• No se han encontrado resultados

Libro de adaptacións e validacións

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Libro de adaptacións e validacións"

Copied!
186
0
0

Texto completo

(1)

Curso 2008 - 2009

Campus de Lugo

Libro de adaptacións e validacións

multiplicaposibilidades

Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica

www.usc.es/sxopra

(2)
(3)
(4)
(5)

CAMPUS DE LUGO - ÍNDICE

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS...

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA...

ENXEÑARÍA AGRÓNOMA...

ENXEÑARÍA DE MONTES...

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS...

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS FORESTAIS...

E.T. AGRÍCOLA: HORTOFRUTICULTURA E XARDINARÍA...

E.T. AGRÍCOLA: INDUSTRIAS AGRARIAS E ALIMENTARIAS...

E.T. AGRÍCOLA: MECANIZACIÓN AGRARIA E CONSTRUCIÓNS RURAIS...

E.T. EN OBRAS PÚBLICAS: ESPECIALISTA EN TRANSPORTES E SERVIZOS URBANOS...

ENXEÑARÍA TÉCNICA EN TOPOGRAFÍA...

ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: QUÍMICA INDUSTRIAL...

LICENCIATURA ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS...

LICENCIATURA CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS...

LICENCIATURA EN HUMANIDADES...

LICENCIATURA EN QUÍMICA...

LICENCIATURA EN VETERINARIA...

MESTRE EN EDUCACIÓN FÍSICA...

MESTRE EN EDUCACIÓN INFANTIL...

MESTRE EN EDUCACIÓN PRIMARIA...

MESTRE EN LINGUA ESTRANXEIRA...

RELACIÓNS LABORAIS...

9

17

27

31

35

45

53

63

71

79

85

89

97

103

115

125

129

137

147

155

165

175

(6)
(7)

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS

(8)
(9)

Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan renovado 15/11/1993 Plan 6/11/2000

Código 430-2-11 Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

160101 Contabilidade Financeira I 971102 Contabilidade Financeira I

160102 Economía e Dirección de Empresa 971111 Economía da Empresa

160103 Estructura económica. Introducción 971331 Técnicas contabilidade social

160104/105 Introducción macroeconomía e Introducción microeconomía

160106/112 Intrd o Dto. Mercantil/ Dto Mercantil I 971212 Dereito Mercantil

160107 Matemáticas Empresariais I 971107 Matemáticas empresariais I

160111 Análise e Cálculo Financeiro 971101 Análise e Cálculo das Op. Financeiras. I

160113 Historia económica 971112 Historia económica

160202 Estatística Empresarial 9711104 Estatística I

160203 Estructura económica 971304 Economía Española e Mundial

160204 Matemáticas empresariais II 971202 Matemáticas Empresariais II

160205 Microeconomía 971214 Microeconomía

160211 Ampliación das matemáticas empresariais 971221 Ampliación matemáticas empresariais

160212 Contabilidade Financeira II 971211 Ampliación de Contabilidade Financeira

160214 Socioloxía da Empresa 971115 Socioloxía

160301 Contabilidade de custos 971301 Contabilidade de Custos

160302 Estatística/Introducción á Econometría. 971213 Estatística II +971328 Introducción á Econometría

160303 Macroeconomía 971313 Macroeconomía

160403 Dirección Financeira 971303 Dirección Financeira

160404 Econometría 971328 Introducción á Econometría

160322 Estructura Económica de Galicia* 971230 Economía Rexional

160323 Historia Económica da Empresa 971324 Historia Económica da Empresa

160325 Socioloxía das Organizacións 971330 Socioloxía das Organizacións

160451 Auditoría 971223 Auditoría de Contas

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIAIS DE LUGO

971103 Economía Política

Campus de Lugo - 9

(10)

160569 Contabilidade Pública 971225 Contabilidade Pública

160552 Auditoría II 971223 Auditoría de contas

160553 Control de Xestión 971226 Control de Xestión

160577 Investigación Comercial e Bases de Datos + 160213 Fundamentos da Comercialización

160579 Loxística Comercial 971229 Distribución Comercial

160541 Política Comercial da Empresa 971329 Política Comercial

160586 Sistemas Informativos para a Dirección I 971327 Informática (Ampliación)

160561 Análise das Operacións Financeiras 971101 Análise e Cálculo das Operacións Financeiras I

Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan 2002 Plan 6/11/2000

Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

161102 Dereito da Empresa 971212 Dereito Mercantil

161103 Economía da Empresa 971111 Economía da Empresa

161104 Estatística Empresarial I 971104 Estatística I

161105 Estructura Económica Introducción 161203 Estructura económica

161106 Matemáticas para Empresariais I 971107 Matemáticas empresariais I

161107 Teoría Económica: Introducción 971103 Economía Política

161111 Historia Económica 971112 Historia económica

161112 Socioloxía da Empresa 971115 Socioloxía

161202 Estatística Empresarial II 971213 Estatística II

971202 Matemáticas Empresariais II 971221 Ampliación de Matemáticas.

161206 Microeconomía 971214 Microeconomía

161211 Análise e Cálculo Financeiro 971101 Análise e Cálculo das Op. Financeiras. I

161212 Contabilidade Financeira II 971211 Ampliación da Contabilidade financeira

161301 Contabilidade de custos 971301 Contabilidade de custos

161302 Introducción a Econometría 971328 Introducción á Econometría

161303 Macroeconomía 971313 Macroeconomía

161403 Dirección Financeira 971303 Dirección Financeira

161411 Réxime Fiscal da Empresa 971302 Dereito Fiscal

161324 Estrutura Económica de Galicia* 971230 Economía Rexional

161325 Historia Económica da Empresa 971324 Historia Económica da Empresa

161328 Socioloxía das Organizacións 971330 Socioloxía das Organizacións

OPCIÓN AUDITORÍA E CONTROL DE XESTIÓN:

OPCIÓN COMERCIALIZACIÓN:

971201 Dirección Comercial

OPCIÓN DIRECCIÓN:

OPCIÓN FINANZAS:

971304 Economía Española e Mundial

161205 Matemáticas para Empresariais II

(11)

971223 Auditoría de Contas

161531 Contabilidade de Concentración de Empresas 971224 Contabilidade de Concentración de Empresas

161532 Contabilidade de Xestión 971226 Control de Xestión

161537 Contabilidade Pública 971225 Contabilidade Pública

161550 Distribución Comercial I 971229 Distribución Comercial

161552 Investigación Comercial +161204 Fundamentos de Comercialización 971201 Dirección Comercial

161554 Promoción Comercial 971329 Política Comercial

161566 Dirección de Empresas Comerciais 971229 Distribución Comercial

161570 Sistemas Informativos para a Dirección 971327 Informática Ampliación

161584 Análise das Operacións Financeiras 971101 Análise e Cálculo das Operacións Financeiras I

Diplomatura en Relacións Laborais de Lugo (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan 1995 Plan 6/11/2000

Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

830101 Dereito do Traballo I 830202 Dereito do Traballo II 830102 Dereito Fiscal

830312 Facenda Pública Española

830104 Estatística e Técnicas de Investigación social 971213 Estatística II

830108 Socioloxía Xeral 971115 Socioloxía

830109 Dereito Público e Privado I 971106 Introducción ao Dereito

830111 Introducción á Economía 971103 Economía Política

830112 Estatística Descritiva 971104 Estatística I

830301 Dirección e Xestión de Persoal 830303 Prácticas de Empresa

830313 Socioloxía da Organización e da Empresa 971330 Socioloxía das Organizacións

ORIENTACIÓN AUDITORÍA :

ORIENTACIÓN COMERCIALIZACIÓN:

ORIENTACIÓN DIRECCIÓN:

ORIENTACIÓN FINANZAS:

971312 Dereito do Traballo 971302 Dereito Fiscal

971203 Organización e Administración de Empresas

Campus de Lugo - 11

(12)

Diplomatura en Relacións Laborais de Lugo (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan 2000 Plan 6/11/2000

Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

831101 Dereito Do Traballo I 831204 Dereito Do Traballo II

831103 Introducción Ao Dereito 971106 Introducción ao Dereito

831104 Organización E Métodos Do Traballo I 831206 Organización E Métodos Do Traballo II

831106 Socioloxía Xeral 971115 Socioloxía

831107 Técnicas De Investigación Social 971213 Estatística II

831111 Dereito Societario e Cambiario 971212 Dereito Mercantil

831112 Economía 971103 Economía Política

831211 Dereito Tributario

831212 Réxime Fiscal da Empresa 831301 Dirección E Xestión De Persoal

831303 Prácticas De Organización E Xestión De Persoal

831322 Informática Aplicada 971105 Informática Aplicada á Xestión da Empresa

831327 Socioloxía Da Organización E Da Empresa 971330 Socioloxía das Organizacións

Licenciatura en Economía de Santiago (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan 1993 Plan 6/11/2000

Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

190101 Contabilidade Financeira 971102 Contabilidade Financeira

190102/111Estructura económica mundial I, II 190301 Estructura económica de España

190103 Hª Economía de España e Mundial 971112 Historia Económica

190104 Matemáticas para Economistas 971107 Matemáticas Empresariais I

190112 Técnicas de contabilidade social 971331 Técnicas de contabilidade social

190113 Teoría Económica Introducción 971103Economía Política

190202 Estatística económica 971104 Estatística I

190203 Introducción ó dereito mercantil 971212 Dereito mercantil

971202 Matemáticas empresariais II

971221 Ampliación de Matemáticas empresariais

190205 Teoría Económica: Microeconomía 971214 Microeconomía

190211 Dereito mercantil 971212 Dereito mercantil

190214 Socioloxía 971115 Socioloxía

971312 Dereito do Traballo

971111 Economía da Empresa

971302 Dereito Fiscal

971203 Organización e Administración de Empresas

971304 Economía española e mundial

190204 Matemáticas para economistas II

(13)

190302 Introducción Econometría 971328 Introducción Econometría

190303 Teoría Económica: Macroeconomía 971313 Macroeconomía

190311 Estructura Económica de Galicia 971230 Economía rexional

190315 Estatística 971321 Estatística III

190401 Econometría 971328 Introducción á Econometría

190560 Economía da Empresa 971111 Economía a Empresa

190421 Economía Rexional 971230 Economía Rexional

190552 Sistema Fiscal Español e Facenda Pública 971323 Fiscalidade da Empresa

Licenciatura en Economía de Santiago (USC) Diplomatura en CC. Empresariais de Lugo (USC)

Plan 2002 Plan 6/11/2000

Código 572-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

190101 Contabilidade Financeira 971102 Contabilidade Financeira

190102Estructura económica mundial 190202 Estructura económica de España

190103 Hª Economía de España e Mundial 971112 Historia Económica

190104 Matemáticas para Economistas I 971107 Matemáticas Empresariais I

190105 Teoría Económica :Introducción 971103Economía Política

190111 Socioloxía 971115 Socioloxía

190112 Técnicas de Economía Aplicada 971331 Técnicas de contabilidade social

190201 Estatística económica I 971104 Estatística I

971212 Dereito Mercantil

971202 Matemáticas empresariais II

190204 Matemáticas para economistas II 971221 Ampliación de Matemáticas Empresariais

190205 Microeconomía I 971214 Microeconomía

190302 Introducción Econometría 971328 Introducción Econometría

190303 Macroeconomía I 971313 Macroeconomía

190311 Estatística Económica II 971104 Estatística I

190312 Estructura Económica de Galicia 971230 Economía rexional

190403 Economía do Sector Público 971302 Dereito Fiscal

190501 Economía da Empresa 971111 Economía da Empresa

191322 Contabilidade para as Administracións Públicas 971225 Contabilidade Pública OPCIÓN ECONOMÍA REXIONAL E SECTORIAL:

OPCIÓN ECONOMÍA PÚBLICA:

971304 Economía española e mundial

190203 Introducción ao Dereito

Campus de Lugo - 13

(14)

191552 Sistema Fiscal Español e Facenda Pública 971323 Fiscalidade da Empresa

191553 Análise e Cálculo Financeiro 971101 Análise e Cálculo das Operacións Financieras I

191471 Economía Rexional 971230 Economía Rexional

ORIENTACIÓN ECONOMÍA PÚBLICA E POLÍTICA ECONÓMICA:

ORIENTACIÓN DE ECONOMÍA REXIONAL E SECTORIAL:

(15)

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA

(16)
(17)

Diplomatura en Fisioterapia de vigo (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Anatomía Humana 471102 Anatomía Humana

Fisioterapia General I 471126 Técnicas Fisioterapéuticas Básicas

Fisiolgía Humana 471106 Fisioloxía Humana

Diplomatura en Fisioterapia da Coruña (U. Coruña) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 13/03/1993 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA

RADIOLOXÍA 111 ANATOMÍA RADIOLÓXICA

FISIOTERAPIA XERAL 124 TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS BÁSICAS

ESTATÍSTICA E METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN 123 METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO

FISIOLOGIA HUMANA 471106 FIXIOLOXÍA HUMANA

ANATOMIA HUMANA 471102 ANATOMÍA HUMANA

INFORMATICA SANITARIA 471124 INFORMATICA SANITARIA I

FISIOTERAPIA XERAL 471126 TÉCNICAS FISIOTERAPEUTICAS BASICAS

MEDICINA NUCLEAR libre configuración

OSTEOPOROSE libre configuración

PROTECCIÓN RADIOLOXICA libre configuración

EXPLORACIÓN TOPOGRAFICA E MANUAL libre configuración

FISIOTERAPIA ERGONOMICA libre configuración

PATOLOXIA CIRURGICA DEPORTIVA libre configuración

FISIOTERAPIA DO DEPORTE I libre configuración

TEORIA DE COIDADOS I libre configuración

Diplomatura en Fisioterapia de León (U. de León) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Fisiologia Humana 471106 Fisioloxía Humana

Anatomía y Biomecánica Articular 471102 Anatomía Humana

Bioquímica y Biología Molecular 471103 Bioquímica

Farmacología 471105 Farmacoloxía

Ciencias Psicosociales Aplicadas 471207 Ciencias Psicosociais Aplicadas.

Salud Publica y Legislación Sanitaria 471306 Lexislacíon e Ética Profesional.

Fitoterapia libre configuración

Exploración Topográfica Manual en Fisioterapia libre configuración

Terapias Alternativas en Fisioterapia. libre configuración

Fisioterapia de la Subnormalidad. libre configuración

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA DE LUGO

Campus de Lugo - 17

(18)

Anatomía Radiológica y Humana. libre configuración

Fisioterapia del Deporte. libre configuración

Estancias Clínicas libre configuración

Diplomatura de Enfermaría de Pontevedra (U. Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 13/03/1993 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

ANATOMÍA E FISIOLOXÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

AMPLIACIÓN PRÁCTICA DE ANATOMÍA E FISIOLOXÍA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS Á ENFERMERÍA 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

ENFERMERÍA COMUNITARIA 201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOESTATÍSTICA BIOQUÍMICA

Diplomatura de Enfermaría de Vigo (U. Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 13/03/1993 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

FISIOLOXÍA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

AMPLIACIÓN FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA NA PRACT. CLÍNICA

Diplomatura de Enfermaría de Povisa (U. Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Ciencias Psicosociais Aplicadas 471207 Ciencias Psicosociais Aplicadas

Enfermaría Comunitaria I . 471108 Nutrición e Dietética

471102 Anatomía Humana 471106 Fisioloxía Humana

471107 Fundamentos de Enfermaría 471123 Historia da Enfermería

Bioquímica 471103 Bioquímica

Bioestadistica e Investigación Operativa libre configuración

Fundam. de Enferm. e Conceptos Básicos de Enf. na Práctica Clínica Estrutura e Función do Corpo Humano

101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

BIOQUÍMICA

114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

(19)

Diplomatura de Enfermaría de Ferrol (U. Coruña) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 13/03/1993 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOESTATÍSTICA

Fundamentos de Enfermaría y Coidados Básicos 471123 Historia da Enfermería e 471107 Fundamentos de Enfermería 471102 Anatomía Humana

471106 Fisioloxía Humana e 471103 Bioquímica Ciencias Psicosociais Aplicadas a Enfermería 471207 Ciencias Psicosociais Aplicadas

Enfermería Medico-Cirurxica I

Enfermería Medico-Cirurxica: Bases Fisiopatolóxicas

Farmacoloxía 471105 Farmacoloxía

Nutrición e Dietética 471108 Nutrición e Dietética

Enfermería Comunitaria I Enfermería Comunitaria II e Bioestadistica 471202 Enfermería Comunitaria I Enfermería Comunitaria III e Promoción da Saúde 471302 Enfermería Comunitaria II

Enfermería Psiquiátrica e de Saúde Mental 471208 Enfermería Psiquiátrica e de Saúde Mental

Ética e Lexislación 471306 Lexislación e Ética Profesional

Enfermería Materno-Infantil I 471203 Enfermería Materno-Infantil I

Enfermería Materno-Infantil II 471307 Enfermería Materno-Infantil II

Enfermería Medico-Cirúrxica II 471301 Enfermería Cirúrxica II e 471304 Enfermería Médica II

Enfermería Xeriatrica 471305 Enfermería Xeriatrica

Enfermería Laboral 471227 Enfermería da Saúde Laboral

Actuación de Enfermería en Situacións de Emerxencia 471222 Coidados de Enfermería en Situacións de Urxencia Técnicas e Procedementos de Enfermería en Nutrición Artificial 471226 Dietoterapia e Nutrición Artificial en Enfermería

201 ENFERMERÍA COMUNITARTIA

471201 Enfermería Cirúrxica I e 471205 Enfermería Médica I ESTRUTURA E FUNCIÓNS DO CORPO HUMANO

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

Estrutura e Función do Corpo Humano

Campus de Lugo - 19

(20)

Diplomatura de Enfermaría de Madrid (U. Pontificia de Comillas) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 13/03/1993 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL

INFORMÁTICA DE SAÚDE 224 INFORMÁTICA SANITARIA I

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

HISTORIA DA ENFERMERÍA HISTORIA DA ENFERMARIA

Dipl. Enfermaría da Riouxa (U. DE LA RIOJA) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Enfermería Psicosocial Ciencias Psicosociais Aplicadas

Enfermería en Situaciones de Urgencia Coidados de Enfermaría en Situacións de Urxencia.

Enfermería Materno Infantil I y II Enfermaría Materno Infantil I e II

Fundamentos de Enfermería Fundamentos de Enfermaría

Anatomofisiologia Anatomía Humana e Fisioloxía Humana

Historia de la Enfermería Historia da Enfermaría

Dpl. en Enfermaría de Ponferrada (U. de LEÓN) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12+B191

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Ciencias Psicosociales Aplicadas 471207 Ciencias Psicosociais Aplicadas

Bioquímica 471103 Bioquímica

Fisiología Humana 471106 Fisioloxía Humana

471107 Fundam. de Enfermería 471123 Historia de Enfermería

Estructura del Cuerpo Humano 471102 Anatomía Humana

Legislación y Ética profesional 471306 Lexislación e Ética Profesional

Enfermería Médico Quirurgica I 471222 Coidados de Enfermería en Situacións de Urxencia

Nutrición y Dietética 471108 nutrición e Dietética

ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL I 471203 ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL I

ENFERMERÍA PSIQUIATRICA Y DE SALUD MENTAL 471208 ENFERMERÍA PSIQUIATRICA E DE SAÚDE MENTAL.

FARMACOLOGIA I Y FARMACOLOGIA II 471105 FARMACOLOXIA

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA I ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA III 471201 ENFERMERÍA CIRÚRXICA I

ENFERMERÍA DE URGENCIAS 471222 COIDADOS DE ENFER. EN SITUAC. DE URXENCIA.

COMUNITARIA I Y MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA 471202 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA SOCIAL DE LA INFANCIA libre configuración

471205 ENFERMERÍA MÉDICA I ANATOMOFISIOLOXÍA

Fundamentos de Enfermería e Enfermería Clínica Básica

(21)

Diplomatura en Enfermaría de Palencia (U. DE Valladolid) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Fundamentos de Enfermería 471107 Fundamentos de Enfermaría

Técnicas de Recogida de Datos y Diagnósticos de Enf. y Control de Calidad 471123 Historia da Enfermaría Enfermaría Comunitaria I 471202 Enfermería Comunitaria I

Ciencias Psicosociales Aplicadas 471207 Ciencias Psicosociais Aplicadas

Administración de Servizos de Enfermería 471101 Administración de Servizos de Enfermaría

Farmacología 471105 Farmacoloxía

Nutrición e Dietética 471108 Nutrición e Dietética

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 471208 Enfermería Psiquiátrica e de Saúde Mental

Salud Laboral en Enfermería 471227 Enfermería da Saúde Laboral.

Inglés para las Ciencias de la Salud 471125 Inglés Técnico I

Iniciación a la Informática Word e Internet 471124 Informática Sanitaria I

Podología en Enfermería libre configuración

Bioestadistica libre configuración

Licenciatura de Bioloxía (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan extinguido 17/07/1975 Plan renovado 13/03/1993

Código 410-0-01 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

BIOQUÍMICA I BIOQUÍMICA II

Licenciatura en Medicina (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan O.M. 21/05/1979 Plan renovado 13/03/1993

Código 418-1-01 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 ANATOMÍA HUMANA I 103 BIOLOXÍA

203 HISTOLOXÍA

101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

302 FARMACOLOXÍA 204 FARMACOLOXÍA

201 FISIOLOXÍA HUMANA 105 FUNDAM. DE FISIOL. HUMANA E AMPL. DE FISIOL. HUM.

Licenciatura en Veterinaria de Lugo (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Bioquímica Bioquímica

Farmacología Farmacología

780113 Química libre configuración

780d114 Bioloxía libre configuración

78112 Física libre configuración

102 BIOQUÍMICA

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA 471103 BIOQUÍMICA

Campus de Lugo - 21

(22)

780218 Economiza libre configuración

780219 Pragas e Enfermidades libre configuración

780116 Anatomía e Fisioloxía Vexetal libre configuración

Licenciatura en Química (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan extinguido 1973 Plan renovado 13/03/1993

Código 422-0-01 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

105 BIOLOXÍA XERAL 101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL

Licenciatura en Farmacia (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan extinguido Plan renovado 13/03/1993

Código 412-0-01 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

301 BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL

406 BIOQUÍMICA ESPECIA E CLÍNICA 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN FISIOLOXÍA HUMANA

403 FARMACODINAMIA 106 FARMACOLOXÍA

Lic. en CC. e Tecnol. dos Alimentos de Lugo (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

051501 Bromatoloxía II libre configuración

051504 Normalización e Lexislación Alimentaria libre configuración

051507 Toxicoloxía Alimentaria libre configuración

051421 Aditivos Alimentarios. libre configuración

LICENCIATURA EN PEDAGOXÍA USC Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

981201 Historia da Educación. libre configuración

981204 Socioloxía da Educación libre configuración

981227 Pedagoxía da Motivación libre configuración

BIOLOGICAS FACULTAD DE OVIEDO Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Nutrición 471108 Nutrición e Dietética

Bioquímica 471103 Bioquímica

304 FISIOLOXÍA ANIMAL

(23)

GRADUADO SOCIAL (USC) DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA DE LUGO (USC)

Plano extinguido Plan renovado 13/03/1993

Código 418-1-01 Código 574-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

102 HISTORIA SOCIAL DO TRABALLO 301 SEGURIDADE E HIXIENE DO TRABALLO

DIPLOMATURA EN EMPRESARIAIS DE LUGO (USC) DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA DE LUGO (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

971101 Análise e Calculo das Operacións Financeiras I libre configuración

971103 Economía Política libre configuración

971106 Introdución o Dereito libre configuración

971111 Economía da Empresa libre configuración

971115 Socioloxía libre configuración

Dipl. en maxisterio Educ. Especial de Oviedo (U. Oviedo) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

771108 Bases Biolóxicas e Fisiolóxicas do Movemento. libre configuración

771126 Historia da Educación Física. libre configuración

771312 Educación Física Especial libre configuración

771306 Teoría e Práctica de Acondicionamento Fisco. libre configuración

Expresión Plástica y Musical libre configuración

Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Auditiva. libre configuración Psicología de la Educación y el Desarrollo en la Edad Escolar libre configuración

Diplomatura en Maxisterio de Lugo (USC) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

570001109 Educación Física libre configuración

570001119 Educación Física I libre configuración

570001242 Historia Universal libre configuración

570001216 Didáctica da Educación Física libre configuración

570001231 Lingua Española II libre configuración

771108 Bases Biolóxicas e Fisiolóxicas do Movemento. libre configuración

771126 Historia da Educación Física. libre configuración

771312 Educación Física Especial libre configuración

771306 Teoría e Práctica de Acondicionamento Fisco. libre configuración

223 SAÚDE LABORAL

Campus de Lugo - 23

(24)

Diplomatura en Traballo Social de León (U. de Xixón) Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC)

Plan renovado 2000 Código 574-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

Sociología General libre configuración

Introducción a la Estadistica libre configuración

Psicología Evolutiva y Diferencial libre configuración

Procedimientos Judiciales y Administrativos libre configuración

Toxicomanias libre configuración

Trabajo Social en Salud libre configuración

Pedagogía Social libre configuración

Psicología Social libre configuración

Tecnicas Espositivas de Investigación Social libre configuración

(25)

ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

(26)
(27)

Enxeñaría de Montes de Lugo (USC) Enxeñaría Agrónoma de Lugo (USC)

Plan renovado 5/09/1994 Plan Renovado 16/12/1993

Código 555-1-11 Código 550-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas /adaptadas

403 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE EMPRESAS 404 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE EMPRESAS

405 PROXECTOS 509 PROXECTOS

422 ESTATÍSTICA 413 ESTATÍSTICA

421 APLICACIÓNS FORESTAIS DA INFORMÁTICA 426 INFORMÁTICA E MÉTODOS INFORMÁTICOS

551 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA VEXETAL 415 FISIOLOXÍA VEXETAL APLICADA

ENXEÑARÍA AGRONOMA DE LUGO

Campus de Lugo - 27

(28)

Enxeñaría de Montes de Lugo (USC) Enxeñaría Agrónoma de Lugo (USC)

Plan renovado 2002 (3-10-2002) Plan Renovado 2002 (3-10-2002)

Código: 555-1-12 Código 550-0-13

Materias validables /adaptables Materias validadas / adaptadas

411 Ampliación de Matemáticas 401 Ampliación de Matemáticas

501 Ampl. de Construcción e Vías Forestais 402 Construcción agroindustrial

504 Instalacións Eléctricas de interese forestal 503 Electrificación rural

406 Métodos estatísticos 001 Métodos estatísticos

505 Organ. e Xestión de Empresas 407 Organización e xestión de empresas

507 Proxectos 507 Proxectos

533 Análise territorial e sistemas de información xeográfica 533 Análise territorial e sistemas de información xeográfica

451 Bioquímica 451 Bioquímica

Biotecnoloxía vexetal Biotecnoloxía vexetal

534 CAD e deseño paramétrico 534 CAD e deseño paramétrico

574 Clasificación, cartografía e avaliación de solos 574 Clasificación, cartografía e avaliación de solos

536 Construccións rurais tradicionais e construción en madeira 536 Construccións rurais tradicionais e construción en madeira

009 Contaminación Ambiental 563 Contaminación Ambiental

537 Control Automático de Instalacións 537 Control Automático de Instalacións

010 Corrección de Impactos Ambientais 564 Corrección de Impactos Ambientais

566 Deseño de parques e áreas recreativas 566 Deseño de parques e áreas recreativas

567 Economia do Medio Ambiente e dos recursos naturais 567 Economia do Medio Ambiente e dos recursos naturais

431 Edafoloxía e Xeoloxía 431 Edafoloxía e Xeoloxía

Enxeñería do solo e cimentacións 539 Enxeñería do solo e cimentacións

008 Evaluación ecolóxica da contaminación 562 Evaluación ecolóxica da contaminación

555 Ampliación de Fisioloxía Vexetal 577 Fisioloxía Vexetal aplicada

540 Fotogrametría e teledetección 540 Fotogrametría e teledetección

569 Ordenación e Deseño da Paixase ( mon) 569 Ordenación e Deseño da Paixase

543 Planificación e Xestión dos Recursos Hídricos 543 Planificación e Xestión dos Recursos Hídricos

544 Planificación rural 544 Planificación rural

Recursos e riscos xeolóxicos Recursos e riscos xeolóxicos

Restauración Ecolóxica Restauración Ecolóxica

545 Tenencia da terra e xestión do territorio 545 Tenencia da terra e xestión do territorio

546 Valoración agraria e forestal 546 Valoración agraria e forestal

585 Viveiros 585 Viveiros

409 Xenética e mellora (optativa) 409 Xenética e mellora (troncal)

ENXEÑARÍA AGRONOMA DE LUGO

(29)

ENXEÑARÍA DE MONTES

(30)
(31)

Enxeñaría Agrónoma de Lugo (USC) Enxeñaría de Montes de Lugo (USC)

Plan non renovado Plan renovado 5/09/1994

Código: 550-0-01 Código 555-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas /adaptadas

CONSTRUCCIÓN RURAL 411 ESTRUCTURAS METÁLICAS E DE FORMIGÓN

ESTATÍSTICA 422 ESTATÍSTICA

BOTÁNICA AGROFORESTAL 552 BOTÁNICA ECONÓMICA

FISIOLOXÍA VEXETAL 551 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA VEXETAL

Enxeñaría Agrónoma de Lugo (USC) Enxeñaría de Montes de Lugo (USC)

Plan renovado 20/01/1993 Plan renovado 5/09/1994

Código: 550-0-12 Código 555-1-11

Materias validables /adaptables Materias validadas / adaptadas

415 FISIOLOXÍA VEXETAL APLICADA 551 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA VEXETAL

506 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE PROXECTOS 509 PROXECTOS

422 PLANIFICACIÓN RURAL

405 PROXECTOS

ENXEÑARÍA DE MONTES DE LUGO

Campus de Lugo - 31

(32)

Enxeñaría Agrónoma de Lugo (USC) Enxeñaría de Montes de Lugo (USC)

Plan 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código: 550-0-13 Código: 555-1-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

411 Ampliación de Matemáticas 401 Ampliación de Matemáticas

402 Construcción agroindustrial 501 Ampliación de construción de vías forestais

503 Electrificación rural 504 Instalacións eléctricas de interese forestal

001 Métodos estatísticos 406 Métodos estatísticos

407 Organización e xestión da empresas 505 Organización e xestión de empresas

507 Proxectos 507 Proxectos

533 Análise territorial e sistemas de información xeográfica 533 Análise territorial e sistemas de información xeográfica

451 Bioquímica 451 Bioquímica

Biotecnoloxía vexetal Biotecnoloxía vexetal

534 CAD e deseño paramétrico 534 CAD e deseño paramétrico

574 Clasificación, cartografía e avaliación de solos 574 Clasificación, cartografía e avaliación de solos

536 Construccións rurais tradicionais e construción en madeira 536 Construccións rurais tradicionais e construción en madeira

009 Contaminación Ambiental 009 Contaminación Ambiental

537 Control Automático de Instalacións 537 Control Automático de Instalacións

010 Corrección de Impactos Ambientais 010 Corrección de Impactos Ambientais

566 Deseño de parques e áreas recreativas 566 Deseño de parques e áreas recreativas

567 Economia do Medio Ambiente e dos recursos naturais 567 Economia do Medio Ambiente e dos recursos naturais

431 Edafoloxía e Xeoloxía 431 Edafoloxía e Xeoloxía

Enxeñería do solo e cimentacións Enxeñería do solo e cimentacións

008 Evaluación ecolóxica da contaminación 008 Evaluación ecolóxica da contaminación

555 Fisioloxía Vexetal aplicada 555 Fisioloxía Vexetal aplicada

540 Fotogrametría e teledetección 540 Fotogrametría e teledetección

569 Ordenación e Deseño da Paixase 569 Ordenación e Deseño da Paixase

543 Planificación e Xestión dos Recursos Hídricos 543 Planificación e Xestión dos Recursos Hídricos

544 Planificación rural 544 Planificación rural

Recursos e riscos xeolóxicos Recursos e riscos xeolóxicos

Restauración Ecolóxica Restauración Ecolóxica

545 Tenencia da terra e xestión do territorio 545 Tenencia da terra e xestión do territorio

546 Valoración agraria e forestal 546 Valoración agraria e forestal

585 Viveiros 585 Viveiros

409 Xenética e mellora (troncal) 409 Xenética e mellora (optativa)

ENXEÑARÍA DE MONTES DE LUGO

(33)

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS

(34)
(35)

E.T. Agrícola de Lugo: Mecanización e Construcións Rurais (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias (USC)

Plan renovado 18/12/1992 Plan renovado 18/12/1992

Código: 560-4-11 Código 560-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 BIOLOXÍA VEXETAL 101 BIOLOXÍA

102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA 102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA 103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA

104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA 104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA

105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA 105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA

107 TOPOGRAFÍA 107 TOPOGRAFÍA

109 RESISTENCIA DE MATERIAIS 201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 303 CONSTRUCCIÓN

202 ELECTROTÉCNIA 202 ELECTROTÉCNIA

205 MOTORES

305 MAQUINARIA AGRÍCOLA E GANDEIRA

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE

302 ECONOMÍA 302 ECONOMÍA

304 PROXECTOS 304 PROXECTOS

E.T. Agrícola de Lugo: Explotacións Forestais (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias (USC)

Plan renovado 12/12/1991 Plan renovado 18/12/1992

Código: 564-0-11 Código 560-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

111 MATEMÁTICAS 104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA

112 FÍSICA 103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA

113 QUÍMICA 105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA

114 BIOLOXÍA

116 ANATOMÍA E FISIOLOXÍA VEXETAL

115 DEBUXO E EXPRESIÓN GRÁFICA 106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA

211 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA 102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA

212 ECOLOXÍA E IMPACTO AMBIENTAL 301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE

215 TOPOGRAFÍA 107 TOPOGRAFÍA

218 ECONOMÍA 302 ECONOMÍA

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS DE LUGO

201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E CONSTRUCCIÓN

205 MOTORES E MÁQUINAS

101 BIOLOXÍA

Campus de Lugo - 35

(36)

314 ELECTROTÉCNIA 202 ELECTROTÉCNIA

320 PROXECTOS 304 PROXECTOS

E.T. Agrícola de Lugo: Hortofruticultura e Xardinaría (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias (USC)

Plan renovado 18/12/1992 Plan renovado 18/12/1992

Código: 564-2-11 Código 560-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 BIOLOXÍA 101 BIOLOXÍA

102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA 102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA 103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA

104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA 104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA

105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA 105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA

106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA 106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA

107 TOPOGRAFÍA 107 TOPOGRAFÍA

108 BOTÁNICA 108 BOTÁNICA

109 FISIOLOXÍA VEXETAL 109 FISIOLOXÍA VEXETAL

201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E CONSTRUCCIÓN 201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E CONSTRUCCIÓN

202 ELECTROTÉCNIA 202 ELECTROTÉCNIA

203 FITOTÉCNIA 203 FITOTÉCNIA

206 PROTECCIÓN DE CULTIVOS 303 PROTECCIÓN DE CULTIVOS

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE

302 ECONOMÍA 302 ECONOMÍA

304 PROXECTOS 304 PROXECTOS

305 XENÉTICA 305 XENÉTICA

321 MELLORA XENÉTICA 321 MELLORA XENÉTICA

E.T. Agrícola de Lugo: Industrias Agrarias e Alimentarias (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias (USC)

Plan renovado 18/12/1992 Plan renovado 18/12/1992

Código: 564-3-11 Código 560-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA 103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA

104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA 104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS NA ENXEÑERÍA

106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA 106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑERÍA

107 TOPOGRAFÍA 107 TOPOGRAFÍA

204 RESISTENCIA DE MATERIAIS 305 CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE

302 ECONOMÍA 302 ECONOMÍA

303 ELECTROTÉCNIA E ELECTRIFICACIÓN 202 ELECTROTÉCNIA

304 PROXECTOS 304 PROXECTOS

201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E CONSTRUCCIÓN

(37)

Licenciatura en Veterinaria de Lugo (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias (USC)

Plan non renovado 18/12/1992 Plan renovado 18/12/1992

Código: 520-0-01 Código 560-1-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

102 FÍSICA 103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA

103 QUÍMICA 105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA

205 XENÉTICA 305 XENÉTICA

Campus de Lugo - 37

(38)

E.T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC)

Plan renovado 2002 (3-10-2002) Plan Renovado 2002 (3-10-2002)

Código 564-0-12 Código 560-1-12

Materias validables /adaptables Materias validadas /adaptadas

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 001 Bioloxía

101 Anatomía e Fisioloxía Vexetal

103 Expresión Gráfica na Enxeñería 103 Expresión gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxía e Climatoloxía 102 Edafoloxia e climatoloxia

002 Topografía 107 Topografía

003 Economía 202 Economía

203 Ecoloxía e impacto ambiental 301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente

205 Hidráulica 204 Hidraulica

207 Motores e Máquinas Forestais 205 Motores e máquinas agrícolas

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

306 Proxectos 306 Proxectos

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

228 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

E. T. Agrícola: Hortofrutic. e Xardinaría de Lugo (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-2-12 Código 560-1-12

Materias validables /adaptables Materias validadas /adaptadas

101 Bioloxia 101 Bioloxia

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería

106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería

101 Bioloxía

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS DE LUGO

(39)

105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxia e climatoloxia

107 Topografía 107 Topografía

205 Motores e máquinas agrícolas 205 Motores e máquinas agrícolas

202 Economía 202 Economía

204 Hidraulica 204 Hidraulica

203 Fitotecnia 203 Fitotecnia

201 Botánica e Fisioloxía vexetal 201 Botánica e Fisioloxía vexetal

206 Xenética 206 Xenética

306 Proxectos 306 Proxectos

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente

305 Protección de cultivos 305 Protección de cultivos

302 Construcción 302 Construcción

321 Agricultura Ecolóxica 321 Agricultura Ecolóxica

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

324 Comercialización 324 Comercialización

303 Cultivos herbaceos extensivos 303 Cultivos herbaceos extensivos (OBR)

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

001 Fruticultura ( TRON) 001 Fruticultura

228 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

002 Horticultura (TRON) 002 Horticultura

328 Instalacións Eléctricas 328 Instalacións Eléctricas

329 Instalacións Hidráulicas 329 Instalacións Hidráulicas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

331 Malherboloxía 331 Malherboloxía

009 Maquinaria agrícola e gandeira 003 Maquinaria agrícola e gandeira

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

311 Praticultura e cultivos foraxeiros 311 Praticultura e cultivos foraxeiros ( OBR )

225 Química de productos fitosanitarios 225 Química de productos fitosanitarios

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

336 Xestión da Empresa Agraria 336 Xestión da Empresa Agraria

Campus de Lugo - 39

(40)

E. T. Agríc.: Mecaniz. Agrar. e Constr. rurais de Lugo (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado (3-10-2002)

Código 560-4-12 Código 560-1-12

Materias validables /adaptables Materias validadas / adaptadas

001 Bioloxia 101 Bioloxia

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería

002 Fundamentos Químicos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería

105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxia e climatoloxia

107 Topografía 107 Topografía

205 Motores e máquinas agrícolas 205 Motores e máquinas agrícolas

202 Economía 202 Economía

204 Hidraulica 204 Hidraulica

306 Proxectos 306 Proxectos

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente

321 Agricultura Ecolóxica 321 Agricultura Ecolóxica

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

325 Construcción de Aloxamentos Gandeiros 325 Construcción de Aloxamentos Gandeiros

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

221 Dereito Agrario 221 Dereito Agrario

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

003 Fruticultura 001 Fruticultura

228 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

004 Horticultura 002 Horticultura

328 Instalacións Eléctricas 328 Instalacións Eléctricas

329 Instalacións Hidráulicas 329 Instalacións Hidráulicas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

303 Maquinaria agrícola e gandeira ( OBR) 003 Maquinaria agrícola e gandeira

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

010 Praticultura e cultivos foraxeiros 311 Praticultura e cultivos foraxeiros ( OBR )

336 Xestión da Empresa Agraria 336 Xestión da Empresa Agraria

(41)

E. T. Agríc.: Industrias Agrarias e Alimentarias de Lugo (USC) E.T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-3-12 Código 560-1-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 Bioloxia 101 Bioloxia

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería

106 Química Xeral e Orgánica 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería

105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxia e climatoloxia

107 Topografía 107 Topografía

205 Motores e máquinas agrícolas 205 Motores e máquinas agrícolas

202 Economía 202 Economía

204 Hidraulica 204 Hidraulica

306 Proxectos 306 Proxectos

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente

302 Construcción 302 Construcción

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

228 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

328 Instalacións Eléctricas 328 Instalacións Eléctricas

329 Instalacións Hidráulicas 329 Instalacións Hidráulicas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

335 Producción de leite 335 Producción de leite

Campus de Lugo - 41

(42)
(43)

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS FORESTAIS

(44)
(45)

E. T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan 18/12/1992 Plan 12/12/1991

Código: 560-1-11 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑERÍA 112 FÍSICA

105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑERÍA 113 QUÍMICA

201 CÁLCULO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓN 312 CONSTRUCIÓN

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 212 ECOLOXÍA E IMPACTO AMBIENTAL

302 ECONOMÍA 218 ECONOMÍA

304 PROXECTOS 320 PROXECTOS

E. T. Agrícola: Hortofruticultura e Xardinería de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan 18/12/1992 Plan 12/12/1991

Código: 560-2-11 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑARÍA 112 FÍSICA

105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑARÍA 113 QUÍMICA

201 CÁLCULO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓN 312 CONSTRUCIÓN

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 212 ECOLOXÍA E IMPACTO AMBIENTAL

302 ECONOMÍA 218 ECONOMÍA

304 PROXECTOS 320 PROXECTOS

E. T. Agrícola: Industrias Agrarias e Alimentarias de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan 18/12/1992 Plan 12/12/1991

Código: 560-3-11 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 BIOLOXÍA 114 BIOLOXÍA

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑARÍA 112 FÍSICA

104 FUNDAMENTOS MATEMÁTICAS NA ENXEÑARÍA 111 MATEMÁTICAS

204 RESISTENCIA DE MATERIAIS 305 CONSTRUCIÓNS E INSTALACIÓNS

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 212 ECOLOXÍA E IMPACTO AMBIENTAL

302 ECONOMÍA 218 ECONOMÍA

303 ELECTROTÉCNIA E ELECTRIFICACIÓN 202 ELECTROTÉCNIA

304 PROXECTOS 320 PROXECTOS

312 CONSTRUCIÓNS

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS FORESTAIS DE LUGO

Campus de Lugo - 45

(46)

E. T. Agrícola: Mecaniz. e Construcións Rurais de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan 18/12/1992 Plan 12/12/1991

Código: 560-4-11 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 BIOLOXÍA VEXETAL 101 BIOLOXÍA

102 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA 211 EDAFOLOXÍA E CLIMATOLOXÍA

103 FUNDAMENTOS FÍSICOS NA ENXEÑARÍA 112 FÍSICA

105 FUNDAMENTOS QUÍMICOS NA ENXEÑARÍA 113 QUÍMICA

106 EXPRESIÓN GRÁFICA NA ENXEÑARÍA 115 DEBUXO E EXPRESIÓN GRÁFICA

107 TOPOGRAFÍA 215 TOPOGRAFÍA

109 RESISTENCIA DE MATERIAIS 201 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 303 CONSTRUCIÓN

301 CIENCIA E TECNOLOXÍA DO MEDIO AMBIENTE 212 ECOLOXÍA E IMPACTO AMBIENTAL

202ELECTROTÉCNIA 314 ELECTROTÉCNIA

302 ECONOMÍA 218 ECONOMÍA

304 PROXECTOS 320 PROXECTOS

Enxeñaría Técnica Agrícola de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan non renovado 27/10/1969 (extinguido) Plan 12/12/1991

Código: 560-0-01 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

111 MATEMÁTICAS 111 MATEMÁTICAS

112 FÍSICA 112 FÍSICA

113 QUÍMICA XERAL E AGRÍCOLA 113 QUÍMICA

114 BIOLOXÍA

116 ANATOMÍA E FISIOLOXÍA VEXETAL

TOPOGRAFÍA 215 TOPOGRAFÍA

115 DEBUXO E SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 115 DEBUXO E EXPRESIÓN GRÁFICA

ECONOMÍA AGRARÍA 218 ECONOMÍA

ENXEÑARÍA AGROFORESTAL 312 CONSTRUCIÓN

361 VIALIDADE E ELECTRIFICACIÓN 314 ELECTROTÉCNIA

312 CONSTRUCIÓN

114 BIOLOXÍA XERAL E APLICADA

(47)

Licenciatura en Veterinaria de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan non renovado 6/02/1985 (extinguido) Plan 12/12/1991

Código: 520-0-01 Código 564-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

102 FÍSICA 112 FÍSICA

103 QUÍMICA 113 QUÍMICA

104 BIOLOXÍA 117 ZOOLOXÍA

Campus de Lugo - 47

(48)

E. T. Agrícola: Explotacións Agropecuarias de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-1-12 Código 564-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería

001 Bioloxía 101 Anatomía e Fisioloxía Vexetal

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión Gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxía e Climatoloxía

107 Topografía 002 Topografía

202 Economía 003 Economía

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 203 Ecoloxía e impacto ambiental

204 Hidraulica 205 Hidráulica

205 Motores e máquinas agrícolas 207 Motores e Máquinas Forestais

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

306 Proxectos 306 Proxectos

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

228 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

E. T. Agrícola: Hortofrutic. e Xardinaría de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-2-12 Código 564-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 107 Fundamentos Químicos da Enxeñería

E.T. AGRÍCOLA: EXPLOTACIÓNS FORESTAIS DE LUGO

101 Bioloxía

(49)

001 Bioloxía 101 Anatomía e Fisioloxía Vexetal

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión Gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxía e Climatoloxía

107 Topografía 002 Topografía

202 Economía 003 Economía

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 203 Ecoloxía e impacto ambiental

204 Hidraulica 205 Hidráulica

205 Motores e máquinas agrícolas 207 Motores e Máquinas Forestais

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

306 Proxectos 306 Proxectos

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

328 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

E. T. Agríc.: Mecaniz. Agrar. e Constr. rurais de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-4-12 Código 564-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 002 Fundamentos Químicos da Enxeñería 107 Fundamentos Químicos da Enxeñería

001 Bioloxía 101 Anatomía e Fisioloxía Vexetal

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión Gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxía e Climatoloxía

107 Topografía 002 Topografía

202 Economía 003 Economía

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 203 Ecoloxía e impacto ambiental

204 Hidraulica 205 Hidráulica

205 Motores e máquinas agrícolas 207 Motores e Máquinas Forestais

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

306 Proxectos 306 Proxectos

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

101 Bioloxía

001 Bioloxía

Campus de Lugo - 49

(50)

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

328 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

E. T. Agríc.: Industrias Agrarias e Alimentarias de Lugo (USC) E. T. Agrícola: Explotacións Forestais de Lugo (USC)

Plan Renovado 2002 (3-10-2002) Plan renovado 2002 (3-10-2002)

Código 560-3-12 Código 564-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 104 Fundamentos Físicos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 105 Fundamentos Matemáticos da Enxeñería 106 Fundamentos Químicos da Enxeñería 107 Fundamentos Químicos da Enxeñería

001 Bioloxía 101 Anatomía e Fisioloxía Vexetal

103 Expresión gráfica na Enxeñería 103 Expresión Gráfica na Enxeñería

102 Edafoloxia e climatoloxia 102 Edafoloxía e Climatoloxía

107 Topografía 002 Topografía

202 Economía 003 Economía

301 Ciencia e Tecnoloxia Medio Ambiente 203 Ecoloxía e impacto ambiental

204 Hidraulica 205 Hidráulica

205 Motores e máquinas agrícolas 207 Motores e Máquinas Forestais

304 Electrotecnia 304 Electrotecnia

306 Proxectos 306 Proxectos

322 Ampliación de Climatoloxía 322 Ampliación de Climatoloxía

323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada 323 Cad-Expresión Gráfica Aplicada

326 Degradación e Conservación de Solos 326 Degradación e Conservación de Solos

222 Estatística 222 Estatística

327 Execución de Proxectos 327 Execución de Proxectos

328 Fundamentos e aplicacións informáticas 228 Fundamentos e aplicacións informáticas

330 Investigación Operativa 330 Investigación Operativa

333 Métodos Topográficos de Precisión 333 Métodos Topográficos de Precisión

226 Socioloxía Rural 226 Socioloxía Rural

001 Bioloxía

Referencias

Documento similar

(1992): “O galego nos séculos escuros: Achegas para unha caracterización sociolingüística da Galicia dos séculos XVI, XVII e XVIII”, in Actas do I Congreso Internacional

También debemos realizar una mención a la narrativa de los ochenta y noventa y sus figuras más representativas como Martin Amis y Julian Barnes, así como muchos autores procedentes

O xardín barroco culminará en Francia na segunda metade do século XVII baixo a monarquía absolutista de Luís XIV, o rei Sol, responsable da creación do máximo expoñente

Se se recuperan os diversos fíos argumentativos expostos até o mo- mento, poderá someterse á valoración dos estudantes a consideración segun- do a cal a historiografía

Nicolás Hernández Guillén “España-Cuba: Escritores cubanos en el II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura realizado Valencia en el año 1937. “Poesía

É possível que algumas dessas adaptações, já não mais necessárias nos momentos atuais, ainda estejam escondidas silenciosamente no DNA desses animais e possam ser úteis diante

Para el curso Edición y anotación de textos narrativos de Emilia Pardo Bazán y de Leopoldo Alas Clarín se seguirá una metodología teórico-práctica, aplicando los recursos propios

O autor ou autora escribirá unha peza literaria en galego a partir do poema “O fiandón da aldea”, de Antonio Fernández Morales.. Escollerá libremente entre os seguintes