Treball social en l àmbit de la salut

Texto completo

(1)
(2)

TREBALL SOCIAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

Les necessitats psicosocials derivades del procés d'emmalaltir són, com sabem, complexes, canviants i pluridimensionals.

Per altra banda, els canvis profunds que actualment es presenten en l'escenari social afecten les organitzacions sanitàries i socials, així com les persones que s'hi atén. Això afegeix complexitat a aquest procés i també una gran dosi d'incertesa.

Atès que aquestes són les coordenades en les quals els professionals del Treball Social desenvolupen la seva tasca, es fa necessari repensar i redefinir conceptes, mètodes i eines que ajuden a ajustar les pràctiques i a trobar respostes professionals de qualitat i eficàcia.

El curs que presentem està plantejat des de la perspectiva i amb la intenció de generar coneixement dins d'una experiència de grup.

Objectius generals

Reflexionar sobre el què i el com del Treball Social en l’àmbit de la Salut i en els diversos serveis d’atenció a persones amb dependències

Aprofundir en el Treball Social sanitari aplicat en àmbits específics.

Reflexionar sobre el moment actual i els reptes que se'ns plantegen com a professionals. Reflexionar sobre el què i el com del Treball Social en el marc de la salut.

Atorgar al treball d'equip un lloc central en la intervenció.

Aprofundir en el paper que juga la família en els processos de salut i de malaltia

Proporcionar elements d'anàlisi, comprensió i intervenció en el Treball Social amb famílies. Aproximar-nos a les qüestions personals que ens afecten en la pràctica professional.

Adreçat a…

Professionals del treball social d’entitats sanitàries, sòciosanitàries, d’atenció a la dependència, i d’altres entitats de salut i social

Durada i Acreditació

El programa té una durada total de 50 hores lectives.

Aquells participants que participin en aquest programa rebran un Diploma expedit per Unió Consorci Formació, en nom de les dues patronals sanitàries (La Unió i el Consorci).

Metodologia

Sessions teòrico-pràctiques amb utilització de PowerPoint Treball grupal.

Utilització de material pràctic referit a la casuística concreta aportada pels assistents Projecció de material audiovisual per afavorir el treball grupal.

(3)

Programa formatiu

PRIMER BLOC: L'escenari de la intervenció social en salut. On som?

1.- Conceptualitzant el Treball Social en salut

1.1 Referències històriques 1.2 Salut i malaltia

1.3 Cicle vital i cicle de la malaltia 1.4 Crisi, pèrdues i processos adaptatius

2.- El context. Allò que resulta ser referent i límit per la intervenció social en salut. 2.1 La dimensió contextual. La normativa legal

2.2 La dimensió estructural. El marc institucional

2.3 Àmbits d'atenció. ¿Què hi ha de comú i de diferent en ells? 2.4 L'equip

2.5 El treballador Social. Implicació i compromís 2.6 L'usuari (individu-grup) i la seva demanda

2.6.1 Poder i protagonisme de l'usuari

SEGON BLOC: Problematitzant el treball social en salut. A la recerca de sentit de la intervenció

social

1.- L'objecte i el subjecte de intervenció social en salut. 2.- Quan el diagnòstic en salut genera problemàtica social. 3.- Quan els factors socials generen problemes de salut. 4.- Cicle de la malaltia i necessitats psicosocials que es deriven 5.- Objectiu, temps i recursos

6.- Funcions del Treballador Social en salut. Per què el T.S en l'àmbit de la salut? 7.- Estructura bàsica del procediment en T. Social: mètode i tècnica

7.1 Fases: Estudi, diagnòstic, planificació i avaluació 7.2 La pràctica com a font de coneixement

7.3 El diàleg professional-usuari 7.4 L'entrevista: tècnica bàsica 8.- Lloc de l'equip en la planificació de la tasca

8.1 El procés grupal 8.2 El treball en equip 8.3 Dificultats freqüents 8.3.1. Definició de la tasca 8.3.2. La comunicació 8.3.3. Resistència al canvi 8.3.4 La reflexió

8.3.5 El malestar i la manca de motivació

8.4 Les qüestions de rol i poder en l'organització i grups 8.5 Conflicte grupal

(4)

8.6 Multidisciplinarietat o interdisciplinarietat?

9.- La qüestió del model en la intervenció social en salut. Algunes referències i reflexions. 10.- Posicionament ètic del treballador social

TERCER BLOC: Família i salut

1.- La família en el context actual. Aproximacions 2.- Família i crisi

3.- L'usuari en la seva doble dimensió: individual i com a membre del grup familiar 4.- Aspectes pràctics i psicosocials relatius al procés d'emmalaltir.

5.- La qüestió del mètode en el treball social amb famílies. 5.1. El mètode com a estratègia cognitiva i d'acció. 5.2 El casework

5.3 El T.S. de grup

6.- Treball social familiar en l'àmbit sanitari i en els serveis d’atenció a persones amb dependències 6.1 Cicle vital de la família

6.2 Cicle de la malaltia

6.2.1 Fase de crisi: El diagnòstic de malaltia

6.2.2 Fase crònica: Diagnòstic que compromet la qualitat de vida de les persones de forma permanent.

6.2.3. Fase Terminal. Afrontar la pèrdua definitiva: la mort 6.3 La malaltia social. Diagnòstic lligat a la “desviació” i a l'estigma 7.- Qüestions que ens afecten com a professionals en el treball amb famílies

7.1 Aspectes personals: Les creences, els límits propis i la capacitat per afrontar les pèrdues. 7.2 Aspectes relatius a la pròpia família d'origen

QUART BLOC: Contextualitzant la pràctica

1.- Els diversos dispositius de la xarxa sanitària. Algunes referències 1.1 Atenció primària en salut

1.2 Atenció hospitalària 1.3 Atenció sociosanitària 1.4 Atenció en salut mental 1.5 Atenció a la dependència

2.- Allò “singular” dels problemes per abordar en cadascun d'aquests textos 3.- Construcció i anàlisi de casos pràctics

(5)

BIBLIOGRAFIA

Ander-Egg, E., “Metodologías de acción social”.Lumen-Humanitas. 2009.

Baj Liliana. “La intervención con familia. Una perspectiva desde el Trabajo Social”. Editorial Espacio.2000. Barbero, J. Manuel. “Mètode i autogestió en la pràctica professional”. Llibres a Punt.2008.

Colom, Dolors. “El trabajo social sanitario. Atención primaria y atención especializada.” Siglo XXI, 2008. De Robertis C.”Metodología de intervención en T.Social”. Ateneo 1988

De Robertis C. y Pascal, H.,”La intervención colectiva en trabajo social: La acción con grupos y comunidades”. Humanitas, 2007.

Diaz Palacios E y otros. “Trabajo Social en el Sistema Sanitario Público”. Editorial KRK.

Du Ranquet M. “Los Modelos en T.Social. Intervención con personas y familias”. Siglo XXI. 1996 Marti Oriol. “Conceptes i eines bàsiques”. EUTS. Tema 9: “La Interdisciplinarietat”. ICESB

Mondragón J y Trigueros I. “Manual de prácticas de T.S. en el campo de la salud”. Editorial siglo XXI. 1999. Navarro, I., Musito, G., y Herrero, J., “Familias y problemas”. Síntesis.2007.

Pérez de Ayala, E., “Trabajando con familias. Teoría y pràctica.” Certeza.1999.

Seminarios Dr. J. Thomas. “La consultoria en els processos de les organitzacions. Teoria i casos pràctics”. C. Emili Mira. Barcelona 1998.

Tschorne P. “La dinámica de grupo aplicada al T.Social”. Editorial Obelisco. 1990 Viscanet J.J. “Modelos y métodos de intervención social”. Alianza Editorial. 2007 Zamanillo T. “Trabajo Social con grupos y pedagogía ciudadana”. Editorial síntesis 2008.

ARTICLES

R.T.S. Colom D. “Salud y T.Social. La evolución de una profesión apasionante”. R.T.S. Odriolozola y otra. “El trabajo en equipos de atención primaria de salud” R.T.S. Oliveras P. y otros. “Atenció primaria de salut, una estrategia per a la salut”

R.T.S. Ituarte A. “La participación en el modelo clínico de intervención en T.social individual y familiar” Revista T.Social y salud. Ituarte A. “Las desigualdades en salud y su impacto para el T.Social. Marco interpretativo”.

Revista T.Social y salud. Colom D. “De Mary Richmond a la globalización. Aportaciones del T.S.”

Revista de Servicios Sociales y Política Social. Villalobos Hidalgo J. “La gestión por procesos en el ámbito de la salud”.

Congreso Estatal de D.T.S. y AA.SS. Santiago de Compostela.”Ayer, hoy y mañana del T.Social en Salud”.2000

Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social. Zaragoza. “El liderazgo en la nueva era: Cómo utilizar estrategias de mando” (traducido).

(6)

Professorat

Rosa M. González Merino. Diplomada en Treball Social. Titulada en Ciències Socials (ICESB). Post grau en

treball social en processos de malaltia crònica. Formació en teràpia familiar. Actualment treballadora social de l'equip CDIAP de l'Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.

Teresa Aragonès Viñes. Diplomada en Treball Social. Màster en Polítiques socials i comunitàries. Supervisora i docent en Treball Social.

Calendari:

Sessions presencials:

o 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, 4 i 18 de desembre de 2012 o 22 de gener, 5 i 19 de febrer, 5 i 19 de març de 2013

Els tallers presencials es realitzaran en horari de matí (9:30 a 14:30 hores).

Lloc de realització:

Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. c/ Esteve Terradas, 30. 08023 Barcelona

Matrícula i inscripció

o El cost total d’inscripció al programa és de 485 euros.

Per fer la sol·licitud d’inscripció, cal enviar un correu electrònic a info@ucf.cat adjuntant el full d’inscripció i, amb posterioritat, enviar una còpia de la transferència bancària realitzada.

Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit disponible de cada entitat). Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.

Formació a mida

Podem desenvolupar programes de formació que en relació a aquesta temàtica o programa, es dissenyin específicament per ajustar-se a les necessitats de cada organització.

Per a més informació

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :