eRi%. . ni. . ni. (&41 MYM+8)&0&-"/,-+'%(-!")0+&3"))0!"f)))/$!") !"0"+3,)2-*"+1"*/&,+/&. . . . . . (&41 MZM **2+,), )&17 &B*f"*/&,+0!"eRi% (&41 M[M **2+,), )&17 &,+0"*/&,+0 ")Z)2)/0[ & )"fi\ "+&+1"/#0"*f&*"g n h. . . . . . (&41 M^M **2+,), )&17 &B*f"*/&,+08E8 "+"01!&!")01,!"/* ")Z)2)/ . . . . . . (&41 MVUM **2+,), )&17 &B*22)&+"*/&,+08E8. nj. (&41 MVVM , )&17 &B!"fR "/3"))0&$)8+!2)"00)&3)0. nk. . (&41 MVWM+8)&0&!")), )&17 &B$)8+!2)"00)&3)0!")"0 ,+01/2 &,+0 1/2+ !"0!"f#20&,+!"0* . . . . . . nm. . . fee. . . fef. (&41 MVXM **2+,), )&17 &,+0$)8+!2)"00)&3)0",)KDRE8 * *&+&)+"5&+. . . . . . (&41 MVYM , )&17 &B!"f$)8+!2)"00)&3)0*&1'+:+1 *& /,0 ,-&")" 1/A+& . . . . . . . (&41 MVZM **2+,), )&17 &,+0*+1& A0f ;)Z)2)"0gN+"2/,)01"0N $)8+!2)"00)&3)0& /,*,0,*"0-,)&1;+& 00"#-#&510*8 &! ;1& . . feh. . fei. (&41 MV[M **2+,), )&17 &,+0*+1& A0$)8+!2)"00)&3)0N +"2/,)01"0& /,*,0,*"0-,)&1;+& 0",)KDRE8&8E8 #&510*8 &! ;1& . . . . . . . . (&41 MV\M+8)&0&-"/,-+'%(-!")0+&3"))0!"f"+"51/ 1"0 !"$)8+!2)"00)&3)0N "/3"))0&!&0 0&*$&+)0!"*21+10)E#. . . fek. (&41 MV]M+8)&0&-"/!")!")" &B!")U!")$"+)E. . . fek. . fel. . fem. (&41 MV^M+8)&0&-"/,-+'%(-!")0+&3"))0!"f"+"51/ 1"0 !"$)8+!2)"00)&3)0N "/3"))0&!&0 0&*$&+)0!"*21+10)EO. . (&41 MWUM **2+,), )&17 &,+0*f$)8+!2)"00)&3)0N!&0 0 &*$&+)0& "/3"))0!"*21+10)EEI8E  m . . . . .

(20) (&41 MWVM **2+,), )&17 &,+0*f$)8+!2)"00)&3)0&!&0 0 &*$&+)0!"*21+10)E#. . . . . . . . fen. . . fff. . . ffh. . ffh. (&41 MWWM **2+,), )&17 &,+0*f!&0 0!U),+0U"5-/"00 & ,+1/f*!&#"/"+10+#/+,&1"*-"/12/"0. . (&41 MWXM **2+,), )&17 &B*f$)8+!2)"00)&3)0!" *21+10)EO. . . . . . . . (&41 MWYM **2+,), )&17 &B*f /,*,0,*"0-,)&1;+& 0!" *21+10)EO. . . . . . . . . (&41 MWZM **2+,), )&17 &B*f!&0 0&*$&+)0!"*21+10)EO ffi (&41 MW[M **2+,), )&17 &B*f,3/&0!"#"*"))"0*21+10)EO ffi (&41 MW\M **2+,), )&17 &,+0*f$)8+!2)"00)&3)0&!&0 0 &*$&+)0!"*21+10)EO,+0U%&+!2>1!U&+1"/#"/;+ & ,+1/f . ffk. (&41 MW]M **2+,), )&17 &,+0 /,*,0,*"0-,)&1;+& 0",)KDRE8 *&f . . . . . . . . . ffl. (&41 MW^M , )&17 &B!"fR"5-/"00!-")-/,*,1,/!")E "+*21+10)E. 120. (&41 MXUM **2+,), )&17 &B*f$)8+!2)"00)&3)0!"*21+10 )EO.2""5-/"00"+")1/+0$;+fR0,1 ,+1/,)!"))+(&(-(+)E. fge. (&41 MXVM **2+,), )&17 &B*f$)8+!2)"00)&3)0!"*21+10 )E.2""5-/"00"+")1/+0$;+fR0,1 ,+1/,)!")-/,*,1,/!" 5, 1;/*& ",)KD. . . . . . . . . . fgf. . . fgi. (&41 MXXM00&$!"3/&"$ &B!")*21+1)EO"+))=+&GM8HF. . fgj. (&41 MXYM" )21*"+1" 1A-& !"f2+$"++)(+-+ . . fgl. . fgn. (&41 MX[M,*-)"5,0,1&+$210!")-2/&#& &B!")-/,1">+fR . fhf. (&41 MXWM00&$!"3/&"$ &B!")*21+1)EO"+ '=E>0&H. . (&41 MXZM"1"/*&+ &B!")0+&3"))0!"*"g n h& f /,*,0,*"0 -,)&1;+& 0!"*21+10)EO. . . . . . . . n.

(21) fe .

(22) .   . . )D*&+0;/& ,3&+. . . . /,5&.  . . iNkR&*&+,RgR#"+&)&+!,)!& ),/%&!/1. . . &*"1&)02)#A5&!. . . &!!"0,5&/&,+2 )"& . . . . "+0&11A-1& . . . &1&,1/"&1,). . . &!"1&)"+!&*&+,1"1/ ;1& . . . &!"1&)"+$)& ,)1"1/ ;1& . . . . ;/2*#"1),3=. (&M. . . &$2/. . . %#),+(!'#-#('-+!-. . . &!RgR%&!/,5&"1&)-&-"/7&+RRgR"1+02)#A+& . . . #. 0,-/,-&)RRR1&,$) 1,-&/+A0&!. . . ,+01+1!"!&00, & &B. * . . 2&),!)1,+. . . . 8"(&(%(!2. . . . "!&!" 2)1&2 2/&"/1+&. N. . /,*1,$/#&!")=.2&!0R"0-" 1/,*"1/&!"*00"0. ,. . *&001$"/. . . . *&+,. . . "+6)!U"5-,/1+2 )"/[.%+1)(+-,#!'%>.  . . "+6)!"), )&17 &B+2 )"/[.%+%(%#3-#(',#!'%>. NYU. . ,+&!"+1Rie. . . )'+#'! +&. . . *-B#,0#10)=. . . (%#&+,"#'+-#('. . . (,#-#(' -/+#!-#('. / . . /#,/*)!"%&!. . . &!-&-"/7&+RNR&0RgR"1+02)#A+& .  . . +(-#'%(#'!. +. . ff.

(23) . . )2,/2/!"#"+&)*"1&)02)#,+&). . . "1& )""+!,-)0*81& /2$B0. . . "00,+8+ &*$+;1& +2 )"/. . . &!/&,+2 )"& . ( . . !U&+1"/#"/;+ &. 2 . . &,+2 )"0. 1/, . . "3,)2 &,+0-"/*&+21. . . . *.#,"#'!. +. . . . ,!" &)02)#10A!& . N. . )" 1/,#,/"0&"+$")!U /&)*&!R. . . )#'%)(%(2. 22. . #'!%8,-+'. 3M . . . "*-"/12/*&"+1. . . '& #'#-2).+# #-#('. . . *-B/&00)=. . . *-B/&0R. . . NNNR1"1/*"1&)"1&)"+!&*&+. 3. . . !"1/+0#"/;+ &. . . ),-+&-#/-#'!,*.'. . . '-+',%-+!#('. . fg . .

(24)    .      . . . . . . . . . . M .      . . fh.

(25) fi .

(26) . VM  . . )!,*&+&. <02+*,1&2)1*"+1 ,+0"/311/3<0!")U"3,)2 &B&"01/,"+*,)1"0. -/,1">+"0 !U/ %"N 1"/&0 & "2 /&,1"0Q !"+1&#& 1 -"/ -/&*"/ 3"$! "+ ) -/,1">+ %+ [ "1"/,$"+",20+2 )"//&,+2 )",-/,1"&+ \N0"U)3+,*"+/!,*&+&. -"/. R%,*,),$6[&,*&-%7Nfnnh\Q 0"2!"0 ,/&*"+1"+!&3"/0"0-/,1">+"0&*-)& !"0 "+")*"1,)&0*"!")3#"/.2"")!,*&+&. #,0!"0 /&1&+& &)*"+1 ,*!,*&+&. !U2+&B[&0,+-%7NfnnhO&,*&-%7Nfnnh\Q012!&0-,01"/&,/03+!"*,01// .2"1*<-,!&2+&/!" !"+0"+7&))[00\[(&*,1,-%7NfnnhO"'$/! - %7N fnnk\ & "0 3 !"#&+&/ !"#&+&1&3*"+1 ,* 2+ !,*&+& !U2+&B 8 &!0 +2 )"& 0 !" !"+0"+7&))Q . VMVM2314"341 #$+#.,(-(. . U"01/2 12/1/&!&*"+0&,+)!U)$2+0!,*&+&0. 0U%/"0,)1-"/&!&#/ &B!"/&$0. N1+1!"!,*&+&00,)0,"+18+!"*N ,*!"!,*&+&0>))10,"+ ,*-)"5*")00"20 0201/10N,00[01&$)&,+"-%7NfnnjO20 ,-%7NfnnkO20 ,-%7NfnnlO "/-%7NfnnnO%"+-%7NfnnnO "4&0-%7NfnnnO "4&0-%7NgeeeO &2-%7NgeefO ,/0 - %7N geefO /!!, ( - %7N geegNO *,0 - %7N geegO 2+$ - %7N geehO ("-%7NgeejO"21%-%7NgeejO2-%7NgeejO$2&/"-%7NgeejO2-%7NgeelO "++-%7NgeelO/ &R6,/)-%7NgeelO)3"/!"-%7NgeelO2-%7NgeemO2- %7N geenO %, - %7N gefe\Q ) !,*&+&. ,*-/;+ 2+0 le *&+,8 &!0 !" ))/$ & "0. / 1"/&17-"/1"+&/2+*,1&2[ X X\R RRRRRRR[ X X\*,)1 ,+0"/31)*&$!") !,*&+&N "+ .2; -,1 0"/ .2)0"3,) *&+,8 &!Q U"01/2 12/ 0" 2+!8/& ,+01 !" 1/"0 #2))"0 & 1/"0 %;)& "0 *#&-81&.2"0N .2" "+ )U"01/2 12/ 1/&!&*"+0&,+) "0 !&0-,0"+ #,/*+1 2+ ))&1 !" #2))"0 * ")0 /"0&!20 %&!/,#=)& 0 "5-,010 ) 0,)3"+1N & * ")0 /"0&!20 %&!/,#A& 0 "*-.2"110 ,+1/ ")0 /"0&!20 %&!/,#A& 0 !" 1/"0 %;)& "0 N #,/*+1")+2 )&%&!/,#A& !")!,*&+&[20 ,-%7Nfnnk\Q ,1 & 1"+&/)U"01/2 12/0" 2+!8/& ,+0"/3!N%&%!,01&-20!"-)"$*"+10!&#"/"+10 "+ #2+ &B !" 0& ") !,*&+&. "0 1/, "+ 2+ -/,1">+ "2 /&,1 , < "+ 2+ !". -/, /&,1[/&0%&+Ngeef\Q*!B01&-20!"-)"$*"+11"+"+2+-/1 ,*2+#,/*! -").2"0U+,*"+!,*&+& . *=+&*N.2" ,+01!U2+0ij*&+,8 &!0"01/2 12/10"+2+ fj.

(27) -)"$*"+1"+.2;)"0!2"0%;)& "0"01/,"+ ,++" 1!"0-"/2+%(()!".21/" *&+,8 &!0.2" ,+1<2+*,1&255)1*"+1 ,+0"/31"+")0!,*&+&0 )800& 0N"+.2; 5 0,) 0"/ 2+ /"0&!2 80& [20 , - %7N fnnkO /6(&), - %7N geel\Q .2"01 *,1&2 -,1 1"+&/ &+0"/ &,+0 , !")" &,+0 "+ !,*&+&0. +, ,+0"/310 , !&3"/$"+10 [20 , - %7N. fnnk\Q ) -)"$*"+1 !" 1&-20 "0 1/, +,*<0 "+ -/,1">+"0 "2 /&,1"0 & -/"0"+1 2+ "51"+0&B "+ R1"/*&+) ) *,1&2. *=+&* [02/1))1\N * 2+ "01/2 12/. 112233 "+ .2; )"0 1/"0 #2))"0 "0 !&0-,0"+ !" *+"/ +1&-/)Z)") "+1/" 0&Q ) -)"$*"+1 !" 1&-20 "0 1/, 1=-& *"+1 "+ -/,1">+"0 -/, /&,1"0 & -/"0"+1 2+ "51"+0&B "+ R1"/*&+) ) !,*&+&. *=+&* [02/1))1\N * 2+ "01/2 12/. 112233"+.2;)"0!2"0#2))"0g&h0B+-/)Z)")"0"+1/"0&&+1&-/)Z)")"0f [#&$2/ Qf\Q + 0"$,+ %(() *"+60 ,+0"/31 1+1 "+ 0".E;+ & !U*&+,8 &!0 ,* "+ ))/$!2+"&5)"0!2"0#2))"0 ,+0" 21&3"0&0")U+,*"+%(()3/&)"Q ), )&17 &B !U.2"01 %(() 1*< <0 !&#"/"+1 0"$,+0 ") 1&-20 !" -)"$*"+1P "+ ") 1&-20 N ") %(() 3/&)""01/,"+1/")"0#2))"0g&hQ+")1&-20 N"01/,"+1/"f&gQ . (&M MVM+$& ,$-32#$+2#.,(-(2 3(/42 ( MS"-/"0"+1 &B!")!,*&+& 1&-20 ["2 /&A1& \QS "-/"0"+1 &B!")!,*&+& 1&-20 [-/, /&A1& \Q++"$/"1"0*,01/")!,*&+&*=+&* Q+$/&0"0 *,01/"+ )"0 "51"+0&,+0 , R1"/*&+) ) !,*&+& *=+&* Q ) %(() 55 "+1/" )"0 %;)& "0 f & g "0 *,01/*2+)=+&)+ Q)%(()3/&)".2" ,++" 1)"0!2"0#2))"0 ,+0" 21&3"0"0*,01/* 2+)=+&-2+1"'!Q[51/"1!")3"/!"-%7Ngeem\.  . fk .

(28) . VMWM5.+4"(B#$+2#.,(-(2. . )!,*&+&. 0"0,)1/,/"+*D)1&-)"0 A-&"0-"/-/,1">+P!2"0[&,*&-%7N. fnnh\N1/"0%+ [&,*&-%7Nfnnh\N.21/"$f["0%)"/-%7Nfnnm\N &+ & 2!)[%,+"-%7Nfnnj\&.2&+7")&$&)&+[ %*&!1-%7NfnngO20 ,-%7N fnnk\N"+1/"!U)1/"0Q+ / 1"/=01& $"+"/)!")"0-/,1">+"0**<0!U2+!,*&+& <0 .2" ") -/&*"/ !,*&+&. 0,) 0"/ *<0 0"*)+1 ) -/&*"/ !,*&+&. -/,1">+"0!")*1"&5#*=)&.2")0"$,+,1"/ "/!,*&+& *1"&5 -00 "+ ,*-// ") 0"$,+ , ") 1"/ "/ !,*&+&. !U)1/"0. !")-/A-&-/,1">+Q) [#&$2/Q Qg\Q .2"01 #"1 "0. /"-"1"&5"+!&#"/"+10#*=)&"0&!&3"/0"0"0-; &"0N&"0!B+") 0.2"!,*&+&00&*&)/0"+ *"*/"0!")*1"&5#*=)&1"+"+*<0!U2+njo!U&!"+1&11&N"+ +3&N"+1/"!,*&+&0 !&+0!")*1"&5-/,1">+N.2"01+,0,)02-"//")jeoQ            (&M MWQ #$-3(3 32#$2$0D<-"( #$+2#.,(-(2 #(-2#O4- % ,>+( #$/1.3$?-$2M"/ !#*=)&N )"00".E;+ &"0!")0!,*&+&0 &+!&3&!2)0"01+)&+&10*!,*&+&0 "+!&#"/"+10-,0& &,+0!&+0!") *1"&5 -/,1">+N & * !,*&+&0 "+ ) *1"&5 -,0& &B !" !&#"/"+10 -/,1">+"0Q ) -"/ "+11$" *<0 )1 !U&!"+1&11 ,//"0-,+&+3/&)"*"+1.2"))0!,*&+&0 "+)*1"&5-,0& &B"+!&#"/"+10*"*/"0!" )*1"&5#*=)&Q[51/"1!")3"/!"-%7Ngeem\. . U%+-/,-,01)$2+"0%&-A1"0&0-"/"5-)& /)U,/&$"+&)U"3,)2 &B!")0!,*&+&0 "5"*-)"N 0& *D)1&-)"0 !,*&+&0. Q"/. "+ 2+ -/,1">+ -/,3"+"+ !" !2-)& &,+0 !" $"+0N. .2"01"0 %2/&"+ %$21 !" 1"+&/ )), +0 .2" , ,//"$2<0 )U"3,)2 &B !&3"/$"+1 .2" !,+/& )),  ! 2+ !")0 *"*/"0 !" ) *1"&5 #*=)&Q )1"/+1&3*"+1N "0 -,!/& . fl.

(29) /,+/ .2" )"0 &!"+1&110 &+1"/!,*&+&0 0B+ ") /"02)11 !U2+ "3,)2 &B ,+3"/$"+1 !" !,*&+&0 !&#"/"+10 "+ 2+ -/,1">+ */"N +0 .2" ) 020".E"+1 "3,)2 &B !&3"/$"+1 !,+<0)), )/"01!")#*=)&Q . VMXM 1 "3$1>23(04$2 &$-$1 +2 #O4-(B :"(#2 -4"+$("2 /$1 / 13 #$+ #.,(-(. . ,*'0U% ,*"+11+1"/&,/*"+1")!,*&+&. 0"0,)1/,/"+*D)1&-)"0 A-&"0N-"/A. 1*< "5&01"&5"+ 0,0 "+ .2; +,*<0 %& % 2+ !,*&+&. -"/ -/,1">+Q 0 ") 0 !". "/-f[-&+$,)-%7Ngeei\N#*=)&[%"+-%7Nfnnl\Nh[/)2-%7Nfnnj\N # [**") - %7N fnnj\ & [%"+ - %7N fnnn\Q +1 0& "0 1/, 0,) ,* "+ *D)1&-)"0 A-&"0N")!,*&+&. 2+"&5-/&+ &-)*"+1&00Q. -/1&/!"/"0,)2 &,+0!U"01/2 12/"0!"!,*&+&0. !")1&-20 & "+ ,*-)"5*")0"2. 0201/1[ "4&0-%7NgeeeO &2-%7NgeefO/!!, (-%7NgeegNO*,0-%7NgeegO ("-%7NgeejO"21%-%7NgeejO2-%7NgeejO2-%7NgeelO"++-%7NgeelO / &R6,/)-%7NgeelO2-%7NgeemO2-%7NgeenO%,-%7Ngefe\N"0!"!2"&5 .2" ) *+"/ !U2+&/ , 00 -")0 !,*&+&0 !,*&+&. 1&-20 , <0 *,)1 0"*)+1P "). 2+"&5)U8 &!+2 )"& #,/*+12+ 3&11*")%(() ,+0"/3155N)"0!2"0. %;)& "0N)#2)).2")"00"$2"&5[g-"/)1&-20. N&h-"/)1&-20. \N&")%((). 3/&)"[#&$2/Q Qh\Q ) "+1/"!") 3&11<0%&!/,#A& N"00"+1")0"+)):,0!"+!"/)0")0*<0 ,*2+0 "+.2"017,+N*"+1/".2")"0&+1"/ &,+0.2""0!,+"+-"/ /!U2+&/)-/,1">+ & )U8 &! +2 )"& 0B+ *',/&18/&*"+1 "+)):,0 !" -,+10 !U%&!/,$"+ , &+1"/ &,+0 ")" 1/,0181&.2"0Q ) !,*&+&. N !&#"/;+ & !U)1/"0 !,*&+&0 ,* 2*&)), [+$ - %7N. geeg\N +, -/"0"+1 &+1"/ &,+0 !" 3+ !"/ )0 R "+1/" 0"0 !" )U8 &! +2 )"& & /"0&!20 /,*81& 0 !" ) !"+ )1"/) !")0 *&+,8 &!0Q 3&11 / %&!/,#A& ,+ 0U"+ "&5"),")00<0#,/:"01/"1N&"5-)& /&-"/.2;")!,*&+&. 0,)2+&/. -/"#"/"+1*"+1 0"0 -&/&*&!=+&.2"0 & +, -D/&.2"0Q "0 0"0 -&/&*&!=+&.2"0 ,+1"+"+ 2+ 0,) +")) /,*81& & &5A )"0 # *<0 -"1&1"0 .2" )"0 -D/&.2"0N .2" "+ 1"+"+ !,0 [/!!, (-%7NgeegNO"21%-%7NgeejO2-%7Ngeej\Q. fm .

(30)     (&M MXM 2314"341 $- "(-3 #O4- #.,(-( 3(/42 $-".,/+$7 ,!4-:"(#-4"+$("M 3&11,+0U2+"&5 )U8 &!+2 )"& "018#,/*!-"/)U%;)& "fN")%(()55N )U%;)& "gN)#2))g&")%(()3/&)"Q "0"01/2 12/"0 &*-)& !"0"+)2+&B "01+ ,),/&!"0 "+ 3"/!Q )=+& 3"/! -2+1"'! /"-/"0"+1 ) ), )&17 &B !") %(() 3/&)""+")0!,*&+&0 !"1&-20 Q U8 &!+2 )"& "0 *,01/"+)2Q[51/"1!")3"/!"-%7Ngeem\.  ! !,*&+&. 2+"&5 2+ *=+&* !" .21/" +2 )"A1&!0 [/!!, ( - %7N geegNO. 202+2/2-%7NgeeiO ("-%7NgeejO2-%7NgeejO2-%7Ngeel\N1,1&.2""0-,1 *-)&/ ") +D*"/, !" +2 )"A1&!0 #&+0 2+ *85&* !" +,2 [2 - %7N geen\ *&1'+:+1 !&#"/"+10 "01/1;$&"0 ,* / 1"+&/ %((), 3/&)"0 *<0 ))/$0 [<0 ") 0 !" ) #*=)& [ &2-%7NgeefO$2&/"-%7Ngeej\\N)-/"0;+ &!"!,*&+&0!!& &,+)0[ 0!" )#*=)&[ &2-%7NgeefO$2&/"-%7Ngeej\,)0[2-%7Ngeen\\ ,)'251-,0& &B!"!,*&+&0[ ,*")# 1,/!"1/+0 /&- &B20["21%-%7Ngeej\\Q+ 1,1"0)"0"01/2 12/"01/,!"0#&+0/N")X000U,/&"+1"+)U"0-&!"*+"/.2" ")0"20"51/"*0jU&hU2+"&5"+)"0/"$&,+0&R1"/*&+)!")!,*&+&. N/"0-" 1&3*"+1Q. U"01/2 12/ !") !,*&+& "0 1/, $&/"< -/"#&5! +0 !U2+&/ ") N "5 "-1" -")0 "51/"*0&R1"/*&+)0&")0!,0%((),N&$&/"<+, +3&"+2+&/R0")0"20201/ 1"N !,++1R0" 0&*-)"*"+1 2+ /&$&!&#& &B !")0 %((), [ &2 - %7N geefO *,0 - %7N geegO ("-%7NgeejO"21%-%7NgeejO2-%7Ngeej\Q )0!,*&+&0. >))102+"&5"+")00"200201/10*2+ ,+01+1!"!&00, & &B[ !\. 01+1")"3!N!")U,/!/"!"*& /,*,)0Q"/"5"*-)"N")03),/0!" f"+ ,*-)"5*&!")!,*&+&. !!")!,*&+&. !". h!"%+ "+ ,*-)"5*000B+!". hμ&fμ/"0-" 1&3*"+1[ &2-%7NgeefO/!!, (-%7NgeegO ("-%7Ngeej\Q U$/2- &B !" !&3"/0,0 !,*&+&0. "+ 2+ *1"&5 -/,1">+ <0 2+ 1; +& -"/. &+ /"*"+1/ 1+1 )U#&+&11 ,* )U"0-" &#& &11 - ) 0201/ 1"N ,1"+&+1 #&+&110 ")"3!"0N !" )U,/!/" !" ++,*,)0P <0 ") 0 !" ) -/,1">+ N * .21/" !,*&+&0. . .2"2+"&5"+")))&$+! ,,-"/1&3*"+1[%*&")-%7Ngeek\Q")*1"&5*+"/N")0 . fn.

(31) !,0 !,*&+&0. !" ) -/,1">+ 20 2+"&5"+ ") * 2+ #&+&11 !" ++,*,)0. ["21%-%7Ngeej\N&")0!,*&+&0. h&. i!")-/,1">+ 2+"&5"+*<0#,/1*"+1. ")0"20201/1.2"-"/0"-/1[/ &R6,/)-%7Ngeel\Q VMXMVM -3$1 ""(.-2$-31$#.,(-(2. . ,1&.2")*',/&!"-/,1">+"0*!,*&+&0. 0,)"+-/"0"+1/R+"*<0!U2+ A-&N). *',/-/1!")"0"01/2 12/"0/"0,)1"0#&+0/+,*<0+)&17"+ ,* 122+!,*&+& >))1Q &+0 / +,*<0 0U%+ /"0,)1 0&0 "01/2 12/"0 * !,*&+&0. . "+ 18+!"*N * &. 0"+0" 2+&B ) 0"2 0201/1P ) -/,1">+ 20 >))! [,/0 - %7N geef\ & "+ ,*-)"5 * ["21% - %7N geej\N ")0 !,*&+&0. h &. i !" ) -/,1">+ /R2-01/"*. ")"*"+1R&+!&+$ [\ "+ ,*-)"5 * 00 [/!!, ( - %7N geeg\N ")0 !,*&+&0 f& !,*&+&0. g!")-/,1">+!")=+!/,*"!"#/8$&)[\[)3"/!"-%7Ngeel\N")0 h&. i!")-/,1">+. %7Ngeel\N")0!,*&+&0. f&. -%7Ngeem\&")0!,*&+&0. R16-"0-)& &+$/"$2)1,/6[ \[/ &R6,/)-. g!")-/,1">+%2*+,)6R&+!&+$g[Rg\[2 h&. i!")-/,1">+&- ,!"&+!&+$[\[%,-%7N. gefe\Q +1/"0!")"00&0"01/2 12/"01/,!"0")0!,*&+&0. +,-/"0"+1"+ -&+1"/ &B"+1/". "))0N & 12"+ !" *+"/ &+!"-"+!"+1Q 0 ") 0 !" N & [/!!, ( - %7N geegO / &R6,/) - %7N geelO )3"/!" - %7N geel\Q + ) -/,1">+ N ")0 !,0 !,*&+&0. "0 1/,"+ 0"-/10 -"/ 2+ %#'$+ #)"5&)" !" he *&+,8 &!0 /& "+ $)& &+"0Q. +0&12 &B0&*&)/"0!B+"+)-/,1">+ N*"+1/".2"")0!,*&+&0. !""0. 1/,"+ 0"-/10 -"/ 2+ 0,) *&+,8 &! & .2"!"+ #,/*+1 2+ +$)" !" ke°N * -,.2"0 &+1"/ &,+0"+1/""))0Q "0 )1/"0 1/"0 -/,1">+"0N 20N Rg & N -/"0"+1"+ &+1"/ &,+0 "+1/" ")0 0"20 !,*&+&0. Q+") 0!"20N")0!,0!,*&+&0. "01/,"+0"-/10-"/2+%#'$/!". 0&0 *&+,8 &!0 #)"5&)" .2" -"/*"1 .2" ")0 !,*&+&0. &+1"/ &,+&+ "+1/" "))0 -"/. #,/*/ 2+ 02-"/#= &" ,+1=+2 '2+1*"+1 * ") !,*&+& fN ) .2) 0U2+"&5 ") N .2"<0!"0"01/2 12/1-"/20+0!U2+&/R0U%&[,/0-%7NgeefO"21%-%7Ngeej\Q [,*-/"2)"0!&0-,0& &,+0.2"!,-1"+")0!,*&+&0 Qi\ ge . f&. g"+&20N#&$2/.

(32)  . (&M MYM .,/ 1 "(B #$ +$2 $2314"341$2 "1(23 +Q+(-$2 #$+2 #.,(-(2 V ( W #$ ' ( 42M S 01/2 12/ !")0 !,*&+&0 f & g !" %Q )0 !,*&+&0 f & g "01+ ,),/"'10 "+ )2 & *,/1 /"0-" 1&3*"+1Q )0 !,0 !,*&+&0 N 0"-/10 -"/ 2+ %#'$+ !U2+ 0,) *&+,8 &!N #,/*"+ 2+ +$)" !" ke° .2"+,-"/*"1#,/*/-/,2&+1"/ &,+0"+1/"")0!,0!,*&+&0QS01/2 12/!")0!,*&+&0 f& g!" 20Q )0 !,*&+&0 f & g "01+ ,),/&10 "+ $/&0 )/ & $/&0 #,0 /"0-" 1&3*"+1Q + %#'$+ !" 0&0 *&+,8 &!0#)"5&)"-"/*"1'251-,0/")0!,0!,*&+&0 2+0,/")U)1/"N#,/*+12+02-"/#= &"!U2+&B ,+1=+2Q S "-/"0"+1 &B "0.2"*81& !")0 !,*&+&0 f & g !" )"0 -/,1">+"0 % & 20Q ! !,*&+& <0 /"-/"0"+11 * 2+ ,3)O )"0 1/"0 #2))"0 "0 /"-/"0"+1"+ "+ +"$/"O )"0 1/"0 %;)& "0 .2" 0U"*-.2"1"+ ,+1/ )"0 #2))"0 "0 /"-/"0"+1"+ "+ /1))"0 +"$/"0 & )+.2"0Q [51/"1 !" )3"/!" - %7N geel\. . Rg&N")0!,*&+&0. #,/*"+2+-0"2!,!=*"/"+.2;")0!,*&+&0. 0U)&+""+. +1&-/)Z)")*"+1N#,/*+12+02-"/#= &"!"0&0#2))"0*")0%((), ,+0"/31055 "+ !&/" &,+0 ,-,0!"0 [2 - %7N geemO %, - %7N gefe\Q + ") 0 !" N *<0 !U"+)):,0 "+1/" ")0 !,*&+&0. -/A-&*"+1 !&10N ") -0"2!,!=*"/ "0 1/, "01&)&171. -"/ &+1"/ &,+0 * ")0 *&+,8 &!0 !") %#'$+N & *21 &,+0 "+ .2"01 *&+,8 &!0 -/,3,.2"+ ) !"0"01&)&17 &B !") !=*"/ & ,)"&5"+ ) 2+&B Q .2"01 !&0-,0& &B !")0 !,*&+&0#.2"")0)), 0!U2+&B!")0!,0!,*&+&0. .2"!&+"+2++$)" !". fme° "+ !&/" &,+0 ,-,0!"0Q & ") /" ,+"$21 <0 2/1N ! 0201/1 -,1 2+&/ 2+ !,*&+&. -"/ 0"-/1N -"/A "+ ") 0 !" N "+ .2; ) 0".E;+ & 7&- ,!" ,+1< gm. +2 )"A1&!0 * )"0 0".E;+ &"0 !U2+&B )0 !,0 "51/"*0 [%, - %7N gefe\N .2"01 !&0-,0& &B!")0!,*&+&0,)&$")-)"$/R0""+2++$)"!"fme°-"/-,!"/2+&/")0 !,0!,*&+&0. 0&*2)18+&*"+1Q. . . gf.

(33) U/.2&1" 12/ !") !,*&+&. +,*<0 -"/*"1 ) 2+&B !U2+0 -, 0 +2 )"A1&!0 -"/ !,*&+&Q. ,)1"0 -/,1">+"0 !U2+&B 8 &!0 +2 )"& 0 ,+1"+"+ !&3"/0,0 !,*&+&0. -"/ *&)),//. )U#&+&11 & 0")" 1&3&11 - )0 0"20 0201/10Q *<0 *<0N .2"010 !,*&+&0. -,!"+. //+'/R0""+,/&"+1 &,+0*,)1-/" &0"0N&+1"/ &,+1"+1/""))0-"/#"$&//"01/& &,+0 !!& &,+)0)00201/102+&/[#&$2/ Qj\Q                   (&M MZQ2314"341$2#$+$2/1.3$?-$242KNW($-".,/+$7 ,!$+22$4224!231 32MS -/,1">+202+"&5*&1'+:+1")00"20!,0!,*&+&0 #,/*+12+02-"/#= &""51"+0!" ,+1 1"Q ) 0U%& 2+"&5 "+ 2+ ,+#,/* &B "01"0 & 0"+0" "01/2 12/ 0" 2+!8/&Q S 01/2 12/ "+ 0,)2 &B !" Rg 2+&! 00Q )0 !,*&+&0 &+1"/ &,+"+ "+ 2+ ,+#,/* &B +1&-/)Z)") #,/*+1 2+ 02-"/#= &""01"0!"0&0#2))"0Q "002-"/#= &"0!U2+&B!" !0 2+!")0!,*&+&0.2"!"+,/&"+1!"0 "+ !&/" &,+0 ,-,0!"0Q S 01/2 12/ "+ 0,)2 &B !" "+ ,*-)"5 * Q )0 !,*&+&0 h & i 0U,/&"+1"+ !U2+ *+"/ *,)1 0&*&)/ )0 !" RgN * )"0 !2"0 02-"/#= &"0 !U2+&B  "+ "51/"*0 ,-,010N ,0.2",)&$")!,)"$/R0"0,/"0&*1"&50&3,)&+1"/ &,+/*")0!,0!,*&+&0 Q U%+-/,-,01!,0*,!")0!U2+&BQ[!-11!""21%-%7NgeejO2-%7Ngeem&%,-%7Ngefe\. .  gg .

(34) . VMYM(,$1(39 "(B#$+2#.,(-(2. . &3"/0,0 "012!&0 "01/2 12/)0 %3&"+ ,0"/31 ) !&*"/&17 &B !" !,*&+&0. >))10 &. 0U%3&-/,-,01.2"-,!&"+ 12/+,0,)*"+1 ,*!,*&+&0!U2+&B8 &!0+2 )"& 0N 0&+B1*< ,*!,*&+&0!U&+1"/ &B-/,1">+R-/,1">+[ "4&0-%7NfnnnO "4&0-%7N geeeO*,0-%7NgeegO2-%7NgeejO2-%7Ngeel\Q"1,1"0*+"/"0N+,"0-,!& !"0 /1/.2")"0!&*"/&17 &,+0"+1/"!,*&+&0. "+)"0"01/2 12/"0 /&01)Z)&+"0#,00&+. 2+ /1"# 1" .2" +, "0 !,+<0 #' /#/(Q )1/"0 "012!&0 &,.2=*& 0 %3&"+ 1/,1 )$2+"0 -/,1">+"0 * !,*&+&0. .2" !&*"/&173"+ "+1/" "))"0 , &+1"/ &,+3"+ * )1/"0. -/,1">+"0P ) -/,1">+ !" '()., $f !&*"/&173 * 0& *1"&5 !" #,/* !"-"+!"+1 !")0 !,*&+&0. [&1 - %7N geeg\N )"0 -/,1">+"0 !" ) #*=)& . !&*"/&173"+ "+1/" "))"0 [%"+ - %7N fnnl\ & ) -/,1">+ h &+1"/ &,+3 * -jh & g !" #,/* !"-"+!"+1 !") !,*&+& 0U%3&-,$21!"*,01//.2"")!,*&+&. [!3&))& - %7N geen\Q + - 0N -"/AN &))1#,0")/"0-,+0)"!")"0&+1"/ &,+0Q. /"0,)2 &B!")U"01/2 12/!")0!,*&+&0 ) 1"* [2 - %7N geem\Q )0 !,*&+&0. f& f &. g!"Rg3-,/1/2++,33&0&B g -/"0"+1"+ 2+ $/+ 02-"/#= &". %&!/,#A& .2" ,*-/;+/"0&!20!")#2))f&)U%;)& "h[#&$2/ Qk\Q         (&M M[M4/$1%>"($#$#(,$1(39 "(B#$+2#.,(-(2 V( W#$NWM"-/"0"+1 &B ,),/&*;1/& !" )02-"/#= &"!"-,1"+ &)")" 1/,0181& Q) ,),/)2&+!& 02-"/#= &" //"$!-,0&1&3*"+1[%&!/,#=)& \Q ) ,),/3"/*"))&+!& 02-"/#= &" //"$!+"$1&3*"+1[%&!/,#=)& \Q) ,),/3"/!*/ )02-"/#= &" %&!/,#A& Q )0 !,*&+&0 f & g !" Rg -/"0"+1"+ 2+ $/+ 02-"/#= &" %&!/,#A& !U-/,5&*!*"+1)*1"&5*&!Q,* ,*-/ &BN"0*,01/)02-"/#= &"!" h!"RgQ[51/"1 !"2-%7Ngeel\ . . gh.

(35) .2"0102-"/#= &"0"/&&+"01)"0&"01&$2<0"5-,0!)0,)3"+1N#"+1R)*,)1!".2! ,* -)1#,/* !U&+1"/ &B -/,1">+R-/,1">+Q !&*"/&17 &B !")0 !,0 !,*&+&0 1/3<0 !U&+1"/ &,+0 %&!/,#A&.2"0 "+1/" )"0 #2))"0 f & )"0 %;)& "0 h !" ! !,*&+& "3&1 .2"01 &+1"/ &B !"0#3,/)" ) 0,)3"+1N & #,/* 2+ 02-"/#= &" !" 0&0 #2))"0 * ")0 %((), ,+0"/310 55 "+ !&/" &,+0 ,-,0!"0Q .2"01 //+'*"+1 !"&5 ) 02-"/#= &" !U&+1"/ &B * ")  ) / ,-,0! !" ) 02-"/#= &" !U&+1"/ &B -/,1">+R-/,1">+N & -"/*"1 .2" .2"01"0 1&+$2&+ )), ) *1"&5 1"*-0 .2" )"0 &+1"/ &,+0 -/,1">+R8 &! +2 )"& Q )0 21,/0 -/,-,0"+ .2" .2"01 02-"/#= &" !U&+1"/ &B -/,1">+R-/,1">+ -,1 &+1"/ &,+/ +, 0,)*"+1 * ") !,*&+& !' "+1N0&+B.2"1*<-,1#"/R%,*")!,*&+&. . !U2+)1/*,); 2)!"RgN,. *.2)0"3,))1/-/,1">+[#&$2/ Ql\Q     (&M M\M .22(!+$2 ,.#$+2 #O4-(B  . "../$1 3(42 /$1 / 13 #$+2 #.,(-(2 #$ + /1.3$?- NWM)01/"0!,*&+&0 !")-/,1">+ Rg 0B+ -:,0 !U&+1"/ &,+/ * XQ )0!,*&+&0 f& gN*<0N0B+ -:,0!"*"!&/ &+1"/ &,+0 -/,1">+R-/,1">+Q + ") !&2&5 "0 *,01/"+ 1/"0 1&-20 !U2+&B !" Rg 2+ 8 &! +2 )"& * 1/"0 )), 0 !U2+&B [*,1&20 /& 0 "+ \ 0"-/10 -"/ g , h +2 )"A1&!0Q [51/"1 !" 2 - %7N geem\. . .2"01 02-"/#= &" !U2+&B -"/AN +, 0U% 1/,1 1,10 ")0 !,*&+&0. Q " #"1N ") !,*&+&. h !" Rg +, -/"0"+1 - 02-"/#= &" %&!/,#A& -/,2 $/+ ,* -"/ 0"/ 2+ -)1#,/*!U&+1"/ &,+0-/,1">+R-/,1">+N&) ,*-/ &B!U"01/2 12/"0"+0,)2 &B!") !,*&+&. h >))1 , "+ ) -/,1">+ 0"+ "/ Rg !"*,01/"+ .2". !&*"/&17[#&$2/ Qk\["++-%7Ngeel\Q .  gi . h 12 0,) & +,.

(36) . VMZM1.3$?-$2 ,!#.,(-(2. . "0 -/,1">+"0 * !,*&+&0. "0 1/,"+ 1,10 ")0 /"$+"0 +&*)0N !"0 !U/ %" . **=#"/0N&"01/,"+&+3,)2 /!"0"+#2+ &,+0*,)1!&3"/0"0N!,++1#"!")3"/01&)&11 !")!,*&+&. Q. +1/" )"0 -/,1">+"0 -/, /&,1"0 1/,"* ") # 1,/ !" 1/+0 /&- &B 20N &+3,)2 /1 "+ "),+$ &B 1/+0 /&- &,+)N ).,#'!N 1"/*&+ &BN +1&1"/*&+ &B &N. ,* 0U% 3&01. /" "+1*"+1N"+)02-/"00&B!"*21$;+"0&&+!2>!-"/)U"01/;0[ 1,-%7NfnnfO,%"+- %7Ngefe\O)0N&*-)& !"+)&,$;+"0&!")0/&,0,*"0[%"+-%7NfnnnO %/* - %7N geej\O # [&,0,*"R&+!&+$ -/,1"&+\N 2+ -/,1">+ !-1!,/ !" (%8,"($ [**") - %7N fnnj\N & ) -/,1">+ /&,0,*) hN .2" #,/* -/1 !" ) 022+&11 !") /&,0,* he & "0 1/, &+3,)2 /! "+ ) 1/!2 &B !" -/,1">+"0N ) *!2/ &B!")022+&11ie!")/&,0,*&)/"-/ &B!")[/)2-%7NfnnjO %9#"/-%7NgeekO!3&))&-%7Ngeel\Q,*'0U% ,*"+11) -=1,)fQfN1,1"0)"0 -/,1">+"0 -/, /&,1"0 !" )"0 .2)0 0U% /"0,)1 )U"01/2 12/ 1/&!&*"+0&,+) -/"0"+1"+ 2+ -)"$*"+1!")!,*&+&. !"1&-20 Q. +1/")"0-/,1">+"0"2 /&,1"0*!,*&+&0. N"01/,"+-/,1">+"0&*-)& !"0"+P. \. , )&17 &B !" *0 "+ ,*-/1&*"+10 ")Z)2)/0 !"1"/*&+10 & /"-/"00&B 1/!2 &,+)00, &!.2"01), )&17 &BP. fN-/,1">+!"7+/#,#. .2"/"-/&*"&5)U"5-/"00&B!")*0%f["+1/"!U)1/"0\"+0"/1/0))!1) ;)Z)2)#&))[ /&"-%7Ngeeg\O& 2!)N-/,1">+!"+(,()"#%.2"), )&17") * 0(/ ) -,) -,01"/&,/ !" )U"*/&B & +U&*-"!"&5 ) 0"3 1/!2 &B -/"*12/ [%,+" - %7N fnnjO ##*+ - %7N fnnm\O $fN -/,1">+ !" '().,&*-)& !"+)), )&17 &B!")*$f) A/1"53"$"1)["0%)"/ -%7NfnnlO"0%)"/-%7Nfnnm\Q \. )%##'!P [R")"*"+10,*1& &+%&&1,/\N-/,1">+!"+(,()"#%&*-)& ! "+ ) &+%&& &B !") ,)%##'! !" !&#"/"+10 -/"R*0 00, &10 -/, "00,0 !U"0-" &#& &11 !" $;+"/" , 1"&5&1N 0,/"1,1 ) )=+& 0,*81& [&"") - %7N fnniO &"") - %7N fnnj\O ) -/,1">+ [. . R16-" 0-)& &+$ /"$2)1,/6 gj.

(37) -/,1"&+\&*-)& !1*<"+")!" >*"+1!")*&"+)*!2/ &B!"-/&R *&0[&+-%7NfnnlO%"/7&-%7Ngeei\O"/fN-/,1">+!"7+/#,# +" "008/& -"/ ) ,//" 1 0"$/"$ &B *"&,0& [+$"/" %1 - %7N fnneO -&+$,)-%7Ngeei\O)-/,1">+f[-)& &+$# 1,/f\N*"*/"!")#*=)& N &+3,)2 /! 1*< "+ ) /"1"+ &B !" -/"R*0 ) +2 )& [ /9*"/N fnngO 217 - %7N geee\ & )"0 -/,1">+"0 Rf & RgN &*-)& !"0 "+ ) *))1&N"+.2;")0- &"+10!"0"+3,)2-"++1& ,00,0 ,+1/.2"01"0 -/,1">+"0 &*-"!&+1 ") ,//" 1" ,)%##'! !" -/,1">+"0 &*-)& !"0 "+ #2+ &,+0 +"2/,+)0[2 (+,3& %-%7NfnnhO+$-%7Nfnnm\Q \. /+0 /&- &BP )"0 -/,1">+"0 %+ [ "1"/,$"+",20 +2 )"/ /&,+2 )",R -/,1"&+ \ & [20" &+!&+$ -/,1"&+\N 1&3!,/"0 !" ) 1/+0 /&- &B !" )U,+ ,$"+ R*6 [12+&0 - %7N fnngO (&*,1, - %7N fnnhO 2+ + - %7N fnniO "-%7Ngeee\Q. \. 01&)&17 &B !" *0P )"0 -/,1">+"0 fRi [-,)6R&+!&+$ -/,1"&+ fRi\ "01&)&17"+ ") * !" ) R$),2)&+ !U"/&1/A &10 "+1/" !U)1/"0 *0 & 1*<"01/,"+&*-)& !"0"+)/"$2) &B!")1/+0 /&- &B&!")1/!2 &B [ "##"/0-%7NfnnjO%,&-%7Ngeen\Q. \. "$2) &B !" ) 1/!2 &BP RhN -/,1">+ !" 7 %!', .2" 12 ,* /"-/"00,/!")1/!2 &B!"*0&*-)& 10"+)-,)/&11+1"/,-,01"/&,/ )U"*/&B [/-"/ - %7N fnnk\O ) -/,1">+ &$&)&+N &*-)& ! 1*< "+ )U"01&)&17 &B !" *0 & "+ ) 0"$/"$ &B /,*,0A*& [ %*&!1 - %7N fnng\&)-/,1">+[/$&)"*"+1)/"1/!1&,+-/,1"&+\N)*21 &B!" ) .2) -/,3, ) =+!/,*" !" #/8$&)N 2+ !" )"0 20"0 *<0 ,*2+"0 !" /"1/!*"+1)"+%2*+0[&"/"11&-%7NfnnfO&,*&-%7Nfnni\Q. \. /+0!2 &B !" 0"+6)P -/,1">+"0 !" ) #*=)& [&$+) 1/+0!2 1&,+ 1&31,/,#*"1,)&0*\N / 1"/&17!"0-"/-/"0"+1/2+!,*&+&!U2+&B  !U2+0 gee *&+,8 &!0 +,*"+1 .2" &+ ),2 2+ !,*&+&. . !&3"/$"+1#)+.2"'1-"/2+"00".E;+ &"0"+&R1"/*&+)+,*"+!"0f & gQ B+ *"*/"0 !U.2"01 #*=)& )"0 -/,1">+"0 *kmN &*-)& ! "+ gk .

(38) *D)1&-)"0 -/, "00,0 ,* )U"5-,/1 &B !" -/"R*0N ,)%##'! )1"/+1&2N /"&5"*"+1 "))2)/N ) -/,1">+ RfN /".2"/&! -"/ ) !&#"/"+ & &B !" ) )=+&$"/*&+)7%!',NfN)-/,1">+!"+(,()"#% ,4N&*-)& !"+ "+")!"0"+3,)2-*"+1!"1"&5&10N&)-/,1">+!"/1,)=2(&+$N&*-)& !"+ ") -/, <0 !" *&")&+&17 &B !") 0&01"* +"/3&B0 "+1/) ["/+"1 - %7N fnnlO %"+-%7Nfnnl\Q "0-/,1">+"0"2 /&,1"0!")"0.2)00U%/"0,)1)U"01/2 12/1/&!&*"+0&,+)!U)$2+!")0 0"20 !,*&+&0. -/"0"+1"+ 2+ -)"$*"+1 !" 1&-20 Q )$/1 .2" +, 0U% !"0 /&1 -. -/,1">+"2 /&,1.2"-/"0"+1&2+-)"$*"+1!"1&-20 N.2"01#"1+,"0-,1!"0 /1/ !") 1,1 ' .2" "5&01"&5"+ %,*A)"$0 ,/$+&0*"0 "2 /&,1"0 !" )"0 -/,1">+"0 & h [(&6*-%7NgeefO!3&))&-%7Ngeel\N)"0.2)0!,-1"+2+"01/2 12/!"1&-20 -/, /&,1"0Q  . . gl.

(39) gm .

Figure

FIGURE 3��

FIGURE 3��

p.200
FIGURE 8�FFIFIFIFIFIFI GU

FIGURE 8�FFIFIFIFIFIFI

GU p.201
FIGURE 8� GUGGUGUGU RERERERE

FIGURE 8�

GUGGUGUGU RERERERE p.201

Referencias

Actualización...

Related subjects :