Generalitat de Catalunya Departament d Educació

12  17  Download (0)

Full text

(1)

RESOLUCIÓ DE 6 DE JULIOL DE 2010 DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC

PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES DE CENTRES EDUCATIUS PER PARTICIPAR EN

UN PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

De conformitat amb el programa I de l’Ordre EDU/123/2010 d’1 de març (DOGC núm. 5582,

de 8.3.2010), per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes

del Departament d’Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i

s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010, i ateses les actes de les comissions

avaluadores constituïdes d’acord amb la base específica 8 del programa esmentat, així com

l’informe de la cap del Servei de Llengües de 14 de maig de 2010,

Resolc:

Primer. Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Ordre la llista dels centres educatius, de titularitat

del Departament d’Educació, seleccionats per a participar en un pla experimental de llengües

estrangeres a partir del curs 2010-2011 i autoritzar, en un sol lliurament, la dotació econòmica

que en cada cas s’indica, amb un import total de 539.600,00 €, amb càrrec al document RC

2000232016.001 de la posició pressupostària EN07 D/226003700/4230/0000.

En el cas dels centres que formen part d’una ZER, en aplicació de l’establert a la base

específica 9.4 de la convocatòria, s’ha ajustat la dotació econòmica en funció del nombre de

centres que formen la ZER.

Segon. Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Ordre la llista dels centres educatius, de titularitat

municipal, seleccionats per a participar en un pla experimental de llengües estrangeres a

partir del curs 2010-2011 i autoritzar el lliurament de la dotació econòmica que s’hi indica,

amb un import total de 2.000,00 €, amb càrrec al document RC 2000232016.002 de la posició

pressupostària EN07 D/460000100/4230/0000.

Tercer. Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Ordre la llista dels centres educatius, privats

concertats, seleccionats per a participar en un pla experimental de llengües estrangeres a

partir del curs 2010-2011 i autoritzar el lliurament de la dotació econòmica que en cada cas

s’indica, amb un import total de 56.000,00 €, amb càrrec al document RC 2000232016.003 de

la posició pressupostària EN07 D/482000100/4230/0000.

Quart. En els casos dels centres educatius de titularitat municipal i privats concertats, el

Departament d’Educació tramitarà el lliurament, en concepte de bestreta del 70% de la

quantitat concedida. El 30% restant es lliurarà un cop feta la presentació i el control

administratiu de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa realitzada i pagada,

d’acord amb el que estableix la base específica 9.5 de l’Ordre de convocatòria. El termini per

a la presentació de la documentació justificativa finalitzarà el 15 de desembre de 2010.

Cinquè. Fer pública a l’annex 4 d’aquesta Ordre la llista dels centres educatius no

seleccionats per a participar en un pla experimental de llengües estrangeres atès que el

nombre d’ordre atorgat per la comissió territorial corresponent no permet seleccionar-los, en

excedir el nombre de places convocades.

Sisè. Fer pública a l’annex 5 d’aquesta Ordre la llista dels centres educatius exclosos de la

convocatòria pels motius que s’hi indiquen.

(2)

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, els centres docents que no

siguin de titularitat del Departament d’Educació podran interposar recurs contenciós

administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de

conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de

la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al contenciós

administratiu, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de

l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la

defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juliol de 2010

El director general de Planificació i Entorn

(3)

Annex 1

Centres educatius de titularitat del Departament d’Educació, seleccionats per participar en un

pla experimental de llengües estrangeres (programa I de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març

(DOGC 5582 de 8.3.2010)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

43007087 Q9355290I Institut Sòl de Riu Alcanar 2.000,00

25000341 Q7555240F Escola Antònia Simó Arnó Almacelles 2.000,00

17000071 Q6755010C Escola Bac de Cerdanya Alp 2.000,00

17000093 Q6755054A Escola Gaspar de Queralt Amer 2.000,00

43005224 Q9355114A Escola Mestre Agustí Barberà Amposta 2.000,00

43006101 Q9355013E Institut Montsià Amposta 2.000,00

08035155 Q5856036H Institut Els Tres Turons Arenys de Mar 2.000,00

08055890 Q0801225D Escola Sobirans Arenys de Munt 2.000,00

08000189 Q5855190D Escola Bernat de Riudemeia Argentona 2.000,00

08043221 Q5850048I Escola Francesc Burniol Argentona 2.000,00

08039598 Q5855600B Escola Sant Miquel del Cros Argentona 2.000,00 25000638 Q7555225G Escola Els Planells Artesa de Segre 2.000,00

08059639 Q0801120G Escola Progrés Badalona 2.000,00

08045604 S5800017E Institut Enric Borràs Badalona 2.000,00

08028916 Q5855952G Escola Las Seguidillas Badia del Vallès 2.000,00

25000778 Q7555220H Escola Gaspar de Portolà Balaguer 2.000,00

08045562 Q5856268G Institut Can Planas Barberà del Vallès 2.000,00

08053571 S0800005A CEPA Oriol Martorell Barcelona 2.000,00

08002629 Q5855716F Escola Acàcies Barcelona 2.000,00

08043103 Q5856290A Escola Antoni Balmanya Barcelona 2.000,00

08052670 Q5856385I Escola Auró Barcelona 2.000,00

08043802 Q5856171C Escola Costa i Llobera Barcelona 2.000,00

08002745 Q5855166D Escola El Carmel Barcelona 2.000,00

08002630 Q5855274F Escola Els Porxos Barcelona 2.000,00

08046281 Q5856155F Escola Estel-Guinardó Barcelona 2.000,00

08052669 Q0801124I Escola Ferran Sunyer Barcelona 2.000,00

08002927 Q5855157C Escola Joaquim Ruyra Barcelona 2.000,00

08043474 Q5856270C Escola L'Estel Barcelona 2.000,00

08001601 Q5855087B Escola Parc de la Ciutadella Barcelona 2.000,00

08043115 Q5856272I Escola Provençals Barcelona 2.000,00

08002447 Q5856273G Escola Ramón y Cajal Barcelona 2.000,00

08043887 Q5856148A Escola Sagrada Família Barcelona 2.000,00

08002541 Q5855471H Escola Sant Antoni Maria Claret Barcelona 2.000,00

08044922 Q5856285A Institut Dr. Puigvert Barcelona 2.000,00

08034564 Q5855764F Institut Les Corts Barcelona 2.000,00

08046581 Q5856362H Institut Lluís Vives Barcelona 2.000,00

08045203 Q5856369C Institut Obert de Catalunya Barcelona 2.000,00

08052748 Q5856408I Institut Roger de Flor Barcelona 2.000,00

08052797 S0800001J Institut Salvador Espriu Barcelona 2.000,00

08044053 Q5856089G Institut Salvador Seguí Barcelona 2.000,00

08014620 Q5855038E Escola Sant Joan Berga 2.000,00

08014681 Q5856008G Escola Santa Eulàlia Berga 2.000,00

17000551 Q6755202F Institut Sa Palomera Blanes 2.000,00

17005662 Q6755001B Institut Serrallarga Blanes 2.000,00

(4)

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

17008781 Q1700561B Escola La Benaula Caldes de Malavella 2.000,00 17000676 Q6755045I Escola Sant Esteve Caldes de Malavella 2.000,00 17008651 S1700045F SES de Caldes de Malavella Caldes de Malavella 2.000,00

08015193 Q5855426B Escola Sant Marc Calldetenes 2.000,00

08015247 Q0868075C Escola Joventut Callús 2.000,00

17008468 Q1700566A Escola La Sínia Calonge 2.000,00

17000706 Q6750015G Institut Puig Cargol Calonge 2.000,00

43008547 Q4300167F Escola Cambrils Cambrils 2.000,00

17000779 Q6755043D Escola Doctor Robert Camprodon 2.000,00

08060836 S0800447E Escola Turó del Drac Canet de Mar 2.000,00

08046645 Q5856246C Institut Molí de la Vila Capellades 2.000,00

08053455 Q0801227J Escola Les Aigües Cardedeu 2.000,00

08036391 Q5855795J Institut Arquitecte Manuel Raspall Cardedeu 2.000,00 08034229 Q5855503H Escola Bonavista Castellar del Vallès 2.000,00 08034898 Q5855742B Escola Sant Esteve Castellar del Vallès 2.000,00

08057229 S0800067A Escola Els Arenys Castellbisbal 2.000,00

08015821 Q5855137E Escola Mare de Déu de Montserrat Castellbisbal 2.000,00 08053145 S5800011H Institut Castellbisbal Castellbisbal 2.000,00 08040539 Q5855323A Institut Les Marines Castelldefels 2.000,00 08047480 S0800032E Institut Mediterrània Castelldefels 2.000,00 08063862 Q0801481C Escola L'Olivar Castellnou de Bages 2.000,00 17007907 Q1700174D Escola Joana d'Empúries Castelló d'Empúries 2.000,00 17006083 Q6750022C Institut Castelló d'Empúries Castelló d'Empúries 2.000,00 08016151 Q5855349F Escola Ramona Calvet i Picas Castellterçol 2.000,00

17006708 S6700009A Institut de Celrà Celrà 2.000,00

08028904 Q5855702F Escola Carles Buïgas Cerdanyola del Vallès 2.000,00 08062626 S0800116F Escola Collserola Cerdanyola del Vallès 2.000,00

17007555 S6700027C ZER Baix Ter Cervià de Ter 2.000,00

08063801 Q0801472B SES de Collbató Collbató 2.000,00

43009461 S4300036C ZER Terra Alta-Centre Corbera d'Ebre 2.000,00 08016367 Q5856107G Escola Dolors Almeda Cornellà de Llobregat 2.000,00 08064854 S0800466E Escola Martinet Cornellà de Llobregat 2.000,00 08051240 Q5856382F Escola Mediterrània Cornellà de Llobregat 2.000,00

08067648 Q0801677F Institut Les Vinyes Cubelles 2.000,00

43010815 Q4300210D Escola Cunit 2 Cunit 2.000,00

08022847 Q5856306E Escola Sants Abdó i Senén - ZER La Ginesta

El Pla del Penedès 1.000,00

43004797 Q9355011I Institut Baix Penedès El Vendrell 2.000,00

08022793 Q5855289D Escola Renaixença Els Hostalets de Pierola 2.000,00

08053285 S5800021G Institut El Castell Esparreguera 2.000,00

08017131 Q5855409H Institut Severo Ochoa Esplugues de Llobregat 2.000,00

43001051 Q9355159F Escola Antoni Vilanova Falset 2.000,00

17004891 Q6755153A Escola Josep Pallach Figueres 2.000,00

17001292 Q6755070G Escola Les Moreres Flaçà 2.000,00

08017207 Q5856037F Escola Mossèn Cinto Folgueroles 2.000,00

08061075 8061075 Escola Gavà Mar Gavà 2.000,00

17001449 Q6755155F Escola Annexa - Joan Puigbert Girona 2.000,00

17001425 Q6755158J Escola Eiximenis Girona 2.000,00

17004529 Q6755160F Escola Migdia Girona 2.000,00

17003422 Q6755028E Escola Taialà Girona 2.000,00

(5)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

08017918 Q5855762J Escola Granullarius Granollers 2.000,00

08042287 Q5856066E Escola Salvador Espriu Granollers 2.000,00

25007505 Q7550008B Institut de Guissona Guissona 2.000,00

08018029 Q5855722D Escola Les Escoles Gurb 2.000,00

08019435 Q5855441A Escola García i Fossas Igualada 2.000,00

43001036 Q9355158H Escola Martí Poch L'Espluga de Francolí 2.000,00 43006617 Q9355024B Institut Joan Amigó i Callau L'Espluga de Francolí 2.000,00 08018078 Q5855965I Escola Mare de Déu de Bellvitge L'Hospitalet de Llobregat 2.000,00 08019411 Q5855487D Institut Bellvitge L'Hospitalet de Llobregat 2.000,00 08019371 Q5855434F Institut Llobregat L'Hospitalet de Llobregat 2.000,00 08019320 Q5855483C Institut Torras i Bages L'Hospitalet de Llobregat 2.000,00

08035234 Q5856320F Institut Vil·la Romana La Garriga 2.000,00

25007499 Q7550046B Institut l'Olivera La Granadella 2.000,00

08016264 Q5856104D Escola El Solell La Palma de Cervelló 2.000,00

08060991 Q0801334D Escola Mogent La Roca del Vallès 2.000,00

43003082 Q9355258F Escola Guillem de Claramunt La Secuita 2.000,00

25009368 25009368 Escola La Valira La Seu d'Urgell 2.000,00

17004001 Q6755244H Escola Verntallat La Vall d'en Bas 2.000,00 08065391 8065391 Institut el Til·ler Les Franqueses del Vallès 2.000,00 17009138 17009138 Escola Puig de les Cadiretes Llagostera 2.000,00

25009034 S2500255A Escola Ciutat Jardí Lleida 2.000,00

25009344 25009344 Escola La Mitjana Lleida 2.000,00

25009071 S2500257G Escola Països Catalans Lleida 2.000,00

25009149 25009149 Escola Pinyana Lleida 2.000,00

25009836 25009836 Institut la Mitjana Lleida 2.000,00

08042792 Q5856095D Escola Damià Mateu Llinars del Vallès 2.000,00

17007439 S1700000A ZER Cerdanya Llívia 2.000,00

17004955 Q6755181B Escola Pompeu Fabra Lloret de Mar 2.000,00

17006770 S6700003D Institut Rocagrossa Lloret de Mar 2.000,00

25007918 Q7550022C ZER L'Oliver Maials 2.000,00

08065330 8065330 Institut Cal Gravat Manresa 2.000,00

08020474 Q5855754G Institut Lluís de Peguera Manresa 2.000,00

08020929 Q5855956H Escola Germanes Bertomeu Mataró 2.000,00

08034746 Q5856312C Escola Rocafonda Mataró 2.000,00

08021260 Q5856203D Institut Alexandre Satorras Mataró 2.000,00

08021302 Q5855700J Institut Damià Campeny Mataró 2.000,00

08021351 Q5855069J Escola Alfonso XIII Molins de Rei 2.000,00

08021363 Q5855994I Escola L'Alzina Molins de Rei 2.000,00

25007517 Q7550044G Institut La Serra Mollerussa 2.000,00

08021582 Q5855358G Escola Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès 2.000,00 08054034 Q5856325E Institut Gallecs Mollet del Vallès 2.000,00

17002259 Q6755103F Escola Torres Jonama Mont-ras 2.000,00

43001671 Q9355191I Escola Joan Miró Mont-roig del Camp 2.000,00 08034783 Q5855211H Escola Elvira Cuyàs Montcada i Reixac 2.000,00 25007797 Q7550015G ZER Baridà-Batllia Montellà i Martinet 2.000,00

08058076 Q0801065D ZER Els Castells Montesquiu 2.000,00

25003241 Q7555106I Escola Colomina - ZER El Romaní Montgai 600,00

25007852 Q7550016E ZER El Sió Montgai 2.000,00

08045677 Q5856348G Institut Thalassa Montgat 2.000,00

08038077 Q5856031I Escola Can Parera Montornès del Vallès 2.000,00 08022379 Q5855454D Escola Pont de l'Arcada Olesa de Bonesvalls 2.000,00

(6)

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

08022380 Q5855385J Escola Mare de Déu de Montserrat Olesa de Montserrat 2.000,00

08053418 Q0801307J Escola El Morsell Olivella 2.000,00

17002399 Q6755194E Institut La Garrotxa Olot 2.000,00

08061099 S0800102F Institut de Palafolls Palafolls 2.000,00

17006782 Q1700177G Escola Carrilet Palafrugell 2.000,00

08041222 Q5855684F Escola Can Cladellas Palau-solità i Plegamans 2.000,00

08022665 Q5855102I Escola Àngel Guimerà Pallejà 2.000,00

43009886 Q4300168D Escola Josep Veciana Perafort 2.000,00

08056122 S5800020I Escola Les Flandes Piera 2.000,00

08047832 Q0801004C Institut Joan Coromines Pineda de Mar 2.000,00

08061543 S0800111G Escola Roser Capdevila Polinyà 2.000,00

08053017 Q0801114J Institut Valerià Pujol i Bosch Premià de Dalt 2.000,00 08068379 S0800467C Escola de Premià de Mar Premià de Mar 2.000,00 08043711 Q5855740F Institut Serra de Marina Premià de Mar 2.000,00

08052207 S5800019A Institut de Puig-reig Puig-reig 2.000,00

43006216 Q9355234G Escola Cèlia Artiga Reus 2.000,00

43002272 Q9355227A Escola General Prim Reus 2.000,00

43010864 Q4300221A Escola Isabel Besora Reus 2.000,00

43010517 Q4300209F Escola Pi del Burgar Reus 2.000,00

43002211 Q9355221D Escola Prat de la Riba Reus 2.000,00

43006061 Q9355233I Escola Rubió i Ors Reus 2.000,00

43005935 Q9355231C Escola Sant Bernat Calbó Reus 2.000,00

43002594 Q9355016H Institut Baix Camp Reus 2.000,00

43002582 Q9355005A Institut Salvador Vilaseca Reus 2.000,00

17006794 Q6750009J SES Joan Triadú Ribes de Freser 2.000,00

08023426 Q5855403A Escola Gassó i Vidal Ripollet 2.000,00

43010529 Q4300237G Escola Riudoms Riudoms 2.000,00

17003136 Q6755116H Escola Narcís Monturiol Roses 2.000,00

08032348 Q5855637D Escola 25 de Setembre Rubí 2.000,00

08061154 S0800117D Escola Ca n'Alzamora Rubí 2.000,00

08038171 Q5855634A Escola Montessori Rubí 2.000,00

08064076 S0800276H Escola Rivo Rubeo Rubí 2.000,00

08042895 Q5856371I Escola Schola Rubí 2.000,00

08041601 Q5855638B Escola Torre de la Llebre Rubí 2.000,00

08044314 Q5855985G Escola Andreu Castells Sabadell 2.000,00

08041672 Q5855856J Escola Creu Alta Sabadell 2.000,00

08023931 Q5855534C Escola Enric Casassas Sabadell 2.000,00

08024832 Q5855374D Escola Floresta Sabadell 2.000,00

08043954 Q5856221F Escola Ribatallada Sabadell 2.000,00

08024844 Q5855922J Escola Torreguitart Sabadell 2.000,00

08039203 Q5855054B Institut Agustí Serra i Fontanet Sabadell 2.000,00

08044624 Q5856205I Institut de Sabadell Sabadell 2.000,00

08024741 Q5855107H Institut Escola Industrial Sabadell 2.000,00 08024881 Q5855448F Institut Ferran Casablancas Sabadell 2.000,00

08047376 Q5856087A Institut Llobregat Sallent 2.000,00

43006393 Q9355081B Escola Europa Salou 2.000,00

08002991 Q5856303B Escola Cascavell Sant Adrià de Besòs 2.000,00 08057242 Q0801048J Escola Serena Vall Sant Andreu de Llavaneres 2.000,00 08025344 Q5855218C Escola Amat i Verdú Sant Boi de Llobregat 2.000,00 08025526 Q5855579H Escola Ciutat Cooperativa Sant Boi de Llobregat 2.000,00 08054061 Q5856186A Escola Montbaig Sant Boi de Llobregat 2.000,00

(7)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

08025812 Q5855344G Escola Sant Climent Sant Climent de Llobregat 2.000,00 08041234 Q5855569I Escola Collserola Sant Cugat del Vallès 2.000,00 08046670 Q5856079H Institut Angeleta Ferrer i Sensat Sant Cugat del Vallès 2.000,00 08065469 Q0801540F SES Can Record Sant Esteve de Palautordera 2.000,00 08059810 Q0801458A Escola Vinya del Sastret Sant Esteve Sesrovires 2.000,00 08060009 Q0801122C SES Manuel Carrasco i Formiguera Sant Feliu de Codines 2.000,00 17003264 Q6755257J Escola Gaziel Sant Feliu de Guíxols 2.000,00 17003321 Q6755138B Escola Mossèn Baldiri Reixach Sant Feliu de Guíxols 2.000,00 17003306 Q6755122F Institut Sant Elm Sant Feliu de Guíxols 2.000,00 08026221 Q5855516J Escola Falguera Sant Feliu de Llobregat 2.000,00 08063394 Q0801309F Escola Miquel Martí i Pol Sant Feliu de Llobregat 2.000,00 08036007 Q5855629A Escola Pau Vila Sant Feliu de Llobregat 2.000,00 08059809 Q0801381E Escola El Roure Sant Fost de Campsentelles 2.000,00 43005583 Q9355253G Escola Els Quatre Vents Sant Jaume dels Domenys 2.000,00 08044545 Q5856300H Escola Collbaix Sant Joan de Vilatorrada 2.000,00 08033985 Q5855675D Institut de Sant Just Desvern Sant Just Desvern 2.000,00 08068197 Q0801536D ZER El Cardener Sant Mateu de Bages 2.000,00 08027134 Q5855380A Escola Les Roquetes Sant Pere de Ribes 2.000,00

08027225 Q5855118E Escola Sant Pau Sant Pol de Mar 2.000,00

08062808 Q0801569E Institut de Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 2.000,00 08038284 Q5855604D Escola La Guàrdia Sant Vicenç dels Horts 2.000,00 08034011 Q5855291J Institut Frederic Mompou Sant Vicenç dels Horts 2.000,00 08033341 Q5855305H Escola Banús Santa Coloma de Gramenet 2.000,00 08053078 Q0801006H Institut Numància Santa Coloma de Gramenet 2.000,00 08063886 Q0800450I Escola Arrels Santa Margarida i els Monjos 2.000,00 08028217 Q5855505C Escola Doctor Samaranch i Fina Santa Margarida i els Monjos 2.000,00

08066334 Q0801528A Escola La Serreta Santpedor 2.000,00

08025058 Q5856060H Escola Riu d'Or Santpedor 2.000,00

17003756 Q6755119B Escola Montserrat Sarrià de Ter 2.000,00

08053248 S5800029J Institut de Sentmenat Sentmenat 2.000,00

25004218 Q7555163J Escola Miquel Baró Daban Seròs 2.000,00

17009199 17009199 Escola Els Estanys Sils 2.000,00

25005454 Q7555280B Institut Francesc Ribalta Solsona 2.000,00

25005144 Q7555158J Escola Àngel Serafí i Casanovas Sort 2.000,00

43009230 S4300076I Escola Tarragona Tarragona 2.000,00

43009722 S4300054F Institut Cal·lípolis Tarragona 2.000,00

43011479 43011479 Institut Tarragona Tarragona 2.000,00

43008501 S4300028J SES Pont del Diable Tarragona 2.000,00

08030364 Q5855067D Escola El Cim Teià 2.000,00

08051306 Q5855751C Escola Abat Marcet Terrassa 2.000,00

08067247 Q0801556B Escola El Vapor Terrassa 2.000,00

08029350 Q5855801F Escola França Terrassa 2.000,00

08046724 Q5856265C Institut Montserrat Roig Terrassa 2.000,00

08030388 Q5855497C Escola Lola Anglada Tiana 2.000,00

25004607 Q7555149I Escola Sant Gil Torà 2.000,00

08030522 Q5855912A Escola Vall del Ges Torelló 2.000,00

08058404 Q5855733A Institut Cirviànum de Torelló Torelló 2.000,00

43003884 Q9355047C Escola Antoni Roig Torredembarra 2.000,00

43006952 Q9355275J Institut Torredembarra Torredembarra 2.000,00 08030649 Q5856343H Escola Sant Martí Torrelles de Llobregat 2.000,00

(8)

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

25006288 Q7555298D Institut de Tremp Tremp 2.000,00

43004463 Q9355060F Escola Ramón y Cajal Ulldecona 2.000,00

08061208 8061208 Institut Vacarisses Vacarisses 2.000,00

17007464 S6700023B ZER Comte Arnau Vallfogona de Ripollès 2.000,00

08054411 Q0801304G Escola Vallgorguina Vallgorguina 2.000,00

43006575 Q9355095B Escola Eladi Homs Valls 2.000,00

43006861 Q9355067A Escola Enxaneta Valls 2.000,00

43004608 Q9355010A Institut Narcís Oller Valls 2.000,00

25004929 Q7555127E Escola Garona Vielha e Mijaran 2.000,00

43004979 Q9355083H Escola Torroja i Miret Vila-seca 2.000,00

08031083 Q5855129B Escola Àngela Roca Viladecans 2.000,00

08034621 Q5855499I Institut de Sales Viladecans 2.000,00

08041726 Q5856024D Escola Roc Blanc Viladecavalls 2.000,00

08053261 S5800030H Institut de Viladecavalls Viladecavalls 2.000,00

08059287 Q0801077I ZER Guilleries Viladrau 2.000,00

17006836 Q1700166J Escola Les Mèlies Vilafant 2.000,00

08036111 Q5855787G Escola Mas i Perera Vilafranca del Penedès 2.000,00 25008091 Q7550034H ZER Vent Serè Vilanova de Bellpuig 2.000,00 08061026 Q0801461E Escola La Falguera Vilanova del Vallès 2.000,00 08065275 Q0801474H Escola Volerany Vilanova i la Geltrú 2.000,00 08057254 Q0801051D Institut Pere Ribot Vilassar de Mar 2.000,00 08046803 Q5856130I Institut Vilatzara Vilassar de Mar 2.000,00 43005121 Q9355093G Escola Santa Caterina Vinyols i els Arcs 2.000,00

(9)

Annex 2

Centres educatius de titularitat municipal seleccionats per participar en un pla experimental de

llengües estrangeres (programa I de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març (DOGC 5582 de

8.3.2010)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

08042573 P5801933B Institut Lluïsa Cura (Consorci d'Educació de Barcelona)

Barcelona 2.000,00

(10)

Centres educatius privats concertats seleccionats per participar en un pla experimental de

llengües estrangeres (programa I de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març (DOGC 5582 de

8.3.2010)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Import

08000220 G62894043 Vedruna (Fund. Priv. Educativa

Vedruna-Barcelona) Artés 2.000,00

08000918 38667168M Cultural (Díaz Arnau, José) Badalona 2.000,00 08001030 B08812570 Cultural Fluvià (Escalada, SL) Badalona 2.000,00 08008279 R5800448B Mare de Déu de la Mercè (Dominiques de

l'Anunciata) Barcelona 2.000,00

08004031 A08334914 Sant Marc de Sarrià (Col. Sant Marc de Sarrià,

SA) Barcelona 2.000,00

08015545 G60204328 Mare de Déu del Carme (Fundació Priv. Col.Mare

de Déu del Carme) Cardona 2.000,00

43000937 817793311 Turó (Inst. Familiar de Educación, SA) Constantí 2.000,00 17001413 817793307 Les Alzines (Inst. Familiar de Educación, SA) Girona 2.000,00 08017785 R0800590B Escola Pia de Granollers (Escola Pia de

Catalunya) Granollers 2.000,00

25001771 R2500269B Mare de Déu del Roser (Dominiques de

l'Anunciata) Guissona 2.000,00

08036962 G61539458 Ateneu Igualadí (Fundació Pr.Escoles de l'Ateneu

Igualadí) Igualada 2.000,00

08018871 G58777889 Joan XXIII (Fundació Joan XXIII) L'Hospitalet de Llobregat 2.000,00 25002374 R2500275I El Carme (Carmelites Tereses de St. Josep,

Gnes.) Lleida 2.000,00

25002222 R2500267F L'Anunciata (Dominiques de l'Anunciata) Lleida 2.000,00 25002489 R2500239E Mater Salvatoris (Salvador, Gnes. de la

Companyia del) Lleida 2.000,00

17002417 G17717331 Cor de Maria (Fudació pr. Cor de Maria d'Olot) Olot 2.000,00 17002521 B17355983 Sant Jordi (Arigem Payet Serra, SL) Palafrugell 2.000,00 43002429 R4300068F Pare Manyanet (Sagrada Família, Fills de la) Reus 2.000,00 08024731 817793304 La Vall (Inst. Familiar de Educación, SA) Sabadell 2.000,00 08024340 R0800898I Salesians Sabadell (Societat de Sant Francesc de

Sales) Sabadell 2.000,00

08025538 F60389012 Molí Nou (Col. Jamixa, SCCL) Sant Boi de Llobregat 2.000,00 08026427 F08231474 Paidos (Coop. Enseñanza Paidos) Sant Fruitós de Bages 2.000,00 08026622 G08730624 Ateneu Instructiu (Ateneu Instructiu de St. Joan

Despí) Sant Joan Despí 2.000,00

08028485 R0800735C Sagrada Família (Sagrat Cor de Jesús, Gnes. de

la Caritat) Santa Perpètua deMogoda 2.000,00

43003483 R4300083E Lestonnac-l'Ensenyança (Maria Nostra Senyora.

Companyia de) Tarragona 2.000,00

43003550 R4300041C Santa Teresa de Jesús (Sta. Teresa de Jesús,

Companyia de) Tarragona 2.000,00

43004591 G43564905 Mare de Déu del Lledó (Fundació Cult. Pr. Mare

de Déu del Lledó) Valls 2.000,00

08031371 G61950747 Sant Josep (Fundació Esc. Sant Josep de

Vilafranca) Vilafranca del Penedès 2.000,00

(11)

Annex 4

Centres educatius no seleccionats per participar en un pla experimental de llengües

estrangeres (programa I de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març (DOGC 5582 de 8.3.2010)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI

25006227 Q7555278F Institut d'Almenar Almenar 08041167 Q5855300I Escola Josep Carner Badalona 08067764 8067764 Escola La Maquinista Barcelona 08001868 Q5855293F Escola Rubén Darío Barcelona 08044065 Q5856269E Institut Galileo Galilei Barcelona

08014644 0800055F34 La Salle-Berga Berga

08015119 Q5856044B Escola La Minerva Calella

08044569 Q5856223B Institut Pere Barnils Centelles 17001218 Q6755204B Institut Ramon Muntaner Figueres 25004188 Q7555281J Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell 08020619 Q5855794C Escola José Echegaray Martorell

08020841 Q5855983B Escola El Turó Masquefa

43010487 43010487 Escola Marcel·lí Esquius Mont-roig del Camp

17002892 R1700069F Vedruna Puigcerdà

08026294 R5800598D Mare de Déu de la Mercè Sant Feliu de Llobregat 08060484 S0800120H Escola Taula Rodona Sant Quirze del Vallès 08027456 Q5855788E Escola Ferran de Sagarra Santa Coloma de Gramenet 08057734 Q0801059G Escola Antoni Gaudí Santa Margarida de Montbui 43006851 Q9355282F Escola Molí de Vent Torredembarra

08030959 G08509101 Sant Miquel dels Sants Vic

(12)

Annex 5

Centres educatius exclosos per participar en un pla experimental de llengües estrangeres

(programa I de l'Ordre EDU/123/2010, d'1 de març (DOGC 5582 de 8.3.2010)

Motiu:

1. Fora de termini (Article 3.2 i base específica 6.2)

2.

Manca el projecte (Base específica 6.3.a))

3.

L'acta del Consell Escolar és posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (base específica 6.3.b))

4.

El centre té un PELE vigent (Base específica 2.3)

5. El centre ja ha participat en un PELE de la mateixa modalitat (Base específica 2.4) 6. Renúncia

7. Manca documentació (Base específica 6.3)

8. No s'acredita el nivell de competència del professorat implicat (Base específica 6.3.e)) 9. Centre inexistent (Base específica 2.1)

Codi

Centre NIF NomCentre MUNICIPI Motiu

08002721 Q5855030B Escola Font d'en Fargas Barcelona 1

08052839 Q5850059F Institut Consell de Cent Barcelona 2

08031812 Q5856065G Institut Valldemossa Barcelona 1

25001059 Q7555206G Escola Mare de Déu de Talló Bellver de Cerdanya 1

43006654 Q9355269C Institut Cambrils Cambrils 1

08015302 Q5855712E Escola Misericòrdia Canet de Mar 3

25001311 Q7555286I Institut Antoni Torroja Cervera 1

43004736 Q9355070E Escola Els Secallets El Vendrell 2

43008924 S4300059E Escola Teresina Martorell El Vendrell 2

17001838 Q6755159H Escola Mare de Déu del Mont Girona 4

17001942 R1700078G Sagrada Família Girona 1

08035222 Q5855830E Institut Manuel Blancafort La Garriga 1

17002119 R6755275B Immaculada Concepció Lloret de Mar 1

08021600 Q5855827A Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès 3 08063734 S0800125G Escola Puigventós Olesa de Montserrat 5

17002417 G17717331 Cor de Maria Olot 6

08053200 S5800009B Institut Miquel Crusafont i Pairó Sabadell 7 08038223 Q5856283F Escola Benviure Sant Boi de Llobregat 8 08025587 Q5855361A Escola Maria Fernández de Lara Sant Boi de Llobregat 7 08043681 Q5856162B Institut Marianao Sant Boi de Llobregat 7 25004036 Q7555174G Escola L'Estel Sant Guim de Freixenet 1 17000123 Q6755047E Escola Sant Jordi Sant Julià del Llor i Bonmatí 5 08027365 Q5855053D Escola Mossèn Jacint Verdaguer Sant Sadurní d'Anoia 6 08028591 Q5855474B Escola La Vinyala Sant Vicenç dels Horts 8 08061181 S0800278D Escola Santiga Santa Perpètua de Mogoda 7

08030078 A08730384 Egara Terrassa 7

08029921 B61991907 Lumen Terrassa 7

43011170 Institut de Tortosa Tortosa 9

Figure

Updating...

References

Related subjects :