• No se han encontrado resultados

DISPNEA PER ANOMALIES METABóLIQUES 1 PER HEMOPATIES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DISPNEA PER ANOMALIES METABóLIQUES 1 PER HEMOPATIES"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

DISPNEA PER ANOMALIES METABóLIQUES 1 PER HEMOPATIES

IRENE HERNÁNDEZ DEL REY

Quan la dispnea es presenta en un trastorn metabolic pot ser de vegades lleugera i intermitent pero, en ocasions, pot esdevenir el símp- toma dominant de gran severitat que permet el desenvolupament d'una malaltia i qu pot acabar amb la mort.

DISPNEA EN L'Acmosr.- En l'acidosi 1·espiratoria la dispnea apa- reix com J'acompanyant d'una serie de símptomes .i, moltes vegades, el pacient no n'és conscíent perque el seu estat mental és confús, mal- grat que J'augment del treball ventilatori és evident.

El tractament és encaminat a miJlorar la ventilació pulmonar. Les vies aeries s'han de mantenir permeables, la qual cosa es pot aconseguir si es fa que el pacient tussi, si s'humidifica !'aire, si s'utilitza un cateter i, davant de circumstancies extremes, si es recorre a la traqueotomía.

Administrarem també Ü2 d'una forma racional per tal que permeti la ventilació propia del pulmó perque es pugui eliminar el

co2

deis

alveols i perque la pressió parcial de

co2

de la sang assoleixi el valor normal.

Cal evitar tota mena de drogues que deprimeixin el centre respha- torl. Contrariament, emprarem drogues que restableixin la seva sensi- bilitat.

En l'acidosi metabólica hi ha una resposta compensadora que con- sisteix a la hiperventilació, la qual causa un descens de la concentració de dioxid de carboni que contribueix a mantenir l'equilibri acid-base.

En l'acidosi greu la hiperventílació profunda pot evitar la mort del pacient.

DrsPNEA EN L' ALCALOSI.-La dispnea que acompanya l'alculosi metabolica esta usualment associada a una respiradó de tipus angoixós. De vegades l'alcalosi respiratoria o no respiratoria es pot controlar amb hipoventiladó o respiració de l'aire en una bossa de plastic tancada.

El tractament anira encaminar a eliminar la causa de l'alcalosi.

(2)

l. HERNÁNDEZ. DISPNEA PER ANOMALIES METABOLIOUES 1237

DISPNEA EN LA DIABETIS MELLITUS. - La diabetis mellitus pot causar alteracions en la respíració i, conseqüentment, una dispnea asso- ciada.

L'acumulació de cossos cetonícs produeix una dísminució del pH sanguini que sera responsable de l'aparíció d'alteracions en la respiració.

La respiració esdevé més profunda i més r?tpida.

En el coma cetoacidosic la respiració esdevé més profunda, regular i lenta, amb augments paroxístics; aquest tipus de respiracíó és l'anome- nada de Kussmaul.

DrSPNEA EN LA UREMIA.- La dispnea pot tenir !'origen en l'acidosi renal. L'acidosi amb dispnea la podem apreciar en la uremia quan hi ha nefritis o uropatia obstructíva.

De les causes de dispnea associada a uremia, els canvis pulmonars que en ocasions s'han desctit com a «pulmó uremic» poden ésser els més interessants.

Aquests són deguts a l'aparició d'una insuficiencia cardíaca conges- tiva que donara lloc a l'aparició d'un edema de pulmó amb la im~tge

radiologica típica d'aquest, en «ales de papallona».

El tractament consisteix a corregir la uremia i les seves causes; cal administrar oxigen i corregír la falla cardíaca.

DISPNEA EN LA HIPOPOTASEWA.-La hipopotasemia produeix de- bilitat muscular, la qual pot augmentar fins a paralitzar les extremitats i, eventua1ment, pot produir una falla dels moviments respiratotis i l'aparició de dispnea.

DISPNEA EN LA HIPERPOTASEMIA.-Com a resultat de la debilitat i de la paralisí eventual dels músculs de la respiració, durant la hiper- potasemía hi ha dificultar en la fonació i en la ventilació. Aquests can- vis s'assemblen molt als d'un estat d'hipopotasemia marcada.

DISPNEA EN LA PORFTRTA AGUDA INTERMITENT.- En aquesta entÍ·

tat, entre altres símptomes, hi ha una paralisi muscular que pot comen-

~ar a les extremitats ínferiors i progressar als músculs del diafragma afectant els moviments diafragmatics, amb la qual cosa la respiració queda compromesa i apareix la dispnea.

Al comen~ament la respiració s'accelera pero, més tard, esdevé més profunda i irregular. De vegades la paralisi pot afectar els músculs de la respiració i aleshores la malaltia acaba en coma i en la mort.

DISPNEA EN LA CIRROSI HEPATICA.- La dispnea en un pac.íent afecte de cirrosi hepatica pot apareixer per diferents causes:

(3)

1238 1\NNi\LS DE MEDICINA

- Quan un cirrotic presenta ascites, aquesta li produira una eleva- ció del diafragma i, conseqüentment, la respiració d'aquest individu esdevindra dificultosa.

- En els cirrotics és moJt freqüent el desenvolupament de pneu- mopaties infeccioses agudes que seran la causa de l'aparició de dispnea.

- En el coma hepatic la respiració esdevé lenta i profunda. É& la respiració de Cheyne-Stokes.

Finalment, la hipoxemia que apareíx en la cirrosi hepatica sembla que sigui per !'existencia d'anastomosis arteriovenoses al nivell pulmo- nar que produeix un augment de Ja desaturació de

ol

en Ja sang arte- rial. Un altre fet per explicar aquesta hipoxemia seria Ja presencia d'anastomosis porto-pulmonars degudes a la hipertensió pulmonar.

DISPNEA PER lCTERÍCIA OBSTRUCTIVA CRONICA.- La di&pnea és secundaria a falles en la respiració que poden ocórrer en la ictericia obstructiva cronica per moltes causes. Pot ésser deguda a una elevació del diafragma per ascites.

De vegades a aquesta entitat s'hi associa un embassament pleural i pneumonitis, que seran les responsables de la falla respiratoria i de la dispnea.

Tanmateix, la dispnea pot ésser produi'da per l'alcalosi que es desen- volupa acompanyant la lesió hepatica.

DISPNEA PER HIPOTIROi'DISME. -La dispnea no és comuna en el mixedema; tanmateix, de vegadcs pot apareíxer quan hi ha edema in- tersticial del míocardi amb dilatació i amb extravasaccíó de líguids ex- trapericardica o també per malaltia arterioesclerotica avanc;ada associada a hipercolesterolemia, la qual acompanya sovint el mixedema.

En els pacients mixedematosos s'ha trobat que el volum minut és aproximadament la meitat del de les persones sanes. En tractar el mixe- dema hom ha vist que el volum minut millora i aixo sembla que és degut a que hi ha en aquests pacients una depressió del centre respi- ratori així com també una incapacitar dels músculs respiratoris de per- metre una resposta adeqt1ada a aquest estímul.

En el mixedema que s'associa a l'obesitat hi ha una disminucíó de la ventilació alveolar.

Finalment, en el coma mixedematós apareix una respiració lenta i que, de vegades, fa que el pacient hagi d'ésser mantingut amb venti- lació assistida.

DISPNEA PER HIPERTIROIDISME.- Els factors que provoquen la dispnea en l'hipertiro!disme són:

Di6cultat per a l'intercanvi de gasas a causa de l'augment del metabolisme basal.

(4)

I. HERNÁNDEZ. OJSPl\'EA PER ANOMALIES ~1 ETABOLIOUES 1239

Aquesta tasca requereix més despeses d'energia.

Disminució de l'efectivitat dels pulmons.

La miopatia tirotoxica també pot ésser responsable de la debilitar respiratoria que es nota en aquests pacients. Els músculs es traben ini- cialment afeblits i aixo pot progressar fins arribar a una inca pací tat completa. Bruscament pot apareixer una paralisi flaccida i el pacicnt mor per insuficiencia respiratoria aguda.

S'han fet estudis diversos per explicar l'aparició de la dispnea en l'hipertiro:idisme: així, podem explicar l'aparició de la dispnea per una disminució de l'anuencia del pulmó, per la disminució de la for~a respi- ratoria muscular, per l'augment de l'espai mort respiratori i potse.t per una estimulació anomala de la respiració.

En malalts amb rupertiroi"disme de Jlarga durada, associada de vega- des a taquicardia marcada o fibriHació auricular o en presencia d'una crisi tireotoxica, l'aturada cardíaca consegiient és una altra causa de la dispnea.

També pot haver dispnea per compresió traqueal del tiroide, tot i que sense clínica d'hipertiroldisme.

En el carcinoma de tiroide pot haver una invasió de la llum tra- queal i, si aquesta disminueix en un grau elevat, potser caldra realitzar una traqueotomía.

DrsPNEA EN LA LEUcEMIA.- En la leucemia l'afectació pel pulmó pot ser deguda a diverses causes:

Infeccions intercurrents: per estafilococs, fongs, BK ...

Embolies pulmonars amb infart.

Edema pulmonar (en un percentatge for~a clevat).

Hemorragia pulmonar per ttombocitopenía.

Infiltració leucemica que es produeix en un gran nombre de casos i que pot ser de tres tipus: Invasió dels septes alveolars per cel:lules leucemiques. Colleccions focals de cel:luJes leu- cemiques al voltant dels bronquiols i les arteriales. Infiltració focal cellular subpleural amb embassament.

DISPNEA EN L' ANhnA. -Sobre ]a causa de la dispnea en !'anemia hi ha diverses teories:

Alguns autors creuen que és deguda a la fatiga muscular per la hipoxia tisular.

GELFAND diu que la dispnea DO es presenta si no és que ru ha una falla cardíaca congestiva que es produiria en alguns casos d'anemia cronica.

BLUMGART j ALTSCHULE consideren que la dispnea no és deguda a cap falla cardíaca sinó a }'anemia per ella mateixa, com a resultar d'una serie de factors:

(5)

1240 ANNALS DE MEDICINA

- Baixa concentraci6 de 02 en la sang arterial en el cos carotidi.

- Disminució del 02 en el cervell i en el centre respiratori.

- La disminució de la tensi6 de 02 exagera l'acidosi lactica en l'esfor~.

Els factors responsables de l'aparici6 de la dispnea en !'anemia es poden resumir de la següent manera:

Augment del volum respiratori per minut. - Disminució de la capacitar vital.

- Anomalies en el transport i dissociació del

co2.

- Reducció de la capacitar arterial de 02.

- Disminució de la saturació hematica de 02 durant l'esfor~

elevacíó deis valors d'acid lactic a la sang.

DISPNEA EN LA POLICITEMIA VERA.- A RX hi ha evidencia d'alte- racions pulmonars:

Congestió bilateral passiva.

- · Fibrosi basal.

- Augment de la trama broncovascular.

- Augment del volum de la silueta cardíaca.

La dispnea és un símptoma freqüent en aquests pacients.

La policitemia es pot produir també com a associació freqüem a una malaltia pulmonar obstructiva cronica en la hipoventilació asso- ciada a obesitat. La diferenciació pot ser difícil i els estudis de funció pulmonar i saturació de 02 arterial poden ajudar en aquest problema.

MACROGLOBULINEMIA.- La dispnea, la tos i les infeccions recur- rents són la queixa comuna del pacient que té macroglobulinemia i a RX trobarem arees de pneumonitis o fibrosi basilar.

En aquests pacients, és freqüent la mort per pneumonia.

Tan solament en un petit percentatge deis casos la dispnea es pro- dueix per l'aparició de pneumonia i embassament pleural. Sembla pro- bable que !'anemia jugui un paper principal en la producció d'aquest símptoma, pero mentre no trobem dades que reHecteixin aquesta situa- ci6 no hi haud cap evidencia que provi aquesta correlaci6.

Servei de Medicina Inte1·na. Hospital del Sagrat Cor.

·(Director: Dr. PuiGDOLLERS)

Referencias

Documento similar

Atès que la dimensió exclusora és aquella que identifica els elements i factors que condueixen a una manca d'impacte en la recerca (científica, política i social),

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

L’aliança que l’Observatori establix amb el Telèfon d’Atenció al Menor es concreta en la creació d’un fet específic per a totes aquelles telefonades que tracten sobre

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Destinatari X Destinatari Digiti il numero Marqueu el número X Marchéu el numero Documento di identificazione Document d’identificació X Documént didentificassió Fax.. Fax X Fax

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A