O r d e n a n ç a f i s c a l n ú m . 3 . 1 4 T A X E S P E R S E R V E I S C U L T U R A L S A r t . 1 r . D i s p o s i c i o n s g e n e r a l s

Download (0)

Full text

(1)

Ordenança fiscal núm. 3.14 TAXES PER SERVEIS CULTURALS

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, específicament, l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableixen les taxes per les visites als museus i les exposicions municipals, per la gestió de cessió o lloguer de reproduccions fotogràfiques i pels serveis referits als fons culturals, així com pels lloguers de locals i espais, que es regeixen pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de les presents taxes, la prestació dels serveis i/o activitats següents:

a) Entrades als museus o les exposicions i visites comentades.

b) Serveis de cessió o lloguer de reproduccions fotogràfiques, enregistraments de sons i d’imatges dels fons que són propietat municipal, en qualsevol dels suports existents. c) Lloguer de locals i d’espais.

Art. 3r. Obligació de pagament. L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, de l’autorització per a l’aprofitament o sol.licitud de la prestació de servei o la realització d’activitats. Art. 4t. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de les presents taxes les persones, entitats o institucions a les quals s’autoritzi la utilització dels espais o a rebre les prestacions i/o aprofitaments especials regulats en la present normativa, en l'esmentada ordenança general.

2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament dels béns municipals, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció i/o reparació, a més de dipositar prèviament l'import.

3. Si els danys són irreparables, el beneficiari indemnitzarà l’Ajuntament amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels desperfectes.

4. Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que s’originin amb motiu de l’exercici de les activitats i els serveis previstos en la present normativa, especialment els de neteja, vigilància, bombers i altres. En aquests casos, simultàniament, es podrà exigir a més del pagament de la taxa corresponent, la constitució d’un dipòsit en metàl.lic que garanteixi el pagament dels serveis i dels possibles desperfectes.

5. No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix el present article.

Art. 5è. Quanties. Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió culturals són les següents:

GRUP A. Entrades a museus i exposicions Pessetes

A.1 Entrades a exposicions permanents Normal Reduïda Reduïda grups

(2)

Museu Picasso 800 400 600 Museu d’Història de la Ciutat (inclou Pl. del Rei i

Monestir de Pedralbes)

600 300 400

Museu d'Arts Aplicades (Inclou Museu de les Arts Decoratives, Ceràmica i Tèxtil i

d'Indumentària)

600 300 400

Combinades : 600 300 400

- Museu d'Arts Aplicades / Museu Barbier Mueller d'Art Precolombí

- Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella / Jardí Botànic

Jardí Botànic 400 200 200

Museu-Casa Verdaguer Gratuït Gratuït Gratuït

Resta museus : 500 250 300

Museu Barbier Mueller d'Art Precolombí Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (inclou Museu de Zoologia i Geologia) Museu d'Etnologia

Museu Frederic Marès Museu de la Música Pavelló Mies van der Rohe

Accés al Jardí-Museu del Laberint d'Horta, Preu d'entrada, per dia o fracció

Adult 275

Adicional per visita guiada 225

Carnet Jove 175

Grups escolars 4.750

Persones jubilades o aturades Gratuït

Veins i menors de 5 anys Gratuït

Visites realitzades en dimecres o divendres Gratuit A.2 Entrades a exposicions temporals

Les exposicions temporals es classifiquen en diferents categories segons el seu cost total, la seva rellevància cultural, i l’espai o instal·lacions utilitzades. Els drets d’entrada, d’acord amb aquesta classificació seran:

(3)

Normal Reduïda Reduïda grups

- Categoria I 800 400 600

- Categoria II 500 300 400

- Categoria III 200 100 150

En cas d’exposicions adreçades a la promoció de nous artistes o atès altres motius d’interès general degudament justificats es podrà aprovar la gratuïtat de l’exposició per decret de la

presidència de l’Institut, a ratificar per la Junta de Govern de l’Institut. A .3 Visites guiades

Pessetes

- 1 hora 3.500

- més d’1 hora i fins a 2 hores 5.000

- més de 2 hores 8.000

A .4 Entrades combinades i targetes multientrada

- A cada museu es podrà adquirir una entrada combinada per a l’exposició permanent i l’exposició temporal amb un descompte màxim del 40% sobre la suma dels respectius preus base.

- L’Institut podrà oferir entrades combinades a diferents museus a partir de combinacions temàtiques o territorials de museus, per a la qual cosa, establirà en cada cas un preu global que no superi la suma dels preus individuals de cada entrada.

A.5 Promocions.

- Es podran fer promocions amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions fins el 50%, amb l’objectiu d’incrementar l’accés del públic als museus, que hauran de ser ratificats per la Junta de Govern de l’Institut.

GRUP B. Serveis per la cessió o lloguer de reproduccions fotogràfiques, enregistraments de sons i d’imatges i fotocòpies

B.1 Reproduccions fotogràfiques, enregistraments i sons: B.1.1. Reproduccions fotogràfiques en suport paper i diapositiva: - Còpies en blanc i negre paper RC:

Mides en cm. Pessetes 18 x 24 2.500 24 x 30 3.000 30 x 40 4.000 40 x 50 7.000 50 x 60 8.000

(4)

50 x 70 9.000 50 x 80 9.400 50 x 100 10.000 60 x 70 12.000 60 x 80 13.400 60 x 100 13.800 70 x 100 14.400 75 x 100 14.700 80 x 100 15.000 90 x 100 15.500 100 x 100 15.500

- Còpies en blanc i negre paper baritat:

Mides en cm. Pessetes

18 x 24 5.000

24 x 30 6.000

- Còpies en paper Color :

Mides en cm. Pessetes 9 x 12 2.000 13 x 18 2.250 18 x 24 2.500 24 x 30 3.000 30 x 40 4.000 40 x 50 4.500 50 x 60 5.000 - Diapositives : Mides Pessetes 24 x 36 mm 1.000 6 x 6 cm 2.500 9 x 12 cm 15.000

(5)

Pesset es

B.1.2. Microfilms 50

B.1.3. Reproducció de microfilms en paper 45

B.1.4. Enregistraments de sons animals d’una espècie 2.500 B.1.5. Enregistraments sonors d’una altra naturalesa 3.500 B.1.6. Enregistraments d’imatges amb suport magnètic 8.000

B.2 Altres serveis: B.2.1. Lloguer de diapositives:

Pessetes

Per tres mesos o fracció 18.000

Per cada mes addiciconal (fins a 6 mesos) 8.000 En cas de deteriorament o pèrdua de les diapositives, hi

haurà una penalització mínima de 25.000,-ptes.

B.2.2. Sessió fílmica, 1 hora o fracció 25.000 B.2.3.- Sessió fotogràfica, 1 hora o fracció 10.000

L'Arxiu Fotogràfic de l'AHCB no permet fer sessions fotogràfiques on els propis usuaris puguin reproduir els documents originals de l'Arxiu

B.3 A més de la quota prevista en l'apartat B.1 i B.2, s'estableixen les tarifes següents quan aquestes reproduccions se sol·licitin per a un ús diferent al d'investigació i recerca, sempre que l'Ajuntament sigui titular dels drets d'autor de les obres reproduïdes, quan tingui l'autorització del

titular dels drets d'autor, quan siguin anònimes o siguin desconeguts els possibles titulars dels drets d'explotació, o quan hagin passat al domini públic respectant sempre l'autoria si es revelés

la identitat de l'autor, així com, en tot cas, la integritat de l'obra.

Pessetes

- Premsa (Import per reportatge)

Pàgina interior 6.000

Pàgina interior doble pàgina 12.000

(6)

- TV i cinema (Import per reportatge)

Imatge (informatiu, culturals i concursos) 100.000

So 25.000

- Ràdio

So 12.000

- Productes editorials (Import per fotografia sol.licitada)

Pàgina interior. 10.000

Pàgina interior doble pàgina 15.000

Portada 25.000

Postals, cromos i similars 6.000

Edicions electròniques (CD-ROM, vídeodisc) 10.000 - Publicitat (Import per fotografia sol.licitada)

Audiovisuals 20.000

Fullets 15.000

Calendaris i displays 20.000

Memòries empreses,associacions, etc 10.000

Premsa 20.000

Pòsters o cartells anunciadors 25.000

Tanques, marquesines, opis 60.000

Nadales 15.000

Web Internet 30.000

Espots cinema i/o TV 150.000

Altres 50.000

- Exposicions (Import per fotografia sol.licitada)

Plafons 6.000

Usos diversos (Import global pel conjunt dels usos) 12.000

(7)

- Recerques informàtiques i serveis en línia (Import fotografia sol.licitada)

10.000

- Decoració (Import per fotografia sol.licitada)

àlbums, carpetes, envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, roba, safates, segells, pòsters, murals, i decoració d'un local

públic 15.000

Discos, cassettes 20.000

Les despeses d’enviament que es puguin generar aniran a càrrec del sol.licitant. Quan les característiques i el nombre d’obres reproduïdes facin necessari l’establiment d’unes condicions específiques, es formalitzarà el corresponent contracte d’explotació comercial tenint en compte els drets d’autor.

B.4 Fotocòpies

Pessetes

- Fotocòpies mida D-3 20

- Fotocòpies mida D-4 15

GRUP C. Lloguer de locals i espais dels centres gestionats per l'Institut de Cultura de Barcelona , per activitats culturals.

C. 1.

ús comercial ús cultural

m2 Jornada

Completa

mitja jornada 1er. dia Dies de més

Saló del Tinell 652 m2 580.000 Pta 493.000 Pta 377.000 Pta 85.000 Pta

Voltes romàniques 238 m2 325.000 Pta 275.000 Pta 211.250 Pta -

Casa Padellàs 290 m2 280.000 Pta 238.000 Pta 182.000 Pta -

Claustre 975 m2 580.000 Pta 493.000 Pta 377.000 Pta -

Refetor 218 m2 450.000 Pta 382.500 Pta 292.500 Pta -

Sala Capitular 108 m2 215.000 Pta 182.750 Pta 139.750 Pta - Verger Museu Marès 721 m2 580.000 Pta 493.000 Pta 377.000 Pta -

Capella Convent

àngels 531 m2

580.000 Pta 493.000 Pta 377.000 Pta 85.000 Pta

M. Zoologia

Sala de la Balena 572 m2 450.000 Pta 382.500 Pta 292.500 Pta -

(8)

Capella Antic Hospital 423 m2 450.000 Pta 382.500 Pta 292.500 Pta 85.000 Pta

Museu de Ceràmica

-

450.000 Pta 382.500 Pta 292.500 Pta -

Pati del Museu Tèxtil

-

280.000 Pta 238.000 Pta 182.000 Pta -

Jardí Botànic

-

450.000 Pta 382.500 Pta 292.500 Pta -

Sales d'actes fins 100m2 150.000 Pta 127.500 Pta 97.500 Pta -

C.2 La Junta de Govern de l'Institut de Cultura de Barcelona podrà subvencionar fins a un màxim del 50%, tenint en compte la durara, el valor del projecte, el caràcter públic, associatiu, o privat

del sol·licitant i altres raons que la Junta esmentada pugui considerar. Igualment podrà subvencionar fins la totalitat de la taxa en casos excepcionals.

C. 3. En el cas que el sol·licitant del lloguer sigui una entitat pública el cost només cobrirà les despeses corresponents als consums utilitzats

C. 4. En el cas que es sol·liciti el lloguer d'algun dels espais gestionats per l'Institut de Cultura que no estigui inclòs al quadre anterior, l'import del lloguer es fixa en 75.000 Pta. per cada 100 m2.

GRUP D. Utilització del recinte del Palau de Pedralbes

Pessetes

a) Una sala per dia 300.000

b) Dues sales per dia 400.000

c) Tres sales per dia 500.000

d) Espai complementari per dia 100.000

e) Zona jardí per dia 300.000

f) Pavelló per dia 300.000

GRUP E. Utilització del Pavelló Mies Van Der Rohe (1) Pessetes a) Actes socials. Quota fixa per un dia 250.000

b) Actes socials. Per mig dia o fracció 180.000 c) Actes comercials. Quota fixa per un dia 350.000 d) Actes comercials. Per mig dia o fracció 250.000

Igualment, els usuaris es faran càrrec de les despeses ordinàries corresponents a il.luminació neteja i vigilància.

GRUP F. Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú dels parcs, jardins i platges

Pessetes - Espais de 1a. categoria. Per dia o fracció 475.000

(9)

- Espais de 2a. categoria. Per dia o fracció 102.000 Art. 6è. Exempcions, bonificacions

1. En el cas de les quantitats referides a entrades de museus i exposicions gaudiran d’entrada gratuïta:

1.a) Amb caràcter general cada any s’establirà segons la programació dels museus, el dia del mes amb l’horari d’entrada gratuïta en dissabte o diumenge.

Gaudiran també d’entrada gratuïta les visites concertades de grups d’estudi realitzades durant un matí o una tarda lectiva.

1.b) Amb caràcter personal: - Els menors de 16 anys.

- Els membres degudament acreditats de l’ICOM (International Council of Museums). - Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina.

- Professors d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants. - Posseïdors de la targeta rosa gratuïta.

2. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus i exposicions gaudiran de l’entrada reduïda:

- Els estudiants de qualsevol nacionalitat menors de 25 anys. - Els joves posseïdors del carnet jove.

- Les persones jubilades, en atur o posseïdores de la targeta rosa reduïda i aquelles que disposin del passi metropolità d’acompanyant.

- Les famílies nombroses.

En tots aquests casos caldrà acreditar-ne la condició.

En cas que les persones a d’alt indicades vagin en grups superiors a 10 persones es podrà aplicar una bonificació que no superi el màxim del 40%.

3. Els grups superiors a 10 persones gaudiran de l’entrada reduïda per a grups. 4. Pel que fa a reproduccions fotogràfiques :

a) En els casos en que la sol·licitud fotogràfica sigui realitada per estudiants, jubilats i aturats i per ús d'investigació, aquestes gaudiran d'una bonificació del 50%, sempre que n'acreditin la seva condició o carta de direcció de treball d'investigació.

b) En cas d'un segon ús de les mateixes fotografies per a una mateixa finalitat la quota no podrà ser superior al 80% de les taxes establertes.

Art. 7è. La taxa i les condicions específiques de lloguer dels espais i locals del Grup C i dels serveis es fixaran en un contracte de cessió d’ús.

Art. 8è. En tot allò que no estigui previst en la present normativa serà d’aplicació l’Ordenança fiscal general.

Art. 9è. Data d’aprovació i vigència. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 22 de desembre de 2000, començarà a regir l'1 de gener del 2001 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

Figure

Updating...

References

Related subjects :