• No se han encontrado resultados

4 XESTIÓNECONÓMICAEIMPACTOECONÓMICOE SOCIAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4 XESTIÓNECONÓMICAEIMPACTOECONÓMICOE SOCIAL"

Copied!
35
0
0

Texto completo

(1)

CAPÍTULO 4 XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

93

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO

ECONÓMICO E SOCIAL

Xestión económica

No curso 2005-06 entrou en vigor o “Plan de Financiamento das Universidades de Galicia 2005-2010” que introduce o financia- mento ligado á investigación e á calidade, desvinculando a subven- ción da evolución do número de alumnos e alumnas. O plan con- templa achegas ás universidades distribuídas nos seguintes fondos:

Financiamento incondicional, destinado ao financiamento do gasto corrente, en particular os custos de persoal. En 2007 houbo un incremento do 8,9% respecto do exercicio 2006.

Fondo de calidade, no que ademais dos sexenios de investiga- ción e dos complementos autonómicos, inclúense os recursos para os contratos-programa e o financiamento incondicional de apoio á investigación, partidas nas que a USC acadou 16,89 millóns de euros en 2007, o que supuxo un incremento do 35,8% respecto ao 2006.

Fondo para investimentos. A contía desta partida mantívose igual que os exercicios anteriores nos 5,04 millóns de euros.

Plan de saneamento da USC. O financiamento anterior foi complementado cunha achega adicional de 1,35 millóns de euros para apoiar a recuperación económica da USC impulsada polo Plan de Equilibrio Económico Financeiro.

4

(2)

CAPÍTULO 4 XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

94

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Participación no plan galego de I+D+i. As transferencias ache- gadas á USC por este concepto ascenderon a 17,05 millóns de euros en 2007 fronte aos 14,44 millóns de euros en 2006.

transferencias Plan de Financiamento 2006-2007

ConCePto 2006 2007

Fondo FinAnCiAMento inCondiCionAL 110.110.716,27 119.910.570,02

Fondo de CALidAde : 12.428.313,86 16.882.596,67

Sexenios 3.571.619,16 5.013.877,23*

Complemento retributivo autonómico 3.983.104,70 5.895.537,00

Contratos programa 1.335.950,00 1.435.985,44

Apoio á investigación 3.537.640,00 4.537.197,00

Fondo de inVeStiMentoS : 5.036.482,00 5.036.482,00

Reposición, ampliación e mellora (RAM) 1.971.320,00 1.971.320,00

investimento novo 3.065.162,00 3.065.162,00

PLAn SAneAMento USC 0,00 1.350.000,00

SeRgAS 4.451.734,20 4.659.122,52

PLAn gALego i+d+i 14.438.190,93 17.044.803,49

*desta cantidade, 3.770.914,08 corresponden ao ano 2007. o resto son atrasos de anos anteriores.

Debemos subliñar que mentres que a USC se atopa ao nivel doutras universidades da súa contorna en dotacións e resultados acadados, conta cun financiamento público inferior. Nos anos 2006 e 2007 o gasto orzado pola Comunidade Autónoma para o Sistema Universitario Galego (SUG) situouse próximo ao 0,75% do PIB da nosa comunidade, fronte a un gasto medio no Estado español dun 1% do PIB das respectivas comunidades autónomas. Estas diferen- zas aumentan ao considerar o nivel do PIB galego.

A situación de desequilibrio estrutural entre ingresos e gas- tos fixo necesaria a implantación dun plan de equilibrio no período 2004-06 que, xunto co proceso de contención do gasto e de xestión dos ingresos co obxectivo de mellorar a súa eficacia, permitiu a ela- boración en 2006 do primeiro orzamento equilibrado.

(3)

CAPÍTULO 4 XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

95

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Prioridades orzamentarias

Neste marco de contención do gasto, a USC concentrou os seus recursos nas seguintes prioridades:

Persoal

Consolidación do cadro de persoal docente e investigador, particularmente no relativo á transformación dos contratos pre-LOU e ao cumprimento dos compromisos de estabilización e promoción contemplados nos Estatutos, e de persoal de administración e servi- zos, apostando pola formación e continuando co proceso de estabi- lización.

Docencia e investigación

A docencia e a investigación, como prioridades, seguiron acaparando cantidades importantes dos recursos orzamentarios:

Impulsáronse as accións previstas no Plan de Calidade en

docencia, investigación e servizos de apoio, e o financia- mento dos acordos de interese mutuo derivados da planifi- cación estratéxica desenvolta nas unidades estruturais.

Destináronse recursos para avanzar nunha progresiva

integración no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

mantivéronse como prioridades de acción durante os exer- cicios 2006 e 2007.

Transferencia de coñecemento

Os procesos de transferencia de coñecemento e dos resul- tados do desenvolvemento tecnolóxico, así como a creación dunha cultura emprendedora constituíron un obxectivo prioritario.

Comunidade universitaria

Seguiuse afondando nunha maior calidade de vida nos cam- pus e fomentando a participación e a integración da comunidade universitaria en xeral e da estudantil, en particular.

Proxección social

Impulsáronse as actuacións para intensificar a proxección social e internacional da USC e das súas actividades no camiño da definición dun Plan de Internacionalización e de Comunicación que permita un impulso a medio prazo nos dous ámbitos.

Infraestruturas

Destináronse importantes recursos cara á execución das obras de reparacións, innovacións e mellora dos edificios (RAM).

No relativo as novas infraestruturas asignáronse recursos as seguintes actuacións: remate do aulario de CC. da Saúde, defini- ción do proxecto e inicio do proceso construtivo do edificio para o Centro de Investigacións Químicas da USC (CIQUS), redacción do proxecto e inicio das obras da reforma da Facultade de Ciencias de Lugo, concreción do proxecto e inicio da construción do edificio para o Centro de Investigacións Médicas da USC (CIMUS), adxudi- cación da primeira fase de reforma da Facultade de Bioloxía para a súa execución durante o curso 2006-07, concreción do proxecto e adxudicación da primeira fase da reestruturación de CC. da Educa-

Prioridades orzamentarias

seus recursos nas seguintes prioridades:

Persoal

particularmente no relativo á transformación dos contratos pre-LOU e ao cumprimento dos compromisos de estabilización e promoción contemplados nos Estatutos, e de persoal de administración e servi zos, apostando pola formación e continuando co proceso de estabi lización.

D

acaparando cantidades importantes dos recursos orzamentarios:

(4)

CAPÍTULO 4 XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

96

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

ción, e concreción dos proxectos construtivos da Escola de Enfer- maría e do edificio de Odontoloxía.

Contas anuais

estado operativo

O resultado orzamentario do exercicio 2006 foi de 12,06 mi- llóns de euros, o que unido á variación neta de pasivos financeiros, positiva en 11,95 millóns de euros, supuxo un saldo orzamentario positivo de 24,01 millóns de euros.

No 2007, o resultado orzamentario do exercicio tamén foi positivo en 22,12 millóns de euros o que, sumado á variación neta de pasivos financeiros, resultou nun saldo orzamentario positivo de 30,23 millóns de euros.

estado operativo

gAStoS oRZAMentARioS 2005 2006 2007

docencia universitaria 4.460.381,90 4.249.316,01 4.495.987,01

investigación 35.417.328,39 37.951.086,15 52.068.164,34

Produción de infraestruturas e servizos á docencia e

á investigación 151.129.848,33 158.547.174,25 173.665.381,86

Asistencia, extensión e promoción da comunidade

universitaria 5.367.254,32 5.277.018,49 6.836.181,50

gastos e pasivos financeiros 1.231.169,49 1.969.400,72 7.102.733,55

Activos financeiros 0,00 0,00 0,00

totAiS 197.605.982,42 207.993.995,62 244.168.448,26

ingReSoS oRZAMentARioS

Prezos públicos e outros ingresos 40.579.477,34 44.788.105,60 49.972.552,77

transferencias correntes 120.222.502,54 132.014.507,16 150.205.660,46

ingresos patrimoniais 533.399,38 1.063.650,13 1.832.300,54

Alleamento de investimentos reais 0,00 246.052,63 2.281,03

transferencias de capital 31.783.183,67 41.652.238,63 59.599.591,70

Variación de pasivos financeiros 8.552.630,00 12.241.043,80 12.790.143,53

totAiS 201.671.192,93 232.005.597,95 274.402.530,03

ReSULtAdo oRZAMentARio Resultado orzamentario do exercicio

(operacións non financeiras + operacións con

activos financeiros) (-4.333.335,02) 12.063.101,23 22.119.657,24 Variación neta de pasivos financeiros 8.398.545,52 11.948.501,10 8.114.424,53 SALdo oRZAMentARio do eXeRCiCio 4.065.210,50 24.011.602,33 30.234.081,77

(5)

CAPÍTULO 4 XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

97

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Balance de situación

O balance de situación reflicte un patrimonio totalmente sa- neado e unha importante solidez patrimonial. A prudencia no ritmo de incremento da actividade e o mantemento dun estrito control de todas as modalidades de risco determinou que o activo total que- dase situado, no 2006, en 512,98 millóns de euros. Ao peche deste exercicio os recursos propios ascenderon a 369,86 millóns de euros fronte aos 376,31 do ano 2005. No 2007, o activo total situouse en 545,18 millóns de euros e os recursos propios en 377,78 millóns de euros.

Balance de situación 2005-2006-2007

ACtiVo 2005 2006 2007

inMoBiLiZAdo 436.050.104,13 437.047.997,08 440.491.714,45

inmobilizacións inmateriais 2.343.026,37 1.331.706,63 1.196.113,90 inmobilizacións materiais 432.534.453,85 434.106.532,84 437.590.041,08 investimentos financeiros permanentes 1.172.623,91 1.609.757,61 1.705.559,47

ACtiVo CiRCULAnte 49.992.094,54 75.930.450,77 104.685.850,31

debedores 37.295.906,67 45.751.595,16 54.446.649,33

investimentos financeiros temporais 400.336,38 400.201,36 399.887,59

tesouraría 12.295.851,49 29.778.654,25 49.839.313,39

totAL XeRAL 486.042.198,67 512.978.447,85 545.177.564,76

PASiVo 2005 2006 2007

FondoS PRoPioS 376.311.153,85 369.860.954,11 377.775.204,72

Patrimonio 407.153.148,96 407.153.148,96 407.153.148,96

Resultados de exercicios anteriores -20.904.574,75 -30.841.995,11 -37.292.194,85 Resultados do exercicio -9.937.420,36 -6.450.199,74 7.914.250,61 PRoViSionS PARA RiSCoS e gAStoS 510.860,29 947.976,15 995.364,44

Provisións 510.860,29 947.976,15 995.364,44

ACRedoReS A Longo PRAZo 52.026.165,20 58.987.756,30 65.760.743,46 outras débedas a longo prazo 52.026.165,20 58.987.756,30 65.760.743,46 ACRedoReS A CURto PRAZo 57.194.019,33 83.181.761,29 100.646.252,14 débedas con entidades de crédito 0,00 2.812.861,24 3.320.553,53

Acredores 14.768.376,81 21.513.665,02 21.697.345,19

Axustes por periodización 42.425.642,52 58.855.235,03 75.628.353,42

totAL XeRAL 486.042.198,67 512.978.447,85 545.177.564,76

(6)

CAPÍTULO 4 XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

98

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Conta do resultado económico-patrimonial

A diferenza entre as correntes de ingresos e gastos da con- ta do resultado económico-patrimonial deu un resultado negativo (desaforro) de 6,45 millóns de euros en 2006, fronte aos 9,94 do exercicio anterior. No 2007, púxose de manifesto un aforro de 7,91 millóns de euros.

Para unha información mais detallada poden consultarse as Memorias Económicas no noso Web (http://www.usc.es/vreconom).

Conta do resultado económico-patrimonial 2005-2006-2007

deBe 2005 2006 2007

A. gAStoS 200.227.648,49 210.896.000,34 235.918.999,03

1. gastos de funcionamento de servizos e

prestacións sociais 192.221.258,70 205.327.017,35 228.691.324,87 gastos de persoal 120.389.496,12 127.128.353,29 139.612.937,95 Soldos, salarios e asimilados 110.587.093,85 114.663.642,35 126.752.991,14

Cargas sociais 9.802.402,27 12.464.710,94 12.859.946,81

dotacións para amortizacións de

inmobilizado 46.179.000,02 50.428.046,77 57.644.871,27

Variación de provisións de tráfico 875.737,90 1.187.593,65 30.335,29 Provisión para insolvencias 875.737,90 1.187.593,65 30.335,29 Provisión para insolvencias aplicada

outros gastos de xestión 23.757.201,43 24.980.563,82 29.126.009,22

Servizos exteriores 23.436.968,89 24.569.774,35 28.545.032,33

tributos 320.232,54 410.789,47 580.976,89

gastos financeiros e asimilables 1.056.232,10 1.493.048,40 2.362.827,23

Por débedas 1.056.232,10 1.493.048,40 2.362.827,23

Perdas de investimentos financeiros Variacións provisións investimentos

financeiros -36.408,87 109.411,42 -85.656,09

2. transferencias e subvencións 4.002.302,20 3.919.830,35 5.195.725,91

Subvencións correntes 3.919.122,12 3.836.650,27 5.033.725,91

Subvencións de capital 83.180,08 83.180,08 162.000,00

3. Perdas e gastos extraordinarios 4.054.087,59 1.649.152,64 2.031.948,25 Perdas procedentes de inmobilizado 13.424,85 13.803,73 6.292,67

gastos extraordinarios 0,00 385.688,88 30.799,69

gastos e perdas de outros exercicios 4.040.662,74 1.249.660,03 1.994.855,89

AFoRRo 7.914.250,61

(7)

CAPÍTULO 4 XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

99

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Conta do resultado económico-patrimonial 2005-2006-2007

HABeR 2005 2006 2007

B. ingReSoS 190.340.228,13 204.445.800,60 243.833.249,64

1. Vendas e prestación de servizos 37.183.946,22 38.809.195,55 38.848.959,20

Vendas 124.252,14 105.279,63 112.853,45

Prestación de servizos 37.059.694,08 38.703.915,92 38.736.105,75 en réxime de dereito privado 12.996.295,12 13.336.406,55 14.363.128,98 Prezos públicos por servizos 23.906.581,02 25.182.797,19 24.230.808,63 Prezos públicos por utilización privativa 156.837,94 184.712,18 142.168,14 2. outros ingresos de xestión ordinaria 1.914.875,79 4.282.285,62 5.885.618,76

Reintegros 395.910,71 518.826,50 604.394,72

outros ingresos de xestión 1.390.374,94 3.119.108,43 3.817.459,04 ingresos accesorios e outros de xestión

corrente 1.390.374,94 3.119.108,43 3.817.459,04

ingresos de participación en capital 0,00 0,00 0,00

ingresos doutros valores negociables 148.091,11 379.171,5

outros intereses 128.584,38 496.259,35 1.084.593,42

diferenzas positivas de cambio 5,76 0,23 0,00

3. transferencias e subvencións 151.241.406,12 158.702.035,88 199.088.839,68 transferencias correntes 100.481.982,00 110.110.716,27 119.910.570,02 Subvencións correntes 19.800.324,22 18.812.614,39 30.493.603,50 transferencias de capital 1.971.320,00 5.036.482,00 5.036.482,00 Subvencións de capital 28.987.779,90 24.742.223,22 43.648.184,16 4. ganancias e ingresos extraordinarios 0,00 2.652.283,55 9.832,00

ingresos extraordinarios 246.052,63 0,00

ingresos e beneficios doutros exercicios 2.406.230,92 9.832,00

deSAFoRRo 9.937.420,36 6.450.199,74

(8)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

100

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Creando valor

A USC constitúe un importante factor dinamizador da eco- nomía e da sociedade, non só por ser a principal fonte xeradora de capital humano, senón tamén pola súa relación coa contorna so- cieconómica. No ámbito da investigación e da transferencia de tec- noloxía e coñecemento, a USC desempeña un papel destacado que contribúe ao desenvolvemento económico e á innovación, promo- vendo a creación de empresas e apostando polo desenvolvemento dunha cultura emprendedora.

Valor económico xerado

O funcionamento da universidade xera un impacto econó- mico no territorio no que se sitúa derivado do investimento que realiza e do gasto en consumo dos colectivos que a forman (persoal e estudantes) no resto de sectores da economía. Así, o output xe- rado pola USC no período da memoria situouse en torno ao 0,59%

do ouput xerado pola economía galega. A iso habería que engadir o efecto multiplicador da demanda no resto dos sectores da economía que, á súa vez, terían que incrementar a súa produción.

(9)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

101

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

1. investimento da USC gastos de investimento reais ordinarios, sen incluír novos edificios nin persoal.

Cap.Vi. investigación.

27.030.160,00

305.804.259,06 52.138.301.000,00 2. Consumo persoal USC

A hipótese de partida é que o consumo derivado deses ingresos forma parte da demanda asociada á actividade universitaria.

tomouse como tal a partida de salarios e aplicouse a propensión marxinal a consumir.

Partidas de gasto de persoal da USC 143.380.010

output da USC

total estudantes de primeiro e segundo ciclo da USC (curso 2005/06) 29.756

Consumo estudantes da USC da área de influencia de Santiago e Lugo

estimación de consumo por estudante:

3.358 euros 5.654 estudantes

Consumo ano novos estudantes de fóra de Santiago de Compostela e Lugo

estimación de consumo por estudante:

5.389 euros 24.102 estudantes

Consumo total estudantes de primeiro e segundo ciclo da USC curso académico 2005/06

Propensión ao consumo do persoal da USC

output da economía galega

Consumo medio das familias, tomando como referencia os datos de FUnCAS do 90,6%, sobre o total da renda dispoñible

129.902.289,06

148.871.810,00 18.986.132,00

129.885.678,00 3. estudantes

Refírese ao gasto xerado polos estudantes da USC, partindo dunha estimación de consumo que realizan os novos estudantes en Santiago de Compostela e Lugo, incluíndo matrícula, material, desprazamento, aloxamento, manutención e ocio.

Área influencia Santiago:

Santiago, touro,

Boqueixon, Vedra, teo, Ames, negreira, Val do dubra, trazo, oroso, o Pino, Brión.

Área influencia Lugo: Lugo, outeiro de Rei,

Castroverde, Friol, guntín, o Corgo

4. totAL (1+2+3) indícanos a incidencia da actividade da Universidade de Santiago de Compostela na

economía galega. output da USC respecto á economía galega 0,59%

2005/06

(10)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

102

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

36.647.120,00

321.356.402,08 55.850.325.000,00 Partidas de gasto de persoal da USC 160.899.260,00

output da USC

total estudantes de primeiro e segundo ciclo da USC (curso 2006/07) 28.362

Consumo estudantes da USC da área de influencia de Santiago e Lugo

estimación de consumo por estudante:

3.469 euros 9.134 estudantes

Consumo ano novos estudantes de fóra de Santiago de Compostela e Lugo

estimación de consumo por estudante:

5.561 euros 19.228 estudantes

Consumo total estudantes de primeiro e segundo ciclo da USC curso académico 2006/07

Propensión ao consumo do persoal da USC

output da economía galega

Consumo medio das familias, tomando como referencia os datos de FUnCAS do 90,8%, sobre o total da renda dispoñible

146.096.528,08

138.612.754,00 31.685.846,00

106.926.908,00

0,58%

output da USC respectoá economía galega 1. investimento da USC

gastos de investimento reais ordinarios, sen incluír novos edificios nin persoal.

Cap.Vi. investigación.

2. Consumo persoal USC A hipótese de partida é que o consumo derivado deses ingresos forma parte da demanda asociada á actividade universitaria.

tomouse como tal a partida de salarios e aplicouse a propensión marxinal a consumir.

3. estudantes

Refírese ao gasto xerado polos estudantes da USC, partindo dunha estimación de consumo que realizan os novos estudantes en Santiago de Compostela e Lugo, incluíndo matrícula, material, desprazamento, aloxamento, manutención e ocio.

Área influencia Santiago:

Santiago, touro,

Boqueixon, Vedra, teo, Ames, negreira, Val do dubra, trazo, oroso, o Pino, Brión.

Área influencia Lugo: Lugo, outeiro de Rei,

Castroverde, Friol, guntín, o Corgo

4. totAL (1+2+3) indícanos a incidencia da actividade da Universidade de Santiago de Compostela na economía galega.

2006/07

(11)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

103

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Investigación, desenvolvemento e innovación

Na USC creemos que, co fin de que o ensino sexa quen de seguir a evolución das necesidades e esixencias da sociedade e dos coñecementos científicos, a actividade docente é indisociable da in- vestigadora. A investigación e a formación de investigadores e in- vestigadoras son funcións esenciais da universidade.

A investigación é o instrumento para o progreso da comu- nidade, tanto pola súa repercusión na docencia como a través da transferencia dos seus logros ao conxunto da sociedade. Por iso, a USC considera inherente á súa misión o fortalecemento da investi-

gación básica -piar do desenvolvemento a longo prazo- e a creación dun clima que favoreza a incorporación das empresas á cultura da innovación tecnolóxica, rendibilizando no sector produtivo o

esforzo en investigación aplicada.

Unha das prioridades da USC é reforzar o seu lugar entre as primeiras universidades de España en captación de recursos e repercusión dos resultados acadados en investigación básica e aplicada, desenvolvemento, innovación e emprendemento. Tal como se recolle no Código Ético, a USC asume como tarefa a dinamización socioeconómica, apoiando as iniciativas empren- dedoras e implicándose cos axentes económicos e sociais, en especial na súa contorna.

Organización da investigación

A natureza dialéctica da relación entre docencia e investiga- ción condiciona a planificación e acción da investigación universi- taria e explica o feito de que, aínda que os grupos de investigación sexan a unidade organizativa básica de investigación, se lles confira unha responsabilidade organizativa primordial aos departamentos.

Na USC, os departamentos son os responsables de apoiar as actividades e iniciativas de investigación e de garantir o equili- brio entre a produción científica e os servizos de I+D nos grupos de investigación que, nacendo dun xeito relativamente autónomo, corren se non o risco de non responder a unha estratexia global da institución, dispersando os seus esforzos.

Porén, a multidisciplinariedade dalgúns eidos da investiga- ción require estruturas propias. Os centros investigadores creados por grupos de investigación pertencentes a distintas áreas de coñe- cemento, e incluso a distintas institucións, naceron con esa voca- ción. Esta filosofía subxace a todos os centros investigadores nas súas variantes de Centros Propios, Institutos de Investigación, Cen- tros Singulares, Centros Adscritos e Centros Mixtos.

innovación

seguir a evolución das necesidades e esixencias da sociedade e dos coñecementos científicos, a actividade docente é indisociable da in vestigadora. A investigación e a formación de investigadores e in vestigadoras son funcións esenciais da universidade.

nidade, tanto pola súa repercusión na docencia como a través da transferencia dos seus logros ao conxunto da sociedade. Por iso, a USC considera inherente á súa misión o fortalecemento da investi

gación básica -piar do desenvolvemento a longo prazo- e a creación dun clima que favoreza a incorporación das empresas á cultura da innovación tecnolóxica, rendibilizando no sector produtivo o

esforzo en investigación aplicada.

as primeiras universidades de España en captación de recursos e repercusión dos resultados acadados en investigación básica e aplicada, desenvolvemento, innovación e emprendemento. Tal como se recolle no Código Ético, a USC asume como tarefa a dinamización socioeconómica, apoiando as iniciativas empren dedoras e implicándose cos axentes económicos e sociais, en especial na súa contorna.

Organización da investigación

innovación

seguir a evolución das necesidades e esixencias da sociedade e dos coñecementos científicos, a actividade docente é indisociable da in vestigadora. A investigación e a formación de investigadores e in vestigadoras son funcións esenciais da universidade.

nidade, tanto pola súa repercusión na docencia como a través da transferencia dos seus logros ao conxunto da sociedade. Por iso, a USC considera inherente á súa misión o fortalecemento da investi

gación básica -piar do desenvolvemento a longo prazo- e a creación dun clima que favoreza a incorporación das empresas á cultura da innovación tecnolóxica, rendibilizando no sector produtivo o

esforzo en investigación aplicada.

as primeiras universidades de España en captación de recursos e repercusión dos resultados acadados en investigación básica e

dinamización socioeconómica, apoiando as iniciativas empren dedoras e implicándose cos axentes económicos e sociais, en especial na súa contorna.

(12)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

104

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

organización da investigación na USC (2007)

CentRoS

departamentos

Ciencias da Saúde 18

Ciencias experimentais 19

Ciencias Sociais e Xurídicas 22

técnicas 3

Humanidades 14

grupos de investigación 312

institutos de investigación 17

Centros propios

Centro de estudos Cooperativos

»

(CeCooP)

Centro de estudos de Historia da Cidade

»

Centro de estudos e investigacións

»

turísticas (CetUR)

Centro de estudos Fílmicos (CeFiLMUS)

»

Centro interdisciplinario de estudos

»

Americanistas gumersindo Busto Centro interdisciplinario de investigacións

»

Feministas e de estudos de Xénero (CiFeX)

Centro de estudos eurorrexionais galicia-

»

norte de Portugal (CeeR)

7

Centros adscritos 4

Centros singulares

CiQUS Química

CiMUS Ciencias da Saúde

CitiUS Ciencias e tecnoloxías

informáticas

Centros Mixtos CiteV

Xenómica, Proteómica e nanomedicina en colaboración co CSiC e co apoio da Xunta de galicia

(13)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

105

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Pese ao avance na coordinación implícito na súa constitu- ción, o funcionamento dos centros investigadores non garante a co- ordinación estratéxica no sistema de ciencia básica da USC. Esta é a razón pola que se aposta por un modelo organizativo que permita unha política de apoio aos grupos de investigación coordinada con departamentos, centros e institutos de investigación. O fomento da integración entre os axentes internos de investigación ten que re- dundar na creación de redes caracterizadas pola presenza dun grao de interdisciplinariedade e complementariedade que as capacite para dar resposta ás demandas de I+D+i formuladas polos axentes socioeconómicos da contorna.

Partindo destas premisas fóronse desenvolvendo e perfec- cionando ao longo destes anos os seguintes servizos:

O Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía (CITT)

, unidade que recibe, asesora e dálles forma legal ás deman- das de traballos científicos e técnicos desenvolvidos para empresas e administracións públicas nos departamentos e centros de investi- gación da USC.

A Oficina de Investigación e Tecnoloxía (OIT)

, que lles proporciona aos investigadores e investigadoras da USC asesoría técnica para actividades de I+D e apoio tecnolóxico, coa finalidade de facilitarlles os procedementos de xestión económica e adminis- trativa de todas as actividades de investigación, tanto de convocato- rias públicas como contratadas con empresas ou administracións.

Uniemprende: Apoio a Emprendedores,

que ten como obxectivo incrementar a vocación empresarial entre os membros da comunidade universitaria, axudando na dinamización de proxectos, no seu lanzamento e na consolidación do mercado.

A Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico (RIAIDT)

, que integra as infraes- truturas instrumentais de uso común que prestan servizos de apoio á investigación. A RIAIDT confire unidade e operatividade aos re- cursos de apoio á investigación cos que conta a USC.

Funcións da RIAIDT

Dar soporte á investigación dos diferentes investigadores

e investigadoras, grupos de investigación, departamentos, institutos, centros e servizos da USC, así como tamén a outros centros públicos ou privados, no marco de convenios, concertos ou acordos que a USC estableza.

Desenvolver a investigación metodolóxica propia das técnicas

experimentais necesarias para mellorar e ampliar as prestacións, de acordo coas directrices de política científica da USC.

Asesorar á comunidade universitaria en todo o que faga

referencia ao seu ámbito de actuación, así como difundir os seus servizos.

Formar aos investigadores e ás investigadoras da USC

nas técnicas implantadas nas unidades e áreas da Rede co fin de que poidan aproveitar ao máximo o potencial das infraestruturas dispoñibles.

(14)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

106

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

En 2006 creouse o

Centro Interdisciplinario de Investiga- cións Feministas e Estudos de Xénero da USC (CIFEX)

que, en- marcado no contexto dos centros propios de investigación, ten como obxectivo principal a investigación interdisciplinaria, a docencia, a formación e o asesoramento en cuestións referidas ás relacións e roles sociais das mulleres e homes no contexto da comunidade ga- lega. Aspira a constituírse nun centro de investigación desde o que se coordinen os proxectos investigadores e docentes referentes á temática das relacións de xénero e das mulleres.

Papel da investigación

No Plan Estratéxico, a USC atribúe á función investigadora o dobre papel de:

Factor de crecemento, como captador e mantedor dos re-

cursos materiais e humanos necesarios para a investiga- ción.

Factor de competencia institucional, a través do seu po-

sicionamento no mapa nacional e internacional, a súa proxección social e económica e a súas accións de articu- lación docencia-investigación-sociedade.

A investigación como factor de crecemento

A USC trata de asegurar o desenvolvemento e consolidación de áreas de produción científico-tecnolóxicas que son quen de mos- trarse cientificamente competitivas, tanto na captación de recursos como na interacción cos axentes sociais e económicos.

Asemade, a nosa universidade é consciente da necesidade de fomentar a formación e promoción de investigadores para seguir mellorando a calidade e a competitividade en I+D+i.

Captación de recursos externos

No ano 2006, a captación de recursos externos derivados de proxectos de I+D+i competitivos e accións baixo contrato ou conve- nio ascendeu a 57,841 millóns de euros. Esta cantidade aumentou en preto de 5 millóns no ano 2007, que supuxo un incremento dun 8,4% con respecto ao período anterior. Polo tanto, globalmente, os resultados na captación de recursos externos para I+D foron moi satisfactorios, especialmente se se fai unha análise da súa evolución ao longo dos últimos anos.

Recursos captados nas convocatorias de proxectos de I+D+i competitivos. A captación de recursos externos en convocatorias competitivas (internacionais, nacionais e autonómicas) é un indica- dor da capacidade que os equipos de investigación teñen desenvol- vido, xa que concorren a elas en competencia directa coas propostas doutros equipos.

No ano 2006 obtivéronse 478 proxectos que achegaron á USC unha contía de 27,7 millóns de euros para investigación. No ano 2007, tanto o número de proxectos como a súa contía viuse diminuída (434 proxectos por un total de 25,1 millóns de euros). A pesar desta diminución no 2007, os resultados globais do período amosan un incremento nas contías acadadas de preto do 25% res- pecto ao 2005.

cións Feministas e

marcado no contexto dos centros propios de investigación, ten como obxectivo principal a investigación interdisciplinaria, a docencia, a formación e o asesoramento en cuestións referidas ás relacións e roles sociais das mulleres e homes no contexto da comunidade ga lega. Aspira a constituírse nun centro de investigación desde o que se coordinen os proxectos investigadores e docentes referentes á temática das relacións de xénero e das mulleres.

o dobre papel de:

A investigación como factor de crecemento

de áreas de produción científico-tecnolóxicas que son quen de mos trarse cientificamente competitivas, tanto na captación de recursos como na interacción cos axentes sociais e económicos.

de fomentar a formación e promoción de investigadores para seguir mellorando a calidade e a competitividade en I+D+i.

Captación de recursos externos

(15)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

107

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Proxectos/accións competitivas

2005 2006 2006

número Contía (miles de

euros) número Contía (miles de

euros) número Contía (miles de

euros)

Proxectos/accións europeas 29 3.228 22 3.959 5 285

Proxectos/ accións nacionais 137 10.403 141 8.975 139 13.204

Proxectos/accións

autonómicas 164 6.892 159 7.996 133 6.726

Consolidación/estruturación

de grupos - - 65 6.181 78 4.393

outras accións 97 632 91 578 79 487

totAL 427 21.155 478 27.689 434 25.095

Por ámbitos de investigación, o liderado mantense os dous anos nas áreas de Biomedicina e Farmacia, seguidas das de Econo- mía e Estudos Sociais, Medio Ambiente, Recursos Mariños e Acui- cultura, Tecnoloxía dos Alimentos, Materiais, Produción Indus- trial, TIC, Xestión do Patrimonio Histórico, Produción Agraria e Agroindustria. A importancia e variedade destas actividades proba a forte vinculación e compromiso da USC cos sectores estratéxicos da economía galega e evidencia, unha vez máis, que a USC é unha universidade completa, cunha resposta activa de todos os colectivos investigadores ás políticas de I+D.

Recursos captados por convocatorias competitivas.

distribución por tipo de actividade. Ano 2006

Xestión do Patrimonio Histórico Produción Industrial Produción Agraria e Agroindustria TIC Recursos Mariños e Acuicultura Materiais Tecnoloxía de Alimentos Medio Ambiente Economía e Estudos Sociais Biomedicina e Farmacia Plan Xeral

(16)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

108

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Recursos captados por convocatorias competitivas.

distribución por tipo de actividade. Ano 2007

Xestión do Patrimonio Histórico Produción Industrial Produción Agraria e Agroindustria TIC Recursos Mariños e Acuicultura Materiais Tecnoloxía de Alimentos Medio Ambiente Economía e Estudos Sociais Biomedicina e Farmacia Plan Xeral

Recursos captados en convenios, contratos e servizos

. O valor dos recursos captados en proxectos competitivos como indi- cador de calidade relativa non debe levar a subestimar os recursos obtidos de contratos ou convenios que as empresas ou administra- cións realizan directamente coa USC por atopar nela a máxima ca- pacidade para dar respostas ás súas demandas concretas de inves- tigación. Por estes conceptos, e só no 2007, foron captados 37,57 millóns de euros, o que representa un incremento anual de máis do 25% respecto ao 2006. Este incremento ten un maior valor cando se ten en conta o crecemento das contías xa acadadas no ano 2006, que foi dun 34% respecto do período anterior.

Proxectos/accións baixo contrato/convenio

2005 2006 2007

número importe (miles de

euros) número importe (miles de

euros) número importe (miles de

euros)

Con administracións 126 7.279 152 7.217 181 10.350

Con empresas/

entidades 144 4.873 165 7.157 165 6.946

Con empresas no

marco do Pgidt 39 1.477 43 1.998 64 2.767

Servizos técnicos e

asesorías 225 1.954 254 2.400 289 2.012

Accións institucionais 25 1.694 38 3.501 26 3.816

Convocatorias competitivas de

recursos humanos 5.267 7.879 11.686

totAL 559 22.544 652 30.152 725 37.577

(17)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

109

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Recursos captados en convocatorias competitivas para financiamento de infraestruturas

. En canto a infraestruturas para a investigación, a USC captou desde 2002 en convocatorias compe- titivas máis de 58 millóns de euros, dos que máis de 34 millóns co- rresponderon a anticipos reembolsables do Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

Financiamento para

infraestruturas FEDER Parques científicos Anticipos MEC TOTAIS

2002-04 2007 2002-06 2007 2002-06 2007 2002-07

Construción de

edificios 12.519 - 2.003 - 20.816 10.718 46.056

Rede de

comunicacións 433 - - - 875 - 1.308

Instrumentación/

equipamentos 2.921 9.784 5.103 1.526 1.256 546 11.352

TOTAL 15.873 9.784 7.106 1.526 22.947 11.264 58.716

(18)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

110

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Os 12,79 millóns de euros correspondentes a anticipos reem- bolsables obtidos no ano 2007 foron investidos fundamentalmente en equipos de investigación biomédica, farmacéutica e veterinaria, así como nas infraestruturas do Instituto de Cerámica (equipos de microfabricación); mentres que os fondos aportados polo FEDER foron empregados na construción e equipamento científico-tecno- lóxico das novas instalacións da Aula de Produtos Lácteos.

Financiamento de infraestruturas 2007

ConVoCAtoRiAS CoMPetitiVAS Anticipos reembolsables

Ministerio de educación y Ciencia (MeC): proxectos concedidos

Sistema de fenotipado metabólico 150.000,00

equipo de microdisección guiada por láser 173.162,00

Sistema de diagnóstico por imaxe para a detección, monitorización e determinación da

progresión de patoloxías así coma a súa resposta terapéutica en modelos animais 222.500,00 infraestrutura do instituto de Cerámica: equipos de microfabricación i 66.836,50

Centro de experimentación Animal da USC 5.014.837,31

Ampliación do Laboratorio de irradiación da USC 180.572,88

Laboratorios de investigación de Bioloxía Ambiental e Biodiversidade da USC 5.456.234,84

total anticipos reembolsables MeC 11.264.143,53

Consorcio Parque Científico-tecnolóxico Universitario de galicia

Mellora de infraestruturas de Biotecnoloxía e desenvolvemento Farmacéutico 1.526.000,00

total Parque Científico 1.526.000,00

total anticipos reembolsables 12.790.143,53

Convocatorias FedeR

Construción e equipamento científico-tecnolóxico das novas instalacións da Aula de

Produtos Lácteos 9.783.583,93

total convocatorias FedeR 9.783.583,93

(19)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

111

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Capital humano: capacidade investigadora

A USC asume o protagonismo dos seus investigadores e investigadoras nas actividades de configuración dos equi-

pos. Porén, ten conciencia de que o seu funcionamento autó- nomo podería derivar nunha mera suma dos seus obxectivos

e prioridades individuais máis que nunha política de persoal investigador coherente. Por esta razón, a USC realiza as ta-

refas relativas á asignación de prazas de PDI en función das necesidades e potencialidades das áreas, partindo do coñecemento da totalidade da estrutura e coa perspectiva

do interese xeral da institución.

Compromiso coa formación de novos inves- tigadores

. Para dar entrada ás primeiras etapas da for- mación en investigación, a USC dota e xestiona as súas propias convocatorias de persoal investigador en formación, á vez que adopta o papel de coordinadora das políticas de bolseiros e bol- seiras do Estado e da Comunidade Autónoma.

A captación de bolsas predoutorais nas convocatorias auto- nómicas e nacionais foi positiva en termos xerais. Nas convocatorias María Barbeito a captación de bolsas tivo un crecemento espectacu- lar no campo das Humanidades: As bolsas obtidas nesta grande área multiplicáronse por dous e medio cada ano. Tamén é destacable a evolución das bolsas FPU captadas polas áreas de investigación do ámbito das Ciencias Sociais e Xurídicas.

En canto á captación de bolsas para persoal de investigación xa formado, os resultados non foron tan positivos neste período se exceptuamos as obtidas na primeira convocatoria Ánxeles Albariño.

A pesar diso, a evolución dos contratos de investigación activos foi moi significativa no caso das bolsas Parga Pondal.

Con estas cifras, a USC ocupa a primeira posición de Galicia en captación de programas de I+D nacionais e a sexta de España en captación de axudas dos programas Ramón y Cajal e FPU.

Ao mesmo tempo, a USC faise responsable de deseñar os procesos para o desenvolvemento da carreira investigadora. A súa actividade abrangue a definición de mecanismos para a dotación de persoal investigador estable, o establecemento de fórmulas xu- rídicas para a consolidación de persoal contratado, e a captación temporal de investigadores e investigadoras doutras institucións mediante acordos de intercambio recíproco.

Capital humano: capacidade investigadora

e investigadoras nas actividades de configuración dos equi pos. Porén, ten conciencia de que o seu funcionamento autó nomo podería derivar nunha mera suma dos seus obxectivos

e prioridades individuais máis que nunha política de persoal investigador coherente. Por esta razón, a USC realiza as ta

refas relativas á asignación de prazas de PDI en función das necesidades e potencialidades das áreas, partindo do coñecemento da totalidade da estrutura e coa perspectiva

do interese xeral da institución.

tigadores

mación en investigación, a USC dota e xestiona as súas propias convocatorias de persoal investigador en formación, á vez que adopta o papel de coordinadora das políticas de bolseiros e bol seiras do Estado e da Comunidade Autónoma.

A captación de bolsas predoutorais nas convocatorias auto Capital humano: capacidade investigadora

e investigadoras nas actividades de configuración dos equi pos. Porén, ten conciencia de que o seu funcionamento autó nomo podería derivar nunha mera suma dos seus obxectivos

e prioridades individuais máis que nunha política de persoal investigador coherente. Por esta razón, a USC realiza as ta

refas relativas á asignación de prazas de PDI en función das necesidades e potencialidades das áreas, partindo do coñecemento da totalidade da estrutura e coa perspectiva

do interese xeral da institución.

propias convocatorias de persoal investigador en formación, á vez que adopta o papel de coordinadora das políticas de bolseiros e bol

(20)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

112

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Este deseño favorece a consolidación e a competitividade das estruturas de investigación e redunda nunha maior incidencia da investigación na innovación de profesorado con recursos pro- pios: é significativo o incremento estes dous anos do número de contratos formalizados nun 37 e 36%, respectivamente.

Contratos predoutorais captados por grandes áreas

ÁReAS M. Barbeito FPi FPU

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Ciencias experimentais 9 16 12 9 5 7 16 15 16

Ciencias da Saúde 8 7 8 3 2 4 5 5 3

Ciencias Sociais e Xurídicas 11 12 14 1 0 1 2 6 9

Humanidades 2 5 13 3 1 4 8 8 10

técnicas 5 13 6 4 2 1 1 7 4

totAL 35 53 53 20 10 17 32 41 42

Contratos predoutorais activos por grandes áreas

ÁReAS M. Barbeito L. Labrada i. Barreto

2005 2006 2007 2007

Ciencias experimentais - 32 6 7

Ciencias da Saúde - 20 3 6

Ciencias Sociais e Xurídicas - 31 0 0

Humanidades - 29 2 0

técnicas - 8 4 3

(21)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

113

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Programas posdoutorais captados por grandes áreas

ÁReAS Ramón y Cajal i. Parga Pondal J. de la Cierva A. Alvariño 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Ciencias

experimentais 4 0 2 12 5 5 2 1 2 - - 10

Ciencias da Saúde 1 0 3 7 7 4 0 0 1 - - 7

Ciencias Sociais e

Xurídicas 0 0 0 1 2 2 1 0 0 - - 3

Humanidades 1 0 1 2 2 2 0 0 0 - - 2

técnicas 0 0 0 0 4 1 1 1 1 - - 3

totAL 6 0 6 22 20 14 4 2 4 - - 25

Contratos posdoutorais activos por grandes áreas

ÁReAS Ramón y Cajal i. Parga Pondal J. de la Cierva A. Alvariño 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Ciencias

experimentais 21 20 23 26 31 33 3 3 3 - - 9

Ciencias da Saúde 13 9 10 14 17 23 0 0 1 - - 6

Ciencias Sociais e

Xurídicas 2 2 1 3 5 6 0 1 1 - - 2

Humanidades 2 1 2 2 4 7 1 0 0 - - 2

técnicas 3 2 2 5 7 5 2 1 2 - - 2

totAL 41 34 38 50 64 74 6 5 7 - - 21

Cualificación investigadora do persoal docente e investi-

gador (Pdi).

A capacidade investigadora está intimamente ligada á cualificación do persoal. A USC conta cun cadro de persoal docente e investigador de alta calidade que se reflicte na evolución do núme- ro de doutores/as, da actividade científica e do número de sexenios acadados.

(22)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

114

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

PDI Doutor. Unha manifestación da evolución da cualifica- ción do persoal de investigación é a obtención do máximo rango académico: o grao de doutor/-a. Do número de teses de doutora- mento defendidas con éxito resultou unha porcentaxe de arredor do 75% de doutores sobre o total do PDI. En termos relativos, é salientable o feito de que, no curso 2005-06, a USC lle achegara ao SUG o 53,1% dos seus novos doutores e doutoras.

evolución no número de investigadores e investigadoras en formación, teses defendidas e porcentaxe de doutores e doutoras resultante

2005 2006 2007

doutores/as (% sobre o total de Pdi) 78,6% 75,3% 75,3%

doutoras (% mulleres sobre o total de doutores e doutoras) - 49,7% 48,2%

investigadores e investigadoras inscritas no rexistro de investigadores e

investigadoras en formación e perfeccionamento da USC 1.070 1.010 948

% investigadoras inscritas no rexistro de investigadores e investigadoras

en formación e perfeccionamento da USC 53% 53,3% 55,2%

número de teses defendidas 204 193 208

Actividade investigadora do Pdi

2007 2006 PDI en proxectos activos

PDI en contratos/convenios activos

505

779

375

574 1.284

199

TOTAL Homes

Mulleres 604

1.155

1.759

502

118

384

(23)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

115

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Sexenios do PDI. A CNAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) recoñece os especiais méritos na activi- dade investigadora desenvolvida polo profesorado universitario e o persoal investigador do CSIC nun período de seis anos (sexenios), concedéndolles un máximo de 6 tramos de investigación.

En 2006, a USC ocupaba a sexta posición no ámbito estatal en número de sexenios por PDI. Como pode observarse, en 2007 aumentou o número de sexenios de investigación acadados polo noso PDI. Neste ano, arredor dun terzo dos Catedráticos e Catedrá- ticas de Universidade da USC tiñan recoñecidos catro sexenios de investigación, cifra que se eleva ao 55% se consideramos os Cate- dráticos e Catedráticas de Universidade con catro o mais sexenios.

Pola súa banda, o 44,4% dos Titulares de Universidade e o 36,7%

dos Catedráticos e Catedráticas de Escola Universitaria contaban con dous ou máis tramos de investigación recoñecidos. Estes datos acreditan, de novo, a cualificación do noso PDI.

distribución do número de sexenios concedidos en función da categoría do profesorado

2006 0 1 2 3 4 5 6 ou máis %total

CAt UniV 5,6 7,3 9,3 28,6 28,9 15,3 5,0 100

tit UniV 28,4 29,2 29,8 9,9 2,5 0,2 0,0 100

CAt eU 42,1 26,3 23,7 5,3 2,6 0,0 0,0 100

tit eU 87,7 9,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100

2007 0 1 2 3 4 5 6 ou máis %total

CAt UniV 5,5 7,1 9,3 23,1 31,2 16,1 7,7 100

tit UniV 28,4 27,2 28,3 12,0 3,5 0,4 0,2 100

CAt eU 40,0 23,3 26,7 6,7 3,3 0,0 0,0 100

tit eU 87,3 8,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100

A investigación como factor de competencia institucional

En canto á súa situación na contorna, a USC atópase en- tre as universidades líderes en investigación en España en volume de I+D+i contratada, volume de I+D+i contratada por PDI, volume de proxectos competitivos nacionais, número de sexenios por PDI, número de patentes e contratos de licenza, e número empresas de base tecnolóxica (EBTs) creadas. Con estes resultados consolídase como o primeiro recurso tecnolóxico e xerador de coñecemento da Comunidade Autónoma de Galicia e un dos máis importantes do Estado.

(24)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

116

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Posición da USC nos ránkings de investigación de universidades españolas (2006)

Indicador Posto

Volume de I+D+i contratada

Volume de I+D+i contratada por PDI 11º

Volume de proxectos competitivos nacionais

Número de sexenios por PDI

Número de artigos publicados

Número de artigos JCR

Número de patentes solicitadas

Número de contratos de licenza

Número de EBTs creadas

Estas posicións poñen de relevo tanto a competitividade dos nosos grupos de investigación –na captación de recursos e na divul- gación de resultados- como a nosa capacidade de transferencia do coñecemento xerado: patentes e licenzas, por unha banda, e crea- ción de ETBs, pola outra.

Difusión da investigación

En termos de divulgación dos resultados das investigacións en congresos nacionais e internacionais e a súa publicación en li- bros e revistas, a USC atópase entre as primeiras universidades de todo o Estado. A evolución dos indicadores bibliométricos manten- se, aínda que se amosa lixeiramente positiva se consideramos o in- cremento das publicacións nas revistas incluídas no Journal Citation Report (JCR), destacadas por teren os máis grandes coeficientes de difusión e impacto de cada área de investigación, e que lle confiren á USC a sétima posición no ránking de universidades españolas.

Produción científica

2005 2006 2007

Artigos en revistas 1.652 1.767 1.643

Artigos en revistas JCR 1.103 1.212 1.225

Congresos/reunións científicas 92 86 68

Teses defendidas 204 193 208

Libros e monografías 297 249 252

(25)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

117

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Transferencia de tecnoloxía

A transferencia de resultados é outra das manifestacións do rendemento investigador da USC con repercusión importante na contorna. Os coñecementos e tecnoloxías xerados a partir da actividade investigadora poden ser explotados mediante patentes, contratos de licenza, ou a través da creación de novas empresas.

Esta transferencia beneficia ás empresas, ao tempo que proxecta a actividade investigadora na contorna e supón unha fonte de recur- sos para a universidade.

Patentes e licenzas.

As solicitudes de patentes son un indicador da calidade e da orientación comercial da investigación realizada na universidade. A cesión de dereitos destas patentes constitúe un me- canismo de transferencia tecnolóxica que contribúe á innovación nas empresas. No 2006 a USC ocupaba a sétima e sexta posición no conxunto de universidades de Estado en número de patentes solici- tadas e contratos de licenza, respectivamente.

Na súa historia, a USC conta con máis de noventa títulos de patente española concedidos e con trinta programas de ordenador rexistrados. Vinte e dúas destas patentes están, na actualidade, li- cenciadas e, xunto coas vendidas neste período, achegáronlle á ins- titución preto de 287.000 euros.

Nos anos 2006 e 2007, fixéronse 29 novas solicitudes de pa- tentes á Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM). Neste pe- ríodo concedéronsenos un total de 23 patentes. Asemade, fixéronse 25 solicitudes de patente internacional ao Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). As catro patentes concedidas no ano 2006, no marco deste tratado, protexen os conceptos transferidos nos 108 países signatarios do acordo.

Ingresos por regalías, licenzas e venda de patentes

82,420 79,352

207,500

2005 2006 2007

do rendemento investigador da USC con repercusión importante na contorna. Os coñecementos e tecnoloxías xerados a partir da actividade investigadora poden ser explotados mediante patentes, contratos de licenza, ou a través da creación de novas empresas.

Esta transferencia beneficia ás empresas, ao tempo que proxecta a actividade investigadora na contorna e supón unha fonte de recur sos para a universidade.

calidade e da orientación comercial da investigación realizada na universidade. A cesión de dereitos destas patentes constitúe un me canismo de transferencia tecnolóxica que contribúe á innovación nas empresas. No 2006 a USC ocupaba a sétima e sexta posición no conxunto de universidades de Estado en número de patentes solici tadas e contratos de licenza, respectivamente.

patente española concedidos e con trinta programas de ordenador rexistrados. Vinte e dúas destas patentes están, na actualidade, li cenciadas e, xunto coas vendidas neste período, achegáronlle á ins titución preto de 287.000 euros.

tentes á Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM). Neste pe ríodo concedéronsenos un total de 23 patentes. Asemade, fixéronse 25 solicitudes de patente internacional ao Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). As catro patentes concedidas no ano

(26)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

118

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Solicitudes e concesións de patentes

2006

2005 2007

16 17

16 16

12

8 9

15 15

0 0

4

Solicitudes en otros países Concesiones en otros países Concesiones OEPM

Solicitudes OEPM

(27)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

119

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Transferencia activa: emprendemento

Como fiel reflexo da nosa misión, a USC promove unha cul- tura emprendedora entre toda a comunidade universitaria e, por extensión, no conxunto da sociedade. Este estímulo ao emprende- mento aséntase en múltiples accións de incubación de empresas, apoio ao deseño de planes de negocio, divulgación, formación e pre- mios, entre outras.

A USC é unha das universidades pioneiras en España no apoio ao emprendemento. De feito, foi a primeira universidade es- pañola que desenvolveu un programa para a creación de empresas.

Obxectivos de Uniemprende

Difusión da cultura emprendedora.

Incremento a medio-longo prazo do número de vocacións

empresariais na USC, fomentando a denominada propensión ou presuposición psicolóxica a emprender, especialmente entre o estudantado e a comunidade investigadora.

Detección de proxectos empresariais.

Identificación, dentro das capacidades de produción científica

e de prestación de servizos da USC, de liñas de traballo susceptibles de ser explotadas desde a óptica empresarial.

Dotación de puntos de información e servizos de apoio ao

emprendedor/-a.

Prestación de servizos de apoio á creación de empresas que

faciliten a análise de viabilidade empresarial dos proxectos, así como o lanzamento ou posta en marcha destes. Inclúe asesoramento especializado para a creación de empresas, seminarios de planificación empresarial, formación,

infraestruturas, servizos financeiros, ferramentas informáticas de simulación empresarial, teleformación, servizos ao emprendedor/-a, e complexo loxístico.

Dotación de infraestruturas de apoio á creación de empresas.

Creación, estruturación e potenciación dunha infraestrutura

estable de colaboradores e colaboradoras que permita difundir e desenvolver amplamente as diferentes medidas deste plan.

Entre estes podemos destacar a incubación daquelas empresas xurdidas do eido universitario, a través da incubadora de empresas da nosa universidade (UNINOVA) e o financiamento, mediante investimentos temporais, efectuadas por UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. e pola rede de investidores privados UNIBAN.

Para a consecución dos seus obxectivos conta cunha infraes- trutura de apoio a iniciativas emprendedoras que inclúe a detección e maduración da idea, o asesoramento, o financiamento e a incuba- ción, baixo a coordinación do Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía (CITT) da USC.

En 2006, reforzouse a estrutura coa creación de Woman Em- prende, unha iniciativa pioneira nas universidades españolas. Tráta- se dunha plataforma ideada, xestionada e levada a cabo por mulle- res para potenciar a creación de empresas no ámbito universitario.

trutura de apoio a iniciativas emprendedoras que inclúe a detección trutura de apoio a iniciativas emprendedoras que inclúe a detección

(28)

CAPÍTULO 4

XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL

120

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Membros de UniemprendeResultados de Uniemprende

No marco do Plan Estratéxico, a USC impulsa a creación de empresas innovadoras no contexto de transferencia de tecnoloxía á sociedade galega para contribuír así á modernización do tecido empresarial e á creación de postos de traballo na súa contorna eco- nómica.

Grazas a esta estrutura de apoio ao emprendemento pro- movéronse 34 novas empresas, das que resultaron 78 empregos no período da memoria. As empresas incubadas ocuparon o cen por cento de espazo da incubadora. Estes datos reflicten o alto potencial emprendedor da nosa universidade e o esforzo que está a facer por impulsar a creación de empresas.

CAPÍTULO 4 ÓMICO E S XESTIÓN ECONÓMICA E IMPACTO E CAPÍTULO 4

ECONÓM

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de CompostelaECONÓMCAPÍTULO 4

(29)

CAPÍTULO 4

XeStiÓn eConÓMiCA e iMPACto eConÓMiCo e SoCiAL

121

Memoria de Responsabilidade Social 2006-2007 da Universidade de Santiago de Compostela

Resultados Uniemprende

indicadores 2006 2007

indicadores de actividade

novos emprendedores atendidos 162 123

novos proxectos asesorados 78 56

nº de empresas promovidas 11 23

novas empresas incubadas 5 1

nº total de empresas incubadas 19 17

nº de novas empresas domiciliadas 5 2

espazo da incubadora ocupado 100% 100%

número de empregos promovidos 31 47

indicadores de financiamento

nº de novas candidaturas a proxectos europeos 4 (1) 0 n° de proxectos europeos nos que participou

Uniemprende 4(2) 5(4)

Busca de novos patrocinios 5(3) 2(5)

(1) Seed tRAnS; tRAnSiC; eQUAL CoMPoSteLA SoCiAL; SÓCRAteS MineRVA eMPRendiÁPoLiS (2) PRoYeCto 2XtRA; gAte2gRoWtH; SURteC; eQUAL CoMPoSteLA SoCiAL

(3) BSCH; LA CAiXA; FUndACiÓn CAiXA gALiCiA; XUntA de gALiCiA: Consellería de Asuntos Sociais e Relacións Laborais; XUntA de gALiCiA: Consellería de innovación, industria e Comercio (4) Seed tRAnS; tRAnSiC; eQUAL CoMPoSteLA SoCiAL; eQUAL CALioPe;

LeonARdo ReAdY FUeRe eQUitY (5) BAnCAJA; XUntA de gALiCiA: Servizo galego de igualdade

indicadores de comunicación e difusión

2006 2007

nº de acciones de difusión da cultura emprendedora 4 5

taller de xeración e maduración de ideas 32 asistentes 32 asistentes

Concurso de proxectos empresariais 32 26

Concurso de ideas empresariais 115 ideas presentadas 260 ideas presentadas organización da Semana galega do emprendedor (iV

e V) 500 asistentes 500 asistentes

indicadores de formación

2006 Asistentes 2007 Asistentes

Vi Congreso internacional sobre emprendemento universitario: SPin

oFF Académico e Capital Risco 109 Vii Congreso internacional sobre

emprendemento universitario 79 Seminario de planificación

empresarial 27 Seminario de planificación

empresarial 17

Seminario de xeración e maduración

de ideas 22

Semana do emprendemento

universitario 160

Referencias

Documento similar

Un dos primeiros trámites que fai un estudante de doutoramento é pre- parar o seu Plan de Investigación, que inclúe a metodoloxía e obxectivos da súa tese, así como os medios e

A presente memoria recolle unha breve descrición de cada unha das enfermidades seleccionadas, as súas características e as características da dieta que deben seguir o paciente,

- En aplicación del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Má- laga de fecha 18-12-09 (BOJA 29-1-10), únicamente para los estudiantes que ya hubiesen estado

Titulacións de 1º ciclo Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública Diploma en Empresas Hostaleiras Titulacións de 2º ciclo Gran Diploma de Xestión e Dirección

No curso Recursos e fontes para a investigación esgotaronse as pra- zas en menos de media hora Este curso responde a unha ne- cesidade básica do alumnado de doutoramento:

Como unha iniciativa do Programa A Ponte no Campus de Lugo, e tendo en conta o grave problema dos incendios ferestais en Galicia, que ao comezar o curso 2017/18 tiveron unha

PRIMEIRO.- Que a USC é unha Entidade de Dereito Público que desenvolve actividades de formación, investigación e de desenvolvemento científico e tecnolóxico, interesada en

Finalmente, unha vez finalizados os trámites para os que precisamos acceder á rede con IP da USC, é recomendábel desactivar a configuración do proxy.. Para iso, volvemos premer